13-14.
HAFTA
ISL 2003
ENVANTER VE BİLANÇO
Doç.Dr. Murat YILDIRIM
[email protected]
KBUZEM
Karabük Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
ISL203 2
Envanter ve Bilanço
1.
Ticaret İşletmelerinde 7/A Seçeneğine Göre Envanter İşlemleri
1.
2.
Mehmet BOYLU İşletmesi 15.05.2013 tarihinde KARABÜK’te kurulmuştur. Hesap Dönemi
takvim yılıdır.
Bu işletmenin 31.12.2015 tarihli genel geçici mizanı ile envanter bilgileri aşağıda
verilmiştir.
Mehmet BOYLU İşletmesi
31.12.2015 Tarihli GENEL GEÇİCİ MIZANI
Hesaplar
Borç
Alacak
Tutarı
Tutarı
100 Kasa
420.000
238.000
102 Bankalar
60.000
0
103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-)
0
40.000
108 Diğer Hazır Değerler
30.000
0
111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar
60.000
0
120 Alıcılar
50.000
10.000
153 Ticari Mallar
160.000
0
157 Diğer Stoklar
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
180 Gelecek Aylara Ait Giderler
181 Gelir Tahakkukları
190 Devreden KDV
191 İndirilecek KDV
115.000
0
252 Binalar
600.000
0
253 Tesis Makine ve Cihazlar
900.000
0
255 Demirbaşlar
200.000
0
257 Birikmiş Amortismanlar (-)
0
240.000
260 Haklar
300.000
0
264 Özel Maliyetler
200.000
0
268 Birikmiş Amortismanlar (-)
0
160.000
321 Borç Senetleri
20.000
90.000
322 Borç Senetleri Reeskontu (-)
0
0
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
0
50.000
381 Gider Tahakkukları
0
100.000
391 Hesaplanan KDV
0
12.000
500 Sermaye
0
2.200.000
591 Dönem Net Zararı
0
0
600 Yurt İçi Satışlar
0
80.000
610 Satıştan İadeler
611 Satış Iskontoları
621Satılan Ticari Mallar Maliyeti
630 Ar-Ge Giderleri
631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Gideri
632 Gen. Yön. Gid.
642 Faiz Gelirleri
647 Reeskont Faiz Gelirleri
654 Karşılık Giderleri
690 Dönem K/Z
Borç
Kalanı
182.000
60.000
0
30.000
60.000
40.000
160.000
Alacak
Kalanı
0
0
40.000
0
0
0
0
115.000
600.000
900.000
200.000
0
300.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240.000
0
0
160.000
70.000
0
50.000
100.000
12.000
2.200.000
0
80.000
KBUZEM
Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
ISL203 3
Envanter ve Bilanço
750 Ar-Ge Giderleri
751 Ar-Ge Giderleri Yansıtma Hs.
760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma
Hs.
770 Genel Yönetim Giderleri
771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs.
Toplam
2.
60.000
60.000
45.000
45.000
3.220.000
3.220.000
2.952.000
2.952.000
Envanter Bilgileri (31.12.2015)
1.
İşletme, satıcı S. KARAOĞLU’na 10.000 TL’lik bonoyu imza edip verdiği halde, yanlışlıkla çek
düzenleme kaydı yaptığı tespit edilmiştir.
31.12.2015
103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri Hs.(-)
321 Borç Senetleri Hs.
2.
3.220.000
3.220.000
10.000
10.000
İşletme Müşteri K. ADIGÜZEL’in iade ettiği %18 KDV dahil 11.800 TL’lik malın kaydını
yapmadığını tespit etmiştir.
31.12.2015
610 Satıştan İadeler Hs.
191 İndirilecek KDV Hs.
120 Alıcılar Hs.
3.
10.000
1.800
11.800
İşletme borç senetlerinin tümünü tasarruf değeri ölçüsü ile değerleyecektir. Borç senetlerinin
vadesi 10.04.2016’dir. TCMB’nın 2015 yılı avans işlemleri için belirlediği iskonto oranı %15’dir.
31.12.2015
322 Borç Senetleri Reeskontu Hs. (-)
647 Reeskont Faiz Gelirleri Hs.
4.
3.158
3.158
İşletme genel geçici mizanda 60.000 TL, alış bedeli ile görülen 50.000 TL nominal değerli %18 faizli
ve 5 yıl vadeli özel sektör tahvillerinin 2015 yılına ait 4 aylık tahvil faiz tahakkuk kaydını
yapmadığını tespit etmiştir. Tahvil kupon vadesi 01.09.2015-31.08.2016’dır.
31.12.2015
181 Gelir Tahakkukları Hs.
642 Faiz Gelirleri Hs.
3.000
KBUZEM
Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
3.000
ISL203 4
Envanter ve Bilanço
5.
İşletmenin tek müşterisi olan K. ADIGÜZEL’e sattığı malların net bedeli(Satışlar-Satış iadesi)
üzerinden %10 oranında ıskonto yaptığı halde kaydını yapmadığını tespit etmiştir. KDV oranı %
18 olarak alınacaktır.
31.12.2015
611 Satış Iskontoları Hs.
191 İndirilecek KDV Hs.
120 Alıcılar Hs.
6.
7.000
1.260
8.260
İşletme satın aldığı ve 108 Diğer Hazır Değerler Hesabına kaydettiği 5.000 TL’lik pulların bilanço
gününe kadar 2.000 TL’lik kısmının idari hizmetlerde kullanıldığı tespit edilmiştir.
31.12.2015
770 Genel Yönetim Giderleri Hs.
108 Diğer Hazır Değerler Hs.
7.
2.000
2.000
İşletmede dönem sonu mal mevcudu 104.000 TL olarak tespit edilmiştir. Ancak bu malların 23.000
TL’lik kısmı fiziki nedenlerden dolayı % 10’dan fazla değer kaybetmiştir. İşletme, değer kaybına
uğramış bu mallar için Karabük İl Takdir Komisyonuna başvurmuş ve komisyon bu malların
emsal bedelini 19.000 TL olarak belirlemiştir. İşletme karşılık ayırmaya karar vermiştir.
31.12.2015
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hs.
153 Ticari Mallar Hs.
56.000
56.000
31.12.2015
157 Diğer Stoklar Hs.
153 Ticari Mallar Hs.
23.000
23.000
31.12.2015
654 Karşılık Giderleri Hs.
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
Hs.(-)
4.000
KBUZEM
Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
4.000
ISL203 5
Envanter ve Bilanço
8.
İşletmemiz Bay. Bayram Tuncel’den bir Mağazayı 01.12.2015 tarihinde aylığı 10.000 TL olmak
üzere 6 aylığına kiralamıştır. %20 Gelir vergisi kesintisi yaptıktan sonra ilgili tutarı kira dönemini
başında mağaza sahibine ödemiştir.
31.12.2015
760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hs.
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hs.
10.000
50.000
100 Kasa Hs.
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs.
9.
48.000
12.000
Gider tahakkukları hesabında yer alan 100.000 TL meblağın 40.000 TL kısmının 2015 yılında
ödendiği tespit edilmiştir.
31.12.2015
381 Gider Tahakkukları Hs.
100 Kasa Hs.
40.000
40.000
10. İşletme E Bankasından gelen dekontla verilen çeklerden 25.000 TL’lik çekin ödendiğini
öğrenmiştir.
31.12.2015
103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri Hs. (-)
102 Bankalar Hs.
25.000
25.000
11. İşletmenin idari faaliyetlerde kullandığı duran varlıklarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
Cinsi
Maliyeti
B. Amortismanı
Eko. Ömrü
Amort.Yönt.
Binalar
600.000
60.000
50 Yıl
Normal
Makineler
900.000
180.000
20 Yıl
Azalan
Demirbaşlar
200.000
0
10 Yıl
Normal
Haklar
300.000
120.000
5 Yıl
Normal
Özel Maliyetler
200.000
100.000
4 Yıl
Normal
•
Binalar için amortisman
31.12.2015
770 Genel Yönetim Giderleri Hs.
257 Birikmiş Amortismanlar. Hs. (-)
12.000
12.000
KBUZEM
Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
ISL203 6
Envanter ve Bilanço
•
Makineler için amortisman
31.12.2015
770 Genel Yönetim Giderleri Hs.
257 Birikmiş Amortismanlar Hs.(-)
•
72.000
72.000
Demirbaşlar için amortismanlar
31.12.2015
770 Genel Yönetim giderleri Hs.
257 Birikmiş Amortismanlar Hs.(-)
•
20.000
20.000
Haklar için amortisman
31.12.2015
770 Genel Yönetim Giderleri Hs.
268 Birikmiş Amortismanlar Hs. (-)
•
60.000
60.000
Özel Maliyetler için amortisman
31.12.2015
770 Genel Yönetim Giderleri Hs.
268 Birikmiş Amortismanlar Hs.(-)
•
25.000
25.000
KDV Tahakkuku
31.12.2015
190 Devreden KDV Hs.
391 Hesaplanan KDV Hs.
191 İndirilecek KDV Hs.
•
106.060
12.000
118.060
Maliyet Hesaplarının Kapatılması
31.12.2015
630 Ar-Ge Giderleri Hs.
631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid. Hs.
632 Genel Yön. Gid. Hs.
751 Ar-Ge Gid. Yanst. Hs.
761 Pazarlama Sat. Dağ. Gid. Yanst.Hs.
771 Genel Yönetim Giderleri Yanst.Hs.
60.000
10.000
236.000
60.000
10.000
236.000
KBUZEM
Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
ISL203 7
Envanter ve Bilanço
•
Maliyet Hesaplarının Kapatılması
31.12.2015
751 Ar- Ge Giderleri Yanst. Hs.
761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid. Yanst. Hs.
771 Genel Yön. Gid. Yanst. Hs.
750 Ar-Ge Gid. Hs.
760 Pazarlama Sat. Dağ. Gid. Hs.
770 Genel Yönetim Giderleri Hs.
•
60.000
10.000
236.000
60.000
10.000
236.000
Gider Hesaplarının Kapatılması
31.12.2015
690 Dönem Kar Zarar Hs.
610 Satıştan İadeler Hs.
611 Satış Iskontoları Hs.
621 STMM Hs.
630 Ar-Ge Giderleri. Hs.
631 Pazarlama Satış ve Dağ. Gider Hs.
632 Genel Yönetim Gider Hs.
654 Karşılık Giderleri Hs.
•
383.000
10.000
7.000
56.000
60.000
10.000
236.000
4.000
Gelir Hesaplarının Kapatılması
31.12.2015
600 Yurtiçi Satışlar Hs.
642 Faiz Gelirleri Hs.
647 Reeskont Faiz Gelirleri Hs.
690 Dönem Kar Zarar Hs.
•
80.000
3.000
3.158
86.158
Gelir Hesaplarının Kapatılması
31.12.2015
692 Dönem Net Zararı Hs.
690 Dönem Kar Zarar Hs.
•
296.842
296.842
Zararın Bilançoya Aktarılması
31.12.2015
591 Dönem Net Zararı Hs.
692 Dönem Net Zararı Hs.
296.842
5.448.120
296.842
5.448.120
KBUZEM
Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
ISL203 8
Envanter ve Bilanço
3.
Defteri Kebir Kayıtları
100 Kasa Hs.
420.000
420.000
420.000
238.000
48.000
40.000
326.000
94.000
420.000
108 D.Hazır Değ. Hs
102 Bankalar Hs.
103 Verilen Çek ve Öd. Emirleri
Hs. (-)
60.000
25.000
10.000
25.000
40.000
60.000
25.000
35.000
60.000
35.000
5.000
40.000
40.000
60.000
111 Öz.Kes.Tah.S.Bn.H
120 Alıcılar Hs.
30.000
2.000
28.000
60.000
60.000
50.000
30.000
30.000
60.000
60.000
50.000
50.000
153 Ticari Mallar Hs.
160.000 56.000
23.000
160.000 79.000
81.000
160.000 160.000
157 Diğer Stoklar Hs.
23.000 23.000
23.000
23.000
40.000
10.000
11.800
8.260
30.060
19.940
50.000
158 S.D.D.Karş.(-)
4.000 4.000
4.000
4.000
180 Gel.Ay.Ait Gid
50.000 50.000
50.000 50.000
181 Gelir Tahh. Hs.
3.000 3.000
3.000 3.000
252 Binalar Hs.
600.000
600.000
600.000
257 Birk. Amor.Hs.(-)
344.000
344.000
240.000
12.000
72.000
20.000
344.000
190 Devreden KDV Hs.
106.060 106.060
106.060 106.060
253 Tes. Mak. Cih. Hs.
900.000
900.000
900.000
260 Haklar Hs.
300.000
300.000
300.000
300.000
191 İnd. KDV Hs.
115.000
1.800
1.260
118.060
118.060
255 Demirbaşlar Hs.
200.000
200.000
200.000
264 Öz. Maliyet. Hs.
200.000
200.000
KBUZEM
Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
200.000
200.000
ISL203 9
Envanter ve Bilanço
268 Birk.Amor.Hs.(-)
245.000
160.000
60.000
25.000
245.000
360 Öd.Ver.Fon.Hs.
62.000
50.000
12.000
62.000
500 Sermaye Hs.
2.200.000
321 Borç Senetleri Hs.
20.000
90.000
10.000
20.000
80.000
100.000
100.000
322 Brç.Sen.Rs.Hs.(-)
3.158 3.158
3.158 3.158
100.000
381 Gid. Tah. Hs.
391 Hes. KDV Hs.
40.000
100.000
12.000
12.000
40.000
100.000
12.000
12.000
591 Dön. Net Zar. Hs.(-)
296.842 296.842
2.200.000
600 Y.İçi. Sat. Hs.
80.000
80.000
610 Sat. İadeler Hs.
10.000 10.000
611 Satış İskontoları Hs.
7.000 7.000
630 Ar-Ge Gid. Hs.
60.000 60.000
631 PSD Gid. Hs.
10.000 10.000
632 G. Yön. Gid. Hs.
236.000 236.000
642 Faiz Gelirleri Hs.
3.000 3.000
647 Res.Faiz Gel. Hs.
3.158 3.158
654 Kar. Gid. Hs.
4.000 4.000
750 Ar-Ge Giderleri Hs.
60.000 60.000
751 Ar-GeGid.Y. Hs.
60.000 60.000
760 PSD Gid. Hs.
10.000 10.000
761 PSDGid.Y. Hs.
10.000 10.000
770 G.Yön.G.Hs.
45.000
2.000
12.000
72.000
20.000
60.000
25.000
236.000 236.000
771 G.Yön.G.Y.Hs.
236.000
236.000
692 Dönem Net K/Z
296.842 296.842
690 Dönem K/Z
383.000
86.158
383.000
621 STMM
56.000 56.000
296.842
383.000
KBUZEM
Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
ISL203 10
Envanter ve Bilanço
3.1. Genel Kesin Mizan
Mehmet BOYLU İşletmesi
31.12.2015 Tarihli GENEL KESİN MIZANI
Hesaplar
Borç
Alacak
Tutarı
Tutarı
100 Kasa
420.000
326.000
102 Bankalar
60.000
25.000
103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-)
35.000
40.000
108 Diğer Hazır Değerler
30.000
2.000
111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar
60.000
0
120 Alıcılar
50.000
30.060
153 Ticari Mallar
160.000
79.000
157 Diğer Stoklar
23.000
0
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0
4.000
180 Gelecek Aylara Ait Giderler
50.000
0
181 Gelir Tahakkukları
3.000
0
190 Devreden KDV
106.060
0
191 İndirilecek KDV
118.060
118.060
252 Binalar
600.000
0
253 Tesis Makine ve Cihazlar
900.000
0
255 Demirbaşlar
200.000
0
257 Birikmiş Amortismanlar (-)
0
344.000
260 Haklar
300.000
0
264 Özel Maliyetler
200.000
0
268 Birikmiş Amortismanlar (-)
0
245.000
321 Borç Senetleri
20.000
100.000
322 Borç Senetleri Reeskontu (-)
3.158
0
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
0
62.000
381 Gider Tahakkukları
40.000
100.000
391 Hesaplanan KDV
12.000
12.000
500 Sermaye
0
2.200.000
591 Dönem Net Zararı Hs. (-)
296.842
0
600 Yurt İçi Satışlar
80.000
80.000
610 Satıştan İadeler
10.000
10.000
611 Satış Iskontoları
7.000
7.000
621Satılan Ticari Mallar Maliyeti
56.000
56.000
630 Ar-Ge Giderleri
60.000
60.000
631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Gideri
10.000
10.000
632 Genel Yönetim Giderleri
236.000
236.000
642 Faiz Gelirleri
3.000
3.000
647 Reeskont Faiz Gelirleri
3.158
3.158
654 Karşılık Giderleri
4.000
4.000
690 Dönem K/Z
383.000
383.000
692 Dönem Net Kar/Zarar Hs.
296.842
296.842
750 Ar-Ge Giderleri
60.000
60.000
751 Ar-Ge Giderleri Yansıtma Hs.
60.000
60.000
760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
10.000
10.000
761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma
10.000
10.000
Borç
Kalanı
94.000
35.000
0
28.000
60.000
19.940
81.000
23.000
0
50.000
3.000
106.060
0
600.000
900.000
200.000
0
300.000
200.000
0
0
3.158
0
0
0
0
296.842
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KBUZEM
Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Alacak
Kalanı
0
0
5.000
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
344.000
0
0
245.000
80.000
0
62.000
60.000
0
2.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ISL203 11
Envanter ve Bilanço
Hs.
770 Genel Yönetim Giderleri
771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs.
Toplam
236.000
236.000
5.448.120
236.000
236.000
5.448.120
0
0
3.000.000
KBUZEM
Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
0
0
3.000.000
ISL203 12
Envanter ve Bilanço
3.2. Dönemsonu Bilançosu
Mehmet BOYLU İşletmesi
31.12.2015 Tarihli Dönemsonu Bilançosu
Varlıklar
Kaynaklar
I Dönen Varlıklar
491.000 III KVYK
198.842
10 Hazır Değerler
152.000
32 Ticari Alacaklar
76.842
100 Kasa Hs.
94.000
80.000
102 Bankalar Hs.
35.000
321 Borç Senetleri
322 Borç Senetleri Reeskontu
Hs.(-)
103 Ver.Çek ve Öd. Emri Hs.(-)
(5.000)
36 Ödenecek Vergi ve
Yükümlülükler
62.000
108 Diğ.Haz.Değ. Hs.
28.000
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
Hs.
62.000
11 Menkul Kıymetler
60.000
38 Gel.Ayl.Ait Gelirler ve Gid.
Tahakk.
60.000
111 Ö.K.Tah.Sen. ve BonoHs.
60.000
12 Ticari Alacaklar
19.940
120 Alıcılar Hs.
19.940
381 Gider Tahakkukları Hs.
IV UVYK
V ÖZKAYNAKLAR
15 Stoklar
100.000
50 Ödenmiş Sermaye
2.200.000
153 Ticari Mallar
157 Diğer Stoklar
158 Stok Değ.Düş.Karş.Hs.(-)
81.000
23.000
(4.000)
500 Sermaye Hs.
2.200.000
59 Dönem Net Karı(Zararı)
(296.842)
591 Dönem Net Zararı (-)
(296.842)
18 Gel.Ay.Ait Gid.ve Gelirler
53.000
180 Gel.Ay.Ait Giderler Hs.
181 Gelir Tahakkukları Hs.
50.000
3.000
19 Diğer Dönen Varlıklar
106.060
190 Devreden KDV Hs.
II Duran Varlıklar
106.060
25 Maddi Duran Varlıklar
1.356.000
252 Binalar Hs.
253 Tes. Mak. Ve Cihaz Hs.
255 Demirbaşlar Hs.
257 Birik.Amortismanlar Hs.(-)
600.000
900.000
200.000
(344.000)
26 Maddi Olmayan Duran
Varlıklar
260 Haklar Hs.
264 Özel Maliyetler
268 Birik.Amortismanlar Hs.(-)
Varlıklar Toplamı
(3.158)
60.000
0
1.903.158
1.611.000
255.000
300.000
200.000
(245.000)
2.102.000
Kaynaklar Toplamı
KBUZEM
Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
2.102.000
ISL203 13
Envanter ve Bilanço
3.3. Gelir Tablosu
Mehmet Boylu İşletmesinin
01.01.2015 - 31.12.2015 Faaliyet Dönemi Gelir Tablosu
Giderler
610 Satıştan İadeler
611 Satış İskontoları
621 Satışların Maliyeti
630 Ar-Ge Giderleri
631 Paz.Sat.Dağ.Giderleri
632 Genel Yönetim Gider.
654 Karşılık Giderleri
Toplam
10.000
7.000
56.000
60.000
10.000
236.000
4.000
383.000
600 Yurtiçi Satışlar Hs.
642 Faiz Gelirleri Hs.
647 Reeskont Faiz Gelirleri
Gelirler Toplamı
692 Dönem Net Karı/Zararı
Toplam
383.000
Kapanış Kaydı
31/12/2015
321 Borç Senetleri Hs.
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs.
381 Gider Tahakkukları Hs.
500 Sermaye Hs.
103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri Hs.(-)
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs.(-)
257 Birikmiş Amortismanlar Hs. (-)
268 Birikmiş Amortismanlar Hs. (-)
100 Kasa Hs.
102 Bankalar Hs.
108 Diğer Hazır Değerler Hs.
111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hs.
120 Alıcılar Hs.
153 Ticari Mallar Hs.
157 Diğer Stoklar Hs.
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hs.
181 Gelir Tahakkukları Hs.
190 Devreden KDV Hs.
252 Binalar Hs.
253 Tesis Makine ve Cihazlar Hs.
255 Demirbaşlar Hs.
260 Haklar Hs.
264 Özel Maliyetler Hs.
322 Borç Senetleri Reeskontu Hs. (-)
591 Dönem Net Zararı Hs. (-)
Kapanış kaydı
/
5.448.120
5.448.120
80.000
62.000
60.000
2.220.000
5.000
4.000
344.000
245.000
94.000
35.000
28.000
60.000
19.940
81.000
23.000
50.000
3.000
106.060
600.000
900.000
200.000
300.000
200.000
3.158
296.842
8.448.120
Gelirler
80.000
3.000
3.158
86.158
296.842
8.448.120
KBUZEM
Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
ISL203 14
Envanter ve Bilanço
KAYNAKÇA
Yusuf Sürmen, "Muhasebe II", Celepler Matbacılık, Trabzon, 2010
KBUZEM
Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Download

13-14. HAFTA - Karabük Üniversitesi