2014/2.DÖNEM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI
FİNANSAL MUHASEBE
29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00
SORULAR
SORU 1: PARS Ticaret A.Ş.’nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik
işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:
* İşletme, ticari malların izlenmesinde kayıt yöntemi olarak “Aralıklı Envanter Yöntemi”ni kullanmaktadır.
* İşletme, maliyet muhasebesi kayıt seçeneği olarak “7/A” seçeneğini kullanmaktadır.
* Tüm kayıtlar ana hesap düzeyinde takip edilecektir.
* Kurumlar vergisine ilişkin vergi karşılığı hesaplanmayacaktır.
PARS Ticaret A.Ş. 30.11.2013 Tarihli Geçici Mizanı (TL)
100 KASA
102 BANKALAR
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ
110 HİSSE SENETLERİ
119 MENKUL KIYM. DEĞ. DÜŞ. KARŞ.
121 ALACAK SENETLERİ
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
135 PERSONELDEN ALACAKLAR
153 TİCARİ MALLAR
254 TAŞITLAR
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
300 BANKA KREDİLERİ (KV)
321 BORÇ SENETLERİ
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
500 SERMAYE
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
610 SATIŞTAN İADELER
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
653 KOMİSYON GİDERLERİ
TOPLAM
Gençlik Caddesi No : 107
http://www.turmob.oeg.tr
BT
41.500
28.400
13.180
9.500
0
32.690
1.330
14.920
5.650
79.560
30.000
0
3.390
13.550
0
11.100
0
0
0
8.000
33.000
350
500
326.620
AT
20.000
1.100
15.380
0
300
8.460
0
0
1.200
1.410
0
18.000
21.210
23.580
1.280
15.850
90.000
16.850
92.000
0
0
0
0
326.620
BK
21.500
27.300
0
9.500
0
24.230
1.330
14.920
4.450
78.150
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
8.000
33.000
350
500
253.230
AK
0
0
2.200
0
300
0
0
0
0
0
0
18.000
17.820
10.030
1.280
4.750
90.000
16.850
92.000
0
0
0
0
253.230
06570 Anıttepe – ANKARA / TURKEY Tel : 0 (90) (312) 232 50 60 (10 Hat) Fax: 0 (90) (312) 232 50 73 – 74
2013 Aralık ayı ekonomik işlemleri ile dönemsonu envanter işlemleri sırasında tespit edilen hususlar
aşağıdaki gibidir:
1)
01.12.2013 tarihinde verilen depozito ve teminatlar ticari ilişki bittiğinden nakit olarak tahsil edilmiştir.
2)
01.12.2013 tarihinde daha önce verilen ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş olan 1.560 TL tutarındaki borç
senedi geri alınarak iptal edilmiş ve yerine aynı tutarda çek keşide edilmiştir.
3)
03.12.2013 tarihinde 30.000 TL + %18 KDV tutarında ticari mal satışı gerçekleşmiş ve fatura bedelinin tamamı
için çek alınmıştır.
4)
05.12.2013 tarihinde 3.830 TL tutarındaki senetli alacak tahsil edilememiş ve şüpheli hale geldiğine karar
verilmiştir.
5)
12.12.2013 tarihinde 40.000 TL + % 18 KDV bedelli ticari mal satın alınmış bedelin 35.400 TL'si için daha önce
alınan çek ciro edilmiş, kalan kısım ise nakden ödenmiştir.
6)
15.12.2013 tarihinde hisse senetlerinin tamamı 9.750 TL bedelle banka kanalıyla satılmıştır. (Komisyon ihmal
edilecektir)
7)
19.12.2013 tarihinde aktifte kayıtlı bedeli 12.000 TL ve birikmiş amortismanları 7.200 TL olan bir kamyon
yapılan kaza sonucunda pert olmuş (değeri sıfıra düşmüş) sigorta şirketi kasko bedeli olarak 9.500 TL'sını
işletmenin bankadaki hesabına yatırmıştır. (Vergilendirme ihmal edilecektir)
8)
21.12.2013 tarihinde olağanüstü genel kurulda çıkan geçmiş yıl karlarının tamamının dağıtılması kararına
ilişkin kar dağıtım tahakkuk kaydı yapılmıştır. Kar dağıtımına ilişkin bilgiler şöyledir: Genel Kanuni Yedek Akçe
Toplamı: 2.180 TL, Temettüler Toplamı ise 14.670 TL’dir.
9)
31.12.2013 tarihinde Aralık ayı ücret tahakkuku yapılacaktır. Ücret tahakkukuna ait bilgiler şöyledir (3 işçiye
ait toplam tutarlardır): Brüt Ücretler Toplamı: 5.200 TL, SGK İşçi Payları:728 TL, İşsizlik Sigortası İşçi Payları: 52
TL, Gelir Vergisi Stopajı: 663 TL, SGK İşveren Payları: 1.066 TL, İşsizlik Sigortası İşveren Payları: 104 TL, Damga
Vergisi 40 TL (yuvarlanmış rakam) ve asgari geçim indirimi 80 TL’dir (yuvarlanmış rakam).
10) 31.12.2013 tarihinde şüpheli alacağın borçlusu olan firmanın iflas ettiği ve tasfiye masasında alacağa sıra
gelmediği icra dairesi ilamı ile öğrenilmiştir.
11) 31.12.2013 tarihinde gelen 1.500 TL+%18 KDV bedelli elektrik faturası aynı gün nakden ödenmiştir.
12) 31.12.2013 tarihinde ticari mal stokları sayılmış ve stokta maliyet bedeli ile 56.133 TL ticari mal bulunduğu
tespit edilmiştir.
13) Taşıtlara 5 yıl faydalı ömür varsayımı ile normal usulde amortisman ayrılacaktır.
14) Alacak senetlerine 300 TL reeskont hesaplanmıştır.
15) Borç senetlerine 250 TL reeskont hesaplanmıştır.
16) Bankadan gelen dekonttan verilen çeklerin 2.360 TL tutarındaki kısmının işletmenin bankadaki hesabından
ödendiği öğrenilmiştir.
17) KDV hesaplarının mahsubu yapılacaktır.
18) Yansıtma kayıtları yapılacaktır.
19) Kapanış kayıtları yapılacaktır.
İSTENİLENLER: Bu verilere göre PARS Ticaret A.Ş.’nin;
a)
Aralık 2013 ayına ait yukarıdaki ekonomik işlemlerine ve dönem önem sonu envanter işlemlerine ait yevmiye
defteri kayıtlarını ve defteri kebir kayıtlarını gösteriniz.
b)
Kesin mizanın düzenlendiğini varsayarak, 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ait gelir tablosunu düzenleyiniz.
c)
Kesin mizanın düzenlendiğini varsayarak, 31.12.2013 Tarihli (Dönemsonu) Bilançosunu -analize elverişli
olarak- düzenleyiniz.
Gençlik Caddesi No : 107
http://www.turmob.oeg.tr
06570 Anıttepe – ANKARA / TURKEY Tel : 0 (90) (312) 232 50 60 (10 Hat) Fax: 0 (90) (312) 232 50 73 – 74
CEVAPLAR
YEVMİYE KAYITLARI
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
1
100 KASA
1.330
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
1.330
depozitonun geri tahsil edilmesi.
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
2
321 BORÇ SENETLERİ
1.560
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ
1.560
Senedin iptal edilerek çek verilmesi.
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
3
101 ALINAN ÇEKLER
35.400
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
30.000
391 HESAPLANAN KDV
5.400
Ticari mal satılması.
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
4
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
3.830
121 ALACAK SENETLERİ
3.830
Senetli alacağın şüpheli hale gelmesi.
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
5
153 TİCARİ MALLAR
40.000
191 İNDİRİLECEK KDV
7.200
101 ALINAN ÇEKLER
35.400
100 KASA
Ticari mal satınalınması.
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
6
102 BANKALAR
119 MENKUL KIYMET DEĞ. DÜŞ KARŞ
11.800
9.750
300
110 HİSSE SENETLERİ
9.500
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
300
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
Hisse senetlerinin satılması.
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
7
250
102 BANKALAR
9.500
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
7.200
254 TAŞITLAR
12.000
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
Pert olan kamyona sigortanın yaptığı ödeme.
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
8
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
540 YASAL YEDEKLER
331 ORTAKLARA BORÇLAR
Kar dağıtımı tahakkuk kaydı.
Gençlik Caddesi No : 107
http://www.turmob.oeg.tr
4.700
16.850
2.180
14.670
06570 Anıttepe – ANKARA / TURKEY Tel : 0 (90) (312) 232 50 60 (10 Hat) Fax: 0 (90) (312) 232 50 73 – 74
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
9
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
6.370
80
335 PERSONELE BORÇLAR
3.797
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
703
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ
Aralık Ayı Ücret tahakkuk kaydı.
1.950
……………….…...…………….……//…..……………...……….………….
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
10
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
3.830
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
Şüpheli alacağın tahsiline imkan kalmaması.
3.830
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
11
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
191 İNDİRİLECEK KDV
1.500
270
100 KASA
Elektrik faturasının nakden ödenmesi.
1.770
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
12
621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ
62.017
153 TİCARİ MALLAR
62.017
Satılan ticari malların maliyeti
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
13
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
3.600
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
3.600
Taşıtlara amortisman ayrılması.
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
14
657 REESKONT FAİZ GİDERLRİ
300
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU
300
Alacak senetlerine reeskont ayrılması
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
15
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU
250
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
Borç senetlerine reeskont ayrılması.
250
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
16
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖD. EMİRLERİ
2.360
102 BANKALAR
Verilen çeklerin bankdan ödenmesi.
2.360
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
17
391 HESAPLANAN KDV
5.400
190 DEVREDEN KDV
2.070
191 İNDİRİLECEK KDV
KDV hesaplarının mahsubu.
Gençlik Caddesi No : 107
http://www.turmob.oeg.tr
7.470
06570 Anıttepe – ANKARA / TURKEY Tel : 0 (90) (312) 232 50 60 (10 Hat) Fax: 0 (90) (312) 232 50 73 – 74
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
18
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ
44.470
350
771 GEN. YÖN. GİD. YANS.
44.470
781 FİNANSMAN GİD. YANS.
Gen yön giderlerinin yansıtılması.
350
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
19
771 GEN. YÖN. GİD. YANS.
781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA
44.470
350
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
44.470
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
7 nolu hesapların kapatılması.
350
……………….…...…………….……//…..……………...……….………….
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
20
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
122.000
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
300
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
250
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
679 DİĞER OL.DIŞI GEL VE KR.
250
4.700
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
127.500
Gelirler hesaplarının Dönem K/Z hesabına aktarılması.
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
21
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
119.467
610 SATIŞTAN İADELER
621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ
8.000
62.017
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
44.470
653 KOMİSYON GİDERLERİ
500
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ
300
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ
350
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
3.830
Gider hesaplarının Dönem K/Z hesabına aktarılması.
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
22
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
8.033
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8.033
karın netleştirilmesi.
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
23
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
590 DÖNEM NET KARI
8.033
8.033
Karın bilançoya aktarılması.
Gençlik Caddesi No : 107
http://www.turmob.oeg.tr
06570 Anıttepe – ANKARA / TURKEY Tel : 0 (90) (312) 232 50 60 (10 Hat) Fax: 0 (90) (312) 232 50 73 – 74
……………….…...……………01.12.2013……………...…….………….
24
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
300 BANKA KREDİLERİ
321 BORÇ SENETLERİ
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
331 ORTAKLARA BORÇLAR
335 PERSONELE BORÇLAR
1.400
300
14.400
17.820
8.470
1.280
14.670
3.797
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
5.453
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
1.950
500 SERMAYE
90.000
540 YASAL YEDEKLER
2.180
590 DÖNEM NET KARI
8.033
100 KASA
9.260
102 BANKALAR
44.190
121 ALACAK SENETLERİ
20.400
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
14.920
135 PERSONELDEN ALACAKLAR
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
153 TİCARİ MALLAR
190 DEVREDEN KDV
254 TAŞITLAR
4.450
80
56.133
2.070
18.000
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU
Kapanış kaydı.
……………….…...…………………..…//……………...………..………….
250
DEFTERİ KEBİR KAYITLARI
100 KASA
41.500
20.000
1.330
13.180
15.380
11.800
9.750
2.360
2.360
1.560
1.770
9.500
126 VER. DEP. VE
TEMİNAT.
1.330
1.330
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALC.
80
254 TAŞITLAR
30.000
12.000
35.400
103 VER. ÇKL VE ÖD. EMR
1.100
9.500
35.400
102 BANKALAR
28.400
110 HİSSE SEN.
9.500
101 ALINAN ÇEKLER
119 MNK.KY.DĞ. DŞ. KRŞ.
300
300
32.690
122 ALC. SEN. REESK.
8.460
300
3.830
128 ŞÜPHELİ TİC. ALAC.
3.830
3.830
153 TİCARİ MALLAR
79.560
1.410
40.000
62.017
257 BİR. AMORTİSM.
7.200
18.000
3.600
Gençlik Caddesi No : 107
http://www.turmob.oeg.tr
121 ALAC. SEN.
131 ORTAKLARDAN ALAC.
14.920
135 PERSONELDEN ALAC.
5.650
190 DEVREDEN KDV
2.070
1.200
191 İNDİRİLECEK KDV
7.200
7.470
270
300 BANKA KREDİLERİ
3.390
21.210
321 BORÇ SENETLERİ
13.550
23.580
1.560
06570 Anıttepe – ANKARA / TURKEY Tel : 0 (90) (312) 232 50 60 (10 Hat) Fax: 0 (90) (312) 232 50 73 – 74
322 BORÇ SEN. REESK.
326 ALINAN DEP. VE TEM.
250
331 ORT. BORÇLAR
1.280
360 ÖD. VERG. VE FONLAR
11.100
361 ÖD. SOS. GÜV. KES.
15.850
1.950
335 PERS. BORÇLAR
14.670
3.797
391 HESAPLANAN KDV
5.400
500 SERMAYE
5.400
90.000
703
540 YASAL YEDEKLER
2.180
570 GEÇMİŞ YIL. KARLARI
16.850
590 DÖN. NET K/Z
16.850
8.033
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
122.000
92.000
30.000
610 SATIŞTAN İADELER
8.000
8.000
645 MNK. KYM. SAT. KARL.
250
250
660 KISA VD. BRÇ. GİD.
350
350
621 SATILAN TİC. MAL. ML.
62.017
62.017
647 REESKONT FAİZ GEL.
250
250
679 DİĞER OL.DIŞI GEL VE
KR.
4.700
4.700
632 GENEL YÖNETİM GİD.
44.470
44.470
653 KOMİSYON GİDERLERİ
500
500
689 DİĞ. OL.DIŞI GD. VE
ZRL.
3.830
3.830
644 KON. KALM. KARŞ.
300
300
657 REESK. FAİZ GİD.
300
300
690 DÖN. KARI VEYA ZAR.
119.467
127.500
8.033
692 DÖN. NET KR VY ZR.
8.033
8.033
770 GENEL YÖN. GİDERL.
33.000
44.470
771 GEN. YÖN. GİD. YNS.
44.470
44.470
780 FİN. GİD.
350
350
6.370
1.500
3.600
781 FİN. GİD. YANS.
350
350
Gençlik Caddesi No : 107
http://www.turmob.oeg.tr
06570 Anıttepe – ANKARA / TURKEY Tel : 0 (90) (312) 232 50 60 (10 Hat) Fax: 0 (90) (312) 232 50 73 – 74
PARS TİCARET A.Ş. 01.01.2013-31.122013 DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
122.000
610 SATIŞTAN İADELER
(8.000)
NET SATIŞLAR
114.000
621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ
(62.017)
BRÜT SATIŞKARI VEYA ZARARI
51.983
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
(44.470)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
7.513
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
300
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
250
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
250
653 KOMİSYON GİDERLERİ
(500)
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ
(300)
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ
(350)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
7.163
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
4.700
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
(3.830)
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜK
691 KARŞILIKLARI
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8.033
0
8.033
PARS TİCARET A.Ş. 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİF
Pars Ticaret A.Ş. 31.12.2013 Tarihli Dönemsonu Bilançosu
100 KASA
9.260 300 BANKA KREDİLERİ
PASİF
17.820
102 BANKALAR
44.190 321 BORÇ SENETLERİ
8.470
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ
(1.400) 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU
(250)
121 ALACAK SENETLERİ
20.400 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
1.280
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
135 PERSONELDEN ALACAKLAR
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
153 TİCARİ MALLAR
254 TAŞITLAR
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
Gençlik Caddesi No : 107
http://www.turmob.oeg.tr
14.670
3.797
4.450 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
80 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
56.133 500 SERMAYE
190 DEVREDEN KDV
AKTİF TOPLAMI
-300 331 ORTAKLARA BORÇLAR
14.920 335 PERSONELE BORÇLAR
5.453
1.950
90.000
2.070 540 YASAL YEDEKLER
2.180
18.000 590 DÖNEM NET KARI
8.033
(14.400)
153.403
PASİF TOPLAMI
06570 Anıttepe – ANKARA / TURKEY Tel : 0 (90) (312) 232 50 60 (10 Hat) Fax: 0 (90) (312) 232 50 73 – 74
153.403
Gençlik Caddesi No : 107
74
http://www.turmob.oeg.tr
06570 Anıttepe – ANKARA / TURKEY Tel : 0 (90) (312) 232 50 60 (10 Hat) Fax: 0 (90) (312) 232 50 73 –
Download

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ