TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Girişim İstatistiklerinde İdari Kayıt
Kullanımı
REF- II. Girişim İstatistikleri Çalıştayı
Ş.Şenol BOZDAĞ
Yıllık İş İstatistikleri
Daire Başkanı
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
BÖLÜM – I
YILLIK İŞ İSTATİSTİKLERİNDE
İDARİ KAYIT KULLANIMI
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Yıllık İş İstatistikleri
TÜİK ‘in işyerlerinden üretmiş olduğu çalışmalar;
• Kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanmasında
• Milli Gelir tahminlerinin yapılmasında
• Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında meydana gelen
değişimlerin izlenmesinde
• Verilecek teşvik ve kalkınma bölgelerine yapılacak
yatırımlarda sektörlerin tespitinde
• KOBİ hakkında detaylı bilgi sağlanması
• Uluslar arası bilgi sistemi ve karşılaştırmalara olanak
sağlanması
• Araştırmalara kaynak teşkil etmesi
Amacıyla üretilmektedir.
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
13.12.2015
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri
Yıllık sanayi ürün istatistikleri
Yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerinde yoğunlaşma
Yabancı kontrollü girişim (Inward FATS) istatistikleri
Mali aracı kuruluş istatistikleri
Radyo-televizyon kurumları istatistikleri
Uluslararası hizmet ticareti istatistikleri
Yurt dışında sahip olunan girişim (Outward FATS) istatistikleri
Kazanç yapısı istatistikleri
İşgücü maliyeti istatistikleri
Araştırma-geliştirme faaliyetleri istatistikleri
Yenilik istatistikleri
Doktora derecelilerin kariyer gelişimi istatistikleri
Devlet bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan ödenek ist.
Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanımı istatistikleri
Girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım istatistikleri
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
13.12.2015
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
YSHİ - KAPSAM
Coğrafi Kapsam
Türkiye
Sektörel Kapsam
---YSHİ Avrupa Topluluğunda ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflaması
NACE Rev.2 kullanılmaktadır.-NACE Rev.2 Kısım B’ den J’ye, L’ den, N’ ye
ve P’ den S’ ye kadar tüm piyasa faaliyetleri kapsanmaktadır.
Örn:
KISIM J - BİLGİ VE İLETİŞİM
63
63.1
63.11
63.12
63.9
63.91
63.99
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
Bilgi hizmet faaliyetleri
Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları
Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler
Web portalları
Diğer bilgi hizmet faaliyetleri
Haber ajanslarının faaliyetleri
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri
13.12.2015
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
YSHİ - Kapsama Alınan Sektörler
H
Ulaştırma ve
depolama
J
Bilgi ve
iletişim
S
Diğer hizmet
faaliyetleri
İmalat
I
Konaklama
ve yiyecek hizmeti
faaliyetleri
L
Gayrimenkul
faaliyetleri
R
Kültür, sanat,
eğlence, dinlence ve
spor-
D
Elektrik, gaz,
buhar ve
iklimlendirme üretimi
ve dağıtımı
G
Toptan ve
perakende ticaret;
motorlu kara
taşıtlarının ve
motosikletlerin
onarımı
M
Mesleki,
bilimsel ve teknik
faaliyetler
Q
İnsan sağlığı
ve sosyal hizmet
faaliyetleri
N
İdari ve
destek hizmet
faaliyetleri
P
B
Madencilik
ve taş ocakçılığı
C
E
Su temini;
kanalizasyon, atık
yönetimi ve
iyileştirme
faaliyetleri
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
F
İnşaat
Eğitim
13.12.2015
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
YSHİ - Kapsama Alınmayan Sektörler
Kısım
Tanım
A
O
T
U
--J’ nin bir
bölümü
Tarım, ormancılık ve balıkçılık
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik
Hane halklarının işverenler olarak faaliyetleri
Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
Bilgi ve iletişim faaliyetleri-içinde yer alan “Programcılık ve
yayıncılık faaliyetleri” hariç.
L’ nin iki
sınıfı
Gayrimenkul faaliyetleri içinde yer alan “Kendi adına yapılan
gayrimenkul alım-satımı ve Kendine ait gayrimenkulun kiraya
verilmesi” hariç
- S’ nin Diğer hizmet faaliyetleri içinde yer alan “Üye olunan kuruluşların
bir
faaliyetleri- Kar Amacı Olmayan Kurumlar” hariç
bölümü
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
13.12.2015
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
YSHİ Soru Kağıdı-TMS Uyumu
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri araştırması;
• En büyük araştırma
• 2006 yılından sonra 100.000 üzerinde, 2014 yılı için 200.000 lere ulaşan gözlem
birimi
• Araştırmanın çerçevesi GİB den alınmaktadır.
• Coğrafi kapsam tüm Türkiye’ dir.
• Tamsayım ve Örnekleme yöntemi birlikte kullanılmaktadır.
• Örneklem kriteri olarak sadece istihdam kullanılmaktadır.
• Ana faaliyet atamalarında ciro değişkeni kullanılmaktadır.
• Cevapsızlık atamalarında ciro önemli bir değişkendir.
• Cevaplanmasında muhasebe kayıtlarından yararlanılır, Tek Düzen Hesap
Planında yer alan hesap başlıklarına uygunluk sağlanmıştır.
• Öncü göstergeler (t+10), kesinleşmiş veriler (t+18)
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
YSHİ - YÖNTEM
İstatistiksel Birim: Girişim
Girişim-“Kaynak aktarımlarına ilişkin karar alma özerkliğini
kullanarak, mal ve hizmet üreten bir organizasyon birimidir. Girişim
bir veya birden fazla yerde bir veya birden fazla faaliyet yürüterek
piyasaya mal ve hizmet üreten gerçek veya tüzel kişiliklerdir.”
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
13.12.2015
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
YSHİ – YÖNTEM (Devam)
Girişim birden fazla yerel birimden oluşabildiği gibi tek bir yerel
birimden de oluşabilir.
Yerel Birim: “Coğrafi olarak tanımlanan bir yerdeki mal ve hizmetlere
ilişkin faaliyetleri ya da bunların bir kısmını yürüten bir girişim ya da
girişimin bir parçasıdır. Yerel birim girişimin; merkez, büro, mağaza,
büfe, fabrika, atölye, maden ocağı, şantiye, otel, lokanta, kafe, okul,
hastane, depo gibi adresi coğrafi olarak tanımlanabilen bir yerdeki
yerleşik olan bölümüdür.”
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
13.12.2015
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
YSHİ – YÖNTEM (Devam)
Tahmin
Yöntemi
• Tamsayım
• Örnekleme
Gözlem birimi
• Girişim
Raporlama
birimi
• Girişim
Periyodu:
• Yıllık
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
13.12.2015
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
YSHİ – YÖNTEM (Devam)
-----YSHİ çalışmasında 20 veya daha fazla çalışanı
olan girişimler ile özel bazı sınıflarda faaliyet gösteren
girişimlere tamsayım yöntemi, 1-19 çalışanı olangirişimlere ise örnekleme yöntemi uygulanmaktadır.
---- Örnekleme çerçevesi: Yıllık Sanayi ve Hizmet
İstatistikleri Anketi için İş Kayıtları adres çerçevesi
kullanılmaktadır. İş Kayıtlarının kaynağı Maliye
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarıdır.
---- Tahmin boyutu: Tüm sektörlerde girişim
düzeyinde NACE Rev.2 4'lü düzeyde Türkiye, yerel
birim temelinde ise NACE Rev.2 2'li düzeyde ve
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (NUTS 2)
düzeyinde bölgesel tahmin yapılmaktadır.
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
13.12.2015
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
YSHİ – YÖNTEM (Devam)
Derlenen Temel Değişkenler
ve Hesaplanan Göstergeler:

Girişim sayısı

Ciro

Toplam mal ve hizmet satın alışı

Mal ve hizmet stokundaki

Ücretli çalışanlar sayısı

Hammadde yardımcı malzeme
ve yakıt stokları
değişim

Birim tarafından imal edilen
mamul ve yarımamul stokundaki
değişim

Üzerinde değişiklik yapılmadan
satılmak üzere alınan malların
stoklarındaki değişim
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı

Personel maliyeti
(Brüt ücret ve maaşlar )
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
YSHİ SORU KAĞIDI-TMS UYUMU...
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Neden İdari Kayıtlar Kullanılmalı?
•
•
•
•
•
•
Kurumların elinde en geniş, en kapsamlı mikro düzeyde veri
En güncel
İstatistiksel amaçlara uygun
Birim tanımları Avrupa Birliği tanımları ile uyumlu
Uluslar arası karşılaştırmalar yapabilmek mümkün
Diğer AB ve gelişmiş ülkelerde tercih sebebi
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
13.12.2015
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Neden İdari Kayıtlar Kullanılmalı?
•
•
•
•
•
•
Maliyet
Cevaplayıcı yükü
Veri kalitesi
Zamanlılık
Büyük çaplı araştırmalar
Daha detaylı tahminler
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
13.12.2015
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Neden İdari Kayıtlar Kullanılmalı?
•
Kurumsal görevler yerine getirilirken sayım, araştırma ile veri derlemenin yanı sıra
işgücü, maliyet ve cevaplayıcı yükünü azaltıcı rol oynayan idari kayıtlardan istatistik
üretme ihtiyacı kaçınılmaz olmuştur
•
Son ekonomik krizlerin öngörülmesi ile ilgili olarak verilerdeki gecikmeler , mevcut
sistemdeki zamanlılık sorunu idari kayıtların daha etkin kullanımını gündeme
taşımıştır.
•
5429 sayılı Türkiye İstatistik Kurumu Kanunu ile gerekli görülen istatistikleri
derlemek, değerlendirmek, analiz etmek, yayımlamak ve resmi istatistik üretimini
koordine etme görevi Türkiye İstatistik Kurumuna verilmiştir.
•
Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları’nda (The European Statistics Code of
Practice) veri toplama yetkisi ilkesinde belirtilen Gösterge 2.2’ de; “İstatistik
otoritelerine, istatistiksel amaçlar için idari verilere erişebilme izni kanunla verilir. “
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
13.12.2015
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
GİB Kayıtlarının Kullanımı
• GİB kayıtları neden etkin kullanılamıyor?
 GİB kayıtları ana kaynak olarak TÜİK İş Kayıtlarında
çerçeve oluşturulması amacı ile sınırlı düzeyde
kullanılmaktadır.
 213 sayılı VUK’un 5. Maddesi Vergi Mahremiyeti ile
ilgili sınırlayıcı hükümden ötürü sadece sicil bilgilerini
içerecek şekilde kısıtlı kullanım söz konusudur.
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
13.12.2015
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
GİB Kayıtlarının Kullanımı
• GİB kayıtlarına neden ihtiyaç var?
 YSHİ soru kâğıdı TMHP ile uyumludur.
 YSHİ’de üretilen değişkenler için hesap kalemlerine ilişkin ayrıntılara ihtiyaç
duyulmaktadır. GİB’de YSHi soru kağıdında istenen veri düzeyinde ayrıntılı bilgi
olmamasına rağmen sınırlı sayıda bilgi (Yapısal İş İstatistikleri’nin öncü
göstergeleri) vardır.
 Doğrudan GİB kayıtlarının alınması, istenen ayrıntıda veri sağlamaya tam anlamıyla
imkan tanımamakla birlikte alan çalışmasının büyüklüğü de dikkate alındığında, veri
üretiminde toplama, değerlendirme ve yayına kadar geçen tüm süreçlerde
kurumsal iş yükünün ve cevaplayıcı yükünün en aza indirilmesi, üretim sürecinin
geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır.
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
13.12.2015
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
GİB Kayıtlarının Kullanımı
•
GİB beyanname ve bildirgelerinden hangileri Yİİ istatistikleri kapsamında
kullanılabilir?







Mükellef Bilgileri Bildirimi
Kesin Mizan Bildirimi
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
KDV Beyannamesi
İşletme Hesap Özeti
Muhtasar Beyanname
İdari kayıtlardan alınabilecek değişkenler, üzerinde işlem yapılması gerekmeyenlerdir.
Hesaplanan değişkenler elbette ki idari kayıtlardan elde edilemez. Ancak tanımlar aynı olmak
koşuluyla detaylar elde edilebilirse bu detaylardan yararlanılarak hesaplamalar yapılabilir.
İdari kayıtların istatistiklere dönüştürülmesi öncelikle ortak tanımları gerektirmektedir.
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
13.12.2015
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
13.12.2015
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
KESİN MİZAN
KESİN MİZAN - TÜİK GÖSTERGELERİ
KESİN MİZAN (1/1/2011-31/12/2011)
HESAP KODU
HESAP ADI
TÜİK GÖSTERGESİ
150
İLK MADDE VE MALZEME
HAMMADE YARDIMCI MALZEME VE YAKIT
STOKLARINDAKİ DEĞİŞİM
151
YARI MAMULLER - ÜRETİM
152
MAMULLER
153
157
TİCARİ MALLAR
DİĞER STOKLAR
TOPLAMI
TOPLAM STOK
600
YURT İÇİ SATIŞLAR
601
YURT DIŞI SATIŞLAR
602
DİĞER GELİRLER
610
611
SATIŞTAN İADELER (-)
SATIŞ İSKONTOLARI (-)
612
DİĞER İNDİRİMLER (-)
TOPLAM
NET SATIŞLAR
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
BİRİM TARAFINDAN İMAL EDİLEN MAMUL VE YARI
MAMUL STOKUNDAKİ DEĞİŞİM
ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN SATILMAK
ÜZERE ALINAN MALLARIN STOKLARINDAKİ DEĞİŞİM
DİĞER STOKLAR (HURDA,DÖKÜNTÜ VE DİĞER
MALZEME STOKLARI)
MAL VE HİZMET STOĞUNDAKİ DEĞİŞİM
CİRO
ARAŞTIRMA
ADI
YSHİ
YSHİ
YSHİ
YSHİ
YSHİ
YSHİ
YSHİARGEBİLİŞİMYENİLİK
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Ciro neden önemli?
 Girişimin referans yılı için faal olup olmadığına dair önemli bir göstergedir.
 Girişimin ana faaliyetini verirken kullanılan bir değişkendir.
 Çerçevede tabakalama değişkeni için kullanılması gereken bir değişkendir. (imalat
sektörü- istihdam, ticaret hizmet sektörü -ciro)
 Araştırma sonrasında elde edilen tahminler ciro bilgisi dışsal değişken olarak
kullanılarak düzeltilebilir.
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
13.12.2015
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
SGK Kayıtlarının Kullanımı
İl düzeyinde çalışan sayısı
Çalışma süreleri
Ödenen prime esas gün sayısı
SGK teşviklerinden yararlanma
SGK tavan ücretleri
 Yerel birim bilgileri
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
13.12.2015
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İdari Kayıtların Kullanımı ile İlgili Ülke Uygulamaları
•
Avrupa Birliği’nde kaynak ve amacına göre idari kayıtları kullanan ülke sayıları
Kaynak
KDV
Sosyal güvenlik
Gelir vergisi
İdari kayıt
Kurumsal vergiler
Yayınlanmış işletme hesapları
Ticaret odası
İdari kayıtların kullanım amacı
İş İstatistikleri Araştırmaları
Sadece İş kayıtlarını
Tahmin
Diğer amaçlar
güncellemek için
süreçleri için
için
5
9
15
11
3
12
5
4
14
10
1
9
7
3
9
5
4
9
7
1
5
Kaynak: ESSnet yöneticisi Luigi Costanzo, “An Overview of the Use of Administrative Data for Business Statistics in Europe”
Blue_ETS konferansındaki Portekiz sunumu “IES_Is the coordination between public entities really possible”
Luigi Costanzo - Use od Admin Data and use of estimation methods for business statistics in Europe - an overview, Vilnius
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
13.12.2015
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Sonuç
İdari kayıtların kullanımı;
• Veri kalitesi göstergelerinden olan “Zamanlılık” ilkesinin iyileştirilmesi
• Daha detaylı ve bölgesel (veya il düzeyinde) istatistik üretilmesi
• Adres çerçevesi iyileştirilmesi
• Cevaplama yükünün azalması
• Cevapsızlık oranlarının azalması
• Değişkenlerin daha kolay üretilebilirliği sağlanması
• Hesaplama kolaylığı sağlanması
• Kamu kaynakları en etkin şekilde kullanılması, maliyeti düşürmesi
• Kurumsal anlamda iş yükünün azalması sağlanacaktır.
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
13.12.2015
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
BÖLÜM – II
ULUSAL HESAPLAR SİSTEMİNDE
İDARİ KAYIT KULLANIMI
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
SUNUM İÇERİĞİ

Ulusal Hesaplar Sistemi

Kurumsal Sektör Hesabı

İdari Kayıtlar & Ulusal Hesaplar

Üretim Süreci ve Sorunlar
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ULUSAL HESAPLAR
DÖNEMSEL
HESAPLAR
Üretim
Harcama
Gelir
Kurumsal Sektör
Devlet Mali
İstatistikleri
Ön Tahmin
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
YILLIK
HESAPLAR
BÖLGESEL
HESAPLAR
Üretim
Harcama
Gelir
Arz Kullanım
Tabloları
Input/output
Tabloları
Kurumsal Sektör
hesabı
EDP
GSKD
İstihdam
İşgücü Ödemeleri
Hanahalkı Hesabı
Arz Kullanım
Tabloları
UYDU
HESAPLARI
Çevre
Hanehalkı
KOK
Turizm
…..
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ULUSAL HESAPLAR
ÜRETİM
YÖNTEMİ
Sanayi Gruplarına
Göre GSYH (Tarım,
Sanayi, Hizmetler)
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
HARCAMA
YÖNTEMİ
Nihai Tüketim
(Hanehalkı,Devlet)
Yatırım
İthalat,İhracat
Stoklar
GELİR YÖNTEMİ
İşgücü Ödemeleri
İşletme Artığı
Karma Gelir
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
KURUMSAL SEKTÖR HESABI
Dış Alem
Mali
Olmayan
Şirketler
Mali
Şirketler
Genel
Yönetim
Hanehalkı
HHKOK
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
KURUMSAL SEKTÖR SINIFLAMASI
S.11 Mali Olmayan Şirketler
 Ana Faaliyeti mal ve mali-olmayan hizmet üretimi olan tüzel kişiliğe sahip, piyasa
üreticisi kurumsal birimlerdir.
 Maden-İmalat Şirketleri, Otel ve Lokantalar vb.
 Yıllık Sanayi ve Hizmet Anketi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Toplulaştırılmış Gelir Tablosu
ve Bilanço Hesapları (NACE Rev. 2’ye ve 4’lü düzeyde kurumsal sektör sınıflamasına
göre)
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
KURUMSAL SEKTÖR SINIFLAMASI
S.12 Mali Şirketler
 Ana faaliyeti mali hizmetler üretmek olan bağımsız tüzel kişiliği sahip, piyasa üreticisi
kurumsal birimlerdir.
 Parasal Finansal Kurumlar (Merkez Bankası, Bankalar,Mali Aracı Kuruluşlar), Yatırım
Fonları, Mali Yardımcılar (BDDK,SPK,TMSF,Borsa İstanbul vb.), Sigorta Şirketleri ve
Emeklilik Fonları
 Mali Aracı Kuruluşlar Anketi, Bankacılık ve Mali Aracı Kuruluşlar Ayrıntılı Mizan Verileri
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kurumsal
Sektör
Hesabı
KURUMSAL SEKTÖR
SINIFLAMASI
S.13 Genel Yönetim
 Bireysel ve kolektif tüketim niyetiyle üretim yapan ve bu üretimleri diğer sektörlere bağlı
birimler tarafından yapılan zorunlu ödemelerle finanse edilen, temel olarak milli gelir ve
servetin yeniden dağıtımıyla uğraşan piyasa dışı üretici kurumsal birimlerdir.
 Merkezi Yönetim, Yerel Yönetim,Sosyal Güvenlik Kurumları
 Devlet Mali İstatistikleri, Kamu Finansmanı İstatistikleri vb.
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
KURUMSAL SEKTÖR SINIFLAMASI
Kurumsal Sektör Hesabı
S.14 Hanehalkları
 Tüketici olarak bireyler ve gruplardan ve mal ve hizmet üretimleri şirket benzeri ayrı bir
tüzel kişilik olarak değerlendirilmeyen piyasa malları ve mali/mali olmayan hizmetler
üreten girişimcilerden oluşmaktadır.
 Hanehalkı Anketleri, GİB
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kurumsal Sektör Hesabı
KURUMSAL SEKTÖR SINIFLAMASI
S.15 Hanehalkına Hizmet Eden Kar Amacı Olmayan Kuruluşlar(HHKOK)
 Hanehalklarına hizmet eden ve özel piyasa dışı üreticiler olan, ayrı tüzel kişiliğe haiz kar
amacı olmayan kuruluşlardır.Temel mali kaynakları tüketici olarak mal ve hizmet
sağladıkları hanehalklarından ayni yada nakdi gönüllü katkılar, genel yönetimden
yapılan ödemeler ve mülkiyet gelirleridir
 Vakıflar, Dernekler, Sendikalar, Spor Klüpleri vb.
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
KURUMSAL SEKTÖR SINIFLAMASI
S.2 Dış Alem
 Yerleşik kurumsal birimlerle işlemler yapan veya yerleşik birimlerle başka ekonomik
bağlantıları bulunan yerleşik olmayan birimlerden oluşmaktadır.
 Ödemeler Dengesi İstatistikleri
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
KURUMSAL SEKTÖR HESABI
Ana Kalemler
Katma Değer
İşletme Artığı
Birincil Gelirler Dengesi,Milli Gelir
Tasarruf
Harcanabilir Gelir
Mal ve Hizmetler Dış Dengesi/Cari Dış Denge
Tasarruf ve Sermaye Transferleri Nedeniyle Net Değerdeki Değişimler
Net Borç Verme (+) / Net Borçlanma (–)
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ULUSAL HESAPLAR VE İDARİ KAYITLAR
Neden ihtiyaç duyuluyor ?
Zamanlılık
Tutarlılık
Detay
Maliyet
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Üretim Süreci - Sorunlar
İdari Kayıtlar
ve
Anket
Çalışmaları
Sınıflandırma
ve
Ulusal Hesaplar
Düzeltmeleri
SINIFLANDIRMA
NACE Rev 2
Kurumsal Sektör
ESA 2010
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
Hesaplamalar
GSYH
ve
Alt Bileşenleri
Sorunlar
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kullanılan İdari Kayıt Türleri
İdari Kaydın Adı ve İçeriği
Kurum/Kuruluş
Kullanıldığı Çalışmalar
Toplulaştırılmış Gelir Tablosu ve Bilanço
Hesapları (NACE Rev. 2’ye ve 4’lü düzeyde
kurumsal sektör sınıflamasına göre); Vergi
Türlerine Göre Matrah
Gelir İdaresi Başkanlığı
Yıllık Milli Gelir, Kurumsal Sektör
Hesapları, Dönemsel hesaplar
Devlet Mali İstatistikleri
Muhasebat Genel
Müdürlüğü
SUT, Kurumsal Sektör Hesabı, EDP
Tabloları, Bölgesel Hesaplar, Yıllık
Milli Gelir, dönemsel hesaplar
Kamu Finansmanı Borçlanma Verileri,
Sigortacılık verileri
Hazine Müsteşarlığı
Genel Yönetim Sektör Hesabı, EDP
Tabloları
Bankacılık ve Mali Aracı Kuruluşlar Ayrıntılı Mizan
Verileri
BDDK
Yıllık Milli Gelir, Kurumsal Sektör
Hesapları,SUT, dönemsel hesaplar
Ödemeler Dengesi İstatistikleri
T.C. Merkez Bankası
SUT, Kurumsal Sektör Hesabı,
dönemsel hesaplar
Nüfus ve Konut Araştırma Sonuçları, Derneklerin
gelir-gider ve bilanço verileri
T.C. İçişleri Bakanlığı
Bölgesel İstatistikler, Yıllık Milli Gelir,
Kurumsal Sektör Hesapları, SUT,
dönemsel hesaplar
Vakıfların gelir-gider ve bilanço Verileri
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yıllık Milli Gelir, Kurumsal Sektör
Hesapları,SUT, dönemsel hesaplar
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
SINIFLANDIRMA
BİLANÇO-ESA2010






600 Yurtiçi Satışlar
610 Satış İadeleri
(-) 611 Satış Iskontoları
(-) 612 Diğer İndirimler
643 Komisyon Gelirleri
649 Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelirler ve Karlar


640 İştiraklerden Temettü Gelirleri
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
P.11 : Üretim
D.421:Kar payı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
SINIFLANDIRMA
DEVLET MALİ İSTATİSTİKLERİ-ESA2010
•
•
•
•
•
•
630 1 1 1 0 Temel Maaşlar
630 1 1 1 1 Temel Maaşlar
630 1 1 2 0 Zamlar ve Tazminatlar
630 1 1 2 1 Zamlar ve Tazminatlar
630 1 1 3 0 Ödenekler
630 1 1 3 1 Ödenekler
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
D.11 : İşgücü
Ödemeleri
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
SINIFLANDIRMA
İŞ KAYITLARI







Vergi Türü
Hukuki Durum
Çalışan Sayısı
Ana Faaliyeti (NACE Rev 2)
Ciro
Yerel Birim
Faaliyet türü birimi
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
Kurumsal sektör hesabı
Bölgesel hesaplar
Arz ve Kullanım tabloları
Dönemsel hesaplar
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İş Kayıtları - Ulusal Hesaplar
Yerel Birim
Faaliyet Türü
Birimi
Bölgesel
Hesaplar
-Faaliyet
-İl
-Çalışan Sayısı
-Maaş ücret
Arz Kullanım
Tabloları
-Faaliyet
-Çalışan Sayısı
-Maaş ücret
-Ciro
Girişim
Yıllık Hesaplar,
Kurumsal
Sektör Hesabı
Girişim Grubu
Kurumsal
Sektör Hesabı
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
-Faaliyet
-Kurumsal Sektör Kodu
-Çalışan Sayısı
-Maaş ücret
-Ciro
-Ortaklık yapısı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İş Kayıtları - Bölgesel Hesaplar
Yıllık sanayi ve hizmet
istatistikleri (Katma değer)
(Büyük ölçekli; 20+)
Girişim
Yıllık sanayi ve hizmet
istatistikleri (Katma değer)
(20-)
İBBS II
Yıllık
sanayi ve
hizmet
istatistikleri
Yıllık sanayi ve hizmet
istatistikler(Katma değer)
Yerel Birim
Çalışan Sayısı
Maaş Ücretler
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
İş
Kayıtları
Yıllık sanayi ve hizmet
istatistikler (Katma değer)
İBBS III
Çalışan Sayısı
Maaş Ücretler
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Teşekkürler….
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
Download

Şehmus Şenol Bozdağ, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)