1 ORAN ANALİZLERİ C KVYK’ın toplam kaynaklara oranı 1) LİKİDİTE ORANLARI KV borç ödeme gücünü ölçmek. Net çalışma sermayesinin yeterliliğini ölçmek. A Cari oran (Üçüncü derecede likit oranı) Her bir liralık K.V.borca karşılık kaç liralık dönen varlık var? à net çalışma sermayesini ölçer Dönen varlıklar / KVYK = 2 à yeterli kabul edilir B Likidite oranı (Asit – test oranı) (ikinci derecede likit oran) Varlıkların % kaçının KVYK ile finanse edildiğini ölçer KVYK / Aktif veya Pasif toplamı x 100 KVYK / ÖK + YK x 100 D Faizleri Karşılama Oranı Bu oran faiz giderlerini kaç kere kazandığını gösterir. Oran ne kadar yüksek çıkarsa alacaklarının faiz garantisinin ve finansal gücünün iyi olduğu gösterir. Cari oranı tamamlar, daha anlamlı hale getirir. Bir dönemde stokların paraya çevrilememesi halinde borç ödeme gücünü ölçer. HD + MK + Alacaklar / KVYK – Alınan Avanslar = 1 à yeterli C Nakit oranı (Disponibilite oranı) (birinci derecede likit oran) Nakit ve nakit benzeri varlıklar ile her an pazarlanabilir MK lerin KVB’ları ne ölçüde karşıladığını gösterir. HD + MK / KVYK – Alınan Avanslar = 0,20 0.20 üstü atıl paraya işaret edebilir altı ise nakit sıkışıklığına (YK ihtiyacı) Faiz ve vergiden önceki kar / Faiz giderleri E Borçları Karşılama Oranları (borç servis oranı) Uzun dönemli borçların anapara ve faizleri ödeme gücü D.N.K + Amortisman Gid. / Faiz Gid. + Anapara Ödemel F Maddi duran varlıkların özkaynaklara oranı MDV’ların ne kadarının ÖK ile finanse edildiğini gösterir. %100’ün üzerinde olması, ÖK’ların Duran V finansmanı için yetersiz olduğunu bir kısmının da YK ile finanse edildiğini gösterir. Net MDV / ÖK X 100 3 FAALİYET ORANLARI 2) FİNANSAL YAPI ORANLARI a) Stok devir hızı Kaynak yapısını ve uzun vadeli borç ödeme gücünü ölçer. Varlıkların ne kadarının KV ne kadarının UV ne kadarının ÖK ile finanse edildiğinin belirlenmesinde kullanılır. YK ile ÖK arasında uygun dengenin varolup olmadığını da araştırır. Ne kadar finansal risk aldığını gösterir. Temel ilke, Dönen V >>> KVYK Duran V >>> UVYK ya da ÖK ile finanse edilmesidir. A Yabancı Kaynakların Aktif Toplamına Oranı (kaldıraç oranı) Varlıkların % kaçının YK ile finanse edildiğini gösterir Oran %50’den yüksekse YK’ların payının ÖK’dan yüksek olduğu anlamına gelir. Kredi verenler emniyet payının dar olduğunu, mali yönden güç duruma düşebilir Toplam YK Toplam V x 100= %50 Aktiflerin % kaçının ÖK ile finanse edildiğini gösterir. Devamlı sermaye : U.V.Y.K + Öz Kaynak x 100 veya Satışların maliyeti / Ort. Ticari mallar veya Net satışlar / Ort. Ticari Mal stoğu Stokta kalma süresi : 365 . S.Devir Hızı Ort. Ticari Mal stoğu = D.başı + D.sonu / 2 Üretim işletmelerinde : İlk Madde ve Malzeme Stok Devir Hızı Hesap döneminde üretime verilen İ.M.M.Gid Ort. İ.M.M. Stokları B Özkaynakların aktif toplamına oranı (ÖK oranı) ÖK Aktifler Stokların hangi sürede satıldığı ya da üretim faaliyetinde tükenerek satış hasılatına dönüştüğünü ölçer. Devir hızı yüksekse satış hacmi ve satış karlılığının artacağı öngörülür. Düşükse stokların eritilmesinde sorun olduğu düşünülür. Ticaret Şirketlerinde : ÖK . ÖK + YK x 100 Yarı Mamul Devir Hızı Üretilen Mamul Maliyeti Ort. Yarı Mamul Stokları Mamul Stok Devir Hızı SMM/ Ort. Mamul Stokları
2 B Ticari Alacakların devir hızı Tahsil kalitesi ve yeteneğini ölçer. Likiditenin ölçülmesinde destekleyici bilgidir. Oran yüksekse alacaklar kısa sürede tahsil ediliyor anlamına gelir. Oran düşükse tahsilat güçlüğü çekildiği ve fonların alacaklara bağlı olduğu anlamına gelir. Senetlerin net değerleri bulunmalıdır. İşletme yönetimindeki başarı ve karlılık analizinde önemlidir. Kredili satışlar / Ort. Ticari alacaklar Dönem Net kar / Ortalama Öz kaynaklar Ortalama tahsilat süresi Net Kar Satışlar Toplam Varlık ÖKK= ­­­­­­­­­­­­­­­­­ x ­­­­­­­­­­­­­­­­­ x ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Satışlar Top.Varlık Öz kaynaklar Alacakların satıştan kaç gün sonra tahsil edildiğini gösterir 365 / Alacak devir hızı veya Ticari Alacaklar / Günlük kredili satışlar C Net çalışma sermayesi devir hızı Net çalışma sermayesinin verimli kullanılıp kullanılmadığını ölçer Net satışlar / Ort. Net çalışma sermayesi D Toplam Aktiflerin Devir Hızı Her 1 liralık varlık tarafından sağlanan satışları gösterir. Net Satışlar / Toplam Aktif Kar – Sermaye ilişkisi 1) Mali rantabilite (Özkaynak karlılığı) 2) Ekonomik rantabilite (Devamlı sermayenin amortismanı) Toplam karın % kaçı kadar kar ettiğini gösterir. İşletmeye yatırılan fonların verimliliğini ölçer. Oran yüksekse kaynak karlılığı iyidir. Ekonomik rantabilite oranının < mali karlılık oranı istenir. Aksi durumda YK kullanma maliyetinin normalin üzerinde olduğu düşünülür. Dönem Karı + U.V.Borç Gideri Öz kaynaklar + U.V.Y.K 3 Toplam Varlıkların Karlılığı Oranı (Varlık Getirisi) E Maddi Duran Varlık Devir Hızı Kendilerinin kaç katı satış yaratıyor. Oran Yüksek ise kapasite üstü, oran düşük ise atıl kapasite Net Satışlar / MDV (net) F Özkaynak devir hızı Çok yüksek olması YK kullanımı fazla, ÖS yetersiz. Net satışlar / Ortalama Özsermaye G Ticari Borçlar Devir Hızı ve Ort. Ödeme Süresi Mal alışlarının borçlarını ödeme hızı. Kredili Alışlar / Ort. Ticari Borçlar Düşük çıkması finansman olanağı yaratır 365 x Ortç Ticari borçlar Kredili Alışlar /(SMM) A) KARLILIK ORANLARI Satışların karlılığı oranları 1) Brüt kar Marjı oranı (BSK NS oranı) Zaman içinde yükselme eğilimi olumludur. Brüt kar / Net satışlar = 1­ SMMM/Net satışlar 2) Net Faaliyet karı Marjı (iş hacminin rantabilitesi) Esas faaliyet karlılığını gösterir Esas Faaliyet karı / Net satışlar 3) Net kar Marjı oranı 1 liralık satışın ne kadarı kar? Dönem Net Karı / Net Satışlar TV Karlılığı= Kar Marjı x TV devir hızı Net Kar Net Kar Satışlar ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ = ­­­­­­­­­­­­­­­­ x ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Ort. Top.Varlık Satışlar Ort. Top. Var. Kar Marjı: belli bir satış düzeyinde kar elde etme Varlık devir hızı : belli bir satış düzeyi için varlık yatırım düzeyi. 1­ Satış hasılatının her lirasından elde edilen karın max. İlkesi 2­ İşletmeye yatırılan her liranın karının max. İlkesi.
Download

GENERAL CLASSIFICATION / GENEL KLASMAN 3 STAGE 2