Sözcüklerin nas›l söylendi¤ini ö¤renebilmek için sözlükten nas›l
yararlanabilirim?
Sözlüklerin ço¤u:
•
fonetik alfabeyi verirler ve bir sözcük içinde bulunan bütün seslerden örnekler gösterirler
•
sözcü¤ün anlam›n› vermeden önce nas›l söylendi¤ini gösterirler
Okurken yeni bir sözcü¤e rastlarsan›z ve nas›l söylendi¤ini bilmiyorsan›z sözlü¤e bak›n. Sözcü¤ün
fonetik olarak hecelenmesi sözcü¤ün nas›l söylenece¤ini gösterir.
Bana yararl› olan sözcükleri akl›mda nas›l tutabilirim?
‹ngilizce ö¤renmekte olan birçok kimse kendisine yararl› olan sözcükleri biraraya getirerek kendi
sözlü¤ünü yapar. Kendinize bir sözlük yapabilmek için afla¤›daki ad›mlar› izleyin:
1 Alfabetik bölümlere ayr›lan bir defter sat›n al›n.
2 Yeni bir sözcük iflitti¤iniz zaman bunu deftere yaz›n. Sözcü¤ü bafl harfine göre deftere geçirin.
Örne¤in, book sözcü¤ü defterde B harfinin alt›na yaz›l›r. Bu noktada sözcü¤ün do¤ru yaz›l›fl›na
fazla önem vermeyin.
3 Sözlükte bu sözcü¤ü aray›n ve do¤ru olarak yaz›n. O anda sözlü¤ünüz yan›n›zda de¤ilse birisine
sorarak size harf harf söylemesini rica edin.
4 Sözlükte sözcü¤ün anlam›na bak›n veya birisine sorun. Sonra anlam›n› yan›na yaz›n.
5 Yararl› olacaksa sözcü¤ü kendi dilinize çevirin.
6 Sözcü¤ü yazma uygulamas› yap›n ve konuflurken olsun, yazarken olsun bu sözcü¤ü kullanmaya
çal›fl›n.
7 Sözcü¤ü her iflitti¤inizde veya okudu¤unuzda yan›na bir iflaret koyun.
Sözlü¤ün kullan›l›fl›
A.
Aç›k olarak anlam› verebilmek için do¤ru yaz›m çok önemlidir. Bir harfin de¤iflmesi sözcü¤ün
de¤iflmesine veya hiç bir anlam tafl›mamas›na neden olabilir. Örnek:
tea = bir çeflit içecek
pea = bir çeflit sebze
tez = bu sözcü¤ün ‹ngilizce’de bir anlam› yoktur
Al›flt›rma 1: ‹mlâ (Spelling)
Afla¤›da befl çift sözcük bulunmaktad›r. Her birini sözlükte aray›n (sözlük ‹ngilizceden ‹ngilizceye veya
‹ngilizceden baflka bir dile olabilir) ve anlam›n› yan›na yaz›n.
1.
2.
wine
___________________________________________________________________
vine
___________________________________________________________________
rate
___________________________________________________________________
rite
___________________________________________________________________
NSW AMES Language Handbook
5
3.
4.
5.
B.
son
___________________________________________________________________
sun
___________________________________________________________________
pill
___________________________________________________________________
till
___________________________________________________________________
reef
___________________________________________________________________
reed
___________________________________________________________________
Baz› sözcüklerin söylenifli ayn›d›r fakat yaz›m› de¤ifliktir ve baflka baflka anlamlara gelirler.
Örne¤in: hare = uzun kulakl› ve arka ayaklar› uzun tavflana benzeyen bir hayvan
hair = insan ve hayvan derisinin üzerindeki k›llar
Al›flt›rma 2: Sözcükler ve Anlamlar› (Words and meanings)
Afla¤›da on sözcük ve anlamlar› bulunmaktad›r. Her sözcü¤ü do¤ru anlam›yla birlefltirin. Birinci sorunun
cevab› örnek olarak verilmifltir. Cevaplar›n›z› Sayfa 47’deki Cevap Anahtar›yla karfl›laflt›r›n.
Sözcük
Anlam›
1.
toe
big
2.
tow
a post in the ground
3.
steak
the part of the body between the ribs and the hips
4.
stake
to use up or spend without much result
5.
great
part of the foot
6.
grate
the price to pay for a ride on a bus or train
7.
waist
a slice of meat
8.
waste
to rub one thing on another with friction
9.
fare
just, equitable
10.
fair
to pull something along
C.
‹ngilizce’de baz› sözcükler isim veya fiil olarak kullan›labilirler.
Örnek:
NOUN The clerk goes to the bank every Tuesday.
VERB
The clerk banks the money every Tuesday.
NOUN Many people stroll along the river bank in summer.
6
NSW AMES Language Handbook
Download

Açıklamalar ve Takvim İçin Tıklayınız