2014/1.DÖNEM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI
FİNANSAL MUHASEBE
16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00
SORU:1: TANIR Ticaret AŞ’nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013
tarihinde tespit edilen hususlar ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler
aşağıda verilmiştir.
 İşletme, ticari malların takibinde kayıt yöntemi olarak “Aralıklı Envanter Yöntemi”ni
kullanmaktadır.
 İşletme, maliyet muhasebesi kayıt seçeneği olarak “7/A” seçeneğini kullanmaktadır.
 Tüm kayıtlar ana hesap düzeyinde takip edilecektir.
 Kurumlar vergisine ilişkin vergi karşılığı hesaplanmayacaktır.
A) TANIR Ticaret AŞ 31.12.2013 Tarihli GENEL GEÇİCİ MİZANI aşağıdaki gibidir: (TL)
HESAPLAR
100 KASA
102 BANKALAR
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME
EMİRLERİ
110 HİSSE SENETLERİ
121 ALACAK SENETLERİ
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI
153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
254 TAŞITLAR
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
300 BANKA KREDİLERİ
321 BORÇ SENETLERİ
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
391 HESAPLANAN KDV
500 SERMAYE
580 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM
GİDERLERİ
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
TOPLAM
KALANLAR
BORÇ Kalanı
25.000
12.000
Alacak Kalanı
-
9.000
31.000
4.000
8.000
-
63.000
18.000
25.000
10.000
-
4.000
10.000
13.000
12.000
5.000
21.000
100.000
58.000
13.000
21.000
231.000
231.000
B) Dönemsonu Envanter İşlemleri Sırasında Tespit Edilen Hususlar Aşağıdaki Gibidir:
1. Kasa sayılmış ve kasada 24.000 TL olduğu tespit edilmiştir.
2. Verilen çeklerden 3.000 TL’lik kısmının bankadaki mevduat hesabından ödendiği bankadan gelen
dekonttan öğrenilmiştir.
3. Bankadan gelen dekonttan, bankadaki mevduat hesabına dönemsonu itibari ile 1.000 TL faiz
tahakkuk ettirildiği öğrenilmiştir.
4. Hisse senetlerinin, bilanço gününde borsadaki değerinin 8.000 TL olduğu öğrenilmiştir.
5. %18 KDV dahil 5.900 TL tutarında iade faturasının muhasebe kaydının unutulduğu tespit
edilmiştir. Satışlardan iade alınan bu mallara ilişkin olarak alıcıya aynı tutardaki senedin iade edildiği
anlaşılmıştır.
6. Alacak senetlerine 1.500 TL reeskont hesaplanmıştır.
7. İcra dairesinden gelen ilamdan şüpheli ticari alacağın tamamının tahsiline imkan kalmadığı
anlaşılmıştır.
8. Ticari mallar sayılmış ve stokta maliyet bedeli ile 48.000 TL tutarında ticari mal bulunduğu tespit
edilmiştir.
9. Taşıt, pazarlamada kullanılan kamyon olup; 5 yıl faydalı ömür varsayımı ile normal usulde
amortisman ayrılmaktadır.
10. Bankadaki krediye dönemsonu itibari ile işleyen faizin 3.000 TL olduğu tespit edilmiştir.
11. Borç senetlerine 1.000 TL reeskont hesaplanmıştır.
12. Alınan sipariş avanslarının tamamı, sözkonusu mal teslimi yapılamadığı için sözleşme gereği 500
TL ceza ile birlikte nakit olarak iade edilmiştir.
13. Şirket genel kurul kararı ile geçmiş yıl zararlarının ortaklardan tahsiline gidilmesi, bu şekilde
bilançodan çıkarılmasına karar verilmiştir.
14. Kasadaki noksanlığın sebebi tespit edilememiş ve veznedarın sorumlu tutulmasına karar
verilmiştir.
15. KDV hesaplarının mahsubu yapılacaktır.
16. Yansıtma kayıtları yapılacaktır.
17. Kapanış kayıtları yapılacaktır.
İSTENİLENLER: Bu verilere göre TANIR Ticaret AŞ’nin;
a) Dönem sonu envanter işlemlerine ait yevmiye defteri kayıtlarını ve defteri kebir kayıtlarını
gösteriniz.
(50 puan)
b) Kesin mizanın düzenlendiğini varsayarak, 01.01.2013 – 31.12.2013 dönemine ait gelir tablosunu
düzenleyiniz. (15 puan)
c) Kesin mizanın düzenlendiğini varsayarak, 31.12.2013 tarihli dönem sonu bilançosunu – analize
elverişli olarak – düzenleyiniz. (15 puan)
SORU 2: Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinden “Varlıklara İlişkin İlkeleri” her birini birer
cümle ile ifade edecek şekilde sayınız.
SORU 3: Nazım hesap nedir? Hangi amaçla kullanılır? Kısaca açıklayınız. (10 puan)
AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ
www.aktifonline.net
1)
HESAP
HESAP İSMİ
197
Sayım ve Tesellüm Noksanları
100
Kasa
2)
HESAP
HESAP İSMİ
103
Verilen Çek ve Ödeme Emirleri
102
Bankalar
YEVMİYE TOPLAMI
642
HESAP İSMİ
BORÇ
ALACAK
3.000,00
3.000,00
BORÇ
3.000,00
ALACAK
1.000,00
1.000,00
BORÇ
YEVMİYE TOPLAMI
HESAP İSMİ
610
Satıştan İadeler
191
İndirilecek KDV
121
Alacak Senetleri
YEVMİYE TOPLAMI
6)
HESAP
HESAP İSMİ
657
Reeskont Faiz Giderleri
122
Alacak Senetleri Reeskontu
YEVMİYE TOPLAMI
7)
HESAP
HESAP İSMİ
129
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
128
Şüpheli Ticari Alacaklar
YEVMİYE TOPLAMI
8)
HESAP
HESAP İSMİ
621
Satılan Ticari Mal Maliyeti
ALACAK
1.000,00
1.000,00
BORÇ
1.000,00
ALACAK
5.000,00
900,00
5.900,00
5.900,00
BORÇ
5.900,00
ALACAK
1.500,00
1.500,00
1.500,00
BORÇ
1.500,00
ALACAK
4.000,00
4.000,00
4.000,00
BORÇ
4.000,00
ALACAK
15.000,00
Ticari Mallar
YEVMİYE TOPLAMI
1.000,00
1.000,00
Menkul Kıymet Değer Düş. Karş.
5)
HESAP
1.000,00
3.000,00
Faiz Gelirleri
4)
HESAP
HESAP İSMİ
654
Karşılık Giderleri
153
1.000,00
1.000,00
YEVMİYE TOPLAMI
119
ALACAK
1.000,00
1.000,00
YEVMİYE TOPLAMI
3)
HESAP
102
Bankalar
BORÇ
15.000,00
15.000,00
15.000,00
AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ
AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ
www.aktifonline.net
9)
HESAP
HESAP İSMİ
760
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
257
Birikmiş Amortismanlar
YEVMİYE TOPLAMI
10)
HESAP
HESAP İSMİ
780
Finansman Giderleri
300
Banka Kredileri
YEVMİYE TOPLAMI
11)
HESAP
HESAP İSMİ
322
Borç Senetleri Reeskontu
647
BORÇ
5.000,00
5.000,00
BORÇ
12)
HESAP
HESAP İSMİ
340
Alınan Sipariş Avansları
689
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
100
Kasa
HESAP İSMİ
131
Ortaklardan Alacaklar
580
Geçmiş Yıl Zararları
YEVMİYE TOPLAMI
14)
HESAP
ALACAK
3.000,00
3.000,00
BORÇ
3.000,00
ALACAK
1.000,00
1.000,00
1.000,00
BORÇ
1.000,00
ALACAK
5.000,00
500,00
5.500,00
YEVMİYE TOPLAMI
13)
HESAP
5.000,00
3.000,00
Reeskont Faiz Gelirleri
YEVMİYE TOPLAMI
ALACAK
5.000,00
HESAP İSMİ
135
Personelden Alacaklar
197
Sayım ve Tesellüm Noksanları
YEVMİYE TOPLAMI
15)
HESAP
HESAP İSMİ
391
Hesaplanan KDV
191
İndirilecek KDV
360
Ödenecek Vergi ve Fonlar
YEVMİYE TOPLAMI
5.500,00
BORÇ
5.500,00
ALACAK
10.000,00
10.000,00
10.000,00
BORÇ
10.000,00
ALACAK
1.000,00
1.000,00
1.000,00
BORÇ
1.000,00
ALACAK
21.000,00
18.900,00
2.100,00
21.000,00
21.000,00
Kapanış Kayıtları
HESAP
HESAP İSMİ
BORÇ
632
Genel Yönetim Giderleri Hesabı
771
Genel Yönetim Giderleri Yans. Hs.
631
Pazarlama Satış ve Dağ. Gid.
761
Pazarlama Satış ve Dağ. Gid. Yans. Hs.
660
781
Kısa Vad. Borçlanma Gid. Hs.
Finansman Giderleri Yans. Hs.
3.000,00
YEVMİYE TOPLAMI
42.000,00
ALACAK
21.000,00
21.000,00
18.000,00
18.000,00
3.000,00
42.000,00
AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ
AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ
www.aktifonline.net
Kapanış Kayıtları
HESAP İSMİ
HESAP
BORÇ
771
Genel Yönetim Giderleri Yans. Hs.
770
Genel Yönetim Giderleri Hs.
761
Pazarlama Satış ve Dağ. Gid.
760
Pazarlama Satış ve Dağ. Gid. Yans. Hs.
781
780
Finansman Giderleri Yans. Hs.
Finansman Giderleri Hs.
3.000,00
YEVMİYE TOPLAMI
42.000,00
ALACAK
21.000,00
21.000,00
18.000,00
18.000,00
3.000,00
42.000,00
Kapanış Kayıtları
HESAP
HESAP İSMİ
600
Yurtiçi Satışlar Hesabı
642
Faiz Gelirleri
647
690
Reeskont Faiz Gelirleri
Dönem Karı veya Zararı
YEVMİYE TOPLAMI
BORÇ
ALACAK
58.000,00
1.000,00
1.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Kapanış Kayıtları
HESAP
HESAP İSMİ
610
Satıştan İadeler
621
Satılan Ticari Mal Maliyeti
BORÇ
ALACAK
5.000,00
15.000,00
631
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
18.000,00
632
Genel Yönetim Giderleri Hesabı
21.000,00
654
Karşılık Giderleri
1.000,00
657
Reeskont Faiz Giderleri
1.500,00
660
Kısa Vad. Borçlanma Gid. Hs.
3.000,00
689
690
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
Dönem Karı veya Zararı
65.000,00
YEVMİYE TOPLAMI
65.000,00
500,00
65.000,00
Kapanış Kayıtları
HESAP
HESAP İSMİ
690
Dönem Karı veya Zararı
692
Dönem Net Karı veya Zararı
692
591
Dönem Net Karı veya Zararı
Dönem Net Zararı
YEVMİYE TOPLAMI
BORÇ
ALACAK
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ
TANIR TİCARET A.Ş.
AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ
31/12/2013 AYRINTILI BİLANÇOSU
(TL.)
31.12.2013
31.12.2013
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
I - DÖNEN VARLIKLAR
A - HAZIR DEĞERLER
1 - Kasa
A - MALİ BORÇLAR
23.500,00
18.500,00
2 - Alınan Çekler
1 - Banka Kredileri
16.000,00
16.000,00
2 - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0,00
3 - Bankalar
10.000,00
3 - Ertelenmiş Finansal Kiralama Maliyetleri(-)
0,00
4 - Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
-5.000,00
4 - Tahvil Anapara Taksit ve Borçları
0,00
5 - Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
0,00
6 - Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
0,00
7 - Diğer Mali Borçlar
0,00
0,00
5 - Diğer Hazır Değerler
0,00
B - MENKUL KIYMETLER
1 - Hisse Senetleri
8.000,00
9.000,00
2 - Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
0,00
B - TİCARİ BORÇLAR
3 - Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları
0,00
1 - Satıcılar
0,00
2 - Borç Senetleri
12.000,00
3 - Borç Senetleri Reeskontu (-)
-1.000,00
4 - Diğer Menkul Kıymetler
5 - Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
-1.000,00
C - TİCARİ ALACAKLAR
23.600,00
1 - Alıcılar
0,00
11.000,00
0,00
4 - Alınan Depozito ve Teminatlar
0,00
5 - Diğer Ticari Borçlar
0,00
C - DİĞER BORÇLAR
2 - Alacak Senetleri
25.100,00
3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-)
-1.500,00
1 - Ortaklara Borçlar
0,00
4 - Verilen Depozito ve Teminatlar
0,00
2 - İştiraklere Borçlar
0,00
5 - Diğer Ticari Alacaklar
0,00
3 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0,00
6 - Şüpheli Ticari Alacaklar
0,00
4 - Personele Borçlar
0,00
7 - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
0,00
5 - Diğer Çeşitli Borçlar
0,00
6 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
0,00
D - DİĞER ALACAKLAR
11.000,00
1 - Ortaklardan Alacaklar
10.000,00
2 - İştiraklerden Alacaklar
0,00
3 - Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
D - ALINAN AVANSLAR
0,00
0,00
2 - Alınan Diğer Avanslar
0,00
1.000,00
E - YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar
0,00
1 - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri
6 - Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
0,00
7 - Şüpheli Diğer Alacaklar
0,00
8 - Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0,00
0,00
2 - Yarı Mamuller - Üretim
0,00
3 - Mamuller
0,00
0,00
0,00
F - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar
48.000,00
1 - İlk Madde ve Malzeme
0,00
1 - Alınan Sipariş Avansları
4 - Personelden Alacaklar
E - STOKLAR
0,00
2.100,00
2.100,00
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
0,00
3 - Vadesi Geç., Ert. veya Tak. Vergi ve Diğ. Yüküm.
0,00
4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0,00
G - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
0,00
1 - Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yüküm. Karşılıkları
0,00
2 - Dönem Kârının Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yüküm. (-)
0,00
5 - Diğer Stoklar
0,00
3 - Kıdem Tazminatı Karşılığı
0,00
6 - Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0,00
4 - Maliyet Giderleri Karşılığı
0,00
7 - Verilen Sipariş Avansları
0,00
5 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0,00
4 - Ticari Mallar
48.000,00
F - YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
H - GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0,00
1 - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
0,00
2 - Taşeronlara Verilen Avanslar
0,00
G - GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0,00
2 - Gelir Tahakkukları
0,00
H - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
0,00
2 - Gider Tahakkukları
0,00
I - DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
0,00
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler
0,00
1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler
0,00
0,00
1 - Hesaplanan Katma Değer Vergisi
0,00
2 - Diğer Katma Değer Vergisi
0,00
3 - Sayım ve Tesellüm Fazlaları
0,00
4 - Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
0,00
1 - Devreden Katma Değer Vergisi
0,00
2 - İndirilecek Katma Değer Vergisi
0,00
3 - Diğer Katma Değer Vergisi
0,00
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
0,00
5 - İş Avansları
0,00
6 - Personel Avansları
0,00
1 - Banka Kredileri
0,00
7 - Sayım ve Tesellüm Noksanları
0,00
2 - Finansal Kiramala İşlemlerinden Borçlar
0,00
8 - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
0,00
3 - Çıkarılmış Tahviller
0,00
9 - Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)
0,00
4 - Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
0,00
5 - Diğer Mali Borçlar
0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
29.100,00
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A - MALİ BORÇLAR
114.100,00
0,00
B - TİCARİ BORÇLAR
II - DURAN VARLIKLAR
A - TİCARİ ALACAKLAR
0,00
0,00
1 - Satıcılar
0,00
2 - Borç Senetleri
0,00
1 - Alıcılar
0,00
3 - Borç Senetleri Reeskontu (-)
0,00
2 - Alacak Senetleri
0,00
4 - Alınan Depozito ve Teminatlar
0,00
3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-)
0,00
5 - Diğer Ticari Borçlar
0,00
4 - Verilen Depozito ve Teminatlar
0,00
5 - Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0,00
B - DİĞER ALACAKLAR
C - DİĞER BORÇLAR
0,00
1 - Ortaklara Borçlar
0,00
2 - İştiraklere Borçlar
0,00
1 - Ortaklardan Alacaklar
0,00
3 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0,00
2 - İştiraklerden Alacaklar
0,00
4 - Diğer Çeşitli Borçlar
0,00
3 - Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0,00
5 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
0,00
4 - Personelden Alacaklar
0,00
6 - Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borç.
0,00
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar
0,00
6 - Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
0,00
7 - Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0,00
0,00
C - MALİ DURAN VARLIKLAR
D - ALINAN AVANSLAR
0,00
1 - Bağlı Menkul Kıymetler
0,00
2 - Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0,00
3 - İştirakler
0,00
0,00
2 - Alınan Diğer Avanslar
0,00
E - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
0,00
1 - Kıdem Tazminatı Karşılığı
0,00
2 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0,00
F - GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Sayfa 1
0,00
1 - Alınan Sipariş Avansları
0,00
TANIR TİCARET A.Ş.
AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ
31/12/2013 AYRINTILI BİLANÇOSU
(TL.)
31.12.2013
31.12.2013
4 - İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
0,00
5 - İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karş. (-)
0,00
6 - Bağlı Ortaklıklar
0,00
7 - Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)
0,00
1 - Gel. Yıllara Ert. veya Terkin Ed. Katma Değer Vergisi
0,00
8 - Bağlı Ortaklıklar Sermaye Pay. Değer Düş. Karş. (-)
0,00
2 - Tesise Katılma Payları
0,00
9 - Diğer Mali Duran Varlıklar
0,00
3 - Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
0,00
10 - Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)
0,00
2 - Gider Tahakkukları
0,00
G - DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
0,00
D - MADDİ DURAN VARLIKLAR
1 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler
0,00
10.000,00
III - ÖZ KAYNAKLAR
1 - Arazi ve Arsalar
0,00
2 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
0,00
A - ÖDENMİŞ SERMAYE
3 - Binalar
0,00
1 - Sermaye
0,00
2 - Ödenmemiş Sermaye (-)
0,00
3 - Sermaye Düzeltmesi Olumluz Farkları
0,00
4 - Tesis, Makina ve Cihazlar
5 - Taşıtlar
25.000,00
6 - Demirbaşlar
0,00
7 - Diğer Maddi Duran Varlıklar
0,00
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)
B - SERMAYE YEDEKLERİ
10 - Verilen Sipariş Avansları
0,00
1 - Hisse Senetleri İhraç Primleri
0,00
2 - Hisse Senedi İptal Kârları
0,00
0,00
3 - M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları
0,00
0,00
4 - İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
0,00
5 - Maliyet Bedeli Artışları Fonu
0,00
6 - Diğer Sermaye Yedekleri
0,00
-15.000,00
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar
100.000,00
100.000,00
E - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
0,00
1 - Haklar
0,00
2 - Şerefiye
0,00
3 - Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
0,00
1 - Yasal Yedekler
0,00
4 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0,00
2 - Statü Yedekleri
0,00
5 - Özel Maliyetler
0,00
3 - Olağanüstü Yedekler
0,00
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0,00
4 - Diğer Kâr Yedekleri
0,00
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)
0,00
5 - Özel Fonlar
0,00
8 - Verilen Sipariş Avansları
0,00
F - ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
C - KÂR YEDEKLERİ
D - GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI
0,00
1 - Geçmiş Yıllar Kârları
1 - Arama Giderleri
0,00
E - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
2 - Hazırlık ve Geliştirme Giderleri
0,00
1 - Geçmiş Yıllar Zararları
3 - Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0,00
4 - Birikmiş Tükenme Payları (-)
0,00
5 - Verilen Sipariş Avansları
0,00
G - GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0,00
2 - Gelir Tahakkukları
0,00
H - DİĞER DURAN VARLIKLAR
0,00
2 - Diğer Katma Değer Vergisi
0,00
3 - Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0,00
4 - Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar
0,00
5 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
0,00
6 - Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
0,00
7 - Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0,00
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)
0,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
0,00
0,00
1 - Dönem Net Kârı
2 - Dönem Net Zararı
-5.000,00
0,00
-5.000,00
95.000,00
0,00
1 - Gelecek Yıllarda İndirilecek Katma Değer Vergisi
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
0,00
0,00
F - DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)
0,00 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler
0,00
10.000,00
124.100,00 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
Sayfa 2
124.100,00
AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ
Sayfa 3
AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ
Sayfa 4
TANIR TİCARET A.Ş.
01/01/2013 - 31/12/2013 AYRINTILI GELİR TABLOSU
(TL.)
31.12.2013
A - BRÜT SATIŞLAR
58.000,00
1 - Yurtiçi Satışlar
58.000,00
2 - Yurtdışı Satışlar
0,00
3 - Diğer Gelirler
0,00
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
5.000,00
1 - Satıştan İadeler (-)
5.000,00
2 - Satış İskontoları (-)
0,00
3 - Diğer İndirimler (-)
0,00
C - NET SATIŞLAR
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
53.000,00
15.000,00
1 - Satılan Mamuller Maliyeti (-)
0,00
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
15.000,00
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)
0,00
4 - Diğer Satışların Maliyeti (-)
0,00
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)
38.000,00
39.000,00
1 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
0,00
2 - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
18.000,00
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)
21.000,00
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI
F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
1 - İştiraklerden Temettü Gelirleri
-1.000,00
2.000,00
0,00
2 - Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
0,00
3 - Faiz Gelirleri
1.000,00
4 - Komisyon Gelirleri
0,00
5 - Konusu Kalmayan Karşılıklar
0,00
6 - Menkul Kıymet Satış Kârları
0,00
7 - Kambiyo Kârları
0,00
8 - Reeskont Faiz Gelirleri
1.000,00
9 - Enflasyon Düzeltmesi Kârları
0,00
10 - Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
0,00
G - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
1 - Komisyon Giderleri (-)
2.500,00
0,00
2 - Karşılık Giderleri (-)
1.000,00
3 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
0,00
4 - Kambiyo Zararları (-)
0,00
5 - Reeskont Faiz Giderleri (-)
1.500,00
6 - Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)
0,00
7 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
0,00
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
3.000,00
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
3.000,00
2 - Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
0,00
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
-4.500,00
0,00
1 - Önceki Dönem Gelir ve Kârları
0,00
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar
0,00
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
500,00
1 - Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
0,00
2 - Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
0,00
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
500,00
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
K - DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
Sayfa 1
-5.000,00
0,00
-5.000,00
Sayfa 2
Download

Finansal Muhasebe