FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş.’ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir
tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan)
2. Kredi analizini anlatınız. (30 puan)
3. Gelir tablosu ilkelerinin yazınız. (20 puan)
ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL)
A. Brüt Satışlar
1. Yurtiçi Satışlar
2. Yurtdışı Satışlar
3. Diğer Satışlar
B. Satışlardan İndirimler (-)
1. Satıştan İadeler (-)
2. Satış İskontoları (-)
3. Diğer İndirimler (-)
C. Net Satışlar
D. Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI)
E. Faaliyet Giderleri (-)
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3. Genel Yönetim Giderleri (-)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-)
H. Finansman Giderleri (-)
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
FAALİYET KARI (ZARARI)
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-)
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-)
DÖNEM KARI (ZARARI)
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
31.12.2002
73.444.488
71.534.898
1.720.825
188.765
-8.001.728
-272.816
-7.620.288
-108.624
65.442.760
-52.057.370
13.385.390
-7.774.498
0
-4.927.030
-2.847.468
5.610.892
776.151
0
0
71.360
704.791
-364.786
-1.778.821
-636.994
-1.141.827
4.243.436
306.443
75.417
145.966
85.060
-1.388.490
-596.321
-21.597
-770.572
3.161.389
0
3.161.389
31.12.2001
53.330.670
52.350.702
738.325
241.643
-6.110.854
-341.579
-5.678.965
-90.310
47.219.816
-39.142.812
8.077.004
-6.054.158
0
-3.803.387
-2.250.771
2.022.846
398.876
0
0
147.844
251.032
-82.237
-5.414.637
-3.693.831
-1.720.806
-3.075.152
161.003
3.664
0
157.339
-1.436.172
-397.023
-7.145
-1.032.004
-4.350.321
0
-4.350.321
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL)
31.12.2002
I. DÖNEN VARLIKLAR
12.363.613
A. Hazır Değerler
1. Kasa
2. Bankalar
3. Diğer Hazır Değerler
B. Menkul Kıymetler
3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve
Bonoları
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
31.12.2001 AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL)
8.568.323 I. KISA VADELİ BORÇLAR
520.436
574.188
59.991
33.963
460.445
A. Finansal Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara
467.105 Taksitleri ve Faizleri
0
73.120
B. Ticari Borçlar
45.036
0
1. Satıcılar
45.036
0
2. Borç Senetleri
31.12.2002 31.12.2001
15.692.391 13.856.812
1.636.138
2.841.384
187.585
1.730.612
1.448.553
1.110.772
7.301.014
6.361.929
6.506.831
6.359.835
745.611
2.122
5.022.595
4.037.970
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
51.112
0
1. Alıcılar
3.845.991
2.955.726
5. Borç Reeskontu (-)
-2.540
-28
2. Alacak Senetleri
1.230.629
1.135.440
5.794.756
3.553.401
3. Verilen Depozito ve Teminatlar
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar
0
0
1. Ortaklara Borçlar
4.824.268
2.703.785
4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
265.421
278.436
2. İştiraklere Borçlar
0
0
5. Alacak Reeskontu (-)
-54.025
-53.196
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0
0
-265.421
-278.436
546.774
277.332
417.640
416.018
0
81.421
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
5. Alacak Reeskontu (-)
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
E. Stoklar
34.332
43.063
4. Ödenecek Giderler
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer
104.953 Kesintiler
6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet
113.684 Alacakları
0
0
-8.731
-8.731
6.236.925
3.443.389
1. İlk Madde ve Malzeme
1.379.201
756.196
2. Yarı Mamüller
3.473.381
2.119.307
3. Ara Mamüller
0
4. Mamüller
5. Emtia
8. Verilen Sipariş Avansları
F. Diğer Dönen Varlıklar
235.457
216.123
1. Vergi Karşılıkları
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0
0
235.457
216.123
3.718.409
3.562.526
A. Finansal Borçlar
2.191.866
2.747.430
1. Banka Kredileri
2.191.866
2.747.430
490.225
0
0
11.510
1. Satıcılar
0
0
2. Borç Senetleri
0
0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar
0
11.510
1.526.543
803.586
1.526.543
803.586
0
0
9.311.186
2.337.155
5.500.000
1.375.000
4.902
1. Alıcılar
0
0
2. Alacak Senetleri
0
0
5.242
4.902
16.268.893
B. Ticari Borçlar
E. Borç ve Gider Karşılıkları
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
11.108.587 III. ÖZ SERMAYE
28.057
24.388
226.265
121.904
3. Binalar
7.675.761
4. Makine, Tesis ve Cihazlar
5. Taşıt Araç ve Gereçleri
6. Döşeme ve Demirbaşlar
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri
E. Borç ve Gider Karşılıkları
31.076
5.242
1. Arazi ve Arsalar
883.975
536.810
407.823
D. Maddi Duran Varlıklar
725.026
39.201
11.188.170
3. Verilen Depozito ve Teminatlar
74.845
D. Alınan Sipariş Avansları
854.917
504.289
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
6.074
0 II. UZUN VADELİ BORÇLAR
16.358.373
II. DURAN VARLIKLAR
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar
A. Sermaye
B. Sermaye Taahhütleri (-)
0
0
4.767.655
C. Emisyon Primi
0
2.888.260
9.802.663
5.455.117
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı
6.739.783
4.163.880
1.352.461
656.005
6.739.783
4.163.880
1.969.563
1.246.801
1.246.802
8. Birikmiş Amortismanlar (-)
3.022.969
10.725.321
-6.046.795
1. Yasal Yedekler
162.598
162.599
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
2. Statü Yedekleri
0
0
3. Özel Yedekler
0
0
1.084.203
1.084.203
3.161.389
0
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı
E. Yedekler
4.787.712
4.160.750
10. Verilen Sipariş Avansları
98.326
0
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
72.368
74.681
2. Haklar
4. Diğer Maddi Olmayan Duran
Varlıklar
42.995
34.746
F. Net Dönem Karı
29.373
39.935
G. Dönem Zararı (-)
0
0
11.870
0
5. Verilen Avanslar
F. Diğer Duran Varlıklar
AKTİF TOPLAMI
28.721.986
4. Olağanüstü Yedek
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1. ........... Yılı Zararı
19.756.493 P A S İ F T O P L A M I
0
-4.350.321
-7.336.787
-2.986.466
-7.336.787
-2.986.466
28.721.986 19.756.493
MALİYET MUHASEBESİ
1-) Bir sanayi işletmesinde Döküm ve Montaj olmak üzere iki esas üretim gide yeri ve Yemekhane ve
Bakım/Onarım olmak üzere iki yardımcı hizmet merkezi bulunmaktadır.
Dağıtılacak giderler ve dağıtım anahtarları aşağıdaki gibidir.
Esas Üretim Gider Yerleri
Yardımcı hizmet Gider Yerleri
Döküm
Yemekhane
1.Dağıtım
Toplamı
Montaj
750.000.-
900.000.-
Bakım/Onarım
16.000.-
12.000.-
Dağıtım
anahtarları
Kişi sayısı
40
35
10
5
Bakım/Onarım
Saati
120
140
15
-
Yemekhane giderlerin dağıtımında kişi sayısı, bakım/onarımda giderlerin dağıtımından ise bakım/onarım saatleri
dikkate alınacaktır.
İSTENİLENLER: İkinci dağıtımı Kademeli dağıtım yöntemi kullanarak,( Gider dağıtımına yemekhane giderlerinden
başlanacaktır.) yapınız ve gider dağıtım tablosunu düzenleyiniz.
2-) Yıllık Üretim Kapasitesi 15.000 Ad. Olan “Çelik” üretim işletmesi 2014 yılı sonu itibariyle 7.500 Ad. “X”
mamulü üretmiştir. Katlanılan toplam üretim giderleri aşağıda verilmiştir;
Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
50.000.-
Direkt İşçilik Giderleri
30.000.-
Genel Üretim Giderleri (Değişken)
Genel Üretim Giderleri (Sabit)
25.000.15.000.-
İSTENİLENLER: Yukarıdaki bilgilere göre, 2014 yılı için;
a) “Tam maliyet yöntemine” göre toplam ve birim üretim maliyetlerini hesaplayınız.
b) “Normal maliyet yöntemine” göre toplam ve birim üretim maliyetlerini hesaplayınız.
c) “Değişken maliyet yöntemine” göre toplam ve birim üretim maliyetlerini hesaplayınız.
SMMM YETERLİLİK - FİNANSAL MUHASEBE
Öztürk A.Ş.’nin 01.01.2015 tarihli Dönem Başı (Açılış) Bilançosu aşağıdaki gibidir;
Aktif
ÖZTÜRK A.Ş.’NİN 01.01.2015 TARİHLİ DÖNEM BAŞI BİLANÇOSU
I. DÖNEN VARLIKLAR
Kasa
Bankalar
Pasif
III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
140.000
30.000
Banka Kredileri
160.000
Satıcılar
400.000
800.000
Alıcılar
160.000
Borç Senetleri
Alacak Senetleri
100.000
KISA VAD. YABANCI KAY. TOPLAMI 1.360.000
Diğer Ticari Alacaklar
Ticari Mallar
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
40.000
800.000
1.270.000
V. ÖZKAYNAKLAR
Sermaye
800.000
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
800.000
II. DURAN VARLIKLAR
Binalar
850.000
Demirbaşlar
240.000
Birikmiş Amortismanlar (-)
200.000
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
890.000
AKTİF TOPLAMI
2.160.000
PASİF TOPLAMI
2.160.000
DÖNEM İÇİNDE GERÇEKLEŞEN İŞLEMLER
1) İşletme alış maliyeti 800.000 TL olan malı 1.000.000 TL + %15 KDV tutarıyla satmıştır. Alıcı fatura tutarının
700.000 TL’sini ve KDV tutarını peşin ödemiş, 100.000 TL’si için senet ciro etmiştir. Kalan tutarı ise daha
sonra ödeyeceğini bildirmiştir. Ayrıca işletme, malların alıcıya ulaştırılması için 4.000 TL + %15 KDV tutarında
nakliye bedeli ödemiştir.
2) İşletme 20.000 TL + %+15 KDV’ye kırtasiye malzemesini peşin bedelle satın almıştır. Bu gider yapılma anında
bir gider hesabında muhasebeleştirilmiştir.
3) İşletme 600.000 TL + %15 KDV tutarındaki mal satın almıştır. KDV tutarı peşin ödenmiş, 500.000 TL’lik kısmı
için senet keşide edilmiş, kalanı kredilidir.
4) İşletme 30.000 TL tutarında sigorta yaptırmış ve bedelini nakden ödemiştir. Bu gider yapılma anında bir
gider hesabında muhasebeleştirilmiştir.
5) İşletmenin sattığı mallardan 120.000 TL + %15 KDV’lik kısmı alıcı tarafından işletmeye iade edilmiştir. İade
bedeli müşterinin hesabından düşülmüştür. İade edilen malın alış maliyeti 80.000 TL’dir.
6) İşletme alış bedeli 60.000 TL ve birikmiş amortismanları 40.000 TL olan bir demirbaşı yenisini almak
amacıyla peşin bedelle 30.000 TL + %15 KDV’ye satmıştır.
7) İşletme satın aldığı malla ilgili olarak 5.000 TL + %15 KDV tutarında nakliye bedeli ödemiştir.
8) İşletme 600.000 TL + %15 KDV tutarındaki malın 60 gün sonra teslimi için sipariş vermiş ve bu siparişle ilgili
olarak 200.000 TL avans peşin ödenmiştir.
9) İşletme sattığı demirbaş yerine yenisini 90.000 TL + %15 KDV’ye Y işletmesinden satın almıştır. Fatura
bedelinin KDV tutarı peşin ödenmiş, kalanı iki ay içinde ödenecektir.
10) İşletmeye ait bir bina çıkan yangın sonucu tamamen yanmıştır. Bu binanın alış maliyeti 400.000 TL ve
birikmiş amortismanları ise 40.000 TL’dir. Sigorta şirketi bu bina için 500.000 TL’lik tazminat ödeyeceğini bir
dekontla işletmeye bildirmiştir.
11) İşletme bankaya olan kredi borcunun tamamını ve 20.000 TL tutarındaki faizini nakden ödemiştir.
12) İşletme sipariş ettiği malları teslim almıştır. Mal bedelinden ödenen avans tutarı mahsup edilmiş, geriye
kalan tutarın 200.000 TL’si peşin ödenmiş, kalan tutar için borçlanılmıştır.
13) Çalışan personelle ilgili olarak 25.000 TL brüt ücret tahakkuk ettirilmiştir. Bu ücrete ilişkin Sosyal Güvenlik
İşveren Payı 5.000 TL, Sosyal Güvenlik İşçi Payı 3.500 TL, Gelir ve Damga Vergisi ise 3.000 TL’dir. Personele
ödenen ücretler nakit olarak ödenmiştir.
14) İşletme satıcıya olan borcunun 200.000 TL’lik kısmını nakit olarak ödemiştir.
DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
15) KDV tahakkuk (mahsup) kaydı yapılmıştır.
16) Yapılan sayımda mal mevcudunun 1.285.000 TL ve kasa mevcudunun ise 58.150 TL olduğu saptanmıştır.
17) Döneme ait amortisman gideri 90.000 TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutarın 10.000 TL’lik kısmı yeni alının
demirbaşa aittir.
18) Bankadan gelen dekonttan işletme lehine 4.000 TL faiz tahakkuk ettirildiği ve buna ilişkin %15 Gelir Vergisi
Stopajın hesaben tahsil edildiği anlaşılmıştır.
19) Dönem içinde bankadan 20.000 TL’lik borç senedinin ödendiği ve bu işleme ilişkin kaydın yapılmadığı
saptanmıştır.
20) Kırtasiye giderlerinin 12.000 TL’lik kısmı, sigorta giderlerinin de 15.000 TL’lik kısmı bu döneme aittir.
İSTENİLENLER
a) Öztürk A.Ş.’nin açılış, dönem içi, dönem sonu ve kapanış işlemlerine ilişkin yevmiye ve büyük defter
kayıtlarını (7/A seçeneğine göre) yapınız.
b) Genel geçici ve kesin mizanın çıkarıldığını varsayarak, 31.1.2015 tarihli Bilanço ve 2015 yılı Gelir Tablosunu
düzenleyiniz.
NOT: Dönem sonu kapanış işlemlerinde Kurumlar Vergisini ihmal ediniz.
Yapılacak kayıtlarda hesap adı ve numaralarını birlikte kullanınız. Aksi halde yapılan kayıtlar puanlamaya dahil
edilmeyecektir.
MUHASEBE DENETİMİ SINAVI
Soru 1- İç kontrol sisteminin esas amaçlarını sıralayınız.
Soru 2- Denetçinin devamlı dosyada bir araya getireceği çalışma kâğıtlarından on tanesini belirtiniz.
Soru 3- Denetim riski ve kabul edilebilir denetim riski kavramlarını açıklayınız.
Soru 4- Bağımsız denetimde "mesleki şüphecilik" konusunu açıklayınız.
Soru 5- Analitik inceleme tekniğini kısaca tanımlayınız ve analitik inceleme tekniğinin yeterli olmadığı
"özellikli denetim alanlarını" belirtiniz.
HUKUK SINAVI
SORU 1: Türk Medeni Kanununa göre aşağıdaki kavramları açıklayınız?
a) Hısımlık
b) İkametgah
c) Karine
SORU 2 : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre,aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsurlarını yazınız?
SORU 3: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, bağımsız denetçinin görevden alınması ve denetleme
sözleşmesinin feshi ile ilgili bilgi veriniz?
SORU 4 : 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre Hizmet sözleşmesi nedir ve türlerini belirterek kısaca açıklayınız?
MESLEK HUKUKU SINAVI
SORU 1 : 3568 sayılı meslek yasamız gereğince;
a) Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu nedir.
b) YMMM Yapamayacağı işleri belirtiniz.
SORU 2: SM, SMMM ve YMM lerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Yönetmeliğinin
amacı nedir,bu yönetmelik hangi merci tarafından hangi yetki ile getirilmiştir.Kısaca bilgi veriniz.
SORU 3 : YMM Mali Müşavirin bir A.Ş’ de yapacak olduğu denetim süresi hakkında bilgi veriniz?
SORU 4: SMMM ve YMMM sınavları hakkında sınav yönetmeliğini nazara alarak bilgi veriniz?
VERGİ HUKUKU
Soru 1: Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
–
–
–
–
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu(Vergi Usul Kanunu’nda)
Telif kazançları istisnası (Gelir Vergisi Kanunu’nda)
İş ortaklığı(Kurumlar Vergisi Kanunu’nda)
Rüchaniyet Hakkı(6183 sayılı Kanun’nda)
Soru 2: Vergi Usul Kanunu’na göre uzlaşma müessesesini anlatınız.
Soru 3: KDV’de matraha dahil olan unsurları açıklayınız.
Soru 4: Mehmet Bey 2013 yılında; birinci işverenden 40.000 TL, ikinci işverenden 25.000 TL ücret geliri elde
etmiş, 30.000 TL mevduat faiz geliri, 30.000 TL(net) işyeri kira geliri, 10.000 TL mesken kira geliri elde etmiştir.
Mükelleften stopajla kesilen vergiler aşağıdaki gibidir;
–
–
–
–
Birinci işverenden alınan ücretten stopaj:8.000 TL
İkinci işverenden alınan ücretten stopaj: 5.000 TL
Mevduattan stopaj: 4.500 TL
İşyeri kira gelirinden stopaj: 7.500 TL
Mükellefin ayrıca bir gıda bankasına 2.000 TL’lik yakacak bağışlamış, bir belediye tarafından yaptırılan çocuk
yuvasına 1.500 TL nakit bağış yapmıştır.
Bu bilgiler ışığında mükellef Mehmet Bey’in gelir vergisi karşısındaki durumu nedir, yasal dayanaklarını da
açıklayarak vergi matrahına kadar gerekli hesaplamaları yapınız.
Download

Dosya - Dr.Ahmet Ozansoy