‹LKÖ⁄RET‹M
HAYAT B‹LG‹S‹ 3
DERS K‹TABI ve
Ö⁄RENC‹ ÇALIfiMA K‹TABI
1. K‹TAP
Aliyar KARACA
Seyfinaz KAPULU
Salim ÜLKER
Sevgi SERDAR
KOZA Yay›n Da¤›t›m Sanayi ve Ticaret Afi
OZ
y
›n
›t›
Ya
1987
m
A
K
Bu kitap, Millî E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›n›n
04.05.2009 tarih ve 57 say›l› karar›yla 2010 - 2011 ö¤retim y›l›ndan itibaren
5 (befl) y›l süreyle ders kitab› olarak kabul edilmifltir.
D a¤
Cevat Dündar Cad. Nu.:139 Ostim 06370 ANKARA
tel.: (0312) 385 91 91
belgeç: (0312) 354 04 44
www.kozayayin.com.tr
‹lkö¤retim Hayat Bilgisi 3. S›n›f Ders Kitab› ve
Ö¤renci Çal›flma Kitab›
Editör : Hediye Atefl
Dil Uzman› : Ahmet Kapulu
Görsel Uzman› : Ziya Harun Ergenç
Program Gelifltirme Uzman› : Özlem Do¤an
Rehberlik Uzman› : Türkan Çelik
Ölçme De¤erlendirme Uzman› : Dr. Nuri Do¤an
Yay›nc› Sertifika Nu. : 12 385
ISBN: 978 - 975 - 393 - 819 - 8 (Ders Kitab› için)
978 - 975 - 393 - 820 - 4 (Ö¤renci Çal›flma Kitab› için)
© KOZA Yay›n Da¤›t›m Sanayi ve Ticaret Afi
Bu eserin bütün haklar› sakl›d›r, yay›nevine attir.
Eserdeki metin, soru, görsel unsurlar yay›nevinin yaz›l› izni olmadan tümüyle
ya da k›smen ço¤alt›lamaz, yay›mlanamaz ve ticari amaçla kullan›lamaz.
KOZA Yay›n Da¤›t›m Sanayi ve Ticaret Afi
OZ
y
›n
›t›
Ya
1987
m
A
K
Bask›: KOZA Yay›n Da¤›t›m Afi, Ankara, 2014
D a¤
Cevat Dündar Cad. Nu.:139 Ostim 06370 ANKARA
tel.: (0312) 385 91 91
belgeç: (0312) 354 04 44
www.kozayayin.com.tr
‹ST‹KLÂL MARfiI
Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin y›ld›z›d›r, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olay›m, çehreni ey nazl› hilâl!
Kahraman ›rk›ma bir gül! Ne bu fliddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlar›m›z sonra helâl...
Hakk›d›r, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!
Mehmet Âkif ERSOY
1-C
ANDIMIZ
Türküm, do¤ruyum, çal›flkan›m,
‹lkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak,
yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.
Ey büyük Atatürk! Açt›¤›n yolda, gösterdi¤in hedefe
durmadan yürüyece¤ime ant içerim.
Varl›¤›m, Türk varl›¤›na arma¤an olsun.
“Ne mutlu Türküm diyene!”
1-Ç
Mustafa Kemal ATATÜRK
1-D
DERS K‹TABININ KURGUSU
TEMALAR
Okul Heyecan›m
Benim Eflsiz Yuvam
Dün, Bugün, Yar›n
Hayat bilgisi dersi üç
temadan oluflmaktad›r.
Her tema ayr› bir renkle
gösterilmifltir.
DÜN,
OKUL
NIM
HEYECA
BENİM EŞSİZ YUVAM
BUGÜN,
YARIN
Tema kazan›mlar›n›n ifllenifline haz›rl›k resmi ve kazan›ma
iliflkin soru ile bafllanmaktad›r.
Konu bafll›¤› alt›nda kazan›mla ilgili çeflitli resimler bulunmaktad›r. Resimlerle ilgili soru, aç›klama ve tart›flmalar kazan›m›n edinilmesini sa¤lamaya yöneliktir.
Haz›rl›k çal›flmas›yla
ilgili görsel
Haz›rl›k
çal›flmas› logosu
Tema ad›
Haz›rl›k ile ilgili
etkinlikler
DÜN, BUGÜN, YARIN
Yandaki resimde neler gördü¤ünüzü aç›klay›n›z. Bu görüntüyle nerelerde karfl›laflabilece¤inizi söyleyiniz.
Geçmişten Günümüze
‹nceleyiniz, anlat›n›z.
Konu bafll›¤›
Resimler, hangi olaylar› hat›rlat›yor? Bu olaylar›, kutlad›¤›m›z hangi
özel günlerle iliflkilendirebilirsiniz? Neden?
Millî bayramlar nas›l ortaya ç›km›flt›r? Niçin kutlan›r?
Hangi millî bayram›n, hangi tarihî olayla iliflkili oldu¤unu araflt›r›n›z.
Bin dokuz
yüz yirmi
Bin dokuz
yüz on dokuz
Bin dokuz
yüz yirmi üç
Ö¤renci Çal›flma
Kitab›’ndaki etkinliklere yönlendirme
Millî Egemenlik ve TBMM (Tablo, Fahri Karagözo¤lu)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›’n›n önemini tart›fl›n›z.
19 May›s Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram› hangi tarihî
olayla iliflkilidir? Bu olay›n Kurtulufl Savafl›’m›zdaki önemini aç›klay›n›z.
Aile büyüklerinizden eskiden millî bayramlar›n nas›l kutland›¤›n› ö¤reniniz. Ö¤rendiklerinizi arkadafllar›n›zla paylafl›n›z.
Millî bayramlarda kutlamalara kat›l›yor musunuz? Bu sizi heyecanland›r›yor mu? Bunun nedeni vatanseverlik olabilir mi? Aç›klay›n›z.
Millî bayram günleri bizim için neden önemlidir?
Sayfa 94
1-E
Tema
rengi
103
Kazan›mla
ilgili
görseller
DÜN, BUGÜN, YARIN
Kazan›m›n edinilmesine yönelik konu ifllenifli
Kazan›m›n edinilip
edinilmedi¤ini ölçmeye
yönelik de¤erlendirme
çal›flmas›
Çevrenizde kullan›lan ulafl›m araçlar›n› listeleyiniz.
En yayg›n olan› belirleyiniz. Bu arac›n, ortaya ç›k›fl›ndan günümüze kadar geçirdi¤i de¤iflimi araflt›r›n›z.
Tekerlekten Otomobile
Afla¤›daki resimleri s›ras›yla inceleyiniz. Tekerle¤in nas›l de¤iflim geçirdi¤ini ve ulafl›mdaki önemini söyleyiniz.
Sizce kara yolu ulafl›m›nda en büyük de¤iflim hangi araçta olmufltur?
Hava yolu ulafl›m›nda, hangi
araç geçmifli anlat›yor?
Sizce insanlar uçma iste¤ini gerçeklefltirmek için ilk
önce neler yapm›fllard›r?
Deniz yolu araçlar›nda ne
gibi de¤iflimler olmufltur?
Araştırma
Sizce ulafl›mdaki en önemli
bulufl nedir? Bu buluflun geliflimi ile ilgili bir araflt›rma yap›n›z.
S›n›fta arkadafllar›n›za sununuz.
Araflt›rma
Kazan›m›n edinilmesine katk› sa¤layacak araflt›rma
konusu
YEC AN
OK UL HE
IM
unuz?
ors
yi seviy
çok ne
zda en
Okulunu
Gelece¤in ulafl›m arac› ile ilgili bir proje haz›rlay›n›z.
106
Sayfa 97
Şimdi
BEN ‹M EfiS
‹Z YUV AM
Resimde
ki çocuk
nelerdir
lar›n en
? Sizce
belirgin
onlar hâ
fiziksel
Fiziks
el Özell
llerinde
özellikl
iklerimi
eri
n memn
unlar m›
z
?
Metin (örnek olay,
fliir, f›kra)
Kazan›ma yönelik
kan›t metinler
Cansu,
na çok bir türlü kilo
üzülüyo
alam›yo
yandak
rd
rdu. Ke
i bahçey u. Bir gün,
nd
arkadafll ini çok c›l›z
ti. Kim
e kaçt›
se
görüyord
. Bahçe
ar›yla
ba
kap›s›
l›klar›na di¤er bahçey
u. Bukilitliyd hçede oyna
e ge
dayanm
rken
i. Du
re ince
›fl, ne ya çemiyordu.
Hep bir varlar çok yü top
be
hangi bir deniyle parm pacaklar›n› bil
lik
ksekemiyorla te kap›n›n pa
pu ald›. tehlikeyle ka akl›klar›n ara
rmakrfl›laflma
s›na s›¤ rd›. Cansu, bir
Arkada
d›¤›n›
fllar› bu
yaca¤›nd
Cansu’nu
fark ett denbidu
an
rum
em
a çok se
in
i.
üzülmüy n zay›f, inc
vinmiflle olunca uzand› Here bede
ordu.
ve tordi.
nli olm
as› ifle
Cansu,
yaram›flt
hangi öz
›. Cansu
elli¤ine
Cansu,
art›k
üzülüyo
be
rmufl?
Zay›f olu deniyle ilgili
Neden?
düflünce
fluna üz
sinin ya
ülmekten
Siz fiz
nl›fl old
iksel öz
neden
u¤unu
vazgeçm
nizi tar
ellikleri
nas›l an
if edini
nizi tan
ifltir?
lam›flt›r?
z.
›yor mu
Yafl›n›za
sunuz?
ve özell
Arkada
ma son
ikleri
fllar›n›za
ucuna
kendigöre siz nize uygun spo
e uygu
r türler
n olan
ini
En çok
ara
sporlar›
flt›r›n›z.
hangi fiz
yap›n›z.
gi fiziks
Araflt›rel özell iksel özellikleri
iklerimi
etmem
iz gerek
z de¤ifl nizi be¤eniyors
mez? Ne
ir?
unuz?
Zamanla
den on
lar› old
54
u¤u gib hani kabul
Okullu
Olduk
uk,
ullu old
fiimdi ok ldurduk.
do
iz,
S›n›flar›
yiz hepim
Sevinçli ulumuz!
ok
Yaflas›n
r mu?
tlu ediyo
sizi mu
,
oynamak
dirdi¤ini
yiniz.
birlikte
leri sev
i incele
olmak,
›rd›¤›n›
size ne
n
and
Resimler n›zla bir arada
ulu
kaz
Ok
ar›
neler
kadar
Arkadafll
flimdiye
, arkaz.
izi
›n›
rin
t›fl
tar
cerile
kilenizi, be
olan ilifl
Bilgileri
vreyle
››z› ve çe
bafllad›¤
dafllar›n
z. Okula
diki
flününü
zu, flim
rinizi dü
rumunu
Okuanki du
flt›r›n›z.
fl›la
n›z zam
›z.
zla kar
aç›klay›n
durumunu zdaki yerini
am›n›
fltirebillun yafl
gerçekle
OK UL ?HESizce bunu
YEC
uz
AN IM
an
.
Resimde flünüyorsun
s›n›flard
dü
flününüz
ki çocuk
Önceki
olmay›
m›? Dü
ne ind
te ler
e birisisor
olacaklar›n ark
rsunuz?
iyo
afll
Gelecek mi n bir etk
›k iliflkiunlar›
ler bilad
Okul
oldu¤u
ilgili ne
okulu? Bunu nas
am›flt›r.
söyleneb
cili¤i›lile
menizde
anlad›n›
›nda y›lm
ufltur.
fl›silir
ün ö¤ren
z?
ler kar
›n›z.
flar›l› olm
Sorunla
lük
Atatürk’
ba
lay
güç
de
t›r
ve bu
inizi ha rı Çöze
nedenle
yaflad›¤›
lim
çlükleri
¤inde
bildikler
›flt›r. Bu
t›¤› gü
aflö¤rencili
er bakm
Karfl›lafl
yiniz. Ar
e iyims
r›n›z.Afl
Atatürk, Selec
u incele
a¤›da
ge lame¤Ver yat›n› araflt›
u¤un
ki resmi
›na
Yo
ce›l›çoold
flar
la ve
im ha
ba
ç›k›nc
inc
yaflam
ren
cu
s›l
ele
ö¤
kla
na
yiniz. Siz
n
r›n sor
rk’ün a her sab
uz.
atügö
unBe
y›lma
Ne
unu ne
ahda
At
da
sun
,
lirl
a
s›n
rür
ed
ola
n›z
rfl›
bilir?
niz sor
siniz?
r ka sen selam adafllar›
yaz›n›z. yai¤i
unu
A¤kle
bilir mi
, ark ver.
güçlü
açlara
26
uç, lar›n›
› aç›klaSonra bu sor defte
rin
Sayfa
züm
ize
ma son kufllara, otlara ler katt›¤›n
yollar›
una far
t›r
Ne
görürse
ne,
geliflt
kl› çözüm bu
n se
flant›n›za
labildini iriniz. Kaç tan
Sonra
ulun ya lam ver.
e
z?
Okce
çösi sevgi,
Bunlar›n
binden
bar›fl
kaç
ç›kar›p
Bir de
aynan›,
Çal›flman› ve hoflgörü içe tanekendine
riyor?
selam ve
za sununu z› s›n›fta ark
26
r...
ad
z. Arka
Üstün
¤u çöz
dafllar›n afllar›n›DÖKM
üm yol
›z›n bu
EN
lar› ile
ldufiii
ka
rd
rfl›
Selam
ek
laflt›r›n›
z.
kurmak i gibi selam
, sorun
ile iletifl
çözmed
olabilir
e bir yö im
mi?
ntem
Sayfa 51
¤iflti¤ini
fl›l
yap›lan
tart›fl›n› aflt›r›n›z. Za
benmanla
Müzeler
z.
nelerin
gi vereb deki eserler
ve tarihî
ilir mi?
Zaman
Efes
içindek mekânlar eski
i de¤ifl
zamanla
imleri
r hakk
göstereb
Müzeler
ilir mi? ›nda bil, geçm
flünce,
Ta
iflte yafl
yaflay›fl,
ayan kifl rt›fl›n›z.
san
çok bil
ilerin dü
gi edinm at anlay›fllar›
hakk›nd
emizi sa¤
müzeler
a bir
; sanat,
l›y
bilim, tar or mu? Öyley
eserlerin
Ülkemizd
se
ih ve kü
sakland›¤
ltürle ilg
›, sergil
ülkemize eki tarihî me yebilir miyiz
ili
endi¤i
?
kânlar,
aittir.
yerdir
korumam
Bunun
müzeler
diiçin
imizdek
›z gerek
i var
ti¤ini tar kültürel de¤e
Çevreniz
rlerimizd l›klar bize,
t›fl›n›z.
de korum
denmes
bizim
endir.
a alt›na
ini
Neden
al›nan
tafl›mala n nedeni, onlar
onlar›
tarihî ev
r› m›d›r
›n eskim
ler var
içinde
? Evler
ifl olmala
m›? On
nelerin
in eski
lara “es
r›
m›
de¤iflti¤
ve yeni
yoksa
ki ev”
ini aç›kla
farkl›
hâllerin
özellikl
i karfl›
y›n›z.
er
laflt›r›n›
z. Zama
n
Sabah
okula ge
lar› ye
ni temizl ç kald›n›z. Ay
ak
emifl. Ay
temiyo
r. Siz
akkab›l kab›lar›n›z çam
de geç
nas›l çö
urlu.
kal›p de ar›n›z› temizl
ze
emeden Görevli, korid
rsi kaç›r
zemezse rsiniz? Farkl
orsiz
mak ist
› çözüml
niz baflka
emiyorsu i içeri almak
er gelifl
kiminle
isnuz.
tirini
ne tür
Okulda,
sorunlar z. Görevli ile Sorununuzu
çevreniz
bu sor
ya
züm yo
flay
de
un
kilerle
abilece
llar› üre
iliflkileri
¤inizi tar u çötmek ne
niz
t›fl
de ç›kab
den ön
›n›z.
20
emlidir?
ilecek
sorunlar
a çöSayfa 20
Gezi - ‹nceleme
Kazan›m›n edinilmesine
yönelik çeflitli etkinlikler
Ge zi
- İn ce
Müze
lem e
veya tar
Ö¤retme
ihî bir
yer be
ninize,
lirleyini
kulübün
ge
z.
deki ark zi tan›tma ve
zenlem
tu
adafllar
eleri içi
›n›za ge rizm
n
ön
Ge
zi düeri
zinin
Beypaz
götürü
ar›
nas›l
nü
sunda
Müzeler
ön haz›r yap›labilece z.
ve tarihî
¤i konu
l›k yap›n
mekânla
›z.
r bize
Sayfa 102
ne gibi
bilgiler
veriyor?
111
BEL‹RL‹ GÜN VE HAFTALAR
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Cumhuriyet Bayram›, milletimizin
ulusal bayram›d›r. Atatürk’ün en
büyük eseridir.
Ölçme ve De¤erlendirme
Temada ö¤renilenleri ölçmeye yönelik farkl› türde sorulardan oluflmufltur.
ÜN ,
DÜ N, BUG
YAR IN
OK UL HE
6. Afla¤
YEC AN IM
z.
›daki tra
retleyini
rayla ve
fik ifla
ne¤i ifla
retlerini
rilmiflti
n seçe
mifltir?
n anlam
r?
¤ru ola
lar› ha
efllefltiril
›n›z. Do
ngi seçe
ilan
r yanl›fl
cevaplay
yla
tin
r›
ye
ola
nekte
ula
uri
mh
do¤ru
i tarihî
›daki sor
m› - Cu
s›rla hang
yra
A. Afla¤
Ba
mla
k
cu
bayra
lik ve Ço
aki millî
en
da
At
em
a¤›
Eg
1. Afl
sal
yram›
san Ulu
Spor Ba
Ni
ve
23
A.
A. Yaya
Gençlik
geçidi,
s›
ma ve
An
lma
i
ü
bis
B. Yaya
iklet bin
’nin aç›
edilmes
Atatürk’
giremez
me ala
- TBMM
May›s
n›, dikka
, tafl›t
C. Yaya
Bayram›
B. 19
s›
giremez
t
Çocuk
geçidi,
’a ç›kma
, ›fl›kl›
bisiklet
en
enlik ve
Samsun
kavflak
akilerd
giremez
sal Egem
türk’ün
afla¤›d
B. Afla¤›
san Ulu
, ›fl›kl›
daki cüm
li bulufl
kavflak
C. 23 Ni
leleri, ver
en önem
de
ilen kel
mesin
imelerde
›n gelifl
s›
r›n
ba
öze
çla
n
uygun ola
nli, say
ara
C. At ara
g›, do¤al
nlarla tam
2. Ulafl›m
1. Kend
, hoflgör
amlay›n›z
i görü
B. Uçak
ülü, dik
dir?
.
llan›- n›n
fllerim
katli
için ku
hangisi
izi ve
duyarl›
rlek
ngileri
istekleri
klar›n
A. Teke
ya da ha
a .......
mizi bel
2. Para
hangisi
.......
m›z› . .
irtirken
.......
açlardan
......
.
am
.
.
i
.
.
gö
baflkalar
.......
3. Oyun
stermeli
¤›dak
.......
......
›yiz.
da yenil
ar, afla
ku
ay
lla
gis
nmal›y›
kabul
ince ka
3. Bil
etmeliyi
z.
ybetmeni
z.
n de . .
4. Ark
k
labilir?
.......
.......
adafllar
oynama
.......
I. Oyun
. . . . old
›m›zla
ak
5. Okul
u¤unu
III
iliflkiler
haz›rlam
ve s›n
C. I, II ve
imizde
›f eflyala
II. Ders
ak
.......
II
.......
a yapm
r›m
ve
I
›rm
.......
›z›
B.
C. Afla¤
.......
......
III. Araflt
.......
olmal›
›daki cü
.......
y›z.
.
I
.
ön
ml
.
. . . ku
z
üne Y
elerden
llanmal›
mez?
yaz›n›z.
A. Yaln›
do¤ru
göster
y›
n›
z.
ola
ma
nlar›n
za
(. . . ) 1.
C. Metre
Arkada
önüne
hangisi
D, yanl›
fl›m›n be
çlardan
(. . . ) 2 k
fl olanla
nden uz
B. Saat
›daki ara
. Arka
ma
r›n
run
un
da
4. Afla¤
ko
bo
fl›m
ylu olm
la ayn›
m
lar›ndan (. . . ) 3. Ok
as› do¤a
oyunu
ulda he
A. Takvi
rin zarar
sevmem
ld›r.
r gün ye
l afetle
iz do¤a
(. . . ) 4
k
. maka
ni bilgi
ri do¤a
l de¤ildir
dafllar›m
r yapAr
ve bece
hangile
.
(. . . ) 5
›zla oy
riler ka
›kl› binala
kilerden
yan
.
ir?
Ok
›da
un
da
nd
za
a¤
ul,
oynama
n›r›z.
ö¤renim
lerde
preme
5. Afl
olmak
k bizi
gördü¤
lerde de
ek önlem
mutlu
gi sahibi(. . . ) 6. Ö¤ren
ümüz ye
nabilec
eder.
uygun yer
rak bil
vermek ciler aras›n
için al›
rdir.
nlar›na
(. .em
ar yapa
ön
. ) 7.
daki be
flim pla
Okullar›
tatbikatl
ilmesine
I. Yerle
nzerlik
n hepsi
rle ilgili
flillendir
ve farkl›
(III
...) 8
, devle
. Atatü115
l afetle
na ve ye
t taraf›
l›klar do
rk, küçü
C. I, II ve
II. Do¤a
d›r›lmas›
ndan ya
¤ald›r.
lar
an
k
ka
açl
ya
III
rfl›s›nda
p›l›r.
flta ba
nin a¤
B. II ve
42
bas›n›
y›lmama
III. Çevre
kaybett
y› ö¤ren
i¤i için
mifltir.
zI
yaflad›¤›
A. Yaln›
sorunE
ENDİRM
RL
VE DEĞE
ÖLÇME
Osmanl› Devleti, Birinci Dünya Savafl›’ndan
yenik ç›km›flt›. Yurdumuz iflgal edilmiflti. Bu
durum karfl›s›nda Mustafa Kemal, 19 May›s bin dokuz yüz on dokuzda
Samsun’a ç›kt›. Erzurum’da, Sivas’ta toplant›lar yapt›. Bu toplant›larda, “Vatan bir bütündür, bölünemez.” denildi.
Atatürk, Ankara’da 23 Nisan bin dokuz yüz yirmide Türkiye Büyük
Millet Meclisinin aç›lmas›na öncülük etti. Yeni bir hükûmet kuruldu. Yeni bir ordu oluflturuldu. Atatürk’ün baflkomutanl›¤›n› yapt›¤› Türk ordusu, düflmanlar› yurdumuzdan ç›kard›.
29 Ekim bin dokuz yüz yirmi üçte cumhuriyet ilan edildi. Atatürk,
cumhurbaflkan› seçildi.
Her y›l 29 Ekim gününü Cumhuriyet Bayram› olarak kutluyoruz. Yaflas›n cumhuriyet!
Cumhuriyet
Yirmi Dokuz Ekimde
Cumhuriyet kuruldu.
Ulus özgür sesini
Tüm dünyaya duyurdu.
Cumhuriyet bizlere
Arma¤and›r Ata’dan.
Egemenlik sesleri
Yükseldi Ankara’dan.
Al bayra¤›m göklerde
Övünçle dalgalan›r.
Cumhuriyet Bayram›,
Hep k›vançla kutlan›r.
Hülya ÖNEL
Önemli Günler ve Haftalar
119
Bisikl
Belirli Gün ve Haftalar
Hayat bilgisi dersinde ifllenmesi gereken belirli gün ve
haftalar, temalardan sonra yer
almaktad›r.
1-F
‹Ç‹NDEK‹LER
DERS K‹TABI
Bir de Kanatlar›m Olsa
...........
21
Geçmifl Zaman Olur ki
...........
22
..................
23
......................
24
Eflyalar›n Dili Olsa
Oyunun Kural›
Kurals›zl›k Sorun Üretir
.............
25
................
26
Acil Durum
..........................
27
Kutlu Olsun
..........................
28
fiimdi Okullu Olduk
Bayram Geldi
OKUL HEYECANIM
...........
30
11
Bilinçli Tüketici miyim?
............
31
.......
12
Nas›l Daha ‹yi Ö¤reniriz?
...........
13
Teknolojik Araçlar
....................
14
.....................
.................
Okula Her Zaman Haz›r›m
.........
32
..................
33
Trafik Kurallar›
.......................
34
15
Okul Yolunda
.......................
35
.
16
Ö¤renci Kulüplerimiz
......................
17
Bence...
18
Güvenilir Olmak
Birbirimize Benzemeyiz
Arkadafl Seçimi
Düflüncelerimiz ve Duygular›m›z
Duyarl› m›y›z?
Demokratik Uygulama
...........
Arkadafllar›ma Eflit
Davran›yorum
......................
Sorunlar› Çözelim
1-G
29
Atatürk’ün Ö¤rencili¤i
OKUL HEYECANIM
Okulda ‹letiflim
......................
..................
..............
36
............................
37
....................
Yok Birbirimizden Fark›m›z
........
38
39
19
Temada Geçen Kavramlar . . . . . . 40
20
ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME
....
41
Benim Güzel Evim
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Yuvam›z
...............
45
..............................
46
.................
47
Ev Adresimiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evimizin Yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yönümü Bulabilirim . . . . . . . . . . . . . . . .
Onlar da Çocukmufl . . . . . . . . . . . . . .
Farkl›l›klar›n Zenginli¤i . . . . . . . . . . . . .
Fiziksel Özelliklerimiz . . . . . . . . . . . . . . .
Öncü ‹nsanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hayat›m›z› Kolaylaflt›ranlar . . . . . .
Hayalimdeki Meslek . . . . . . . . . . . . . .
Vücut Dili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ailem ile ‹liflkilerim . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Benim Ailem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Farkl› Düflünebiliriz . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anlaflmazl›klar Çözülür . . . . . . . . . . . .
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
BEL‹RL‹ GÜN VE HAFTALAR
118
......
Ö⁄RENC‹ ÇALIfiMA K‹TABI
OKUL HEYECANIM
OKUL HEYECANIM . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Okula Her Zaman Haz›r›m . . . . . . . . 12
Birbirimize Benzemeyiz . . . . . . . . . . .
Arkadafl Seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Okulda ‹letiflim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Düflüncelerimiz ve Duygular›m›z .
Duyarl› m›y›z? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demokratik Uygulama . . . . . . . . . . .
Arkadafllar›ma Eflit
Davran›yorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sorunlar› Çözelim . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bir de Kanatlar›m Olsa . . . . . . . . . . . .
Geçmifl Zaman Olur ki . . . . . . . . . . . .
Eflyalar›n Dili Olsa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oyunun Kural› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurals›zl›k Sorun Üretir . . . . . . . . . . . . . .
fiimdi Okullu Olduk . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1-Ğ
Acil Durum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kutlu Olsun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bayram Geldi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atatürk’ün Ö¤rencili¤i . . . . . . . . . . . .
Bilinçli Tüketici miyim? . . . . . . . . . . . .
Nas›l Daha ‹yi Ö¤reniriz? . . . . . . . . .
Teknolojik Araçlar . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
28
29
30
31
32
33
Trafik Kurallar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Okul Yolunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ö¤renci Kulüplerimiz . . . . . . . . . . . . . .
Bence... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Güvenilir Olmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yok Birbirimizden Fark›m›z . . . . . . . .
Temada Geçen Kavramlar . . . . .
34
35
37
38
39
40
41
Benim Güzel Evim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ev Adresimiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Evimizin Yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Yönümü Bulabilirim
................
48
Onlar da Çocukmufl
..............
49
Farkl›l›klar›n Zenginli¤i
.............
50
................
51
.......................
52
Fiziksel Özelliklerimiz
Öncü ‹nsanlar
Hayat›m›z› Kolaylaflt›ranlar
......
53
..............
54
............................
55
Hayalimdeki Meslek
Vücut Dili
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Ailem ile ‹liflkilerim
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM . . . . . . . . . . . . . . . 43
Yuvam›z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Farkl› Düflünebiliriz
Benim Ailem
..................
56
.........................
57
..................
Anlaflmazl›klar Çözülür
............
58
59
SÖZLÜK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ek-1
KAYNAKÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ek-3
TÜRK‹YE HAR‹TASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ek-5
1-H
OKUL
HEYECANIM
11
OKUL HEYECANIM
Okul çantan›z› haz›rlarken nelere dikkat ediyorsunuz?
Ö¤retmeniniz, derste kullanmak için evinizden farkl›
araç ve gereç getirmenizi istiyor mu? Bunlar› getirmeyi
unuttu¤unuzda neler olur? Anlat›n›z.
Okula Her Zaman Hazırım
Lütfen! Senin kitab›ndan yararlanabilir miyim?
Sizce resimdeki ö¤renci
okula haz›rl›kl› gidiyor mu?
Böyle düflünmenizin nedenini
aç›klay›n›z.
Resimdeki ö¤rencilerden hangisi
okula haz›rl›kl› gelmemifltir? Bu ö¤rencinin ne gibi sorunlar yaflayabilece¤ini aç›klay›n›z. Bu sorunlar› yaflamamas› için okula gelmeden önce
neler yapmas› gerekti¤ini tart›fl›n›z.
Haftal›k ders program›n›n niçin yap›lm›fl olabilece¤ini tart›fl›n›z.
Her gün okul çantan›z› haz›rlarken ders program›ndan yararlan›yorsunuz. Programdaki derslere göre defter ve kitaplar›n›z› çantan›za
yerlefltiriyorsunuz. Çantan›za baflka hangi araç ve gereçleri al›yorsunuz? Bunlar› neye göre belirliyorsunuz?
Günlük programlara uygun davranman›n önemini tart›fl›n›z.
Okula nas›l haz›rland›¤›n›z› arkadafllar›n›za anlat›n›z. Bunun faydalar›n› belirtiniz.
12
Sayfa 12
OKUL HEYECANIM
Sizce resimdeki çocuklar›n ortak özellikleri var m›d›r? Bu çocuklar›n benzer ve
farkl› özelliklerini belirtiniz.
Birbirimize Benzemeyiz
Afla¤›daki resimleri inceleyiniz. Çocuklar›n ilgi alanlar› ayn› m›? Hepsinin farkl› beceri ve yeteneklere sahip oldu¤unu söyleyebilir miyiz?
Çevrenizdeki herkesin her ifli, ayn› beceriyle yap›p
yapamad›¤›n› gözlemleyiniz. Bunun nedenini aç›klay›n›z.
Arkadafllar›n›z› gözlemleyiniz. Fiziksel özelliklerini,
becerilerini, yeteneklerini, duygular›n›, ilgi alanlar›n›,
güçlü ve zay›f yönlerini karfl›laflt›r›n›z. Benzerliklerini
ve farkl›l›klar›n› belirleyiniz. Bu farkl›l›klar›n neden do¤al olarak kabul edilmesi gerekti¤ini arkadafllar›n›zla
tart›fl›n›z.
‹nsanlar›n yaflant›lar›, ilgileri, yeteFarkl› yönlerimiz olmas›na ra¤nekleri, güçleri, becerileri farkl›d›r.
men iyi arkadafl›z. De¤il mi?
Benzer yanlar›m›z olsa da her birimiz
farkl›y›z. Bunlar› do¤al karfl›lamal›y›z.
Birbirimizin fiziksel ve kiflisel özelliklerine sayg› duymal›y›z.
Ayn› konuda benzer flekilde düflünenler oldu¤u gibi farkl› düflünenler de olabilir. Bu, onlar›n do¤al hakk›d›r.
Bizden farkl› davranan ve düflünenlere karfl› niçin sayg› duymam›z
gerekti¤ini tart›fl›n›z. Sevgi, bar›fl
ve hoflgörünün yaflam›m›zdaki önemini örneklerle aç›klay›n›z.
Siz, daha çok neler yapmaktan hofllan›rs›n›z? Arkadafl›n›za anlat›n›z.
Arkadafllar›n›z›n anlatt›klar›n› da siz dinleyiniz. Kendinizi onlarla
karfl›laflt›r›n›z. Benzerlik ve farkl›l›klar›n›z› belirleyiniz. Benzerlik ve
farkl›l›klar›n›z›n do¤al olarak kabul edilmesinin nedenini aç›klay›n›z.
Sayfa 13
13
OKUL HEYECANIM
Arkadafllar›n›zla aran›zda geçen unutamad›¤›n›z bir olay var m›? Anlat›n›z.
Arkadafl seçerken baflkalar›n›n onun hakk›nda
söylediklerine göre davranmak do¤ru mudur? Niçin? Aç›klay›n›z.
Arkadaş Seçimi
Resimdeki ö¤renciler (Ayfle ile Ali), ne yap›yor?
An›tkabir’e çelenk koyma görevi Can ve Ayfle’ye
verilmiflti. Can hastalan›nca okul müdürü Ayfle’ye
baflka bir arkadafl›n› seçmesi gerekti¤ini söyledi.
Ayfle, bu görev için Ali’yi seçmifltir. Sizce Ayfle,
Ali’yi hangi özelliklerinden dolay› tercih etmifl
olabilir? Tart›fl›n›z.
Grup arkadafllar› bir görev üstlenir birlikte
çal›fl›rlar. Çal›flmay› baflar› ile sonuçland›rmak
için birbirlerine nas›l davranmalar› gerekir?
S›ra, yol, oyun, çal›flma, grup arkadafllar›n›z› düflününüz. Hangi arkadafl›n›z›n hangi özelliklerini sevdi¤inizi defterinize listeleyiniz.
Listenizde; do¤ru, dürüst, adil, güvenilir ve hoflgörülü olma de¤erleri yer ald› m›? Arkadafll›kta yalan söylememek, do¤ru ve dürüst olmak niçin önemlidir?
Arkadafllar›n›z›n afla¤›daki özelliklerden hangilerine sahip olmalar›n› isterdiniz?
•
•
•
•
•
Sayg›l›
Düzenli
Uyumlu
Paylafl›mc›
Kibar
•
•
•
•
•
Sorumluluk sahibi
Yard›msever
‹yimser
Arkadafl canl›s›
S›r tutan
•
•
•
•
•
Nefleli
Güler yüzlü
fiakac›
Planl›
Çal›flkan
Önce arkadafl oldu¤unuz, sonra davran›fllar›n› be¤enmedi¤iniz için
arkadafll›¤›n›z› sürdürmedi¤iniz biri oldu mu? Bu kiflinin hangi özellikleri karar›n›zdan vazgeçmenize neden oldu?
14
Sayfa 14
OKUL HEYECANIM
Resimdeki ö¤renciler, iletiflim sorunu yafl›yor
olabilirler mi? Düflüncenizin nedenini aç›klay›n›z.
Arkadafl›n›zla konuflurken onun sözünü keser
misiniz? Neden? Aç›klay›n›z.
Okulda İletişim
Okulda ö¤retmenimizle konuflurken nelere
dikkat ederiz? Ö¤retmenimizi dinlerken nas›l
davran›r›z?
Arkadafllar›n›zla konufltu¤unuzu düflününüz.
Sizi dinleyenlerin hangi davran›fllar›ndan rahats›z oluyorsunuz? Siz onlar› dinlerken benzer
davran›fllar› yap›p yapmad›¤›n›z› düflününüz.
Ö¤retmenimiz ve arkadafllar›m›zla etkileflimde baz› davran›fllarda
bulunuruz. Yapman›z gereken bu davran›fllar› defterinize yaz›n›z. Yazd›klar›n›z› afla¤›daki ifadelerle karfl›laflt›r›n›z.
• Konuflan› can kula¤› ile dinlerim.
• Konuflan›n sözünü kesmem.
• Konuflan›n yüzüne bakar›m.
• Söylemek istedi¤imi izin alarak söylerim.
• Söyleneni anlad›¤›m› hissettirir ya da belirtirim.
• Dinleyenlerin yüzüne bakarak konuflurum.
• Heyecanlanmadan, söyleyeceklerimi düflünerek konuflurum.
• Ses tonumu, dinleyenlerin beni duyaca¤› flekilde ayarlar›m.
• Nezaket ifadeleri kullan›r›m.
• K›sa, anlafl›l›r cümleler kurar›m.
• Dinleyenlerin beni anlay›p anlamad›klar›n› yüz ifadelerinden anlamaya çal›fl›r›m.
‹letiflim kurarken gösterece¤iniz davran›fllar›n toplumdaki yerinizi
nas›l etkileyece¤ini tart›fl›n›z.
Ö¤retmeniniz ve arkadafllar›n›zla iletiflim kurarken nas›l davran›rs›n›z? Bir öz de¤erlendirme yap›n›z. ‹letiflim kurarken olumlu ve
olumsuz davran›fllar›n›z›n neler oldu¤unu belirtiniz.
Sayfa 15
15
OKUL HEYECANIM
Resimdeki ö¤renciler ne yap›yorlar? Ö¤retmenlerine karfl› duygular›n› nas›l ifade ediyorlar?
Düşüncelerimiz ve Duygularımız
Bir olay ya da konu hakk›nda düflüncelerimiz vard›r. Bu düflüncelerimiz
bilgilerimize dayan›r. K›fl mevsimi hakk›nda düflüncelerinizi söyleyiniz.
Çok güzel oldu. K›zak kaymay›p benimle kardan adam
yapt›¤›n için çok mutluyum.
Teflekkürler.
Resimdeki çocuklar›n o anda neler hissettiklerini tart›fl›n›z.
Duygular›m›z› mutluluk, sevinç, heyecan, korku gibi kelimelerle ifade ederiz. Resimdeki çocuklar›n duygular› bu kelimelerden hangileriyle
aç›klanabilir?
Bu davran›fl›n hiç
Resimdeki ö¤renciler,
do¤ru de¤il. Birlikte bayram haz›rl›klar› s›ras›nTek bafl›ma düdaha iyi yapabiliriz.
zenleyebilirim.
da Atatürk büstünü süslemeyi üstlenmifller. Biri, di¤er arkadafl›n› bu ifle kar›flt›rmak istemiyor.
Sizce arkadafl› bu davran›fla k›z›yor mu? Bu duygusunu kontrol alt›na alabilmifl mi? Tart›fl›n›z.
Baflkalar›yla iliflkilerimizde duygular›m›z› neden kontrol alt›nda tutmam›z gerekti¤ini tart›fl›n›z.
Günlük yaflam›n›zda sizi nelerin mutlu etti¤ine örnekler veriniz.
Böyle durumlarda çevrenizdekilere nas›l davrand›¤›n›z› aç›klay›n›z.
Korktu¤unuzda, k›zd›¤›n›zda, öfkelendi¤inizde nas›l davran›rs›n›z?
Bu tür duygular›n›z› kontrol etmek için neler yap›yorsunuz?
16
Sayfa 16
OKUL HEYECANIM
Tuttu¤unuz basketbol ya da futbol tak›m› var m›?
Farkl› tak›mlar› tutan arkadafllar›n›zla tak›mlar›n›z›n maç›n› birlikte izleyebiliyor musunuz? Birbirinizi
k›rmadan kazanma iste¤inizi söyleyebiliyor musunuz?
Duyarlı mıyız?
Yaz›n›n tamam›n› ben yazabilirim.
Yandaki resmi inceleyiniz.
Ö¤rencilerin ifl birli¤i yapt›klar›n› ve uyumlu çal›flt›klar›n›
söyleyebilir misiniz?
Bu grup üyelerinin birbirleriyle uyum içinde çal›flabilmeleri için nas›l davranmalar› gerekti¤ini tart›fl›n›z.
Teflekkürler Arda. Bence hep
beraber yapaca¤›m›z çal›flma
daha güzel ve çabuk olacakt›r.
Ayda, okul bahçesinde arkadafllar›n›n
oyuna bafllad›klar›n› gördü. Onlarla oynamak istiyordu. Bu oyun, eflli oynand›¤› için
kendisine yer kalmam›flt›. Ayda, oynayacak bir efl bulabilirse oyuna kat›lma flans›
bulabilecekti. Kendi kendine, “Nas›l yapsam da oyuna kat›lsam?” diye düflündü.
Ayda’n›n oyuna kat›lamamas›n›n nedenlerini belirtiniz.
Sizce Ayda arkadafllar›n›n oyununu bozmadan oyuna girmek istedi¤ini nas›l ifade etmeli?
Ayda’n›n duyarl› ve sab›rl› oldu¤unu düflünüyor musunuz? Neden?
‹htiyaçlar›n›z›, isteklerinizi ve görüfllerinizi arkadafllar›n›za aç›klarken nelere dikkat edersiniz? Örnekler veriniz.
Grup çal›flmalar›n›z› ve oyunlar›n›z› düflününüz. Sab›rl› oldu¤unuzda, arkadafllar›n›z›n kararlar›na sayg› gösterdi¤inizde, onlara karfl›
adaletli davrand›¤›n›zda neler olur? Tart›fl›n›z.
Sayfa 17
17
OKUL HEYECANIM
S›n›f baflkan›n›z› seçimle mi belirliyorsunuz yoksa ö¤retmeniniz istedi¤ini mi görevlendiriyor? Hangi yöntemin uygun oldu¤unu düflünüyorsunuz? Niçin?
Demokratik Uygulama
Çocuklar! Okulumuzdaki
demokratik uygulamalara
örnek verebilir misiniz?
S›n›f baflkan›n› ve
kulüp üyelerini kendimiz seçiyoruz.
Ö¤retmenimiz s›n›fta herkese söz
hakk› veriyor.
Resimdeki ö¤renciler okullar›ndaki demokratik uygulamalar›n neler
oldu¤unu düflünüyorlar? Siz, bu demokratik uygulamalara baflka neler
ekleyebilirsiniz?
S›n›f›n›z ve okulunuzdaki demokratik uygulamalar›n neler oldu¤unu
düflününüz. Bunlar› listeleyiniz. S›rayla bu uygulamalar›n üstünlüklerini
tart›fl›n›z.
Okuldaki demokratik ortam›n gelifltirilmesi için siz nas›l katk›da bulunuyorsunuz? Seçimlere aday olarak ve oy vererek kat›l›yor musunuz? Ö¤retmeninizi ve söz al›p konuflan arkadafllar›n›z› sab›rla dinliyor
musunuz? Düflüncelerinizi aç›kça dile getiriyor musunuz? Baflkalar›n›n
düflüncelerine sayg› gösteriyor musunuz? Grup çal›flmalar›nda görevinizi yerine getiriyor musunuz? Sorunlar karfl›s›nda demokratik çözüm
yollar› üretiyor musunuz?
Okuldaki gözlemlerinize göre demokratik uygulamalar›n iyi yönleri nelerdir?
18
Sayfa 18
OKUL HEYECANIM
Üç kifli olduklar› hâlde, simidi iki parçaya
bölmeleri do¤ru bir davran›fl m›d›r? Nedenini aç›klay›n›z.
Arkadaşlarıma Eşit Davranıyorum
Yandaki resmi inceleyiniz. Çocuklar›n, engelli arkadafl›na yapt›klar› yard›m› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Oyunlar›n›z› k›z erkek beraber mi oynars›n›z? Okulda, sizden küçük yafltakilere nas›l davran›yorsunuz? Onlarla arkadafll›k ediyor musunuz? Yafl, cinsiyet ve bedensel farkl›l›klar, arkadafl olmak için bir engel midir? Tart›fl›n›z.
Afla¤›daki resimleri inceleyiniz. Hangisinde yanl› davran›fl oldu¤unu tart›fl›n›z.
Can, Ahmet’i niçin oyuna almam›flt›r?
Afla¤›daki resimde Ahmet’in Can’› oyuna
davet etmesi nas›l bir davran›flt›r?
Can, sen de bizimle
oynayabilirsin.
Ayn› tak›m› tutmuyoruz diye
Can beni oyuna alm›yor.
Can, yanl›fl
yapm›fl.
Sizin de oyuna al›nmad›¤›n›z oldu mu?
Böyle durumlarda arkadafllar›n›z hakk›nda neler düflünürsünüz?
Arkadafll›k iliflkilerimizde yanl› davranan arkadafllar›m›za da hoflgörü göstermeliyiz. Arkadafl iliflkilerimizi, yanl› davran›fllardan uzak sürdürmeliyiz. Bu durumda ortaya ç›kabilecek sonuçlar›n ve
geliflmelerin neler olabilece¤ini tart›fl›n›z.
Yanl› davran›fllar arkadafllar aras›nda ne gibi sorunlar yaratabilir?
Sayfa 19
19
OKUL HEYECANIM
Resimdeki çocuklar›n arkadafll›k iliflkilerinde bir sorunlar› oldu¤u söylenebilir
mi? Bunu nas›l anlad›n›z?
Sorunları Çözelim
Selam Ver
Yola ç›k›nca her sabah,
Ne görürsen selam ver.
A¤açlara, kufllara, otlara,
Ne görürsen selam ver.
Sonra cebinden ç›kar›p aynan›,
Bir de kendine selam ver...
Üstün DÖKMEN
Selam
Afla¤›daki resmi inceleyiniz. Sizce çocuklar›n sorunu ne olabilir?
Belirledi¤iniz sorunu defterinize
yaz›n›z. Sonra bu soruna farkl› çözüm yollar› gelifltiriniz. Kaç tane çözüm bulabildiniz? Bunlar›n kaç tanesi sevgi, bar›fl ve hoflgörü içeriyor?
Çal›flman›z› s›n›fta arkadafllar›n›za sununuz. Arkadafllar›n›z›n buldu¤u çözüm yollar› ile karfl›laflt›r›n›z.
fiiirdeki gibi selam ile iletiflim
kurmak, sorun çözmede bir yöntem
olabilir mi?
Sabah okula geç kald›n›z. Ayakkab›lar›n›z çamurlu. Görevli, koridorlar› yeni temizlemifl. Ayakkab›lar›n›z› temizlemeden sizi içeri almak istemiyor. Siz de geç kal›p dersi kaç›rmak istemiyorsunuz. Sorununuzu
nas›l çözersiniz? Farkl› çözümler gelifltiriniz. Görevli ile bu sorunu çözemezseniz baflka kiminle ne tür sorunlar yaflayabilece¤inizi tart›fl›n›z.
Okulda, çevrenizdekilerle iliflkilerinizde ç›kabilecek sorunlara çözüm yollar› üretmek neden önemlidir?
20
Sayfa 20
OKUL HEYECANIM
Resimdeki uçan kufl gibi yüksek bir yerden afla¤›y› hiç
seyrettiniz mi? Varl›klar›n nas›l göründü¤ünü aç›klay›n›z.
Bir de Kanatlarım Olsa
Pencereden afla¤›ya bak›n›z. Bahçede veya sokakta neler görüyorsunuz? Bunlar›n üstten görünüflünü defterinize çiziniz.
Yapt›¤›n›z çizim bir krokidir. Kroki, bakt›¤›n›z yerin o anki durumunun üstten görünen fleklidir.
Afla¤›daki resim ile yandaki çizimi
inceleyiniz. ‹kisi aras›nda benzerlik ve
farkl›l›klar var m›? ‹kisi de ayn› mekâna ait olabilir mi?
Yukar›daki krokiye bakarak s›n›fta neler oldu¤unu söyleyiniz.
Cetvel ve gönye kullanarak okulunuzun krokisini çiziniz. Gerekirse
ö¤retmeninizden yard›m al›n›z.
S›n›f›n›z›n okuldaki yerini belirleyip tarif ediniz. Çizdi¤iniz kroki
üzerinde s›n›f›n›z› iflaretleyerek gösteriniz.
S›ran›z s›n›f›n neresinde? S›ran›z›n konumunu, çevrenizdeki di¤er
varl›klara göre tarif ediniz.
Sayfa 21
21
OKUL HEYECANIM
Resimdeki okul, sizin okulunuza benziyor mu?
Sizin okulunuzla benzerlik ve farkl›l›klar› nelerdir? Söyleyiniz.
Geçmiş Zaman Olur ki
Ali, babas›yla sohbet ediyordu:
- Babac›¤›m, okulumuzun tarihi hakk›nda bildiklerini anlat›r m›s›n?
diye sordu. Babas›:
- Elbette anlat›r›m. Biliyorsun ki ben de ayn› okulda okudum. Okul
binas› bin dokuz yüz yirmi yedi y›l›nda yap›lm›fl. Büyüklerimizin “Gazi
Dede” diye tan›d›klar› kifli, okulun yap›lmas›na öncülük etmifl. Gazi Dede, Kurtulufl Savafl›’nda topçu subay› imifl. E¤itimin önemine inananlardan biriymifl. Bu nedenle sahibi oldu¤u araziyi, okul yap›lmas› için ba¤›fllam›fl. Bununla da yetinmemifl, bütün paras›n› okul inflaat› için harcam›fl. Çevresindeki insanlar›n da katk›lar›yla k›sa sürede okul binas›
tamamlanm›fl. Devlet, bu okula, “Gazi ‹lkokulu” ad›n› vermifl. Gazi Dede’ye bu flekilde teflekkür edilmifl.
fiimdiki ad›yla Gazi ‹lkö¤retim Okulunda, bugüne kadar çok insan yetiflti. Bunlar›n aras›nda ünlü yazar, bilim insan› ve hukukçular var. fiimdi s›ra sizde.
• Metinde anlat›lan okulun ad› nedir?
• Bu okul, kim taraf›ndan ve ne zaman yapt›r›lm›flt›r?
• Okula neden baflka isim verilmemifl?
• Gazi Dede kimdir?
• Gazi Dede’nin yapt›klar›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Okulunuzda e¤itim görmüfl ünlüler olup olmad›¤›n›, varsa bunlar›n kimler oldu¤unu araflt›r›n›z. Araflt›rma sonucunu arkadafllar›n›za sununuz.
Siz de okulunuzun tarihi hakk›nda bilgi edininiz.
Okullar yaln›z devlet taraf›ndan m› yap›lmaktad›r? Çevrenizde,
vatandafllar taraf›ndan yapt›r›lan okul var m›? Ö¤reniniz.
22
Sayfa 22
OKUL HEYECANIM
Ö¤rencinin resim yaparken kulland›¤› ve resimlerini yapt›¤› araçlardan s›n›f›n›zda hangileri var?
Bu araçlar özenli kullan›lmad›¤›nda derslerimizi
ifllerken ne gibi zorluklarla karfl›laflabiliriz?
Eşyaların Dili Olsa
Yandaki resimde, k›z
ö¤renci s›ray› özenli
kullan›yor mu? Bu durum ne gibi sorunlar yaratabilir? Tart›fl›n›z.
Kirli, boyanm›fl, kaz›nm›fl s›ra Can’›n dikkatini da¤›t›yordu. Bunun için
s›ray› örtü ile kapatm›flt›r. Siz, bu soruna nas›l bir çözüm önerebilirsiniz?
S›n›fta top oynayan ö¤renciler pencerenin cam›n› k›rd›. D›flar›s› çok
so¤uk ve ya¤murlu. K›r›k camdan içeri so¤uk ve su giriyor.
S›n›f baflkan› sorunu çözmek için ö¤retmene haber verdi. Camc› aranacak. K›r›lan cam yenilenecek. O zamana kadar geçici çözümler gelifltirebilir misiniz?
S›n›f›n›zda bir eflyan›n k›r›lmas›na neden oldu¤unuzu düflününüz. Bu sorunu
nas›l çözersiniz?
Resimdeki okul ve s›n›f eflyalar›n›n listesini yap›n›z. Bu eflyalar özenli kullan›lmad›¤›nda ortaya ç›kabilecek sorunlar›
düflününüz. Ç›kan sorunlar›n nas›l çözülebilece¤ini tart›fl›n›z.
Okul eflyalar›n›n özenli kullan›lmamas› sonucu yaflad›¤›n›z sorunlara bir örnek veriniz. Özensiz kullan›lan bu eflya ile ilgili sorunu
çözmek için neler yapabilirsiniz? En az iki çözüm önerisi getiriniz.
Sayfa 23
23
OKUL HEYECANIM
‹p atlama oyununda çocuklardan hangisinin
daha baflar›l› oldu¤unu söyleyebilir misiniz?
Oyunun Kuralı
‹nceleyiniz, anlat›n›z.
Oyunu mavili tak›m m›, k›rm›z›l› tak›m m› kazanm›fl? Bunu nas›l anlad›¤›n›z› aç›klay›n›z. Oyun sonunda kazanan ve kaybeden tak›mlar›n davran›fllar›n› tart›fl›n›z.
Oynad›¤›n›z oyunlarda siz hep kazan›yor musunuz? Bu mümkün olur
mu? Niçin? Kaybetti¤inizde oyun sonunda ne yap›yorsunuz?
Oyun oynaman›n gereklili¤ini ve yararlar›n› tart›fl›n›z. Oyunlar›m›z›
sadece kazanmak için mi yoksa e¤lenmek için mi oynar›z? Düflüncelerinizi aç›klay›n›z.
Oyunlarda; ekipler kurulurken, oyun s›ras›nda ve oyun sonunda nelere dikkat edilmesi gerekti¤ini tart›fl›n›z.
Oyunlarda kurallara uymayan›n davran›fl› karfl› taraftaki oyuncular›n
haklar›na zarar verir mi? Tart›fl›n›z. Kurallara uymak insan haklar›na
uygun davran›flt›r, diyebilir miyiz?
Oyunlarda tak›mlar› oluflturma ifli istedi¤iniz gibi oluyor mu? Tak›mlar› kurarken oyuncu da¤›t›m iflinde adaletli davran›yor musunuz? Adil
oldu¤unuzu neye göre söylüyorsunuz? Aç›klay›n›z.
Arkadafllar›n›z› gözlemleyiniz. Oyunlarda kaybedince k›z›p öfkelenenlerle yenilginin de do¤al oldu¤unu kabul edenlerin davran›fllar›n›
karfl›laflt›r›n›z. Bunlardan hangisinin davran›fl› adalet, sevgi ve sayg›
içermektedir?
24
Sayfa 24
OKUL HEYECANIM
Bayrak törenlerinde nelere dikkat etmemiz
gerekir?
Kuralsızlık Sorun Üretir
Resimleri inceleyiniz.
Yandaki resimde görülen çocuklar ne
yap›yor? Ö¤rencilerin yapt›klar›, hangi
soruna getirilen bir çözüm olabilir?
Yukar›daki resimlerden hangilerinde kurallara uyulmam›flt›r? Bunlar›n sonucunda ne gibi sorunlar ortaya ç›km›flt›r?
Resimlerden de yararlanarak okulda uyulmas› gereken kurallar› listeleyiniz. Bu kurallara uyulmad›¤›nda ç›kabilecek sorunlar› yaz›n›z. Her
sorun için farkl› çözüm yollar› bulunuz. Bu çözüm yollar›n› s›n›fta tart›fl›n›z. Çözüm yollar›ndan en demokratik olan› belirleyiniz. Böyle bir
sorunla karfl›laflt›¤›n›zda belirledi¤iniz en uygun çözümü uygulay›n›z.
Okulunuzda kurallara uyulmad›¤› için en çok karfl›laflt›¤›n›z sorun
nedir? Bununla ilgili çözüm önerinizi aç›klay›n›z.
Sayfa 25
25
OKUL HEYECANIM
Okulunuzda en çok neyi seviyorsunuz?
Şimdi Okullu Olduk
fiimdi okullu olduk,
S›n›flar› doldurduk.
Sevinçliyiz hepimiz,
Yaflas›n okulumuz!
Resimleri inceleyiniz.
Arkadafllar›n›zla bir arada olmak, birlikte oynamak sizi mutlu ediyor mu?
Okulun size neleri sevdirdi¤ini,
flimdiye kadar neler kazand›rd›¤›n›
tart›fl›n›z.
Bilgilerinizi, becerilerinizi, arkadafllar›n›z› ve çevreyle olan iliflkilerinizi düflününüz. Okula bafllad›¤›n›z zamanki durumunuzu, flimdiki
durumunuzla karfl›laflt›r›n›z. Okulun yaflam›n›zdaki yerini aç›klay›n›z.
Gelecekte ne olmay› düflünüyorsunuz? Sizce bunu gerçeklefltirebilmenizde okulun bir etkisi olacak m›? Düflününüz.
Atatürk’ün ö¤rencili¤i ile ilgili neler biliyorsunuz? Önceki s›n›flardan
bildiklerinizi hat›rlay›n›z.
Atatürk, ö¤rencili¤inde yaflad›¤› güçlükler karfl›s›nda y›lmam›flt›r. Okul
yaflam›na ve gelece¤e iyimser bakm›flt›r. Bu nedenle de baflar›l› olmufltur.
Atatürk’ün ö¤renim hayat›n› araflt›r›n›z. Karfl›laflt›¤› güçlükleri ve bu
güçlükler karfl›s›nda y›lmadan nas›l baflar›l› oldu¤unu inceleyiniz. Araflt›rma sonuçlar›n›, arkadafllar›n›za sununuz.
Okulun yaflant›n›za neler katt›¤›n› aç›klayabilir misiniz?
26
Sayfa 26
OKUL HEYECANIM
112
Yandaki resim ve numara size ne anlat›yor? Hangi
durumlarda bu numaray› arars›n›z?
Acil Durum
Resimdeki ö¤renciye ne oldu¤unu
tahmin edebilir misiniz?
Sizce arkadafllar›, bu durumda ne
yap›lmas› gerekti¤ini biliyorlar m›?
‹lk yard›m çantas›ndaki gereçlerden yararlanm›fl olabilirler mi? Eline baston verdikleri arkadafllar›n›
önce nereye götürmeleri gerekirdi? Siz olsayd›n›z ne yapard›n›z?
Okulda karfl›laflabilece¤imiz durumlardan baz›lar› afla¤›da verilmifltir. Bunlar›n hangisinin acil durum oldu¤unu söyleyiniz. Acil durumlarda nelerin yap›lmas› gerekti¤ini tart›fl›n›z.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Koflarken çarp›flma
Yaralanma
Elektrik kesilmesi
Cam k›r›lmas›
S›ra üzerine su dökülmesi
Sars›nt› (deprem) olmas›
Suyun akmamas›
Yang›n ç›kmas›
Atefllenme
Kendinden geçme
Okulunuzun bahçesinde yang›n ç›kt›¤›n› gördünüz. Ne yapars›n›z? Arkadafllar›n›za anlat›n›z.
Hangi durumda, hangi kuruma, hangi telefon numaras›yla ulaflaca¤›n›z› aç›klay›n›z.
Sayfa 27
27
OKUL HEYECANIM
Y›l içinde hangi günlerde kutlamalar yap›yoruz?
Akrabalar›m›zla ve yak›nlar›m›zla hangi durumlarda bir araya geliyoruz?
Kutlu Olsun
Afla¤›daki sahnede sizce hangi özel gün kutlamas› yer almal›? Hangi kutlamay› düflündü¤ünüzü ve neden onu seçti¤inizi anlat›n›z. Resimdeki ö¤rencilerden biri bir kutlama düflünmüfl bile.
Evimiz çok küçük.
Bu yüzden ablam›n niflan›n› evde yapam›yoruz. Bence bu sahneyi
süsleyip niflan törenini burada yapabiliriz.
Kutlama yapt›¤›n›z özel günlerin bir listesini yap›n›z. Listenizi arkadafllar›n›z›n listeleriyle karfl›laflt›r›n›z.
Özel günlerini kutlad›¤›n›z kiflilerle neleri paylafl›rs›n›z? Herkes,
böyle bir günün nas›l geçmesini ister?
Kutlad›¤›n›z özel günlerin daha e¤lenceli olmas› için çaba gösteriyor
musunuz? Bunun için neler yapabilece¤inizi aç›klay›n›z.
Ailenizden birisinin do¤um günü, evlenme y›l dönümü gibi bir özel gün
kutlamas› oldu¤unu düflününüz. Kutlamay› siz planl›yorsunuz. Nas›l bir
kutlama yapaca¤›n›z› anlat›n›z.
Bir takvimi inceleyiniz. Y›l içinde toplumca kutlanan özel günleri,
bayramlar› belirleyip adlar›n› defterinize yaz›n›z. Hangilerinin vatan
sevgisiyle ilgili oldu¤unu ve niçin kutland›¤›n› araflt›r›n›z. Bunlarla ilgili
çeflitli kaynaklardan bilgi ve resim toplay›n›z. Bu günlerin toplumsal
paylafl›m›, kaynaflmay›, bar›fl› nas›l etkiledi¤ini inceleyiniz. Niçin bu
bayramlara kat›lman›n vatanseverlik göstergesi oldu¤unu tart›fl›n›z.
Bir takvim üzerinde kendiniz ve yak›nlar›n›z için özel olan günleri iflaretleyiniz. Bu günlerin neden özel oldu¤unu arkadafllar›n›za aç›klay›n›z.
28
Sayfa 28
OKUL HEYECANIM
Resimdeki okulun niçin süslendi¤ini
aç›klayabilir misiniz?
Bayram Geldi
Resimdeki çocuklar›n neler
yapt›¤›n› anlat›n›z.
Bayramlarda evde, okulda,
s›n›fta ve mahallede neler yap›ld›¤›n› söyleyiniz.
En son hangi millî bayram›m›z›n kutlamalar›na kat›ld›n›z?
An›lar›n›z› ve bayram kutlamas›n› anlat›n›z. Bu kutlamada sizi en çok ne etkiledi? O zaman, “fiöyle olsayd› kutlama daha güzel olurdu.” diye düflündü¤ünüz oldu mu? Bu konudaki önerinizi aç›klay›n›z.
Önerilerinizi s›n›fta tart›fl›p uygun olanlar› bu bayramda uygulay›n›z.
29 Ekim’de hangi bayram› kutluyoruz? Bu günün özelli¤ini ve neden
bayram olarak kutland›¤›n› tart›fl›n›z. Bayrama kat›lman›n, o heyecan›
yaflaman›n vatan sevgisiyle olan iliflkisini tart›fl›n›z.
Ülkemiz, cumhuriyet yönetimine ne zaman ve kimin önderli¤inde kavuflmufltur?
Cumhuriyet yönetiminin
Türk halk›na kazand›rd›¤›
hak ve özgürlükleri araflt›r›n›z. Bunun için s›n›f›n›zda ve okulunuzda bulunan
kaynaklardan yararlan›n›z.
29 Ekim Cumhuriyet Bayram›’n›n sizin için anlam› nedir? Defterinize yaz›n›z.
Sayfa 29
29
OKUL HEYECANIM
Atatürk’ün ö¤renim hayat› sizinkine benziyor olabilir mi? Araflt›r›n›z.
Atatürk’ün Öğrenciliği
Yandaki resim, Atatürk’ün ö¤rencili¤i ile ilgili olabilir mi? Düflüncenizin gerekçesi nedir?
Atatürk’ün çocuklu¤u ve ö¤renim
hayat› hakk›nda bildiklerinizi arkadafllar›n›zla paylafl›n›z.
Atatürk, ö¤renimine mahalle mektebinde bafllam›flt›r. Sonra babas›
onu fiemsi Efendi ‹lkokulu’na göndermifltir. Babas›n›n ölümünden sonra askerî ortaokula giden Atatürk bütün ö¤renimini askerî okullarda sürdürmüfltür.
Atatürk’ün ö¤renim hayat› ile ilgili an›lar bulup okuyunuz. Araflt›rman›z sonucunda edindi¤iniz bilgileri, görsel materyaller ile destekleyerek panoda sergilenecek hâle getiriniz. Arkadafllar›n›za sununuz.
Atatürk, ö¤renimini kurmay subay olarak tamamlam›flt›r. Bu rütbenin anlam›n› ve önemini araflt›r›n›z.
Atatürk, niçin askerî okullarda okumay› istemifltir?
30
Sayfa 30
OKUL HEYECANIM
Büyüklerinizle al›flverifle ç›k›yor musunuz?
Bir eflya al›rken nelere dikkat ediyorsunuz?
Bilinçli Tüketici miyim?
Okulda, kantinden bir defter ald›¤›n›z› düflününüz. Sat›c›ya nas›l bir
defter istedi¤inizi aç›klad›n›z. O da defteri paket yap›p size verdi. Evde paketi aç›nca defterin sizin istedi¤iniz ve tarif etti¤iniz özelliklerde olmad›¤›n› gördünüz. Bu durumda ne yapars›n›z? Tüketici olarak
hangi haklara sahip oldu¤unuzu düflünüyorsunuz?
Tüketicilerin al›flveriflte karfl›laflabilecekleri sorunlar› belirleyiniz.
Bu durumlarda tüketicilerin sahip olduklar› haklar› araflt›r›p ö¤reniniz.
S›n›fta al›flverifl yapabilece¤iniz bir pazar oluflturunuz. Tüketicilerin
karfl›laflabilece¤i sorunlara uygun bir al›flverifl oyunu haz›rlay›n›z.
Oyunda, haklar›n› bilen ve onlara sahip ç›kan bilinçli tüketici örne¤ini
canland›r›n›z.
Oyunu, belirledi¤iniz de¤iflik sorunlar için ayr› ayr› tekrarlay›n›z.
Sorunlar; son kullan›m günü geçmifl ya da bozulmufl g›dan›n sat›lmas›,
y›rt›k ambalajl› veya bozuk oyunca¤›n geri al›nmamas› olabilir.
Sat›n alaca¤›n›z haz›r yiyecek ve
içeceklerin ambalajlar›nda öncelikle
neye bakman›z gerekir?
Sat›c›lar bir ürünü satarken al›c›ya
ürünle birlikte baz› belgeler de veriyor. Bu belgelerin neler oldu¤unu ve ne
ifle yarad›¤›n› araflt›r›n›z.
Bir ürünü nereden, ne zaman ald›¤›n›z› ve onun size sat›lan ürün oldu¤unu
nas›l belgelersiniz?
Tüketici Haklar› Koruma Derne¤i ve
bu derne¤in çal›flmalar› hakk›nda bilgi
edininiz.
50
TL
40 TL
Sat›n ald›¤›n›z oyunca¤›n ar›zal› oldu¤unu ambalaj›n› aç›nca gördü¤ünüzde neler yapars›n›z? Neden? Aç›klay›n›z.
Sayfa 31
31
OKUL HEYECANIM
Resimdeki ö¤renci ne yap›yor? ‹stedi¤i bilgileri baflka nas›l ö¤renebilir?
Nasıl Daha İyi Öğreniriz?
‹nceleyiniz, anlat›n›z.
Afla¤›daki kavram haritas›n›n neresinde olmak
istersiniz?
Daha iyi ö¤renmek için sizin
ekleyece¤iniz bir teknik var m›?
YAZARAK
‹lgi duydu¤um
bir konuyu
EK
K
RA
A
IR
fiT
RA
LE
N
D‹
A
R
YE
Daha iyi
ö¤reniyorum.
Hangi yöntemle daha iyi ö¤reniyorsunuz? Bu konuda kendinizi hiç
gözlemlediniz mi? Konuya göre farkl› ö¤renme teknikleri deniyor musunuz? Aç›klay›n›z.
Ö¤renme teknikleri konusunda araflt›rma yap›n›z. Ö¤rendi¤iniz
farkl› ö¤renme tekniklerini uygulayarak deneyiniz.
Hangi ö¤renme tekni¤i ile hangi konuyu daha iyi ö¤reniyorsunuz?
Örneklerle aç›klay›n›z.
32
Sayfa 32
OKUL HEYECANIM
Okulunuzda; kütüphane, bilgisayar, fen ve teknoloji laboratuvar› var m›? Buralardan nas›l yararlan›yorsunuz?
Teknolojik Araçlar
Derslerinizde, ödevlerinizde, araflt›rmalar›n›zda, projelerinizde bilgi kayna¤› olarak nelerden yararlan›yorsunuz? Okulda yararlanabilece¤iniz bilgi ve iletiflim teknolojilerini araflt›r›n›z.
Bilgisayar kullanmay› biliyor musunuz? Bilgisayar› hangi amaçla kulland›¤›n›z› aç›klay›n›z. ‹nternet’te yönergeleri takip ederek istedi¤iniz
bilgiye ulaflabilir misiniz?
Televizyondan sadece iletiflim ve e¤lence arac›
olarak m› yararlan›r›z? Bilgi toplamak için televizyondan nas›l yararlanabilece¤imizi tart›fl›n›z.
Ö¤retmeninizin gözetiminde, onun talimatlar›na
göre bir video kasetine kaydedilmifl bilgilerden nas›l yararlanabilece¤inize iliflkin uygulama yap›n›z.
“Yurdumuzda nerede ya¤mur bekleniyor?” sorusunun cevab›n› yandaki haritada
bulabilir miyiz?
Bu haritadan, baflka
hangi bilgileri ö¤renebiliriz? ‹nceleyiniz.
Bir ansiklopedinin içindekiler bölümü, organizasyon flemas› gibi yaz›l› talimatlar›, yönergeleri olmasa arad›¤›m›z bilgiye kolayca ulaflabilir
miyiz?
Bilgiye ulaflmak için yararland›¤›n›z bilgi teknolojilerinde yönergelerin, sözlü ve yaz›l› talimatlar›n önemini tart›fl›n›z.
Bilgiye ulaflman›z› sa¤layan araçlar›n bir listesini yap›n›z. Bunlar›, en
çok kulland›¤›n›zdan bafllayarak kullanma s›kl›¤›n›za göre s›ralay›n›z.
Sayfa 33
33
OKUL HEYECANIM
Resimde gördü¤ünüz iflaretler ile
karfl›lafl›yor musunuz? Sizce bunlardan hangisi yak›nda bir okul oldu¤unu
gösteriyor olabilir?
Trafik Kuralları
Yandaki resimde
trafik iflaret ve levhalar›n› belirleyiniz. Bunlar›n trafik ile ilgisini
ve önemini tart›fl›n›z.
Ne anlama geldiklerini
araflt›r›n›z.
Okula gelifl ve gidifllerinizde bu trafik iflaret ve levhalar›ndan
hangileriyle karfl›lafl›yorsunuz? Baflka karfl›laflt›¤›n›z iflaret ve levhalar
var m›? Gözlemleyiniz.
Okula gelifl ve gidifllerimizde uymam›z gereken trafik kurallar›n›n
neler oldu¤unu tart›fl›n›z. Hangi trafik iflaret ve levhas›nda nas›l davranmam›z gerekti¤ini ve bunun nedenini aç›klay›n›z.
Trafik kurallar›na uyman›n neden bir vatandafll›k görevi oldu¤unu
tart›fl›n›z.
Trafik iflaret ve levhalar› ile kurallara uymayan biri, sadece kendi
güvenli¤ini mi tehlikeye atar? Örneklerle aç›klay›n›z.
Okula gidifl gelifllerinizde trafikle ilgili iflaret ve levhalardan hangilerini görüyorsunuz? Neden bunlara uygun davranmam›z gerekti¤ini oyunlaflt›rarak arkadafllar›n›za sununuz.
34
Sayfa 34
OKUL HEYECANIM
Okula gelifl ve gidifllerinizde karfl›laflt›¤›n›z kiflilerin kabul edilemez önerileri neler olabilir? Böyle bir durumla karfl›lafl›p sorun yaflad›n›z m›? Aç›klay›n›z.
Okul Yolunda
Resimdeki ö¤renci, okula
giderken baflka yerlere gitme önerileriyle karfl›lafl›yor.
Sizce karfl›s›ndakinin ö¤rencinin okula gitmesini engelleme hakk› var m›?
Bu ö¤renci, karfl›s›ndakinin
önerilerini geri çevirmeli mi?
Bu önerileri reddetmezse
e¤itimine engel olabilecek bir
durumla karfl›lafl›r m›? Hatta
yaflam›na zarar verebilecek
kötü al›flkanl›klar edinmesine
yol açar m›? Tart›fl›n›z.
Hay›r! Olmaz. Çünkü
kimseden izin almad›m
ve okula gitmeliyim.
Ö¤renci, karfl›s›ndakinin kabul edilemez önerilerini nas›l reddetmelidir? Bunu yaparken onunla yaflayabilece¤i sorunlara ve çözüm yollar›na örnekler veriniz. fiiddete baflvurmadan üretilecek çözümün önemini
aç›klay›n›z.
Biliyorsunuz, her çocuk baz› temel haklara sahiptir. Bunlar›n bafl›nda
yaflama ve e¤itim görme gibi haklar gelir. Bu haklar›m›za zarar verecek
fleylerden uzak durmal›y›z. Örne¤in, kötü al›flkanl›klar edinmemize neden olacak tekliflerle karfl›laflabiliriz. Bu teklifleri hemen reddetmemiz
gerekti¤ini unutmamal›y›z.
Okuldan eve dönerken tan›mad›¤›n›z biri, sizi arabas›yla evinize
b›rakmay› teklif etti. Onu nas›l reddedersiniz? Önerisinde ›srar
ederse ne gibi çözümler üretirsiniz?
Sayfa 35-36
35
RE
N Cİ
KULÜ
PL
ER
ÖĞ
OKUL HEYECANIM
I
İ
GR
UP
L
Ç A LIŞ M A
AR
Okulunuzdaki ö¤renci kulübü çal›flmalar›ndan
hangilerini biliyorsunuz?
Grup çal›flmalar›n›zda ifl bölümünü neye göre
yap›yorsunuz?
Öğrenci Kulüplerimiz
Ö¤renci kulübü ve grup çal›flmalar›n›n
amaçlar›n› ve yararlar›n› tart›fl›n›z.
S›n›f›n›zda oluflturulan ö¤renci kulüplerinin adlar›n› defterinize yaz›n›z. Bu
kulüplerden üç tanesini seçiniz. Bunlar›n
görev ve sorumluluklar›n› aç›klay›n›z.
K›z›lay kulübü, sizce yeterince
etkili görev yapabiliyor mu? Baflka neler yapabilir?
Kütüphanecilik kulübü üyelerine
hangi önerilerde bulunabilirsiniz?
Gezi, tan›tma ve turizm kulübü, sizi geziye götürmeyi planl›yor. Ancak yak›n›n›zda bulunan müzenin fark›nda de¤iller. Bu
durumda ne yapman›z gerekir?
S›n›f›n›zda nelere ihtiyaç duyuldu¤u
konusunu tart›fl›n›z. Bu konularda ilgili ö¤renci kulüplerinin ele almad›¤› yeni fikirler gelifltiriniz. Bunlar› ö¤renci kulüpleriyle paylafl›n›z.
Hangi ö¤renci kulübünde görev ald›n›z? Bu kulübün çal›flma alan›,
duyarl› oldu¤unuz hangi konularla ilgili? Bu konuda kulübün çal›flmalar›n› gelifltirmek için grup arkadafllar›n›za neler önerebilirsiniz?
36
Sayfa 37
OKUL HEYECANIM
Resimdeki ö¤renci ne yap›yor? Yapt›¤› ifl, ö¤renci kulüplerinden hangisinin çal›flmalar›yla ilgili olabilir? Bu karar› nas›l alm›fl olabilir?
Bence...
‹nceleyiniz, anlat›n›z.
Yandaki resimde ö¤renciler, yapbozlardan
tablolar yap›p sergi açmay› düflünüyorlar. Bu
ö¤renciler, tablolar› sergide satarak kulüplerine kaynak sa¤layabilirler mi? Bunu baflarmalar›
öz güvenlerini olumlu yönde etkiler mi? Tart›fl›n›z.
Can, okul çevresinin daha güzel
olmas› için bir çal›flma düflünüyor.
Bunun için arkadafllar›n› ikna etmesi gerekiyor. Can’›n fikrinin ne
oldu¤unu ve arkadafllar›n› nas›l ikna etmifl olabilece¤ini tart›fl›n›z.
Siz, flimdiye kadar kulüp çal›flmalar›nda hangi kararlar› ald›n›z ve uygulamaya koydunuz? Kendinize güvenmeniz, düflüncelerinizi cesaretle
uygulaman›z, baflar›n›z› nas›l etkiledi?
Çal›flmalar›na kat›lmak istedi¤iniz ö¤renci kulübünü ve bu kulüpte
yapmay› en çok istedi¤iniz çal›flmay› düflününüz. Buna göre afla¤›daki
ifadede noktal› yerleri tamamlay›n›z.
Ben .............................................................................. çal›flmalar›na kat›lsayd›m
........................................................................................................................................ yapard›m.
Bu ö¤renci kulübünde yapmak istedi¤iniz di¤er çal›flmalar› defterinize yazabilirsiniz.
Görev ald›¤›n›z ö¤renci kulübünün çal›flmalar›na katk› sa¤lamak
için yeni fikirler üretiniz. Görev alan di¤er arkadafllar›n›zla fikirlerinizi bir proje hâline getiriniz. Projenizi uygulay›n›z. Sonucunu, ö¤retmeninizle belirleyece¤iniz zamanda s›n›fa sununuz.
Sayfa 38
37
OKUL HEYECANIM
Çevrenizde en çok arkadafl› olan kifliyi düflününüz. O, hangi özelliklerinden dolay› çok seviliyor? Niçin çok arkadafl› var?
Güvenilir Olmak
‹nceleyiniz, anlat›n›z.
Ben, Mert’in grubunda
olmak istiyorum.
Ben, bu ifli Mert ile
yapar›m.
Mert’e hepimiz
güveniyoruz. Dürüstçe bu ifli yapar.
Ben de.
Kampanyay› yürütecek ekip lideri olarak iki ö¤renci aday olmufl. Sizce s›n›f arkadafllar› bu ifli kimin yürütmesini istiyor? Bunun gerekçeleri neler olabilir? Tart›fl›n›z.
S›n›f karar verirken adaylar›n hangi özelliklerini dikkate al›yordur?
Aday›n güvenilir, dürüst, do¤ru, hoflgörülü, sayg›l›, aç›k sözlü ve bar›flç› olmak, sorumlulu¤unu yerine getirmek, iflini zaman›nda bitirmek gibi özellikleri bu kararda etkili midir?
Arkadafllar›n›z›n güvenini kazanmak için grup çal›flmalar›n›zda, oyunlar›n›zda, kiflisel iliflkilerinizde nas›l davranman›z gerekti¤ini tart›fl›n›z.
Siz, arkadafllar›n›z›n güvenini kazand›¤›n›z› düflünüyor musunuz? Bunun için s›n›fta bir anket çal›flmas› yap›n›z. Bunun sonucuna göre kendinizi de¤erlendiriniz.
Arkadafllar›n›z›n güvenini kazanmak için ne gibi davran›fllarda bulunuyorsunuz?
38
Sayfa 39
Bu seferki bahanen ne?
OKUL HEYECANIM
Sizce geç kalan ö¤renci, grup arkadafllar›n›n güvenini kazanabilmifl mi? Düflüncenizin nedenini aç›klay›n›z.
Yok Birbirimizden Farkımız
Yandaki izci grubu kamp›n›n baflar›l› geçti¤ini söyleyebilir misiniz?
Niçin izci kamp›nda herkes iflinde
yeterli olmal›d›r? Neden kampta bulunanlar birbirine dürüst davranmal›d›r?
Liderin ve arkadafllar›n›n güvenini kazanmak niçin önemlidir? Kampta sorun
yaflamamak için baflka nelere dikkat
edilmelidir? Tart›fl›n›z.
S›n›f›n›zdan dört arkadafl›n›zla ortak bir çal›flma yapaca¤›n›z› düflününüz. Bu çal›flmay› kimlerle yapmak isteyece¤inizi yaz›n›z. Bu arkadafllar›n›z› neden seçti¤inizi aç›klay›n›z.
Grupta, çal›fl›lan konuda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak ve dürüst
olmak önemli midir? Bu özellikler grup üyelerini ve lideri nas›l etkiler?
Sizce arkadafllar›n güvenini kazanmada dürüstlü¤ün ve yeterlili¤in
yan›nda afla¤›daki özelliklerden hangileri de etkilidir? ‹flaretleyiniz.
•
•
•
•
•
•
Bilgili ve becerikli olmak
Sorumlulu¤unu yerine getirmek
Uyumlu olmak
Nefleli olmak
Dayan›kl› olmak
Güvenilir olmak
• Hoflgörülü olmak
• Adaletli olmak
• Sözünde durmak
• Grup liderine ve arkadafllar›na sayg›l› olmak
Grup çal›flmalar›nda, grup üyelerinde hangi özellikler aran›r? Dürüstlük ve yeterlilik niçin önemlidir?
Sayfa 40
39
OKUL HEYECANIM
“Okul Heyecan›m” temas›nda yapt›¤›n›z etkinlikleri düflününüz.
En sevdi¤iniz etkinli¤i söyleyiniz.
Temada Geçen Kavramlar
kaza
ihtiyaç
görüfl
istek
duyarl›l›k
toplum
sal pay
lafl›m
kroki
hak
›fl
avran
yanl› d
levha
iflaret
yönerg
e
ö¤renm
e tekn
i¤
i
lik
yeterli
sevgi
bilgi t
eknol
do¤rul
ojisi
uk
bar›fl
rüstlük
dü
tarih
iyimse
rlik
Yukar›daki kavramlar› kullanarak tema ile ilgili cümleler kurunuz.
Kurdu¤unuz cümlelerle hikâyeler oluflturunuz.
Oluflturdu¤unuz hikâyeleri canland›r›n›z.
40
Sayfa 41-42
OKUL HEYECANIM
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. Afla¤›daki sorulara göre do¤ru olan seçene¤i iflaretleyiniz.
1. Afla¤›dakilerden hangisi okulda meydana gelebilecek kazalardan
birisidir?
A. Su kesintisi
B. Cam k›r›lmas›
C. Elektrik kesintisi
2. Arkadafl seçerken hangi özelliklere sahip olmas›n› tercih edersiniz?
A. Çal›flkan, öfkeli, sald›rgan, uzun boylu
B. Dürüst, sayg›l›, hoflgörülü, duyarl›
C. Cesur, karars›z, yanl›, sab›rs›z
3. Okul ve s›n›f eflyalar›n›n özensiz kullan›m› sonucunda ortaya ç›kacak durumlardan hangisi yanl›flt›r?
A. Kolayca yenileri al›n›r.
B. Derslerimiz aksar.
C. Okulumuz zarar görür.
4. 29 Ekim gününü neden bayram olarak kutluyoruz?
A. TBMM aç›ld›.
B. Atatürk, Samsun’a ç›kt›.
C. Cumhuriyet ilan edildi.
5. Grup çal›flmalar›nda ya da tak›m oyunlar›nda grubun baflar›s› için
grup üyelerinden hangi davran›fllar beklenir?
A. Dürüstlük, kat›l›m, ifl birli¤i, paylafl›m, yeterlilik
B. Beceriklilik, bencillik, k›skançl›k, heyecan
C. Çal›flkanl›k, bencillik, acelecilik, yanl› davran›fl
41
OKUL HEYECANIM
6. Afla¤›daki trafik iflaretlerinin anlamlar› hangi seçenekte do¤ru s›rayla verilmifltir?
A. Yaya geçidi, bisiklet binme alan›, dikkat
B. Yaya giremez, tafl›t giremez, ›fl›kl› kavflak
C. Yaya geçidi, bisiklet giremez, ›fl›kl› kavflak
B. Afla¤›daki cümleleri, verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlay›n›z.
özenli, sayg›, do¤al, hoflgörülü, dikkatli
1. Kendi görüfllerimizi ve isteklerimizi belirtirken baflkalar›n›n duyarl›klar›na
2. Param›z›
...........................
...........................
göstermeliyiz.
kullanmal›y›z.
3. Oyunda yenilince kaybetmenin de
...........................
oldu¤unu
kabul etmeliyiz.
4. Arkadafllar›m›zla iliflkilerimizde
5. Okul ve s›n›f eflyalar›m›z›
...........................
...........................
olmal›y›z.
kullanmal›y›z.
C. Afla¤›daki cümlelerden do¤ru olanlar›n önüne D, yanl›fl olanlar›n
önüne Y yaz›n›z.
(. . . )
1. Arkadafl›m›n benden uzun boylu olmas› do¤ald›r.
(. . . )
2. Arkadafl›mla ayn› oyunu sevmemiz do¤al de¤ildir.
(. . . )
3. Okulda her gün yeni bilgi ve beceriler kazan›r›z.
(. . . )
4. Arkadafllar›m›zla oyun oynamak bizi mutlu eder.
(. . . )
5. Okul, ö¤renim gördü¤ümüz yerdir.
(. . . )
6. Ö¤renciler aras›ndaki benzerlik ve farkl›l›klar do¤ald›r.
(. . . )
7. Okullar›n hepsi, devlet taraf›ndan yap›l›r.
(. . . )
8. Atatürk, küçük yaflta babas›n› kaybetti¤i için yaflad›¤› sorun-
lar karfl›s›nda y›lmamay› ö¤renmifltir.
42
OKUL HEYECANIM
Ç. Afla¤›daki sorular›n cevaplar›n› altlar›na yaz›n›z.
1. “Okula haz›rl›kl› gelmek” sözünden ne anl›yorsunuz?
.........................................................................................................
.............................................................................................................
2. Okulda, çevrenizdekilerle iliflkilerinizde nelere dikkat ediyorsunuz?
.........................................................................................................
.............................................................................................................
3. Türk halk›, Atatürk’ün önderli¤inde kavufltu¤u cumhuriyet yönetimiyle hangi haklar› kazanm›flt›r?
.........................................................................................................
.............................................................................................................
4. Bilgiye ulaflmak için okuldaki hangi kaynaklardan ve teknolojilerden yararlan›yorsunuz?
.........................................................................................................
.............................................................................................................
5. Görev ald›¤›n›z kulübün ya da baflka bir kulübün çal›flmalar›yla ilgili olarak belirledi¤iniz bir ihtiyac› aç›klay›n›z.
.........................................................................................................
.............................................................................................................
D. Afla¤›daki sorunlarda istenenleri yazarak aç›klay›n›z.
1. Afla¤›daki tabloya, okul kurallar›ndan bir tanesini yaz›n›z. Böyle
bir kural›n neden kondu¤unu ve kurala uyulmad›¤›nda ne gibi sorunlar
ç›kabilece¤ini aç›klay›n›z.
Kural
Nedeni
Uyulmazsa ç›kabilecek
sorunlar
43
OKUL HEYECANIM
2. Sorun: Okul kantininden al›flverifl için s›raya girdiniz. ‹ki kifli s›raya girmeden önünüze geçmeye çal›fl›yor. Onlar önünüze geçince derse
geç kalacaks›n›z. Ne yapars›n›z?
Çözüm:
...................................................................................................
................................................................................................................
3. Sorun: Okula gidiyorsunuz. Tan›mad›¤›n›z birisi size yaklaflarak
bir adres sordu. Yolu tarif ettiniz. Yabanc› oldu¤unu söyleyerek kendisini oraya götürmenizi istiyor. Ne yapars›n›z?
Çözüm:
...................................................................................................
................................................................................................................
E. Bulmaca
Afla¤›daki ifadelerin karfl›l›¤› olan kavramlar› bulunuz. Bulmacadaki
yerlerine yaz›n›z.
1. Arkadafl seçerken aranacak olumlu de¤erlerden biri
2. Karfl›l›kl› anlay›fl ve hoflgörü ile oluflturulan ortam
3. Baflkalar›n›n hakk›n› gözetme
4. Gerek duyulan fley
5. Bir fleyi anlay›flla karfl›layarak olabildi¤i kadar hofl görme durumu
6. Grup çal›flmalar›nda, ev ifllerinde birbirine yard›m etmek
7. Milletleri etkileyen olaylar› zaman ve yer göstererek anlatan bilim
8. Herhangi bir yerin üstten, kufl bak›fl› görünüflünün çizimi
➁
➀
R
➂
S
➃
➄
➅ Y A R D I M L A fi M A
➆ T
44
➇ K
Ç
BENİM EŞSİZ YUVAM
45
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Bu havada çocu¤un neye ihtiyac› olabilir?
Yuvamız
Çevrenizdeki hayvanlar› gözlemleyiniz.
Hayvanlar yavrular›n› besleyip büyütmek,
baflka hayvanlardan korumak için ne yap›yorlar? Hayvanlar›n yuvalar›, inleri, bar›naklar› bu ihtiyaçlar›n› karfl›l›yor mu?
Gözlemlerinize göre insanlar›n bar›nma
ihtiyac› da hayvanlar›nkine benziyor mu?
Örneklerle aç›klay›n›z.
Temel ihtiyaçlar›m›z›n bir listesini yap›n›z. Listenizi arkadafllar›n›z›n listeleriyle
karfl›laflt›r›n›z. Listelerinizde bar›nma ihtiyac› yer al›yor mu? Niçin?
‹letiflim araçlar›ndan evsiz, sokakta yaflayan insanlar›n hayatlar›n› izleyiniz. Hayatlar›n›n sa¤l›kl› ve güven içinde oldu¤unu düflünüyor musunuz? Bunlar, hangi
tehlikelerle karfl› karfl›yad›r?
Evimizin olmad›¤›n› düflününüz.
Bu durumda yaflayabilece¤imiz
sorunlar› ve neden bar›nma ihtiyac›m›z›n karfl›lanmas› gerekti¤ini tart›fl›n›z.
Neden insanlar›n öncelikle bir ev sahibi olmak istediklerini aç›klay›n›z.
46
Sayfa 44
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Çevrenizde be¤endi¤iniz evlerlerden
birini anlat›n›z.
Benim Güzel Evim
‹nceleyiniz, anlat›n›z.
Foto¤raflardaki yap›lar›n ortak yönlerini söyleyiniz.
HAYAL‹MDEK‹ EV
Herkesin bir ev hayali vard›r. Hayalinizdeki evi planlay›n›z. Hayalinizdeki evi resim, maket, fliir, düz yaz› gibi istedi¤iniz bir sanat yoluyla arkadafllar›n›za tan›t›n›z. Hayalinizdeki evin özelliklerini ve neden bu
özelliklere sahip olmas›n› istedi¤inizi aç›klay›n›z.
Eski gazete, dergi ve broflürlerdeki resimlerden veya renkli k⤛tlardan üçgensel, dikdörtgensel, karesel bölgeler kesiniz. Bunlarla örüntü ve süslemeler yaparak hayalinizdeki evi oluflturunuz.
Çal›flman›z› panoda sergileyiniz.
Sayfa 45
47
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Sizi ziyaret etmek isteyenlere, evinizi tarif ederken ev numaras›ndan baflka neler gereklidir?
Ev Adresimiz
UL
UD
A⁄
CA
DD
ES
‹
Afla¤›daki resmi inceleyiniz. Pembe boyal› evde oturdu¤unuzu düflününüz. Bu evin adresini söyleyiniz.
Evimizin adresini bilmemiz neden önemlidir? Hangi durumlarda adresimizi kullanmaya ihtiyaç duyar›z? Tart›fl›n›z.
Sa¤l›¤›n›z›n korunmas› ve güvenli¤inizin sa¤lanmas› aç›s›ndan adresinizi bilmeniz neden önemlidir? Arkadafllar›n›zla tart›fl›n›z.
Evinizin aç›k adresini, mektup zarf› üzerine yaz›n›z.
Evinizin telefon numaras›n› söyleyiniz.
Adresinizi bilmenin, evinizin yerini tarif etmenin, güvenli¤iniz aç›s›ndan önemini aç›klay›n›z.
48
Sayfa 46
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Odan›z›n pencereleri hangi yöne bak›yor?
Günefl’in do¤du¤u taraf› esas alarak bunu aç›klayabilir misiniz?
Evimizin Yeri
Resimdeki ö¤renci, her sabah okula giderken Günefl’i karfl›s›nda görüyor. Bu durumda çocuk hangi yöne do¤ru yürümektedir? Günefl, çocu¤un yürüyüflüne göre hangi taraftan batar? Günefl’in batt›¤› yönün
ad› nedir?
Resimde Günefl’in do¤du¤u yön, sa¤ taraf›n›za gelecek biçimde durdu¤unuzu düflününüz. Kollar›n›z› yanlara aç›n›z. Sa¤ kolunuz Günefl’in
do¤du¤u yönü, yani do¤uyu gösterir mi? Sol kolunuz, Günefl’in batt›¤›
yeri yani bat› yönünü mü gösteriyor? Bu durumda önünüz kuzey, arkan›z güney yönünü gösterir.
Evinizin yönlerini belirleyiniz. Sizin odan›z, evinizin hangi yönünde
yer almaktad›r? Evinizin krokisini çiziniz. Do¤usunda, bat›s›nda, kuzeyinde, güneyinde nelerin yer ald›¤›n› kroki üzerinde gösteriniz.
49
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Afla¤›daki resmi inceleyiniz. Çocuk park›n›, hastaneyi ve okulu bulup
gösteriniz.
Resimdeki k›rm›z› ev Denizlerin evidir.
Vata
K
Gazi
Cadd
esi
n Ca
dd
esi
Güven Caddesi
Hastane Caddesi
B
D
G
Denizlerin evi hastanenin hangi yönündedir?
Denizlerin evi okulun güneyinde midir, kuzeyinde mi?
Denizlerin evi hangi caddenin do¤usundad›r?
Denizlerin evinin kuzey yönünde bilinen yerlerden neler vard›r?
Okul, hastanenin hangi yönündedir?
Resimde kreflin yerini, yönleri kullanarak çeflitli noktalara göre tarif
ediniz. Bu noktalar; çocuk park›, hastane ve PTT olabilir.
Evinizin yerini, yönleri kullanarak okulunuza göre tarif ediniz.
Okul ile ev aras›ndaki hastane, PTT, park gibi belirli ana noktalardan da yararlan›n›z.
Evinizin çevresinde herkesçe bilinen, tan›nan belirli yerler var
m›? Bunlar›n neler oldu¤unu ve hangisinin evinizin hangi yönünde
kald›¤›n› aç›klay›n›z.
50
Sayfa 47
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
‹nsanlar, eskiden ormanda yönlerini nas›l
buluyorlard›?
Yönümü Bulabilirim
Afla¤›daki resimde neleri görüyorsunuz?
Resme göre Günefl do¤uyor
mu, bat›yor mu? Niçin?
Yönümüzü bulmada y›ld›zlardan yararlanabilir miyiz? Nas›l?
Pusula ile yönümüzü nas›l
buluruz? Araflt›r›n›z. Sonuçlar› arkadafllar›n›zla paylafl›n›z.
A¤açlar›n yosun tutan yüzü, kar›nca yuvalar› bize yön bulmam›zda
yard›mc› olabilir mi? Nas›l?
Yönümüzü bulmak için nelerden, nas›l yararlanabilece¤imizi aç›klay›n›z.
Sayfa 48
51
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Resimdeki çocuk, aile albümünü inceliyor.
Aile büyüklerinin foto¤raflar›ndan baz›lar›na bakarken gülümsüyor.
Sizce neden gülümsüyor olabilir?
Onlar da Çocukmuş
‹ki aile büyü¤ünün farkl› yafllar›ndaki
resimlerini inceleyiniz. Özelliklerinde ve
yaflamlar›nda nelerin de¤iflmifl
olabilece¤ini tart›fl›n›z.
Sizce bu iki insan›n fiziksel özelliklerinin yan›nda kiflisel be¤enileri ve tercihleri de
de¤iflmifl olabilir
mi?
Siz de aile büyüklerinizin çocukluklar›n› araflt›r›n›z. Onlardan dinledi¤iniz an›lar› defterinize yaz›n›z. Buldu¤unuz resimlerini inceleyiniz. fiimdiki durumlar›yla karfl›laflt›r›n›z. Onlarda ne gibi de¤ifliklikler oldu¤unu
belirleyiniz. Bu resimlerin ne zaman ve nerede çekildi¤ini ö¤reniniz. Zaman içinde resimlerin çekildi¤i yerlerde olan de¤ifliklikleri araflt›r›n›z.
Ayn› çal›flmay› bir de akrabalar›n›zdan seçece¤iniz biriyle yap›n›z. Bu
akraba; dede, büyük baba, anneanne, babaanne, hala, teyze, amca, day› gibi biri olabilir.
Aile büyüklerinizin çocukluklar› ile sizin çocuklu¤unuzu karfl›laflt›r›n›z. O günden bugüne kadar görülen önemli de¤ifliklikleri belirtiniz.
52
Sayfa 49
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Resimdeki balonlar birbirine benziyor mu?
Bütün balonlar›n ayn› olmas›n› ister miydiniz? Niçin?
Farklılıkların Zenginliği
Resimdeki çocuklar birbirlerine
benziyor mu? Farkl›l›klar› onlar›n
birlikte olmalar›na engel mi?
Arkadafllar›n›z› gözlemleyiniz. Becerilerinizin, yeteneklerinizin ayn›
oldu¤unu söyleyebilir misiniz? Her
konuda benzer flekilde düflünmeniz ya
da davranman›z gerekir mi?
‹nsanlar farkl› olmasayd› sanatç›lar, sporcular, bilim insanlar›, politikac›lar ve liderler olur muydu? Bilim ve teknolojideki geliflmeler dünyadaki insanlar›n düflünceleri sonucunda ortaya ç›kmaktad›r.
Ailenizi düflününüz. Herkes birbirine benziyor mu? Aile bireyleriniz, her konuda kendileri gibi düflünmedi¤iniz için size farkl› m› davran›yorlar? Yine ailenizin üyesi de¤il misiniz? Yine ailenin çocu¤u olarak
sevilmiyor musunuz? Biz de bizden farkl› olanlara, farkl› düflünenlere
sayg› göstermeliyiz. Hoflgörülü davranmal›y›z.
Yanlardaki Atatürk
resimlerini inceleyiniz.
Buna göre Atatürk’ün
çocuklar› sevdi¤ini söyleyebilir miyiz?
Atatürk’ün insan
sevgisine baflka ne gibi
örnekler gösterebiliriz?
Neden çevremizdeki herkesin bizim gibi olmas› gerekmez? Niçin
farkl› olanlara hoflgörülü davranmal›y›z?
Sayfa 50
53
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Resimdeki çocuklar›n en belirgin fiziksel özellikleri
nelerdir? Sizce onlar hâllerinden memnunlar m›?
Fiziksel Özelliklerimiz
Cansu, bir türlü kilo alam›yordu. Kendini çok c›l›z görüyordu. Buna çok üzülüyordu. Bir gün, arkadafllar›yla bahçede oynarken top
yandaki bahçeye kaçt›. Bahçe kap›s› kilitliydi. Duvarlar çok yüksekti. Kimse di¤er bahçeye geçemiyordu. Hep birlikte kap›n›n parmakl›klar›na dayanm›fl, ne yapacaklar›n› bilemiyorlard›. Cansu, birdenbire ince bedeniyle parmakl›klar›n aras›na s›¤d›¤›n› fark etti. Herhangi bir tehlikeyle karfl›laflmayaca¤›ndan emin olunca uzand› ve topu ald›. Arkadafllar› bu duruma çok sevinmifllerdi.
Cansu’nun zay›f, ince bedenli olmas› ifle yaram›flt›. Cansu art›k
üzülmüyordu.
Cansu, hangi özelli¤ine üzülüyormufl? Neden?
Cansu, bedeniyle ilgili düflüncesinin yanl›fl oldu¤unu nas›l anlam›flt›r?
Zay›f olufluna üzülmekten neden vazgeçmifltir?
Siz fiziksel özelliklerinizi tan›yor musunuz? Arkadafllar›n›za kendinizi tarif ediniz.
Yafl›n›za ve özelliklerinize uygun spor türlerini araflt›r›n›z. Araflt›rma sonucuna göre size uygun olan sporlar› yap›n›z.
En çok hangi fiziksel özelliklerinizi be¤eniyorsunuz? Zamanla hangi fiziksel özelliklerimiz de¤iflmez? Neden onlar› oldu¤u gibi kabul
etmemiz gerekir?
54
Sayfa 51
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Uça¤› kimin icat etti¤ini biliyor musunuz?
Bu icat nas›l gerçeklefltirilmifl olabilir?
Öncü İnsanlar
Günlük hayat›m›zda birçok teknolojik araçtan yararlan›yoruz. Bu araçlar olmasayd› ihtiyaçlar›m›z› nas›l giderebilirdik? Bunlar› icat edenlerin
insanl›¤a nas›l hizmet ettiklerini hiç düflündünüz mü?
Afla¤›da insanl›¤a hizmet etmifl baz› ünlülerin foto¤raflar›n› görüyorsunuz.
Edison (Edis›n), elektrik
enerjisini ›fl›¤a çeviren ve
ampulü bulan bilim insan›d›r. Watt (Vat) ise trenin
icad›na öncülük etmifltir.
‹nsanl›¤a sadece icat yapanlar m› hizmet ederler?
Tart›fl›n›z.
Thomas Alva Edison
(Tam›s Elv› Edis›n)
Cahit Arf
(Matematikçi)
James Watt (Ceym›s Vat)
Tu¤ba Karademir
(Sporcu)
Birçok insan›m›z yapt›klar› bilimsel çal›flmalar›yla,
spordaki baflar›lar›yla, müzikleriyle insanl›¤a ve ülkemizin tan›t›m›na hizmet etmektedir.
Tu¤ba Karademir, artistik buz pateni flampiyonalar›ndaki baflar›lar›yla ülkemize hizmet etmifltir.
Bilim ya da sanat alan›nda insanl›¤a hizmet etmifl kiflilerden birini seçiniz. Bu kiflinin çocuklu¤unu ve insanl›¤a yapt›¤› hizmeti araflt›r›n›z. Araflt›rma sonucunda elde etti¤iniz bilgi ve görselleri s›n›fta sununuz.
‹nsanl›¤a hizmet etmifl bir sporcu seçiniz. Bu kiflinin mesle¤inin
özelliklerini, yapt›¤› iflleri araflt›r›n›z. Araflt›rma sonuçlar›n›z› s›n›fa sununuz.
Sayfa 52
55
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Resimdeki kifli ne ifl yap›yor? Çevrenizde gözlemledi¤iniz meslek gruplar› nelerdir?
Hayatımızı Kolaylaştıranlar
Otobüs floförü yaflam›m›z› nas›l
kolaylaflt›r›r?
Temizlik iflçileri olmazsa
neler olabilir?
Resimlerdeki kiflilerin mesleklerini belirtiniz. Yapt›klar› iflleri ve hayat›m›z› nas›l kolaylaflt›rd›klar›n› aç›klay›n›z.
Çevrenizdeki çal›flan insanlar› düflününüz. Bunlar›n mesleklerini listeleyiniz. Listenizdeki mesleklerde çal›flanlar›n hayat›m›z› kolaylaflt›rmak
için neler yapt›klar›n› belirtiniz. Bu insanlar›n hayat›m›z› nas›l kolaylaflt›rd›¤›n› aç›klay›n›z.
Defterinize çeflitli meslekleri alt alta yaz›n›z. Karfl›lar›na da farkl›
ifl alanlar›n› yaz›n›z. Mesleklerle ifl alanlar›n› eflleyerek ayn› yerde çal›flan farkl› meslek sahiplerini belirleyiniz.
Belirledi¤iniz meslekler listesinden bir meslek seçiniz. Bu meslek, baflka arkadafllar›n›z taraf›ndan seçilmemifl olmal›. Mesle¤inizi
ve iflinizi rol yaparak arkadafllar›n›za tan›t›n›z. ‹nsanlar›n hayat›n›
kolaylaflt›rmak için neler yapt›¤›n›z› aç›klay›n›z.
56
Sayfa 53
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Yandaki resme bak›nca akl›n›za ilk gelen meslek hangisidir? Çevrenizdeki mesleklerden en çok hangisini be¤eniyorsunuz? Niçin?
Hayalimdeki Meslek
Bu¤day›m›z› kim üretir?
Çiftçilik mesle¤ini en iyi hangi yolla, nas›l tan›tabilirsiniz?
Resimdeki kiflinin mesle¤ini
tahmin edebildiniz mi? Bu
meslekle ilgili duygu ve düflüncelerinizi sanat›n hangi türüyle anlatmak istersiniz?
Resimdeki çocuk, ne olmak istiyor? Hayalindeki mesle¤i hangi
yolla anlat›yor?
Hayalinizdeki meslek nedir?
Bu meslekle ilgili neler biliyorsunuz? Beklentileriniz nelerdir?
‹stedi¤iniz meslekle ilgili beklentilerinizi, duygu ve düflüncelerinizi siz de bir sanat yoluyla
aç›klay›n›z.
Hayalinizdeki mesle¤i resim, müzik, fliir, drama, düz yaz› gibi çeflitli yollardan hangisiyle tan›tmak istersiniz? Niçin? Aç›klay›n›z.
Sayfa 54
57
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Çocu¤un vücut hareketlerinden kardefline ne demek istedi¤ini tahmin edebilir misiniz?
Vücut Dili
Yüz ifadelerinden ne anl›yorsunuz? Aç›klay›n›z.
Bal kaba¤› hangi resimde mutlu görünüyor?
Siz de ailenizle ve yak›n çevrenizle sadece vücudunuzu kullanarak
iletiflim kurabiliyor musunuz?
Ailenizde en çok hangi durumlarda
sözsüz iletiflim kuruluyor? Bu durumlar› örneklerle aç›klay›n›z. Verdi¤iniz
örnek durumlar için yap›lan vücut hareketlerini tarif ediniz. Sonra arkadafllar›n›zla canland›r›n›z. Bu iletiflim
ögelerinden hangileri olumlu, hangileri
olumsuz duygular› göstermektedir?
Aile içinde ve çevrenizdeki insanlarla iliflkilerinizde afla¤›da belirtilen iletiflim kavramlar›ndan en çok hangilerini kullan›yorsunuz? Kullan›m s›kl›¤›na göre çoktan aza do¤ru s›ralay›n›z.
• Lütfen
• Teflekkür ederim • Özür dilerim
• ‹yi günler
• Kutlar›m • ‹yi akflamlar
• ‹yi geceler
• Elinize sa¤l›k
• Baflar›lar • Günayd›n
• Rica ederim
• Geçmifl olsun
Bu olumlu iletiflim kavramlar›na baflkalar›n› da ekleyebilirsiniz.
Yak›n çevrenizle sözel olmayan iletiflim kurma yollar›n›za örnekler
veriniz.
58
Sayfa 55
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Yeterince tan›mad›¤›m›z birisiyle mi, çok iyi bildi¤imiz birisiyle
mi daha kolay iletiflim kurabiliriz?
Ailem ile İlişkilerim
Resimlerde, kifliler aras›ndaki iliflkileri ve iletiflim biçimlerini inceleyiniz. Sizce bunlar komflu mu, yoksa aile bireyleri mi? Düflüncenizin
nedenlerini aç›klay›n›z.
Aile neden özel bir çevredir? Aile bireyleri ve yak›n akrabalar aras›ndaki iliflkilerin
daha candan ve içten oldu¤unu söyleyebilir
misiniz?
Ailenizin, yak›n akrabalar›n›zla ve di¤er
insanlarla olan iliflkilerini gözlemleyiniz.
Ne gibi farkl›l›klar oldu¤unu aç›klay›n›z.
Kiminle daha kolay ve rahat iletiflim kurabiliyorsunuz? Ailenizle mi,
di¤er kiflilerle mi? Niçin? Örneklerle aç›klay›n›z.
Ailenin özel bir çevre olmas›, aile içindeki iletiflimin baflkalar›yla
olan iletiflimden farkl› olmas›na neden oluyor mu? Nas›l?
Sayfa 56
59
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Ailede kimler bulunur? Çevrenizdeki
aileler birbirine benziyor mu?
Benim Ailem
Aile resimlerini inceleyiniz. Aileler aras›ndaki farkl›l›klar› belirleyiniz.
Farkları Ne?
Ailenizi, resimlerdeki ailelerle karfl›laflt›r›n›z. Benzerlik ve farkl›l›klar› aç›klay›n›z.
Ailenizi s›n›ftaki arkadafllar›n›za tan›t›n›z.
• Aileniz kimlerden olufluyor? Aile bireyleriniz hangi ifllerle u¤rafl›yor?
• Kiflisel be¤enileri, tercihleri ve al›flkanl›klar› neler?
Ailenizle arkadafllar›n›z›n ailelerinin benzerlikleri ve farkl›l›klar› nelerdir?
Farkl› yap›daki ailelere neden sayg›l› olmam›z gerekti¤ini tart›fl›n›z.
S›n›f›n›zdaki herkesin ailesi birbirine benziyor mu? Neden?
60
Sayfa 57
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
“En baflar›l› futbolcu kimdir?” sorusuna
s›n›f›n›zdaki herkes ayn› cevab› verebilir
mi? Niçin?
Farklı Düşünebiliriz
Afla¤›daki resimleri inceleyiniz. Her resim ile ilgili soruyu defterinize yazarak cevaplay›n›z. Cevaplar›n›z› arkadafllar›n›z›n cevaplar›yla
karfl›laflt›r›n›z. Herkesin görüflü ayn› m›?
Sizce hangi sar› nokta daha
büyük görünüyor?
Yandaki resimde ne görüyorsunuz?
Araştırma
Sizce yukar›daki resim ördek
kafas› m›, tavflan kafas› m›?
Atatürk’ün insan hak ve
hürriyetlerine verdi¤i önemi araflt›r›n›z. Konuyla ilgili sözlerini bulup yaz›n›z.
Resimleri yeniden inceleyiniz. Bakmakla yetinmeyiniz, farkl› bak›fl
aç›lar›yla görmeye çal›fl›n›z.
‹kinci resme beyaz noktalar› kapat›p bak›n›z. Üçüncü resmi ters çevirip bak›n›z. Dördüncü resmi; dikkatinizi önce sol taraf›na, sonra sa¤
taraf›na yo¤unlaflt›rarak inceleyiniz. Düflünceniz de¤iflti mi?
61
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Herkesin cevaplar› ayn› m› yoksa de¤erlendirme flekline göre de¤ifliyor mu? Arkadafllar›n›zla ayn› görüflte, düflüncede olman›z gerekiyor
mu? Hepiniz ayn› biçimde düflüneceksiniz diye bir kural olabilir mi? Benim gibi düflüneceksin diye kimse sizi zorlayabilir mi? Bu, sahip oldu¤umuz hangi hak ve hürriyetimize karfl› bir davran›fl olur?
Arkadafllar›n›z›n hepsi ayn› tak›m› m› tutuyor? Farkl› tak›m›n taraftar› olan var m›? Bu durum, iliflkilerinizi etkiliyor mu? Kimse sizi baflka tak›m› tutman›z için zorlayabilir mi?
S›n›f arkadafllar›n›z› ve ailelerini düflünün; imkânlar›, yaflama biçimleri, inançlar› ve düflünceleri bak›m›ndan hepsi ayn› m›? Ayn› olmad›¤›n› ve
farkl›l›klar›n da do¤al oldu¤unu art›k biliyoruz. Bu farkl›l›klar›n neden
do¤al oldu¤unu tart›fl›n›z.
Aram›zdaki hoflgörü, sayg› ve sevgi farkl› yanlar›m›zdan daha önemlidir.
‹nsanlar›n sahip oldu¤u en önemli hak ve özgürlüklerden biri düflünce
özgürlü¤üdür. Buna göre herkes düflüncesinde ve inanc›nda özgürdür.
Ceyda, yolda giderken çantas›n› düflürdü. Sokakta oynayan bir
çocuk ona do¤ru kofltu. Çocuk,
köyden flehire yeni tafl›nm›fl bir
ailenin çocu¤u idi. Giysileri ve
davran›fl› biraz farkl›yd›. Ceyda,
korktu ve ba¤›rmaya bafllad›. Çocuk, çantay› yerden ald› ve ona
“Özür dilerim. Sizi korkutmak istemezdim. Size yard›mc› olmak
istedim. Buyrun, çantan›z› al›n.” dedi. Ceyda, çocu¤un k›l›k k›yafetine
bakarak öyle davrand›¤› için kendinden utand›. Ön yarg›l› davrand›m,
diye düflündü. Özür dileyip teflekkür etti. Ona sayg› duydu.
Kendinizi iki çocu¤un yerine de koyarak düflününüz. Ayr› ayr› her birinin durumunda, nas›l davranaca¤›n›z› aç›klay›n›z.
Çevremizdeki insanlar› neden olduklar› gibi kabul etmemiz ve olar›n
düflüncelerine, inançlar›na sayg› göstermemiz gerekmektedir?
62
Sayfa 58
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Resimdeki aile bireyleri aras›nda bir anlaflmazl›k oldu¤unu
söyleyebilir misiniz? Niçin böyle düflündü¤ünüzü aç›klay›n›z.
Anlaşmazlıklar Çözülür
Resimdeki çocuklar›n aralar›ndaki sorunu nas›l
çözebileceklerini tart›fl›n›z.
Birlikte oynamalar› ya da oyuncakla s›rayla oynamalar› çözüm olabilir mi?
Yetiflkinlerin tart›flma nedeni ne olabilir? Ba¤r›flmadan da sorunlar›n› çözebilirler mi?
Siz ders çal›fl›yorsunuz. Kardefliniz de sizinle
oynamak istiyor. Onunla oynamazsan›z gürültü
yap›p sizi engelliyor. Bu sorunu nas›l çözersiniz?
Sorunu çözerken “Sorun ne? Bu sorun nas›l olufltu? Soruna ait çözüm yollar› neler olabilir? En uygun çözüm hangisi olabilir? Çözümü uygularken kararl› davrand›m m›?” vb. sorulardan yararlanarak sorun
çözme becerinizi kullan›n›z. Duygular›n›z› kontrol ediniz. fiiddete baflvurmadan en uygun çözümü bulup uygulay›n›z. Kardefliniz ders çal›flman›z› engelledi¤inde afla¤›daki çözüm yollar›ndan hangisini seçerdiniz?
“Kardeflimi azarlard›m.” “Onu odadan ç›kar›rd›m.” “Onunla oynard›m.”
“Sessiz durursa dersimi bitirince onunla oynayaca¤›ma söz verirdim.”
Sorun, ikisinin ayn› yere oturmak istemesi olabilir mi? Bu sorun, olay çat›flmaya dönüflmeden nas›l
çözülebilir?
Evde aile bireyleriyle yaflayabilece¤iniz birer sorun belirleyiniz.
Her soruna çözüm yollar› bulunuz. Olay› arkadafllar›n›zla canland›r›n›z. S›n›f›n sorun çözme becerinizi elefltirmelerini isteyiniz.
Sayfa 59
63
BEL‹RL‹ GÜN VE HAFTALAR
İLKÖĞRETİM HAFTASI (Eylül ayının 3. haftası)
Okula Dönmek
Sonbaharda
Göçmen kufllar gibi
Döndük okula.
Okula dönmek, arkadafllar
Evimize dönmektir.
Çünkü okul da evimizdir.
Kötülükten korur bizi.
Sonbaharda
Ya¤murdan kaçan kelebekler gibi
Döndük okula.
Okula dönmek arkadafllar
Yüzümüzü günefle dönmektir.
Çünkü okul da bir günefltir.
Ayd›nlat›r içimizi.
Sonbaharda
Çal›flkan kar›ncalar gibi
Döndük okula.
Okula dönmek, arkadafllar
Atatürk’e dönmektir.
Çünkü okul da “Atatürk” demektir.
Çünkü Atatürk en büyük ö¤retmendir.
Sevgiyle büyütür bizi.
Aziz S‹VASLIO⁄LU
Belirli Gün ve Haftalar
118
BEL‹RL‹ GÜN VE HAFTALAR
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Cumhuriyet Bayram›, milletimizin
ulusal bayram›d›r. Atatürk’ün en
büyük eseridir.
Osmanl› Devleti, Birinci Dünya Savafl›’ndan
yenik ç›km›flt›. Yurdumuz iflgal edilmiflti. Bu
durum karfl›s›nda Mustafa Kemal, 19 May›s bin dokuz yüz on dokuzda
Samsun’a ç›kt›. Erzurum’da, Sivas’ta toplant›lar yapt›. Bu toplant›larda, “Vatan bir bütündür, bölünemez.” denildi.
Atatürk, Ankara’da 23 Nisan bin dokuz yüz yirmide Türkiye Büyük
Millet Meclisinin aç›lmas›na öncülük etti. Yeni bir hükûmet kuruldu. Yeni bir ordu oluflturuldu. Atatürk’ün baflkomutanl›¤›n› yapt›¤› Türk ordusu, düflmanlar› yurdumuzdan ç›kard›.
29 Ekim bin dokuz yüz yirmi üçte cumhuriyet ilan edildi. Atatürk,
cumhurbaflkan› seçildi.
Her y›l 29 Ekim gününü Cumhuriyet Bayram› olarak kutluyoruz. Yaflas›n cumhuriyet!
Cumhuriyet
Yirmi Dokuz Ekimde
Cumhuriyet kuruldu.
Ulus özgür sesini
Tüm dünyaya duyurdu.
Cumhuriyet bizlere
Arma¤and›r Ata’dan.
Egemenlik sesleri
Yükseldi Ankara’dan.
Al bayra¤›m göklerde
Övünçle dalgalan›r.
Cumhuriyet Bayram›,
Hep k›vançla kutlan›r.
Hülya ÖNEL
Önemli Günler ve Haftalar
119
BEL‹RL‹ GÜN VE HAFTALAR
ATATÜRK HAFTASI (10-16 Kasım)
Mustafa sar› saçl›, mavi gözlü, arkadafllar›yla oyun oynayan ve okulunu çok seven bir
çocuktu. T›pk› sizler gibi. Zeki ve çevresindekilerin dikkatini çeken bir çocuktu. Mustafa,
ö¤retmenlerinin de dikkatini çekiyordu.
Mustafa okudu, büyüdü ve asker oldu. Yurdumuzu düflmanlardan kurtard›. Türkiye
Cumhuriyeti’ni kurdu. Hepimizin atas›, Atatürk oldu. O, güçlükler karfl›s›nda y›lmad›.
Ülkesini, insanlar› ve gelecekteki mutlu günleri düflünerek çal›flt›. Sonunda da baflard›. Atatürk, bize bu güzel ülkeyi b›rakt›. Onun sayesinde güzel ülkemizde ba¤›ms›z ve mutlu yafl›yoruz.
O, bizim için çok çal›flt›. Bizim de ona karfl› görevlerimiz olmal›. Önce Atatürk’ün milletimiz için yapt›klar›n› ö¤renelim ki onun izinden gidebilelim. Atatürk’ü sevmek, yaln›zca belli gün ve haftalarda ondan söz
etmek de¤ildir. Davran›fllar›m›zla da bunu göstermeliyiz. O olmasayd›
neler olurdu? Hiç düflündünüz mü?
Atatürk
Türk’ü ölümden,
Odur kurtaran.
Odur yeniden,
Türklü¤ü kuran.
Bu memleketi,
Cumhuriyeti,
Can›yla etti,
Bize arma¤an.
Yapt›¤› ordu,
Düflman› kovdu.
Ulusu yurdu,
Odur yaratan.
Ülkün yürüsün,
Türklük büyüsün.
Sen Atatürk’sün,
Ey yüce baflkan!
Hasan Âli YÜCEL
Belirli Günler ve Haftalar
120
BEL‹RL‹ GÜN VE HAFTALAR
ÖĞRETMENLER GÜNÜ (24 Kasım)
Ö¤retmen, bizim için hem anne hem baba hem de arkadafl gibidir.
Bilgilidir, çal›flkand›r. Bizi anlar, sever, korur. Bunun için ö¤retmenimizi çok severiz.
O, bizimle oyun oynar, flark› söyler, dans eder. Do¤ru davran›fllar›
ondan ö¤reniriz. Kazand›¤›m›z her beceride onun katk›s› vard›r. Ö¤retmenimiz bizi e¤itir, ö¤retir, yetifltirir.
24 Kas›m bin dokuz yüz yirmi sekiz tarihinde Millet Mektepleri aç›ld›. Bu okullarda yafll›, genç, çocuk, kad›n, erkek herkese yeni harflerle okuma yazma ö¤retildi. O gün Atatürk, Millet Mektepleri Baflö¤retmenli¤i unvan›n› kabul etmifltir.
Bu nedenle her y›l 24 Kas›m “Ö¤retmenler Günü” olarak kutlan›r.
24 Kas›m günü, ö¤retmenlerimizin elini öper, çiçek veririz.
Ö¤retmenim
Yerde çiçek, gökte Ay’›,
Canl› cans›z tüm do¤ay›,
Gelmifl geçmifl her olay›
Sen ö¤rettin ö¤retmenim.
Vatan›m›, bayra¤›m›,
Bereketli topra¤›m›,
Dal›mdaki yapra¤›m›
Sen ö¤rettin ö¤retmenim.
Say›larla u¤raflmay›,
Tarihlerde dolaflmay›,
Göller, nehirler aflmay›
Sen ö¤rettin ö¤retmenim.
Nezihe Köksal ‹LARSLAN
Ö¤retmen fiiirleri
121
BEL‹RL‹ GÜN VE HAFTALAR
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI
(10 Aralık gününü içine alan hafta)
‹nsanlar, dünyaya eflit gelir. Dili, rengi, inanc›, ulusu ne olursa olsun ayn›
haklara sahiptirler. Bar›fl içinde, insanca yaflamak en do¤al haklar›d›r. ‹nsan
haklar› gibi çocuk haklar› da vard›r.
Bu haklar, “Çocuk Haklar› Sözleflmesi” ile güvence alt›na al›nm›flt›r. Sözleflmenin baz› maddeleri flunlard›r:
Madde 6 : Bu haklar, bütün çocuklar içindir. Beyaz çocuk, kara
çocuk, k›z çocuk, erkek çocuk fark etmez . Do¤du¤umuz yer, konufltu¤umuz dil de fark etmez. Büyüklerimizin inançlar›n›n, görüfllerinin farkl› olmas› yüzünden çocuklara ayr›m yap›lmaz. Bu haklara sahip olmak için çocuk olmak yeterlidir.
Madde 3: Beni ilgilendiren konularda benim de görüfllerim al›n›r. Büyükler beni dinler. Düflüncemi ö¤renmeye özen gösterir. Çok küçüksem bir büyük de
benim ad›ma konuflabilir.
Madde 12: E¤itimimi eksiksiz yapabilmem
için desteklenir ve korunurum. ‹lkö¤retim
herkes için paras›zd›r. K›z olsun, erkek olsun
her çocuk için zorunludur.
122
BEL‹RL‹ GÜN VE HAFTALAR
ENERJİ TASARRUFU HAFTASI
(Ocak ayının 2. haftası)
Elektrik enerjidir. Evimizdeki birçok makine elektrikle çal›fl›r. Buzdolab›, çamafl›r makinesi, bulafl›k makinesi, elektrik süpürgesi, elektrikli flofben ve televizyon elektrikle çal›fl›r.
Elektri¤i evimizi ayd›nlatmak ve ›s›tmak için de kullan›r›z. Kulland›¤›m›z elektrik kadar para öderiz.
Tüp gaz, do¤al gaz, odun, kömür, kalorifer yak›t› ve benzin de enerji kayna¤›d›r. Onlar için ödeme yapar›z.
Ailemizin daha az para ödemesi için biz neler yapabiliriz?
• Gereksiz yanan lambalar› söndürürüz.
• Aç›k musluklar› kapat›r›z. Suyu bofl yere ak›tmay›z.
• Evimizi, giysilerimizi temiz tutar›z.
• Kullanmad›¤›m›z elektrikli cihazlar› kapatarak elektrikten tasarruf
ederiz.
Böylece daha az para harcam›fl oluruz. Bu durum, hem ailemiz hem
de yurdumuz için önemli bir katk› sa¤lar.
Tutumlu Çocuklar
Param›z Yanmas›n
Damla damla akan sudan
Koca göller dolup taflar.
Tutumsuzlar kal›r yolda,
Tutumlular da¤lar aflar.
Bak yavrum,
Bu musluktan akan
Su de¤il, para!
Param›z› bofla ak›tma!
Biz tutumlu çocuklar›z,
Kimseye el açmay›z.
Çal›flmal› kazanmal›,
Hiçbir iflten kaçmamal›.
fiu yananlarsa
Ne elektrik, ne gaz.
Onlar da para!
Param›z› bofl yere yakma!
Biz tutumlu çocuklar›z,
Para dolu kumbaram›z.
‹smail Hakk› SUNAT
Belirli Gün ve Haftalar
Tutumlu olursak e¤er
Cebimizde kal›r param›z.
Böylece hem ülkemiz,
Hem de biz kalk›n›r›z.
Aziz S‹VASLIO⁄LU
Önemli Günler ve Haftalar
123
Ö⁄RENC‹ ÇALIfiMA K‹TABININ KURGUSU
Hayat bilgisi dersi üç
temadan oluflmaktad›r.
Her temada ayr› bir
renk kullan›lm›flt›r.
TEMALAR
Okul Heyecan›m
Benim Eflsiz Yuvam
Dün, Bugün, Yar›n
DÜN,
OKUL
NIM
HEYECA
BUGÜN,
BENİM EŞSİZ YUVAM
YARIN
Ö¤renci Çal›flma Kitab›’nda çeflitli etkinlikler
verilmifltir. Bunlar, tema kazan›mlar›n›n edinilmesine yöneliktir. Bilgi ve becerileri gelifltirir.
Etkinlik yönergeleri, çeflitli pul resimlerle
gösterilmifltir.
Tema ad›
Konu bafll›¤›
Yönerge
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Hayalimdeki Meslek
Hayal etti¤iniz mesle¤i belirtiniz. Bu meslekle ilgili duygu ve düflüncelerinizi yaz›n›z.
Yönerge resmi
Ben büyüyünce
olaca¤›m. Çünkü,
..............................................................
...............................................................
.......................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Etkinli¤in
gerçeklefltirilece¤i alan
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................
............................................................................................................
Haz›rlad›¤›n›z çal›flmay› s›n›f›n›za sununuz (Zaman›n› ö¤retmeninizle belirleyiniz.).
54
Tema rengi
OKUL HEYECANIM
DÜN, BUGÜN, YARIN
Şimdi Okullu Olduk
Yaz.
Hangi Amaçla Kullanıyoruz?
Okulunuzun size kazand›rd›klar›n› birer kelime ile çizgilerin üzerine
yaz›n›z. Okul binas›n› istedi¤iniz renge boyay›n›z.
Bilgisayar› e¤itim amac›yla nas›l kullan›yorsunuz? Yaz›n›z.
Soruyu
cevapla.
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Boya.
............................................................................................
Kendimi De¤erlendiriyorum
Yuvan›z hangi ihtiyaçlar›n›z›n karfl›lanmas›n› sa¤lar? Resmini yap›n›z.
Tablodaki ifadeleri okuyunuz. Uygun gördü¤ünüz sütunu iflaretleyiniz.
Bul
iflaretle.
Her
zaman
(3)
DAVRANIfiLAR
Bazen
Hiçbir
zaman
(1)
(2)
Ö¤retmenlerimi ve arkadafllar›m› seviyorum.
Resim yap.
Okulda olmay› e¤lenceli buluyorum.
Okulda yeni fleyler ö¤rendi¤ime, beceriler kazand›¤›ma inan›yorum. Bu, beni mutlu ediyor.
Okul yaflam›m› seviyorum ve okula gelmekten
mutluluk duyuyorum.
Okul yaflam›yla ilgili iyimser bir bak›fl aç›s› gelifltirmenin baflar›y› art›raca¤›na inan›yorum.
Toplam puan:
.....................
Puan›n›z 11’den az ise okulunuz hakk›nda daha iyimser düflünmek için
çaba göstermelisiniz.
26
44
Tablodan iflaretleyerek puanland›r ve kendini
de¤erlendir.
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Hayatımızı Kolaylaştıranlar
Kar›fl›k harflerden oluflan kelimeleri düzenleyiniz. Her birinden bir
meslek ad› ortaya ç›kar›n›z.
Bulmacadaki
kelimeleri bul.
• TE⁄ÖRNME
• F‹AT‹EY‹C
• NfiA‹TA ÜENH‹DM‹S
...................................
...........................................
......................................................
• TKODOR
• M‹ZTEKL‹ fi‹Ç‹S‹
• OSL‹P
...................................
...........................................
...................................
Afla¤›daki resimlerde verilen etkinliklerin hangi mesleklerle ilgili oldu¤unu altlar›na yaz›n›z. Bu meslek sahiplerinin yapt›klar› iflleri anlat›n›z.
Efllefltir.
Görüfl, konufl.
Afla¤›daki bayraklardan hangisi bayra¤›m›za benziyor? Seçiniz. Sonra bayraklar› ülke isimleriyle efllefltiriniz.
KKTC
Kanada
‹ngilter
e
an
erbayc
Az
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
Türkiye
Seçti¤iniz bayra¤› hangi özelliklerinden dolay› bayra¤›m›za benzettiniz?
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
53
Aç›kla, göster.
Kes, yap›flt›r.
DÜN, BUGÜN, YARIN
Araflt›r,
incele.
Aile bireyleriyle iletifliminizi düflününüz. Onlar›n sözsüz iletiflimde
kulland›klar› hareketlerin üç tanesini yazarak anlamlar›n› aç›klay›n›z.
Atatürk ve Sanat
DÜN, BUGÜN, YARIN
Liderlik Özellikleri
Atatürk’ün hayat›n› resim, afifl, poster, drama gibi görsel bir sanat yoluyla anlat›n›z.
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
Hesapla.
Canland›r.
Toplam
Toplam
..........
..........
Araflt›rma K⤛d›
Atatürk’ün ulusal bir lider olmas› ile ba¤lant›l› olarak düflündü¤ünüz kiflilik özelliklerini kutucuklara yaz›n›z.
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Lider
Benim Amacım
Birkaç hafta içinde gerçeklefltirebilece¤iniz bir amaç belirleyiniz.
Bu amaç, ödev yapma, proje haz›rlama, araflt›rma ya da gözlem yapma
gibi bir etkinlik olabilir.
Belirledi¤iniz etkinli¤i ve amac›n›z› afla¤›ya yaz›n›z. Amac›n›z› gerçeklefltirmek için izleyece¤iniz aflamalar› planlay›n›z. Plan›n›z› afla¤›da
aç›klay›n›z.
Etkinli¤in ad›: ................................................................................................................
Amaç: ....................................................................................................................................
Görev
Puan›
Görev
Puan›
........................................ .........
........................................ .........
........................................ ..........
........................................ ..........
........................................ ..........
........................................ ..........
Toplam
..........
Toplam
..........
Görevleri karfl›laflt›r›n›z. En çok puan› olandan itibaren s›ralay›n›z.
Görev da¤›l›m›n›n adil olup olmad›¤›n› belirleyiniz. Evinizde demokratik
bir ortam›n oluflmas›na uygun olup olmad›¤›n› söyleyiniz.
..............................................................................................................................................................
S›ralama
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Anne
Baba
Gözlemle.
K›z çocuk
Erkek çocuk
62
Görev
say›s›
Toplam
puan›
Adaletli mi?
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
91
OKUL
HEYECANIM
11
OKUL HEYECANIM
Okula Her Zaman Hazırım
Afla¤›daki sorular› cevapland›r›n›z.
Okul çantan›zda neler bulunduruyorsunuz?
..........
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Okula haz›rl›kl› geldi¤inizde kendinizi nas›l hissediyorsunuz? ..................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Ders s›ras›nda gerekli olan arac›, çantan›zda bulamazsan›z ne hissedersiniz? ................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Ödevinizi evde unutursan›z ders s›ras›nda neler yaflars›n›z? ................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Öz De¤erlendirme Ölçe¤i
Okula haz›rl›kl› m›s›n›z? Uygun gördü¤ünüz sütunu iflaretleyiniz.
ÖLÇÜTLER
Evet
(2)
Hay›r
(1)
Çantam› akflamdan ders program›na uygun olarak
haz›rlar›m.
Ö¤retmenimin verdi¤i ödevleri zaman›nda yapar›m.
Evden ç›kmadan ders araç ve gereçlerimi, çantam›
kontrol ederim.
Okula temiz, düzenli ve haz›rl›kl› gelirim.
Not: Öz de¤erlendirme ölçekleri, ö¤retmeniniz taraf›ndan de¤erlendirilecektir.
12
OKUL HEYECANIM
Birbirimize Benzemeyiz
Arkadafllar›n›zla benzer ve farkl› yönlerinizi karfl›laflt›r›n›z. Belirledi¤iniz farkl›l›klar, arkadafl olman›z› niçin engellemez?
Ben
Arkadafl›m
Ad›m:
Soyad›m:
Ad›:
Soyad›:
Göz rengim:
Göz rengi:
En iyi yapabildi¤im fley:
En iyi yapabildi¤i fley:
En sevdi¤im spor:
En sevdi¤im yemek:
Ten rengim:
Saç rengim:
Boyum:
En sevdi¤i spor:
En sevdi¤i yemek:
Ten rengi:
Saç rengi:
Boyu:
............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Öz De¤erlendirme Ölçe¤i
Yak›n arkadafllar›n›z› ne kadar tan›yorsunuz? Uygun sütunu iflaretleyiniz.
ÖLÇÜTLER
Evet
(2)
Hay›r
(1)
Arkadafllar›m›n fiziksel özelliklerini sayabilirim.
Arkadafllar›m›n benden farkl› yeteneklerini söyleyebilirim.
Arkadafllar›m›n hoflland›¤› fleyleri söyleyebilirim.
Arkadafllar›m›n güçlü ve zay›f yanlar›n› söyleyebilirim.
Arkadafllar›m›n farkl› konulara ilgi duyduklar›n› biliyorum.
Arkadafllar›m›n fiziksel ve kiflisel özelliklerine sayg› duymam
gerekti¤ini biliyorum.
13
OKUL HEYECANIM
Arkadaş Seçimi
Arkadafl edinirken, oyun arkadafl› seçerken onlar›n ne gibi özelliklere sahip olmas›n› istersiniz? Yaz›n›z.
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Öz De¤erlendirme Ölçe¤i
Arkadafllar›n›zla iliflkilerinizde nelere dikkat ediyorsunuz? Uygun gördü¤ünüz sütunu iflaretleyiniz.
ÖLÇÜTLER
Arkadafllar›m›n eflyalar›n› kullanmadan önce
onlardan izin al›r›m.
Arkadafllar›m›n kabul edilebilir önerilerine
“evet” derim
Arkadafllar›ma karfl› do¤ru ve dürüst olurum.
Arkadafllar›ma kibar davran›r, güzel ifadeler kullan›r›m.
Arkadafllar›ma sevgi ve sayg› gösteririm.
Arkadafllar›mla iyi geçinirim.
Arkadafllar›m›n hatalar›n› kendilerine söylerim.
14
Her
zaman
(3)
Bazen
(2)
Hiçbir
zaman
(1)
OKUL HEYECANIM
Okulda İletişim
Ö¤retmenlerinizle iyi iletiflim kurabilmek için nas›l davranmal›s›n›z?
Yapman›z gereken davran›fl
Ö¤retmenimiz konuflurken
Ö¤retmenimizden söz isterken
Ö¤retmenimiz ders anlat›rken
Ö¤retmenimizi yolda gördü¤ümüzde
Arkadafllar›n›zla iletiflim kurarken yap›lmamas› gereken davran›fllar
nelerdir? Yaz›n›z.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Öz De¤erlendirme Ölçe¤i
Ö¤retmenlerinizle ve arkadafllar›n›zla iletiflim kurarken nelere dikkat ediyorsunuz? Uygun sütunu iflaretleyiniz.
ÖLÇÜTLER
Her
zaman
(3)
Bazen
(2)
Hiçbir
zaman
(1)
Onlar›n sözünü kesmiyorum.
‹zin alarak konufluyorum.
Ö¤retmenimi dikkatle dinliyorum.
Arkadafllar›mla nazik konufluyorum.
Arkadafllar›m konuflurken onlar› dinliyorum.
Konuflmalar›mda “lütfen, teflekkür ederim, günayd›n, iyi günler, baflar›lar, iyi dersler, iyi akflamlar,
geçmifl olsun” gibi ifadeler kullan›yorum.
Grup çal›flmalar›nda ve oyunlarda arkadafllar›m›n
önerilerini dinliyorum.
15
OKUL HEYECANIM
Düşüncelerimiz ve Duygularımız
Afla¤›daki sorular›n cevaplar›n› kutucuklara yaz›n›z. Düflüncelerinizi
s›n›fta arkadafllar›n›za da anlat›n›z.
Arkadafllar›n›za k›zd›¤›n›zda, öfkenizi yenmek için
neler yapman›z gerekir?
...............................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Arkadafl›n›z›n hofluna gitmeyece¤ini bildi¤iniz düflüncelerinizi ona nas›l aç›klars›n›z?
..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Arkadafllar›n›za hoflgörülü davrand›¤›n›zda neler hissedersiniz?
...............................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
16
OKUL HEYECANIM
Duyarlı mıyız?
‹htiyaç, istek ve görüfllerinizi ifade ederken karfl›n›zdakilere nas›l
davran›yorsunuz? Örneklerle aç›klay›n›z.
Çal›flman›z› arkadafllar›n›za da anlat›n›z.
....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Kendimi De¤erlendiriyorum
Tablodaki ifadeleri okuyunuz. Her biri için uygun sütunu iflaretleyerek
puanlama yap›n›z. Toplam puan›n›z› bulunuz.
DAVRANIfiLAR
Her
zaman
Bazen
(3)
(2)
Hiçbir
zaman
(1)
Arkadafllar›mla tart›fl›rken onlar›n sözlerini kesmeden
dinlerim.
Tart›flmalarda ve grup çal›flmalar›nda kendi görüfl ve
düflüncelerimi belirtirim.
Karfl›mdaki kiflinin etkilenece¤ini düflündü¤üm konularda sayg›l› davran›r›m.
Tart›fl›rken düflüncelerini benimsemedi¤im arkadafllar›ma da sayg› gösteririm.
‹stek ve ihtiyaçlar›m› ifade ederken flartlar› ve karfl›mdakinin durumunu da dikkate al›r›m.
Aile içinde ihtiyaçlar›m› söylerim. Ancak ne zaman imkân olursa o zaman karfl›lanaca¤›n› bilir ve beklerim.
Toplam puan: .....................
Toplam puan›n›z 14’ten az ise kendi istek ve görüfllerinizi belirtirken
baflkalar›n›n duyarl›l›klar›na daha çok özen göstermelisiniz.
17
OKUL HEYECANIM
Demokratik Uygulama
Afla¤›dakilerden hangisi okulunuzdaki demokratik uygulamalardand›r? Önündeki kutulara “D” harfi yazarak belirtiniz.
Ö¤retmenlerin her ö¤renciye eflit davranmas›
Derste ö¤retmenden söz alarak konuflulmas›
S›n›f baflkanl›¤› için seçim yap›lmas›
Söz al›p konuflan arkadafl›n sözünün kesilmesi
Kendinden küçüklere zor kullan›lmas›
Sorunlar›n demokratik yollarla çözülmesi
Sorumluluklar›n zaman›nda yerine getirilmesi
Kantinde al›flverifl için s›raya girilmesi
Farkl› düflünenlerle arkadafll›k yap›lmamas›
Fiziksel ve kiflisel özellikleri farkl› olanlara sayg› gösterilmesi
Yukar›da iflaretledi¤iniz demokratik uygulamalar hangi yönlerden
daha iyidir? Yaz›n›z.
....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
18
OKUL HEYECANIM
Arkadaşlarıma Eşit Davranıyorum
Arkadafllar›n›zda gözlemledi¤iniz yanl› olmayan davran›fllara örnekler yaz›n›z.
................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Kendimi De¤erlendiriyorum
Tablodaki ifadeleri okuyunuz. Size göre uygun sütunu iflaretleyerek
puanlama yap›n›z. Toplam puan›n›z› bulunuz.
DAVRANIfiLAR
Do¤ru
(2)
Yanl›fl
(1)
Yafl, cinsiyet, bedensel farkl›l›k gözetmeden okulda herkesle arkadafl olabilmeliyiz.
Herkese karfl› do¤ru, dostça ve dürüst davranmal›y›z.
Grup çal›flmalar›nda, etkinliklerde arkadafl seçerken
cinsiyet ayr›m› yapmamal›y›z.
Grup çal›flmas›nda sorumlulu¤unu yerine getirmeyenleri,
k›zmadan uyarmal›y›z.
Yeni gelen arkadafllar›m›za dostça, sevgi ve sayg›yla
yaklaflmal›y›z. Onlarla arkadafl olmal›y›z.
Engelli arkadafllar›m›za karfl› yanl› davranmadan, onlar›
d›fllamadan gruplar›m›za almal›y›z.
Toplam puan: .....................
Toplam puan›n›z 10’dan az ise arkadafllar›n›za karfl› davran›fllar›n›z›
yeniden gözden geçirmelisiniz. Yanl›fl davran›fllarda bulundu¤unuz söylenebilir.
19
OKUL HEYECANIM
Sorunları Çözelim
Ö¤retmeniniz sizi yanl›fl anlarsa sorunu çözmek için neler yapars›n›z? Kutucuklar›n içine yaz›n›z.
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
Arkadafllar›n›zdan biri yanl›fll›kla sizin ödevinizi karalarsa bu sorunu nas›l çözersiniz? Kutucuklara yaz›n›z.
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
Öz De¤erlendirme Ölçe¤i
Afla¤›daki tabloyu doldurunuz. Kendinizi de¤erlendiriniz.
ÖLÇÜTLER
Ö¤retmenlerimle aramda ç›kan sorunlar› konuflarak çözerim.
Okuldaki hizmetlilerle sorun yaflad›¤›mda onlara sayg›l› davranarak ve okul kurallar›na uyarak sorunu çözmeye çal›fl›r›m.
Arkadafllar›mla sorunlar›m›, onlarla konuflup
tart›flarak çözmeye çal›fl›r›m.
20
Her
zaman
(3)
Bazen
(2)
Hiçbir
zaman
(1)
OKUL HEYECANIM
Bir de Kanatlarım Olsa
S›n›f›n›z›n krokisini afla¤›daki alana çiziniz. S›ran›z› iflaretleyerek
gösteriniz. Yönleri, çiziminize uygun flekilde yön grafi¤ine yaz›n›z.
Afla¤›daki ifadeleri uygun sözcüklerle tamamlay›n›z.
S›ram, ö¤retmen masas›na göre
S›ram, pencerelerin
......................................
S›ram›n kuzey taraf›nda
Arkadafl›m
vard›r.
s›ras› benimkinin bat›s›ndad›r.
.......................................................
Benim s›ramdan sonra arkada
Kap›, s›ram›n
yöndedir.
yönündedir.
......................................
...................................
Önümdeki s›rada
......................................
......................
......................................
oturuyor.
s›ra daha vard›r.
yönündedir.
Bir dosya k⤛d›na okulunuzun krokisini çiziniz. Kroki üzerinde s›n›f›n›z›n yerini iflaretleyiniz.
21
OKUL HEYECANIM
Geçmiş Zaman Olur ki
Okulunuzun tarihi hakk›nda araflt›rma yap›n›z. Araflt›rma k⤛d›n› doldurunuz.
Araflt›rma K⤛d›
Yararlan›lan kifli ya da kaynak ad› :
.......................................................................
Araflt›rma sorular›
Cevaplar
Okulunuz ne zaman aç›lm›flt›r?
..............................................................................
a............................................................................
Okulunuzun bulundu¤u yer
neresidir?
(semt / köy, ilçe, flehir ad›)
b............................................................................
c............................................................................
...............................................................................
Okulunuz, kim ya da kimler
...............................................................................
taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r?
...............................................................................
...............................................................................
Okula neden bu isim
verilmifltir?
...............................................................................
...............................................................................
Okulunuzdan mezun olan,
baflar›lar›yla tan›nm›fl kifliler
var m›d›r? Varsa kimlerdir?
Düflünceler :
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
22
OKUL HEYECANIM
Eşyaların Dili Olsa
Okulunuzda bulunan afla¤›daki araç ve gereçlerin özensiz kullan›m
sonucu ifle yaramaz duruma geldi¤ini düflününüz. Bu durumda ne gibi
çözümler üretirdiniz? Anlat›mlar› tamamlay›n›z.
Yaz› tahtas› kullan›lamaz olsayd›
..........................
...................................................................................................................
Kitapl›k kullan›lamaz olsayd›
......................................
.....................................................................................................................
S›ra kullan›lamaz olsayd›
...............................................
....................................................................................................................
Model küre kullan›lamaz olsayd›
............................
...................................................................................................................
Kendimi De¤erlendiriyorum
Tablodaki ifadeleri okuyunuz. Uygun gördü¤ünüz sütunu iflaretleyiniz. Toplam puan›n›z› bulunuz.
DAVRANIfiLAR
Her
zaman
(3)
Bazen
(2)
Hiçbir
zaman
(1)
Çöplerimi çöp kutusuna atar›m.
Araç ve gereçleri amac›na uygun kullan›r›m.
Panolara gerekli fleyleri asar›m.
Yaz› tahtas›n› amac›na uygun kullan›r›m.
Kütüphaneyi ve kaynaklar› düzenli kullan›r›m.
Okul ve s›n›f eflyalar›n› hor kullananlar› uyar›r›m.
S›n›fta eflyalar›n k›r›lmas›na neden olacak oyunlardan kaç›n›r›m.
Beslenme zaman› s›rama örtü sererim.
Okula girerken ayakkab›lar›m› temizlerim.
Toplam puan:
.....................
Puan›n›z 21’den az ise okul ve s›n›f eflyalar›n› daha özenli kullanman›z
gerekiyor demektir.
23
OKUL HEYECANIM
Oyunun Kuralı
Bir oyunu kazand›¤›n›zda neler yapars›n›z?
Bir oyunu kaybetti¤inizde
neler yapars›n›z?
................................................................
..............................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Niçin bir oyunda kurallara uyman›n, insan haklar›na uygun bir
davran›fl oldu¤unu aç›klay›n›z.
..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
24
OKUL HEYECANIM
Kuralsızlık Sorun Üretir
Sorun: Okula gelince montunuzu ç›kar›p s›n›f ask›l›¤›nda belirli bir
yere as›yorsunuz. Sizden sonra gelen bir arkadafl›n›z montunuzun yerini de¤ifltirip yerine kendi montunu as›yor. Bunu sürekli yineliyor. Her
seferinde siz montunuzu aramak durumunda kal›yorsunuz.
Yukar›daki sorunun çözümü için en az üç farkl› çözüm yolu üretiniz.
Çözüm 1:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Çözüm 2:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Çözüm 3:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Okulda karfl›laflt›¤›n›z bir sorunu belirleyiniz. Sorunun ne oldu¤unu
ve bunu nas›l çözdü¤ünüzü afla¤›ya yaz›n›z.
...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
25
OKUL HEYECANIM
Şimdi Okullu Olduk
Okulunuzun size kazand›rd›klar›n› birer kelime ile çizgilerin üzerine
yaz›n›z. Okul binas›n› istedi¤iniz renge boyay›n›z.
Kendimi De¤erlendiriyorum
Tablodaki ifadeleri okuyunuz. Uygun gördü¤ünüz sütunu iflaretleyiniz.
DAVRANIfiLAR
Her
zaman
(3)
Bazen
(2)
Hiçbir
zaman
(1)
Ö¤retmenlerimi ve arkadafllar›m› seviyorum.
Okulda olmay› e¤lenceli buluyorum.
Okulda yeni fleyler ö¤rendi¤ime, beceriler kazand›¤›ma inan›yorum. Bu, beni mutlu ediyor.
Okul yaflam›m› seviyorum ve okula gelmekten
mutluluk duyuyorum.
Okul yaflam›yla ilgili iyimser bir bak›fl aç›s› gelifltirmenin baflar›y› art›raca¤›na inan›yorum.
Toplam puan:
.....................
Puan›n›z 11’den az ise okulunuz hakk›nda daha iyimser düflünmek için
çaba göstermelisiniz.
26
OKUL HEYECANIM
Acil Durum
Hangi durumlarda okula ambulans ça¤›r›l›r?
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Ambulans› hangi telefon numaras›ndan
ça¤›raca¤›n›z› yaz›n›z. ...................................
Okulda meydana gelebilecek dört farkl› acil durum belirleyiniz. Bu
durumlar›n ad›n› ve bu durumlarda neler yapabilece¤inizi yazarak anlat›n›z.
1. ......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2.
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
27
OKUL HEYECANIM
Kutlu Olsun
Afla¤›daki kartlar›n her birini, istedi¤iniz kiflilerin farkl› özel günlerini
(do¤um günü, dü¤ün, bayram, yeni y›l gibi) kutlamak amac›yla doldurunuz.
........................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
...............................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Haz›rlad›¤›n›z bu kartlarda belirtti¤iniz özel günleri düflününüz. Kutlamalar›n daha güzel olmas› için baflka neler yapabilece¤inizi aç›klay›n›z.
......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
28
OKUL HEYECANIM
Bayram Geldi
Sizce millî bayramlar nas›l kutlanmal›? Yazarak, çizerek ifade ediniz.
..............................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
29 Ekim Cumhuriyet Bayram›’n›n önemini istedi¤iniz bir yöntemle
(resim, fliir, öykü, müzik gibi) anlat›n›z.
29
OKUL HEYECANIM
Atatürk’ün Öğrenciliği
Atatürk’ün ö¤rencilik hayat› ile ilgili bir albüm oluflturunuz. Afla¤›ya bu
resimlerden istedi¤iniz iki tanesini yap›flt›r›n›z. Yan›na Atatürk’ün ö¤rencilik hayat› ile ilgili aç›klama ya da an›lar ekleyebilirsiniz.
Atatürk’ün ö¤renim hayat› ile ilgili materyal:
Foto¤raf - resim
An› - aç›klama
.......................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
......................................
30
OKUL HEYECANIM
Bilinçli Tüketici miyim?
Sat›n ald›¤›n›z bir ürün bozuk veya ar›zal› ç›kt›¤›nda ne yapars›n›z?
...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Bozuk bir ürünü sat›c›ya geri verebilmek için o ürünle birlikte hangi belgeleri de alm›fl olman›z gerekir?
...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Afla¤›daki sözlerden ne anlad›¤›n›z› bulutlar içine yaz›n›z.
Son kullanma tarihi
Tüketici
Tüketici hakk›
..................................
..................................
..................................
...................................
...................................
...................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
31
OKUL HEYECANIM
Nasıl Daha İyi Öğreniriz?
Farkl› dersler için farkl› ö¤renme yöntemleri daha etkili olabilir. Buna göre hangi derste hangi yöntemin size daha uygun oldu¤unu aç›klay›n›z.
............................................
rum. Çünkü,
dersini okuyarak daha iyi ö¤reniyo-
................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
............................................
rum. Çünkü,
dersini yazarak daha iyi ö¤reniyo-
................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
............................................
rum. Çünkü,
dersini dinleyerek daha iyi ö¤reniyo-
................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
dersini ................................. (belirtiniz) daha
iyi ö¤reniyorum. Çünkü, .................................................................................
............................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
32
OKUL HEYECANIM
Teknolojik Araçlar
Dört arkadafl, ödevlerini farkl› araçlardan yararlanarak sunmak istiyor. Ancak okuldaki bilgi teknolojilerinden nas›l yararlanacaklar›n› bilmiyorlar. Onlara yard›m eder misiniz?
CD’ye kay›tl› ödevlerini
sunmak için kullan›lacak
arac›n ad›n› yaz›n›z.
Film göstermek için hangi
araç gereklidir?
.....................................................................
....................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Saydamlara çizdikleri resimleri yans›tmak için kullan›lacak arac›n ad› nedir?
Afiflleri sergilemek için hangi
araçtan yararlanabilirler?
....................................................................
....................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Bu ders y›l›nda bilgi edinmek için yararland›¤›n›z araçlar› listeleyiniz.
................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
33
OKUL HEYECANIM
Trafik Kuralları
Yaya geçidinde trafik ›fl›klar›n›n önüne geldi¤inizde ne yapman›z gerekir? Bofllu¤a yaz›n›z. Renkler ile “DUR”, “GEÇ” sözcüklerini efllefltiriniz.
........................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
GEÇ
.............................................................................................
DUR
.............................................................................................
Öz De¤erlendirme Ölçe¤i
Trafik iflaret ve levhalar›n›n anlamlar›n› biliyor ve trafik kurallar›na uyuyor musunuz? Kendinizi de¤erlendiriniz.
ÖLÇÜTLER
Yayalar›n geçmesi için yanan yeflil ›fl›¤a uyar›m.
Yaya geçidi levhas›n› fark eder ve uygun davran›r›m.
Trafik polisi olmasa bile k›rm›z› ›fl›kta beklerim.
Bisikletimi bisikletlere ayr›lm›fl yolda sürerim.
Trafik polisinin uyar› ve iflaretlerine uygun davran›r›m.
Caddelerde karfl›ya geçmek için varsa üst ve alt
geçitleri kullan›r›m.
34
Her
zaman
(3)
Bazen
(2)
Hiçbir
zaman
(1)
OKUL HEYECANIM
Okul Yolunda
Afla¤›daki durumlarda karfl›n›zdakilerin sizden istediklerini yapar
m›s›n›z? Niçin? Ona nas›l cevap verirsiniz? Aç›klay›n›z.
Tan›mad›¤›n›z bir kifli arad›¤›
adresi birlikte bulman›z› istiyor.
Tan›mad›¤›n›z bir kifli
onunla giderseniz size hediye verece¤ini söylüyor.
......................................................................
................................................................
...........................................................................
.....................................................................
...........................................................................
...........................................................................
.....................................................................
.....................................................................
...........................................................................
.....................................................................
...........................................................................
.....................................................................
...........................................................................
.....................................................................
...........................................................................
.....................................................................
Öz De¤erlendirme Ölçe¤i
Afla¤›daki tabloyu doldurunuz.
ÖLÇÜTLER
Her
zaman
Bazen
(3)
(2)
Hiçbir
zaman
(1)
Okula giderken arkadafllar›m›n baflka yerlere
gitme önerilerine hay›r derim.
Sokakta, tan›mad›¤›m kiflilerin hediyelerini geri çeviririm.
Okul dönüflü, arkadafllar›m›n oyun veya ev davetlerine ailemin haberi olmazsa hay›r derim.
Sokak sat›c›lar›n›n istemedi¤im fleyleri bana zorla satma iste¤ine hay›r derim.
Baflkalar›n›n kabul edilemez önerilerine rahatl›kla hay›r derim.
35
OKUL HEYECANIM
Okula gelip giderken kimlerle karfl›lafl›yorsunuz? Afla¤›da adlar› yaz›l› olan kiflilerle aran›zda ne gibi sorunlar ç›kabilece¤ini ve bu sorunlar› nas›l çözebilece¤inizi yaz›n›z.
Dilenci
Seyyar sat›c›
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
...........................................................
Seyyar
............................................................
Sat›c›
...........................................................
Simitçi
............................................................
Servis floförü
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
...........................................................
...........................................................
............................................................
............................................................
Okul yolunda baflka sorunlarla da karfl›laflabilirsiniz. Sizce önemli
olan bir sorunu ve çözüm önerinizi yaz›n›z.
Sorun
...................................................................
36
Çözüm
.........................................................................
.......................................................................
.............................................................................
.......................................................................
.............................................................................
.......................................................................
.............................................................................
.......................................................................
.............................................................................
.......................................................................
.............................................................................
.......................................................................
.............................................................................
OKUL HEYECANIM
Öğrenci Kulüplerimiz
S›n›f›n›zda oluflturulan ö¤renci kulüplerinden üçünü belirleyiniz. Bu kulüplerin, size göre henüz fark edilmeyen ihtiyaçlar›n›n neler oldu¤unu
karfl›lar›na yaz›n›z.
3. S›n›f Ö¤renci Kulüpleri ‹htiyaçlar Listesi
Ö¤renci kulübünün ad›
‹htiyaç
‹htiyaç
‹htiyaç
.............................
.............................
.............................
.............................
..............................
..............................
..............................
..............................
.............................
.............................
.............................
.............................
..............................
..............................
..............................
..............................
.............................
.............................
.............................
.............................
..............................
..............................
..............................
..............................
Kendimi De¤erlendiriyorum
Tablodaki ifadeleri okuyunuz. Uygun gördü¤ünüz sütunu iflaretleyiniz.
DAVRANIfiLAR
Her
zaman
(3)
Bazen
(2)
Hiçbir
zaman
(1)
Ö¤renci kulüplerindeki yenilikleri hemen kavr›yorum.
Ö¤renci kulüplerindeki yeni ihtiyaçlar›m›z› biliyorum.
Ö¤renci kulüplerindeki eksiklikleri görebiliyorum.
Ö¤renci kulüplerinde yeni fikirler öne sürebiliyorum.
Toplam puan:
.....................
Puan›n›z 9’dan az ise kulüp ve di¤er grup çal›flmalar›nda daha duyarl›
olmak için çaba gösteriniz.
37
OKUL HEYECANIM
Bence...
Afla¤›daki kulüplerde belirtilen düflünceleri gerçeklefltirmek istiyorsunuz. Bunun için arkadafllar›n› nas›l ikna edersiniz?
Kulüp
Fikir
K›z›lay kulübü
K›z›laya
yard›m
etmek
‹kna yöntemi
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
Yay›n ve
iletiflim kulübü
Okul gazetesi
haz›rlamak
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
S›n›f›n›z› ilgilendirecek bir konuda fikir üretiniz. Konuyu ve düflüncelerinizi afla¤›ya yaz›n›z. Birlikte hareket edebilmeniz için arkadafllar›n›z› nas›l ikna edebilece¤inizi aç›klay›n›z. Deneyip sonucu görünüz.
.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
38
OKUL HEYECANIM
Güvenilir Olmak
Çevrenizde en çok arkadafl› olan kifli ile en az arkadafl› olan kifliyi belirleyiniz. Bunlar›n özelliklerini karfl›laflt›r›n›z. Hangi davran›fl ve
özelliklerin arkadafl edinmeyi etkiledi¤ini bulunuz.
.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Öz De¤erlendirme Ölçe¤i
Arkadafllar›n›n güvenini kazanm›fl biri misiniz?Afla¤›daki tabloyu
doldurarak kendinizi de¤erlendiriniz.
ÖLÇÜTLER
Her
zaman
Bazen
(3)
(2)
Hiçbir
zaman
(1)
Arkadafllar›ma dürüst davran›r›m.
‹flimi dürüstçe yapar›m.
Kimsenin arkas›ndan konuflmam, aç›k sözlü davran›r›m.
Verdi¤im sözü yerine getiririm.
Üstlendi¤im ifli zaman›nda bitiririm.
Taraf tutmam, herkese eflit davran›r›m.
Yalan söylemem, do¤ruyum.
Sorumluluklar›m› zaman›nda yerine getiririm.
39
OKUL HEYECANIM
Yok Birbirimizden Farkımız
Gr
up
üy
es
i
Bir grup üyesi olarak arkadafllar›n›z›n ve grup liderinin güvenini kazanmak için hangi özelliklere sahip olman›z gerekir? Düflündü¤ünüz
özellikleri çubuklara yaz›n›z.
Oyunda arkadafllar›n›z›n güvenini kazanmak için neler yapmal›s›n›z?
1. ..................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................
40
OKUL HEYECANIM
Temada Geçen Kavramlar
Afla¤›daki kelimeler, bulmaca içinde sakl›d›r. Bulunuz. Bu kelimelerle cümleler kurunuz.
iyimserlik, tarih, iflaret, teknoloji, ihtiyaç, sevgi,
istek, do¤ruluk, görüfl, hak
A
‹
Y
‹
M
S
E
R
L
‹
K
S
B
H
C
L
T
M
K
R
E
S
A
D
N
T
A
R
‹
H
F
Ü
‹
T
J
O
Ü
‹
fi
A
R
E
T
T
Z
E
U
⁄
Ö
Y
O
F
⁄
H
I
S
J
K
A
R
H
A
K
Y
V
T
S
E
R
P
⁄
U
Z
Ç
‹
M
Z
M
‹
V
L
Y
O
L
L
B
G
Ö
R
Ü
fi
G
N
‹
Z
U
E
Ö
D
R
M
F
H
‹
Ç
N
Ö
K
T
E
K
N
O
L
O
J
‹
H
Ç
A
1.
................................................................................................................
2.
...............................................................................................................
3.
...............................................................................................................
4.
...............................................................................................................
5.
...............................................................................................................
6.
...............................................................................................................
7.
...............................................................................................................
8.
...............................................................................................................
9.
...............................................................................................................
10.
.............................................................................................................
41
OKUL HEYECANIM
Temada geçen afla¤›daki kavramlar›, verilen görsellerle eflleyiniz.
Gerekirse ayn› görseli birden fazla kavram ile eflleyebilirsiniz.
Zaten o bizim tak›m› tutmuyor. Onu oyuna almayal›m.
tutumluluk
kaza
duyarl›l›k
toplumsal paylafl›m
kroki
yanl› davran›fl
Ayd›n, sen 2. grupta
olacaks›n.
levha
lider
bar›fl
yönerge
dürüstlük
ö¤renme tekni¤i
yeterlilik
42
Özür dilerim! Arkadafllarla oynarken yanl›fll›kla
cam›n›z› k›rd›m.
BENİM EŞSİZ YUVAM
43
43
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Yuvamız
Afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z.
1. ‹nsanlar›n bar›nd›klar› yere ne ad verilir?
............................................
2. ‹nsanlar ya¤›fl, rüzgâr, so¤uk gibi do¤a olaylar›ndan korunmak için
neler yapar?
..............................................................................................................................
3. Bar›na¤› olmayan insanlara nas›l yard›mc› olunabilir?
..............................................................................................................................
4. Bar›nma ihtiyac›, neden canl›lar›n temel ihtiyaçlar›ndan biridir?
..............................................................................................................................
Yuvan›z hangi ihtiyaçlar›n›z›n karfl›lanmas›n› sa¤lar? Resmini yap›n›z.
44
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Benim Güzel Evim
Hayalinizdeki evi planlay›p resmini çiziniz. Y›rtma yap›flt›rma tekni¤i ile resminizi renklendiriniz.
Hayalinizdeki evi anlatan bir fliir yaz›n›z. Yazd›¤›n›z fliiri istedi¤iniz
bir melodi eflli¤inde söyleyiniz.
...............................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
45
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Ev Adresimiz
Telefon
numaran›z›
resmin alt›nda belirtilen
yere yaz›n›z.
Adres bilgilerimize niçin sahip olmal›y›z? Yaz›n›z. Yazd›klar›n›z› arkadafllar›n›za anlat›n›z.
...................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
0
(..............................................
)
........................................................................
Adreste hangi bilgilerin bulunmas› gerekti¤ini s›rayla yaz›n›z.
.............................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
46
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Evimizin Yeri
“Bar›fl, bir sabah Günefl do¤arken uyanm›flt›. Pencereden d›flar› bakt›.
Günefl’in, pencerenin tam karfl›s›ndan do¤du¤unu gördü. Sa¤ tarafa bakt›¤›nda arkadafl› Derya’n›n oturdu¤u evi görebiliyordu. Sol tarafta ise
bir al›flverifl merkezi vard›.” Buna göre afla¤›daki yerlerin Bar›fllar›n evine göre hangi yönlerde oldu¤unu yaz›n›z.
Derya’n›n evi
Al›flverifl merkezi
Günefl’in yeri
.......................................
.......................................
.......................................
Bar›fl’›n penceresinin tam ters yönündeki park, Bar›fl’›n odas›na göre hangi yöndedir?
Ali, yaflad›¤› evin bulundu¤u yeri afla¤›daki gibi anlat›yor. Bu bilgilerden yararlanarak Ali’nin evinin bulundu¤u yeri resimle anlat›n›z.
“Evimizin kuzeyinde kocaman bir orman var. Do¤usunda ise büyük
bir çiftlik evi bulunuyor. Ormana giden yol, evimizin bat›s›ndan geçiyor. Güneyde de do¤udan bat›ya do¤ru akan minik bir dere var.”
47
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Yönümü Bulabilirim
Araflt›rma K⤛d›
Yön bulmada eskiden beri kullan›lan yöntemlerden nas›l yararlan›ld›¤›n› araflt›r›n›z. Araflt›rman›z›n sonunda afla¤›daki tabloyu doldurunuz.
Yönümüzü Nas›l Bulabiliriz?
Gece gökyüzüne bakarak:
........................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Orman içerisinde:
........................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Cami minaresine bakarak:
......................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Güneflten yararlanarak:
...........................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Pusula kullanarak:
...................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Kar›nca yuvalar›na bakarak:
............................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
48
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Onlar da Çocukmuş
Ailenizden ve akrabalar›n›zdan yaflayan birer büyü¤ünüzü seçiniz.
Onlar›n çocukluklar›n› araflt›r›n›z. Edindi¤iniz bilgileri ve an›lar›n› afla¤›daki kutucuklara yaz›n›z.
Araflt›ral›m - Yazal›m
1
....................................
2
....................................
...............................................
...............................................
...............................................
.................................................
...............................................
...............................................
.................................................
.................................................
...............................................
.................................................
...............................................
.................................................
...............................................
...............................................
.................................................
...............................................
.................................................
...............................................
.................................................
...............................................
.................................................
...............................................
.................................................
...............................................
.................................................
...............................................
.................................................
...............................................
.................................................
...............................................
.................................................
...............................................
.................................................
...............................................
.................................................
...............................................
.................................................
............................................
..............................................
49
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Farklılıkların Zenginliği
Sizi herkesten farkl› k›lan özelliklerinizi yaz›n›z.
Beni farkl› k›lan özelliklerim
Fiziksel özelliklerim: ...................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Kiflilik özelliklerim:
....................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Yeteneklerim:
...................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Becerilerim:
.....................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Bizden farkl› özelliklere sahip olanlara, farkl› düflünenlere
karfl› hoflgörülü olmal›y›z. Çünkü
..........................................................
...............................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
50
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Fiziksel Özelliklerimiz
Kendinizi ne kadar tan›yorsunuz? Fiziksel özelliklerinizi tabloya yaz›n›z.
Fiziksel özelliklerim
Aç›klama
Boy
Kilo
Göz rengi
Saç rengi
Ten rengi
Saç yap›s›
Cinsiyet
Burun yap›s›
Gözlük kullan›m›
Bedensel engel durumu
Di¤er (çil, kekemelik,
difl yap›s› vb.)
Öz De¤erlendirme Ölçe¤i
Afla¤›daki tabloyu doldurunuz.
ÖLÇÜTLER
Her
zaman
(3)
Bazen
(2)
Hiçbir
zaman
(1)
Göz rengimi be¤eniyorum.
Boyumu be¤eniyorum.
Boyum ve kilomun birbirine uygun oldu¤u düflüncesindeyim.
Saç yap›m› ve saç rengimi seviyorum.
Di¤er fiziksel özelliklerimi de be¤eniyorum.
Beden sa¤l›¤›m› korumaya özen gösteriyorum.
51
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Öncü İnsanlar
Afla¤›da belirtilen konular› araflt›r›n›z. Çal›flman›z› görsellerle destekleyerek dosya k⤛d›na haz›rlayabilirsiniz. Araflt›rma sonuçlar›n›z›
s›n›f›n›zda sergileyiniz.
‹nsanl›¤a hizmet etmifl ve mesle¤inde ünlü olmufl bir Türk bilim insan›n›
belirleyiniz. Bu bilim insan›n›n ad›n›, mesle¤ini ve ünlü olmas›n› sa¤layan
hizmetini yaz›n›z.
.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Ülkemize hizmet etmifl ve ünlü olmufl bir sanatç›m›z› belirleyiniz. Onun
çocuklu¤unu ve mesle¤ini tan›t›n›z. Neden onu seçti¤inizi aç›klay›n›z.
................................................................................................................................................ ..
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Radyonun icat edilmesi, baflka hangi icatlara öncülük etmifl olabilir? Aç›klay›n›z.
..................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
52
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Hayatımızı Kolaylaştıranlar
Kar›fl›k harflerden oluflan kelimeleri düzenleyiniz. Her birinden bir
meslek ad› ortaya ç›kar›n›z.
• TE⁄ÖRNME
• F‹AT‹EY‹C
• NfiA‹TA ÜENH‹DM‹S
...................................
...........................................
......................................................
• TKODOR
• M‹ZTEKL‹ fi‹Ç‹S‹
• OSL‹P
...................................
...........................................
...................................
Afla¤›daki resimlerde verilen etkinliklerin hangi mesleklerle ilgili oldu¤unu altlar›na yaz›n›z. Bu meslek sahiplerinin yapt›klar› iflleri anlat›n›z.
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
53
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Hayalimdeki Meslek
Hayal etti¤iniz mesle¤i belirtiniz. Bu meslekle ilgili duygu ve düflüncelerinizi yaz›n›z.
Ben büyüyünce
olaca¤›m. Çünkü,
..............................................................
...............................................................
.......................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................
............................................................................................................
Haz›rlad›¤›n›z çal›flmay› s›n›f›n›za sununuz (Zaman›n› ö¤retmeninizle belirleyiniz.).
54
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Vücut Dili
Aile bireyleriyle iletifliminizi düflününüz. Onlar›n sözsüz iletiflimde
kulland›klar› hareketlerin üç tanesini yazarak anlamlar›n› aç›klay›n›z.
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
Afla¤›da verilen iletiflim kavramlar›n›n içinde geçti¤i karfl›l›kl› birer
konuflma yaz›n›z.
“Teflekkür ederim.”
“Özür dilerim.”
“Lütfen!”
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
55
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Ailem ile İlişkilerim
Afla¤›da belirtilen kiflilerle kuraca¤›n›z iletiflim biçimi ile ailenizle
olan iletiflim biçimini karfl›laflt›r›n›z. Farkl›l›klar› kutucuklara yaz›n›z.
Komflular›n›z
Akrabalar›n›z
.......................................................
.......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
.......................................................
.......................................................
Okuldaki görevliler
Arkadafllar›n›z
.......................................................
.......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
.......................................................
.......................................................
Ailenin kimlerden olufltu¤unu yaz›n›z.
.......................................
Aile üyeleri aras›ndaki
iliflki ve iletiflim biçiminin
di¤er kiflilerden farkl› olmas›n›n nedenini yaz›n›z.
.......................................................
............................................................
............................................................
...................................
...................................
............................................................
............................................................
............................................................
.......................................
56
............................................................
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Benim Ailem
S›ra arkadafl›n›zla birlikte aile yap›lar›n›za ait bilgileri yazarak karfl›laflt›r›n›z. Benzerlikleri ve farkl›l›klar› belirleyip s›n›fa sununuz.
Araflt›rma K⤛d›
Benim ailem
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Arkadafl›m›n ailesi
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Benzerlikler
Farkl›l›klar
.................................................................
.................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
57
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Farklı Düşünebiliriz
S›n›f›m›za yeni gelen
arkadafllara destek
olmam. Onlara yard›m
etmem.
S›n›f›m›za yeni gelen
arkadafllara destek olurum.
Onlara yard›m ederim.
Yukar›da iki farkl› görüfl verilmifltir. Siz hangisine kat›l›yorsunuz?
Neden? Aç›klay›n›z.
Farkl› görüfller olmas› do¤al m›? Düflüncelerinizi yaz›n›z.
Farkl› görüfl ve düflüncelere sayg› göstermeli miyiz? Niçin? Aç›klay›n›z. Arkadafllar›n›zla tart›fl›n›z.
........................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
58
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Anlaşmazlıklar Çözülür
Ailenizle aran›zda afla¤›daki gibi anlaflmazl›klar ç›kt›¤›n› düflününüz.
Bunlar› nas›l çözebilece¤inizi yaz›n›z.
Ortaya ç›kabilecek
anlaflmazl›k
Çözüm yolu
.....................................................
Anneniz, yeme¤inizi zaman›nda yemenizi istiyor. Siz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oyununuzu yar›m b›rakmak is- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
temiyorsunuz.
.....................................................
.....................................................
Siz salonda uyumak istiyor- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sunuz. Baban›z odan›za gitme.....................................................
nizi istiyor.
.....................................................
Evinizde en son yaflad›¤›n›z sorunu anlat›n›z. Bu sorunu tekrar yaflasayd›n›z nas›l çözerdiniz? Problem çözme basamaklar›n› kullanarak
aç›klay›n›z.
......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
59
SÖZLÜK
A
adil: 1. Adaletle ifl gören, adaletten, haktan ayr›lmayan. 2. Hakka uygun, adaletli.
akraba: Kan veya evlilik yoluyla birbirine ba¤l› olan kimseler.
aktif: Etkin, canl›, hareketli, çal›flkan.
anlaflmazl›k: ‹ki veya daha çok taraf›n düflünce ve amaçlar› aras›nda ayr›l›k, uyuflmazl›k.
B
beceri: Elinden ifl gelme durumu, ustal›k.
belge: Bir gerçe¤e tan›kl›k eden yaz›, foto¤raf, resim, film vb.
biçim: D›fl görünüfl, flekil.
bütçe: Devletin, bir kuruluflun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre
için tasarlad›¤› gelir ve giderlerini tür ve ayr›nt›lar›yla gösteren çizelge.
Ç
çat›flma: Çat›flmak ifli, kavga etmek.
çevik: Kolayl›k ve çabuklukla davranan, atik.
D
davran›fl: Davranma ifli veya biçimi, tutum, hareket.
deney: Bilimsel bir gerçe¤i göstermek, bir yasay› do¤rulamak, bir varsay›m› kan›tlamak amac›yla yap›lan ifllem, tecrübe.
dönem: Belli özellikleri olan zaman parças›, devre, devir.
E
erozyon: Afl›nma, afl›n›m, topra¤›n afl›nmas›.
etkinlik: Etkin olma durumu, çal›flma, ifl yapma gücü, faaliyet.
F
faaliyet: 1. Çal›flkanl›k, çal›flma, canl›l›k, hareket. 2. ‹fller durumda olma, etkinlik.
fedakârl›k: Özveri.
H
heyelan: Toprak kaymas›.
‹
ilk yard›m: Tedavisi gereken kimselerin ilk bak›mlar›nda uygulanan basit tedavi.
ilke: Temel düflünce, temel inanç.
ink›lap: Bir durumdan baflka bir duruma geçifl, dönüflüm.
israf etmek: Gereksiz yere harcamak, savurganl›k etmek, tutumsuzluk etmek.
istiklal: Ba¤›ms›zl›k.
ifl birli¤i: Amaç ve ç›karlar› bir olanlar›n oluflturduklar› çal›flma ortakl›¤›.
K
kara: Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak.
kural: Davran›fllar›m›za yön veren, uyulmas› gereken ilke.
kültür: Bir topluma veya halk toplulu¤una özgü düflünce ve sanat eserlerinin bütünü.
L
lider: Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, flef.
Ek-1
BEN‹M
SÖZLÜK
M
mekân: 1. Yer, bulunulan yer. 2. Ev, yurt.
meslek: Bir kimsenin geçimini sa¤lamak için yapt›¤› sürekli ifl.
N
naçiz: De¤ersiz, önemsiz.
Ö
öge: Birleflik bir fleyi oluflturan basit fleylerden her biri, unsur, eleman.
öz geçmifl: Bir kiflinin kendisinin anlatt›¤› hayat›, yaflam öyküsü.
özgü: Özellikle birine veya bir fleye ait olan, belli bir kimsede veya fleyde bulanan.
P
pansuman: Yara temizli¤i ve bak›m›.
peri: Do¤aüstü güçleri oldu¤una inan›lan, hayal d›fl› varl›k.
proje: Tasarlanm›fl fley, tasar›.
R
rozet: Yakaya tak›lmak için çeflitli biçimlerde yap›lan, bir kuruluflun sembolü say›lacak
ufak k⤛t veya metal nesne.
S
seyahat: Yolculuk, gezi.
simgelemek: Sembol durumuna getirmek.
sorumluluk: Kiflinin kendi davran›fllar›n› veya kendi yetki alan›na giren herhangi bir olay›n sonuçlar›n› üstlenmesi.
T
tahliye: Boflaltma.
tarif: 1. Tan›m. 2. Bir iflin yap›l›fl yöntemini aç›klama ve belirtme. 3. Bir fleyin bulundu¤u yeri, çevre ile ilgisini belirterek aç›klama.
tasarruf: 1. Para veya herhangi bir fleyi dikkatli kullanma, idareli tüketme. 2. Para biriktirme, art›r›m.
tercih: Bir fleyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma.
U
ulafl›m: 1. Ulaflmak ifli. 2. Köyler, flehirler, ülkeler aras›nda bir yerden bir yere gidifl
gelifl.
Ü
üye: Herhangi bir toplulu¤u oluflturan bireylerden her biri.
V
vakit: 1. Zaman. 2. Bir ifle ayr›lm›fl veya bir ifl için al›fl›lm›fl saatler.
veteriner: Hayvan hastal›klar› hekimi, baytar.
Y
yak›t: Odun, kömür, do¤al gaz, mazot gibi ›s› sa¤lamak amac›yla yak›lan madde.
yöntem: Bir amaca eriflmek için izlenen, tutulan yol, sistem.
Z
ziyaret: Birini görmeye, biriyle görüflmeye gitme, görüflme.
Ek-2
KAYNAKÇA
Akkök, Füsun, ‹lkö¤retimde Sosyal Becerilerin Gelifltirilmesi (Ö¤retmen El Ki tab›), ‹stanbul, 2003.
Atatürkçülük I, Millî E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, ‹stanbul, 1998.
Atatürk ve Kurtulufl Savafl› Müzesi, T.C. Genelkurmay Baflkanl›¤› Yay›nevi, Ankara. (Ressam Ayd›n Erkmen’in eskizleri, Moskova Sanat Akademisi’nde Azeri ve
Rus ressamlar taraf›ndan büyük duvar resimlerine dönüfltürülmüfltür.)
Aytar, E., Seçme Çocuk Oyunlar›, Damla Yay›nevi, ‹stanbul, 2003.
Bayram, Gönül; Ö. Bayram, Belirli Gün ve Haftalar, Koza Yay›n Da¤›t›m Afi, Ankara, 2005.
Bengi, Türkan G., Çocuklar M›z›kç› De¤ildir, T.C. Kültür Bakanl›¤›, Ankara, 2001.
Çetin, F. ve Arkadafllar›, Çocuklardan Sosyal Beceriler, Epsilon Yay›nc›l›k Tic.
San. Ltd. fi, ‹stanbul, 2003.
Demirel, Özcan, Planlamadan De¤erlendirmeye Ö¤retme Sanat›, PegemA Yay›nc›l›k, Ankara, 1999.
Dökmen, Üstün, Selam, Sistem Yay›nlar›, ‹stanbul, 2002.
Dirim, Aygören, ‹lkö¤retim Okullar› ‹çin Çocuk Oyunlar›, Esin Yay›nevi, ‹stanbul,
2000.
Ergun, M. La Fontaine, Ezop, Masallar, Seçmeler, Ergun Yay›nlar›, Ankara, 1998.
Ersan, Adnan, Çocuk F›kralar›, Arkadafl Yay›nevi, Ankara, 2003.
Gül, Metin; Yalç›n, ‹lhan, Aç›klamal› Atasözleri ve Özdeyifller Sözlü¤ü, Koza Yay›n Da¤›t›m, Ankara, 2000.
Günefl, H., Çocuk Oyunlar›, An› Yay›nc›l›k, Ankara, 2003.
Kapulu, Ahmet, Ulusal Bayram fiiirleri, Koza Yay›n Da¤›t›m, Ankara, 2001.
Kök Çocuk Ansiklopedisi, Cilt 1-5, Kök Yay›nc›l›k, Ankara, 2002.
Millî Egemenlik ve TBMM, TBMM Kültür, Sanat ve Yay›n Kurulu Yay›nlar›, Ankara.
Selçuk, Ziya; H. Kay›l›, L. Okut, Çoklu Zekâ Uygulamalar›, Nobel Yay›n Da¤›t›m,
Ankara, 2004.
Sivasl›o¤lu, Aziz, K›sa Pantolonlu fiiirler, Koza Yay›n Da¤›t›m, Ankara, 2002.
Ek-3
BEN‹M
KAYNAKÇA
Sivasl›o¤lu, Aziz, Önemli Günler ve Haftalar, Koza Yay›n Da¤›t›m Afi, Ankara,
2002.
Sunat, ‹smail Hakk›, ‹lkö¤retim Monologlar›, Özyürek Bas›m ve Yay›nevi, ‹stanbul, 1999.
Sümer M., K., Bilmece Bildirmece, Bilgi Yay›nlar›, Ankara, 2000.
Tokmakç›o¤lu, Erdo¤an, Çocuk Oyunlar›, Esin Yay›nevi, ‹stanbul.
Tuncor, Ferit Rag›p, En Güzel Çocuk fiiirleri, ‹nk›lap Kitabevi Yay›n Sanayi ve Ticaret Afi, ‹stanbul.
Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara, 2005.
Yaz›m K›lavuzu, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara, 2005.
Y›ld›r›m, Selçuk, Bilmece Bildirmece, U¤urböce¤i Yay›nlar›, ‹stanbul, 2003.
Ek-4
TÜRK‹YE HAR‹TASI
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Ek-5
Download

Hayat Bilgisi 3 1.Kitap