GENEL MUHASEBE 1
Yrd. Doç. Dr. Serhan Gürkan
KBÜ İşletme Fakültesi
[email protected]
FİNANSAL TABLOLAR
İşletmenin
muhasebe
sürecinde
kaydederek sınıflandırdığı mali bilgiler,
finansal tablolar ile özetlenmekte ve
raporlanmaktadır.
İşletmenin belirli bir döneme ilişkin
finansal durumu, bu tablolar ile yansıtılır ve
işletmenin finansal performansı ölçülür.
FİNANSAL TABLOLAR SETİ
1.
2.
3.
4.
5.
Dönem sonu finansal durum tablosu (bilanço),
Döneme ait kapsamlı (gelir tablosu),
Döneme ait öz kaynak değişim tablosu,
Döneme ait nakit akış tablosu,
Önemli muhasebe politikalarını özetleyen
dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(BİLANÇO)
Bilanço, bir işletmenin belirli bir
tarihteki varlıkları ile bu varlıkların
sağlanmış olduğu kaynakları gösteren
finansal tablodur.
Bilanço sözcüğü Latin kökenli bir terim
olup (balance) terazi, denge anlamına
gelmektedir.
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(BİLANÇO)
Bilançonun sol tarafına “AKTİF”; sağ
tarafına ise “PASİF” adı verilmektedir. Aktif
tarafta varlıklar; pasif tarafta ise kaynaklar
yer almaktadır.
Bilanço hiç bir zaman bozulmayan
AKTİF = PASİF eşitliğine dayanır ve bir
fotoğraf gibi işletmenin belirli bir andaki
finansal (mali) durumunu gösterir.
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(BİLANÇO)
Karabük Çelik A.Ş.
31.12.2013 Tarihli Dönemsonu Bilançosu
Aktif
1.
Pasif
DÖNEN VARLIKLAR
3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
2.
DURAN VARLIKLAR
5. ÖZKAYNAKLAR
AKTİF TOPLAMI
PASİF TOPLAMI
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(BİLANÇO)
Bilançonun aktifi, en likit hesaptan
likiditesi en az olana doğru sıralanmaktadır.
Bu noktada likidite; bir varlığın paraya
dönüşebilme kabiliyetini (hızını) ifade
etmektedir. En likit varlık, paranın kendisidir.
Pasif taraf ise en kısa vadeli borçtan en
uzun vadeli borca doğru sıralanmaktadır.
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(BİLANÇO)
Vade ile genelde normal bir faaliyet
döngüsü ifade edilmektedir ve normal
faaliyet döngüsü, özel durumlar hariç olmak
üzere genelde on iki aydır.
DÖNEN VARLIKLAR
Bir yıl veya normal faaliyet döneminde
paraya çevrilebileceği veya kullanılacağı
tahmin edilen varlıklardan oluşur.
DURAN VARLIKLAR
Normal şartlarda bir yıl içerisinde elden
çıkarılması düşünülmeyen veya bir yıldan
daha uzun süre yararlanılacak varlıklardan
oluşur.
KISA VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR
Bir içerisinde ödenecek, diğer bir ifade
ile vadeleri bir yılın altında olan borçlardan
oluşur.
UZUN VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR
Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek
borçlardan oluşur.
ÖZKAYNAKLAR
İşletme sahip ve ortaklarının işletmeye
tahsis etmiş oldukları sermaye ile yedekler
ve karlardan oluşur.
Sermaye + Dağıtılmayan Karlar
TEMEL BİLANÇO EŞİTLİĞİ
Bilanço eşitliği, mali nitelikteki işlemler
sonucunda değişikliğe uğramaktadır. Ancak,
varlıklar kaynaklardan fazla olamayacağı
için eşitlik her zaman korunmaktadır.
Mali nitelikteki işlemler sonucunda aktif
ve pasif toplamları değişebileceği gibi; aktif
ve pasif kalemleri kendi aralarında da
değişiklik yaşayabilir.
MALİ İŞLEMLERİN BİLANÇO
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
1. Aktif unsurlarda aynı miktarda
azalış olması
2. Aktif ve pasif unsurlarda aynı
artış olması
3. Aktif ve pasif unsurlarda aynı
azalış olması
4. Pasif unsurlarda aynı miktar
azalış olması
artış ve
miktarda
miktarda
artış ve
Aktif Unsurlarda Aynı Miktar
Artış ve Azalış Olması
1. Ali Pınar kişisel servetinden 50.000 TL
nakit ve 50.000 TL değerinde bir binasını
yeni kurduğu X işletmesine sermeye
olarak koymuştur.
2. İşletme adedi 1.000 TL’dan 20 Adet A
malını peşin satın almıştır.
Aktif Ve Pasif Unsurlarda Aynı
Miktarda Artış Olması
3. İşletme adedi 1.000 TL olan A malından
10 adet kredili olarak satın almıştır.
4. İşletme maliyeti 1.000 TL/adet olan
mallardan 8 adedini 1.250 TL/adet fiyatıyla
kredili olmak üzere satmıştır.
Aktif Ve Pasif Unsurlarda Aynı
Miktarda Azalış Olması
5. İşletme bir müşterisine birim maliyeti
1.000 TL olan mallardan 5 adedini 800 TL
birim fiyatla peşin olarak satmıştır.
6. Satıcıya olan borcun 3.000 TL’lık kısmı
nakden ödenmiştir.
Pasif Unsurlarda Aynı Miktarda
Artış Ve Azalış Olması
7. Satıcı, işletmeden olan alacağına karşılık
işletmeye 5.000 TL sermaye payı ile ortak
olmak istemiştir. Satıcının teklifi kabul
edilmiş ve ortak olarak alınmıştır.
TEMEL BİLANÇO EŞİTLİĞİ
Bilanço Toplamını (hem Aktif hem Pasif) Artıran Mali Nitelikli İşlemler
•Yeni ortak alınması,
•Kredili (vadeli) mal alışı,
•Karlı mal satışı,
Bilanço Toplamını Azaltan İşlemler
•Zararlı mal satışı,
•Borç ödemek,
•Ortaklıktan ayrılma,
Bilanço Toplamında Değişiklik Yaratmayan İşlemler
•Peşin mal alışı,
•Maliyetine peşin mal satışı,
•Borca karşılık ortak alınması,
KARIN BELİRLENMESİ
Bir işletmenin belirli bir dönemde elde
ettiği kar ya da zarar iki ayrı yöntemle
belirlenebilir. Bu yöntemler öz kaynaklar
mukayesesi ile karın saptanması ve gelirgider karşılaştırması ile karın saptanması
yöntemleridir.
ÖZ SERMAYE MUKAYESESİ
İLE KARIN SAPTANMASI
İşletmenin kar ya da zararı dönem sonu öz
sermayesinden dönem başı öz sermayesinin
düşülmesiyle bulunabilir.
Ancak dönem içerisinde gelir gider işlemleri
dışında öz sermayeye ilave edilen kıymetler varsa
(sermaye artırımı v.b.) düşülmesi ve öz
sermayeden çekilen kıymetler varsa (sermaye
azatlımı, kar dağıtımı gibi) ilave edilmesi karın
doğru olarak saptanabilmesi için gereklidir.
ÖZ SERMAYE MUKAYESESİ
İLE KARIN SAPTANMASI
KAR
veya
ZARAR
Öz
Dönem Sonu
Dönem Başı
Sermayede
=
+
Öz Sermaye
Öz Sermaye
n Çekilen
Kıymetler
Öz
Sermayeye
İlave
Edilen
Kıymetler
GELİR – GİDER FARKININ ALINMASI
YOLUYLA KARIN HESAPLANMASI
Belirli bir dönemin gelir-gider farkının
alınması yoluyla da hesaplanmaktadır.
Dönem içerisinde öz kaynakları
etkileyen pek çok kıymet hareketi meydana
gelir. Bunlardan öz kaynakları arttıran kıymet
hareketlerine gelir ve öz kaynakları azaltan
kıymet hareketlerine ise gider adı verilir.
GELİR – GİDER FARKININ ALINMASI
YOLUYLA KARIN HESAPLANMASI
ÖRNEK
1. 20.000TL maliyetli ticari mal 35.000TL’ye
satılmıştır.
2. 1.000TL elektrik faturası ödenmiştir.
3. Bankadaki paramıza 500TL faiz işlemiştir.
4. 20.000TL maliyetli taşıtımız 18.000TL’ye
satılmıştır.
5. 2.500TL kira geliri elde edilmiştir.
6. Çalışanlara 5.000TL maaş ödenmiştir.
GELİR TABLOSU
Gelir tablosu, bir işletmenin belli bir
dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı
dönemde katlandığı bütün maliyet ve
giderler ile bunların sonucunda işletmenin
elde ettiği net kârı veya zararı gösteren bir
tablodur.
01 Ocak ile 31 Aralık arasındaki işletme
faaliyetlerinin sonuçlarını kar veya zarar
olarak ortaya koymaktadır.
Download

Genel Muhasebe 2 Hafta