Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ
İstanbul Arel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
FİNANSAL MUHASEBE
(Genel Muhasebe)
Genişletilmiş
13. Baskı
İstanbul 2014
Yayın No
İşletme-Ekonomi Dizisi
: 3060
: 641
13. Baskı - Şubat 2014 - İSTANBUL
ISBN 978 - 605 - 333 - 087 - 5
Copyright© Bu kitabın bu basısı için Türkiyeʼdeki yayın hakları BETA Basım Yayım
Dağıtım A.Ş.ʼye aittir.Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen
ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz,
dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur.
Dizgi
Baskı - Cilt
Kapak Tasarım
: Prof. Dr. Nihat Küçüksavaş
: Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3
Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL
Tel: (0212) 412 17 77 (Sertifika No. 12027)
: Beta Basım A.Ş.
e-posta: [email protected]
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No: 16136)
Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11
Cağaloğlu -İSTANBUL
Tel : (0-212)511 54 32 -519 01 77
Fax: (0-212) 511 36 50
www.betayayincilik.com
Eşim Ayten Küçüksavaş’a
Onüçüncü Baskının Önsözü
On üçüncü baskı, daha önceki baskıların günün koşullarına göre düzenlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Özellikle Türk Ticaret Kanununda yapılan düzenlemeler ilgili kısımlarda nazarı dikkate alınmıştır.
Bu baskının hazırlanmasında ve şekillenmesinde değerli meslektaşlarımın
ve öğrencilerle yapılan tartışmaların çok büyük katkıları olmuştur. Kendilerine
sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Muhasebe daha çok uygulamalarla anlaşılacak teknik bir konudur. Muhasebenin kolay anlaşılmasını sağlamak üzere kitapta konular uygulamadan örnekler verilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Bunlara ek olarak da hem bölümlerin
sonuna hem de ekler kısmına yeterli sayıda uygulamalar, problemler ve sorular
eklenmiştir. Bu nedenle, ayrı bir çözümlü muhasebe problemleri kitabı almanıza
gerek kalmayacağı inancındayım.
Kitabın amacı işletme eğitimine yeni başlayanlara temel muhasebe bilgileri
vermenin yanı sıra mezuniyetten sonra girilecek KPSS ve diğer meslek sınavları
için de temel başvuru kaynağı olarak yardımcı olmaktır.
Kitap, her türlü eleştiriye açıktır. Gelecekte kitabın geliştirilmesinde bu
eleştirilerin büyük katkısı olacağına inancım tamdır. Bu nedenle yapacakları
eleştiriler için tüm eleştiri sahiplerine şimdiden teşekkür ederim.
Kitabın, öğrencilere ve uygulama alanındaki diğer ilgililere yararlı olmasını dilerken, çalışmalarımda bana büyük bir özveri ile sürekli destek olan
eşim Ayten KÜÇÜKSAVAŞ’a ve kitabın 13. baskısını gerçekleştiren Beta
Yayınevi yöneticileri ile tüm çalışanlarına en içten teşekkürlerimi sunarım.
İstanbul, Ocak - 2014
Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ
Onuncu Baskının Önsözü
Dokuzuncu baskısı “Genel Muhasebe” adıyla yayınlanan bu kitabın 10.
baskısı, adı değiştirilerek, “Finansal Muhasebe” olarak yayınlanmış bulunmaktadır.
Bu baskıda, kitap son gelişmeler doğrultusunda gözden geçirilmiş ve genişletilmiştir. Kitaba bu baskıda, bilgisayarlı muhasebe, finansal analiz gibi yeni
konular eklenmiş ve önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerde sevgili
örgencilerimin katkıları büyüktür. Kendilerine teşekkür ederim.
Kitabın geliştirilmesinde değerli hocalarımın ve meslektaşlarımın yapıcı
eleştirilerinin katkıları çok büyüktür. Eleştiri sahiplerine teşekkürlerim sonsuzdur. Özellikle, bilimsel çalışmalarımda benden manevi desteğini hiçbir zaman
esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. R. Metin TÜRKO’ya, yapıcı eleştirileri ile
bana sürekli yol gösteren değerli hocam Prof. Dr. A. Kadir TUAN'a ve
çalışmalarımda benden hiçbir zaman bilimsel desteğini esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Yüksel KOÇ-YALKIN'a en içten teşekkürlerimi sunarım.
Sevgili meslektaşım Doç. Dr. Veyis N. TANIŞ'ın yapıcı eleştirileri olmasaydı kitapta birçok konunun eksik kalacağı muhakkaktı. Ayrıca Yard. Doç. Dr.
Jale SAĞLAR her aşamada özveri ile yardımcı oldu. Kendilerine teşekkürlerim
sonsuzdur.
Düzeltme işlerinde Arş. Gör. Elif Nursun ÜNAL, Arş. Gör. M. Ünsal
MEMİŞ, Arş. Gör. Fatih Mehmet GÜNER ve Arş. Gör. Levent KOŞAN büyük
bir özveri ile yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ederim.
Bilgisayar uygulamalarında kullandığımız Unity entegre paket programını
bize ücretsiz sağlayan LOGO yazılım İcra Kurulu Başkanı Tuğrul
TEKBULUT’a ve onun şahsında LOGO yazılım çalışanlarına ve SAP programının ücretsiz sağlanmasında gerekli desteği veren SAP Türkiye Ofisi Eğitim
Koordinatörü Nilgün AYDEMİR’e ve onun şahsında SAP çalışanlarına teşekkür borcumu yerine getirmek istiyorum.
Kitapta eksiklikler olabilir. Bu bakımdan kitap her türlü eleştiriye açıktır.
Gelecekte kitabın geliştirilmesinde bu eleştirilerin büyük katkısı olacağına
inancım tamdır. Bu nedenle yapacakları eleştiriler için tüm eleştiri sahiplerine
şimdiden teşekkür ederim.
Kitabın, öğrencilere ve uygulama alanındaki diğer ilgililere yararlı olması“nı dilerken, çalışmalarımda bana büyük bir özveri ile sürekli destek olan
eşim Ayten KÜÇÜKSAVAŞ’a ve kitabın 10. baskısını gerçekleştiren Kare
Yayınevi yöneticileri ile tüm çalışanlarına en içten teşekkürlerimi sunarım.
Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ
İÇİNDEKİLER
1. Bölüm
GENEL ESASLAR
İŞLETMELERDE DEĞER DÖNÜŞÜMÜ VE MUHASEBE ………….
İşletmelerde Değer Dönüşümü …………………..…………………….
İşletme Türleri ………………………………………………………...
GENEL OLARAK MUHASEBE…………………………………………
Muhasebenin Tanımı ……………….…………………………………
Muhasebe ve Kayıt (Defter) Tutma……………………………............
Muhasebe Bilgilerinin Özellikleri……………………………………..
Muhasebe Bilgilerinin Kullanıcıları……….…………………………..
Muhasebenin Bölümleri……………………………………………….
Finansal Muhasebe……………………………………………………
Maliyet Muhasebesi …………………………………………………
Yönetim Muhasebesi ………………………………………………
Diğer Muhasebe Konuları …………………………………………
Muhasebe ve Siz………….…………………………………………...
Muhasebenin Tarihi Gelişimi ………………………………………
MUHASEBE UYGULAMASINA YÖN VEREN ESASLAR ………….
Temel Kavramlar…………………..………………………………….
Muhasebe İlkeleri ………………… …………………………………
Bilanço İlkeleri …………………… ………………………………
Gelir Tablosu İlkeleri……………………………………………………
Muhasebe Standartları ……………………..…………………………
Küreselleşmenin Muhasebeye Etkileri ……………….……..………
Muhasebe Standartlarında Uluslararası Düzeyde Birlik Çalışmaları…
Muhasebe ve Meslek Ahlakı …………………………………………
DÖNEMSELLİK KAVRAMININ MAHİYETİ VE ÖNEMİ …………
Tahakkuk Esası……..…………………………………………………
Nakit Esası ………….………………………………………………..
MUHASEBEDE KULLANILAN ANA TERİMLER …………………
Tahsilat-Ödeme ………………………………………………………
Hasılat-Harcama ……………………………………………………..
Gelir-Gider, Kâr ve Zarar …………………………………………….
Maliyet ………………………………………………………………..
1
1
3
4
4
6
7
8
10
11
12
12
13
13
14
17
17
22
22
25
26
26
27
28
29
30
31
31
31
32
32
34
Sorular ……………………………………………………………….
35
VIII
İçindekiler
2. BÖLÜM
TEMEL MUHASEBE DENKLEMİ
GENEL OLARAK ………………….………….………………………… 37
TİCARİ İŞLEM NEDİR?………………………………………………… 41
TİCARİ İŞLEMLERİN TEMEL MUHASEBE DENKLEMİ
İLE İZLENMESİ …………………………………….………………… 43
Öz Sermayeye Etkisi Olmayan Ticari İşlemler ….………………….. 44
Öz Sermayeye Etki Eden Ticari İşlemler…………………………. 46
Gelir ve Giderlerin Öz Sermayeye Etkisi …………………… 46
Dönem Kârının Hesaplanması …………………………… 48
Temel Muhasebe Denkleminden Bilançonun Çıkarılması ………. 51
Sermaye ve Öz Kaynak Aynımı? …………………..…………...… 52
Problemler …………………………………………………………………. 53
3 BÖLÜM
TEMEL FİNANSAL TABLOLAR
GENEL OLARAK ………………………………………………………...
BİLANÇO …………..……………………………………………………..
Bilanço Düzenleme Şekilleri
…………….………………………
Hesap Şeklinde Bilanço………..………………………………..
Bilanço Kalemlerinin Sınıflandırılması……………………..
Rapor Şeklinde Bilanço …………………………..……………..
GELİR TABLOSU ..………………………………………………………
Gelir Tablosunun Tanımı ve Nitelikleri ….……..…………………….
Gelir Tablosunun Düzenlenme Şekilleri ….……..……………………
Hesap Şeklinde Gelir Tablosu …………………………………..
Rapor Şeklinde Gelir Tablosu …………………………………..
Satışların Maliyeti Tablosu………………………………….
ÖZ KAYNAKLARDA DEĞİŞİM TABLOSU .…………………………
NAKİT AKIM TABLOSU ………………………………………………..
55
55
58
58
59
61
63
63
64
64
68
71
72
73
Uygulamalar …………..…………………………….………………
74
Problemler ………………………………………………………………….
78
4. BÖLÜM
MUHASEBEDE HESAP
MUHASEBEDE HESAP VE ÖNEMİ……………………………………
Hesabın Tanımı ve Hesapla İlgili Kavramlar ........................................
Hesapların İşleyişine İlişkin Kurallar………………..…….…………
Bilanço Hesapları …………………………………………………….
Aktif Hesaplar ……………………………………………………..
81
81
87
88
88
İçindekiler
IX
Pasif Hesaplar …………………………………………………….. 90
Gelir Tablosu Hesapları (Sonuç Hesapları)…………………………... 91
Gelir Hesapları ……………………………………………………. 92
Gider Hesapları ……………………………………………………. 92
Dönem Kârı veya Zararı Hesabı……………………………………… 93
Nazım Hesapları …………………………………………………....... 97
Karma Hesaplar ……………………………………………………… 97
HESAPLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER …………..………………..… 98
Sermaye Hesabı ve Sonuç Hesapları Arasındaki İlişki……………….. 98
Hesaplar İle Gelir Tablosu ve Bilanço Arasındaki İlişki……..…….… 98
Muhasebede Ana Hesap Yardımcı Hesap Ayrımı ……..…………….. 99
HESAP PLANLARI .....................................……….…………………….. 102
Hesap Çerçevesi ve Hesap Planları Arasındaki Farklar ……………… 102
Hesap Planlarının Hazırlanması ……………………………………… 103
Tekdüzen Hesap Planının (TDHP) Genel yapısı………………………. 105
Yardımcı Hesapların Planlanması ……………………………………. 106
Uygulama …………………………………………………………………. 108
Problemler ………………………………………………………………… 110
Sorular ……………..……………………………………………………… 110
5. BÖLÜM
KAYIT YÖNTEMLERİ
BASİT (TEK TARAFLI) KAYIT YÖNTEMİ…………………………… 113
ÇİFT TARAFLI KAYIT YÖNTEMİ ………..………………………….. 114
Genel Olarak …………………………………………………………. 114
Tutulması Gereken Defterler ………………………………………… 116
Yevmiye Defteri
…………………………………………… 116
Defterikebir (Büyük Defter, Hesaplar) …………………………. 118
Envanter ve Bilanço Defteri………………………………. 119
Diğer Defterler…………………………………………………. 119
Defterlerin Tasdik Makamı ……..…………………………………… 120
Defterlerin Tasdik Zamanı …………………………………………… 120
Ticari Defterlerin Kayıt Nizamı ……………………………………… 120
Defterleri Saklama ve İbraz Zorunluluğu …………………………… 121
Belgeler ……….……………………………………………………… 121
Çift Taraflı Kayıt Yönteminin Aşamaları ……….…………………… 122
Muhasebe Akım Şeması………………………………………… 122
Dönem Başı Envanteri………………………………………….. 124
Envanterden Bilançonun Çıkarılması ………………………….. 127
Hesapların Açılması - Yevmiye ve Defterikebir kayıtları ……. 128
Dönem İçi İşlemlerin Kaydı - Yevmiye ve Defterikebir Kayıtları. 130
Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi…………………………… 137
X
İçindekiler
Dönem Sonu Envanteri ve Envanter Kayıtları …………………
Kesin Mizanın Düzenlenmesi……………………………………
Temel Finansal Tabloların Düzenlenmesi ………………………
Hesapların Kapatılması………………………………………….
Kayıt Hatalarının Düzeltilmesi ………………………………….
Bilgisayarlı Muhasebede Kayıt Hatalarının Düzeltilmesi…
Çalışma Tabloları …………………………………………………….
Uygulama ….………………………………………………………………
Problemler ……… ........................................................................................
Ek: Ticari Mallarla İlgili Kayıt Yöntemleri .................................................
139
142
143
145
147
148
150
155
161
165
Dönem Sonunda Envanter Yöntemi.......................................... 165
Geliştirilmiş Dönem Sonunda Envanter Yöntemi .............................. 167
Sürekli Envanter Yöntemi ................................................................... 169
Uygulama ….……………………………………………………………… 171
6. BÖLÜM
BİLGİSAYARLI MUHASEBE
GENEL OLARAK ……….……………………………………………….
BİLGİSAYARLI MUHASEBE ………………………………………….
Bilgisayarlı Muhasebe Sistemin Kurulması ………………………….
Kullanılan Muhasebe Programının Genel Yapısı …………………….
Ana Kayıtlar………………………………………………………
Mali Tablo Tanımları …………………………………………….
Hareketler ………………………………………………………...
İşlemler……………………………………………………………
Hesap Durumları …………………………………………………
Defter ve Dökümler ………………………………………………
Masraf Merkezi Raporları ………………………………………
Bağlantılar ………………………………………………………..
Uygulama…..……………………………………………………………….
175
178
178
178
180
180
180
183
184
184
184
184
185
ENTEGRE MUHASEBE PROGRAMLARI ……….…………………..
Malzeme Yönetimi ……………………………………………………
Kaynak Yönetimi ……………………………………………………..
Üretim Tanımları ……………………………………………………..
Üretim Kontrolü ………………………………………………………
Satınalma ……………………………………………………………
Satış ve Dağıtım ………………………………………………………
Finans …………………………………………………………………
Genel Muhasebe ………………………………………………………
Ticari Sistem Yönetimi ……………………………………………….
193
195
195
195
195
196
196
196
196
196
İçindekiler
XI
7. BÖLÜM
KATMA DEĞER VERGİSİ VE MUHASEBE KAYDI
GENEL OLARAK ……….………………………………………………. 197
KDV KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLER …………………… 199
Verginin Konusu ……………………………….……………………. 199
Teslim ……………………………………………………………….. 199
Teslim Sayılan Haller ……………………………………………….. 200
Hizmet ve Hizmet Sayılan Haller ……………..…………………….. 200
Mükellef ve Vergi Sorumlusu ……………………………………..… 201
Verginin Matrahı …………………………………………………..… 202
Verginin Nispeti ……………………………………………………... 203
İndirim ……………………………………………………………….. 204
Beyan Esası ve Beyanname Verme Zamanı …………………………. 205
Usul Hükümleri ……………………………………………………… 205
MUHASEBE KAYITLARI ……………………………………………… 206
Alış Anında Yapılacak Kayıtlar ……………………………………… 206
Satış Anında Yapılacak Kayıtlar ……………………………………… 207
Vergilendirme Dönemi Sonunda Yapılacak Kayıtlar ………………… 207
Uygulama …………………………………………………………………….. 209
Sorular ……………………………………………………………………….. 211
Problemler …………………………………………………………………… 211
8. BÖLÜM
AKTİF HESAPLAR
GENEL OLARAK ……….……………………………………………….
DÖNEN VARLIKLAR ……….…………………………………………..
10 Hazır değerler………………………………………………………
100 Kasa …………………………………………………………..
Kasa Sayım Fazlalıkları ……………………………………….
Kasa Sayım Noksanlıkları ……………………………………..
Yabancı Paralar ………………………………………………..
101 Alınan Çekler …………………………………………………
102 Bankalar …………………………….…………………………
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) ………………………...
108 Diğer Hazır Değerler ………………………………………….
Posta ve Damga Pulları ………………………………………
Vadesi Gelmiş Kuponlar ………………………………………
Tahsil Edilecek Havaleler …………………….........................
Kredi Kartı Slipleri ..…………………………………………..
Repo ……………………………………………………..........
213
213
214
214
217
218
220
228
232
235
236
236
236
237
237
237
XII
İçindekiler
11 Menkul Kıymetler (Hisse Senedi ve Tahviller) …………………... 241
110 Hisse Senetleri ……………………………………………….. 243
111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları ……………………… 245
112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları ……………………. 245
118 Diğer Menkul Kıymetler ……………………………………… 248
119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) …...………… 248
Uygulamalar ……………………………….……………………………… 248
Problemler ………….……………………….…………………………….. 252
12 Ticari Alacaklar …………………………………………………… 252
120 Alıcılar ……………………………………………………….. 252
121 Alacak Senetleri ……….……………………………………… 254
Senet Alındığında ve Tahsil Edildiğinde Yapılacak Kayıtlar…. 256
Senetlerin Cirosu ……………………………………………… 256
Senetlerin Iskontosu…………………………………………… 257
Alacak Senetlerinin Tahsile Verilmesi ve Banka
Tarafından Tahsili ………………………………………… 259
Alacak Senetlerinin Protestosu ve Takibe Verilmesi ………… 260
Alacak Senetlerinin Teminat Olarak Verilmesi ………………. 261
Alacak Senetlerinin Yenilenmesi ……………………………... 262
Hatır Senetleri ………………………………………………... 263
Poliçe ………………………………………………………….. 264
Poliçeye İlişkin Muhasebe Kayıtları …………………….. 266
Keşidecinin Yapması Gereken Kayıtlar………………… 266
Hamilin Yapması Gereken Kayıtlar ……….………….. 268
Muhatabın Yapması Gereken Kayıtlar
……………. 269
122 Alacak Senetleri Reeskontu (-) ….…………………………… 270
Vadeli Çeklerde Durum ………………………………………. 270
124-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)………
273
126 Verilen Depozito ve Teminatlar ……………………………… 274
127 Diğer Ticari Alacaklar………………………………………… 275
128 Şüpheli Ticari Alacaklar …………………………………… 276
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) ……………………… 276
13 Diğer Alacaklar ……….………………………………………… .. 280
131 Ortaklardan Alacaklar ………………………………………… 280
132 İştiraklerden Alacaklar ………………………………………... 281
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar ………………………………. 282
135 Personelden Alacaklar ………………………………………. 282
136 Diğer Çeşitli Alacaklar ……………………………………….. 283
137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) ………………………… 284
138 Şüpheli Diğer Alacaklar ……………………………………… 285
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) ..………………………. 285
İçindekiler
Problemler …………………………………………………………………
15 Stoklar ……………………………………………………………..
Stokların Sınıflandırılması …………………………………….
Stokların Değerlemesi................................................................
Stok Girişlerinin Değerlemesi ……..…………………….
Satın Alınan Stoklarda Maliyet ………………………
İmal Edilen Stoklarda Maliyet ………………………..
Dönem Sonu Stoklarının Değerlemesi ……………….
Satışların Maliyetinin Hesaplanması………………….
Stok Çıkışlarının Değerlemesi ……..…………………….
Dönem Sonunda Envanter Sistemi …………………..
Gerçek Maliyet Yöntemi …………..…………….
Ortalama Maliyet Yöntemi ………..……………..
Basit Ortalama Maliyet Yöntemi ………….
Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi ……….
İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Yöntemi ….. …………
Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Yöntemi …..………..
Brüt Kâr Yöntemi …………….…………………..
Sürekli Envanter Sistemi ………….………………….
Ortalama Maliyet Yöntemi …… ………………..
İlk Giren İlk Çıkar (FİFO) Yöntemi ….. …………
Son Giren İlk Çıkar (LİFO) Yöntemi …….……..
150 İlk Madde ve Malzeme …….………………………………….
151 Yarı Mamuller-Üretim ……...…………………………………
152 Mamuller ……………………………………………………...
153 Ticari Mallar …………………………………………………..
Geliştirilmiş Dönem Sonunda Envanter Yöntemi …………….
Dönem Başı Mevcudu ….…………………………………
Alışlar ……………………………………………………..
Alış Giderleri ……………………………………………..
Alıştan İadeler …………………………………………….
Alış Iskontoları ……………………………………………
Satışlar …………………………………………………….
Satıştan İadeler ……………………………………………
Satış Iskontoları …………………………………………..
Sayım Fazlalıkları ………………………………………..
Sayım Noksanlıkları ………………………………………
Değeri Düşen Mallar………………………………………
Mal Sigorta Tazminatı ……………………………………
Maldan Şahsi İhtiyaç İçin Kullanılması …………………..
Ambalaj Giderleri …………………………………………
Faiz ve Kur Farkları ………………………………………
Vade Farkları………………………………………………
XIII
286
287
287
288
288
288
290
290
290
291
292
293
293
293
294
295
296
297
298
299
300
300
301
302
304
304
305
306
306
307
307
308
310
311
312
313
314
314
316
317
317
318
318
XIV
İçindekiler
Pazarlama ve Satış Giderleri ……………………………. 318
Uygulama ………………….……………………………………………… 322
Problemler ………………………………………………………………… 334
Sürekli Envanter Yöntemi ….…………………………………. 337
Sorular …………………………………………………………………… 342
Problemler …………………………………………………………………. 342
Dönem Sonunda Envanter Yöntemi (Tecrübî Yöntem) ………. 344
Sorular ………………………………………..…………………………… 346
Problemler …………………………………………………………………. 347
Ticari Mallarla İlgili Özel Durumlar …………………………. 349
Konsinye Mal İşlemleri…………………………………… 349
Büyük Mağazalarda (Süper Market) Ticari Mallarla
İlgili Yapılması Gereken Muhasebe Kayıtları……….... 351
Problemler …………………………………………………………………. 353
Yoldaki Mallar ……………………………………………. 354
Manipülasyona Tabi Mallar…………………………………… 355
157 Diğer Stoklar …………………………………………………. 356
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) ………………………….. 356
159 Verilen Sipariş Avansları …………………………………….. 358
Açtırılan Akreditifler …………………………………………. 359
Problemler …………………………………………………………………. 361
17 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri …………………….. 362
170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri ………………… 362
179 Taşeronlara Verilen Avanslar ...……………………………….. 363
18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları…………….… 363
180 Gelecek Aylara Ait Giderler ………………………………….. 364
181 Gelir Tahakkukları ……………………………………… 364
19 Diğer Dönen Varlıklar ……………………………………………. 366
190 Devreden KDV ……………………………………………….. 366
191 İndirilecek KDV ………………………………………………. 367
192 Diğer KDV….…………………………………………………. 368
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar ……………..………………. 369
195 İş Avansları …………………………………………………… 372
196 Personel Avansları ……………………………………………. 372
197 Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları ……………………………. 373
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar ………………………………… 373
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) ..…………………………. 373
Uygulama …………………………………………………………………. 374
İçindekiler
XV
DURAN VARLIKLAR ………………………………………………….. 390
22 Ticari Alacaklar …………………………………………………… 390
220 Alıcılar ……………………………………………………….. 390
221 Alacak Senetleri ……….……………………………………… 390
222 Alacak Senetleri Reeskontu (-)
….…………………………… 391
224-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) ................ 391
226 Verilen Depozito ve Teminatlar ……………………………… 392
229 Şüpheli Alacaklar Karşılığı
……………………………… 392
227 Diğer Ticari Alacaklar………………………………………… 392
229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) ……………………… 392
23 Diğer Alacaklar …………………………………………………… 393
231 Ortaklardan Alacaklar ………………………………………… 393
232 İştiraklerden Alacaklar ………………………………………... 393
233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar ………………………………. 394
235 Personelden Alacaklar ………………………………………. 394
236 Diğer Çeşitli Alacaklar ……………………………………….. 394
237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) ………………………… 394
239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)…………………………. 394
24 Mali Duran Varlıklar ……………………………………………… 395
240 Bağlı Menkul Kıymetler ………………………………………… 396
241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) …………. 396
242 İştirakler …………………………………………………………. 396
243 İştiraklerden Sermaye Taahhütleri (-) …………………………….. 396
244 İştiraklerden Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) …….. 396
245 Bağlı Ortaklıklar …………………………………………………. 396
246 Bağlı Ortaklıklardan Sermaye Taahhütleri (-) …………………….. 397
247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) .... 397
248 Diğer Mali Varlıklar …………………………………………….... 397
249 Diğer Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) ……………………. 397
25 Maddi Duran Varlıklar ……………………………………………. 399
250 Arazi ve Arsalar …………………………………………………. 400
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ……………………………………. 401
252 Binalar …………………………………………………………... 402
253 Tesis, Makine ve Cihazlar ……………………………………….. 402
254 Taşıtlar ………………………………………………………….. 402
255 Demirbaşlar ……………………………………………………... 403
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar ……………………………………. 403
257 Birikmiş Amortismanlar (-) ……………………………………… 403
Maddi Duran Varlıklarda Amortisman ………………………….. 404
Amortisman Hesaplama Yöntemleri ……………….......... 405
Normal Amortisman Yöntemi …………………..…... 405
Azalan Bakiyeler Yöntemi ………………………….. 407
Fevkalade Amortisman Yöntemi ……………………. 408
XVI
İçindekiler
İş Verimi ile Orantılı Amortisman Yöntemleri …….... 408
Yasalarımıza Göre Amortisman ……………….…….…… 409
Vergi Usul Kanununa Göre Amortisman ………...... .. 410
Amortismanın Konusu ………………………. 410
V.U.K.na Göre Amortisman Hesaplama
Yöntemleri …………………………………..… 411
Normal Amortisman Yöntemi ………………… 411
Azalan Bakiyeler Yöntemi ………..………….. 411
Fevkalade Amortisman Yöntemi …………….. 412
Amortisman Oranları ve Süreleri …………………… 412
Amortisman Oranları ……………..…………... 412
Amortisman Süresi ……………………………. 412
Amortisman Yöntemlerinin Seçimi…………… 413
Amortisman Kayıt Yöntemleri ………….…… 413
Direkt Yöntem ………..…………….......... 413
Endirekt Yöntem …………………………. 414
Birikmiş Amortismanların Bilançolarda Gösteriliş Şekli …. 418
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar ……………………………………… 422
259 Verilen Avanslar ………………………………………………… 423
Maddi Duran Varlıklarla İlgili Özel Durumlar …………………… 424
Maddi Duran Varlıklarda Satış Kayıtları …………………….. 424
Maddi Duran Varlık Yenileme Fonu ………………………… 426
Maddi Duran Varlıklarda Sigorta Tazminatı ………………… 429
Problemler …………………………………………………………………. 431
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar ………………………………… 433
260 Haklar ………………………………………………………… 433
261 Şerefiye ……………………………………………………….. 433
262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri ……………………………… 433
263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri ……………………………… 434
264 Özel Maliyetler ………………………………………………… 434
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar ………………………… 434
268 Birikmiş Amortismanlar (-) …………………………………….. 434
269 Verilen Avanslar ………………………………………………. 434
27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ………………………………….. 434
270 Arama Giderleri ……………………………………………….. 435
272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri ……………………………….. 435
277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ………………………… 435
278 Birikmiş Tükenme Payları (-) …………………………………. 435
279 Verilen Avanslar ……………………………………………… 436
28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları ………...…... 436
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler …………………………………... 436
281 Gelir Tahakkukları ……………………………………………. 437
29 Diğer Duran Varlıklar …………………………………………… 439
292 Diğer KDV …………………………………………………… 439
İçindekiler
XVII
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar …………………………………
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar …………..
295 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar ………………………………..
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar …………………………………....
298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) ……………………………...
299 Birikmiş Amortismanlar (-) ……………………………………..
Uygulama …………………………………………………………………..
439
439
439
440
440
440
440
9. BÖLÜM
PASİF HESAPLAR
GENEL OLARAK ……………………………………………………….. 451
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR …………………………….. 451
30 Mali Borçlar ……………………………………………………... 452
300 Banka Kredileri ………………………………………………… 452
Problemler …………………………………………………………………. 457
301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar……………………. 458
302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)…… 459
303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri ………….. 460
304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri ………………………… 460
305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler …………………………………. 461
306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler ……………………………. 462
308 Menkul Kıymet İhraç Farkları …………………………………… 462
309 Diğer Mali Borçlar ……………………………………………… 462
32 Ticari Borçlar ……………………………………………………. 462
320 Satıcılar ………………………………………………………… 463
321 Borç Senetleri …………………………………………………... 464
Borç Senetlerinin Yenilenmesi ………………………………… 465
322 Borç Senetleri Reeskontu (-) ……………………………………. 466
Vadeli Çeklerde Durum ………………………………………... 466
326 Alınan Depozito ve Teminatlar …………………………………. 469
329 Diğer Ticari Borçlar …………………………………………….. 469
33 Diğer Borçlar …………………………………………………….. 469
331 Ortaklara Borçlar ……………………………………………….. 470
332 İştiraklere Borçlar ………………………………………………. 470
333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar ………………………………………. 471
335 Personele Borçlar ……………………………………………….. 471
336 Diğer Çeşitli Borçlar ……………………………………………. 473
337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) ……………………………… 473
34 Alınan Avanslar ………………………………………………….. 473
340 Alınan Sipariş Avansları ………………………………………… 473
349 Alınan Diğer Avanslar ………………………………………….. 474
XVIII
İçindekiler
35 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri ………………………... 474
350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri ……………... 474
36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler ………………………. 475
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar …………………………………….... 475
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri …………………………. 476
368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş
Vergi ve Diğer Yükümlülükler ………………………………… 476
369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler ………………………………... 477
37 Borç ve Gider Karşılıkları ……………………………………….. 477
370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları … 477
371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) 478
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı …………………………………….. 479
373 Maliyet Giderleri Karşılığı …………………………………… ... 481
379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları ……………………………… .. 482
38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ………………… 482
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler …………………………………….. 482
381 Gider Tahakkukları …………………………………………….. 483
39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ………………………….. 484
391 Hesaplanan KDV ………………………………………………. 484
392 Diğer KDV …………………………………………………….. 484
393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı ………………………………… 486
397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları …………………………………… 486
399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar ……………………………… . 486
Uygulama ………………………………………………………………….. 487
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ……………………………. 500
40 Mali Borçlar ……………………………………………………….. 500
400 Banka Kredileri …………………………………………………. 500
401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar ………………….… 501
402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)…… 501
405 Çıkarılmış Tahviller …………………………………………….. 502
407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler ……………………………. 502
408 Menkul Kıymet İhraç Farkları ………………………………… . 503
409 Diğer Mali Borçlar …………………………………………… .. 504
42 Ticari Borçlar …………………………………………………… .. 504
420 Satıcılar ………………………………………………………… 504
421 Borç Senetleri …………………………………………………... 505
422 Borç Senetleri Reeskontu (-) …………………………………… 505
426 Alınan Depozito ve Teminatlar ………………………………… 505
429 Diğer Ticari Borçlar ……………………………………………. 505
43 Diğer Borçlar …………………………………………………… ... 505
430 Ortaklara Borçlar ………………………………………………. 506
432 İştiraklere Borçlar ……………………………………………… 506
433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar ……………………………………… 506
İçindekiler
XIX
436 Diğer Çeşitli Borçlar ……………………………………………
437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) ……………………………..
438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar ..............
44 Alınan Avanslar …………………………………………………..
440 Alınan Sipariş Avansları ……………………………………….
449 Alınan Diğer Avanslar ………………………………………….
47 Borç ve Gider Karşılıkları …………………………………………
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı ……………………………………...
479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları ………………………………..
48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ……………...
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ……………………………………..
481 Gider Tahakkukları ……………………………………………...
49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ……………………………
492 Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV ………….
493 Tesise Katılma Payları ………………………………………….
499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ………………….
Uygulama …………………………………………………………………..
506
506
507
507
507
508
508
508
508
509
509
509
509
509
510
510
511
ÖZ KAYNAKLAR ………………………………………………………..
50 Ödenmiş Sermaye …………………………………………………
500 Sermaye …………………………………………………… …..
501 Ödenmemiş Sermaye (-) ………………………………………...
52 Sermaye Yedekleri ……………………………………………… ..
520 Hisse Senedi İhraç Primleri …………………………………… .
521 Hisse Senedi İhraç Kârları …………………………………….. .
522 MDV Yeniden Değerleme Artışları ……………………………
523 İştiraklerden Yeniden Değerleme Artışları ………………………
529 Diğer Sermaye Yedekleri ……………………………………….
54 Kâr Yedekleri …………………………………………………… ..
540 Yasal Yedekler …………………………………………………
541 Statü Yedekleri …………………………………………………
542 Olağanüstü Yedekler ……………………………………………
548 Diğer Kâr Yedekleri ……………………………………………
549 Özel Fonlar …………………………………………………….
Yedekler ile Karşılıklar Arasındaki Farklar …………………………
570 Geçmiş Yıllar Kârları ………………………………………..…..
580 Geçmiş Yıllar Zararları …………………………………… ……
59 Dönem Net Kârı (Zararı) …………………………………… …….
590 Dönem Net Kârı ………………………………………… ……..
591 Dönem Net Zararı ………………………………………………
Uygulamalar ………………………………………………………………
516
516
516
517
517
518
519
519
519
519
520
520
520
520
522
522
522
524
524
525
525
525
525
XX
İçindekiler
10. BÖLÜM
GELİR TABLOSU HESAPLARI
GENEL OLARAK …………………………………………… …..……… 531
NET SATIŞLAR ………………………………………………………….. 531
60 Brüt Satışlar ………………………………………………………… 532
600 Yurtiçi Satışlar …………………………………….………………. 532
601 Yurtdışı Satışlar …………………………………………………… 532
602 Diğer Gelirler ……………………………………………………… 532
61 Satış İndirimleri …………………………………………………….. 534
610 Satıştan İadeler (-) …………………………………………………. 534
611 Satış Iskontoları (-) ………………………………………………… 534
612 Diğer İndirimler (-) ………………………………………………… 534
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI …………………………………… 535
Satışların Maliyeti ……………………………………………………… 536
620 Satılan Mamuller Maliyeti (-) ………………………………………. 536
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) …………………………………… 536
622 Satılan Hizmet Maliyeti (-) …………………………………………. 537
623 Diğer Satışların Maliyeti (-) ………………………………………… 537
FAALİYET KARI VEYA ZARARI …………………………………….. 538
Faaliyet Giderleri ………………………………………………………. 538
630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) …………………….………… 539
631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) …………………….……. 539
632 Genel Yönetim Giderleri (-) …………………………………….…. 540
İlk Madde ve Malzeme ………………………………………… 541
İşçi Ücret ve Giderleri ………………………………………….. 542
Memur Ücret ve Giderleri ……………………………………… 542
Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler………………………… 550
Çeşitli Giderler………………………………………………….. 551
Vergi, Resim ve Harçlar………………………………………… 553
Amortismanlar ve Tükenme Payları ……………………………. 553
Finansman Giderleri ……………………………………………. 553
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR ………………………………………… 554
Diğer Olağan Gelir ve Kârlar …………………………..……………… 554
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri ………………………………..…… 554
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri ………………………….… 554
642 Faiz Gelirleri …………………………………………………......... 555
643 Komisyon Gelirleri ………………………………………………... 555
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar …………………………………….. 555
645 Menkul Kıymet Satış Kârları …………………………………......... 555
646 Kambiyo Kârları …………………………………………………... 555
647 Reeskont Faiz Gelirleri ……………………………………….......... 555
649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar ……………………………………… 555
Diğer Olağan Gider ve Zararlar………………………………………… 556
İçindekiler
XXI
653 Komisyon Giderleri (-) …………………………………………….. 557
654 Karşılık Giderleri (-) ……………………………………………….. 557
655 Menkul Kıymet Satış Zararları (-) …………………………………. 557
656 Kambiyo Zararları (-) ……………………………………………… 557
657 Reeskont Faiz Giderleri (-) ……………..…………………………. 557
659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) ………………………………... 557
Finansman Giderleri …………………………………………………… 559
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) ………………………………. 559
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) …………………….………… 559
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI ………………………………………… 560
Olağan Dışı Gelir ve Kârlar …………………………………………… 560
671 Önceki Dönem Gelir ve Kârları …………………………………... 560
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar ………………………………….. 561
Olağan Dışı Gider ve Zararlar …………………………………………. 561
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) ………………………… .. 561
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) ……………………………… 561
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) …………………………...... 562
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ………………………………….. 563
Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması ……………………………… 564
Maliyet Hesaplarının Gelir Tablosu Hesaplarına Alınması ……….. 564
Gelir Tablosu Hesaplarının Dönem Kârı veya Zararı Hesabına
Alınması (Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması) …………. 567
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI ……………………………… …. 570
Dönem Net Kârı veya Zararı …………………………………………... 571
690 Dönem Kârı Veya Zararı ………………………………………….. 571
691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) …… 571
692 Dönem Net Kârı veya Zararı ……………………………………… 571
Dönem Net Kârının (veya Zararının) Hesaplanması ve
590 Dönem Net Kârı (veya 591 Dönem Net Zararı)
Hesabına Alınması ………………………………………………….. 571
KÂR - ZARAR CETVELİNİN VE GELİR TABLOSUNUN
DÜZENLENMESİ …………………….………………………… 577
Uygulama ………………………………………………………………… . 579
Sorular …………………………………………………………………….. 587
Problemler ………………………………………………………………… 587
XXII
İçindekiler
11. BÖLÜM
NAZIM HESAPLAR
GENEL OLARAK ……………………………………………..…………
KEFALET NAZIM HESAPLARI ………………………………………
TEMİNAT NAZIM HESAPLARI ………………………………………
EMANET NAZIM HESAPLARI ……………………………………….
NAZIM HESAPLARININ BİLANÇOLARDA GÖSTERİLİŞİ ………
589
590
591
592
592
12. BÖLÜM
DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
GENEL GEÇİÇİ MİZANIN DÜZENLENMESİ ……………………….
DÖNEM SONU ENVANTERİ …………………………………………...
Envanterin Yapılma Zamanı ve Süresi ……………………………….
Envanter İşlemleri……………………………………………………..
Muhasebe Dışı Envanter İşlemleri ………………..………………
Miktar Olarak Belirleme (Sayım İşlemleri)……………………
Değer Olarak Belirleme (Değerleme İşlemleri) ………………
Değerleme Ölçüleri ……………………………………….
İşletmelerde Ekonomik Kıymetlerin Değerlemesi………...
Muhasebe İçi Envanter …………………………………………….
Düzeltme İşlemleri ……………………………………………
Aktarma İşlemleri …………………………………………….
Kârın Belirlenmesi …………………………………………….
KESİN MİZANIN DÜZENLENMESİ ………………………………….
DÖNEM SONU BİLANÇONUN, KÂR-ZARAR CETVELİNİN VE
GELİR TABOSUNUN DÜZENLENMESİ ..……………………….
HESAPLARIN KAPATILMASI VE YENİ DÖNEMDE
HESAPLARIN AÇILMASI ………..………………….…………….
593
594
596
597
597
597
597
598
600
605
606
609
609
609
609
610
Uygulama …………..………………………………………………. 611
Sorular………………………………………………………………. 621
Problemler ………………………………………………………….. 621
İçindekiler
XXIII
13. BÖLÜM
MALİYET MUHASEBESİ
GENEL OLARAK ………………………………………………………..
ÜRETİM MALİYETİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR ……………….
Direkt İlk Madde ve Malzeme ……………………..…………………..
Direkt İşçilik…………………………………………………………….
Genel Üretim Maliyetleri ………………………………………………
ÜRETİM MALİYETİ VE DÖNEM MALİYETİ AYRIMI ……………
ÜRETİM MALİYETLERİNİN FİNANSAL TABLOLARDA
GÖSTERİLMESİ ………………………………………………………
Gelir Tablosu ………………………………………………………
Üretilen Mamuller Maliyetinin Hesaplanması ………………..
Bilanço …………………………………………………………….
MUHASEBE KAYITLARI ………………………………………………
İlk Madde ve Malzeme Alındığında Yapılacak Kayıtlar ………….
İlk Madde ve Malzeme Üretime Verildiğinde Yapılacak Kayıtlar ..
Ücret ve Maaşlarla İlgili Yapılacak Kayıtlar ……………………..
Genel Üretim Maliyetleri ………………………………………….
Üretim Tamamlandığında Yapılacak Kayıtlar …………………….
623
623
624
625
626
627
628
628
630
630
631
631
632
633
633
634
Mamuller Satıldığında Yapılacak Kayıtlar ………………….. 636
Uygulama …………………………………………………………... 637
14. BÖLÜM
FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ
GENEL OLARAK ………………………………………………………..
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZLERİN GEREKLİLİĞİ .....................
FİNANSAL ANALİZ ARAÇLARI ……………………………………...
Yatay Analiz …………………………………………………………….
Bilançoların Analizi ………………………………………………..
Gelir Tablolarının Analizi …………………………………………
Dağıtılmamış Kârlar Tablosunun Analizi …………………………
Dikey Analiz ……………………………………………………………
Bilançoların Analizi ……………………………………………….
Gelir Tablolarının Analizi …………………………………………
Oranlar Yoluyla Analiz ………………………………………………….
Likidite Oranları ………. …………………………………………
Kârlılık Oranları ……………………………………………………
Borçları Ödeme Gücü Oranları …………………………………….
Finansal Analizde Dupont Sistemi ………………………………………
FİNANSAL ANALİZİN SINIRLARI ……………………………………
645
646
646
647
648
649
650
650
651
652
654
655
659
664
667
669
XXIV
İçindekiler
15. BÖLÜM
İŞLETME HESABI DEFTERİ
GENEL OLARAK ……………………………………………………….
İŞLETME HESABI DEFTERİ ………………………………………….
İŞLETME HESABI ESASINDA ENVANTER …………………………
İŞLETME HESABI HÜLASASI ………………………………………..
Uygulama …………………………………………………………………..
Sorular …………………………………………………………………….
671
671
672
672
673
675
EKLER
Uygulamalar ……………………………………………………………… 678
Problemler ………………………………………………………………… 746
Tekdüzen Hesap Çerçevesi (Türkçe - İngilizce) ……………………….. 775
Hesap Planı (Türkçe - İngilizce) …………………………………………. 778
Finansal Tablolar (Türkçe - İngilizce):
Özet Bilanço ………………………………………………………….. 791
Ayrıntılı Bilanço……………………………………………………… 793
Özet Gelir Tablosu …………………………………………………… 798
Satışların Maliyeti Tablosu…………………………………………… 798
Ayrıntılı Gelir Tablosu ………………………………………………. 799
Nakit Akım Tablosu …………………………………………………. 800
Kâr Dağıtım Tablosu …………………………………………………. 802
Önemli WEB Siteleri …………………………………………………….. 803
İngilizce - Türkçe Terimler Sözlüğü………………………………………. 805
Türkçe Terimler Sözlüğü…………………………………………………. 823
Yararlanılan Kaynaklar ………………………………………………….. 829
DİZİN ……………………………………………………………………... 835
Download

Ürünün içerik detayı için TIKLAYINIZ