2014 - 2015
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
İLKOKUL 1. SINIF
TÜRKÇE
DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ
YILLIK DERS PLANI
(01 Aralık 2014 / 12 Haziran 2015)
Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın
14.05.2009 tarih ve 69 sayılı kurul kararı ile kabul edilen
“İlköğretim Türkçe (1, 2, 4 ve 5. Sınıf) Öğretim Programı”na uygun olarak hazırlanmıştır.
Yıllık Planda Harf Yayınlarının onaylı ders kitabı esas alınmıştır.
Hazırlayan: E. Gülsemin ÇAĞIRAN
TEMA KAZANIMLARI
Kıskançlığı
METİNLER
Okul
Türküsü
Dil
Balığının
TEMA
SAAT
HAFTA
AY
SÜRE
[!]“Dinleme, Konuşma,Okuma ve Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki
kazanımlar yapılacak bütün öğrenme alanları etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
[!] ilkokuma yazma başlığı altındaki kazanımlar yapılacak okuma yazma
etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
Dinlediğini Anlama: 1,2,34,5,7,9,10,11,12,13,14,15,17
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2, 3
Kendini Sözlü Olarak İfade Edebilme:1,2,3,4,5,6,78,9,10
Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,2,3,4,6,7,8
Okuduğunu Anlama: 1,14
Söz Varlığını Geliştirme: 1,3
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma:5,6,9
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme:
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 5,6,7
Görsel Okuma ve Görsel Sunu: 1,2,3,12/1,2,3
ATATÜRKÇÜLÜK,
DİĞER DERSLER
ÖLÇME VE
VE ARA
DEĞERLENDİRME
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Aşağıdaki çalışmaları
uygulayabilirsiniz:
Dinlenilen
metinle
Öğrencilerden
KAVRATILACAK
SESLER
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
ilgili
soruların sorulması
çalışmalarını
değerlendirecekleri
Öğrenci
Ürün Dosyası oluşturmalarını
isteyiniz.
BİREY VE TOPLUM
10
01 - 05 Aralık
ARALIK 2014
Düzenli ve düzensiz çizgi çalışmaları
(OYÖ kitabı s.12-18)
e
Ninniler başlıklı sese hazırlayıcı metin
Resim yorumlama
Zihinde canlandırılanların sözlü veya
görsel olarak anlattırılması
Sesi ayırt etme ve boyama çalışması
Tanıtılan sesin OYÖ kitabında verilen satır
aralığında yazdırılması
[!] 1.2. Etkinlikler, bu yaş grubundaki
öğrencilerin dikkat süreleri göz önüne
alınarak
planlanmalıdır.
Dinleme
öncesi ve dinleme sırasında çeşitli
görsel, açıklama ve sorular yardımıyla
öğrencinin dikkat sürekliliği sağlanmaya
çalışılmalıdır.
Öğrenci Gözlem Formu ve
Kelimelerle
Çalışma
Gözlem
Formu’ndan
yararlanabilirisiniz
Dil
Balığının
metni
Kıskançlığı
için
Dinleme
Becerileri Gözlem Formu
ve
Konuşma
Becerileri
Gözlem
Formu’ndan
yararlanabilirisiniz.
Uyarı: Verilen formlar bir öneri
niteliğindedir.
Bu
formları aynen
kullanabileceğiniz gibi geliştirebilir
ya da değiştirebilirsiniz..
Öğrencilerinizle
çalışmaları
birlikte
gözden
geçiriniz.
Okuma
ve
üzerinde
dunuz. Dikte çalışması
yolu
ile
yazım
yapılan
öğrenilen
pekiştirilmesini sağlayınız
hataları
seslerin
TEMA KAZANIMLARI
[!]“Dinleme, Konuşma,Okuma ve Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar
yapılacak bütün öğrenme alanları etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
[!] ilkokuma yazma başlığı altındaki kazanımlar yapılacak okuma yazma
etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
Kim
Kazandı?
METİN
Ben
Anneyim
TEMA
SAAT
HAFTA
AY
SÜRE
Dinlediğini Anlama: 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,17
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2, 3
Kendini Sözlü Olarak İfade Edebilme:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,2,3,4,6,7,8
Okuduğunu Anlama: 1,14
Söz Varlığını Geliştirme: 1,3
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme:
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 5,6,7
Görsel Okuma ve Görsel Sunu: 1,2,3,12/1,2,3
ÖLÇME VE
ATATÜRKÇÜLÜK,
DEĞERLENDİRME
DİĞER DERSLER VE
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Ben Anneyim metnine yönelik
olarak metin
değerlendirmesi yapınız.
Öğretmen Kılavuz
Kitabı’nda verilen kazanım
ölmeye yönelik olarak
Görsel Okuma Kendini
Değerlendirme Formu ,
Konuşma Becerilerini
BİREY VE TOPLUM
10
08 - 12 Aralık
ARALIK 2014
KAVRATILACAK
SESLER
l
ETKİNLİKLER
Değerlendirme Formu’ndan
AÇIKLAMALAR
yararlanabilirisiniz.
“Ben Anneyim”
“l” sesinin öğretimine yönelik
Metinle ilgili ön bilgilerinin harekete
Al Yıldızlı Bayrağım ve Leylek
geçirmek için aile fotoğraflarının
metinlerinin tanıtılacak ses için
yorumlanması
öğrencilere öğretilmesi
“Evcilik Oyunu” adlı oyunun oynanması
Tanıtılan l sesinin OYÖ kitabında
verilen satır aralığında yazdırılması Dinlediklerini günlük hayatla
ilişkilendirmeleri amacı ile aileleri ile
El hecesinde ele kelimesine
birlikte neyi yapmaktan hoşlandıkları
ulaşılması
sorulabilir.
OYÖ kitabında verilen resmin
yorumlanması ve boyanması
Kim Kazandı?
Eksik bırakılan cümlelerin
Metinle ilgili öğrencilerin ön bilgilerini
tamamlanması
Görsel yorumlama
Tanıtılan ses sembollerden
hangisi?
Ailelerindeki iş bölümü ile ilgili
araştırma yapma etkinliği
Metnin kahramanlarını bulma
harekete
geçirmek
Olimpiyat
için
Yarışmalarına
izletebilirsiniz.
“Araştırma”
altında
kelimesinin
engelli
Engelliler
ait
CD
başlığı
anlamını
araştırmalarını isteyerek öğrendiklerini
pekiştirmelerini sağlayınız.
Kim Kazandı? Metni ile ilgili
değerlendirme soruları
sorunuz.Kazanımları
değerlendirme amacı ile
Konuşma ve Yazma
Değerlendirme
Formlarından
yararlanabilirsiniz.
TEMA KAZANIMLARI
METİN
[!]“Dinleme, Konuşma,Okuma ve Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar
yapılacak bütün öğrenme alanları etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
[!] ilkokuma yazma başlığı altındaki kazanımlar yapılacak okuma yazma etkinliklerinde göz
önüne alınmalıdır.
Dinlediğini Anlama: 1,2,3, 4,5,6,9,10, ,12,13,14,15, 16,17
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2, 3
Kendini Sözlü Olarak İfade Edebilme:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,2,3,4,5,6,7,8
Okuduğunu Anlama: 1,14
Söz Varlığını Geliştirme: 1,3
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme:
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 5,6,7
Görsel Okuma ve Görsel Sunu: 1,2,3,12/2
Cumhuriyet
TEMA
SAAT
HAFTA
AY
SÜRE
KAVRATILACAK
SESLER
10
ATATÜRK
15 - 19 Aralık
ARALIK 2014
a
t
ETKİNLİKLER
“a” harfinin tanıtımına yönelik
“Bilmeceler” in sorulması
Atatürk Tekerleme ve Kış, Şarkısı adlı
etkinliklerle ile sesin kavratılması
Görsel yorumlama
Tanıtılan sesi ayırt etme etkinliği
Öğrenilen hece ve seslerden kelime
üretme
Görsel destekli cümleleri okuma
Karışık verilen kelimelerden cümle
oluşturma
T harfinin tanıtımına yönelik okunan
şiirde t sesinin hissettirilmesi
Tanıtılan sesi ayırt etme etkinliği
Öğrenilen hece ve seslerden kelime
üretme
Görsel destekli cümleleri okuma
Karışık verilen kelimelerden cümle
oluşturma
Büyük harf A ile ilgili verilen hazırlayıcı
çizgi çalışmasının uygulanması.
Cumhuriyet metni ile ilgili “Duygularım”
etkinliğinden yararlanınız.
1 ve 2 rakamlarının etkinlik yolu
ile kavratılması.
AÇIKLAMALAR
Cümleye büyük harfle başlama, kişi ve
yer adlarının ilk harfini büyük yazma
üzerinde durunuz..
[!] 1.4. Yazma çalışmalarının tamamı
bitişik eğik yazı ile yürütülecektir. Bu
çalışmalarda büyük ve küçük
bitişik eğik yazı harflerinin yönleri,
boyutları ve yazılışı üzerinde önemle
durulmalıdır.
[!]”T” harfinin yazılış itibari ile bitişik
eğik yazı kuralına göre kendinden sonra
gelen harfle birleşmeyeceğini belirtiniz.
Öğrencilerinizin; ulaşılan cümle ve
ATATÜRKÇÜLÜK,
DİĞER DERSLER VE
ÖLÇME VE
ARA DİSİPLİNLERLE
DEĞERLENDİRME
İLİŞKİLENDİRME
Atatürkçülük
Cumhuriyetle ilgili dinlediği
bir şiiri arkadaşlarıyla
paylaşır.
Cumhuriyetle ilgili bir şiiri
topluluk önünde okur
kazanımlarına bağlı olarak
“Şiirleri Seviyorum” adlı
etkinliği uygulayınız.
[!]
Öğrenciler
şiir
ezberlemeye zorlanmamalı,
ilgi
duydukları
şiirleri
ezberlemeye
teşvik
edilmelidir.
Ezberledikleri
şiirleri sınıf veya topluluk
önünde
okuma
fırsatı
verilmelidir.
Söylenen heceleri defterlerine
yazmalarını ve bu heceleri
okumalarını isteyiniz.
Verilen sembollerden
yararlanarak tanıtılan sesi
bulmaları isteyiniz.
Öğrencilerinize öğrendikleri
hece ve kelimelerden
yararlanarak dikte
çalışmaları (tahtadadefterde) yaptırınız.
Yazdıklarını okutunuz.
Okuma ve yazma hataları
üzerinde durunuz.
Metin işleme sürecinde
öğrencilerinize neler
öğrendiklerini sorarak onları
değerlendiriniz.
Atatürkçülük
Kazanımları Formu’nu
metinlerde kullanılan nokta ve virgül
ve Öğrenci Gözleme
işaretine dikkatlerini çekiniz. Nokta ve
Formu’nu
virgülün kullanıldığı yerleri örnekler
üzerinde hissettiriniz.
uygulayabilirsiniz.
1. grup seslerin “e,l,a,t”
değerlendirilmesine
yönelik OYÖ kitabında
verilen ölçme ve
değerlendirme
çalışmalarını uygulayınız.
METİN
[!]“Dinleme, Konuşma,Okuma ve Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar yapılacak
bütün öğrenme alanları etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
[!] ilkokuma yazma başlığı altındaki kazanımlar yapılacak okuma yazma etkinliklerinde göz
önüne alınmalıdır.
Dinlediğini Anlama: 1,2,3, 4,5,6,9,10, ,12,13,14,15, 16,17
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2, 3
Kendini Sözlü Olarak İfade Edebilme:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,2,3,4,5,6,7,8
Okuduğunu Anlama: 1,14
Söz Varlığını Geliştirme: 1,3
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme:
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 5,6,7
Görsel Okuma ve Görsel Sunu: 1,2,3,12/2
Atatürk’ü Anma
Günü
TEMA
TEMA KAZANIMLARI
SAAT
HAFTA
AY
SÜRE
ATATÜRKÇÜLÜK,
DİĞER DERSLER
ÖLÇME VE
VE ARA
DEĞERLENDİRME
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Matematik
Doğal Sayılar
ETKİNLİKLER
bir topluluktaki
AÇIKLAMALAR
yamalarını ve okumalarını
Kazanım 1. Rakamları
okur ve yazar.
Kazanım 2. Nesne
sayısı 10’dan az olan
KAVRATILACAK
SESLER
Söylenen sesleri defterlerine
söyleyiniz. Eksiklikler
üzerinde durunuz. Okuma ve
yazım hatalarını düzeltiniz.
Sesleri kavramayı izleme
formundan
nesnelerin sayısını
yararlanabilirisiniz.
belirler ve bu sayıyı
ATATÜRK
10
22- 26 Aralık
ARALIK 2014
i
“i” sesinin tanıtımına yönelik “İnci”, İki [!] Rakamların yazılış yönüne dikkat
ettirilir.(Verilen tüm rakamlarda bu
Nine “ metinlerini okuyunuz. Tanıtılan
uyarıyı dikkate alınız.)
sesi bu metinler ile hissettiriniz.
[!]”N” harfinin yazılış itibari ile bitişik
1 ve 2 rakamı üzerinde durulur.
Hecelerden kelimeler kelimelerden
cümleler oluşturma
eğik yazı kuralına göre kendinden sonra
Görselli cümleleri tamamlama
durunuz.
Metin oluşturma “i” sesinin
kavratılmasından sonra 1 rakamı
üzerinde durunuz.
n
“n” sesinin tanıtımına yönelik
“Annem” başlıklı metninde
yararlanınız.
Tanıtılan sesi verilen kelimeler
içerisinde buldurunuz. Başta, ortada ve
sonda etkinliklerini uygulayınız.
Hecelerden kelimeler kelimelerden
cümleler oluşturma
Görselli cümleleri tamamlama
Metin oluşturma
Dinleme metni işleniş sürecinde
“Kelime Yakalama” etkinliğini
uygulayınız .
gelen
harfle
birleşmeyeceği
oluşturulur.
3.1. Öğretmen veya öğrenci tarafından
yapılan örnek okumaların,soldan sağa yön
becerisini pekiştirmek amacıyla izlenmesi
sağlanılmalıdır.
Doğaçlama yoluyla öğrencilerin
kendilerini diledikleri gibi ifade
etme olanağı sağlanmalıdır.
Yazılarında imlâ kurallarını uygulanması
üzerinde durunuz
sorular sorunuz. Metnin
anlaşılıp anlaşılmadığına
yönelik süreç değerlendirmesi
Atatürkçülük
“Atatürk’ün çocukluğuyla
üzerinde
ilgili anılar okur.“
Rakamlar; önce parmakla havada ve sıra
üzerinde yazdırılır. Sonra fasulye, ip ve
benzeri
nesnelerle
sıra
üzerinde
Dinledikleri metinle ilgili
rakamla yazar.
“Atatürk’ün ailesiyle ilgili
anılar dinler.”
Kazanımlarına yönelik
“Atatürk ve Türklük”
etkinliğini uygulayınız.
yapınız.
Ulaşılan hece –kelime-cümleleri
defterine ya da tahtaya
dikte ediniz. Yazdıklarını
okutunuz.
.
METİN
[!]“Dinleme, Konuşma,Okuma ve Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar
yapılacak bütün öğrenme alanları etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
[!] ilkokuma yazma başlığı altındaki kazanımlar yapılacak okuma yazma etkinliklerinde
göz önüne alınmalıdır.
Dinlediğini Anlama: 1,2,3,4,5,6,9,10, ,12,13,14,15, 16,17
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2,3
Kendini Sözlü Olarak İfade Edebilme:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,2,3,4,5,6,7,8
Okuduğunu Anlama: 1,14
Söz Varlığını Geliştirme: 1,3
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme:
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 5,6,7
Görsel Okuma ve Görsel Sunu: 1,2,3,12/2
Atatürk ve Okul
Sevgisi
TEMA
TEMA KAZANIMLARI
SAAT
HAFTA
AY
SÜRE
KAVRATILACAK
SESLER
ATATÜRK
9
29 Aralık 2014- 02 Ocak 2015
ARALIK 2014 - OCAK 2015
o
r
ETKİNLİKLER
“o” sesinin tanıtımına yönelik
“Tekerleme” başlıklı etkinliğin
uygulanması
Görsel Yorumlama, resim çizme
Karışık olarak verilen heceler- den
anlamlı kelimeler oluşturmaları
istenebilir.
Cümle tamamlama etkinliği
Metin oluşturma etkinliği
3 rakamı üzerinde durulur.
Öğrenilen rakamlar nesneler
yolu ile hatırlatılır ve defterlerine yazdırılır.
“r” sesinin tanıtımına yönelik verilen
ninide r sesi vurgulanır.
Görsel yorumlama
Kelime cümle ve metin oluşturma
etkinlikleri
4 rakamı üzerinde durulur.
Öğrenilen rakamlar nesneler
yolu ile hatırlatılır ve defterlerine yazdırılır.
Dinledikleri metinle ilgili Atatürk
sevgisini anlatan şarkılar dinletiniz.
AÇIKLAMALAR
Öğrenciden görselleştirdikleri ürünleri
arkadaşlarıyla paylaşmaları
istenebilir. Bunlar sınıf ve okul
panosunda sergilenebilir.
[!] Öğrenilen rakamların nesneler yolu ile
hatırlatılması yoluna gidiniz. Bu
aşamadan sonra yeni öğrenilecek rakamı
tanıtınız.
Atatürk’ün okul veya eğiti ile ilgili
bir sözünü büyüklerinden ya da
çevrelerinden yardım alarak
öğrenmelerini isteyiniz.
Yılbaşı Tatili 1 gün
1 Ocak 2015 Perşembe
ATATÜRKÇÜLÜK,
DİĞER DERSLER VE
ÖLÇME VE
ARA DİSİPLİNLERLE
DEĞERLENDİRME
İLİŞKİLENDİRME
Atatürkçülük
Atatürk’ün anne, baba ve
kardeşini gösteren aile
ağacını oluşturur.”
Kazanımına yönelik olarak
“Atatürk’ün Aile Ağacı”
etkinliğini uygulayınız.
Matematik
Doğal Sayılar
Kazanım 1. Rakamları okur
ve yazar.
Kazanım 2. Nesne sayısı
10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını
belirler ve bu sayıyı
rakamla yazar.
Eksiklikler üzerinde durunuz.
Okuma ve yazım hatalarını
düzeltiniz.
Öğrendikleri rakamları
yazdırınız, okutunuz. Okuma
ve yazım hataları üzerinde
durunuz.
Metin işlenişi ilgili verilen
değerlendirme sorularından
yararlanınız.
Öğretmen kılavuz kitabında
verilen Atatürkçülük
Kazanımları İzleme Formu
Öğrenci Gözlem Formu’ndan
yararlanabilirisiniz.
METİN
Bu Milletle Neler
Yapılmaz?
TEMA
[!]“Dinleme, Konuşma,Okuma ve Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar yapılacak
bütün öğrenme alanları etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
[!] ilkokuma yazma başlığı altındaki kazanımlar yapılacak okuma yazma etkinliklerinde göz
önüne alınmalıdır.
Dinlediğini Anlama: 1,2,3, 4,5,6,9,10, ,12,13,14,15, 16,17
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2, 3
Kendini Sözlü Olarak İfade Edebilme:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,2,3,4,5,6,7,8
Okuduğunu Anlama: 1,14
Söz Varlığını Geliştirme: 1,3
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme:
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 5,6,7
Görsel Okuma ve Görsel Sunu: 1,2,3,12/2
KAVRATILACAK
SESLER
ETKİNLİKLER
M sesinin tanıtımına yönelik
Tekerleme ve Bilmece başlığı altındaki
etkinliklerin uygulanması
Hece , kelime ve cümle oluşturma
etkinlikleri. Eşleştirme etkinliği
Metin oluşturma etkinliği
ATATÜRK
10
05 -9 Ocak
m
OCAK 2015
ATATÜRKÇÜLÜK,
TEMA KAZANIMLARI
SAAT
HAFTA
AY
SÜRE
Mine ve Emine başlıklı metnin deftere
yazılması
u sesinin tanıtımına yönelik
“Uykucu Uğur Böceği” öyküde tanıtılan
sesin hissettirilmesi
Hece , kelime ve cümle oluşturma
etkinlikleri
Eksik bırakılan ifadelerin uygun
sözcüklerle tamamlanması
Metin oluşturma etkinliği
u
Görsel ifadeli metnin okunması
metinle ilgili resim çalışması
Onur mum umar tura armut
sözcüklerinden metin oluşturulması
5 ve 6 rakamının etkinlik yolu
ile kavratılması
Dinledikleri metinle ilgili görseller
yorumlatınız.
AÇIKLAMALAR
[!] Öğrenciler ş iir ezberlemeye zorlanmamalı, ilgi duydukları şiirleri ezberlemeye teşvik edilmelidir. Ezberledikleri
şiirleri sınıf veya topluluk önünde okuma
fırsatı verilmelidir.
[!] Rehber yardımıyla okuma
tekniğinden yararlanınız. Aşağıda bu
yöntem ile ilgili bilgi verilmiştir.
DİĞER DERSLER VE
ÖLÇME VE
ARA DİSİPLİNLERLE
DEĞERLENDİRME
İLİŞKİLENDİRME
Matematik
Doğal Sayılar
Kazanım
1.
Rakamları
okur ve yazar.
Kazanım 2. Nesne sayısı
5 ve 6 rakamı üzerinde durulur.
durulması
Eksikliklerin tamamlanması
Okunan metinlerin dikte edilmesi
10’dan az olan bir
Dinledikleri metinle ilgili
topluluktaki nesnelerin
değerlendirme sorularının
sayısını belirler ve bu
sorulması
sayıyı rakamla yazar.
Atatürk ile ilgili sorular sorulması
Atatürkçülük
bu sorulara cevap aranması
“Milli Mücadele ile ilgili bir
şiiri topluluk önünde okur.
Kazanımına bağlı olarak
“Şiirleri Seviyorum” adlı
etkinliği uygulatınız.
Konuşma Becerisini
Değerlendirme Formu’nun
uygulanılması
2. grup seslerin “ “i,n,o,r,m”
[!]
Öğrenciler
şiir değerlendirilmesine yönelik
ezberlemeye
zorlanOYÖ kitabında verilen ölme ve
mamalı,
ilgi
duydukları
değerlendirme çalışmalarını
şiirleri ezberle- meye teşvik
edilmelidir.
Ezberledikleri uygulayınız.
5.8. Öğretmen veya bir yetişkinin, okumayı
daha akıcı hâle getirmesi ve anlamayı geliştirmesi için öğrenciye rehberlik etmesi.
Örneğin öğrenci okuduğunu anlamakta
güçlük çekiyorsa okuma hızı öğrencinin şiirleri sınıf veya topluluk
anlayacağı biçimde ayarlanabilir, cümle önünde
okuma
fırsatı
veya paragraf hâlinde okunabilir, gerekli verilmelidir.
yerlerde açıklama yapılabilir.
Dinledikleri metne yönelik
[!] Öğrenilen rakamların nesneler yolu
ile hatırlatılması yoluna gidiniz. Bu
aşamadan sonra yeni öğrenilecek
rakamı tanıtınız.
Okuma ve yazım hataları üzerinde
olarak Atatürk ve Milli
Mücadele hakkında bilgi
veriniz.
ATATÜRKÇÜLÜK,
Marşı
Bayrak ve İstiklal
TEMA
METİN
TEMA KAZANIMLARI
SAAT
HAFTA
AY
SÜRE
[!]“Dinleme, Konuşma,Okuma ve Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar
yapılacak bütün öğrenme alanları etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
[!] ilkokuma yazma başlığı altındaki kazanımlar yapılacak okuma yazma
etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
Dinlediğini Anlama: 1,2,3, 4,,6,9,10, 12,13,15, 16,
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2, 3
Kendini Sözlü Olarak İfade Edebilme:1,2,3,4 ,6 ,7,8,9,10,11
Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,,3,4,5,6,7,8
Okuduğunu Anlama: 1, 14 Söz Varlığını Geliştirme: 1,3 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun
Okuma: 5,6
Görsel Okuma ve Görsel Sunu: 1,46,9,11,12/1,2,3,4,5
KAVRATILACAK
SESLER
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
“k” sesinin tanıtımına yönelik “Zıp Zıldır” ve
[!] 2.1. Öğrenciler
konuşmaya
“k” sesine yönelik Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda cesaretlendirilmeli,
konuşma sırasında sözleri
verilen çalışma kâğıdını uygulayınız.
kesilmemeli ve
Tanıtılacak seslere ait verilen görselleri
eleştirilmemelidir.
yorumlama. Tanıtılan sesleri verilen semboller
oynatınız.
[!] “k” harfinin yazımına
DEĞERLERİMİZ
arasında bulup ayırt etme.
10
12 - 16 Ocak
OCAK 2015
k
ÖLÇME VE
ARA DİSİPLİNLERLE
DEĞERLENDİRME
İLİŞKİLENDİRME
Matematik
Doğal Sayılar
Kazanım 1. Rakamları okur
ve yazar.
Kazanım 2. Nesne sayısı
10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını
belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.
Dikte çalışmaları yolu ile
okuma ve yazım
hatalarının üzerinde
durulması, eksiklikler
üzerinde durulması, yanlış
öğrenmelerin düzeltilmesi
Metin işleme sürecinde yer
alan etkinlikleri ve soruları
değerlendirme amacıyla
kullanabilirsiniz.
Dinleme Becerileri Gözlem
Görselli cümlelerin okunması.
yönelik hazırlayıcı
Formu ile Konuşma
Okunan metinlerin dikte edilmesi.
çizgi çalışmalarına
Becerileri Gözlem
Metin çalışmaları
ayıracağınız süreyi
Formu’ndan yararlanınız.
Diledikleri bir konuda konuşma etkinliği
7 ve 8 rakamlarının etkinlik yolu ile
öğrencilerinizin hazır
kavratılması,
öğrenilen
rakamların
nesneler yolu ile hatırlatılması
“ı”
sesinin
tanıtımına
Hece,
kelime
ve
cümle
bulunuluşluk
düzeylerini dikkate
alarak belirleyiniz.
yönelik
“Tekerleme” başlıklı metnin okunması.
ı
DİĞER DERSLER VE
oluşturma
etkinlikleri
Metin oluşturma ve dikte çalışmaları
Dinledikleri metinle ilgili sorular sorulur,
sorulan sorulara cevap vermeleri istenir.
[!]Öğrenilen rakamların
etkinlikler yolu ile
hatırlatılması yoluna
gidilmelidir.
TEMA KAZANIMLARI
METİN
Bayram
Yemeiği
TEMA
SAAT
HAFTA
AY
SÜRE
[!]“Dinleme, Konuşma,Okuma ve Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar
yapılacak bütün öğrenme alanları etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
[!] ilkokuma yazma başlığı altındaki kazanımlar yapılacak okuma yazma etkinliklerinde
göz önüne alınmalıdır.
Dinlediğini Anlama: 1,2,3, 4,,6,9,10, 12,13,15, 16,
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2, 3
Kendini Sözlü Olarak İfade Edebilme:1,2,3,4 ,6 ,7,8,9,10,11
Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,,3,4,5,6,7,8
Okuduğunu Anlama: 1, 14 Söz Varlığını Geliştirme: 1,3 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun
Okuma: 5,6
Görsel Okuma ve Görsel Sunu: 1,46,9,11,12/1,2,3,4,5
KAVRATILACAK
SESLER
ETKİNLİKLER
“y” sesinin tanıtımına yönelik “Gel
Bize Katıl Bize” şarkısının öğretilmesi
verilen “Tekerleme” ile tanıtılan sesin
hissettirilmesi
DEĞERLERİMİZ
10
19 - 23 Ocak
OCAK 2015
y
Tanıtılan sesleri verilen semboller
içerisinde belirleme
Başta, ortada sonda etkinliği
Tanıtılan sesleri ders kitaplarında bulup
belirleme“
y” harfinin yazımına yönelik kılavuz
kitapta verilen çalışma kâğıdının
uygulanması
AÇIKLAMALAR
[!] 3.8. Yazılacak konunun
seçimi öğrencilere
bırakılmalıdır.
[!] 1.6. Cümlenin ögelerinden
bahsedilmemeli, kurallı cümleler
oluşturmaya özendirilmelidir.
Doğal Sayılar
yoluna gidilmelidir.
Kazanım 1. Rakamları
okur ve yazar.
Kazanım 2. Nesne sayısı
10’dan az olan bir
topluluktaki
nesnelerin sayısını
belirler ve bu sayıyı
rakamla yazar.
yönelik hazırlayıcı çizgi
çalışmalarına ayıracağınız
Metin oluşturma etkinlikleri
süreyi öğrencilerinizin hazır
“s” sesini tanıtımına yönelik
bulunuluşluk düzeylerini
Kelime ve metin oluşturma, görselleri
metnin okunması
9 ve 0 rakamlarının kavratılması
Öğretmenin okuduğu bir metni öğrencilerin
aynen yazması.
0 5.2. Şiir veya hikâye okuma etkinlikleri
yaptırılabilir.
Hayat Bilgisi
A.1.26. Atatürk’ün
hayatını öğrenmeye istekli
olur.
Matematik
dikkate alarak belirleyiniz.
Görselli cümlelerin okunması
s
1.3. Atatürk’ün ailesi ve
çocukluğuyla ilgili
görseller hakkında
konuşur.
(Atatürk’ün hayatı)
etkinlikler yolu ile hatırlatılması
[!] “y” harfinin yazımına
Birinci dönemin sona ermesi
23 Ocak 2015 Cuma
Yarıyıl Tatili
26 Ocak 2015 Pazartesi – 06
Şubat
2015 Cuma tarihleri arası
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Atatürkçülük
Dinlediği metnin konusunu
1.6 Atatürk’ün iyi kalpliliğini
belirleme
anlatan anıları okur,
dinler. (Atatürk’ün iyi
Atatürk hakkın neler
kalpliliği)
[!]Öğrenilen rakamların
Hece kelime ve cümle oluşturma
“Tekerleme” ve “Bilmeceler” etkinliği
ATATÜRKÇÜLÜK,
DİĞER DERSLER VE
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
öğrendiğini arkadaşları ile
paylaşma, eksik bilgileri
tamamlama, yanlış
öğrenmeleri düzeltme
3 .ses grubu değerlendirme
çalışmaları (OYÖ kitabı )
Boşul tamamlama, cümle
tamamlama, eşleştirme ve
resimleme çalışmaları
Dikte çalışmaları yolu yazım ve
okuma hatalarının
belirlenmesi
Yazma Becerisini
Değerlendirme formu
Dönemlik Öğrenci Dil
Değerlendirme Formu
METİN
Bayram
Yemeği
TEMA
TEMA KAZANIMLARI
SAAT
HAFTA
AY
SÜRE
[!]“Dinleme, Konuşma,Okuma ve Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar
yapılacak bütün öğrenme alanları etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
[!] ilkokuma yazma başlığı altındaki kazanımlar yapılacak okuma yazma etkinliklerinde göz
önüne alınmalıdır.
Dinlediğini Anlama: 1,2,3, 4,,6,9,10, 12,13,15, 16,
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2, 3
Kendini Sözlü Olarak İfade Edebilme:1,2,3,4 ,6 ,7,8,9,10,11
Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,,3,4,5,6,7,8
Okuduğunu Anlama: 1, 14 Söz Varlığını Geliştirme: 1,3 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun
Okuma: 5,6
Görsel Okuma ve Görsel Sunu: 1,46,9,11,12/1,2,3,4,5
DEĞERLERİMİZ
10
9-13 Şubat
ŞUBAT 2015
KAVRATILACAK
SESLER
d
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
Bayram Yemeği başlıklı metinle ilgili İkinci Yarıyıl Başlangıcı
Barış Manço’ya ait “Bugün Bayram”
9 Şubat 2014 Pazartesi
şarkısının dinletilmesi
Bayram anılarının ve hazırlıklarının
[!]Satır çizgisine dikkat etme, satırlara
sorulması
aynı
hizadan
başlama,
sayfa
Sözcük çalışması
kenarlarında uygun boşluk bırakma
“d” sesinin tanıtımına yönelik “Ninni”
ve “Bilmeceler” başlıklı etkinlikleri
uygulayınız.
ö
Tanıtılan sesi ayırt etme etkinlikleri
Başta ortada sonda etkinliği
Öğrenilen yeni kelime ve
cümlelerden metinler oluşturma
“Dedem” başlıklı metnin verilen
alanda yazılması
“ö” sesinin tanıtımına yönelik
“Camgöz” hikâyesinde ve “Kış Baba”
şarkısında tanıtılan sesin
hissedilmesi
Görsellerle kelimeleri eşleştirme
Cümle tamamlama
“Önder” başlıklı metnin verilen
alanda yazılması
kuralları ile ilgili hatırlatıcı çalışmalar
yapınız.
ATATÜRKÇÜLÜK, DİĞER
DERSLER VE ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Matematik
Doğal Sayılar
Kazanım 1. Rakamları okur
ve yazar.
Kazanım 2. Nesne sayısı
10’dan az olan bir
topluluktaki nesnelerin
sayısını belirler ve bu
sayıyı rakamla yazar.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Dinledikleri metne ait sorulan
sorulara cevap verme
Dinledikleri metnin
konusunu söyleme
Görsel Okuma Gözlem
Formu Araştırma Ödevi
Değerlendirme Formu’nu
uygulayabilirisiniz.
Verilen semboller
arasında tanıtlan sesi
bulma
Okuma ve yazım çalışmaları
ile yanlış öğrenmeleri
düzeltme
3. ses grubu “u,k,ı,y,s,d” ile
ilgili OYÖ kitabında verilen
değerlendirme niteliğindeki
çalışmayı uygulayınız.
METİN
[!]“Dinleme, Konuşma,Okuma ve Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar
yapılacak bütün öğrenme alanları etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
[!] ilkokuma yazma başlığı altındaki kazanımlar yapılacak okuma yazma
etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
Dinlediğini Anlama: 1,2,3, 4,,6,9,10, 12,13,15, 16,
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2, 3
Kendini Sözlü Olarak İfade Edebilme:1,2,3,4 ,6 ,7,8,9,10,11
Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,,3,4,5,6,7,8
Okuduğunu Anlama: 1, 14 Söz Varlığını Geliştirme: 1,3 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun
Okuma: 5,6
Görsel Okuma ve Görsel Sunu: 1,46,9,11,12/1,2,3,4,5
Türkçemiz
KAVRATILACAK
SESLER
ETKİNLİKLER
DEĞERLERİMİZ
10
16 - 20 Şubat
“b” sesinin tanıtımına yönelik verilen
şiirin okunması. Tanıtılan sesin
hissettirilmesi.
Hece, kelime ve cümle oluşturma
etkinlikleri
Eksik bırakınla cümleleri tamamlama
ŞUBAT 2015
ATATÜRKÇÜLÜK,
TEMA KAZANIMLARI
TEMA
SAAT
HAFTA
AY
SÜRE
b
“Banu” başlıklı metni verilen alana yazma
Görselleri yorumlama, bu görselleri
diledikleri renge boyama
AÇIKLAMALAR
Karışık olarak verilen kelimelerden
anlamlı ve kurallı cümleler kurmaları
istenebilir.
[!] 1.4. Büyük ve küçük bitişik eğik
yazı harflerinin yazılışı (boyut, yön
vb.) üzerinde önemle durulmalıdır.
[!] 1.3. Öğretmen, örnek okuma- lar
yaparak noktalama işaretle- rinin
işlevlerine dikkat çekmeli- dir.
“Türkçemiz” başlıklı dinleme metni ile
ilgili şiir ve hikâyeler okuyunuz. Türkçenin Satır
çizgisine
dikkat
etme,
etkili ve doğru kullanımı hakkında bilgi
satırlara
aynı
hizadan
başlama,
sayfa
veriniz.
“Türkçe Ana Dilimiz” başlıklı şiiri
kenarlarında uygun boşluk bırakma
okuyunuz.
üzerinde
öğrencilerinizi
“ü” sesinin tanıtımına yönelik
yönlendiriniz.
“Bilmeceler”i ve “Tekerlemeler”i
Soru işareti üzerinde durulmalıdır.
okuyunuz.
ü
Öğrenilen yeni hece ve kelimelerden
yeni cümleler oluşturulması
“Atatürk” metninin verilen alana
yazılması
Dikte çalışması
OYÖ
s.91’
uygulatınız.
de
verilen
Soru
etkinliği
işaretinin
kullanıldığı yerlere örnekler veriniz.
DİĞER DERSLER VE
ÖLÇME VE
ARA DİSİPLİNLERLE
DEĞERLENDİRME
İLİŞKİLENDİRME
Matematik
Dikte çalışmaları
Doğal Sayılar
Hatalı ve eksik öğrenmeler
Kazanım 1. Rakamları okur üzerinde durulması
ve yazar.
Evden getirdikleri gazete
Kazanım 2. Nesne sayısı
kesikleri üzerinde öğrenilen
10’dan az olan bir
sesin buldurulması
topluluktaki nesnelerin
Dinledikleri metinle ilgili
sayısını belirler ve bu
sorulara
cevap verme
sayıyı rakamla yazar.

1.9. Rehberlik ve Psikolojik
Danışma: Günlük yaşam
becerilerini geliştirir.
Dinledikleri metnin konusunu
belirlemeleri istenebilir.
Dinleme Becerisini Kendilerini
Değerlendirme Formu ve
“Araştırma Ödevi Kendini
Değerlendirme Formu metin
sürecini değerlendirebilirsiniz.
Parayı Veren
Düdüğü Çalar
METİN
[!]“Dinleme, Konuşma,Okuma ve Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar
DİĞER DERSLER VE
yapılacak bütün öğrenme alanları etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
[!] ilkokuma yazma başlığı altındaki kazanımlar yapılacak okuma yazma
ARA DİSİPLİNLERLE
etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
İLİŞKİLENDİRME
Dinlediğini Anlama: 1,2,3, 4,,6,9,10, 12,13,15, 16,
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2, 3
Müzik
Kendini Sözlü Olarak İfade Edebilme:1,2,3,4 ,6 ,7,8,9,10,11
D.2. Çevresindeki müzik
Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,,3,4,5,6,7,8
Okuduğunu Anlama: 1, 14 Söz Varlığını Geliştirme: 1,3 Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun etkinliklerine katılır.
Okuma: 5,6
Görsel Okuma ve Görsel Sunu: 1,46,9,11,12/1,2,3,4,5
KAVRATILACA
ETKİNLİKLER
K SESLER
yeni
kelimelerden
hece
yeni
ve
cümleler
bırakılan
tamamlama.
cümleleri
“Neşeli
metnini
verilen
verilen
metni
alana
Yaşa”
yazma
defterlerine
resimleme,Dikte çalışması
z
“z”
sesinin
tanıtımına
yönelik
verilen şiirin okunması,
“Beş Küçük Arı Kardeş” oyununun
oynatılması Öğrenilen yeni hece
ve kelimelerden
yeni cümleler
oluşturulması
Dinledikleri metinle ilgili sorulara cevap
verme
[!]
1.6.
Cümlenin
bahsedilmemeli,
ögelerinden
kurallı
cümleler
oluşturmaya özendirilmelidir.
Cümleye büyük harfle başlama, kişi
ve yer adlarının ilk harfini büyük
yazma
üzerinde
önemle
durulmalıdır.
Arkadaşıyla
çalışmaları
oluşturulması
Eksik
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Öğrencilerinizi değerlendirmek
için sınıf seviyenize uygun
değerlendirme ölçütleri
belirleyiniz. Bu ölçütler
doğrultusunda onları
değerlendiriniz.
AÇIKLAMALAR
“ş” sesinin tanıtımına yönelik “Küçük
Aslan” şarkısını öğretiniz.
Verilen tekerlemede tanıtılan sesi
hisettiriniz.
Başta, ortada ve sonda etkinliği
Verilen semboller arasında tanıtılan
sesleri bulup işaretleme
Öğrenilen
DEĞERLERİMİZ
10
23 – 27 ŞUBAT
ş
ŞUBAT 2015
ATATÜRKÇÜLÜK,
TEMA KAZANIMLARI
TEMA
SAAT
HAFTA
AY
SÜRE
veya
grupla
yazı
yapmalar için
öğrencilerinizi yönlendiriniz.
Öğrencilere sırasıyla sınıflarında,
okullarında veya çevrelerinde
düzenlenen müzik etkinliklerine
dinleyici veya görevli olarak
katılmaları konusunda yönlendirmeler
yapılır. Daha sonra, bu
etkinliklerde edindikleri deneyim ve
izlenimleri arkadaşları ile
paylaşmaları istenir.
Nasrettin Hoca’nın hayatı hakkında
bilgi veriniz. Ona ait fıkraları sınıfta
öğrencilerinize okuyarak bu kişiyi
daha yakından tanımalarını
sağlayınız.
Metin işleme süreci ile ilgili
olarak s.315. sayfadaki
“Hikaye ve Film Anlatımı
Kendini Değerlendirme Formu”
ve 304. sayfadaki “Kelimelerle
Çalışma Gözlem Formu” ndan
yaralanabilirisiniz.
METİN
-------
TEMA
SAAT
HAFTA
AY
SÜRE
TEMA KAZANIMLARI
[!]“Dinleme, Konuşma,Okuma ve Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar
yapılacak bütün öğrenme alanları etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
[!] ilkokuma yazma başlığı altındaki kazanımlar yapılacak okuma yazma etkinliklerinde göz
önüne alınmalıdır.
Dinlediğini Anlama: 1,2,3, 4, 5 7,9,10, 12,13,15, 17
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2, 3
Kendini Sözlü Olarak İfade Edebilme:1,2,3,4 ,6 ,7,8,9,10,11
Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,2,3,4,6,7,8
Okuduğunu Anlama: 1, 14 Söz Varlığını Geliştirme: 1,3
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 5,6
Görsel Okuma ve Görsel Sunu: 1,3,4,56,7,8,9,11,12/1,2,3,4,5
KAVRATILACAK
ETKİNLİKLER
SESLER
AÇIKLAMALAR
“ç” sesinin tanıtımına yönelik ÖKK
kitabında verilen tekerlemenin
öğrencilere okunması. Tanıtılan
sesin hissettirilmesi
Tanıtılan sesi hissettirme çalışmaları
Yeni hece kelime ve cümlelere ulaşma
SAĞLIK VE ÇEVRE
10
02 - 06 Mart
MART 2015
Ç
Dikte çalışmaları
Eksik
bırakılan
cümlelerin
uygun
sözcüklerle tamamlanması
“Çiçek İle Çetin” metninin verilen
alana yazılması.
“g” sesinin tanıtımına yönelik “ÖKK”
kitabında
verilen
bilmecelerin
öğrencilere sorulması
g
Hece, kelime ve cümle oluşturma
etkinlikleri
“g ve G” harfine yönelik OKK kitabında
verilen hazırlayıcı çizgi çalışmalarının
öğrencilere uygulatılması
“Gediz” meninin verilen alana yazılması
metinle ilgili resim çalışmasının
yaptırılması
. [!] Yazılarında satır başı kuralına
uymaları konusunda öğrencilerinize
yönlendirmelerde bulununuz. Yanlış
öğrenmeleri düzeltiniz.
[!] 5N1K kazanımına yönelik olarak
ÖKK kitabı s. 155’te verilen ” Kim
Kiminle?” oyununu kılavuz kitaptaki
yönergeler
doğrultusunda
öğrencilerinize oynatınız.
[!] “g,G” harfinin yazımına yönelik
hazırlayıcı
çizgi
çalışmalarına
ayıracağınız süreyi öğrencilerinizin
hazır
bulunuluşluk
düzeylerini
dikkate alarak belirleyiniz.
ATATÜRKÇÜLÜK, DİĞER
DERSLER VE ARA
ÖLÇME VE
DİSİPLİNLERLE
DEĞERLENDİRME
İLİŞKİLENDİRME
Dikte çalışmalarını
denetleyiniz. Yazdıklarını
okutunuz. Okuma ve yazım
hataları üzerinde durunuz.
Verilen
semboller
arasında
sesi
bulup
tanıtılan
işaretleme
4. grup “ö,b,ü,ş,z,ç” seslerine
yönelik OYÖ kitabında
verilen değerlendirme
niteliğindeki çalışmaları
öğrencilerinize
uygulatınız.eksiklikler
üzerinde durunuz. Yanlış
öğrenmeleri düzeltiniz.
METİN
Çevremiz
TEMA
SAAT
HAFTA
AY
SÜRE
TEMA KAZANIMLARI
[!]“Dinleme, Konuşma,Okuma ve Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar
yapılacak bütün öğrenme alanları etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
[!] ilkokuma yazma başlığı altındaki kazanımlar yapılacak okuma yazma etkinliklerinde
göz önüne alınmalıdır.
Dinlediğini Anlama: 1,2,3, 4, 5 7,9,10, 12,13,15, 17
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2, 3
Kendini Sözlü Olarak İfade Edebilme:1,2,3,4 ,6 ,7,8,9,10,11
Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,2,3,4,6,7,8
Okuduğunu Anlama: 1, 14 Söz Varlığını Geliştirme: 1,3
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 5,6
Görsel Okuma ve Görsel Sunu: 1,3,4,56,7,8,9,11,12/1,2,3,4,5
KAVRATILACAK
SESLER
SAĞLIK VE ÇEVRE
10
09 - 13 Mart
MART 2015
C
p
ETKİNLİKLER
ATATÜRKÇÜLÜK, DİĞER
sorulan sorulara cevap verme
Kelime çalışmaları
“Pazar”
metninin
verilen
yazılması , resimlenmesi
alana
Dikte çalışmaları
Boşluk doldurma
Cümle ve metin oluşturma çalışmaları
DEĞERLENDİRME
Tanıtılan sesin verilen
semboller arasında
6.
Duygu,
düşünce
ve
buldurulması.
izlenimlerini çeşitli görsel
sanat teknikleriyle
ifade Dikte çalışmalarının
eder.
değerlendirilmesi.
Görsel Sanatlar
İşlenen dinleme metni ile ve temayla
bağlantılı olarak geri dönüşüm
kutularının kullanımı ve önemi
hakkında bilgi edinmelerini
sağlayınız.
[!] “P” harfinin yazılışı itibari ile
bitişik eğik yazı kuralına göre
kendisinden sonra gelen
Dinledikleri metin ile ilgili
değerlendirme sorularından
yararlanınız.
Metin işleme süreci ile ilgili
olarak 309. sayfadaki
Dinleme Becerileri Kendini
Değerlendirme Formu ve 304.
sayfadaki Kelimelerle Çalışma
Gözlem Formu’nu
uygulayabilirisiniz.
harfle birleşmeyeceğini
Konuşma becerisini
belirtiniz.
Konuşmalarında
resim,
şekil,
fotoğraf vb. kullanmaları istenebilir.
Gereksiz kelime ve ses tekrarlarının,
“p” sesinin tanıtımına yönelik “Mısır” duraklamaların olmadığı konuşma
ve “Bilmeceler” başlıklı metinlerin yapmaları için onları yönlendiriniz.
öğrencilere okunması,resim çalışması.
Hece, kelime ve cümle çalışmaları.
ÖLÇME VE
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
AÇIKLAMALAR
“c” sesinin tanıtımına yönelik ÖKK
kitabında verilen “Tekerlemeler” ve
“Cici Bebeğim” başlığı altındaki metnin
öğrencilere okunması. Tanıtılan sesin
hissettirilmesi.
Görsel yorumlama
“e,l,a,t,i,n,o,r,m,u,k,ı,y,s,
d,ö,b,,z,ç,c”harflerinden
hece, kelime ve cümle
oluşturma çalışmaları.
“Can İle Cemil” metninin verilen
alana yazılması. Metinle ilgili resim
çalışması
“Çevremiz” dinleme metni ile ilgili
DERSLER VE ARA
değerlendirme formu ile
değerlendirilir.
Yazma becerisini
değerlendirme formu ile
değerlendirilir.
METİN
Önce
Sağlık
TEMA
SAAT
HAFTA
AY
SÜRE
TEMA KAZANIMLARI
[!]“Dinleme, Konuşma,Okuma ve Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar
yapılacak bütün öğrenme alanları etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
[!] ilkokuma yazma başlığı altındaki kazanımlar yapılacak okuma yazma etkinliklerinde göz
önüne alınmalıdır.
Dinlediğini Anlama: 1,2,3, 4, 5 7,9,10, 12,13,15, 17
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2, 3
Kendini Sözlü Olarak İfade Edebilme:1,2,3,4 ,6 ,7,8,9,10,11
Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,2,3,4,6,7,8
Okuduğunu Anlama: 1, 14 Söz Varlığını Geliştirme: 1,3
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 5,6
Görsel Okuma ve Görsel Sunu: 1,3,4,56,7,8,9,11,12/1,2,3,4,5
KAVRATILACAK
SESLER
ETKİNLİKLER
“Ali Hayvanat Bahçesinde”
metninin öğrencilere okunması
Yeni hece kelime ve cümlelere ulaşma
Boşluk doldurma
SAĞLIK VE ÇEVRE
10
16- 20 Mart
MART 2015
Görsel yorumlama, görselde vurgulanan
sesin buldurulması
Metin çalışmaları
3.4.
Drama,
piyes
veya
canlandırmalarda
üstlendiği
rollerin
özelliklerine uygun konuşması.
[!]2.2. Olayları sıralarken “ilk önce,
önce, daha sonra, ondan sonra,
sonunda, sonuçta vb.”
ifadeleri kullanmaları istenir.
ÖLÇME VE
ARA DİSİPLİNLERLE
DEĞERLENDİRME
İLİŞKİLENDİRME
Müzik
D.2. Çevresindeki müzik
etkinliklerine katılır.
Dinledikleri metinle ilgili sorular
sorunuz. Neyi ne kadar
öğrendiklerini belirleyiniz.
Dikte çalışmalarını
belirleyeceğiniz ölçütler
ilgili resim çalışması.
Metinle ilgili afiş yorumlama çalışmaları
Dinledikleri metinde varlıkları ve
olayları sınıflandırmalarını sağlayınız.
Dinledikleri metinle ilgili konuşma
çalışmaları
5. ses grubunu
Sağlık”
ile
dinleme
ilgili
ÖKK
kitabı s. 314 “Araştırma
“Doğu Doğdu” metninin verilen alana
geçiriniz.
çalışmalar yapınız.
metni
verilen tekerlemelerin okunması
aşı kartları ile ön bilgilerini harekete
öğrenciler belirlenerek ek
“Önce
“ğ” sesinin tanıtımına yönelik
“Önce Sağlık” metni ile ilgili
Okuma ve yazma güçlüğü çeken
uygulayınız (OYÖ kitabı).
verilen alana yazılması. Metinle
Dikte çalışmaları
üzerinde durunuz.
değerlendirme çalışmalarını
“Hasan Hasta Oldu” metninin
yazılması, resimleme çalışması
Okuma ve yazım hataları
“g,c,p,h”
Dikte çalışmaları
ğ
DİĞER DERSLER VE
doğrultusunda değerlendiriniz.
“h” sesinin tanıtımına yönelik
h
AÇIKLAMALAR
ATATÜRKÇÜLÜK,
[!] Türkçe’de “ğ” harfi ile kelimenin
başlamadığı bilgisini öğrencilerinize
veriniz.
Ödevi
Kendini
Değerlendirme
ve
308.
Formu
sayfadaki
Öğretmen Ders İşleme
–Kendini Değerlendirme
Formu”nu uygulayınız.
METİN
………
TEMA
SAAT
HAFTA
AY
SÜRE
TEMA KAZANIMLARI
[!]“Dinleme, Konuşma,Okuma ve Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar
yapılacak bütün öğrenme alanları etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
[!] ilkokuma yazma başlığı altındaki kazanımlar yapılacak okuma yazma etkinliklerinde
göz önüne alınmalıdır.
Dinlediğini Anlama: 1,2,3, 4, 5 7,9,10, 12,13,15, 17
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2, 3
Kendini Sözlü Olarak İfade Edebilme:1,2,3,4 ,6 ,7,8,9,10,11
Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,2,3,4,6,7,8
Okuduğunu Anlama: 1, 14 Söz Varlığını Geliştirme: 1,3
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 5,6
Görsel Okuma ve Görsel Sunu: 1,3,4,56,7,8,9,11,12/1,2,3,4,5
SAĞLIK VE ÇEVRE
KAVRATILACAK
SESLER
v
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
“v” sesinin tanıtımına yönelik “Vak
Vak” metninin öğrencilere okunması,
Görsel yorumlama
[!] “v” harfinin yazılışı
Tanıtılacak sesle ilgili hissettirme
çalışmaları
Tanıtılan sesi verilen semboller
arasında bulup belirleme
Hece-kelime ve cümle oluşturma
Metin oluşturma
Boşluk doldurma
Matematiksel sembollerden “+”
f
işareti üzerinde durulması. OYÖ
kitabında ilgili etkinliğin yapılması
yazılması, resimleme çalışmaları
10
23-27 MART
MART 2015
“Mutlu Aile” metninin verilen alana
itibari ile bitişik eğik yazı
ARA DİSİPLİNLERLE
DEĞERLENDİRME
İLİŞKİLENDİRME
Görsel Sanatlar
Dikte çalışmalarını
değerlendiriniz.
Resim defterlerine hallerindeki
çevreyi
resimlemelerini Okuma ve yazma hataları
söyleyiniz.
Çalışmalarında üzerinde durunuz.
diledikleri
renkleri
Metinden neler öğrendiklerini
kullanabilecekleri
doğrultusunda
onları değerlendirme soruları ile
yönlendiriniz.
belirleyiniz.
Okuma becerisini
sonra gelen harfle
uygulayınız.
birleşmeyeceğini belirtiniz.
[!] “f” harfinin yazımına
yönelik hazırlayıcı çizgi
çalışmalarına ayıracağınız
süreyi öğrencilerinizin
hazır bulunuluşluk
düzeylerini dikkate alarak
belirleyiniz.
[!]” F
harfinin
yazılış
“f” sesinin tanıtımına yönelik “Kayıkçı ve
Çuf Çuf Tren” metinlerinin okunması,
görsel yorumlama
“f” harfinin yazımına yönelik hazırlayıcı
yazı kuralına göre
“Fırıncı Efe” metninin dikte edilmesi.
ÖLÇME VE
değerlendirme formunu
itibari
Hece, kelime, cümle ve metin çalışmaları
DİĞER DERSLER VE
kuralına göre kendisinden
Dikte çalışmaları
çizgi çalışmaları
ATATÜRKÇÜLÜK,
ile bitişik eğik
kendinden sonra gelen
harfle birleşmeyeceği
üzerinde durunuz
METİN
TEMA KAZANIMLARI
[!]“Dinleme, Konuşma,Okuma ve Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar
yapılacak bütün öğrenme alanları etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
[!] ilkokuma yazma başlığı altındaki kazanımlar yapılacak okuma yazma
etkinliklerinde göz önüne alınmalıdır.
Dinlediğini Anlama: 1,2,3, 4, 5 7,9,10, 12,13,15, 17
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2, 3
Kendini Sözlü Olarak İfade Edebilme:1,2,3,4 ,6 ,7,8,9,10,11
Tür Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,2,3,4,6,7,8
Okuduğunu Anlama: 1, 14 Söz Varlığını Geliştirme: 1,3
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 5,6
Görsel Okuma ve Görsel Sunu: 1,3,4,56,7,8,9,11,12/1,2,3,4,5
Güneş
Güvercinler
TEMA
SAAT
HAFTA
AY
SÜRE
KAVRATILACAK
SESLER
ETKİNLİKLER
sesle
ilgili “j”
SAĞLIK VE ÇEVRE
10
30 MART-03 NİSAN
MART- NİSAN 2015
hissettirme etkinlikleri
Okur Yazarlığa Geçiş
Süreci
Az
kavranılmış
seslerle
ilgili
ek
DİSİPLİNLERLE
DEĞERLENDİRME
İLİŞKİLENDİRME
Matematik
Doğal Sayılar
Kazanım 1. Rakamları okur
ve yazar.
Kazanım 2. Nesne sayısı
metinlerinin okunması
Yazma
Öğreniyorum
Görsel yorumlama
sonunda
Öğrenilen yeni hece ve kelimelerden
yararlanabilirsiniz
“Jale” metninin dikte edilmesi
verilen
ders
ek
kitabının
metinlerden
[!] Öğrenciler, okur yazar duruma
geldiklerinde
rakamlar
harflerle
yazdırılır.
Güvercinler metninin işleniş sürecine
yönelik “Resimler Konuşuyor” etkinliğinin [!] Okur yazarlığa geçiş sürecinde
işlenecek okuma metinleri ve dinleme
uygulanması
Görsel yorumlama
sayısını belirler ve bu
sayıyı rakamla yazar.
çalışmalar yapınız..
Okuryazarlığa ulaşma sürecinde Okuma
Boşluk doldurma
pekiştirilmesi
ÖLÇME VE
10’dan az olan bir
AÇIKLAMALAR
“Jandarma” ve “Ajda İle Jale”
yeni cümleler oluşturulması
Az kavranılmış seslerin
DERSLER VE ARA
topluluktaki nesnelerin
Tanıtılacak
j
ATATÜRKÇÜLÜK, DİĞER
metinlerinin işleniş süreci ile ilgili
ÖKK kitabı s. 192-194. sayfalara
Dinledikleri metinle ilgili sorular
sorulması sorulan sorulara cevap
verilen
öğrenme
ve
öğretme
verilmesi
süreçleri
ile
ilgili
yönergeleri
Güneş metni ile ilgili İpuçları ve Resmi
okuyunuz.
Göster etkinliklerini uygulayınız.
s.195’
te verilen tema projesini
Metinle ilgili OYÖ s.151 deki görselin
yorumlanması.
aynen kullanabilir ya da öğrencilerin
Sözcük çalışmaları (Anlamı bilinmeyen
istekleri doğrultusunda projeyi ve
kelimelerin tahmin ettirilip cümle içinde
süresini değiştirebilirsiniz.
kullanılmasının sağlanması).
Okuma ve yazım hataları üzerinde
durulması
Dikte çalışmalarının genel bir
değerlendirmesini yapınız.
6. ses grubunu değerlendirme
çalışmaları (ğ,f,v,j) (OYÖ
kitabında yer almaktadır.)
Güvercinler metnin için
304.
sayfadaki
“Kelimelerle
Gözlem
Çalışma
Formu”ndan
yararlanınız.
Güneş
metni
için
ÖKK
de
verilen s. 296 Proje Sunumu
Kendini Değerlendirme Formu
ve
s.
289
da
Becerilerini
Dinleme
Gözlem
Formu’ndan
yararlanabilirisiniz.
Metinlerin işleniş sürecini Ölçme
ve
Değerlendirme
altında
verilen
değerlendiriniz.
başlığı
sorularla
KAZANIMLAR
SÜRE
METİN
TEMA
SAAT
HAFTA
AY
ÖĞRENME
ALANI
DİNLEME
[!]“Dinleme, Konuşma,Okuma ve Yazma Kurallarını
Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar yapılacak
bütün öğrenme alanları etkinliklerinde göz önüne
alınmalıdır.
Dinlediğini Anlama: 1,2,3,4,5,7,9,1011,12,13,14
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 1,2,3
Kendini Sözlü Olarak İfade Etme:
1,2,3,4,5,6,8,9,12
KONUŞMA
Okuduğunu Anlama:
1,2,34,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Anlam Kurma:1Söz Varlığını Geliştirme: 1, 2, 3
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma:
1,2,3,4,5,67,8,9
VE
GÖRSEL
SUNU
OKUMA
GÖRSEL
YAZMA
OYUN ve SPOR
DİNLEME
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 3,4,5,7
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma:
12345678
Görsel Okuma: 1,3,45,6,7,89,1012
Görsel Sunu: 1, 2,3,4,5
Dinlediğini Anlama: 1,2,3,4,5,7,9,1011,12,13,14
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 1,2,3
Kendini Sözlü Olarak İfade Etme:
1,2,3,4,5,6,8,9,12
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma:
1,2,3,4,6,7,8
YAZMA
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 3,4,5,7
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma:
1,2,3,4,5,6,7,8
GÖRSEL
OKUMA
Okuduğunu Anlama:
1,2,34,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Anlam Kurma:1Söz Varlığını Geliştirme: 1, 2, 3
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma:
1,2,3,4,5,67,8,9
OKUMA VE
Çocukların Ormanı
KONUŞMA
GÖRSEL
06 - 10 Nisan
10
13 – 17 Nisan
10
NİSAN 2015
Dilek
OKUMA
Görsel Okuma: 1,3,45,6,7,89,1012
Görsel Sunu: 1, 2,3,4,5
ETKİNLİKLER
Öğrencilere sevdikleri
oyuncaklarının sorulması, sınıfa
getirdikleri oyuncakları
tanıtması
Görsellerin yorumlanması
AÇIKLAMALAR
ATATÜRKÇÜLÜK,
DİĞER DERSLER VE
ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Matematik
Öğretmen veya öğrenci tarafından
“Hikaye Anlatma”
yapılan örnek okumaların, soldan
Etkinliği
sağa
yön
becerisini
pekiştirmek2.11. Hikâye
amacıyla izlenmesi sağlanmalıdır.
unsurları: ana
.
karakter, yer, olay.
Görsel Sanatlar
Kelime çalışmalarında resimli
Kağıt hamurundan
sözlüğe bakma, öğretmenine sorma vb
oyuncak yapılması
yollarla
kelimelerin
anlamların
Beden Eğitimi
araştırma.
Sıçratan Topaç Oyunu
Her öğrenciden çalışmalarını
saklayacağı bir Öğrenci Ürün
Dosyası oluşturmalarını
isteyiniz.
Metin
ile
ilgili
verilen
sorularla neyi ne kadar
öğrendiklerini
değerlenTekerleme Oyunu
diriniz.
Kelime Çalışmaları
Değerlendirme amacıyla “Her
İstedikleri bir konuda
Cevaba Bir Soru” etkinliğini
yazı yazma
uygulayınız..
Karışık olarak verilen kelimeler“Görsel Sunu” başlığı altındaki
den anlamlı ve kurallı cümleler [!] 3.8. Yazılacak konunun seçim
Özel Eğitim
kazanımlar, gözlem yapılarak
yazma
öğrencilere bırakılmalıdır.
Kazanım:Yazılı ve sözlü değerlendirilebilir.
Davetiye yazma etkinliği
3.3. Kendisini, arkadaşını,
yönergelere uyar .
289. sayfadaki Dinleme
aile bireylerini, okulunu, evini
Oyunlarımızda Kurallar Becerilerini gözlem Formu ve
ve oyuncağını tanıtması istenebilir
307. sayfadaki Yazmaya
Yönelik Tutum Formu’nu
uygulayabilirisiniz.
Ormanla
ilgili
şarkıların
dinletilmesi
ve
şiirlerin okunması
Metni tanıma ve
tahmin çalışmaları
Dinledikleri
metnin devamını
tahmin
etme
Görsel yorumlama
Kelimede Anlam çalışması
Hikâye haritası etkinliği
Metni inceleme
İki heceli kelimeleri belirleme
Eşleştirme
Bulmaca etkinliği
Noktalama işaretleri etkinliği
Resim çalışması
2.11. Hikâye unsurları: ana
karakter, yer, olay.
3.1. Bir metin içindeki cümle,
paragraf veya paragraflardan
yararlanarak anlam kurma.
[!] Bu sınıf düzeyinde nokta, virgül,
soru işareti üzerinde durulmuştur.
Hayat Bilgisi
“Ormanda Yaşarım
Beni Tanıyın” etkinliği
1.7. Nokta, cümle sonunda; virgül,
Rehberlik ve
Psikolojik Danışma
“Topluluk önünde
konuşur.
“Sevdiğim Oyunlar
“etkinliği
eş görevli kelimeleri ayırmada; soru
işareti, soru bildiren cümlelerin
sonunda; kısa çizgi,
satır
sonuna sığmayan
kelimeleri
ayırmada; kesme işareti, kişi ve
yer adlarının aldığı ekleri ayırmada
kullanılır.
2.7. “Bundan sonra ne olabilir?”
sorusuyla öğrenciler yönlendirilebilir.
Matematik
Problem çözme
etkinliği
Dinledikleri/okudukları
metinle ilgili sorular
yöneltiniz. Yanlış
öğrenmeleri düzeltiniz.
Metin işleme süreci ile
ilgili olarak 292.
sayfadaki Yazma
Becerilerini Kendini
Değerlendirme
Formu’ndan
yararlanabilirisiniz.
.
SÜRE
ETKİNLİKLER
YAZMA
KONUŞMA
GÖRSEL SUNU
GÖRSEL OKUMA VE
Spor ve Bedenimiz
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı (2 Gün) 23 Nisan
2015 Perşembe-24 Nisan
Cuma
Emek ve Dayanışma Günü (1
Sporla ilgili resimlerin
Gün) 1 Mayıs 2015 Cuma
yorumlanması
SERBEST OKUMA
Dinleme etkinliği (Dinleme
METİNLERİ
CD’nden yararlanınız.)
Kendini Sözlü Olarak İfade Etme: 1,2,3,4,5,6,8,9,12
1.Oyuncakçı
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,2,3,4,6,7,8Kelimede anlam
Amca
Metni İnceleme çalışması
2.Bizi Kim Destekler?
Sporun fayları ile ilgili yazı
Serbest okuma
çalışması
Okuduğunu Anlama:
metinlerini okuma
Sevdikleri spor dalını resimleme
1,2,34,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
saatlerinde okuma
etkinliği
Anlam Kurma:1Söz Varlığını Geliştirme: 1, 2, 3
alışkanlığını
Duygu, düşünce ve hayallerini
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma:
kazandırmak
1,2,3,4,5,6,7,8,9
anlattırma
amacıyla ya da
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 3,4,5,7
gerçekleşmediğini
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 1,2,3,4,5,6,7,8
düşündüğünüz
kazanımları vermek
için uygun işleniş
süreciyle
kullanabilirsiniz.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Metin ile ilgili sorular sorarak neyi ne kadar öğrendiklerini gözlemleyiniz..
Eksiklikleri üzerinde
durunuz. Yanlış öğrenmeleri
düzeltiniz. Okuma güçlüğü
çeken öğrencileriniz varsa
ek çalışmalar yapınız..
Metin işleme sürecindeki
etkinlikleri değerlendirme
amacıyla kullanınız.
290. sayfadaki Konuşma
Becerilerini Değerlendirme
Formu’ndan
yararlanabilirsiniz.
Görsel Okuma: 1,3,45,6,7,89,1012
Görsel Sunu: 1, 2,3,4,5
Dinlediğini Anlama: 1,2,3,4,5,7,9,1011,12,13,14
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 1,2,3
DİNLEME
YAZMA
4
Görsel yorumlama ve metinle
ilgili kısa cümleler yazma
Kendini Sözlü Olarak İfade Etme: 1,2,3,4,5,6,8,9,12
Metni İnceleme çalışmaları,
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,2,3,4,6,7,8
kelimelerde anlam çalışması ve
söz varlığını geliştirme
Okuduğunu Anlama:
Davetiye yazma etkinliği
1,2,34,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Anlam Kurma:1Söz Varlığını Geliştirme: 1, 2, 3
Betimleme çalışmaları
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma:
Drama çalışması (Bir oyunun
1,2,3,4,5,67,8,9
hazırlanarak drama edilmesi)
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 3,4,5,7
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 1,2,3,4,5,6,7,8
Hayat Bilgisi
3.4. Arkadaşıyla veya
Çalışma
Takvimi
grupla yazı çalışmaları
etkinliği
yapma.
4.2. Resimli sözlüğe bakÖzel
Eğitim
ma, öğretmenine sorma vb.
Yazılı
ve
sözlü
yollarla kelimelerin
yönergeleri uygular.
anlamlarını araştırma.
“Oyun
Oynayalım”
etkinliği
Dinleme Metni
Tema Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları
2 saat dinleme metni+2 saat tema sonu
ölçme ve değerlendirme
OKUMA
GÖRSEL
OKUMA
VE
GÖRSEL
SUNU
Oynayarak Büyümek
OYUN VE SPOR
20 - 24 Nisan
6
KONUŞMA
27 Nisan- 1.Mayıs
“Oyunları Tanıyor muyuz?”
etkinliği Dinledikleri metnin
devamını tahmin etme etkinliği
Kelimede anlam çalışması
Dinlediğini Anlama: 1,2,3,4,5,7,9,1011,12,13,14
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme: 1,2,3
DİNLEME
NİSAN - MAYIS 2015
KAZANIMLAR
METİN
TEMA
SAAT
HAFTA
AY
ÖĞRENME
ALANI
AÇIKLAMALAR
ATATÜRKÇÜLÜK, DİĞER
DERSLER VE ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Öğrencilerinizin
etkinliklere katılımını
değerlendirme amacı ile
kullanınız.
Kendilerini en çok hangi
etkinlik ya da
etkinliklerde başarılı
bulduklarını
belirlemelerini
isteyiniz.
Tema sonunda(Çalışma
Kitabı’nda verilen
ölçme ve
değerlendirme
çalışmalarından
yararlanınız. 310.
sayfadaki Konuşma
Becerilerini Kendini
Değerlendirme
Formu’nda
yararlanabilirisiniz.
SÜRE
ETKİNLİKLER
DİNLEME
OKUMA
YAZMA
GÖRSEL
OKUMA
VE
GÖRSEL
SUNU
HAYAL GÜCÜ
4-6 Mayıs
6
Renklerin Lideri
KONUŞMA
DİNLEME
OKUMA
GÖRSEL
OKUMA VE
YAZMA
GÖRSEL
Yağmur Hanım
7-8 Mayıs
4
KONUŞMA
Mayıs 2015
KAZANIMLAR
En sevdikleri renkleri ve
renkleri yorumlatarak
derse hazırlık sürecini
tamamlayınız.
METİN
TEMA
SAAT
HAFTA
AY
ÖĞRENME
ALANI
Metni tanıma ve tahmin
etme etkinliği
Kelimelerde anlam çalışması
Kendini Sözlü Olarak İfade Etme:1,2,3,4,6,8
“Hangi Boşluk Benim Yerim”
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma:
etkinliği
1 , 2,3,4,5,6,7,8
Görsel yorumlama
Dinledikleri metnin konusunu
Okuduğunu
Anlama:1 , 3 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 , 1 5 belirleme
Anlam Kurma:1 Söz Varlığını Geliştirme: 1, 2, 3 Metni örnek okunması
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 1, 2, 3, Metni inceleme etkinlikleri
4,5,6
Söz varlığını geliştirme etkinliği
Betimleme etkinliği
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 1,2,4,6,7
Sınıf ortamının renklerle
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma:
1,2,3,4,5,6,7,8
süslenmesi
Dinlediğini Anlama: 1,2,3i4,5,7,9,11,12,13,14
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2,3
AÇIKLAMALAR
ATATÜRKÇÜLÜK, DİĞER
DERSLER VE ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Görsel Sanatlar
2.7. “Bundan sonra ne
Sevdikleri oyuncakları
olabilir?” sorusuyla öğrenciler
resimleme etkinliği
yönlendirilebilir
1.7. Nokta, cümle sonunda;
virgül, eş görevli kelimeleri
ayırmada; soru işareti, soru
bildiren cümlelerin sonunda;
kısa çizgi, satır sonuna
sığmayan
kelimeleri
ayırmada; kesme işareti,
kişi ve yer adlarının aldığı
ekleri ayırmada kullanılır.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Dinledikleri/okudukları
metinle ilgili soruların
sorulması
Öğrenci gözlem
formlarından
belirleyeceğiniz bir formu
süreci değerlendirmek
için kullanabilirsiniz.
[!] 1.3. Öğretmen, örnek okumalar
yaparak
noktalama
işaretlerinin işlevlerine
dikkat çekmelidir.
Görsel Okuma:1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 2
Görsel Sunu: 1, 2,3,4,5
4.2. Resimli sözlüğe bakma, Görsel Sanatlar
Metinle ilgili
Yağmurun oluşumunun
öğrencilerinize
izletilmesi
öğretmenine sorma vb. Yağmur bulutlarının
sorular sorarak neyi
Yolarla kelimelerin
resimlenmesi
Tekerlemelerle öğrencilerin
Kendini Sözlü Olarak İfade Etme:1,2,3,4,6,8
ne kadar
Müzik
anlamlarını araştırma.
metne hazırlanması
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma:
öğrendiklerinizi
Verilen tekerlemenin
Kelimelerde anlam çalışmaları
1 , 2,3,4,5,6,7,8
belirleyiniz.
öğretilmesi
Metni inceleme etkinlikleri
Okuduğunu
1.7. Nokta, cümle sonunda; Özel Eğitim
Şiir tamamlama etkinliği
Anlama:1 , 3 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 , 1 5
varlığını
geliştirmevirgül, eş görevli kelimeleri“Yazılı ve sözlü yönergelere Torbadaki Sorular
Anlam Kurma:1 Söz Varlığını Geliştirme: 1, 2, 3 Söz
ayırmada; soru işareti, soru uyar.”
etkinliği
Etkinlikleri
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 1, 2, 3,
bildiren
cümlelerin
sonunda;
Yağmurda
Yolculuk”
etkinliği
5N1K
etkinliği
4,5,6
kısa çizgi, satır sonuna
Öğrenci gözlem
Bulmaca etkinliği
6
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 1,2,4,6,7
sığmayan
kelimeleri
formlarından
Noktalama işaretlerinin
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma:
ayırmada; kesme işareti,
belirleyeceğiniz bir
kullanımı
1,2,3,4,5,6,7,8
kişi ve yer adlarının aldığı
formu süreci
Görsel Okuma:1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 2
ekleri ayırmada kullanılır.
değerlendirmek için
Görsel Sunu: 1, 2,3,4,5
kullanabilirsiniz.
Dinlediğini Anlama: 1,2,3i4,5,7,9,11,12,13,14
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2,3
SÜRE
ETKİNLİKLER
DİNLEME
Dinlediğini Anlama: 1,2,3i4,5,7,9,11,12,13,14
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2,3
KONUŞMA
Kendini Sözlü Olarak İfade Etme:1,2,3,4,6,8
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma:
1 , 2,3,4,5,6,7,8
OKUMA
,12,13,1,15
Anlam Kurma:1 Söz Varlığını Geliştirme: 1, 2, 3
YAZMA
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma: 1, 2, 3,
4,5,6 Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 1,2,4,6,7
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma:
1,2,3,4,5,6,7,8
Keloğlan konulu masalların
[!] 3.8. Yazılacak koGörsel Sanatlar
okunması, filmlerinin izletilmesi nunun seçimi öğrencilere
Sevdikleri masal kahramanı
bırakılmalıdır.
ile yaşadıklarını düşündüğü
Görsellerin yorumlatılması
macerayı resimleme
Dinleme etkinlikleri (Dinleme
.5.6. Öğretmenin veya bir Rehberlik ve Psikolojik
CD’nden yararlanınız.).
Danışma
yetişkinin, okumayı daha
Kelimede anlam çalışması
“Topluluk
önünde
kendini
akıcı hâle getirmesi ve
Metni inceleme etkinlikleri
anlamayı geliştirmesi için ifade eder.”
5N1K etkinliği
“Hayal Pencerem” etkinliği
öğrenciye rehberlik etmeTebrik kartı yazma etkinliği
si.
Dilek Ağacı etkinliği
Drama çalışmaları
Serbest yazı çalışmaları
Rehber yardımı ile okuma
çalışmaları
ÖLÇME
VE
DEĞERLEND
İRME
Metin ile ilgili
sorular sorarak
neyi ne kadar
öğrendiklerini
tespit edi- niz.
Onlara en çok hangi
et- kinlikte başarı
bulduklarını sorarak
kendilerini değerlendirmelerini
sağlayınız.
Soruları Değişelim
etkinliğini
uygulayınız.
GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU
Görsel Okuma:1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 2
Görsel Sunu: 1, 2,3,4,5
DİNLEME
Dinlediğini Anlama: 3,4,6,10,12,15
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,3
KONUŞMA
Kendini Sözlü Olarak İfade Etme: 3,5,6
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 3,6,7
YAZMA
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 3,4,7
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 2,3,7,8
GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU
Görsel Okuma:1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 2
Görsel Sunu: 1, 2,3,4,5
Metne hazırlık çalışması
Metnin CD den dinletilmesi
Kelimelerin çağrıştırdığı
etkinliği
Resim etkinliği
Kelimede anlam çalışması
Metni inceleme çalışmaları i
SERBEST OKUMA
METİNLERİ
Yıldızlar ve Düşler
Hayalleri Sevmeyen
Kral
. Dinleme Metni
Tema Ölçme ve Değerlendirme
Çalışmalar
2 saat dinleme metni+2 saat tema
sonu ölçme ve değerlendirme
Bekleyiş
14-15
4
HAYAL GÜCÜ
Keloğlan
11-13 MAYIS
6
Okuduğunu Anlama:1 , 3 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1
MAYIS 2015
AÇIKLAMALAR
KAZANIMLAR
METİN
TEMA
SAAT
HAFTA
AY
ÖĞRENME
ALANI
ATATÜRKÇÜLÜK,
DİĞER DERSLER VE
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Metin ile ilgili
sorular sorarak
neyi ne kadar
öğrendiklerini
tespit ediniz.
. Tema sonu
ölçme ve
değerlendirme
çalışmalarını
uygulayınız
SÜRE
ETKİNLİKLER
METİN
TEMA
KAZANIMLAR
Sınıfa getirilen görsellerin
yorumlanması
Mevsimlerle ilgili filmlerin
izletilmesi
Dinlediğini Anlama: 3,4,6,10,12,15
Kelimede anlam çalışması
DİNLEME
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,3
Boşlukları tamamlama
etkinliği
Kendini Sözlü Olarak İfade Etme: 3,5,6
KONUŞMA
Metni inceleme etkinlikleri
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 3,6,7
5N1K etkinliği
Resim
çalışması
Okuduğunu Anlama:1 , 3 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 ,
OKUMA
Mektup yazma etkinliği
YAZMA
1 2 , 1 3 , 1 , 1 5 Anlam Kurma:1
Görsel Sanatlar
Bahar dalları resim
çalışması
Müzik
Şiirdeki varlıkları
4.2. Resimli sözlüğe bakma, seslendirme
öğretmenine sorma vb. yol- Beden Eğitimi
İstedikleri oyunu oynatma
larla kelimelerin
Rehberlik ve Psikolojik
anlamlarını araştırma.
Danışma
Topluluk önünde kendini
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ifade eder.
Gençlik ve Spor Bayramı
İlkbaharda Oyunlarımız
etkinliği
[!] 3.8. Yazılacak
konunun seçimi öğrencilere
bırakılmalıdır.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Metin ile ilgili sorular
sorarak neyi ne kadar
öğrendiklerini tespit ediniz.
Her Cevaba Bir Soru
etkinliğini uygulayınız.
ÖKK de yer alan öğrenci
gözlem formlarından
uygun gördüklerinizi
uygulayabilirsiniz.
19 Mayıs 2015 Salı günü
resmi tatil
Söz Varlığını Geliştirme: 1, 2, 3
Bahar
SAAT
HAFTA
18 -20 MAYIS
4
AY
ÖĞRENME
ALANI
AÇIKLAMALAR
ATATÜRKÇÜLÜK,
DİĞER DERSLER VE
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 3,4,7
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 2,3,7,8
GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU
MAYIS 2015
Görsel Okuma:1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 2
Görsel Sunu: 1, 2,3,4,5
DİNLEME
DÜNYA’MIZ VE UZAY
Güneş’in Uyduğu Yer
21 -22 Mayıs
4
KONUŞMA
Dünya’mız ve Ay ile iligli
görsellerin yorumlanması
İlgili CDlerin izlenmesi
Kendini Sözlü Olarak İfade Etme: 3,5,6
Görsel yorumlama
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 3,6,7
Metni tanıma ve tahmin
çalışmaları
Dinlediğini Anlama: 3,4,6,10,12,15
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,3
Okuduğunu Anlama:1 , 3 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 ,
OKUMA
YAZMA
Eşleştirme çalışması
Rehber yardımı ile okuma
Drama çalışması
Söz Varlığını Geliştirme: 1, 2, 3
Hikâye haritası tamamlama
Metni inceleme çalışmaları
Metni okuma etkinlikleri
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 3,4,7
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 2,3,7,8 Kelimede anlam çalışması
Söz
varlığını
geliştirme
çalışmaları
1 2 , 1 3 , 1 , 1 5 Anlam Kurma:1
GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU
Görsel Okuma:1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 2
Görsel Sunu: 1, 2,3,4,5
Serbest yazı etkinliği
5.6. Öğretmenin veya bir
yetişkinin, okumayı daha
akıcı hâle getirmesi ve anlamayı geliştirmesi için öğrenciye rehberlik etmesi.
“Yer, ana karakter, olay”
Matematik
Örüntü etkinliği”
Görsel Sanatlar
“Örüntü” etkinliği
Rehberlik ve
Psikolojik Danışma
“Günlük yaşam
becerileri geliştirir.
“Gece Yolculuğu”
etkinliği
Metin ile ilgili sorular
sorarak neyi ne kadar
öğrendiklerini tespit
ediniz.
Öğrenci gözlem
formlarından
yararlanarak süreci
değerlendirebilirsiniz.
SÜRE
ETKİNLİKLER
KAZANIMLAR
METİN
DİNLEME Dinlediğini Anlama: 3,4,6,10,12,15
KONUŞMA
OKUMA
YAZMA
YAZMA
GÖRSEL OKUMA
VE GÖRSEL
SUNU
DÜNYA’MIZ VE UZAY
Yıl Dede’nin Dört Kızı
4
KONUŞMA
28 – 29 MAYIS
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 3,6,7
1 2 , 1 3 , 1 , 1 5 Anlam Kurma:1
Söz Varlığını Geliştirme: 1, 2, 3
DİNLEME
MAYIS 2015
Kendini Sözlü Olarak İfade Etme: 3,5,6
Okuduğunu Anlama:1 , 3 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 ,
GÖRSEL
OKUMA
VE
GÖRSEL
SUNU
Gökyüzünde Neler Var?
25 - 27 MAYIS
6
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,3
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 3,4,7
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 2,3,7,8
“Metne hazırlık
3.1. Bir metin içindeki
çalışmaları
cümle, paragraf veya paragGörsel Sanatlar
Görsel yorumlama
raflardan yararlanarak
Oyun hamurundan
Resim çalışması
anlam kurma.
gökyüzünde gördüklerini
Metni okuma ve dinleme
[!] 1.3. Öğretmen, örnek
oluşturma.
etkinlikleri
okumalar yaparak noktalaÖzel Eğitim
Metni inceleme
ma işaretlerinin işlevlerine
“Yazılı ve sözlü yönergeleri
Boşluk tamamlama
dikkat çekmelidir.
uygular.”
etkinliği
“Yönergeleri Uyguluyorum”
Söz varlığını geliştirme etkinlik2.4.
Örneğin
etkinliği
leri
öğrencinin
Belirlenen konu ile ilgili konuşma
anlatacağı konu
ile
ve yazma etkinlikleri
ilgili
Torbadaki Kelimeler etkinliği
oyuncak, meyve, sebze
Drama çalışması
veya modelden
yararlanarak görsel sunu
yapması.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Metni değerlendirmeye
yönelik kılavuz kitapta
verilen değerlendirme
çalışmalarından yararlanınız.
Sorularla Tombala
etkinliği
Metin işleme süreciyle
ilgili kılavuz kitapta
verilen formlardan uygun
olanını uygulayabilirisiniz.
Görsel Okuma:1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 2
Görsel Sunu: 1, 2,3,4,5
Dinlediğini Anlama: 3,8,10,12,15
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,3
Kendini Sözlü Olarak İfade Etme: 1, 3, 5, 5,6,7
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 3
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 4
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 4,7,8
Görsel Okuma: 4, 6
Görsel Sunu: 1, 3
Metne hazırlık çalışması
Metnin dinleme
CD’sinden dinletilmesi
Metni inceleme etkinlikleri
Serbest yazı yazma
etkinlikleri
SERBEST OKUMA
METİNLERİ
Aydede Aynene
Uzayda Halat Çekme
Oyunu
. . Dinleme Metni
Tema Ölçme ve Değerlendirme
Çalışmalar
2 saat dinleme metni+2 saat tema
sonu ölçme ve değerlendirme
TEMA
SAAT
HAFTA
AY
ÖĞRENME
ALANI
AÇIKLAMALAR
ATATÜRKÇÜLÜK, DİĞER
DERSLER VE ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Metni değerlendirmeye
yönelik kılavuz kitapta
verilen değerlendirme
çalışmalarından yararlanınız.
Metin işleme süreciyle
ilgili kılavuz kitapta verilen
formlardan uygun olanını
uygulayabilirisiniz
Tema sonu ölçme ve
değerlendirme
çalışmalarını
uygulayınız.
METİN
TEMA
ETKİNLİKLER
SAAT
HAFTA
AY
SÜRE
ÖĞRENME
ALANI
DİNLEME
Masanın Rüyası
1– 3 HAZİRAN
6
KONUŞMA
OKUMA
YAZMA
DİNLEME
KONUŞMA
OKUMA
GÖRSEL
YAZMA
OKUMA
ÜRETİM, TÜKETİM VE VERİMLİLİK
Besinler
4-5 HAZİRAN
4
HAZİRAN 2015
GÖRSEL
OKUMA VE
GÖRSEL SUNU
GÖRSEL VE
GÖRSEL
SUNU
AÇIKLAMALAR
KAZANIMLAR
ATATÜRKÇÜLÜK, DİĞER
DERSLER VE ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Metne hazırlık çalışması
[!] 3.8. Yazılacak
Hayat
Bilgisi
konunun seçimi öğrencilere
Metni dinleme okuma
“Hayatımızı
bırakılmalıdır.
etkinlikleri
Kolaylaştıranlar” etkinliği
Metni
inceleme
Kelimede
2.4. Konuşma sırasında
Dinlediğini Anlama: 1,3,4,5,7,9,11,12,13,14,15
Matematik
anlam
anlamayı kolaylaştırmak
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2,3
Çevremizdeki Varlıkların
5N 1K etkinliği
amacıyla resim, fotoğraf
Uzunlukları etkinliği
vb. görselleri
işaretleri
Kendini Sözlü Olarak İfade Etme: 3, 5,7,8,10,11 Noktalama
Rehberlik ve Psikolojik
kullanmaları istenir
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,2,3, etkinliği
Danışma
Hikâye yazma etkinliği
4,7,8
Günlük yaşam becerileri
Söz varlığını geliştirme etkinlik- Öz geçmiş yazımı hakkında
geliştirir.
leri
öğrencilerinize bilgi veriniz.Eşyalarımızı Temiz
Okuduğunu Anlama:
Tebrik kartı yazma etkinliği
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
Tutalım etkinliği
Resim çalışması
Anlam Kurma: 1
Kendini
Söz Varlığını Geliştirme: 1, 2, 3 Tür, Yöntem ve
tanıtma
Tekniklere Uygun Okuma:1,2,3,5,6,7,8,9
etkinliği
Belirlenen konu ile ilgili konuşKendini Yazılı Olarak İfade Etme: 1,2,3,6,7
ma ve yazma etkinlikleri
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma:
Drama çalışması
1,2,3,4,5,6,7,8
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Metni değerlendirmeye
yönelik kılavuz kitapta
verilen değerlendirme
çalışmalarından yararlanınız.
Ne Biliyordum, Neler
Öğrendim? Etkinliğini
uygulayınız.
Öğretmen kılavuz
kitapta verilen metne
ait değerlendirme
sorularından
yararlanınız.
Görsel Okuma: 1,4,5,6,7,9,10,12
Görsel Sunu: 1,2,3,4,5
Dinlediğini Anlama: 1,3,4,5,7,9,11,12,13,14,15
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2,3
Metne hazırlık çalışmaları
Elmalar adlı etkinlik
Metnin resimlerinin
Kendini Sözlü Olarak İfade Etme: 3, 5,7,8,10,11
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,2,3, yorumlanması
Okuma etkinliği
4,7,8
Metni inceleme etkinlikleri
Okuduğunu Anlama:
Söz varlığını geliştirme
1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,13,14,15 Anlam Kurma: 1 çalışmaları
Söz Varlığını Geliştirme: 1, 2, 3
Anlamlı ve kurallı cümleler
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma:
oluşturma etkinliği
1,2,3,5,6,7,8,9,3,6,9
Üç Altın Öğüdümüz Var
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 1,2,3,6,7
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma:
1,2,3,4,5,6,7,8
Görsel Okuma: 1,4,5,6,7,9,10,12
Görsel Sunu: 1,2,3,4,5
[!] 1.3. Öğretmen, örnek H a y a t B i l g i s i
okumalar yaparak noktala- H a y v a n a t B a h ç e s i n d e k i
ma işaretlerinin işlevlerine D o s t l a r ı m ı z e t k i n l i ğ i
dikkat çekmelidir.
Görsel Sanatlar
Patates Adam etkinliği
etkinliği
Belirlenen konuda konuşma, yazı
ve görsel sunu çalışması
Betimleyici yazı yazma etkinliği
Rehberlik ve
Psikolojik Danışma
“Günlük yaşama
becerileri geliştirir.”
Meyveler Konuşuyor
etkinliği
Öğretmen kılavuz
kitapta verilen metne
ait değerlendirme
sorularından
yararlanınız.
Torbadaki Sorular
etkinliğinden
yararlanınız.
Kılavuz kitapta
verilen
belirleyeceğiniz
değerlendirme
formlarından birini
uygulayarak süreci
değerlendiriniz.
SÜRE
ETKİNLİKLER
KONUŞMA
KONUŞMA
SUNU
VE
GÖRSEL
OKUMA
YAZMA
GÖRSEL
Metni değerlendirmeye
yönelik kılavuz kitapta
verilen değerlendirme
çalışmalarından yararlanınız.
Dinledikleri metni
tamamlama
Metni okuma etkinlikleri
Eşleştirme
Kelimede anlam
Metni inceleme
Kendini Sözlü Olarak İfade Etme: 3, 5,7,8,10,11
Söz Varlığını Geliştirme
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,2,3,
Çalışmaları
4,7,8
Hikaye haritası
Resim çalışması
Okuduğunu Anlama:
1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,13,14,15 Anlam Kurma: 1 Konuşma ve yazma
etkinlikleri
Söz Varlığını Geliştirme: 1, 2, 3
Drama etkinliği
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma:
Reklam tasarlama
1,2,3,5,6,7,8,9
Belirleyeceğiniz değerlendirme formlarından
birini uygulayarak süreci
değerlendiriniz.
Görsel Okuma: 1,4,5,6,7,9,10,12
Görsel Sunu: 1,2,3,4,5
Dinlediğini Anlama: 1,3,4,5,7,9,11,12,13,14,15
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2,3
Metne hazırlık
çalışmaları
Dinleme
Kendini Sözlü Olarak İfade Etme: 3, 5,7,8,10,11
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma: 1,2,3, etkinlikleri
(Dinleme CD’nden
4,7,8
yararlanınız.)
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 1,2,3,6,7
Metni inceleme
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma:
etkinlikleri
1,2,3,4,5,6,7,8
Sözcük Yakalama etkinliği
Serbest yazı çalışması
Görsel Okuma: 1,4,5,6,7,9,10,12
Konuşma ve yazma
Görsel Sunu: 1,2,3,4,5
etkinlikleri
Resim çalışması
Dinleme sırasında nasıl
oturacağını belirleme,
kullanacağı araç, gereci
hazırlamaları konusunda
öğrencilerinizi yönlendiriniz.
[!] 3.8. Yazılacak konunun
seçimi öğrencilere
bırakılmalıdır.
SERBEST OKUMA
METİNLERİ
Tarladaki Hazine
Tasarruf Ne Güzel
Dinleme Metni
Tema Ölçme ve Değerlendirme
Çalışmalar
2 saat dinleme metni+2 saat tema
sonu ölçme ve değerlendirme
GÖRSEL
OKUMA
VE
GÖRSEL
SUNU
Reklamlar
[!]
3.8.
Yazılacak
konunun seçimi öğrencilere
Hayat Bilgisi
bırakılmalıdır.
Kaynaklarımızı Dikkatli
2.4. Konuşma sırasında
Kullanalım etkinliği
anlamayı kolaylaştırmak
Görsel Sanatlar
amacıyla resim, fotoğraf
Reklam filmi çizme çalışması
vb. görselleri
kullanmaları istenir.
Rehberlik ve Psikolojik
Danışma
Televizyon Reklamları
etkinliği
AÇIKLAMALAR
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 1,2,3,6,7
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma:
1,2,3,4,5
YAZMA
DİNLEME
Ben Bir Elektrik
Direğiyim
11 -12 HAZİRAN
4
ÜRETİM, TÜKETİM VE VERİMLİLİK
8-10 HAZİRAN
6
OKUMA
HAZİRAN 2015
Metne hazırlık çalışmaları
Dinlediğini Anlama: 1,3,4,5,7,9,11,12,13,14,15
Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme:1,2,3
DİNLEME
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
KAZANIMLAR
METİN
TEMA
SAAT
HAFTA
AY
ÖĞRENME
ALANI
ATATÜRKÇÜLÜK, DİĞER
DERSLER VE ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Öğretmen kılavuz
kitapta verilen metne
ait değerlendirme
sorularından
yararlanınız.
Tema sonunda verilen
ölçme ve
değerlendirme
çalışmalarından
yararlanınız.
Kılavuz Kitapta verilen
formları
değerlendirme
sürecinde
kullanabilirsiniz.
İLKOKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ KAZANIMLAR
Aşağıda ilk okuma yazma öğretimiyle ilgili kazanımların öğrenme-öğretme sürecine dağılımı verilmektedir. Bu kazanımlar ilk okuma
yazma öğrenme sürecinin farklı aşamalarında da ele alınabilir.
Hazırlık
Dinlemek için hazırlık yapar.
Yazmak için hazırlık yapar.
Okumak için hazırlık yapar
Sesi Hissetme ve Tanıma
Duyduğu sesleri ayırt eder.
Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir.
Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.
Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.
Resim ve fotoğrafları yorumlar.
Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar
Sesi /Harfi Okuma ve Yazma
Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.
Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.
İşitilebilir bir ses tonuyla okur.
Yankılayıcı okur.
Rehber yardımıyla okur.
Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar.
Seslerden / Harflerden Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma
Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur.
Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar.
Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir.
Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır.
Matematiksel ifadeleri doğru yazar.
Metin Oluşturma
Kelimeleri doğru telaffuz eder.
Metni takip ederek dinler.
Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
Verilen cümle ya da metne bakarak yazar.
Cümleleri görsellerle ifade eder.
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.
Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
Dikte etme çalışmalarına katılır.
Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.
Metin ve görsel ilişkisini sorgular.
Okur Yazarlığa Ulaşma
Bu aşamada 1. sınıf dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel
okuma-sunu kazanımlarının tümü kullanılmalıdır.
AÇIKLAMALAR
[!] Okur yazarlığa ulaşan öğrencileriniz için OYÖ kitabında verilen serbest
metinlerden yararlanabilirsiniz.
[!] Yazılması zor harfler için (a, A, k, g, G,f) aşağıda verilen hazırlayıcı
çizgi çalışmalarından yararlanabilirsiniz. Bu çizgi çalışmalarına Öğretmen
Kılavuz Kitabı’nın ekler bölümünde de ulaşabilirsiniz.
(Dizgi ekler bölümünde verilen çizgi çalışmalarını tarayıp buraya ekleyiniz.)
Download

Türkçe Yıllık Ders Planı