Anahtar ve
Priz Serileri
Ürün Katalo¤u
2012-2014
Elektrik ve Ayd›nlatma
Sektöründe Öncü
1958 y›l›ndan beri elektrik ve ayd›nlatma
sektörüne yön veren firmalar›n temsilcili¤ini
yürüten fien Elektrik, yeniliklerin takipçisi olarak
daima öncü olmaya özen göstermektedir.
Bu katalog, anahtar priz serilerinde dünyaca
ünlü birçok markan›n genifl ürün yelpazesinden
sadece bir kesit sunmaktad›r. Ürünler hakk›nda
daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuldu¤unda,
fien Elektrik’in uzman kadrosu gereken deste¤i
sa¤layacakt›r.
Ak›ll› ev ve bina otomasyon sistemlerinde
projelendirme, uygulama ve sat›fl sonras›
hizmet veren uzman ekibimizle tüm teknolojik
yenilikleri daha yak›ndan tan›yabilir ve binan›za
ak›ll› dokunufllar yapabilirsiniz.
Ayr›ca Ayd›nlatma sektöründe birçok
uluslararas› markan›n temsilcili¤ini yürüten
fien Elektrik’in proje deste¤ini, ‹stanbul
Levent’te bulunan kardefl firmas› Galata Elektrik
Ayd›nlatma A.fi. sa¤lamaktad›r.
fien Elektrik’in ‹stanbul Karaköy Okçu Musa
Caddesinde karfl›l›kl› iki sat›fl ma¤azas›
bulunmaktad›r.
Anahtar / Priz Serileri
‹çindekiler
Berker
(Almanya)
78-87
Bticino
(‹talya)
Busch-Jaeger
(Almanya)
Fontini
(‹spanya)
56-73
Forbes & Lomax
(‹ngiltere)
94-95
Jung
(Almanya)
88-93
Legrand
(Fransa)
46-55
Schneider
(Fransa)
96-105
Schuller
(‹spanya)
114-117
Siemens
(Almanya)
106-109
Viko
(Türkiye)
18-45
Vimar
(‹talya)
74-77
2-17
110-113
1
Axolute
Parla
k Ca
m
inyum
Alüm
Çin Kırmızısı
2
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Diflbudak
Dikdörtgen Çerçeveler
Alüminyum
Satine Alüminyum XC
Satine Antrasit XS
Satine Titanyum NX
Çin Kırmızısı RC
Sevres Yeflili VS
Meissen Mavisi BM
Satine Bronz BR
Satine Civa AZ
Gümüfl SA
Tik LTK
Wenge LWE
Lak
Limoges Beyazı BG
Anodize
Satine Krom CR
Ahflap
Diflbudak LFR
Cam
Siyah Cam VNN
Mavi Cam VZS
Ayna Cam VSA
Kristal VKA
Tafl
Arduaz RLV
Carrara Mermeri RMC
3
Axolute
Ceviz A¤acı LNC
S›v› Mavi DZ
Mat Alt›n OS
Kum Deri SLC
4
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Corian Toz CDK
Satine Alessi Paslanmaz Çelik AXS
Eliptik Çerçeveler
Metal
Axolute Alüminyum XC
Axolute Antrasit XS
Masif Siyah NR
Likit Fildifli DA
Likit Mavi DZ
Likit
Likit Beyaz DB
Likit Turuncu DR
Likit Yeflil DV
Parlak
Parlak Altın OR
Mat Gümüfl SA
Açık Titanyum TC
Kiraz LCA
Ceviz LNC
Mat Altın OS
Ahflap
Aka¤aç LME
5
Beyaz camın baflrolde oldu¤u
geliflmifl AXOLUTE serisi
MY HOME sistemi ve görüntülü kapı girifl
sistemleri için Whice Video Station
6
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
MY HOME sistemi için Whice kontrol
MY HOME sistemi için Whice kontrol
AXOLUTE Whice
AXOLUTE Whice
tek renkli beyaz çizgisiyle kontrol
mekanizmalarının görselli¤i ile
teknolojik geliflmiflli¤i arasında
dengeyi sa¤lar
Anahtar & prizler, MY HOME ve görüntülü kapı girifl
sistemleri beyaz cam ve arayüzlere dikkat çeken
mavi ledler ile estetik bütünleflme sa¤lamaktadır
7
My Home
‹nterkom ve My Home
sistemleri 2 kablo ile çal›fl›r.
TASARRUF
•iklimlendirme
•enerji kontrol
GÜVENL‹K
•h›rs›z alarm
•uzaktan kumanda sistemleri
•teknik alarm
•CCTV
‹LET‹fi‹M
•2 kablolu dijital
interkom sistemleri
KONFOR
•ayd›nlatma
•panjur kontrol
•senaryolar
•müzik yay›n
•ısıtma so¤utma sistemleri
MY HOME Bticino’nun ev otomasyon sistemidir. ‹leri çözümleri evler için oldu¤u kadar, hizmet sektörü
içinde artan oranda talep görmektedir. Bugün art›k AXOLUTE ile mevcut olan sistem, konfor, güvenlik,
tasarruf, iletiflim ve kontrol ile ilgili bütün ifllevleri ve uygulamalar› kapsar.
Ayr›ca, AXOLUTE renkli dokunmatik panel ile kullan›c›ya daha geliflmifl kontrol sistemi ve basitlefltirilmifl
bir menü sistemi sunmaktad›r.
Entegre sistemler olan MY HOME ve ‹nterkom ile; Video Station ve Video Display evinizin görüntülü
kumanda merkezleri haline geliyor. Geliflmifl menüleri sayesinde, ister evden, ister internetten,
ister ceptelefonundan müzik sistemini çal›flt›rabilir, aydınlatmaları ve pencereleri kontrol eder,
›s›y› de¤ifltirebilir, bir senaryoyu ya da alarm durumunu aktive edebilirsiniz.
8
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
‹letiflim
2 Kablolu Sistem
Mevcut 2 kablolu sistemle uyumlu
SFERA girifli panelleri - görüntülü
PIVOT / SWING dahili üniteler.
9
Living International
Madeni
Aç›k Alüminyum
AL
Çelik
AC
Aç›k Titanyum
TC
Bronz
BO
Metalik Mavi
BT
Metalik Yeflil
VT
Metalik Okre
OT
Siyah
NR
K›rm›z›
RD
Lacivert
BD
K›z›l Toprak
TR
Çimen Yeflili
VR
Deniz Mavisi
BU
Metalik
Metalik Bordo
AT
Lake
Süt Beyaz
BA
Do¤al
Kum
GT
10
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Grafit
Grafit
GF
Siyah Grafit (Antrasit)
GFN
Parlak
Krom
CR
Alt›n
OR
Siyah Nikel
NN
Zamak
NA
Bakalit
BK
Mat Çelik
ACS
Özel
Ahflap
*Kiraz
LCA
*Maun
LMG
*Ceviz
LNC
*Gül
LRN
*Tüm ahflap çerçeveler masiftir.
11
Light
12
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Beyazlar
Mermer Beyaz›
LB
K›rç›ll› Beyaz
IB
Buz Beyaz›
OB
Opaller
Kehribar
AP
Gök Mavisi
BP
Su Yeflili
VP
Mavi
BJ
K›rm›z›
RJ
Gri ‹nci
GN
Mavi ‹nci
AN
Saydam Renkler
Turuncu
AJ
‹nciler
Beyaz ‹nci
YN
13
Light
Do¤allar
Kiremit K›rm›z›s›
RE
Zeytin Yeflili
VE
Tafl Grisi
GE
Gümüfl
SA
Saten Alt›n
OS
Metaller
Titanyum
TA
Alüminyum ve Kristal
Alüminyum
AA
Kristal
KR
Kiraz
LCA
Difl Budak
LFR
Ahflap
14
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Armut
LPR
Light Tech
Ayd›nlatma yo¤unlu¤unu ayarlayan
dokunmatik dimmer
Light Tech TH 3'lü Anahtar
3'lü Anahtar
Krom CR Termostat
Light Tech TH 2'li Anahtar
15
Matix
16
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Beyaz (BN)
Kül (CN)
Bej (AV)
Gri (CD)
Gümüfl (SL)
Çelik (IR)
Titanyum (TA)
Dore (GL)
Granit (SP)
Akuamarin (SQ)
Kum (SS)
Toprak (ST)
17
Thea Blu
18
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Her mekan›n rengine
uygun çözümler...
7 farkl› çerçeve ve 5 kapak renginin
kombinasyonundan oluflan 35 farkl› renk
alternatifi ile her mekana uygun çözümler
Thea’da!
19
Thea Blu
20
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Chrome Matt
Chrome Matt Füme
Chrome Matt Beyaz
Chrome
Chrome Füme
Chrome Beyaz
Gold
Gold Siyah
Gold Dore
Gold Bordo
Antique
Antique Siyah
Antique Dore
Antique Bordo
21
Thea Blu
22
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Inox
Inox Füme
Inox Beyaz
Inox Bordo
Una
Una Füme
Una Beyaz
Inox Matt
Inox Matt Füme
Inox Matt Beyaz
Inox Matt Lila
23
Thea Blu
24
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Blu Çerçeve Seçenekleri
Inox
Una
Chrome
Inox Matt
Gold
Antique
Chrome Matt
Blu Kapak Renk Seçenekleri
Beyaz
Dore
Bordo
Siyah
Füme
25
Thea Optima
26
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Optima Anahtar Renk Seçenekleri
Opak beyaz
Krem
Beyaz
Bronz
Antrasit
Gümüfl
Füme
Siyah
Bordo
Optima Kombinasyon Seçenekleri
Füme Beyaz
Füme Gümüfl
Antrasit Krem
Antrasit Bronz
Bronz Antrasit
Siyah Bronz
Gümüs Beyaz
Gümüfl Füme
Bordo Siyah
27
Thea Sistema
28
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Sistema Anahtar Renk Seçenekleri
Inox
Inox Füme
Inox Beyaz
Inox Bordo
Inox Matt
Inox Mat Füme
Inox Mat Dore
Chrome
Chrome Füme
Inox Mat Beyaz
Chrome Matt
Chrome Beyaz
Chrome Matt Füme
Chrome Matt Beyaz
Gold
Gold Siyah
Gold Dore
Gold Bordo
Antique Dore
Antique Bordo
Antique
Antique Siyah
Una
Una Füme
Una Beyaz
29
Thea Sistema
30
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Çoklu Çerçeveler
2 modül çerçeve
3 modül çerçeve
4 modül çerçeve
7 modül çerçeve
2 +2 modül çerçeve
2 + 2 + 2 modül çerçeve
2 + 2 + 2 + 2 modül çerçeve
31
Thea Neva
Line
Bronz Antrasit
Bronz Füme
Gümüfl Beyaz
Gümüfl Füme
Siyah Füme
Siyah
Bronz Antrasit
Bronz Dore
Bronz Füme
Bronz Beyaz
Gümüfl Füme
Siyah Füme
Siyah
Polisaj
Opak
Beyaz
Krem
32
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Satinaj
Bronz Antrasit
Bronz Füme
Gümüfl Beyaz
Siyah Füme
Siyah Gri
Siyah
Füme Beyaz
Gri Beyaz
Gri Füme
Kahve Antrasit
Kahve Dore
Gümüfl Füme
Tozboya
Füme Siyah
Ahflap
Akçaa¤aç
Bambu Siyah
Venge Saten
Venge Antrasit
33
Artline
34
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
35
Banyonuzu camla fl›klaflt›r›n
36
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Cam
Beyaz
Mavi
Füme
Masif
Yeflil
Masif Aka¤aç
Masif Kiraz
Masif Ceviz
Masif Mefle
37
Alüminyum artık flık bir dekorasyon
malzemesi olarak hayatımızda yerini
almıfl durumda Viko Artline Eloxal
çerçeveler, aslen alüminyum bir
malzeme olan eloxal kaplama
teknolojisi ile üretiliyor
Eloxal serisiyle siyah, gümüfl ve bronz
renk seçenekleriyle klasik ıflı¤ın
tamamlayıcısı çözümler ortamya
konuyor.
Evinizdeki de¤erli metaller: Eloxal
38
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Eloxal
Gümüfl Bronz
Eloxal Bronz
Eloxal Siyah
39
40
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Novella Anahtar Renk Seçenekleri
Metalik ve Ahflap Renkler
Gümüfl
Beyaz
Saten
Antrasit
Füme
Siyah
Ceviz
Kay›n
Kiraz
Bronz
Corian
Dusk
Aurora
Sandstone
BlackQuartz
Guatemala Yeflil
Himalaya Gri
Beyaz
Do¤al Tafl
Slate Gri
41
42
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Beyaz
Dokunmatik / Gecikmeli Anahtar
Dokunmatik Komitatör
Dokunmatik Dimmer
Dokunmatik Komitatör
Dokunmatik Dimmer
Dokunmatik Komitatör
Dokunmatik Dimmer
Gümüfl
Dokunmatik / Gecikmeli Anahtar
Siyah
Dokunmatik / Gecikmeli Anahtar
43
Küçük dokunufllarla
büyük fark yaratan
çözümler
Yafladı¤ınız mekanları farklılafltıran fleylerden
biri de aksesuarlar. Mobilyalarınıza, evinizin
genel hatlarına dokunmadan da evinizin
dekorasyonunu de¤ifltirebilirsiniz.
Alüminyum
Antrasit
Siyah
Kay›n
Kiraz
44
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Antrasit
Alüminyum
Zerafetin simgesi
Carmen Decora, metalik ve ahflap renk
seçenekleriyle evinize canlılık katıyor.
Bu ürün serisinde kullanılan gümüfl, beyaz, saten ve
bronz renkler, flık ve modern havası ile iç mekanları
süslerken, antrasit, füme ve siyah gibi renkler ise
daha koyu tonlardan hofllananlara hitap ediyor.
Yine bu grupta kullanılan kiraz, ceviz ve kayın tonları ise
dekorasyonda mobilya ve aksesuar uyumuna dikkat
edenler için hofl çözümler sunuyor.
Saten
Siyah
45
Celest Ak›ll› Ev
46
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Merkezi Kontrol
Güvenlik
Ayd›nlatma Kontrolü
Konfor
Multimedya
47
Celest
48
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Çerçeve ve Renk Seçimi
Yal›n
Beyaz
Haki
Vizon
Çimento
Kum
Koyu Pembe
Bambu Yeflili
Mavi
Mandalina
Yeflil Elma
Greyfut
Toz Pembe
Lavanta
Alüminyum
Grafit
Kobalt
Bak›r
Parlak
Buz Beyaz›
Opak
Coconut
Anodize
Titanyum
Mika
Sessiz ve Mandall›
49
Celest
50
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Çerçeve ve Renk Seçimi
Deri
Deve Tüyü
Çikolata Kahve
Rustik Kahve
Aka¤aç
Maun
Mefle
Titanyum Cam
Granit Cam
Porselen
Antartica
Pompei red
Nikel Kadife
Okside Demir
Ahflap
Venge
Sedir
Cam ve Porselen
Kaolin Cam
Corian
Nocturne
Metal
Satine Çelik
Okside Bak›r
51
Galea™ Life
En farkl› istekler için
en do¤ru seçim
Legrand’›n yeni anahtar priz serisi Galea™ Life: Modern ve
kal›c› tarz›yla herkesin zevkine ve iste¤ine göre, farkl› doku
ve renklerde çok çeflitli alternatifler sunar.
Galea™ Life Tasar›m›
Tasar›mda sadelik ve flıklık simgesi...
Galea™ Life, birbiri ile uyum içinde
kullan›labilecek de¤iflik renk
seçenekleri ve zarif dıfl çizgisi ile
dikkati çeker. Klasikten gerçek deriye
uzanan befl farkl› çerçeve serisi ile tüm
dekorasyonlar için uygun çözümler
sunar.
52
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Galea™ Life’›n çekici dıfl
görünüflünün ard›nda,
IF Tasar›m ödülünü
kazanan PRO 21
mekanizmas›
vard›r.
Ürünler ve Sistemler
Klasik
Beyaz
‹nci
Alüminyum
Titanyum
Satine Alüminyum
Krom
Koyu Nikel
Kiraz K›rm›z›s›
Elma Yeflili
Okyonus Mavisi
Koyu Bronz
Metal
Ahflap
Aka¤aç
Kiraz A¤ac›
Corian®
CORIAN® Everest
Maun
Deri
CORIAN® Cocoabrown
Tütün
Kestane
53
Valena
54
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Kiremit
Buz Mavisi
Gri
Lacivert
Dore
Bal Köpü¤ü
Kil
Füme
Limon
Lila
Krom
Kehribar
Kristal
Aç›k Turkuaz
55
Garby Collection
56
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Nostaljik Sıvaüstü Porselen Anahtarlar
Garby Porselen Anahtarlar
Beyaz
Mavi motifli
Kırmızı motifli
Ahflap dü¤meli anahtar
Ahflap dü¤meli anahtar
mavi motifli
Ahflap dü¤meli anahtar
kırmızı motifli
Ahflap tabanlı ahflap
dü¤meli anahtar
Beyaz kahve damarlı
gold metal anahtar
Light
Siyah
Garby Porselen Prizler
57
Dimbler Collection
58
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Sıvaüstü Metal & Porselen Seri
Nikel gövde ve anahtar
beyaz porselen taban
Antik bronz gövde ve anahtar
beyaz porselen taban
Altın gövde ve anahtar
beyaz porselen taban
Porselen gövde nikel anahtar
kablo girifl deliksiz
Porselen gövde bronz anahtar
kablo girifl deliksiz
Porselen gövde gold anahtar
kablo girifl delikli
59
Garby Colonial
60
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Garby Colonial Siyah Porselen
Garby Colonial Beyaz Porselen
Garby Colonial Ahflap ve Porselen
Eskitilmis altın, yeflil ahflap çerçeve,
beyaz porselen kapak,
porselen çevirmeli anahtar
Eskitilmis ahflap çerçeve,
beyaz porselen kapak,
ahflap çevirmeli anahtar
Mavi beyaz renkli ahflap çerçeve,
beyaz porselen kapak,
porselen çevirmeli anahtar
Eskitilmifl altın gri ahflap çerçeve
beyaz porselen kapak
porselen çevirmeli anahtar
61
Venezia
62
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Metal Anahtarlar
Antrasit çerçeve
porselen dü¤meli anahtar
Antik bakır çerçeve,
antik bronz dü¤meli anahtar
Altın kaplama çerçeve,
F37 çevirmeli anahtar
Bakır patine çerçeve,
antik bronz çevirmeli anahtar
Ahflap Çerçeve
63
Collection 1950
64
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Antrasit
Nikel Kaplama
Antik Bronz
Nikel Kaplama
Alt›n
65
F37 Collection
66
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
F37 Dimmer
Tütün rengi ahflap çerçeve,
metalik kapak
F37 Mandall› Anahtar
Beyaz cam çerçeve, beyaz kapak,
ikili komütatör
Venge ahflap çerçeve,
koyu kahve kapak
gold anahtar
Kiraz a¤acı ahflap çerçeve,
koyu kahve kapak
antik bronz anahtar
Venge ahflap çerçeve,
koyu kahve kapak
gold anahtar
Kiraz a¤acı ahflap çerçeve,
koyu kahve kapak
antik bronz anahtar
Beyaz cam çereve, beyaz kapak,
kare anahtar
F37 Çevirmeli Anahtar
Venge ahflap çerçeve,
metalik kapak ve anahtar
Beyaz cam çerçeve, beyaz kapak, ikili anahtar
Venge ahflap çerçeve, metalik kapak ikili anahtar
ikili metalik anahtar
67
Font Barcelona - e-radio
68
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Font Barcelona
Plaka Renk Seçenekleri
F›rçalanm›fl
Paslanmaz
Çelik
F›rçalanm›fl
Mat Siyah
Alüminyum
F›rçalanm›fl
Mat Gümüfl
Alüminyum
F›rçalanm›fl
Mat fiampanya
Alüminyum
Beyaz
Corian
Grafit
Pirinç
Saten
Mat Alt›n
Pirinç
Dü¤me Çeflitleri
Mat Krom
Krom
Parlak Alt›n
Grafit
Nikel
Antik Bronz
Fontini e-radio
Benzersiz internet - ses sistemiyle:
•10.000 Internet radio istasyonuna eriflin
•Müzik temanızı seçin
•Müzi¤in gücünü arttırın, keyfini sürün
•Favori bestenizle uyanın
•mp3 ünüzü bafllatıp istedi¤iniz müzi¤i dinleyin
69
Sıvaüstü Tesisat
70
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Sıvaüstü Buatlar
Metal 2 anahtarlı buat
Metal buat
Prizli buat
Eskitilmifl metal buat
Boru giriflli eskitilmifl metal buat
Eskitilmifl Metal Buat ‹ki Anahtarlı
Eskitilmifl metal buat
Garby
Anahtar tabanı
Yuvarlak buat
Te
Dikdörtgen buat
Dirsek
Dirsek
Krofle
Boru
Krofle
71
Zil ve Zil Butonları
72
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Klasik Zil
Zil Butonu Çeflitleri
73
Eikon
74
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Parlak Metal
01 Buz Beyaz›
03 Bal›kç›l Gri
05 Metalik Oxford Yeflili
07 Metalik fiampanya
08 Metalik Titanyum
10 Metalik Silver
14 Mat Titanyum
12 Metalik Antrasit
23 Satine Krom
25 Siyah Krom
34 Burma Tik'i
36 Amerikan Kiraz›
51 Siyah Mermer
52 Kardoso Mermeri
53 Karera Beyaz› Tafl›
55 Asiyago K›rm›z›s›
56 Atlantik Sar›s›
57 Kudüs Tafl›
74 Mavi Cam
76 Yeflil Cam
Galvanize
21 Satine Alt›n
Ahflap
32 Aç›k Mefle
Tafl / Mermer
54 Guatemala Yeflili
Cam
72 Buz Beyaz› Cam
83 Bronz Aynal›
Inoks
92 Keten Dokulu Paslanmaz Celik
75
Idea
Metalik
01 Beyaz
05 Mor K›rm›z›s›
07 Orman Yeflili
08 Adaçay› Rengi
10 Fildifli
11 Siyah
12 Kobalt Mavisi
21 Metalik Gümüfl
22 Metalik Bronz
23 Metalik Antrasit
24 Metalik Titan
25 Metalik Bordo
26 Metalik Gökyüzü Mavisi
27 fiampanya
28 Euro Mavisi
29 Petrol Yeflili
31 Siyah Krom
32 Parlak Alt›n
33 Mat Alt›n
34 F›rçalanm›fl Nikel
36 Krom
41 F›nd›k Kabu¤u
42 Çilek Kökü
46 Mat Kurflun Rengi
76
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Plana
Teknopolimer
01 Beyaz
02 Fildifli
03 Bej
20 Mat Gümüfl
21 Mat Nikel
22 Mat fiampanya
43 Amber Sar›s›
44 Nane Yeflili
45 Su Mavisi
48 Portakal
51 Yakut K›rm›z›s›
04 Krem
Reflex
77
K1+K5
78
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
K1
Anahtar
Priz
Dimmer
TV-FM Prizi
K1 - Beyaz
Kontrol Paneli
Toprakl› Priz
K1 Renkleri: Krem - Bronz - Antrasit - Beyaz - Gri
2’li Çerçeve
K5 Paslanmaz Çelik
Anahtar
Toprakl› Priz
Kontrol Paneli
Telefon Prizi
Dimmer
TV-FM Prizi
2’li Çerçeve
79
Arsys - S1
80
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Arsys
Dimmer
Toprakl› Priz
TV-FM Prizi
Arsys Anahtar Renk Seçenekleri
Krom
Bronz
Beyaz
Gold
Paslanmaz Çelik
Kapakl› Priz
Arsys Renkleri: Krem - Beyaz - Bronz - Paslanmaz çelik - Gold
S1
Anahtar
Ifl›kl› Anahtar
Komitatör
Toprakl› Priz
Dimmer
Seçici Anahtar
TV-FM Prizi
Hareket Dedektörü
Timer
Yatay 2’li Çerçeve
Dikey 2’li Çerçeve
81
1930+Integro
82
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
1930 Porselen (Beyaz + Siyah)
Anahtar
Anahtar
Toprakl› Priz
Dimmer
Panjur Anahtar›
Telefon Prizi
Anahtar
Toprakl› Priz
Anahtar
Toprakl› Priz
Krom
Antrasit
1930 Bakalit (Beyaz + Siyah)
Anahtar
Toprakl› Priz
Integro
Beyaz
Siyah
83
Palazzo+Glass
84
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Palazzo
Anahtar
Anahtar
Dimmer
Toprakl› Priz
Anahtar
2’li Çerçeve
Hoparlör Prizi
TV Prizi
Glass
Anahtar
Krom Anahtar
Toprakl› Priz
TV Prizi
85
B3+B7
86
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
B3
Dimmer
Toprakl› Prizi
Anahtar
Hareket Dedektörü
Telefon Prizi
Toprakl› Priz
2’li Çerçeve
B7
Anahtar
Toprakl› Priz
Hoparlör Prizi
TV-FM Prizi
Anahtar
Panjur Anahtar›
Toprakl› Priz
2’li Telefon Prizi
Anahtar
Komitatör
Seçici Anahtar
UPS Prizi
87
LS Plus
Cam
88
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Cam
Alüminyum
Granit
Paslanmaz Çelik
89
LS 990
Paslanmaz Çelik
90
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Alüminyum
Antrasit
91
DCM- Indoor Station
Görüntülü interkom
modülü
92
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Sesli interkom
modülü
KNX
Otomasyon Kontrol Panelleri
Radio Management
Kablosuz Otomasyon Üniteleri
93
Forbes & Lomax
fieffaf
Gold
Mat Nikel
Bronz
94
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
95
Unica Class
96
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Cam
Siyah Ayna Alüminyum
Siyah Ayna Grafit
Gri Cam Alüminyum
Gri Cam Grafit
Beyaz Cam Alüminyum
Beyaz Cam Grafit
Buz Grafit
Elma Alüminyum
Elma Grafit
Sahara Grafit
Toprak Alüminyum
Toprak Grafit
Metal
Beyaz Alüminyum
Deri
Sahara Alüminyum
Arduvaz Tafl›
Do¤al Tafl Alüminyum
Do¤al Tafl Grafit
97
Unica Top
98
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Ahflap Alüminyum
Kiraz
Tütün
Akçaa¤aç
Mat Nikel
Krom
Tütün
Akçaa¤aç
Mat Nikel
Krom
Venge
Metal Alüminyum
Krom Satine
Ahflap Grafit
Kiraz
Venge
Metal Grafit
Krom Satine
99
Unica
100
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Unica Plus
Grena
Fil Difli
fiampanya
Vizon
Mistik Gri
Terracota
Kum Sar›s›
Lacivert
Buz Mavisi
Kutup Beyaz›
Bak›r
Unica Quadra
Kutup Beyaz
‹nci
Kil Tafl›
Gümüfl
Somon
Titanyum
101
Unica Wireless
Unica Wriless, elektrik enerjisini kontrol etmek için radyo teknolojisini (RF) kullanan ürünlerden oluflan bir seridir.
Ürünler, konutlarda ve di¤er binalarda duvarlara zarar vermeden kuruluma uygundur.
Ev veya iflyerindeki ayd›nlatlar›nve panjurlar›n kontrolünü kolaylaflt›r›r ve daha keyifli hale getirirler.
Montaj ve programlama son derece kolayd›r.
Senaryo 1: Bir anahtar ekleyin
Yatak odan›z›n tavan›ndaki
lambay› yata¤›n›zdan
kalkmadan açmak veya
kapatmak için yata¤›n›z›n
yan›na bir anahtar monte edin.
• Mevcut anahtar› Unica
Wireless kombine modülle
de¤ifltirin.
• Yata¤›n›z›n yan›ndaki duvara
Unica Wireless anahtar›
yap›flt›r›n veya vidalay›n.
• Basit bir programlamayla
bunlar› birbirine ba¤lay›n.
Senaryo 2: Merkezi panjur kontrol sistemi oluflturun
Evinizdeki tüm panjurlar› tek bir
butona basarak açmak veya
kapamak için merkezi panjur
kontrol sistemi oluflturun.
• Her bir panjurun kontrol
mekanizmas›n› bir Unica
Wireless kombine panjur
modülüyle de¤ifltirin.
• Merkezi kontrol elde etmek
için Unica Wireless kablosuz
anahtar› istedi¤iniz yere
yap›flt›r›n veya vidalay›n.
• Basit bir programlamayla
bunlar› birbirine ba¤lay›n.
Senaryo 3: Ayd›nlatma senaryolar› oluflturun
Farkl› odalardaki ›fl›k seviyesini
tek butonla de¤ifltirmek
için ayd›nlatma senaryolar›
oluflturun:
Örne¤in TV izleme, yemek,
evden ç›k›fl, eve girifl v.b.
senaryolar.
• Mevcut anahtarlar›n›z› Unica
Wireless kombine modüllerle
de¤ifltirin.
Gerekirse, lambader, abajur,
masa lambalar›, vb. ba¤lamak
için portatif prizler ekleyin.
• Çeflitli senaryolara uygun
sembollerle donat›lm›fl Unica
Wireless kablosuz anahtar›
istedi¤iniz yere yap›flt›r›n veya
vidalay›n.
• Basit bir programlamayla
bunlar› birbirine ba¤lay›n.
Senaryo 4: Her bir odadaki ayd›nlatma ve panjurlar› kontrol edin
Tüm kontrolleri bir noktada gruplayarak kablosuz anahtar ve/veya
uzaktan kumanda ile her bir odadaki ayd›nlatma ve panjurlar› kontrol edin.
• Mevcut anahtarlar›n›z› (ayd›nlatma, panjurlar) kombine modüllerle de¤ifltirin.
• Kolay eriflebilece¤iniz yerlere kablosuz anahtarlar yerlefltirin
• Temel fonksiyonlar› bulunduran bir uzaktan kumanda ekleyin
• Basit bir programlamayla bunlar› birbirine ba¤lay›n.
102
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Kablosuz Konfor
103
Sedna
104
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Beyaz
Bej
Aç›k Yeflil
Füme
Gri
K›rm›z›
Anahtar
Komitatör
Ifl›kl› Light
Dimmer
Televizyon Prizi
Telefon Prizi
Energy Saver
UPS Prizi
Toprakl› Priz
Kapakl› Toprakl› Priz
Telefon Prizi
Hareket Dedektörü
Titanyum Toprakl› Priz
Titanyum Anahtar
105
Delta Line
Titan Beyaz›
Fildifli
Metalik Alüminyum
Metalik Karbon
106
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Delta Miro
Cam/Titan Beyaz›
Cam/Fildifli
Cam/Metalik Alüminyum
Maun/Metalik Karbon
Aç›k Maun/Metalik Alüminyum
Kay›n/Metalik Alüminyum
Kiraz/Metalik Alüminyum
Venge/Metalik Alüminyum
Titan Beyaz›
Metalik Alüminyum
Cam/Metalik Karbon
Metalik Karbon
107
Delta Vita
108
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Titan Beyaz›/Beyaz
Titan Beyaz›
Titan Beyaz›/Sar›
Titan Beyaz›
Titan Beyaz›/K›rm›z›
Titan Beyaz›
Titan Beyaz›/Gold
Titan Beyaz›
Titan Beyaz›/Yeflil
Titan Beyaz›
Titan Beyaz›/Turuncu
Titan Beyaz›
Titan Beyaz›/Mavi
Titan Beyaz›
Titan Beyaz›/Bordo
Titan Beyaz›
Titan Beyaz›/Koyu Mavi
Titan Beyaz›
Titan Beyaz›/Platin
Titan Beyaz›
Titan Beyaz›/Krom
Titan Beyaz›
Metalik alüminyum/Yeflil
Metalik alüminyum
Metalik Alüminyum/Turuncu
Metalik alüminyum
Metalik Alüminyum/Koyu Mavi
Metalik alüminyum
Metalik Karbon/Krom
Metalik Karbon
Metalik Karbon/Platin
Metalik karbon
Gold / Gold
Titan Beyaz›
Gold/Titan Beyaz›
Titan Beyaz›
109
Solo
110
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Anahtar - Vavien
Komitatör
Ifl›kl› Ça¤›rma - Ifl›k Sembollü
Ifl›k Ayarlay›c›
Ifl›kl› Anahtar - Vavien
Hareket Dedektörü
Çevirmeli Jaluzi Anahtar›
Toprakl› Priz - Afl›r› Gerilim Korumal›
TV/FM/SAT Prizi Sonlu 3 Ç›k›fl
Samoa
(su yeflili/m.krom)
Toscana
(kiremit/m.krom)
Manhattan
(füme/m.krom)
Attica
(havac› mavisi/m.krom)
Savanne
(fildifli/m.krom)
Husky
(stüdyo beyaz›/stüdyo beyaz›)
111
Impuls
112
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Anahtar - Vavien
Komitatör
TV/FM/SAT Prizi Sonlu 3 Ç›k›fl Toprakl› Priz - Afl›r› Gerilim Korumal›
Toprakl› Priz
Toprakl› Priz - Etiketli
Jaluzi Anahtar›
Dokunmatik Ifl›k Ayarlay›c›
Hareket Dedektörü
fiampanya Metalik
Alp Beyaz›
Aç›k Gri
Kobalt Mavisi/Alt›n
Elmas Siyah›
Kobalt Mavisi
113
Do¤al Tafltan Mini Çeflmeler
a) Do¤al tafltan dekoratif çeflme,
nehir taflları ile G4 12V 10W
spot aydınlatmalı- boyutlar: 30x15x57 cm
b) Küreli do¤al tafltan dekoratif çeflme
boyutlar: 30x30x23 cm
a
b
c
d
c) Kayrak, seramik ve do¤al tafllı dekoratif
çeflme. Rezineden Buda heykelci¤i.
Aydınlatmalı su geçirmez bölüm.
Bir G 12 V 10 W.
d) Do¤al tafltan dekoratif çeflme nehir tafllar ile
2x12W 10W aydınlatmalı
boytular: 17x26x47
114
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Paslanmaz Çelik Çeflmeler
Oluklu, dekoratif paslanmaz çelik çeflme. Dekoratif siyah nehir taflları ile
Boyutlar: 120x60x80 cm
115
Do¤al Tafltan Çeflmeler
Do¤al tafltan dekoratif çeflme 12 V 10 W spot aydınlatmalı nehir taflları ile boyutları : 65 x 50 170 cm
116
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
Do¤al tafltan dekoratif çeflme 12 V 10 W spot aydınlatmalı nehir taflları ile boyutları :70 x 45x132
117
Otomasyon
Yaflanılan mekanların tüm donanımlarını, tek bir merkezden kontrol edebilen, hayatı kolaylafltıran ve karmaflayı
hayatımızdan çıkarıp konfor ve güvenlik sunan sistemlere akıllı sistemler denmektedir. Akıllı sistemler do¤ru
projelendirme ve müflteri talepleri do¤rultusunda yapılacak ürün yönlendirmeleri sayesinde anlam kazanan
sistemlerdir. 50 yılı aflkın piyasa tecrübesi ve ürün bilgisi do¤rultusunda fien Elektrik deneyimlerini siz de¤erli
müflterilerimizle karflılıklı olarak yaptı¤ı projelendirme, mühendislik hizmeti ve fiyat analizleri ile %100 verimle
kullanaca¤ınız sistemler tasarlamaktadır.
Ak›ll› Bina Ayd›nlatma Otomasyonu
Tüm aydınlatmalarınızı mekan içerisinde bulunan otomasyon
anahtarlarından kontrol edebilir, merkezi açma kapama, uzaktan izleme
ve kablosuz kumanda ile kontrol edebilirsiniz.
Bu kontrolleri açma/kapama veya dimleme fleklinde yapabilir, mekanın
kullanım özelli¤ine göre çeflitli aydınlatma senaryolarını
canlandırabilirsiniz.
Kamera Sistemi
Merkezi ses/görüntü Otomasyonu
Ev içi veya dıfl ortama yerlefltirilecek kameralar ile
24 saat kayıt altında olan eviniz, uzaktan kamera
görüntüsü izleme ve çeflitli senaryolarla her an
ofisinizden veya cep telefonunuzdan eriflilir
hale gelecektir.
Bu sistem sayesinde, merkezi görüntü veya sesin tüm
mekanlarda dinlenmesi veya izlenmesi sa¤lanmaktadır.
Odanın duvarında bulunan kolay kullanımlı panel üzerinden
kaynak seçimi yapıp, di¤er odalardan ba¤ımsız kendi
müzi¤inizi izleyip kendi tv kanalınızı izleyebileceksiniz.
Enerji Kontrol Otomasyonu
Evinizde bulunan tüm elektrikli cihazların enerjilerilerini
kontrol altında tutabilecek, otomatik zaman programları ile kontrol
edebilecek ve evinize girifl ve çıkıfllarda enerjiyi kes ve çalıfltır
komutlarını verebileceksiniz. Bu sayede hem
ekonomi sa¤lamıfl hem de güvenli bir kullanıma sahip olacaksınız.
ba¤ımsız kendi müzi¤inizi izleyip kendi tv kanalınızı
izleyebileceksiniz.
Akıllı Bina Panjur/Perde Otomasyonu
Ço¤u zaman kontrolü büyük sıkıntılar yaratan panjurlarınız, otomasyon
sistemi ile bir zorluk olmaktan çıkmaktadır. Merkezi veya lokal
kontrollerle, yalnızca panjur kontrol senaryonuzu belirlemeniz yeterli
olacaktır. Sayısı kaç olursa olsun tüm panjurların aynı anda açılıp
kapanması, internet veya cep telefonu üzerinden müdehale çok kolay
hale gelecektir.
118
Daha fazla bilgi için lütfen bize dan›fl›n›z: 0212 292 15 91 - www.senelektrik.com.tr
iklimlendirme (Isıtma-So¤utma) Otomasyonu
‹klimlendirme otomasyonu sayesinde ,ev içerisinde tüm mekanların
ısı de¤erlerini dokunmatik ekranlar üzerinden set edebilecek, yerden
ısıtma veya klimalara tek tek müdehale edebilecek ve diledi¤iniz
takdirde evinize gelmeden saatler önce klima veya yerden ısıtmanızı
aç/kapa yapabilecek ve istedi¤iniz de¤ere ayarlayabileceksiniz.
Hırsız Alarm ve Yangın Sistemi
Mekanın güvenlik ve yangın ihtiyaçlarına göre uzman
ekipler tarafından dizayn edilmifl sistem ile mekanları
güvenli ve keyifle yaflanan mekanlar haline
dönüfltürmekteyiz.
Görüntülü Kapı Haberleflme Sistemi
‹nterkom sistemi vasıtasıyla hangi katta olursanız olun,
kapınıza gelen misafirinizle görüntülü konuflup, kapı açma,
ça¤rı bırakma fonksiyonlarınızı gerçeklefltirebilir, katlar arası
görüflme sa¤layabilir, tüm interkom panelleri üzerinden
otomasyon sisteminin kontrolünü sa¤layabilirsiniz.
Kablosuz Kumanda ‹le Kontrol
Ev içinde kontrol edilecek sistem ve cihaz sayısı arttıkça, bu cihazları ve sistemleri kumanda
edecek ,uzaktan kumanda sayılarının artması kontrol kargaflasına neden olmaktadır.
Bu kargaflayı ortadan kaldıran akıllı kumandalar ile tüm elektronik cihazlarınız ve otomasyona
dahil olan tüm kontroller tek bir kumandada toplanarak kontrolü kolaylafltırmaktadır.
Uzaktan Eriflim
Cep telefonunuz veya bilgisayarınız üzerinden internet
vasıtasıyla dünyanın neresinde olursanız olun evinize ulaflabilir,
tüm kontroller yapabilir ve kamera görüntülerini izleyebilirsiniz.
119
www.miatanitim.com
www.senelektrik.com.tr
www.senelektrik.com.tr
[email protected]
[email protected]
SHOWROOM
Okçu Musa Cad. No: 17 A 34420 Karaköy / ‹STANBUL
Tel: 0212 293 66 23 - 0212 292 15 91 - 0212 292 05 67 Faks: 0212 292 05 89
MERKEZ
Okçu Musa Cad. No: 22 B 34420 Karaköy / ‹STANBUL
Tel: 0212 250 21 18 - 0212 235 35 54 - 0212 235 35 59 Faks: 0212 250 76 01
ÇÖZÜM ORTA⁄I
GALATA ELEKTR‹K AYDINLATMA SAN. VE T‹C. A.fi.
Ebulula Mardin Cad. 4.Gazeteciler Sitesi No: 131 (A14/4) - 34330 1. Levent / ‹STANBUL
Tel: 0212 282 29 21 pbx - 0212 283 38 29 Faks: 0212 282 79 47 www.galataaydinlatma.com
Download

Priz Serileri