43-c) 5. sırada teklif veren Gülsoylu Sosyal Hizmetler Temizlik Nakliyat Sanayi
Ticaret Limited Şirketinin İş Hacmini Gösteren Belgeleri incelenir.
GELİR TABLOSU
2010
60
61
62
63
BRÜT
SATIŞLAR
600
601
602
SATIŞ
İNDİRİMLERİ(-)
610
611
612
NET SATIŞLAR
SATIŞLARIN
MALİYETİ(-)
620
621
622
623
BRÜT SATIŞ
KARI VEYA
ZARARI
FAALİYET
GİDERLERİ(-)
630
631
632
FAALİYET
KARI VEYA
ZARARI
DİĞER FAAL.
OLAĞAN GELİR
64 VE KARLAR
640
641
642
643
644
645
646
647
649
DİĞER FAAL.
65 OLAĞAN GİD.
650.859,00 TL
650.859,00 TL
Yurtiçi Satışlar
Yurtdışı Satışlar
Diğer Gelirler
Satıştan İadeler(-)
Satış İskontoları(-)
Diğer İndirimler(-)
650.859,00 TL
Satılan Mamuller Maliyeti(-)
Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
Satılan Hizmet Maliyeti(-)
Diğer Satışların Maliyeti(-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)
Pazarlama. Satış ve Dağıtım Giderleri(-)
Genel Yönetim Giderleri(-)
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Adem YAVUZ
İmza
İştiraklerden Temettü Gelirleri
Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
Faiz Gelirleri
Komisyon Gelirleri
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Menkul Kıymet Satış Karları
Kambiyo Karları
Reeskont Faiz Gelirleri
Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar
Sayfa 1 / 5
66
67
68
69
VE ZARAR(-)
653
654
655
656
657
659
FİNANSMAN
GİDERLERİ(-)
660
661
OLAĞAN KAR
VEYA ZARAR
OLAĞANDIŞI
GELİR VE
KARLAR
671
679
OLAĞANDIŞI
GİDER VE
ZARARLAR(-)
680
681
689
690.DÖNEM
KARI VEYA
ZARARI
691
Komisyon Giderleri (-)
Karşılık Giderleri (-)
Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
Kambiyo Zararları (-)
Reeskont Faiz Giderleri (-)
Diğer Gider ve Zararlar (-)
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
Önceki Dönem Gelir ve Karları
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Adem YAVUZ
İmza
692.DÖNEM NET
KARI VEYA
ZARARI
Sayfa 2 / 5
GELİR TABLOSU
2009
BRÜT
60 SATIŞLAR
600
601
602
SATIŞ
61 İNDİRİMLERİ(-)
610
611
612
NET SATIŞLAR
SATIŞLARIN
62 MALİYETİ(-)
620
621
622
623
BRÜT SATIŞ
KARI VEYA
ZARARI
FAALİYET
63 GİDERLERİ(-)
630
631
632
FAALİYET
KARI VEYA
ZARARI
DİĞER FAAL.
OLAĞAN GELİR
64 VE KARLAR
640
641
642
643
644
645
646
647
649
DİĞER FAAL.
OLAĞAN GİD.
65 VE ZARAR(-)
653
654
980.563,28 TL
980.563,28 TL
Yurtiçi Satışlar
Yurtdışı Satışlar
Diğer Gelirler
Satıştan İadeler(-)
Satış İskontoları(-)
Diğer İndirimler(-)
980.563,28 TL
Satılan Mamuller Maliyeti(-)
Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
Satılan Hizmet Maliyeti(-)
Diğer Satışların Maliyeti(-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)
Pazarlama. Satış ve Dağıtım Giderleri(-)
Genel Yönetim Giderleri(-)
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Adem YAVUZ
İmza
İştiraklerden Temettü Gelirleri
Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
Faiz Gelirleri
Komisyon Gelirleri
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Menkul Kıymet Satış Karları
Kambiyo Karları
Reeskont Faiz Gelirleri
Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar
Komisyon Giderleri (-)
Karşılık Giderleri (-)
Sayfa 3 / 5
66
67
68
69
655
656
657
659
FİNANSMAN
GİDERLERİ(-)
660
661
OLAĞAN KAR
VEYA ZARAR
OLAĞANDIŞI
GELİR VE
KARLAR
671
679
OLAĞANDIŞI
GİDER VE
ZARARLAR(-)
680
681
689
690.DÖNEM
KARI VEYA
ZARARI
691
Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
Kambiyo Zararları (-)
Reeskont Faiz Giderleri (-)
Diğer Gider ve Zararlar (-)
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
Önceki Dönem Gelir ve Karları
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Adem YAVUZ
İmza
692.DÖNEM NET
KARI VEYA
ZARARI
Yapılan inceleme neticesinde;
İstekli firmanın 2010 ve 2009 yıllarına ilişkin gelir tablosu sunduğu görülmüştür. 2010 yılına
ilişkin gelir tablosunun incelenmesinde;
1) Toplam ciro için teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere gelir tablosundaki net
satışlar tutarı incelenir.
2) İstenen iş hacmi tutarı = 3.245.632,80 x %25 = 811.408,20.-TL
3) İstekli firmanın 2010 yılı gelir tablosundaki net satışlar tutarı 650.859,00 TL olup, idari
şartnamede istenen 811.408,20.-TL’yi karşılamadığı görülmüştür.
4) İstekli firmanın 2009 yılına ilişkin gelir tablosunu da sunması nedeniyle son iki yılın
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu durumda 2010 ve 2009 yılı gelir tablosundaki net satışlar tutarının aritmetik ortalaması;
Sayfa 4 / 5
650.859,00.-TL + 980.563,28.-TL / 2 = 1.631.422,28
1.631.422,28 / 2 = 815.711,14.-TL olduğu ve idari şartnamede istenen 811.408,20.-TL’yi
karşıladığı ve yeterlik kriterini sağladığı görülmüştür.
Sayfa 5 / 5
Download

KPSS A Grubu Tamamı Çözümlü Son 10 Yıl Fasikül