2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI
FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI
29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00
SORU 1: PARS Ticaret A.Ş.’nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali
yılına
ait
dönem
sonu
envanter
işlemlerine
ilişkin
bilgiler
aşağıda
verilmiştir:
*
*
*
*
İşletme, ticari malların izlenmesinde kayıt yöntemi olarak “Aralıklı Envanter Yöntemi”ni kullanmaktadır.
İşletme, maliyet muhasebesi kayıt seçeneği olarak ”7/A” seçeneğini kullanmaktadır.
Tüm kayıtlar ana hesap düzeyinde takip edilecektir.
Kurumlar vergisine ilişkin vergi karşılığı hesaplanmayacaktır.
PARS Ticaret A.Ş. 30.11.2013 Tarihli Geçici Mizanı (TL)
BT
AT
BK
AK
100 KASA
41.500
20.000
21.500
0
102 BANKALAR
28.400
1.100
27.300
0
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ
13.180
15.380
0
2.200
9.500
0
9.500
0
0
300
0
300
32.690
8.460
24.230
0
1.330
0
1.330
0
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
14.920
0
14.920
0
135 PERSONELDEN ALACAKLAR
5.650
1.200
4.450
0
153 TİCARİ MALLAR
79.560
1.410
78.150
0
254 TAŞITLAR
30.000
0
30.000
0
110 HİSSE SENETLERİ
119 MENKUL KIYM.DEĞ.DÜŞ.KARŞ.
121 ALACAK SENETLERİ
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
0
18.000
0
18.000
3.390
21.210
0
17.820
13.550
23.580
0
10.030
0
1.280
0
1.280
11.100
15.850
0
4.750
500 SERMAYE
0
90.000
0
90.000
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0
16.850
0
16.850
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
0
92.000
0
92.000
300 BANKA KREDİLERİ (KV)
321 BORÇ SENETLERİ
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
610 SATIŞTAN İADELER
8.000
0
8.000
0
33.000
0
33.000
0
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
350
0
350
0
653 KOMİSYON GİDERLERİ
500
0
500
0
326.620
326.620
253.230
253.230
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
TOPLAM
2013 Aralık ayı ekonomik işlemleri ile dönemsonu envanter işlemleri sırasında tespit edilen hususlar aşağıdaki gibidir:
1) 01.12.2013 tarihinde,verilen depozito ve teminatlar ticari ilişki bittiğinden nakit olarak tahsil edilmiştir.
2) 01.12.2013 tarihinde, daha önce verilen ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş olan 1.560 TL tutarındaki borç senedi geri
alınarak iptal edilmiş ve yerine aynı tutarda çek keşide edilmiştir.
3) 03.12.2013 tarihinde, 30.000 TL + KDV %18 KDV tutarında ticari mal satışı gerçekleşmiş ve fatura bedelinin tamamı için
çek alınmıştır.
4) 05.12.2013 tarihinde 3.830 TL tutarındaki senetli alacak tahsil edilememiş ve şüpheli hale geldiğine karar verilmiştir.
5) 12.12.2013 tarihinde, 40.000 TL + %18 KDV bedelli ticari mal satın alınmış bedelin 35.400 TL’si için daha önce alınan
çek ciro edilmiş, kalan kısım ise nakden ödenmiştir.
6) 15.12.2013 tarihinde, hisse senetlerinin tamamı 9.750 TL bedelle banka kanalıyla satılmıştır. (Komisyon ihmal
edilecektir)
7) 19.12.2013 tarihinde, aktifte kayıtlı bedeli 12.000 TL ve birikmiş amortismanları 7.200 TL olan bir kamyon yapılan kaza
sonucunda pert olmuş ( değeri sıfıra düşmüş) sigorta şirketi kasko bedeli olarak 9.500 TL ‘sını işletmesinin bankadaki
hesabına yatırmıştır. (Vergilendirme ihmal edilecektir)
8) 21.12.2013 tarihinde, olağanüstü genel kurulda çıkan geçmiş yıl karlarının tamamının dağıtılması kararına ilişkin kar
dağıtım tahakkuk kaydı yapılmıştır. Kar dağıtımına ilişkin bilgiler şöyledir: Genel Kanuni Yedek Akçe Toplamı: 2.180TL,
Temettüler Toplamı ise 14.670 TL’dir.
9) 31.12.2013 tarihinde, Aralık ayı ücret tahakkuku yapılacaktır. Ücret tahakkukuna ait bilgiler şöyledir (3 işçiye ait
toplam tutarlardır): Brüt Ücretler Toplamı: 5.200 TL, SGK İşçi Payları: 728 TL, İşsizlik Sigortası İşçi Payları: 52 TL, Gelir
Vergisi Stopajı: 663 TL, SGK İşveren Payları: 1.066 TL, İşsizlik Sigortası İşveren Payları: 104 TL, Damga Vergisi 40 TL
(yuvarlanmış rakam ) ve asgari geçim indirimi 80 TL’dir. ( yuvarlanmış rakam).
10) 31.12.2013 tarihinde, şüpheli alacağın borçlusu olan firmanın iflas ettiği ve tasfiye masasında alacağa sıra gelmediği
icra dairesi ilamı ile öğrenilmiştir.
11) 31.12.2013 tarihinde, gelen 1.500 TL +%18 KDV bedelli elektrik faturası aynı gün nakden ödenmiştir.
12) 31.12.2013 tarihinde ticari mal stokları sayılmış ve stokta maliyet bedeli ile 56.133 TL ticari mal bulunduğu tespit
edilmiştir.
13) Taşıtlara 5 yıl faydalı ömür varsayımı ile normal usulde amortisman ayrılacaktır.
14) Alacak senetlerine 300 TL reeskont hesaplanmıştır.
15) Borç senetlerine 250 TL reeskont hesaplanmıştır.
16) Bankadan gelen dekonttan verilen çeklerin 2.360 TL tutarındaki kısmının işletmenin bankadaki hesabından ödendiği
öğrenilmiştir.
17) KDV hesaplarının mahsubu yapılacaktır.
18) Yansıtma kayıtları yapılacaktır.
19) Kapanış kayıtları yapılacaktır.
İSTENİLENLER: Bu verilere göre PARS Ticaret A.Ş.’nin;
a) Aralık 2013 ayına ait yukarıdaki ekonomik işlemlerine ve dönem sonu envanter işlemlerine ait yevmiye defteri kayıtlarını ve
defteri kayıtlarını ve defteri kebir kayıtlarını gösteriniz. (80 puan)
b) Kesin mizanın düzenlediğini varsayarak, 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ait gelir tablosunu düzenleyiniz. (10 puan)
c) Kesin mizanın düzenlendiğini varsayarak, 31.12.2013 Tarihli (Dönemsonu) Bilançosunu - analize elverişli olarak düzenleyiniz.
(10 puan)
1
01.Ara
100 Kasa Hesabı
1.330,00
126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
2
1.330,00
02.Ara
321 Borç Senetleri Hesabı
1.560,00
103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-)
3
1.560,00
03.Ara
101 Alınan Çekler Hesabı
35.400,00
600 Yurtiçi Satışlar Hesabı
30.000,00
391 Hesaplanan KDV Hesabı
4
5.400,00
05.Ara
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı
3.830,00
121 Alacak Senetleri Hesabı
5
3.830,00
12.Ara
153 Ticari Mallar Hesabı
40.000,00
191 İndirilecek KDV Hesabı
6
7.200,00
100 Kasa Hesabı
11.800,00
101 Alınan Çekler
35.400,00
15.Ara
102 Bankalar Hesabı
9.750,00
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-)
300,00
110 Hisse Senetleri Hesabı
7
9.500,00
645 Menkul Kıymet Satış Karı Hesabı
250,00
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabı
300,00
19.Ara
102 Bankalar Hesabı
9.500,00
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)
7.200,00
254 Taşıtlar Hesabı
12.000,00
679 Diğer Olağandışı Gelir ve K. Hesabı
8
4.700,00
21.Ara
570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabı
16.850,00
540 Yasal Yedekler Hesabı
2.180,00
331 Ortaklara Borçlar Hesabı
9
14.670,00
31.Ara
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
6.370,00
*Brüt Ücretler
5.200,00
*Sgk İşveren Payları
1.066,00
104,00
*İşveren İşsizlik Payları
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
80,00
80,00
*A.G.İ.
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
*Gelir Vergisi
*Damga Vergisi
703,00
663,00
40,00
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı
*Sgk İşveren Payları
1.950,00
1.066,00
*İşveren İşsizlik Payları
104,00
*Sgk İşçi Payları
728,00
*İşçi İşsizlik Payları
52,00
335 Personele Borçlar Hesabı
10
3.797,00
31.Ara
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı
3.830,00
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı
11
3.830,00
31.Ara
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
1.500,00
191 İndirilecek KDV Hesabı
270,00
100 Kasa Hesabı
1.770,00
12
621 STMM Hesabı
62.017,00
153 Ticari Mallar Hesabı
13
62.017,00
31.Ara
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
3.600,00
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)
3.600,00
14
31.Ara
657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı
300,00
122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı(-)
15
300,00
31.Ara
322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı(-)
250,00
647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı
250,00
16
103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-)
2.360,00
102 Bankalar Hesabı
17
2.360,00
31.Ara
391 Hesaplanan KDV Hesabı
5.400,00
190 Devreden KDV Hesabı
2.070,00
191 İndirilecek KDV Hesabı
18
7.470,00
31.Ara
632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
44.470,00
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabı
350,00
771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
44.470,00
781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
19
350,00
31.Ara
771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
44.470,00
781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
350,00
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
44.470,00
780 Finansman Giderleri Hesabı
20
350,00
31.Ara
600 Yurtiçi Satışlar Hesabı
122.000,00
645 Menkul Kıymet Satış Karı Hesabı
250,00
647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı
250,00
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabı
300,00
679 Diğer Olağandışı Gelir ve K. Hesabı
4.700,00
690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı
21
127.500,00
31.Ara
690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı
119.467,00
610 Satıştan İadeler Hesabı
8.000,00
621 STMM Hesabı
62.017,00
632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
44.470,00
653 Komisyon Giderleri Hesabı
500,00
657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı
300,00
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabı
350,00
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı
22
3.830,00
31.Ara
690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı
8.033,00
692 Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı
23
8.033,00
31.Ara
692 Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı
8.033,00
590 Dönem Net Karı
24
8.033,00
31.Ara
103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-)
1.400,00
122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı(-)
300,00
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)
14.400,00
300 Banka Kredileri Hesabı
17.820,00
321 Borç Senetleri Hesabı
8.470,00
326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
1.280,00
331 Ortaklara Borçlar Hesabı
14.670,00
335 Personele Borçlar Hesabı
3.797,00
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
5.453,00
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı
1.950,00
500 Sermaye Hesabı
90.000,00
540 Yasal Yedekler Hesabı
2.180,00
590 Dönem Net Karı
8.033,00
100 Kasa Hesabı
9.260,00
102 Bankalar Hesabı
44.190,00
121 Alacak Senetleri Hesabı
20.400,00
131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı
14.920,00
135 Personelden Alacaklar Hesabı
4.450,00
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
190 Devreden KDV Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı(-)
80,00
56.133,00
2.070,00
18.000,00
250,00
PARS TİCARET A.Ş. 01.01.2013 - 31.12.2013 Dönemi
AYRINTILI GELİR TABLOSU
Cari Dönem
A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurt İçi Satışlar
2-Yurt Dışı Satışlar
3-Diğer Gelirler
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - )
1-Satıştan İadeler ( - )
2-Satıştan İskontalar ( - )
3-Diğer İndirimler ( - )
C-NET SATIŞLAR
D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( - )
1-Satılan Mamüller Maliyeti ( - )
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( - )
3-Satılan Hizmet Maliyeti ( - )
4-Diğer Satışların Maliyeti ( - )
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E-FAALİYET GİDERLERİ
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( - )
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3-Genel Yönetim Giderleri ( - )
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul Kıymet Satış Karları
7-Kambiyo Karları
8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
1-Komisyon Giderleri ( - )
2-Karşılık Giderleri ( - )
3-Menkul Kıymet Satış Zararları ( - )
4-Kambiyo Zararları ( - )
5-Reeskont Faiz Giderleri ( - )
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar ( - )
H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( - )
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( - )
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( - )
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( - )
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( - )
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları ( - )
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( - )
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
122.000,00
122.000,00
8.000,00
8.000,00
114.000,00
62.017,00
62.017,00
51.983,00
44.470,00
44.470,00
7.513,00
500,00
250,00
250,00
800,00
500,00
300,00
350,00
350,00
6.863,00
5.000,00
300,00
4.700,00
3.830,00
3.830,00
8.033,00
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8.033,00
PARS TİCARET A.Ş 31.12.2013 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU
Cari Dönem
1 DÖNEN VARLIKLAR
10 Hazır Değerler
100 Kasa
101 Alınan Çekler
102 Bankalar
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)
108 Diğer Hazır Değerler
11 Menkul Kıymetler
110
111
112
118
119
12
120
121
122
124
126
127
128
129
13
131
132
133
135
136
137
138
139
15
150
151
152
153
157
158
159
17
170
178
179
18
180
181
19
190
191
192
193
196
197
198
199
Hisse Senetleri
Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.
Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.
Diğer Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetler Değer
Düşüklüğü Karşılığı (-)
Ticari Alacaklar
Alıcılar
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Kazanılmamış Finansal Kiralama
Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)
Diğer Alacaklar
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
Stoklar
İlk Madde ve Malzeme
Yarı Mamüller
Mamüller
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Verilen Sipariş Avansları
Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.
Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.
Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.
Taşeronlara Verilen Avanslar
Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.
Gelecek Aylara Ait Giderler
Gelir Tahakkukları
Diğer Dönen Varlıklar
Devreden KDV
İndirilecek KDV
Diğer KDV
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
Personel Avansları
Sayım ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)
149.803,00
52.050,00
9.260,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
53.190,00
30 Mali Borçlar
300 Banka Kredileri
44.190,00 301 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar
1.400,00 302 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)
303 Uzun Vadeli Kredilerin
0,00
Anapara Taksitleri ve Faizleri
304 Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri
305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
306 Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler
308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)
309 Diğer Mali Borçlar
32 Ticari Borçlar
20.100,00 320 Satıcılar
321 Borç Senetleri
20.400,00 322 Borç Senetleri Reeskontu (-)
300,00 326 Alınan Depozito ve Teminatlar
329 Diğer Ticari Borçlar
33 Diğer Borçlar
331 Ortaklara Borçlar
332 İştiraklere Borçlar
333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
335 Personele Borçlar
19.450,00 336 Diğer Çeşitli Borçlar
14.920,00 337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
34 Alınan Avanslar
340 Alınan Sipariş Avansları
4.450,00 349 Alınan Diğer Avanslar
80,00 35 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.
350 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri
358 Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı
36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.
56.133,00 360 Ödenecek Vergi ve Fonları
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
368 Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş
Vergi ve Diğer Yükümlülükler
56.133,00 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler
37 Borç ve Gider Karşılıkları
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer
Yasal Yükümlülük Karşılıkları
0,00 371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi
ve Diğer Yükümlülükleri (-)
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı
373 Maliyet Giderleri Karşılığı
0,00 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider
Tahakkukları
2.070,00 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler
2.070,00 381 Gider Tahakkukları
39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
391 Hesaplanan KDV
392 Diğer KDV
393 Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları
399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
17.820,00
17.820,00
DÖNEN VARLIKLAR
TOPLAMI
Cari Dönem
3
9.500,00
8.470,00
250,00
1.280,00
18.467,00
14.670,00
3.797,00
0,00
0,00
7.403,00
5.453,00
1.950,00
0,00
0,00
0,00
KISA VADELİ YABANCI
149.803,00
KAYNAKLAR TOPLAMI
53.190,00
PARS TİCARET A.Ş 31.12.2013 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU
Cari Dönem
2
22
220
221
222
224
226
229
23
231
232
233
235
236
237
239
24
240
241
242
243
244
245
246
247
249
25
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
26
260
261
262
263
264
267
268
269
27
271
272
277
278
279
28
280
281
29
291
292
293
294
295
297
298
299
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
Alıcılar
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
Diğer Alacaklar
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
Mali Duran Varlıklar
Bağlı Menkul Kıymetler
Bağlı Menkul Kıymetler Değer
Düşüklüğü Karşılığı (-)
İştirakler
İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
İştirakler Sermaye Payları Değer
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı Ortaklıklara Sermaye
Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)
Maddi Duran Varlıklar
Arazi ve Arsalar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Birikmiş Amortismanlar (-)
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Verilen Avanslar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Haklar
Şerefiye
Kuruluş ve Örgütleme Giderleri
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Özel Maliyetler
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Birikmiş Amortismanlar (-)
Verilen Avanslar
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
Arama Giderleri
Hazırlık ve Geliştirme Giderleri
Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
Birikmiş Tükenme Payları (-)
Verilen Avanslar
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Giderler
Gelir Tahakkukları
Diğer Duran Varlıklar
Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
Diğer KDV
Gelecek Yılalr İhtiyacı Stoklar
Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.
Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar
Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Birikmiş Amortismanlar (-)
3.600,00
0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
3.600,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
0,00
0,00
3.600,00
18.000,00
14.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.403,00
Cari Dönem
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
40 Mali Borçlar
400 Banka Kredileri
401 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar
402 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)
405 Çıkarılmış Tahviller
407 Çıkarılmış Diğer Menkul
Kıymetler
408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
409 Diğer Mali Borçlar
42 Ticari Borçlar
420 Satıcılar
421 Borç Senetleri
422 Borç Senetleri Reeskontu (-)
426 Alınan Depozito ve Teminatlar
429 Diğer Ticari Borçlar
43 Diğer Borçlar
431 Ortaklara Borçlar
432 İştiraklere Borçlar
433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
436 Diğer Çeşitli Borçlar
437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
438 Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar
44 Alınan Avanslar
440 Alınan Sipariş Avansları
449 Alınan Diğer Avanslar
47 Borç ve Gider Karşılıkları
472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları
479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve
Gider Tahakkukları
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler
481 Gider Tahakkukları
49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
492 Gelecek Yıllara Eklenen veya
Terkin Edilen KDV
493 Tesise Katılma Payları
499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.
UZUN VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR TOPLAMI
5 ÖZKAYNAKLAR
50 Ödenmiş Sermaye
500 Sermaye
501 Ödenmemiş Sermaye (-)
502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
52 Sermaye Yedekleri
520 Hisse Senedi İhraç Primleri
521 Hisse Senedi İptal Kararları
522 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları
523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
524 Maliyet Bedeli Artışları Fonu
529 Diğer Sermaye Yedekleri
54 Kar Yedekleri
540 Yasal Yedekler
541 Statü Yedekleri
542 Olağanüstü Yedekler
548 Diğer Kar Yedekleri
549 Özel Fonlar
57 Geçmiş Yıllar Karları
570 Geçmiş Yıllar Karları
58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)
580 Geçmiş Yıllar Zararları (-)
59 Dönem Net Karı (Zararı)
590 Dönem Net Karı
591 Dönem Net Zararı (-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.213,00
90.000,00
90.000,00
0,00
2.180,00
2.180,00
0,00
0,00
8.033,00
8.033,00
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
100.213,00
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI
153.403,00
Download

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK