TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 14.02.2014 18:01:19
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2013 - 31.12.2013
Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi Dönemi
Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.02.2014
EK AÇIKLAMALAR:
2013 yılı dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler
Vergi Dairesi'ne sunulmuş olan 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait gelir
tablosu ektedir. Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre
düzenlenmemiştir.
AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAM ESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULM UŞ OLUP,
SERM AYE PİYASASI M EVZUATINA GÖRE DÜZENLENM EM İŞTİR.
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.'NİN
01/01/2013 - 31/12/2013 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU
CARİ DÖNEM
31.12.2013
A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurtiçi Satışlar
2-Yurtdışı Satışlar
3-Diğer Gelirler
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1-Satıştan İadeler (-)
2-Satış İskontoları (-)
3-Diğer İndirimler (-)
NET SATIŞLAR
C-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)
BRÜT SATIŞ KARI (VEYA ZARARI)
D-FAALİYET GİDERLERİ (-)
1-Araştırma ve Geliştirme Gider.(-)
2-Pazarlama Satış ve Dağ.Gider.(-)
3-Genel Yönetim Giderleri(-)
FAALİYET KARI (VEYA ZARARI)
E-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN
GELİR VE KARLAR
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri
2-Faiz Gelirleri
3-Komisyon Gelirleri
4-Menkul Kıymet Satış Karları
5-Kambiyo Karları
6-Reeskont Faiz Gelirleri
7-Diğer Olağan Gelir ve Karlar
8-Konusu Kalmayan Karşılıklar
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN
GİDER VE ZARARLAR (-)
1-Komisyon Giderleri (-)
2-Karşılık Giderleri (-)
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
4-Kambiyo Zararları (-)
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)
G-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Gideri(-)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Gideri(-)
OLAĞAN KAR (VEYA ZARAR)
H-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
I-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)
1-Çalışmayan Kısım Gid.ve Zarar.(-)
2-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar(-)
3-Geçmiş Yıllar Zararları (-)
4-Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-)
DÖNEM KARI (VEYA ZARARI)
J-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-)
1-Dönem Karı(-)
2-Dönem Karı Vergi ve Dig. Yasal
Yükümlülük Karşılığı (-)
DÖN. NET KARI (VEYA ZARARI)
1.340.769.133,36
1.108.703.816,64
232.065.316,72
(117.650.884,47)
(2.813.134,45)
(49.768.272,40)
(65.069.477,62)
1.223.118.248,89
(1.008.920.178,24)
(595.182.150,00)
(413.738.028,24)
214.198.070,65
(157.105.186,69)
(9.873.131,77)
(70.193.405,16)
(77.038.649,76)
57.092.883,96
556.364.109,80
44.899.036,42
27.053.021,51
15.666.987,62
467.185.953,82
1.559.110,43
(467.269.777,34)
(31.753,05)
(8.979.033,88)
(457.976.725,00)
(249.899,58)
(32.365,83)
(34.939.365,08)
(7.265.826,74)
(27.673.538,34)
111.247.851,34
46.005.013,01
27.480,10
45.977.532,91
(48.963.158,39)
(23.299.213,55)
(24.173.177,18)
(1.490.767,66)
108.289.705,96
108.289.705,96
0,00
(14.634.904,53)
93.654.801,43
Download

14.02.2014 2013 4 Dönem Geçici Vergi