‹K
“Gelecek ‹çin Kendi Liderlerimizi
Yarataca¤›z”
‹pek Uyunmas
Actavis Türkiye
‹nsan Kaynaklar› ve ‹letiflim Direktörü
‹nsan kaynaklar› olarak hedefimiz; yeni yetenekleri
flirketimize katmak, geliflimlerini takip edip
desteklemek ve mevcut çal›flan ba¤l›l›¤›n›
korumak. O nedenle 2014 senesi için 3 temel
odak noktam›z; etkin performans yönetimi, e¤itim
ve geliflim, kariyer geliflimi ve yedekleme
planlamalar› olacak. Her bir çal›flan›m›z için
bireysel geliflim planlar› oluflturacak ve geliflimlerini
yak›ndan takip edece¤iz.
Hakk›n›zda biraz bilgi alabilir miyiz, özellikle profesyonel
geçmiflinizden bize bahseder misiniz?
Maryland Üniversitesi Psikoloji ve Uluslararas› ‹liflkiler bölümünden
mezun olduktan sonra, çal›flma hayat›ma Antal International’da
Dan›flman olarak bafllad›m. 1999-2004 y›llar› aras›nda
PriceWaterhouseCoopers’da, özellikle ilaç ve FMCG firmalar›ndan
sorumlu, K›demli Dan›flman olarak çal›flt›m. Ard›ndan s›ras›yla
AstraZeneca, Sanofi ve Abdi ‹brahim flirketlerinde ‹nsan Kaynaklar›
Yöneticili¤i yapt›m. Actavis’e kat›lmadan önce 2009-2012 y›llar›
aras›nda Bayer Türk’te ‹nsan Kaynaklar› Müdürü olarak görev ald›m,
ayn› zamanda Bayer Türk Ülke Yetenek Yönetimi sürecini de yönettim.
Ocak 2013 itibariyle Actavis Türkiye ‹nsan Kaynaklar› ve Kurumsal
‹letiflim Direktörü olarak Actavis Türkiye’nin tüm insan kaynaklar›, idari
ifller ve kurumsal iletiflim süreçlerinin yönetiminden sorumluyum. Evli
ve 4 yafl›nda bir erkek çocu¤u annesiyim.
Actavis’in ‹K yönetimi politikalar›ndan biraz bahseder misiniz?
Öncelikle k›saca Actavis’ten bahsetmek isterim. Actavis, uluslararas›
eflde¤er ilaç flirketi olarak, dünya çap›nda 25 ayr› pazarda ilk 10
aras›nda yer al›yor. Toplam $6,5bn, uzmanl›k ilaçlar›ndaki markalar›ndan
~$3bn ciro getirisine sahiptir. 2013 sonu itibariyle, Amerika’da 2.
s›raya yerleflen Actavis, 2013 y›l› 2. çeyre¤inde Avrupa’daki en
büyük 2. eflde¤er firma olmay› baflarm›flt›r. Uluslararas› eflde¤er firma
olmas›n›n yan› s›ra uzmanl›k alanlar›na odaklanan Actavis, dünya
çap›nda 20 uluslararas› Ar-Ge merkezi, 40 üretim tesisi, 60’dan fazla
88
Mart 2014
‹K
ülkede ticari operasyonu ve y›ll›k 44 milyar kutuluk
kapasitesi ile faaliyet gösteriyor. Dünyada 19.000’e
yak›n çal›flan› bulunan Actavis, Türkiye’de yaklafl›k
250 çal›flanla faaliyet gösteriyor. Actavis Türkiye
‹nsan Kaynaklar› Departman› olarak misyonumuz,
çal›flanlar›m›z›n, flirketimizin stratejilerini
gerçeklefltirecek yetkinliklere sahip olmalar›n›
sa¤lamak, “kazan – kazan” anlay›fl› ile çal›flan
ba¤l›l›¤›n› en üst seviyeye ç›karmakt›r.
göre medikal s›nav veya ‹ngilizce seviye tespit
s›nav› da uygulamalar aras›nda yer al›yor.
‹fle al›m süreci ‹nsan Kaynaklar› Departman› ve
ilgili departman yöneticileri ile ortak olarak
flekillendiriliyor. Amac›m›z, her zaman pozisyona
de¤il Actavis’e bir de¤er daha katmak oldu¤undan
tüm adaylar›m›z son aflamada Genel Müdürümüz
ile tan›flt›r›l›yor.
Firman›z›n çal›flan profilini nas›l tan›mlars›n›z?
‹nsan kaynaklar› yönetimi politikam›z; çal›flanlar›m›za
gücümüzü onlardan ald›¤›m›z› göstermek,
flirketimiz için de¤erli ve farkl› olduklar›n›
hissettirmek, onlar› gelifltirmek, de¤iflen koflullarda
desteklemek, adil ve basit sistemlerle hayatlar›n›
kolaylaflt›rmakt›r.
Sonuç odakl›, de¤iflime aç›k, sorumluluk sahibi,
zor koflullarla bafla ç›kabilen, tak›m ruhuna sahip,
insan sa¤l›¤›na hizmet etmek isteyen, insan
iliflkilerine de¤er veren, inisiyatif almaya istekli
çal›flanlar olarak tan›mlayabilirim.
‹nsan Kaynaklar› Departman› olarak tüm
çal›flanlar›m›z›n ifle al›m ve oryantasyon
süreçlerinden bafllayarak performanslar›n›
yönetiyor, potansiyellerini de¤erlendiriyor,
uzmanlaflma veya terfi/tayin/atama süreçlerinde
e¤itim ve geliflim deste¤i veriyoruz; k›saca her
çal›flan›m›z›n “Actavis Karnesi” ad›n› verdi¤imiz
“Kariyer Döngü”lerine destek olmaya çal›fl›yoruz.
Bu do¤rultuda temel odak noktalar›m›z;
sürdürülebilir performans, düflük ve yüksek
performans yönetimi, e¤itim, geliflim, kariyer
planlama ve yedekleme sürecidir.
Kariyer geliflim ve performans yönetim
sistemlerinizden bahseder misiniz?
‹fle al›m sürecini nas›l yürütüyorsunuz?
Adaylarda en çok hangi özelliklere önem
veriyorsunuz?
“‹nsanlar›m›zla Kazanmak” baflar›ya ulaflmak
yolundaki anahtar›m›zd›r. fiirketimizin baflar›s›
çal›flanlar›m›z›n performans›na ba¤l›d›r. Performans
yönetim sürecimiz; ulafl›labilir, somut, ak›lc›
hedeflerimizi ve önceliklerimizi belirleyebilmemize,
hedeflerimize odaklanarak ileriye yönelik plan ve
projelerimizde baflar›l› olabilmemize olanak sa¤l›yor.
Hedef ve sonuç odakl› çal›fl›lan flirketimizde, tüm
çal›flanlar›m›z›n ortak bir hedefe koflmas›
amaçlan›yor. Performans de¤erlendirmesinde
sadece ifl hedefleri de¤il, çal›flanlar›m›z›n Kazanan
De¤erlerimize uygunlu¤u da de¤erlendiriliyor.
Seçme ve yerlefltirme kriterlerimizin bafl›nda
KAZANAN DE⁄ERLER‹M‹Z “Akl›n› Kullan
/Challenge”, “Yak›n Ol /Connect”, “Sorumluluk
Al /Commit” geliyor. Sonuç odakl›, nitelikli kararlar
alan, müflteri odakl›, kaynaklar›n› etkin kullanan,
sorumluluk sahibi ve güvenilir kiflileri Actavis
ailemize dahil etmek önceli¤imizdir. ‹fle al›m
süreçlerimizde farkl› kaynaklardan taraf›m›za ulaflan
baflvurular, iç ve d›fl referanslar, online ifle al›m
portallar›, sosyal medya ve sektörde öncü
dan›flmanl›k firmalar› gibi farkl› kaynaklar kullan›l›yor:
“Çal›flan Tavsiye Program›” bir di¤er ad› ile
“Arkadafl›n› Öner” program› kapsam›nda, ifle
al›nan kiflilerin 6 ayl›k deneme süreleri dolduktan
sonra, öneren çal›flanlar›m›z taraf›m›zdan
ödüllendiriliyor. ‹fle al›m sürecimiz telefon mülâkat›
ile bafll›yor, psikometrik test uygulamas› ve mülâkat
süreçleri ile devam ediyor. Pozisyon ihtiyaçlar›na
Sa¤l›k sektöründe öncü bir kurulufl olma yolunda
ilerleyen bir flirket olarak amac›m›z, tüm
çal›flanlar›m›z›n bireysel ve profesyonel geliflimlerini
tamamlamalar› için her türlü f›rsat› yaratmakt›r.
‹nsan Kaynaklar› Departman› olarak üstün nitelikli
çal›flanlar için en çok tercih edilen flirket olmak
yolunda önceliklendirdi¤imiz iki temel sürecimiz;
düflük ve yüksek performansl›lar›n yönetimi ve
kariyer geliflimidir.
‹nsan kaynaklar›
yönetimi politikam›z;
çal›flanlar›m›za
gücümüzü onlardan
ald›¤›m›z› göstermek,
flirketimiz için de¤erli
ve farkl› olduklar›n›
hissettirmek, onlar›
gelifltirmek, de¤iflen
koflullarda desteklemek,
adil ve basit sistemlerle
hayatlar›n›
kolaylaflt›rmakt›r.
Bugünün talepkâr çevre koflullar› bizi “Akl›n› Kullan”
de¤erimiz do¤rultusunda zeki ve çevik davranarak
baflar›ya ulaflmaya zorluyor. Baflar› için farkl›laflmak
gerekiyor. Farkl›laflmak için tan›mlanm›fl yöntemlere
ihtiyac›m›z var; sadece ürün ve strateji baz›nda
de¤il, ayn› zamanda yeteneklerimizi yönetmek
baz›nda… 2014 senesi önceliklerimiz aras›nda
günümüzün rekabetçi pazar koflullar›nda,
flirketimizin baflar›s› için kendi liderlerimizi
Mart 2014
89
‹K
yaratabildi¤imiz bir stratejiyle ilerlemek ad›na,
yetenek yönetimi süreci yer al›yor. “Talent Talk”,
kilit pozisyonlar› ve potansiyel yetenekleri belirlemek,
kilit pozisyonlar için yedekleme planlar› oluflturmak
için uygulanan global bir kariyer geliflim sürecidir.
Kariyer geliflimi, uzun dönemli stratejilerimize ve
hedeflerimize ulaflabilmek için çal›flanlar›m›z›
gelifltirebilece¤imiz devaml› bir süreçtir. ‹fle al›m
sürecinden bafllayarak kariyer yönetim sürecinde
de Lominger yetkinlikleri kullan›l›yor.
fiirket içi - d›fl›, ifl ve kiflisel e¤itim ve geliflim
programlar›, uygulamal› liderlik e¤itimleri, online
e¤itimler, yetenek ve kariyer geliflimi, motivasyon,
‹ngilizce e¤itim deste¤i, elektronik performans
yönetim sistemi, bireysel geliflim planlamas›,
çal›flan memnuniyeti anketi, global
kademelendirme ile ücret yönetimi, 360 derece
de¤erlendirme, de¤erlendirme ve geliflim
merkezleri performans ve kariyer yönetimi alan›nda
fark yaratan uygulamalar›m›z›n bafl›nda geliyor.
Çal›flanlar›m›z organizasyonun en önemli
unsurudur. Oryantasyon süreci ise üzerinde en
çok iyilefltirme yapt›¤›m›z sürecimizdir.
Çal›flanlar›m›za
kendilerini
gelifltirebilecek,
performanslar›n› en üst
düzeye ç›karabilecek
e¤itim ve geliflim
imkânlar›n› ‘’Actavis
Academy’’ çat›s› alt›nda
sa¤layaca¤›z. Bu
yaklafl›mla hem mevcut
liderlerimizi sektörün ve
dünya piyasas›n›n
ihtiyaçlar›
do¤rultusunda
yetifltirebilecek hem de
gelecek için kendi
liderlerimizi
yaratabilece¤iz.
90
Mart 2014
Çal›flan motivasyonunun bir firman›n
baflar›s›ndaki önemi nedir? Çal›flan
motivasyonunu art›rmak ad›na ne tür
çal›flmalar›n›z var?
Motivasyon, insan kaynaklar› fonksiyonlar›n›n
içinde önemli bir duygu arac›d›r. Motivasyonu
yüksek çal›flanlar›n firman›n baflar›s›na daha fazla
katk›da bulundu¤u bir gerçektir. Actavis Kazanan
De¤erlerimizi en iyi yaflayan ve yaflatan
arkadafllar›m›z bu sene ödüllendirildi. “Best of
Actavis” projemiz kapsam›nda, 2013 senesi “Akl›n›
En iyi Kullanan Actavisli”, “En Yak›n Olan Actavisli”,
“En Çok Sorumluluk Alan Actavisli” ödülleri
çal›flanlar›m›z›n kendi öneri ve oylamalar› ile
sahiplerini buldu.
fiirketimizde saha ve merkez ödüllendirme sistemi
iyi bir motivasyon arac› olarak kabul edilir.
Çal›flanlar›n önemli günlerinin hat›rlanmas›, belirli
aral›klarda yemek/kokteyl düzenlenmesi, flirketin
gidiflat› hakk›nda bilgi verilmesi, çal›flanlar›n
motivasyonunu sa¤layan uygulamalar›m›zdan
baz›lar›. Yüksek performans›n ödüllendirilmesi ve
çal›flanlar›n takdir edilmesi, flirketimizin içsellefltirdi¤i
uygulamalard›r.
fiirket çal›flanlar›m›z›n motivasyonunu art›rmak
ad›na kurumsal sosyal aktivitelerde de yer al›yoruz.
Örne¤in; 2013 senesinde ‹stanbul Haliç’de yap›lan
Dragon Kurumsal Bot Yar›flmas›’na kat›ld›k. Bu
organizasyonla ekip ruhumuzu pekifltirme, Actavis
alg›s›n› art›rma ve rekabet ortam›nda e¤lenceli bir
hafta sonu geçirme f›rsat›m›z oldu. Çal›flanlar›m›z›n
aileleri ile birlikte kat›ld›¤› bu yar›flta, Actavis ailesi
olarak birbirimizi daha yak›ndan tan›d›k. 2014
senesinde kurumsal sosyal aktivitelerimiz devam
ediyor olacak.
‹laç sektöründe çok s›k ifl de¤ifliklikleri
yaflan›yor, bunu neye ba¤l›yorsunuz? Sizin
bu konudaki yaklafl›m›n›z nas›l?
Rekabet, fiyat bask›s›, regülasyonlar, yüksek
hedefler sonucu ilaç sektörü son 4 senedir ciddi
sorunlarla mücadele ediyor ve büyük
de¤iflimlerden geçiyor. Nitelikli çal›flanlar› elde
tutmak her zamankinden daha fazla önem
kazan›yor. Bu konuyu öncelik olarak ele alan
flirketler orta ve uzun vadede kazançl› ç›kacakt›r.
‹nsan kaynaklar› yaklafl›mlar›m›zla performans›
do¤ru yöneterek, çal›flanlar›m›z›n motivasyonunu
sa¤layarak, nitelikli çal›flanlar›m›z› firmam›zda
tutundurmay› ve yeni yetenekleri firmam›za çekmeyi
sa¤layabilece¤imize inan›yoruz.
Önümüzdeki dönemlerde ne gibi hedefleriniz
var, bunlardan biraz bahseder misiniz?
fiirket olarak bu y›la “Actavis Academy” konseptiyle
bafllad›k. E¤itim, öncelikli konular›m›z aras›nda
yer al›yor. Çal›flanlar›m›za kendilerini gelifltirebilecek,
performanslar›n› en üst düzeye ç›karabilecek
e¤itim ve geliflim imkânlar›n› ‘’Actavis Academy’’
çat›s› alt›nda sa¤layaca¤›z. Bu yaklafl›mla hem
mevcut liderlerimizi sektörün ve dünya piyasas›n›n
ihtiyaçlar› do¤rultusunda yetifltirebilecek hem de
gelecek için kendi liderlerimizi yaratabilece¤iz.
Amac›m›z, her bir çal›flan›m›z› kendi alan›nda
uzmanlaflt›rmak olacak. ‹nsan kaynaklar› olarak
hedefimiz; yeni yetenekleri flirketimize katmak,
geliflimlerini takip edip desteklemek ve mevcut
çal›flan ba¤l›l›¤›n› korumak. O nedenle 2014
senesi için 3 temel odak noktam›z; etkin
performans yönetimi, e¤itim ve geliflim, kariyer
geliflimi ve yedekleme planlamalar olacak. Her
bir çal›flan›m›z için bireysel geliflim planlar›
oluflturacak ve geliflimlerini yak›ndan takip
edece¤iz.
Download

Yanlış Kanılar