2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI
FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI
29 HAZİRAN 2014 – PAZAR (09.00 -12.00)
SORU - 1 :
PARS Ticaret AŞ’nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013
mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

İşletme, ticari malların izlenmesinde kayıt yöntemi olarak “Aralıklı Envanter Yöntemi”ni kullanmaktadır.

İşletme, maliyet muhasebesi kayıt seçeneği olarak “7/A “ seçeneğini kullanmaktadır.

Tüm kayıtlar ana hesap düzeyinde takip edilecektir.

Kurumlar vergisine ilişkin vergi karşılığı hesaplanmayacaktır.
PARS Ticaret AŞ 30.11.2013 Tarihli GEÇİCİ MİZANI
HESAPLAR
TUTARLAR
KALANLAR
BT
AT
BK
AK
20.000
21.500
0
100
KASA
41.500
102
BANKALAR
28.400
1.100
27.300
0
103
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ
13.180
15.380
0
2.200
110
HİSSE SENETLERİ
9.500
0
9.500
0
119
MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.
0
300
0
300
121
ALACAK SENETLERİ
32.690
8.460
24.230
0
126
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
1.330
0
1.330
0
131
ORTAKLARDAN ALACAKLAR
14.920
0
14.920
0
135
PERSONELDEN ALACAKLAR
5.650
1.200
4.450
0
153
TİCARİ MALLAR
79.560
1.410
78.150
0
254
TAŞITLAR
30.000
0
30.000
0
257
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (MDV)
0
18.000
0
18.000
300
BANKA KREDİLERİ
3.390
21.210
0
17.820
321
BORÇ SENETLERİ
13.550
23.580
0
10.030
326
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
360
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
500
570
0
1.280
0
1.280
11.100
15.850
0
4.750
SERMAYE
0
90.000
0
90.000
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0
16.850
0
16.850
600
YURT İÇİ SATIŞLAR
0
92.000
0
92.000
610
SATIŞTAN İADELER
8.000
0
8.000
0
770
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
33.000
0
33.000
0
780
FİNANSMAN GİDERLERİ
350
0
350
0
653
KOMİSYON GİDERLERİ
TOPLAM
500
0
500
0
326.620
326.620
253.230
253.230
2013 Aralık ayı ekonomik işlemleri ile dönemsonu envanter işlemleri sırasında tespit edilen hususlar
aşağıdaki gibidir:
1)
2)
01.12.2013 tarihinde, verilen depozito ve teminatlar ticari ilişki bittiğinden nakit olarak tahsil edilmiştir.
01.12.2013 tarihinde, daha önce verilen ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş olan 1.560 TL tutarındaki borç
senedi geri alınarak iptal edilmiş ve yerine aynı tutarda çek keşide edilmiştir.
3)
03.12.2013 tarihinde, 30.000 TL + %18 KDV tutarında ticari mal satışı gerçekleşmiş ve fatura bedelinin
tamamı için çek alınmıştır.
4)
05.12.2013 tarihinde, 3.830 TL tutarındaki senetli alacak tahsil edilememiş ve şüpheli hale geldiğine karar
verilmiştir.
5)
12.12.2013 tarihinde, 40.000 TL + %18 KDV bedelli ticari mal satın alınmış bedelin 35.400 TL’si için daha
önce alınan çek ciro edilmiş, kalan kısmı ise nakden ödenmiştir.
6)
15.12.2013 tarihinde, hisse senetlerinin tamamı 9.750 TL bedelle banka kanalıyla satılmıştır. (Komisyon
ihmal edilecektir.)
7)
19.12.2013 tarihinde, aktifte kayıtlı bedeli 12.000 TL ve birikmiş amortismanları 7.200 TL olan bir kamyon
yapılan kaza sonucunda pert olmuş ( değeri sıfıra düşmüş) sigorta şirketi kasko bedeli olarak 9.500 TL’sini
işletmenin bankadaki hesabına yatırmıştır. (Vergilendirme ihmal edilecektir.)
8)
21.12.2013 tarihinde, olağanüstü genel kurulda çıkan geçmiş yıl karlarının tamamının dağıtılması kararına
ilişkin kar dağıtım tahakkuk kaydı yapılmıştır. Kar dağıtımına ilişkin bilgiler şöyledir: Genel kanuni yedek akçe
toplamı: 2.180 TL, temettüler toplamı ise 14.670 TL’dir.
9)
31.12.2013 tarihinde, aralık ayı ücret tahakkuku yapılacaktır. Ücret tahakkukuna ait bilgiler şöyledir ( 3 işçiye
ait toplam tutarlardır): Brüt ücretler toplamı: 5.200 TL, SGK işçi payları: 728 TL, işsizlik sigortası işçi payları:
52 TL, gelir vergisi stopajı: 663 TL, SGK işveren payları: 1.066 TL, işsizlik sigortası işveren payları: 104 TL,
damga vergisi: 40 TL (yuvarlanmış rakam) ve asgari geçim indirimi 80 TL’dir. ( Yuvarlanmış rakam)
10) 31.12.2013 tarihinde, şüpheli alacağın borçlusu olan firmanın iflas ettiği ve tasfiye masasında ve alacağa sıra
gelmediği icra dairesi ilamı ile öğrenilmiştir.
11) 31.12.2013 tarihinde gelen 1.500 TL + %18 KDV bedelli elektrik faturası aynı gün nakden ödenmiştir.
12) 31.12.2013 tarihinde, ticari mal stokları sayılmış ve stokta maliyet bedeli ile 56.133 TL ticari mal bulunduğu
tespit edilmiştir.
13) Taşıtlara 5 yıl faydalı ömür varsayımı ile normal usulde amortisman ayrılacaktır.
14) Alacak senetlerine 300 TL reeskont hesaplanmıştır.
15) Borç senetlerine 250 TL reeskont hesaplanmıştır.
16) Bankadan gelen dekonttan verilen çeklerin 2.360 TL tutarındaki kısmının işletmenin bankadaki hesabından
ödendiği öğrenilmiştir.
17) KDV hesaplarının mahsubu yapılacaktır.
18) Yansıtma kayıtları yapılacaktır.
19) Kapanış kayıtları yapılacaktır.
İSTENİLEN: Bu verilere göre PARS TİCARET AŞ’NİN;
a)
Aralık 2013 ayına ait yukarıdaki ekonomik işlemlerine ve dönem sonu envanter işlemlerine ait yevmiye defteri
kayıtlarını ve defteri kebir kayıtlarını gösteriniz. (80 puan)
b)
Kesin mizanın düzenlendiğini varsayarak, 01.01.2013 – 31.12.2013 dönemine ait gelir tablosunu düzenleyiniz.
(10 puan)
c)
Kesin mizanın düzenlendiğini varsayarak, 31.12.2013 tarihli (dönem sonu) bilançosunu analize elverişli
olarak düzenleyiniz. (10 puan)
Başarılar.
CEVAP 1:
100 KASA HS
126 VERİLEN DEPOZİTO VE
TEMİNATLAR HS
Depozito iade
1.330
321 BORÇ SENETLERİ HS
103 VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ HS
Senetli borç için çek keşide edilmesi
1.560
101 ALINAN ÇEKLER HS
600 YURT İÇİ SATIİŞAR HS
391 HESAPLANAN KDV HS
Mal Satış kaydı
35.400
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS
121 ALACAK SENETLERİ HS
Senetli alacağın şüpheli hale gelmesi
153 TİCARİ MALLAR HS
191 İNDİRİLECEK KDV HS
101 ALINAN ÇEKLER HS
100 KASA HS
Mal alış kaydı
1.330
1.560
30.000
5.400
3.830
3.830
40.000
7.200
35.400
11.800
102 BANKALAR HS
119 MENKUL KIYMET DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS
110 HİSSE SENETLERİ HS
645 MENKUL KIYMET SATIŞ
KARLARI HS
644 KONUSU KALMAYAN
KARŞILIKLAR HS
Hisse senedi satışı
9.750
300
102 BANKALAR HS
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS
254 TAŞITLAR HS
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE
KARLAR HS
Taşıtın pert olması
9.500
7.200
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HS
540 YASAL YEDEKLER HS
331 ORTAKLARA BORÇLAR HS
Kar dağıtımı
9.500
250
300
12.000
4.700
16.850
2.180
14.670
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS
360 ÖDENECEK VERGİ VE
FONLAR HS
361 ÖDENECEK SOSYAL
GÜVENLİK
KESİNTİLERİ HS
335 PERSONELE BORÇLAR HS
Ücret tahakkuku
6.370
80
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE
ZARARLAR
128 ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR HS
Şüpheli alacağın tahsil imkanının kalmaması
3.830
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS
191 İNDİRİLECEK KDV HS
100 KASA HS
Elektrik faturası ödemesi
1.500
270
621 SATILAN TİCARİ MALLAR
MALİYETİ HS
153 TİCARİ MALLAR HS
Maliyet kaydı
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS
Taşıt amortismanı
1.950
3.797
3.830
1.770
62.017
62.017
3.600
3.600
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS
122 ALACAK SENETLERİ
REESKONTU HS
Alacak senetlerinin gerçek değerinin tespiti
300
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ HS
Borç senetlerinin gerçek değerinin tespiti
250
2.360
391 HESAPLANAN KDV
190 DEVREDEN KDV
191 İNDİRİLECEK KDV HS
KDV Mahsup Kaydı
5.400
2.070
Maliyet Hesaplarının Gelir Tablosu Hesaplarına Devri
300
250
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME
EMİRLERİ HS
102 BANKALAR HS
Keşide edilen çekin bankadan ödenmesi
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS
660 KISA VADELİ BORÇLANMA
GİDERLERİ HS
771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS
781 FİNANSMAN GİDERLERİ HS
703
2.360
7.470
44.470
350
44.470
350
771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS
781 FİNANSMAN GİDERLERİ HS
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS
Maliyet Hesapları ile Yansıtma Hesaplarının
Kapatılması
44.470
350
44.470
350
600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
647 REESKONT FAİZ GELİRİ HS
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE
KARLAR HS
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
Gelir Hesaplarının Dönem Karı/Zararına Devri
122.000
300
250
250
4.700
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS
610 SATIŞTAN İADELER HS
621 SATILAN TİCARİ MALLARIN
MALİYETİ HS
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS
653 KOMİSYON GİDERLERİ HS
657 REESKONT FAİZ GİDERİ HS
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİD.HS
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE
ZARARLAR HS.
119.467
127.500
8.000
62.017
44.470
500
300
350
3.830
Gider Hesaplarının Dönem Kar/Zarar Hesabına Devri
692 DÖNEM NET KARI/ZARARI HS
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS
8.033
8.033
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
590 DÖNEM NET KARI HS
8.033
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME
EMİRLERİ HS
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HS
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS
300 BANKA KREDİLERİ HS
321 BORÇ SENETLERİ HS
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
331 ORTAKLARA BORÇLAR HS
335 PERSONELE BORÇLAR HS
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.
500 SERMAYE HS
540 YASAL YEDEKLER HS
590 DÖNEM NET KARI
100 KASA HS
102 BANKALAR HESABI
121 ALACAK SENETLERİ HS
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HS
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS
153 TİCARİ MALLAR HS
190 DEVREDEN KDV HS
254 TAŞITLAR HS
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS
1.400
Kapanış Kaydı
8.033
300
14.400
17.820
8.470
1.280
14.670
3.797
5.453
1.950
90.000
2.180
8.033
9.260
44.190
20.400
14.920
4.450
80
56.133
2.070
18.000
250
PARS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 01.01.2013 - 31.12.2013
TARİHLİ GELİR TABLOSU
CARİ DÖNEM
A-BRÜT SATIŞLAR
122.000
1 Yurt İçi Satışlar
122.000
2 Yurt Dışı Satışlar
3 Diğer Gelirler
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
(8.000)
1-Satıştan İadeler (-)
(8.000)
2-Satıştan İskontolar (-)
3-Diğer İndirimler (-)
C-NET SATIŞLAR
114.000
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
(62.017)
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)
2-Satılan Ticari Mal Maliyeti (-)
(62.017)
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI / ZARARI
51.983
E-FAALİYET GİDERLERİ
(44.470)
1-Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-)
2-Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)
3-Genel Yönetim Giderleri (-)
(44.470)
FAALİYET KARI / ZARARI
7.513
F DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE
800
KARLAR
1 İştiraklerden Temettü Gelirleri
2 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3 Faiz Gelirleri
4 Komisyon Gelirleri
5 Konusu Kalmayan Karşılıklar
300
6 Menkul Kıymet Satış Karları
250
7 Kambiyo Karları
8 Reeskont Faiz Gelirleri
250
9.Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir Ve Karlar
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE
(4.630)
ZARARLAR (-)
1-Komisyon Giderleri (-)
(500)
2-Karşılık Giderleri (-)
(3.830)
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
4-Kambiyo Zararları (-)
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)
(300)
6-Diğer Olağan Gider Ve Zararlar (-)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
(350)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
(350)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR / ZARAR
3.333
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
4.700
1-Önceki Dönem Gelir Ve Karları
2-Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar
4.700
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
(3.830)
1-Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları (-)
2-Önceki Dönem Gider Ve Zararları (-)
3-Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar (-)
DÖNEM KARI / ZARARI
8.033
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI / ZARARI
8.033
PARS ANONİM ŞİRKETİ’NİN 31.12.2013 TARİHLİ KAPANIŞ BİLANÇOSU
I-DÖNEN VARLIKLAR
A-Hazır Değerler
Kasa
Bankalar
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
52.050
9.260
44.190
(1.400)
B-Menkul Kıymetler
A-Mali Borçlar
Banka Kredileri
B-Ticari Borçlar
Borç Senetleri
Borç Senetleri Reeskontu
Alınan Depozito ve Teminatlar
C- Diğer Borçlar
C-Ticari Alacaklar
Alacak Senetleri
Alacak Sn Reeskontu
D-Diğer Alacaklar
Ortaklardan Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
E-Stoklar
Ticari Mallar
20.100
20.400
(300)
19.450
14.920
4.450
80
56.133
56.133
Ortaklara Borçlar
Personele Borçlar
F-Öd. Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Vergi ve Fonlar
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
III-ÖZKAYNAKLAR
A-Ödenmiş Sermaye
Sermaye
H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
Devreden KDV
DÖNEN VARLIKLAR
TOPLAMI
2.070
2.070
149.803
Yasal Yedekler
D-Geçmiş Yıl Karları
E-Geçmiş Yıl Zararları
F-Dönem Net Karı (Zararı)
Dönem Net Karı
II-DURAN VARLIKLAR
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
PASİF TOPLAM
C-Mali Duran Varlıklar
D-Maddi Duran Varlıklar
Taşıtlar
18.000
Birikmiş Amortisman
(14.400)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF TOPLAM
B-Sermaye Yedekleri
C-Kar Yedekleri
3.600
153.403
17.820
17.820
9.500
8.470
(250)
1.280
18.467
14.670
3.797
7.403
5.453
1.950
53.190
90.000
90.000
2.180
2.180
8.033
8.033
100.253
153.403
Download

Untitled