2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI
FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI
02 KASIM 2014 – PAZAR (09.00 -12.00)
SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş.’nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik
işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.




İşletme, ticari malların izlenmesinde kayıt yöntemi olarak “Aralıklı Envanter Yöntemi”ni kullanmaktadır.
İşletme, maliyet muhasebesi kayıt seçeneği olarak “7/A” seçeneğini kullanmaktadır.
Tüm kayıtlar ana hesap düzeyinde takip edilecektir.
Kurumlar vergisine ilişkin vergi karşılığı hesaplanmayacaktır.
MEMLEKET Ticeret A.Ş. 30.11.2013 Tarihli Geçici Mizanı(TL)
BT
AT
BK
AK
100 KASA
18.829
7.589
11.240
--
101 ALINAN ÇEKLER
22.857
50.546
2.311
--
102 BANKALAR
47.986
21.546
26.440
--
7.861
18.927
--
11.066
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI
15.645
5.687
9.958
--
121 ALACAK SENETLERİ
54.879
24.568
30.311
--
8.952
--
8.952
--
--
8.952
--
8.952
158.987
13.258
145.729
--
7.568
--
7.568
--
--
7.568
--
7.568
3.183
--
3.183
--
48.700
12.300
36.400
--
4.920
29.220
--
24.300
300 BANKA KREDİLERİ (KV)
17.563
35.687
--
18.124
321 BORÇ SENETLERİ
16.485
35.879
--
19.394
--
21.443
--
21.443
3.333
12.220
--
8.887
500 SERMAYE
--
100.000
--
100.000
540 YASAL YEDEKLER
--
4.646
--
4.646
549 ÖZEL FONLAR
--
2.620
--
2.620
10.666
--
10.666
--
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
--
108.910
610 SATIŞTAN İADELER
13.258
--
--
855
654 KARŞILIK GİDERLERİ
16.520
--
16.520
--
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
11.875
--
11.875
--
2.354
--
2.354
--
492.421
492.421
336.765
336.765
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI
153 TİCARİ MALLAR
157 DİĞER STOKLAR
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
190 DEVREDEN KDV
254 TAŞITLAR
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
108.910
13.258
-855
2013 Aralık ayı ekonomik işlemleri ile dönemsonu envanter işlemleri sırasında tespit edilen hususlar
aşağıdaki gibidir.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
01.12.2013 tarihinde, 25.000 TL+ %18KDV fatura bedelli ticari mal teslim edilmiş, avansın mahsubundan
sonra kalan tutar için çek alınmıştır.
03.12.2013 tarihinde, 4.500 TL kayıtlı değeri olan devlet tahvilleri 4.850 TL’sına banka kanalıyla
satılmıştır.
05.12.2013 tarihinde, 5.356 TL şüpheli alacağın tahsiline imkan kalmadığı icra dairesinden gelen
yazıdan anlaşılmıştır.
11.12.2013 tarihinde, 25.000 + %18 KDV bedelli ticari mal satın alınmış bedelin 20.000 TL’si için çek
keşide edilmiş kalan kısım ise nakden ödenmiştir.
15.12.2013 tarihinde, 40.000 TL + %18 KDV tutarında ticari mal satışı gerçekleşmiş, fatura bedelinin
yarısı nakden tahsil edilmiş diğer yarısı için çek alınmıştır.
17.12.2013 tarihinde, 2013 yılı içinde yenilenmek amacıyla satılan kamyonetin yerine aynı faaliyet
konusunda kullanılmak üzere 20.000 TL +%18 KDV bedelle yeni bir kamyonet alınmış, bedelin tamamı
alınan çek ciro edilerek ödenmiştir.
18.12.2013 tarihinde, şüpheli ticari alacağın 1.500 TL’lik kısmı, gecikme faizi ile birlikte 1.580 TL olarak
nakden tahsil edilmiştir.
31.12.2013 tarihinde, Aralık ayı ücret tahakkuku yapılacaktır. Ücret tahakkukuna ait bilgiler şöyledir (3
işçiye ait toplam tutarlardır): Brüt ücretler toplamı: 3.600 TL, SGK İşçi Payları: 504 TL, İşsizlik Sigortası
İşçi Payları:36 TL, Gelir Vergisi Stopajı:459 TL, SGK İşveren Payları: 684 TL, İşsizlik Sigortası İşveren
Payları: 72 TL, Damga Vergisi: 27 TL ve Asgari Geçim İndirimi Tutarı 405 TL’dir.
Portföydeki devlet tahvillerine bu dönem işleyen faiz 350 TL olarak hesaplanmıştır.
Aktife kayıtlı bedeli 12.000 TL birikmiş amortismanları 7.200 TL olan kamyonet geçirdiği kaza sonucu
kullanılamaz hale gelmiş ve tamirinin ekonomik olmadığına karar verilmiştir. Kamyonet hurdacıya satılma
kararı (elden çıkarılmak üzere) ile işletmenin otoparkına çekilmiştir.
KDV hesaplarının mahsubu yapılacaktır.
31.12.2013 tarihinde, ticari mal stokları sayılmış ve stokta maliyet bedeli ile 65.432 TL ticari mal
bulunduğu tespit edilmiştir.
Taşıtların tamamına 5 yıl faydalı ömür varsayımı ile normal usulde amortisman ayrılmaktadır. Elden
çıkarılması planlanan kamyonete amortisman ayrılmaması kararlaştırılmıştır.
Alacak senetlerine 450 TL reeskont hesaplanmıştır.
Borç senetlerine 510 TL reeskont hesaplanmıştır.
Bankadan gelen dekonttan verilen çeklerin 12.634 TL tutarındaki kısmının işletmenin bankadaki
hesabından ödendiği öğrenilmiştir.
Yansıtma kayıtları yapılacaktır.
Kapanış kayıtları yapılacaktır.
İSTENİLENLER: Bu verilere göre MEMLEKET Ticaret A.Ş.’nin;
a)
2013 Aralık ayına ait ekonomik işlemleri ile dönem sonu envanter işlemlerine ait yevmiye defteri
kayıtlarını ve defteri kebir kayıtlarını gösteriniz.(70 puan)
b) Kesin mizanın düzenlendiğini varsayarak, 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ait Gelir Tablosunu
düzenleyiniz.(10 puan)
c) Kesin mizanın düzenlendiğini varsayarak, 31.12.2013 Tarihli (Dönemsonu) Bilançosunu –analize elverişli
olarak- düzenleyiniz.(10 puan)
SORU 2: Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinden “Özkaynaklara İlişkin İlkeleri” yazınız.(10 puan)
CEVAP 1:
1
101 ALINAN ÇEKLER
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLAL KDV
2
3
4
5
6
7
8
9
8.057
21.443
25.000
4.500
102 BANKALAR
112 KAMU KES.TAHV.SENETBONO
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLAR
4.850
129 ŞÜPHELİ TİC. ALACAK KARŞILAKLARI
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
5.356
4.500
350
5.356
153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
103 VER.ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ
100 KASA
25.000
4.500
100 KASA
101 ALINAN ÇEKLER
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
23.600
23.600
254 TAŞITLAR
191İNDİRİLECEK KDV
101 ALINAN ÇEKLER
20.000
3.600
20.000
9.500
40.000
7.200
23.600
100 KASA
129 ŞÜP.TİCARİ ALACAK KARŞILIĞI
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
644 KONUSU KALMAYAN KARŞ
642FAİZ GELİRLERİ
1.580
1500
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
360 ÖDENECEK VERGİ FONLAR.
361 ÖD.SOSYAL GÜVENLİK KES.
335 PERSONELE BORÇLAR
4.356
405
181 GELİR TAHAKKUKLARI
642 FAİZ GELİRLERİ
1.500
1.500
80
486
1.296
2.979
350
350
10
11
12
13
14
15
16
17
18
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
294 ELDEN ÇIK.STOK VE MADDİ DURAN VAR.
254 TAŞITLAR
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
7.200
12.000
391 HESAPLANANKDV
191 İNDİRİLECEK KDV
190 DEVREDEN KDV
360 ÖDENECEK VERGİ VE FON
11.700
621 SATILAN TİCARİ MAL MALİYET
153 TİCARİ MALLAR
549 ÖZEL FONLAR
760 PAZ.SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
12.000
7.200
8.100
3.183
417
105.297
105.297
2.620
6.260
8.880
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU
450
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU
647 REESKONT FAİZ GELİRİ
510
450
510
103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ
102 BANKALAR
12.634
631 PAZ.SATIŞ DAĞITIM GİD.
632 GENEL YÖNETİ GİD.
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİD.
761 PAZ.SAT.DAĞ.GİD.YANSITMA
771 GENEL YÖNETİ GİD.YANSITMA
781 FİNANSMANGİD.YANSITMA
6.260
16.231
2.354
761 PAZ.SAT.DAĞ.GİD.YANSITMA
771 GENEL YÖNETİ GİD.YANSITMA
781 FİNANSMAN GİD.YANSITMA
760 PAZ.SATIŞ DAĞITIM GİD.
770 GENEL YÖNETİM GİD
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
6.260
16.231
2.354
12.634
6.260
16.231
2.354
6.260
16.231
2.354
19
20
21
22
23
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
642 FAİZ GELİRLERİ
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
173.910
430
1.500
1.205
510
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
610 SATIŞTAN İADELER
621 SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ
631 PAZ.SATIŞ DAĞITIM GİD.
632 GENEL YÖNETİM GİDERİ
654 KARŞILIK GİDERLERİ
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİD.
160.370
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
17.185
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
590 DÖNEM NET KARI
17.185
103 VER.ÇEK VE ÖD.EMİRLERİ
122ALACAK SENETLERİ REESK.
129 ŞÜP.TİCARİ ALACAK KARŞ
158 STOK DEĞER DÜŞ.KARŞILIĞI
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
300 BANKA KREDİLERİ
321 BORÇ SENETLERİ
335 PERSONELE BORÇLAR
360 ÖDENECEK VERGİ FONLAR
361 ÖD.SOSYAL GÜV.KESİNTİLERİ
500 SERMAYE
540 YASAL YEDEKLER
590 DÖNEM NET KARI
100 KASA
101 ALINAN ÇEKLER
102 BANKALAR
112 KAMU KES.TAH.SENET BONOLARI
121 ALACAK SENETLERİ
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
153 TİCARİ MALLAR
157 DİĞER STOKLARI
181 GELİR TAHAKKUKLARI
254 TAŞITLAR
294 ELDEN ÇIK. STOK VE MADDİ D.V.
322 BORÇ SENETLERİ REESK.
580 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI
177.555
13.258
105.297
6.260
16.231
16.520
450
2.354
17.185
17.185
18.432
450
2.096
7.568
25.980
7.200
18.124
19.394
2.979
9.790
1.296
100.000
4.646
17.185
26.920
10.368
18.656
5.458
30.311
2.096
405
65.432
7.568
350
44.400
12.000
510
10.666
MEMLEKET TİCARET AŞ’NİN 01.01.2013 - 31.12.2013 TARİHLİ GELİR TABLOSU
CARİ DÖNEM
A-BRÜT SATIŞLAR
173.910
1 Yurt İçi Satışlar
173.910
2 Yurt Dışı Satışlar
3 Diğer Gelirler
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
(13.258)
1-Satıştan İadeler (-)
13.258
2-Satıştan İskontolar (-)
3-Diğer İndirimler (-)
C-NET SATIŞLAR
160.652
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
(105.297)
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)
2-Satılan Ticari Mal Maliyeti (-)
105.297
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI / ZARARI
55.355
E-FAALİYET GİDERLERİ
(22.491)
1-Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-)
2-Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)
6.260
3-Genel Yönetim Giderleri (-)
16.231
FAALİYET KARI / ZARARI
32.894
F DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE
3.645
KARLAR
1 İştiraklerden Temettü Gelirleri
2 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3 Faiz Gelirleri
430
4 Komisyon Gelirleri
5 Konusu Kalmayan Karşılıklar
1.500
6 Menkul Kıymet Satış Karları
1.205
7 Kambiyo Karları
8 Reeskont Faiz Gelirleri
510
9.Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir Ve Karlar
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE
(16.970)
ZARARLAR (-)
1-Komisyon Giderleri (-)
2-Karşılık Giderleri (-)
16.520
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
4-Kambiyo Zararları (-)
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)
450
6-Diğer Olağan Gider Ve Zararlar (-)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
(2.354)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2.354
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR / ZARAR
17.185
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1-Önceki Dönem Gelir Ve Karları
2-Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
1-Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları (-)
2-Önceki Dönem Gider Ve Zararları (-)
3-Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar (-)
DÖNEM KARI / ZARARI
17.185
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI / ZARARI
17.185
AKTİF
Memleket Ticaret A.Ş’nin 31.12.2013 Tarihli Kapanış Bilançosu
I-DÖNEN VARLIKLAR
A-Hazır Değerler
Kasa
Alınan Çekler
Bankalar
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
B-Menkul Kıymetler
Kamu Kesimi Tahvil Senet ve
bonoları
C-Ticari Alacaklar
Alacak Senetleri
Alacak Sn Reeskontu
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
D-Diğer Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
E-Stoklar
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
G. Gelecek Aylara Ait Gider ve
Gelir Tahakkukları
Gelir Tahakkukları
H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
37.512
26.920
10.368
18.656
(18.432)
5.458
5.458
29.861
30.311
(450)
2.096
(2.096)
405
405
65.432
65.432
7.568
(7.568)
350
350
Taşıtlar
Birikmiş Amortisman
Banka Kredileri
B-Ticari Borçlar
Borç Senetleri
Borç Senetleri Reeskontu
C- Diğer Borçlar
Personele Borçlar
F-Öd. Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
18.420
44.400
(25.980)
4.800
(7.200)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
23.220
12.000
162.238
18.124
18.124
18.884
19.394
(510)
2.979
2.979
11.086
Ödenecek Vergi ve Fonlar
9.790
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
1.296
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
51.073
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
III-ÖZKAYNAKLAR
A-Ödenmiş Sermaye
100.000
100.000
B-Sermaye Yedekleri
C-Kar Yedekleri
G.Diğer Duran Varlıklar
Elden Çıkarılacak
Stoklar ve MDV
Birikmiş Amortismanlar
AKTİF TOPLAM
A-Mali Borçlar
Sermaye
139.018
II-DURAN VARLIKLAR
C-Mali Duran Varlıklar
D-Maddi Duran Varlıklar
PASİF
Yasal Yedekler
4.646
4.646
D-Geçmiş Yıl Karları
E-Geçmiş Yıl Zararları
F-Dönem Net Karı (Zararı)
Dönem Net Karı
(10.666)
17.185
17.185
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
111.165
PASİF TOPLAM
162.238
CEVAP-2)
ÖZ KAYNAKLARA İLİŞKİN İLKELER
Öz kaynaklara ilişkin ilkelerin amacı, işletme sahip ve ortaklarının işletme varlıkları üzerindeki haklarını
gösteren öz kaynak öğelerinin anlamlı ve dönemden döneme değişmelerini ortaya koyacak biçimde kayıt ve rapor
edilmesini sağlamaktır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları üzerindeki hakları öz kaynaklar
grubunu oluşturur.
İşletmenin bilanço tarihindeki ödenmiş sermayesi ile işletme faaliyetleri sonucu oluşup, çeşitli adlar altında
işletmede bırakılan kârları ile dönem net kârı (zararı) bilançoda öz kaynaklar grubu içinde gösterilir.
İşletmenin ödenmiş sermayesi bilançonun kapsamı içinde tek bir kalem olarak gösterilir. Ancak, esas
sermaye özellikleri farklı hisse gruplarına ayrılmış bulunuyorsa esas sermaye hesapları her grubun haklarını,
kâr ve tasfiye paylarının dağıtımında sahip olabilecekleri özellikleri ve diğer önemli özellikleri yansıtacak
biçimde bilançonun dipnotlarında gösterilmelidir.
İşletmenin hissedarları tarafından yatırılan sermayenin devam ettirilmesi gerekir. İşletmede herhangi bir
zararın ortaya çıkması, herhangi bir nedenle öz kaynaklarda meydana gelen azalmalar; hem dönemsel hem
de kümülatif olarak izlenmeli ve kaydedilmelidir.
Öz kaynakların bilançoda net olarak gösterilmesi için geçmiş yıllar zararları ile dönem zararı, öz kaynaklar
grubunda indirim kalemleri olarak yer alır.
Öz kaynaklar; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıl kârları (zararları) ve dönem net
kârı (zararı)ndan oluşur. Kâr yedekleri yasal, statü ve olağanüstü yedekler ile yedek niteliğindeki karşılıklar,
özel fonlar gibi işletme faaliyetleri sonucu elde edilen kârların dağıtılmamış kısmını içerir. Sermaye yedekleri
ise hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları, yeniden değerleme değer artışları gibi kalemlerden
meydana gelir. Sermaye yedekleri, gelir unsuru olarak gelir tablosuna aktarılamaz.
Download

2012/2 smmm sınavı