2014 - 2015
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
İLKOKUL 1. SINIF
HAYAT BİLGİSİ DERSİ
ÜNİTELENDİRİLMİŞ
YILLIK DERS PLANI
(01 Aralık 2014 / 12 Haziran 2015)
Yıllık plan, Gizem Yayınlarına ait onaylı ders kitabı esas
alınarak hazırlanmıştır.
Hazırlayan: E. Gülsemin ÇAĞIRAN
TEMA ADI
KAZANIMLAR
A. 1.1. Fiziksel özelliklerini fark
ederek kendini tanır ve tanıtır.
01 – 05 ARALIK 2014
A. 1.2. Duygularını fark ederek
kendini tanır ve ifade eder.
ARALIK
: OKUL HEYECANIM
TEMA SÜRESİ : 01 ARALIK 2014 – 20 ŞUBAT 2015
ETKİNLİKLER
SÜRE
HAFTA
AY
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
A.1.3. Neleri kolayca yapabildiğine ve
neleri yapmaktan hoşlandığına karar
verir.
4
A.1.4. Bir gününü nasıl geçireceğini
planlar ve yaptığı plana uyar.
A.1.1 kazanımı için Ben Kimseye
Benzemem
A.1.2. kazanımı için Duygularımız
adlı etkinlikler yapılacaktır.
A.1.3 kazanımı için Kendimi
Tanıyorum ve Yapmaktan
Hoşlandıklarım etkinlikleri
yapılacaktır.
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Kariyer Bilinci Geliştirme:3
Özel Eğitim:3,6,7
Rehberlik ve Psikolojik
Danışma: 2
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Öz saygı ve öz güven
üzerinde durulacaktır.
A.1.3 kazanımı için çalışma
kitabının 13. sayfasında
verilen Yapmaktan
Hoşlandıklarım etkinliğini
evde ailelerinden yardım
A.1.3 kazanımı için
alarak yapmalarını ve
Karar verme becerisini
sınıfta çalışmalarının
geliştirmeye yöneliktir.
arkadaşları ile
Öz Yönetim: (kendini tanıma ve
paylaşmalarını
sağlayınız .
kişisel gelişimini izleme)becerisini
geliştirmeye yöneliktir.
A.1.4 kazanımı için Haydi Plan
Yapalım etkinliği ile birlikte kazanıma
bağlı olarak velinin doldurması
A.1.4 kazanımı için Kaynakları
beklenen Aile Gözlem Formu
Etkili Kullanma(20)
uygulanacaktır.
Kariyer Bilinci Geliştirme
Özel Eğitim (13)
Plan kavramı üzerinde
durulacaktır.
A.1.1 ve A.1.2 kazanımları için
ders kitabının 11 ve 12. sayfa
sonlarındaki soruları
değerlendirme amacıyla
kullananınız. Sunum
Değerlendirme Ölçeği’nden
yararlanınız.
A. 1.3 kazanımı için ders
kitabının 13 ve 14. sayfalarının
sonlarındaki değerlendirme
sorularını öğrencilerinizi
değerlendirmek için kullanınız.
örüşme Formu ve Sözlü Sunum
Değerlendirme ölçeklerinden
yararlanınız.
A.1.4 kazanımı için ders
kitabının 16 sayfasındaki
değerlendirme sorularını
öğrencilerinizi
değerlendirmek için
kullanınız.
Çalışma kitabının 14 ve 15.
sayfalardaki çalışmalarla
değerlendiriniz.
A.1.5. Arkadaşlarının oyunlarına
katılırken, onlarla oyun kurarken ve
oynarken uygun davranışlarda bulunur.
4
8 – 12 ARALIK 2013
ARALIK
A.1.6. Oyunlar sırasında kendisinin ve
arkadaşlarının hata yapabileceğini kabul
eder.
,
A.1.5 kazanımı için
A.1.5 kazanımı
Ben de Oynayabilir miyim? Ö z y ö n e t i m ( e t i k d a v r a n m a )
becerisini geliştirmeye
A.1.6 kazanımı için;
Hata Yapabiliriz etkinliği
uygulanacaktır.
A.1.7. Kullanacağı ders araç gereçlerini
seçer.
A.1.8. Kişisel bakımını sağlamak için
yapabileceklerini belirler.
A.1.7 kazanımı için; Okul
Eşyalarımı Seçiyorum
A.1.8 kazanımı için;
Bakımlıyım, Sağlıklıyım
etkinlikleri uygulanacaktır.
yöneliktir.
Öz yönetim (katılım, paylaşım,
iş birliği ve takım çalışması
yapma) becerisini geliştirmeye
yöneliktir.
Rehberlik ve Psikolojik
Danışma: 6, 7
İnsan Hakları ve Vatandaşlık:
11
A.1.6 Özel Eğitim : 16 Rehberlik ve
Psikolojik Danışma: 11
A.1.7 karar verme becerisini geliştirmeye
yöneliktir.
A.1.8 karar verme becerisini geliştirmeye
yöneliktir.
Güvenlik ve Korumayı Sağlama (sağlığını
koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
A.1.5 kazanımında sabır,
saygı ve oyun kavramı
üzerinde durulacaktır.
A.1.6. kazanımında
hoşgörü ve arkadaş
kavramı üzerinde
durulacaktır.
A.1.7 kazanımında ders
araç ve gereçleri
üzerinde durulacaktır.
A. 1.8 kazanımında öz
saygı üzerinde
durulacaktır.
A.1.5 kazanımı için ders
kitabı ve çalışma kitabının
17. sayfasındaki
çalışmaları uygulayınız.
Gözlem formunun
uygulanmasında kılavuz
kitabın s.9’da verilen
ölçekten yararlanınız.
A.1.6 kazanımı için ders
kitabının 18 sayfası ve
Okul Heyecanım Teması
Gözlem Formu’ndan
yararlanınız.
A.1.7 kazanımı için ders
kitabının 19. sayfası
çalışma kitabının 19.
sayfasındaki çalışmalardan
yararlanınız.
A.1.8 kazanımı için ders
kitabının 20 ve 21.
sayfasındaki çalışmaları
öğrencilerinizi
değerlendirmek için
kullanınız.
SÜRE
HAFTA
AY
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
KAZANIMLAR
A.1.9. Sınıfının yerini ve sırasını bulmak için
konumla ilgili temel kavramları (sağında,
solunda, yanında, karşısında, önünde,
arkasında, üstünde ve altında) kullanır.
: OKUL HEYECANIM
ETKİNLİKLER
A.1.9 kazanımı için
Sağım Solum, Önüm
Arkam etkinliği
A.1.10 kazanımı için
Okulumuzdaki Kurallar
4
15 – 19 ARALIK 2014
ARALIK
A.1.10. Okul ve sınıf kurallarını belirleme
çalışmalarına katılır ve bu kurallara uyar.
TEMA ADI
A.1.11. Okulda ve sınıfta demokrasi
kültürünün gerektirdiği davranışları
gözlemler.
A.1.12. Okulda ve sınıftaki seçim
çalışmalarına katılarak demokrasi kültürünün
gerektirdiği davranışları sergiler.
A.1.11 ve A.1.12 kazanımı için
Sınıfta ve Okulda Demokrasi
TEMA SÜRESİ : 1 ARALIK 2014 – 20 ŞUBAT 2015
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
A.1.9 Ders kitabının
21. sayfasındaki
değerlendirme
A.1.9 Öz yönetim Matematik dersi A.1.9 kazanımında okul sınıf
soruları
ile ilişkilendirme yapılmıştır.
kamları üzerinde durulacaktır.
Sözlü sunum
Etkinlik öncesinde okulun bölümleri Değerlendirme Formu
A.1.10 Öz yönetim
İnsan Hakları ve Vatandaşlık
(13,51)
A.1.11,A.1.12 İnsan Hakları ve
Vatandaşlık(13) Ders içi
ilişkilendirme araştırma becerisini
geliştirmeye yöneliktir.
tanıtılacaktır.
A.1..10: Kural kavramı üzerinde
kişisel niteliklerden sabır, saygı,
toplusallık ve adalet üzerinde
durulacaktır.
A.10,A.1.11: Seçme ,seçilme oy
pusulası kavramları ile kişisel
niteliklerden sabır, saygı,
toplumsallık, hoş görü ve adalet
üzerinde durulacaktır.
[!]Sınıf başkanlığı ve öğrenci
kulüpleri seçim çalışmalarında
katılır. Seçim süreçlerinde
öğrencilerin okuma ve yazma
bilmeme durumları göz önünde
bulundurulur.
A.10 Ders kitabının
22. sayfasındaki
değerlendirme
soruları
Okul Heyecanım
Teması Gözlem Formu
A.11.A.1.12 Ders
kitabının 23.
sayfasındaki
değerlendirme
soruları
TEMA ADI
KAZANIMLAR
A.1.14. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında
olumlu değerleri gözetir.
A.1.15. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında bir
görevin tamamlanması için iş birliği yapar ve
sorumluluğu paylaşır.
ARA DİSİPLİNLERLE
AÇIKLAMALAR
Kulübe Üye Oluyorum
İş Birliği Yapıyoruz
Ders içi ilişkilendirme
araştırma becerisini
geliştirmeye yöneliktir.
Ders içi
ilişkilendirme öz
yönetim becerilerini
geliştirmeye
yöneliktir.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
A.1.13 kulüp görev, iş birliği fiziksel
niteliklerden hoşgörü ve yardım A.1.13 Ders kitabının 25.
sayfasındaki değerlendirme
severlik üzerinde durulacaktır.
çalışmaları
Sözlü Sunum Değerlendirme
Ölçeği
A.1.14,15 kazanımları için
grup
çalışması kavramı üzerinde kişisel
A.1.14, A.1.15 Ders kitabının
niteliklerden
hoşgörü
,
yardım
severlik ve vatan severlik üzerinde 26. sayfasındaki
değerlendirme sorusu
durulacaktır.
Çalışma kitabındaki Kendimi
Değerlendiriyorum (s.28)
A.1.16 Ders kitabının 27.
sayfasındaki değerlendirme
soruları
4
22 – 26 ARALIK 2014
ETKİNLİKLER
DERS İÇİ VE
DİĞER
DERSLERLE
İLİŞKİLENDİRME
A.1.13. Görev almak istediği kulübü tercih
etme nedenini açıklar
ARALIK
: OKUL HEYECANIM
TEMA SÜRESİ : 01 ARALIK 2014 – 20 ŞUBAT 2015
SÜRE
HAFTA
AY
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
Okul Heyecanım Teması
Gözlem Formu
Türkçe kazanım 3
A.1.16. Türk Bayrağı’nı ve İstiklâl Marşı’nı
tanır ve bunlara saygı gösterir.
Bayrağımız ve Marşımız
Ders içi
ilişkilendirme öz
yönetim becerilerini
geliştirmeye
yöneliktir.
A.1.16 kazanımında Türk bayrağı ve
İstiklal Marşı kavramları kişisel
nitelikler
yönünden
vatanseverlik
kültürel
değerleri
koruma
ve
geliştirme üzerinde durulacaktır.
TEMA ADI
: OKUL HEYECANIM
TEMA SÜRESİ : 01 ARALIK 2014 – 20 ŞUBAT 2015
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
SÜRE
HAFTA
AY
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
KAZANIMLAR
A.1.18. Arkadaşları ile benzer ve
farklı yönlerini fark eder.
3
29 ARALIK 2014– 02 OCAK 2015
ARALIK - OCAK
A.1.17. Öğretmeninin ve arkadaşlarının
sözlerini kesmeden dinler.
A.1.19. Arkadaşları ile iyi ilişkiler
geliştirme konusunda yapması gerekenleri
sözlü olarak ifade eder.
A.1.20. Arkadaş edinir ve arkadaşıyla ilgili
duygularını ona açıklar.
ETKİNLİKLER
Sizi Dinliyorum
Benzerlikler ve Farklılıklar
AÇIKLAMALAR
ARA DİSİPLİNLERLE
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
İLİŞKİLENDİRME
.
A.1.17
ders içi ilşkilendirme
iletişim becerilerini
geliştirmeye yöneliktir.
Türkçe kazanım 3
A.1.18 Ders içi ilişkilendirme öz
yönetim becerisini geliştirmeye
yöneliktir.
Özel Eğitim (1)
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
(1)
Sağlık Kültürü (6)
İnsan Hakları ve Vatandaşlık
(28)
Öğretmen kavramı ile
kişisel niteliklerden sabır ve
saygı üzerinde
durulacaktır.
Benzer ve farklı kavramları
ile fiziksel niteliklerden öz
saygı üzerinde durulacaktır.
Arkadaşım Olur musun?
A.1.18. ders
sayfasındaki
sorusu
Toplumsallık sevgi ve
hoşgörü üzerinde
durulacaktır.
kitabının 29.
değerlendirme
sayfa)
Benzer ve Farklı Yanlarımız
etkinliği
ile
öğrencileri
değerlendiriniz.
Çalışma
kitabı
(33.
A.1.19 ders kitabının
30. sayfasındaki
değerlendirme soruları
ve Okul Heyecanım
Teması Gözlem Formu
A.1.19 Ders içi Türkçeyi güzel ve
etki kullanma ve iletişim
becerisini
geliştirmeye
Arkadaşlarımla İyi Geçinirim
yöneliktir.
Türkçe kazanım (6)
Özel Eğitim (10)
Rehberlik ve Psikolojik Danışma (10)
Ders içi ilişkilendirme yönetim ve
iletişim becerilerini geliştirmeye
yöneliktir.
A.1.17
ders kitabının 28.
sayfasındaki
değerlendirme
soruları ve Okul Heyecanım
Teması Gözlem Formu
Toplumsallık ,sevgi ve hoş
görü üzerinde durulacaktır.
Yılbaşı Tatili (1 Gün)1 Ocak
2015 Perşembe
A.1.20ders kitabının 31.
sayfasındaki değerlendirme
soruları ve Okul Heyecanım
Teması Gözlem Formu
TEMA ADI
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
SÜRE
HAFTA
AY
: OKUL HEYECANIM
TEMA SÜRESİ : 01 ARALIK 2014 – 20 ŞUBAT 2015
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
KAZANIMLAR
A.1.21. Beslenme saatinde temizlik ve görgü
kurallarına uyar.
ETKİNLİKLER
Besleniyoruz
ARA DİSİPLİNLERLE
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
İLİŞKİLENDİRME
A.1.21 Beslenme, görgü
kuralları ve temizlik
A.1.21. Ders içi ilişkilendirme kavramları ile kişisel
güvenlik ve korumayı sağlama niteliklerden toplumsallık
ile öz yönetim becerisini üzerinde durulacaktır.
geliştirmeye yöneliktir.
A.1.21 ders kitabının 32
sayfasındaki değerlendirme
soruları ve Okul Heyecanım
Teması Gözlem Formu
A.1.22 ders kitabının 33
sayfasındaki değerlendirme
Yaptığı Doğru mu?
A.1.22 Ders içi ilişkilendirme
öz
yönetim
becerisini
geliştirmeye yöneliktir.
İnsan Hakları Vatandaşlık
(27)
4
05 –9 OCAK 2015
OCAK
A.1.22. Okulda, arkadaşlarının sergiledikleri
davranışların etik olup olmadığını fark eder.
A.1.23. Arkadaşlarıyla eğlenmenin doğal bir
ihtiyaç olduğunu kabul ederek, özel gün
kutlamalarına katılmaya istekli olur.
A.1.24. Okul ve sınıf eşyalarını tanır ve özenli
kullanır.
Eğlence Zamanı
Sınıf Eşyaları
A.1.23 Ders içi
ilişkilendirme öz yönetim
becerisini geliştirmeye
yöneliktir.
A.1.24 ders içi
ilişkilendirme kaynakları
etkili kullanma becerilerini
geliştirmeye yöneliktir.
A.1.22.doğruluk ,
dürüstlük ve
adalet üzerinde
durulacaktır.
A.1.23 eğlenme,
kutlama, özel gün
kavramları ile
kişisel
niteliklerden sabır
ve saygı üzerinde
durulacaktır.
A.1.24 eş ya
kavramı üzerinde
durulacaktır.
soruları
Okul Heyecanım Teması
Gözlem Formu ile çalışma
kitabındaki (s.37) etkinlikle
değerlendiriniz.
A.1.23 ders kitabının 34
sayfasındaki değerlendirme
soruları, Okul Heyecanım
Teması Gözlem Formu
A.1.24 ders kitabının 35
sayfasındaki değerlendirme
soruları çalışma kitabı s. 40
taki etkinlikler ile Okul
Heyecanım Teması Gözlem
Formu ile değerlendirme
sürecini tamamlayınız.
TEMA ADI
: OKUL HEYECANIM
TEMA SÜRESİ : 01 ARALIK 2014 – 20 ŞUBAT 2015
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
SÜRE
HAFTA
AY
DERS İÇİ , DİĞER DERSLERLE ARA
KAZANIMLAR
A.1.25. Atatürk resmi, Türk Bayrağı,
İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe
Hitabesi’nin sınıfta bulunma nedenleri
hakkında sorular sorar.
A.1.26. Atatürk’ün hayatını
öğrenmeye istekli olur.
ETKİNLİKLER
Atatürkçülükle ilgili konular
Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini tanımaya ilgi
duyuş
1. Atatürk’ün Hayatı ve Kişisel Özellikleri
2. Atatürk Haftası anlam ve önemi.
3. Atatürk Haftası ekinlikleri.
Atatürk
Yaşasın Bayram Geldi
2
12 – 13 OCAK 2015
A.1.25 Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir
Türkçe kazanım 11
A.1.26 ders içi ilişkilendirme öz yönetim becerisini
geliştirmeye yöneliktir.
(A.1.26) kazanımı Atatürk Haftası’na denk
gelecek günlerde işlenecektir.Atatürk
Haftası(10- 16 Kasım
A.1.27 Öz Yönetim (Öğrenmeyi Öğrenme)
becerisini geliştirmeye yöneliktir.)
Bu kazanım 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın
denk geldiği hafta işlenecektir.
A.1.28. Sağlığını korumak
için aşı olması gerektiğini
anlar ve aşı olmaktan
kaçınmaz
Aşı Ol Sağlıklı Ol
AÇIKLAMALAR
ATATÜRKÇÜLÜK
Şeref Köşesi
A.1.27. Millî bayramları kutlamak
amacıyla yapılan hazırlıklara ve
kutlamalara coşkuyla katılır.
OCAK
DİSİPLİNLERL İLİŞKİLENDİRME VE
A.1.28 Güvenlik ve korumayı sağlama becerisini
geliştirmeye yöneliktir.
Sağlık kültürü (15)
A.1.25 numaralı
kazanım için Türkçe dersi
Konuşma öğrenme alanı:
Kendini Sözlü Olarak
İfade Etme (Kazanım 11)
Vatanseverlik üzerinde
durulacaktır.
Türk bayrağı İstiklal
Marşı Atatürk’ün Geçliğe
Hitabesi kavramları
verilecektir.
A.1.26
Açıklama
Yurdumuzun Atatürk'ün
Önderliğinde
düşmanlardan
kurtarıldığı
belirtilecektir.
Açıklama
Atatürk’ün doğum yeri ve
tarihi, anne ve babasının adı,
ölüm yeri ve tarihi,
Anıtkabir’in yeri konusunda
öğrencilerde merak
uyandırılarak Atatürk’ün
hayatını öğrenmeye istekli
olmaları sağlanacaktır.
A.1.27 milli bayram kavramı ile
kişisel niteliklerden
vatanseverlik, kültürel değerleri
koruma ve geliştirme üzerinde
durulacaktır.
A.1.28 aşı kavramı üzerinde
durulacaktır.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
A.1.25 ders kitabının 36
sayfasındaki
değerlendirme
soruları
Okul Heyecanım Teması
Gözlem Formu ile
değerlendiriniz.
A.1.26 ders kitabının 37
sayfasındaki
değerlendirme
soruları
Okul Heyecanım Teması
Gözlem Formu ile
değerlendiriniz.
Öğrencilerinize
Atatürk’ün Hayatını
kazanım sınırlılıkları
doğrultusunda bir afiş
haline getirebileceklerini
belirtiniz.
A.1.27 ders kitabının 38
sayfasındaki
değerlendirme
soruları
Okul Heyecanım Teması
Gözlem Formu ile
değerlendiriniz.
A.1.28 ders kitabının 38
sayfasındaki
değerlendirme
soruları Okul Heyecanım
Teması Gözlem Formu ile
değerlendiriniz.
TEMA ADI
TEMA SÜRESİ : 01 ARALIK 2015 – 20 ŞUBAT 2015
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
SÜRE
HAFTA
AY
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
: OKUL HEYECANIM
KAZANIMLAR
.
A.1.29. Bilgi edinebilmek için uygun sorular
sorar ve resimli kaynaklardan yararlanır.
ETKİNLİKLER
Araştırıyorum
ARA DİSİPLİNLERLE
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
İLİŞKİLENDİRME
A.1.29 Araştırma ve öz
yönetim becerisini
geliştirmeye yöneliktir.
Türkçe kazanım 11
A.1.29 Kişisel
özelliklerinden yeniliğe açık
üzerinde durulacaktır.
A.1.29 ders kitabının
40 sayfasındaki
değerlendirme
Soruları Okul
2
14– 16 OCAK 2015
OCAK
Heyecanım
Teması Gözlem
Formu ile
değerlendiriniz.
A.1.30. Okulda ortaya çıkan sorunları fark Sorunlarımızı Çözdük
eder, karşılaşabileceği her sorunun birden Çalışanları Seviyorum
fazla çözümü olabileceğini kabul eder.
A.1.31. Okulda çalışanların mesleklerini,
görevlerini tanır ve acil durumlarda kimlere
başvuracağını bilir.
A.1.30 A.1.31
Problem çözme, güvenlik ve
koruma ve öz yönetim
becerilerini geliştirmeye
yöneliktir.
İnsan Hakları ve
Vatandaşlık (25)
Rehberlik ve Psikolojik
Danışma (4,5,9)
Kariyer Bilinci Oluşturma (9)
Özel Eğitim (14)
A.1.30-31 Sorun,çözüm,
meslek, acil durum
kavramları ile kişisel
niteliklerden sevgi, barış ve
hoşgörü üzerinde
durulacaktır.
A.1.30 ders kitabının
41 ve 42 sayfasındaki
değerlendirme
Soruları ve
Okul Heyecanım
Teması Gözlem
Formu ile
öğrencilerinizi
değerlendiriniz
TEMA ADI
: OKUL HEYECANIM
TEMA SÜRESİ : 01 ARALIK 2013 – 20 ŞUBAT 2015
DERS İÇİ VE
DİĞER DERSLERLE
SÜRE
HAFTA
AY
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
ARA DİSİPLİNLERLE
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
İLİŞKİLENDİRME
A.32-33 iletişim aracı ve
doğal
adet
kavramları
A.1.32. Görsel, işitsel ve hem görsel hem
işitsel iletişim araçlarından yararlanarak doğal Doğal Afetlerin Zararları
afetlerin zararlarını fark eder.
değerlendiriniz
4
19 – 23 OCAK 2015
OCAK
A.1.32-33 ders
A.1.32-33
kazanımları
güvenlik ve korunmayı sağlama üzerinde durulacaktır.
kitabının 43 ve 44
İnceleyiniz
Anlatınız
etkinlikleri becerilerini
geliştirmeye (!) Bir deprem sırasında sayfasındaki
uygulanacaktır.
yöneliktir.
A.1.33. Doğal afetlerin etkilerinden korunmak
okulda yapılması gerekenler değerlendirme
için okuldaki güvenlik önlemlerinin gereğini
vurgulanmalıdır.
Soruları ve
(!)Afet eğitimi Hazırlık Günü (12 Ara Disiplin Kazanımları
yerine getirir.
Okul
Afetten
Korunma
ve
Güvenli
Kasım) Görsel işitsel hem görsel
Yaşam:
(9,11,12,1322)
Heyecanım
hem işitsel iletişim araçlarından
Teması Gözlem
yararlanarak
doğal
afetlerden Türkçe dersi kazanım (2,4)
Formu ile
korunma yollarını arar kazanımı .
öğrencilerinizi
etkinliklerle işlenecektir.
A.1.34. Trafikteki çeşitli sesleri
tanır, aralarındaki farklılıkları ayırt
eder.
A.1.35. Trafikte görme ve görülmenin
önemini kavrar.
Trafikteki Sesler
Şoför Amca Dikkat
A.1.34-35 kazanımları bilimin A.1. 34-35 kazanımları için
temel kavramlarını tanıma trafik, ses, görme, görülme
güvenlik ve korumayı sağlama yaya
kavramları
üzerinde
becerilerini geliştirme
durulacaktır.
ye yöneliktir.
(!)
Yolda
koştuğu
zaman
başkaları tarafından görülme
olasılığının azaldığı bunun da
bir
risk
oluşturduğu
vurgulanacak.
İnceleme Gezi Önerisi
Eğer imkanınız varsa trafiğin
yoğun olduğu bir kavşağa
Birinci Dönemin Sona Ermesi inceleme gezisi düzenleyiniz.
23 Ocak 2015 Cuma
Yarıyıl Tatili
26 Ocak – 8 Şubat 2015
Ders kitabının
47. sayfasındaki
değerlendirme
sorusundan
yararlanınız.
Okul Heyecanım
Teması Gözlem
Formu ile
öğrencilerinizi
değerlendiriniz
TEMA ADI
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
: OKUL HEYECANIM
TEMA SÜRESİ : 01 ARALIK 2014 – 20 ŞUBAT 2015
SÜRE
HAFTA
AY
DERS İÇİ VE DİĞER
DERSLERLE
KAZANIMLAR
A.1.38. Okuldaki kaynakların neden bilinçli
tüketilmesi gerektiğini açıklar.
Okul Yolunda
Yolda Karşılaştıklarım
Kaynaklar Bitmesin
ARA DİSİPLİNLERLE
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
İLİŞKİLENDİRME
A.1.36-37 kazanımları
Güvenlik ve korumayı sağlama,
araştırma becerisini
geliştirmeye yöneliktir.
İnsan Hakları ve Vatandaşlık
Türkçe kazanım 8
A.1.36
A.1.36-37
kazanımına yönelik Açıklama Ders kitabının 48 ve 49.
 Okula Giderken
sayfasındaki
değerlendirme
Okula geliş ve gidişlerde sorularından yararlanınız.
karşılaşılan insanlarla nasıl Okul Heyecanım Teması
etkileşimde
bulunulacağı Gözlem Formu ile çalışma
hakkında konuşulur.
A.1.38 kazanımı eleştirel düşünme
A.1.38 kazanımında
araştırma ve kaynakları etkili
kaynak ve bilinçli tüketim
kullanma becerilerine yöneliktir.
kavramları üzerinde
İnsan Hakları ve Vatandaşlık (33) durulacaktır.
(!) Elektrik, su,odun,
kömür vb. kullanımı
üzerinde durulacaktır.
4
09 – 13 ŞUBAT 2015
ŞUBAT
A.1.36. Okula geliş ve gidişlerde karşıdan
karşıya geçerken güvenli yerleri kullanır.
A.1.37. Okula geliş ve gidişleri sırasında
karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken
nasıl davranması gerektiğini araştırır.
ETKİNLİKLER
A.1.39 araştırma ve kaynakları
etkili kullanma becerisini
geliştirmeye yöneliktir.
Sağlık Kültürü (8)
A.1.39. Duyu organlarının çevreyi
tanımadaki rolünü fark eder.
Duyu Organlarım
A.1.39 duyu organı ve
çevre üzerinde
durulacaktır.
(!) Özellikle okulu ve
çevresini tanıma üzerinde
durulacaktır.
kitabı s.50 ve 51 de
verilen sorularla
öğrencilerinizi
değerlendiriniz.
A.1.38 ders kitabının 50.
sayfasındaki
değerlendirme sorusu ile
Sözlü Sunum
Değerlendirme
Formu’ndan yararlanınız.
A.1.39 ders kitabının 51.
sayfasındaki
değerlendirme sorusu ile
çalışma kitabı s.53 te
verilen sorulardan
yararlanınız.
TEMA ADI
: OKUL HEYECANIM
TEMA SÜRESİ : 01 ARALIK 2014 – 20 ŞUBAT 2015
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
DERSLERLE ARA
SÜRE
HAFTA
AY
DERS İÇİ, DİĞER
KAZANIM
LAR
A.1.41. “Okul Heyecanım”
temasında geçen kavramları
yerinde ve doğru bir biçimde
kullanır.
AÇIKLAMALAR
DİSİPLİNLERLE
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
İLİŞKİLENDİRME
Canım Okulum
A.1.40
kazanımı
güvenlik
ve
korumayı
sağlama,
öz
yönetim
becerilerini
geliştirmeye
yöneliktir.
Ara Disiplin Kazanımı
İnsan
Hakları
ve
Vatandaşlık (56)
Rehberlik ve Psikolojik
Danışma (3)
Sağlık Kültürü (28)
A.1.41
kazanımı
temalarla
ilgili
temel
kavramları
tanıma
becerisini
geliştirmeye
yöneliktir.
Türkçe dersi yama alanı
kazanım 1
4
15- 20 ŞUBAT 2015
ŞUBAT
A.1.40. Sınıfını, okulunu ve çevresini
temiz tutmak ve korumak için sorumluluk
alır.
ETKİNLİKLER
Kavramlar
A.1.40
kazanımına
yönelik
sorumluluk
kavramı
üzerinde
durulacaktır. numaralı kazanım
(!) Sorumluluklarını yerine
getirmenin ülke sevgisinin bir
göstergesi üzerinde
A.1.40 ders kitabının 53.
sayfasındaki değerlendirme
sorusundan yararlanınız.
Çalışma kitabı 55.
sayfadaki “Kendimi ve
arkadaşımı
Değerlendiriyorum”
etkinliğini uygulayarak
A.1.41 kazanımı temalarla ilgili değerlendirme sürecinizi
temel
kavramları
tanımaya tamamlayınız.
yöneliktir. Kavramlar üzerinde
A.1.41 Ders kitabının 55.
durulacaktır.
sayfasındaki değerlendirme
Kavramlar: Fiziksel özellik, plan,
sorusundan yararlanınız.
oyun, kişisel bakım, okul, arkadaş, Öğrencilerinizi ürün
ders, araç gereçleri, sınıf, kural dosyası s.166-169 ile
Türk bayrağı, İstiklal Marşı, değerlendiriniz.
Atatürk’ün
Gençliğe
Hitabesi, “Okul Heyecanım” temasında
öğretmen,
benzer,
farklı, sıkça kullanılan ve yeni
beslenme, temizlik, görgü kuralları, öğrenilen kavramların neler
olduğu sorulur. Bu
eğlence, özel gün, kulüp çalışması,
kavramlarla cümleler
görev, iş birliği, sorun, çözüm, kurulması ve hikâyeler
meslek, acil durum, iletişim aracı, oluşturmaları istenir.
doğal afet, trafik, ses, görme ve Oluşturulan hikâyeleri
görülme, yaya, kaynak, çevre, canlandırmaları ve /veya
bilinçli tüketim, duyu organları, resimlemeleri söylenir.
sorumluluk
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
TEMA ADI
BENİM EŞSİZ YUVAM
TEMA SÜRESİ : 23 ŞUBAT- 8 MAYIS 2015
SÜRE
HAFTA
AY
DERS İÇİ DİĞER
DERSLERLE VE ARA
KAZANIMLAR
B.1.2. Evinin adresini ve telefon
numarasını söyler.
Her
Canlının
İhtiyacı Var
Bir
B.1.1 Güvenlik ve korumayı
Yuvaya sağlama becerisine yöneliktir.
Ara Disiplin
Afetten Korunma ve Güvenli Yqşam
(1)
Adresim Telefon Numaram
B.1. 3 kazanımı araştırma
becerisini geliştirmeye yöneliktir.
B.1.3. Canlıların nasıl beslendiklerini
araştırır.
Canlılar Ne Yer
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
B.1.1. ders kitabının 67.
B.1.1 kazanımında canlı ve sayfasındaki değerlendirme
yuva
kavramları
üzerinde sorusundan yararlanınız.
durulacaktır.
ÖKK kitabında s.164’te verilen
proje görevinde verilen konuyu
(!)
Canlıların
temel
ihtiyaçlarından
biri
olan inceleyiniz. Öğrencilerinize proje
barınma ihtiyacı üzerinde görevlerini veriniz. Proje
bitiminde projeleri
durulacaktır.
B.1.2 öz yönetim becerilerini
değerlendiriniz.Çalışma kitabının
geliştirmeye yöneliktir.
Ara Disiplin Kazanımı
59 ve 60. sayfalarında verilen
Adres
kavramı etkinliklerle öğrencilerinizi
Rehberlik ve Psikolojik Danışma (8) B.1.2
üzerinde durulacaktır.
Diğer Ders ilişkilendirmesi
değerlendiriniz.
matematik doğal sayılarla öğrenme
alanı kazanım 1
4
23-27 ŞUBAT 2015
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
B.1.1. Her canlının bir yuvaya
ihtiyacı olduğunu fark eder.
ŞUBAT
ETKİNLİKLER
B.1.2 ders kitabının 68.
sayfasındaki değerlendirme
sorusundan yararlanınız.
Sözlü Sunu Değerlendirme
temel ölçeğini uygulayınız.
B.1.3 (!) Canlıların
ihtiyaçlarından
biri
olan
beslenme ihtiyacı üzerinde B.1.3 ders kitabının 69.
durulacaktır.
sayfasındaki değerlendirme
sorusundan yararlanınız.
Öğrencilerinizin bir önceki
derste verilen araştırma
konusuyla ilgili çalışmalarını
“Araştırma Kâğıdı
Değerlendirme Ölçeği (s.144
Ek 2) ile değerlendiriniz.
TEMA ADI
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
: BENİM EŞSİZ YUVAM
TEMA SÜRESİ : 23 ŞUBAT – 8 MAYIS 2014
SÜRE
HAFTA
AY
DERS İÇİ DİĞER
DERSLERLE VE ARA
KAZANIMLAR
4
02 – 06 MART 2015
AÇIKLAMALAR
DİSİPLİNLERLE
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
İLİŞKİLENDİRME
B.1.4. Mutfakta büyüklerinin yemek yapmasını
gözlemleyerek
donma,
erime,
kaynama,
buharlaşma olaylarını fark eder.
MART
ETKİNLİKLER
B.1.5. Yemek saatinden önce ve sonra
yapması gerekenleri ayırt eder ve görgü
kurallarına uygun davranışlar gösterir.
Suyun Başına Gelenler.
Nasıl Davranırım
B.1.4 araştırma
becerisini geliştirmeye
yöneliktir.
B.1.4 Donma , erime
buharlaşma ve kaynama
kavramları üzerinde
durulacaktır.
B.1.4 ders kitabının 70.
sayfasındaki değerlendirme
sorusundan yararlanınız.
B.1.5 öz yönetim
becerilerini geliştirmeye
yöneliktir.
Ara Disiplin Kazanımı
Sağlık kültürü (26)
B.1.5 Kişisel niteliklerden
“toplumsallık” üzerinde
durulacaktır.
B.1.5 ders kitabının 71.
sayfasındaki değerlendirme
sorusundan yararlanınız.
Öğrencilerinizi“Araştırma
Kâğıdı Değerlendirme Ölçeği
ve çalışma kitabı s. 63 teki
kısa cevaplı sorular ile
değerlendiriniz.
Çalışma kitabı s. 64
teki Nasıl Davranırım etkinliği
ile değerlendiriniz.
TEMA ADI
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
: BENİM EŞSİZ YUVAM
TEMA SÜRESİ : 23 ŞUBAT – 8 MAYIS
DERS İÇİ, DİĞER
SÜRE
HAFTA
AY
DERSLERLE VE ARA
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
B.1.6 kazanımı
Evde Kurallar Var
4
B.1.7. Günlük yaşamında oyun oynamak
ve ders çalışmak için harcayacağı
süreler arasında denge kurar.
Zamanı Planlıyorum
B.1.6 kazanımı öz saygı ve
Eleştirel düşünme araştırma toplusallık üzerinde
durulacaktır.
ve öz yönetim becerilerini
geliştirmeye yöneliktir.
Sağlık Kültürü (26)
26. Günlük yaşam
alışkanlıklarının sağlıklı olmadaki
önemini belirtir.
09– 13 MART 2015
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
İLİŞKİLENDİRME
B.1.6. Evde kuralların neden gerekli olduğunu
açıklar.
MART
AÇIKLAMALAR
DİSİPLİNLERLE
B.1.7 kazanımı araştırma ve
öz yönetim becerisini
geliştirmeye yöneliktir.
Açıklama
Niçin Kurallar?
Evde hangi kurallara
uydukları “beyin
fırtınası” tekniği ile
belirlenerek tahtaya
listelenir. Her bir kuralın
neden gerekli olduğu
tartışılır. Öğrencilerin bu
konudaki görüşlerini
açıklamaları sağlanır.
B.1.7 öz saygı, öz güven
ve sevgi üzerinde
durulacaktır.
B.1.6 ders kitabının 72.
sayfasındaki değerlendirme
sorusundan yararlanınız.
Çalışma kitabının 65.
sayfasındaki açık uçlu
sorulardan yararlanınız.
B.1.7
ders
kitabının
73.
sayfasındaki
değerlendirme
sorusundan yararlanınız. Çalışma
kitabının 66. sayfasındaki çoktan
seçmeli resimli test sorularını
kullanınız.
TEMA ADI
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
B.1.8. Kendi çocukluğu hakkında
araştırma yapar.
Ne Kadar Büyümüşüm
Kendimi Seviyorum
Kişisel Eşyalarım
4
24 – 27 MART 2015
B.1.9. Fiziksel özelliklerini tanıyarak bu
özellikleri hakkında olumlu düşünür.
MART
: BENİM EŞSİZ YUVAM
TEMA SÜRESİ : 23 ŞUBAT – 8 MAYIS
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLEVE
SÜRE
HAFTA
AY
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
B.1.10.
kullanır.
Kişisel
eşyalarını
özenli
B.1.11. Başkalarının eşyalarını izin
alarak kullanır ve bu eşyalara zarar
vermez.
Kullanabilir miyim?
ARA DİSİPLİNLERLE
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
İLİŞKİLENDİRME
B.1.8 kazanımı
araştırma ve öz
yönetim becerisini
geliştirmeye
yöneliktir.
B.1.9 kazanımı öz
yönetim becerisini
geliştirmeye
yöneliktir.
Ara Disiplin Kazanımı
Kariyer Binci
Geliştirme (1)
B.1.10
kazanımı
kaynakları
etkili
kullanma
becerisini
geliştirmeye
yöneliktir.
İnsan
Hakları
Vatandaşlık (33)
B.1.11 öz yönetim
becerisini
geliştirmeye
yöneliktir.
B.1.8-9 kazanımlarında Öz
saygı ve öz güven ve sevgi
üzerinde durulacaktır.
B.1.8Açıklama

Benim
Çocukluğum
Anılarını
aile
bireylerinden
öğrenmeleri
istenir.
Varsa,
fotoğraflarını sınıfa getirirler.
Getirdikleri fotoğrafları ya da
çizdikleri resimleri kartonlara
yapıştırarak
bir
albüm
oluştururlar. Albümlerine bir ad
verirler. Her çocuğun kendi
albümünü
tanıtmasına
fırsat
verilir.
B.1.8 ders kitabının 75.
sayfasındaki değerlendirme
sorusundan
yararlanınız.
Öğrencilerinizi Sözlü Sunum
Değerlendirme Ölçeği s. 143
Ek 1 ile değerlendiriniz.
B.1.9 ders kitabının 76.
sayfasındaki değerlendirme
sorusundan
yararlanınız.
Öğrencilerinizi Benim Eşsiz
Yuvam
Teması
Gözlem
Formu’nu kullanınız.
B.1.10 ders kitabının 77.
sayfasındaki değerlendirme
sorusundan
yararlanınız.
Öğrencilerinizi Benim Eşsiz
Yuvam
Teması
Gözlem
B.1.10 kazanımında öz saygı Formu’nu kullanınız.
ve vatanseverlik üzerinde
durulacaktır
B.1.11 ders kitabının 78.
B.1.11 kazanımı öz saygı ve sayfasındaki değerlendirme
toplumsallık
üzerinde sorusundan
yararlanınız.
durulacaktır.
Öğrencilerinizi Benim Eşsiz
Yuvam
Teması
Formu’nu kullanınız.
.
Gözlem
TEMA ADI
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
: BENİM EŞSİZ YUVAM
TEMA SÜRESİ : 23 ŞUBAT – 8 MAYIS
KAZANIMLAR
SÜRE
HAFTA
AY
ETKİNLİKLER
ve
Ailem
4
30 MART – 03 NİSAN 2015
MART- NİSAN
B.1.12. Ailesindeki bireyleri tanır
tanıtır.
B.1.13. Ailedeki yardımlaşmayı ve görev
dağılımını
araştırır,
dayanışmaya
günlük
hayattan örnekler gösterir.
B.1.14.
Aile içinde görevlerini yerine
getirirken kimlerden nasıl yardım alacağına
karar verir.
Yardımlaşma ve
Dayanışma
DERS İÇİ, DİĞER DERSLERLE
VE
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
B.1.12 kazanımı öz yönetim
becerisini geliştirmeye yöneliktir.
Ara Disiplin
Kariyer Bilinci (9)
B.1.13-14 kazanımları araştırma
ve öz yönetim becerilerine
yöneliktir.
Ara Disiplin Kazanımları
Girişimcilik (6)
İnsan Hakları ve Vatandaşlık
(34,31)
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
B.1.12 kazanımında aile ve
birey
kavramı
üzerinde B.1.12 ders kitabının 79.
durulacaktır.
sayfasındaki değerlendirme
sorusundan
yararlanınız.
(!) Ailesindeki bireylerin
Öğrencilerinizi
Sözlü
iş ve mesleklerine vurgu
Sunum
Değerlendirme
yapılacaktır.
Ölçeği s. 143 Ek 1 ile
B.1.13-14
değerlendiriniz.
(!)Atatürkçülükle ile
ilgili konular (4)
Dayanışmanın günlük
hayatımızdaki önemini
B.13-14 ders kitabının
kavrayabilme
80 ve 81. sayfalarındaki
Açıklama: Ailedeki
değerlendirme sorularını
dayanışmaya örnekler
öğrencilerinizi
vermeleri istenecek,
değerlendirmek için
dayanışmanın aile ve
kullanınız.
toplum hayatında
Öğrencilerinizi
Araştırma Kağıdı
gerekli olduğunu fark
Değerlendirme Ölçeği ve
etmeleri sağlanacaktır.
öğrenci çalışma kitabının
Kurtuluş Savaşı’nın
74. sayfasındaki etkinlik
Atatürk’ün önderliğinde
ile değerlendiriniz.
Türk milletinin
yardımlaşması ve
dayanışması sayesinde
kazanıldığı
belirtilecektir.
Yardımseverlik sabır,
saygı, adalet ve hoş
görü üzerinde
durulacaktır.
TEMA ADI
KAZANIMLAR
B.1.15. Ailenin dayanışma ve iş birliği
yapılan özel bir çevre olduğunu kavrar.
ETKİNLİKLER
Benim Ailem Özel
Ailemin Değerleri
4
06 – 10 NİSAN 2015
B.1.16.
Ailesinde
ve
akrabaları
arasında etik değerlere ne kadar önem
verildiğini gözlemler.
NİSAN
: BENİM EŞSİZ YUVAM
TEMA SÜRESİ : 23 ŞUBAT – 8 MAYIS
DERS İÇİ, DİĞER DERSLERLE
VE
SÜRE
HAFTA
AY
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
B.1.17. Kendisinin ve ailesindekilerin
hata yapabileceğini ve bunun doğal
Herkes Hata Yapabilir
olduğunu kabul eder.
AÇIKLAMALAR
ARA DİSİPLİNLERLE
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
İLİŞKİLENDİRME
B.1.15 öz yönetim becerisini
geliştirmeye yöneliktir.
Ara Disiplin Kazanımı
İnsan Hakları ve
Vatandaşlık (30,34,31)
B.1.16 kazanımı araştırma
ve öz yönetim becerilerini
geliştirmeye yöneliktir.
Ara Disiplinler
İnsan Hakları ve
Vatandaşlık (32)
Diğer Derslerden Türkçe
Görsel Okuma ve Görsel
Sunu kazanımı 8
B.1.17 Girişimcilik
becerisini geliştirmeye
yöneliktir.
Ara Displinler
İnsan Hakları ve
Vatandaşlık (24)
Özel Eğitim (11)
Rehberlik ve psikolojik
Danışma (11)
B.1.16 kazanımında akraba B.1.15 ders kitabının 82.
sayfasındaki
kavramı ile kişisel
değerlendirme sorusundan
niteliklerden adalet,
yararlanınız.
dürüstlük, öz güveni saygı, ve
Öğrencilerinize ÖKK de
sevgi üzerinde durulacaktır. verilen (s.88 ) resimli test
B.1.17 kazanımında hata
kavramı üzerinde
durulacaktır. Hoşgörü öz
güven ve öz saygı kişisel
nitelikler üzerinde
durulacaktır.
sorularından benzerlerini
hazırlayarak
onları
değerlendirebilirisiniz.
B.1.16 ders kitabının
83. sayfasındaki
değerlendirme
sorusundan
yararlanınız
Öğrencilerinizi
Araştırma Kâğıdı
Değerlendirme Ölçeği
ile değerlendiriniz.
B.1.17 ders kitabının
84. sayfasındaki
değerlendirme
sorusundan
yararlanınız.Öğrencileri
nizi Görüşme Formu ile
değerlendiriniz.
TEMA ADI
: BENİM EŞSİZ YUVAM
TEMA SÜRESİ : 23 ŞUBAT – 8 MAYIS
DERS İÇİ ,DİĞER
DERSLERLE VE
SÜRE
HAFTA
AY
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
B.1.18. Çevresindeki insanlara karşı hissettiği
duyguları fark eder ve bunları uygun biçimde
ifade eder.
Ne Hissediyorum
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
AÇIKLAMA
LAR
B.1.18 öz yönetim ve iletim
B.1.18 Hoş görü saygı ve
becerilerini geliştirmeye
barış üzerinde
yöneliktir.
durulacaktır.
Ara Disiplinler
(!) Kızgınlık, üzüntü,
Özel Eğitim (9)
mutluluk, korku,üzerinde
B.1.19. Evi ve ailesiyle ilgili duygu ve
düşüncelerini özgün bir biçimde ifade eder.
(12)Sağlık Kültürü (9)
B.1.19.Açıklama: Hazırlık
B.1.19. kazanımı yaratıcı
sürecinde ÖKK de verilen
B.1.18 ders kitabının 85.
sayfasındaki değerlendirme
sorusundan yararlanınız.
Öğrencilerinizi Benim Eşsiz
Yuvam Teması Gözlem
Formu’nu kullanınız.
B.1.19 ders kitabının 86.
sayfasındaki değerlendirme
sorusundan
yararlanınız.Öğrencilerinizi
Sözlü Sunum Değerlendirme
Ölçeği ile değerlendiriniz.
düşünme ve iletişim becerilerini Evimiz ve Ailem metinlerinden
4
13 – 17 NİSAN 2015
NİSAN
Rehberlik ve Psikolojik Danışma durulacaktır.
Ailem Benim İçin Önemlidir
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
geliştirmeye yöneliktir.
B.1.20 B.1.18 ders
kitabının 87. sayfasındaki
değerlendirme sorusundan
konuşma öğrenme alanı kazanım üzerinde durulacaktır.
yararlanınız. Öğrencilerinizi
Görüşme Formu ile
(!) lider grubunu temsil etme değerlendiriniz.
(6)
Diğer derslerden Türkçe dersi
B.1.20. Ailesindeki liderin/liderlerin ailedeki
rolünü fark eder.
Lider Kim?
yararlanınız.
B.1.20 yeniliğe açıklık
B.1.20 ara disiplin kazanımı
koruma ve iş birliği yapma
Kariyer Bilinci Geliştirme (18)
özellikleri üzerinde
durulacaktır.
TEMA ADI
SÜRE
HAFTA
AY
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
KAZANIMLAR
20– 24 NİSAN 2015
ETKİNLİKLER
DERS İÇİ ,DİĞER DERSLERLE
VE
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
B.1.21. Günlük zamanının bir bölümünü ailesi
ve yakın çevresiyle birlikte eğlenmek için
harcar.
NİSAN
: BENİM EŞSİZ YUVAM
TEMA SÜRESİ : 23 ŞUBAT – 8 MAYIS
B.1.22. Ailesi ve yakın çevresi ile ilişki
kurmada hangi duyu organlarından yararlandığını
açıklar.
Ailemle Eğleniyorum
Duyu Organlarım ve Çevrem
B.1.21 kazanımında kişisel
B.1.21 kazanımı kaynakları etkili niteliklerden sevgi üzerinde
kullanma ve öz yönetim becerilerini
durulacaktır.
geliştirmeye yöneliktir.
B.1.22 kazanımı araştırma,
eleştirel düşünme becerisini
geliştirmeye yöneliktir.
Ara Disiplin kazanımı
Sağlık Kültürü (8)
3
B.1.23 ara disiplin kazanımı
Girişimcilik (25)
İnsan Hakları ve Vatandaşlık
(33)
Kaynaklar Tükenmesin
B.1.23. Evlerde kullanılan kaynakların
hayatımızdaki yerini ve önemini belirtir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı
23 nisan perşembe günü başalar
24 nisan Cuma günü sona erer.
B.1.21 ders kitabının 88.
sayfasındaki
değerlendirme sorusundan
yararlanınız.
Öğrencilerinizi Görüşme
Formu ile değerlendiriniz.
B.1.22 ders kitabının
89.
sayfasındaki
değerlendirme
sorusundan
yararlanınız.
Öğrencilerinizi
öğrenci
çalışma
kitabının
83.
sayfasındaki resimli
eşleştirme testi ile
değerlendiriniz.
B.1.23 ders kitabının
90.
sayfasındaki
değerlendirme
sorusundan
yararlanınız.
Öğrencilerinizi Sözlü
Sunum Değerlendirme
Ölçeği
ile
değerlendiriniz.
TEMA ADI
: BENİM EŞSİZ YUVAM TEMA
SÜRESİ : 23 ŞUBAT – 8 MAYIS 2014
SÜRE
HAFTA
AY
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
KAZANIMLAR
B.1.24. Paranın değişim aracı olarak işlevini
fark eder.
ETKİNLİKLER
Alışveriş Yapalım
DERS İÇİ ,DİĞER DERSLERLE
VE ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
AÇIKLAMALAR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
B.1.24 para kavramı üzerinde
B.1.24 ders kitabının 91.
durulacaktır.
B.1..24 girişimcilik, kaynakları etkili
sayfasındaki
Açıklama:
değerlendirme
kullanma becerilerini geliştirmeye İnceleme Gezisi Önerisi
sorusundan yararlanınız.
yöneliktir.
Eğer imkânınız varsa bir alış
Öğrencilerinizi Görüşme
Ara disiplin kazanımı
veriş merkezine inceleme
Formu ile değerlendiriniz.
gezisi düzenleyiniz.
Girişimcilik(2)
B.1.25. Aile bütçesi hazırlama
çalışmalarına katılarak paranın sınırlı
bir kaynak olduğunu keşfeder.
Aile Bütçesi
B.1.25kaynakları etkili kullanma ve
girişimcilik becerisini geliştirmeye
yöneliktir.
Ara disiplin kazanımı Girişimcilik (17)
Diğer derslerden Matematik dersi
Paralarımız alt öğrenme alanı kazanım
(1)
3
27 NİSAN – 01 MAYIS 2015
NİSAN - MAYIS
Diğer derslerden Matematik dersi
Paralarımız alt öğrenme alanı kazanım B.1.25 kazanımında bütçe
kavramı üzerinde durulacaktır. B.1.25 ders kitabının 92.
(1)
B.1.26. Evindeki alet ve makineleri güvenli bir
şekilde kullanmak için sorular sorar
Evdeki Teknoloji
B.1.26 kazanımında alet ve
makine kavramları üzerinde
durulacaktır.
sayfasındaki
değerlendirme
sorusundan yararlanınız.
Öğrencilerinizi Görüşme
Formu ile değerlendiriniz.
B.1.26 ders kitabının 93.
sayfasındaki
değerlendirme
sorusundan yararlanınız.
Öğrencilerinizi Sözlü
Sunum Değerlendirme
Emek ve Dayanışma Günü Formu ile
değerlendiriniz.
(1 Gün)
B.1.26 araştırma, güvenlik ve koruma
becerilerini geliştirmeye yöneliktir.
1 Mayıs 2015 Cuma
.
TEMA ADI
: BENİM EŞSİZ YUVAM
TEMA SÜRESİ : 23 ŞUBAT – 8 MAYIS 2015
SÜRE
HAFTA
AY
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
4
04- 08 MAYIS 2015
MAYIS
B.1.27. Evde güvenlik kurallarına uyulmadığında
doğabilecek sonuçlarla ilgili çıkarımlarda
bulunur.
B.1.28. Doğal afetler karşısında
gerekenleri
belirleyerek
ailesiyle
hazırlık yapar.
yapması
birlikte
B.1.29. “Benim Eşsiz Yuvam” temasında geçen
kavramları yerinde ve doğru bir biçimde
kullanır.
Biraz Dikkat
Doğal Afetler
DERS İÇİ ,DİĞER DERSLERLE
VE ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
B.1.27 eleştirel düşünme
güvenlik ve korumayı sağlama
becerilerine yöneliktir.
B.1.28 kazanımı güvenlik ve
korumayı sağlama becerisini
geliştirmeye yöneliktir.
Ara disiplin kazanımı
Afetten Korunma ve Güvenli
Yaşam (18,20)
Kavramlar
B.1.29 temalarla ilgili temel
kavramları tanıma becerisini
geliştirmeye yöneliktir.
Diğer derslerden Türkçe yazma
öğrenme alan kendini ifade etme
kazanım 1 ile ilişkilendirilmiştir.
AÇIKLAMALAR
B.1.27 (!) Yangın çıkma
olasılığı üzerinde
durulacaktır.
B.1.29 canlı, yuva,
adres, donma ,erime,
buharlaşma, kaynama,
aile birey, yardımlaşma,
dayanışma, akraba,
hata, para,bütçe, alet,
makine kavramları
üzerinde durulacaktır.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
B.1.27 ders kitabının 94.
sayfasındaki
değerlendirme sorusundan
yararlanınız.
Öğrencilerinizi çalışma
kitabının 87. sayfasındaki
kısa cevaplı sorularla
değerlendiriniz.
B.1.28 ders kitabının 96.
sayfasındaki
değerlendirme sorusundan
yararlanınız.
Öğrencilerinizi Benim
Eşsiz Yuvam Teması
Gözlem Formu ile
değerlendiriniz.
B.1.29 ders kitabının 97.
sayfasındaki
değerlendirme sorusundan
yararlanınız.
Öğrencilerinizi ürün
dosyası ile değerlendiriniz.
Öğrendiklerimi
Değerlendiriyorum
(s.98-102) bölümünü
uygulayınız.
TEMA ADI
Geçmiş,
şimdi, gelecek
zaman dilimlerini ayırt eder ve
uygun yerde kullanır.
C.1.2. Bazı davranışları, önceki
yıllarda tek başına yapamadığı hâlde
şimdi yapabildiğini fark eder.
ETKİNLİKLER
Geçmiş, Şimdi, Gelecek
Artık Yapabiliyorum
Oyuncaklarım
C.1.3. Küçükken sahip olduğu bir
oyuncağıyla ilgili duygu ve düşüncelerini
ifade ederek bunu arkadaşlarıyla
paylaşır.
DERS İÇİ ,DİĞER
DERSLERLE VE ARA
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
AÇIKLAMALAR
C.1.1 kazanımında geçmiş, şimdi ve
C.1.1
bilimin
temel gelecek kavramları üzerinde
kavramlarını tanıma ve öz
yönetim
becerisini durulacaktır.
geliştirmeye yöneliktir.
C.1.3 kazanımında oyuncak kavramı
Diğer
derslerden
Türkçe
ile kişisel özelliklerden toplumsallık
dersi konuşma öğrenme alanı
Kendini Sözlü Olarak İfade üzerinde durulacaktır.
Etme
kazanım
2
ile
ilişkilendirilmiştir.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
C.1.1 çalışma kitabının 93.
sayfasındaki değerlendirme
sorusundan yararlanınız.
Öğrencilerinizi Sözlü
Sunum Değerlendirme
Formu ile (s.143)
değerlendiriniz.
C.1.2 ders kitabının 107.
sayfasındaki
değerlendirme
sorularından yararlanınız.
4
11 - 15 MAYIS 2015
C.1.1.
MAYIS
: DÜN, BUGÜN, YARIN
TEMA SÜRESİ : 11 MAYIS – 12 HAZİRAN 2015
KAZANIMLAR
SÜRE
HAFTA
AY
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
C.1.2 bilimin temel
kavramlarını tanıma ve öz
yönetim becerisini
geliştirmeye yöneliktir.
Ara disiplin kazanımı
Kariyer Bilinci Geliştirme (5)
C.1.3 kazanımı Türkçeyi etkili
ve güzel kullanma öz yönetim
ve iletişim becerilerini
geliştirmeye yöneliktir.
Diğer
derslerden
Türkçe
dersi konuşma öğrenme alanı
Kendini Sözlü Olarak İfade
ile
Etme
kazanım
6
ilişkilendirilmiştir.
Öğrenci çalışma kitabının
94. sayfasındaki resimli
eşleştirme testi ile
değerlendiriniz.
TEMA ADI
: DÜN, BUGÜN, YARIN
TEMA SÜRESİ : 11 MAYIS – 12 HAZİRAN 2015
SÜRE
HAFTA
AY
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
KAZANIMLAR
ETKİNLİKLER
C.1.4. Eşyaların, satın alındığı ilk hâli ile
kullanıldıktan sonraki hâlini karşılaştırarak,
eşyaların
zaman
içerisinde
nasıl
bir
değişime uğradığını inceler.
Eşyalar Niçin Değişti?
Öz Geçmişim
C.1.6. Atatürk’ün çocukluk anılarını
araştırarak sınıfta sunar.
Atatürk Çocukken
AÇIKLAMALAR
C.1.4 kazanımı bilimin temel C.1.4 Eşyalara Neler
kavramlarını tanıma becerisini Oluyor?
geliştirmeye yöneliktir.
İnceleme Gezi Önerisi
Eğer imkanınız varsa eski
eşyalar satan ikinci el
mağazasına inceleme gezisi
düzenleyiniz.
C.1.5 Türkçeyi doğru, etkili
ve güzel kullanma öz yönetim
ve iletişim becerilerini
geliştirmeye yöneliktir.
Diğer derslerden Türkçe
dersi konuşma öğrenme
alanı kendinin sözlü olarak
ifade etme kazanım 8 ile
ilişkilendirilmiştir.
C.16
araştırma,
3
18 - 22 MAYIS 2015
MAYIS
C.1.5. Kısa bir öz geçmiş hazırlayarak
kendini tanıtır.
DERS İÇİ ,DİĞER DERSLERLE
VE ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
Türkçeyi doğru, etkili
ve
güzel
kullanma
becerilerini
geliştirmeye yöneliktir.
Spor
ayakkabısının
satın
alınmasından eskimesine kadar
süren bir süreci kapsayan bir
paragraflık metin okunur. Metin
hakkında
yöneltilen
sorularla
ayakkabının nasıl bir değişim
geçirdiği incelenir. Öğrencilerden
benzer bir öykü resimlemeleri
istenebilir.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
C.1.4 ders kitabının
109. sayfasındaki
değerlendirme
sorularından
yararlanınız. Araştırma
Kağıdı Değerlendirme
Formu’nu uygulayınız.
C.1.5 ders kitabının
110. sayfasındaki
değerlendirme
sorularından
yararlanınız
Öğrencilerinizi Sözlü
Sunum Ölçeği ile
(s.143) değerlendiriniz.
C.1.5 kazanımında öz geçmiş
kavramı ile kişisel niteliklerden
öz saygı ve öz güven üzerinde
durulacaktır.
Ben Kimim?
Öğrencilerin geçmişleri ile ilgili
C.1.6 ders kitabının
bilgi toplamaları ve bu bilgileri
111. sayfasındaki
arkadaşları ile paylaşmaları
değerlendirme
sağlanır.
sorularından
C.1.6 (!) Atatürkçülükle ilgili
yararlanınız.
konular (2) AÇIKLAMA:
Öğrencilerinizi
Öğrencilerin,
Atatürk’ün
Sözlü Sunum Ölçeği
“Kemal” adını almasıyla ilgili
ile (s.143)
anıyı araştırmaları sağlanarak
değerlendiriniz.
edindikleri
bilgileri
arkadaşlarıyla
paylaşmaları
istenecektir. Dinledikleri anıdan
ne
anladıkları
üzerinde
durulacaktır.
TEMA ADI
: DÜN, BUGÜN, YARIN
TEMA SÜRESİ : 11 MAYIS – 12 HAZİRAN 2015
DERS İÇİ, DİĞER DERSLER
SÜRE
HAFTA
AY
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
VE ARA DİSİPLİNLERLE
KAZANIMLAR
C.1.7. Geçmişten günümüze, kılık kıyafette
oluşan değişiklikleri araştırır ve bir kıyafet
tasarlar
ETKİNLİKLER
Kıyafetlerdeki Değişim
4
25 - 29 MAYIS 2015
MAYIS
C.1.8. Bayram kutlamalarındaki duygularını sözlü
olarak ifade eder.
C.1.10. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak
canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark
eder.
.
İLİŞKİLENDİRME
C.1.7Kılık kıyafet ve
C.1.7 yaratıcı düşünme ve araştırmadeğişiklik kavramları ile
becerilerini geliştirmeye yöneliktir. kişisel
niteliklerden
yeniliğe açıklık üzerinde
durulacaktır.
Bayram Coşkusu
C.1.9. Canlıların hareketlerini ve seslerini
birbirinden ayırt ederek, özgün bir biçimde
ifade eder.
AÇIKLAMALAR
Çevremizdeki Sesler
İnceleme Gezisi Örneği
C.1.8 Türkçeyi etkili , doğu ve güzel
ilde
kullanma ve iletişim becerileriniBulunduğunuz
etnografya
müzesi
ya
da
geliştirmeye yöneliktir.
eserlerin
(!) 23 Nisan Ulusal Egemenlik etnografik
diğer
Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs sergilendiği
müzeler
varsa
onlara
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve
Spor Bayramı ‘nın anlamsal önemi gezi düzenleyiniz.
kişisel
üzerinde durulacaktır. Bu kazanım C.1.8
bu bayramlardın denk geldiği niteliklerden
vatanseverlik,
kültürel
haftalarda işlenecektir
değerleri koruma ve
üzerinde
C.1.9 bilimin temel kavramlarını geliştirme
tanıma becerisini geliştirmeye durulacaktır.
yöneliktir.
C.1.10 bilimin temel kavramlarını
tanıma becerisini geliştirmeye
yöneliktir.
Türkçe dersi Görsel Okuma ve
Görsel
Sunu
öğrenme
alanı
kazanım 7 ile ilişkilendirilmiştir.
Mevsimler Hepimizi Etkiler
İnceleme Gezisi Önerisi
Eğer imkanınız varsa
TBMM’ye inceleme gezisi
düzenleyiniz.
C.1.9
İnceleme Gezisi Önerisi
Eğer imkanınız varsa
hayvanat bahçesine gezi
düzenleyiniz.
C.1.10
kazanımında
mevsim kavramı üzerinde
durulacaktır.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
kitabının
112. sayfasındaki
çalışmalarla
değerlendiriniz.
Öğrencilerinizi
yaptıkları kıyafet
tasarımları ile
değerlendiriniz
C.1.8 ders kitabının
113. sayfasındaki
çalışmalarla
değerlendiriniz.Öğren
cilerinizi Sözlü Sunum
Değerlendirme Ölçeği
ile değerlendiriniz.
C.1.7 ders
C.1.9 ders kitabının
114. sayfasındaki
çalışmalarla
değerlendiriniz.
Öğrencilerinizi
Dün, Bugün, Yarın
Teması Gözlem
Formu ile
değerlendiriniz.
C.1.10 ders kitabının
115. sayfasındaki
sorularla
değerlendiriniz.
El işi kağıtlarıyla
çalışmaları da
değerlendirme amaçlı
kullanınız.
TEMA ADI
KAZANIMLAR
C.1.11. Takvimden yararlanarak gün
içinde hava durumundaki değişiklikleri
gözlemler ve gözlem sonuçlarını tablo
üzerinde gösterir.
ETKİNLİ
KLER
Şimdi Hava Durumu
Doğada Bütün Renkler Var
ARA DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
AÇIKLAMAL
AR
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
C.1.11.araştırma, bilimin temel
C.1.11. ders kitabının 113.
kavramlarını tanıma becerilerini C.1.11. takvim ve hava
sayfasındaki değerlendirme sorusu
geliştirmeye yöneliktir.
durumu kavramları üzerinde
ile öğrencilerinizi değerlendiriniz.
Diğer derslerden matematik dersi durulacaktır.
Öğrencilerinizi
çalışma kitabının 102.
Zamanı Ölçme alt öğrenme alanı
.
sayfasındaki
gözlemleri
sonucunda
kazanım 1 ile ilişkilendirilmiştir.
C.1.12 yeryüzü,
oluşturdukları hava durumu grafiği
gökyüzü ve renk kavramı
üzerinde durulacaktır. ile değerlendiriniz.
C.1.12 araştırma, bilimin temel
kavramlarını tanıma becerilerini
İnceleme Gezi Önerisi C.1.12 ders kitabınım 117.
geliştirmeye yöneliktir
sayfasındaki değerlendirme sorusu
Eğer imkanınız varsa kır
ile öğrencilerinizi değerlendiriniz.
gezisi düzenleyiniz.
Çalışma kitabının 103 sayfasındaki
4
01 – 05 HAZİRAN 2015
C.1.12. Yeryüzünü ve gökyüzünü
gözlemleyerek doğadaki renk çeşitliliğini
fark eder.
HAZİRAN
: DÜN, BUGÜN, YARIN
TEMA SÜRESİ : 11 MAYIS – 12 HAZİRAN 2015
DERS İÇİ, DİĞER
DERSLERLE VE
SÜRE
HAFTA
AY
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
Gece ve Gündüz
C.1.13. Dünya’nın kendi çevresinde
dönmesini bir model üzerinden gözlemler
ve bunun sonuçlarını fark eder.
.
C.1.13. araştırma, bilimin temel
kavramlarını tanıma becerilerini
geliştirmeye yöneliktir
C.1.13.. Dünya ve gün
kavramı üzerinde
durulacaktır
eşleştirme testini uygulayınız.
C.1.13. ders kitabının 118.
sayfasındaki değerlendirme
sorusu ile öğrencilerinizi
değerlendiriniz. Öğrencilerinizi
“Etkinlik1 bölümünde yaptığınız,
deney, gözlem çalışması ve bu
çalışmalar sırasında sorulara
verdikleri cevaplar ile
değerlendiriniz. Verilen
cevapların doğruluğunu zayıf,orta
ve iyi şeklinde ölçeklendirerek
değerlendiriniz.
TEMA ADI
HAYAT BİLGİSİ -1.SINIF
: DÜN, BUGÜN, YARIN
TEMA SÜRESİ : 11 MAYIS – 12 HAZİRAN 2015
DERS İÇİ, DİĞER
SÜRE
HAFTA
AY
DERSLERLE VE ARA
KAZANIMLAR
C.1.15. İnsanların çevreyi hangi yollarla
değiştirdiğini ve bunun için neler yaptıklarını
araştırır ve anlatır.
08-12 HAZİRAN 2015
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
DİSİPLİNLERLE
İLİŞKİLENDİRME
C.1.14. Doğal afetlerin çevreyi nasıl
değiştirdiğini araştırır.
HAZİRAN
ETKİNLİKLER
AÇIKLAMALAR
Doğal Afet Gazetesi
Çevreyi Biz Değiştiriyoruz
4
C.1.16. “ Dün, Bugün, Yarın” temasında geçen
kavramları yerinde ve doğru bir biçimde
kullanır.
Kavramlar
C.1.14 kazanımı
kaynakları etkili kullanma
ve bilimin temel
kavramlarını tanıma
becerilerini geliştirmeye
yöneliktir.
C.1.15 kazanımı
araştırma Türkçeyi doğru
etkili, ve güzel kullanma
becerilerini geliştirmeye
yöneliktir.
Ara Disiplin Kazanımı
Spor Kültürü ve Olimpik
Eğitim (24)
C.1.16 kazanımı temalarla
ilgili kavramları tanıma
becerisini
geliştirmeye
yöneliktir.
Diğer derslerden Türkçe
dersi Yazma öğrenme alanı
Kendini Yazılı Olarak İfade
Etme
kazanım
1
ile
ilişkilendirilmiştir.
C.1.15 kazanımında
geçmiş,
şimdi,
gelecek, oyuncak, öz
geçmiş,
anı
kılık
kıyafet,
değişiklik,
mevsim, takvim, hava
durumu,
yeryüzü,
gökyüzü, renk Dünya
ve gün kavramları
üzerinde durulacaktır.
C.1.14.Öğrencilerinizi
ders
kitabının 120. sayfasındaki
değerlendirme
sorusuna
yönlendiriniz. Araştırma Kağıdı
Değerlendirme
Ölçeğini
uygulayınız..
C.1.15 Öğrencilerinizi ders
kitabının 121. sayfasındaki
değerlendirme
sorusuna
yönlendiriniz. Araştırma Kağıdı
Değerlendirme
Ölçeğini
uygulayınız.. Çalışma kitabı 106.
sayfadaki uzun cevaplı sorular
ile
öğrencilerinizi
değerlendiriniz.
C.1.16.Öğrencilerinizi
ders
kitabının 122. sayfasındaki
değerlendirme
sorusuna
yönlendiriniz. Öğrencilerinizi
ürün
dosyası
ile
değerlendiriniz.
Download

Hayat Bilgisi Yıllık Ders Planı