İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI SAYIŞTAY
DENETİM RAPORU
Ağustos 2014
İÇERİK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
1
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİS
16
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI DENETİM
RAPORU
İÇİNDEKİLER
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ ................................. 1
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU ...................................................... 2
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU .................................................................................................................. 2
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI ................................................................ 2
DENETİM GÖRÜŞÜ ..................................................................................................................................... 4
DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER ................................... 5
EKLER ........................................................................................................................................................... 8
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ
Özel bütçeli bir idare olan İstanbul Üniversitesinde tahakkuk esaslı devlet muhasebe
sistemi kullanılmaktadır. Muhasebe işlemlerini Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine
tabi olarak yürütmektedir. Bu bağlamda ürettiği mali tablolar, adı geçen yönetmelikte
belirtilen defter, cetvel ve tablolardan oluşmaktadır. Mali tablolar say2000i sisteminden
alınmaktadır. Mali raporlama sürecine ilişkin hükümler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununda yer almaktadır.
Planlanan Gelir: 713.478.000,00 TL
Gerçekleşen Gelir: 737.277.542,64 TL
Toplam Harcama: 718.805.445,40 TL
Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” ın 5 inci maddesi gereğince hesap
dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer
alanlar denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer
alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.
* Birleştirilmiş Veriler Defteri
* Geçici ve kesin mizan.
* Bilanço
* Kasa sayım tutanağı
* Banka mevcudu tespit tutanağı
* Alınan çekler sayım tutanağı
* Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı
* Teminat mektupları sayım tutanağı
* Değerli kağıtlar sayım tutanağı
* Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri
* Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu
* Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu
* Faaliyet sonuçları tablosu veya gelir tablosu.
Denetim görüşü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet
sonuçları tablosuna verilmiştir.
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine
uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek
şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların
kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir
olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve
tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve
malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğundan; mali yönetim ve iç
kontrol sistemlerinin amacına uygun
olarak
oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını
oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından
sorumludur.
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU
Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin
gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve
doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle
sorumludur.
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI
Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş uluslararası
denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm
faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence
elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla
yürütülmüştür.
Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu,
güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler;
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
2
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle
gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de değerlendirilmiştir.
Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve
mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi,
belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri
oluşturmaktadır.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve
uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
3
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜ
İstanbul Üniversitesi Özel Bütçesi 2013 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali
rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine
varılmıştır.
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
4
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER
BULGU 1:
2013 yılı Edebiyat Fakültesi ek ders ödemesinde ,mutemet tarafından bankaya
gönderilen elektronik ortamdaki banka listelerinin banka tarafından işlenerek ödemeye
esas aldığı liste arasındaki toplam tutarlar aynı olmakla birlikte, kişi sayısı ve
yatırılacak ek ders tutarları birbirleri ile aynı olmadığı ve listeye mutemedin akademik
bir personel gibi eklendiği ve hesabına da ek ders ücreti yatırdığı tespit edilmiştir.
2013 yılı ek ders ve fazla çalışma ödemelerine ait banka listelerinin, ilgili banka
tarafından hesaplara dağılımı ile ilgili olarak banka hesaplarına ait kontroller yapılmıştır.
Yapılan incelemede; Edebiyat Fakültesi ek ders ödemelerine ait imzalı banka listeleri
ile mutemet tarafından bankaya gönderilen elektronik ortamdaki banka listelerinin banka
tarafından işlenerek ödemeye esas aldığı liste arasındaki toplam tutarlar aynı olmakla birlikte,
kişi sayısı ve yatırılacak ek ders tutarları birbirleri ile aynı olmadığı ve listeye mutemedin
akademik bir personel gibi eklendiği ve hesabına da ek ders ücreti yatırdığı tespit edilmiştir.
Aylıkların Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1)
17/07/2012 tarihli ve 28356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, aylık ödemelerinin
bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Üniversiteniz personeline yapılan aylık, ek ders, fazla çalışma ve benzeri diğer
ödemelere ait işlemler anılan tebliğ ve aşağıda belirlenen esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.
Üniversiteniz Harcama Birimlerince, mutemet imzalı üç nüsha banka listesi
gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylanarak Ödeme Emri Belgesi
ekinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmektedir. Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığınca, banka listeleri onaylandıktan sonra, iki nüshası harcama birimince Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığından alınarak ve bir nüshası ilgili banka şubesine teslim
edilmektedir. Listenin diğer nüshası ise Harcama Birimince saklanmaktadır.
Aylıkların ödenmesi işlemlerinde;
Harcama Birimince, onaylanan banka listesi KBS üzerinden Maliye Bakanlığınca
belirlenen uygulama esasları çerçevesinde elektronik ortamda ilgili bankaya gönderilmekte
olup, Banka da, belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, banka listesini elektronik ortamda
alarak ödeme işlemlerini tamamlamaktadır.
Ek ders, fazla çalışma ve benzeri diğer ödeme işlemlerinde ise;
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
5
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Harcama Birimince, onaylanan banka listesi elektronik ortamda Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığına ait [email protected] eposta adresine gönderilmesi ve Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığınca da gerekli kontroller yapıldıktan sonra elektronik ortamda
ilgili bankaya gönderilmesi gerekmektedir.
Ayrıca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yaptığımız toplantıda ;Eposta adresine
gönderilmekte olan banka listeleri, farklı formatlarda hazırlanmış olduğundan, tüm birimlerin
aynı formatta banka listesi hazırlaması için banka nezdinde çalışmalar yapılmalıdır.
Kamu idaresi cevabında: Söz konusu bulgunuz çerçevesinde yapılan kontrollerde; ek
ders ödemesi yapan birimlerin imza altına alınan banka listeleri ile mutemetler tarafından
bankaya teslim edilen elektronik ortamdaki banka listeleri karşılaştırılmış olup, Edebiyat
Fakültesi ek ders ödemelerine ait imzalı banka listeleri ile mutemet tarafından bankaya
gönderilen elektronik ortamdaki banka listelerinin banka tarafından işlenerek ödemeye esas
aldığı liste arasındaki toplam tutarlar aynı olmakla birlikte, kişi sayısı ve yatırılacak ek ders
tutarları birbirleri ile aynı olmadığı ve listeye mutemedin akademik bir personel gibi eklendiği
ve hesabına da ek ders ücreti yatırdığı tespit edilmiştir.
Bu nedenle, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 10.01.2014 tarih ve 2360 sayılı
yazısı (Ek 1) ile öncelikle Edebiyat Fakültesi ve diğer Harcama Birimlerinin 2013 yılı ek ders
ödemelerine ait banka listelerinin, ilgili banka tarafından hesaplara dağılımı ile ilgili olarak
yapılan işlemler hakkında İç Denetim Birim Başkanlığınca inceleme ve 10.01.2014 tarih ve
2358 sayılı yazısı (Ek 2) ile de Edebiyat Fakültesi mutemedi hakkında yasal işlem
başlatılmıştır.
İç Denetim Birim Başkanlığınca ek ders ödemelerine ait inceleme ve Personel Daire
Başkanlığınca başlatılan soruşturma da halen devam etmektedir.
Diğer taraftan, Üniversitemiz personeline yapılan aylık, ek ders, fazla çalışma, sınav
ücreti ve benzeri diğer ödemelere ait işlemler Aylıkların Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi
Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1) çerçevesinde yapılması ile ilgili tüm harcama birimlerine
ve ilgili bankaya Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 26.02.2014 tarih ve 20215 sayılı
yazısı (Ek 3) ile dağıtım yapılmış olup, elektronik banka listelerinin Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı’nın ([email protected]) e-mail adresine gönderilmesi ve bu adres dışında
hiçbir mutemedin elektronik ortamda bankaya banka listelerinin gönderilmeyeceği bildirilmiş
olup, tüm birimlere ait banka listelerinin aynı formatta olması ile ilgili olarak ta banka
nezdinde çalışmalar, önerileriniz doğrultusunda tamamlanmıştır.
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
6
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Sonuç olarak: Denetçi görüşüne iştirak edildiği belirtilmiştir. Kurum tarafından
öneride yer alan düzenlemelerin yapıldığı belirtilmiştir.
Uygulamalar 2014 yılı denetimlerinde izlenecektir.
Öneri:
Aylıkların Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1)
17/07/2012 tarihli ve 28356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, aylık ödemelerinin
bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Üniversiteniz personeline yapılan aylık, ek ders, fazla çalışma ve benzeri diğer
ödemelere ait işlemler anılan tebliğ ve aşağıda belirlenen esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.
Üniversiteniz Harcama Birimlerince, mutemet imzalı üç nüsha banka listesi
gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından onaylanarak Ödeme Emri Belgesi
ekinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmektedir. Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığınca, banka listeleri onaylandıktan sonra, iki nüshası harcama birimince Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığından alınarak ve bir nüshası ilgili banka şubesine teslim
edilmektedir. Listenin diğer nüshası ise Harcama Birimince saklanmaktadır.
Aylıkların ödenmesi işlemlerinde;
Harcama Birimince, onaylanan banka listesi KBS üzerinden Maliye Bakanlığınca
belirlenen uygulama esasları çerçevesinde elektronik ortamda ilgili bankaya gönderilmekte
olup, Banka da, belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, banka listesini elektronik ortamda
alarak ödeme işlemlerini tamamlamaktadır.
Ek ders, fazla çalışma ve benzeri diğer ödeme işlemlerinde ise;
Harcama Birimince, onaylanan banka listesi elektronik ortamda Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığına ait [email protected] eposta adresine gönderilmesi ve Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığınca da gerekli kontroller yapıldıktan sonra elektronik ortamda
ilgili bankaya gönderilmesi gerekmektedir.
Ayrıca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yaptığımız toplantıda ;Eposta adresine
gönderilmekte olan banka listeleri, farklı formatlarda hazırlanmış olduğundan, tüm birimlerin
aynı formatta banka listesi hazırlaması için banka nezdinde çalışmalar yapılmalıdır.
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
7
0,00
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
23/05/2014 10:50
164 AKREDİTİFLER HESABI
7.770.535,66
18.982.652,35
0,00
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI
0,00
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI
26.753.188,01
2.452.463,98
2.452.463,98
4.302.199,66
4.302.199,66
83.295,00
78.266.610,50
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI
16 ÖN ÖDEMELER
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI
15 STOKLAR
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI
14 DİĞER ALACAKLAR
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
78.349.905,50
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI
12 FAALİYET ALACAKLARI
0,00
4.010.666,75
0,00
40.434.446,25
0,00
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )
104 PROJE ÖZEL HESABI
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )
102 BANKA HESABI
100 KASA HESABI
44.445.113,00
N Yılı 2013
10 HAZIR DEĞERLER
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
156.302.870,15
Adı :
1 DÖNEN VARLIKLAR
AKTİF HESAPLAR
Kurum Kodu : 38.6
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI
Sayfa 1 / 2
71.438.350,31
71.438.350,31
0,00
0,00
197.395.895,44
197.395.895,44
253.205.050,92
253.205.050,92
500 NET DEĞER HESABI
522.039.296,67
50 NET DEĞER
4.204,00
4.204,00
4.204,00
121.039,83
5 ÖZ KAYNAKLAR
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
43 DİĞER BORÇLAR
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES
1.839.025,03
8.079.637,20
33.493.198,36
773.454,32
34.266.652,68
791.566,27
791.566,27
43.137.856,15
N Yılı 2013
6.119.572,34
2013
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI
Yıl :
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
333 EMANETLER HESABI
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
32 FAALİYET BORÇLARI
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
PASİF HESAPLAR
TABLO 1.12 BİLANÇO TABLOSU
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
EKLER
EK-1: KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI
__________________________________________________________________________________________
8
Adı :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
206.204.056,79
5.243.682,49
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
755.036,54
9
__________________________________________________________________________________________
5.367.958,83
23/05/2014 10:50
5.367.958,83
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI
60.040.131,17
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI
60.040.131,17
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI
0,00
22.923.748,00
0,00
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI
0,00
904 ÖDENEKLER HESABI
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI
0,00
903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI
22.923.748,00
0,00
902 BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI
0,00
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
565.181.356,82
-19.769.630,40
25.586.542,03
5.816.911,63
-9.920.915,25
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
Bilanço Dipnotları :
AKTİF TOPLAMI
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR
HESABI
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI
14.409.561,20
-286.281.865,05
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
260 HAKLAR HESABI
123.853.714,56
3.097.819,87
338.336.736,78
12.980,00
10.448.534,73
395.671.977,68
486.000,00
486.000,00
1.659.914,87
1.659.914,87
408.878.486,67
N Yılı 2013
255 DEMİRBAŞLAR HESABI
254 TAŞITLAR HESABI
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI
252 BİNALAR HESABI
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER
HESABI
24 MALİ DURAN VARLIKLAR
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
22 FAALİYET ALACAKLARI
2 DURAN VARLIKLAR
AKTİF HESAPLAR
Kurum Kodu : 38.6
PASİF TOPLAMI
PASİF HESAPLAR
TABLO 1.12 BİLANÇO TABLOSU
Yıl :
N Yılı 2013
Sayfa 2 / 2
565.181.356,82
2013
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
01
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
09
09
01
01
01
01
01
01
01
01
630
630
630
630
630
__________________________________________________________________________________________
10
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
01
01
01
630
630
630
01
05
04
01
01
01
01
01
15.230,00
13.081,22
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve
Tazminatları
5.218.022,47
2.378.321,68
3.257.387,61
10.853.731,76
Zamlar ve Tazminatlar
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel
Ücretleri
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin
Ücretleri
Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
Ücretler
10.962.342,03
901.900,25
Diğer Personel Giderleri
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
901.900,25
5.066,23
Ödül ve İkramiyeler
Diğer Personel Giderleri
5.066,23
23.318.319,22
Ek Çalışma Karşılıkları
Ödül ve İkramiyeler
23.318.319,22
6.248.741,29
Sosyal Haklar
Ek Çalışma Karşılıkları
6.248.741,29
Sosyal Haklar
75.708.368,46
Ödenekler
23/05/2014 10:50
01
02
02
06
01
01
630
01
05
01
01
630
630
630
05
01
01
06
04
01
01
630
630
01
04
01
01
75.708.368,46
106.879.423,86
Ödenekler
Zamlar ve Tazminatlar
630
03
01
01
01
01
106.879.423,86
630
02
03
01
01
01
171.594.722,87
630
630
01
Zamlar ve Tazminatlar
630
01
02
01
01
01
Temel Maaşlar
630
01
01
171.594.722,87
01
630
Temel Maaşlar
384.656.542,18
MEMURLAR
01
630
01
432.644.259,05
PERSONEL GİDERLERİ
01
630
693.498.521,79
Cari Yıl (N)
GİDERLER HESABI
01
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
Adı :
630
Ekonomik Kodlar
Kurum Kodu : 38.6
600 04
600 04
600 04
600 04
600 03
600 03
01
01
01
01
01
01
01
06
01
01
01
02
02
06
06
06
600 03
600 03
05
05
600 03
600 03
05
01
01
02
01
99
01
01
99
46
45
38
02
01
01
36
33
31
29
02
02
02
02
02
01
01
600 03
600 03
600 03
600 03
600 03
600 03
01
01
600 03
600 03
01
01
01
600 03
600 03
600 03
02
01
600 03
01
01
01
600 03
AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar
Cari
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
Lojman Kira Gelirleri
Taşınmaz Kiraları
Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi
Hasılatından Aktarmalar
Kira Gelirleri
Döner Sermayeler
Kurumlar Karları
Diğer hizmet gelirleri
Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri
Sayfa 1 / 13
4.257.415,59
4.257.415,59
4.257.415,59
655.858.012,58
1.200.911,29
63.730,57
1.264.641,86
1.264.641,86
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
8.715.196,27
3.176.370,00
5.541.239,45
2.464.737,00
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler
2.275.904,48
Yurt Yatak Ücreti Gelirleri
5.332.818,11
9.723.149,93
5.708.233,24
42.937.648,48
94.713,88
42.240,00
136.953,88
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen
Gelirler
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
Hizmet Gelirleri
Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
Mal Satış Gelirleri
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
01
600 03
01
45.339.244,22
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
600 03
43.074.602,36
764.936.872,10
Cari Yıl (N)
GELİRLER HESABI
GELİRİN TÜRÜ
Yılı : 2013
600
Ekonomik Kodlar
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
05
02
01
01
01
01
01
01
630
630
630
630
630
630
11
__________________________________________________________________________________________
630
630
630
630
04
05
05
03
03
03
04
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
04
05
04
05
04
01
01
04
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
Adı :
2.540.740,23
5.677.479,93
GEÇİCİ PERSONEL
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
59.860,61
5.677.479,93
Ödül ve İkramiyeler
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
4.203.077,51
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
59.860,61
4.203.077,51
Fazla Mesailer
2.313.798,35
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem
Tazminatları
Sosyal Haklar
425.993,44
Geçici İşçilerin Ücretleri
2.313.798,35
19.247.728,24
Sürekli İşçilerin Ücretleri
İhbar ve Kıdem Tazminatları
19.673.721,68
31.927.938,08
5.110,00
5.110,00
47.756,47
5.110,00
Ücretler
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin
Ödül ve İkramiyeleri
İŞÇİLER
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin
Ek Çalışma Karşılıklar
Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma
Karşılıkları
Ödül ve İkramiyeler
27.256,14
52.866,47
3.819,48
3.563,18
34.638,80
765,00
765,00
2.148,78
Ek Çalışma Karşılıkları
Cari Yıl (N)
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal
Hakları
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin
Sosyal Hakları
Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel
Ödenekleri
Sosyal Haklar
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin
Zam ve Tazminatları
Ödenekler
23/05/2014 10:50
04
630
630
03
01
630
01
01
630
01
02
03
01
630
630
03
02
03
01
03
01
03
01
630
03
01
03
03
01
03
03
06
05
02
01
630
630
02
04
05
02
02
01
630
06
04
02
01
02
04
630
02
01
630
03
02
01
01
630
03
02
02
04
01
630
02
02
01
630
Ekonomik Kodlar
Kurum Kodu : 38.6
600 04
600 04
600 04
05
05
05
05
04
01
01
01
02
02
04
600 04
600 04
02
04
600 04
600 04
02
04
600 04
01
02
04
04
04
01
04
600 04
600 04
01
04
01
01
600 04
600 04
04
02
02
600 04
600 04
03
600 04
600 04
04
03
600 04
01
02
03
03
600 04
600 04
01
02
02
01
01
03
03
02
02
02
02
02
600 04
600 04
600 04
600 04
600 04
600 04
600 04
03
02
04
03
02
01
04
03
02
01
03
01
03
01
01
Ekonomik Kodlar
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje
Yardımları
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan
Cari
Sayfa 2 / 13
11.323,28
1.193.851,83
5.116.075,05
5.159.012,01
169.354,96
29.711,43
Proje Yardımları
36.028,11
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve
Yardımlar
Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar
11.444.453,39
11.679.547,89
0,00
1.522.116,87
51.249,89
3.795.782,57
5.369.149,33
17.048.697,22
1.740.067,42
3.050,30
1.743.117,72
233.755,04
233.755,04
1.976.872,76
45.100.000,00
45.100.000,00
582.316.015,00
582.316.015,00
627.416.015,00
Cari Yıl (N)
Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar
Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar
Sermaye
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve
Yardımlar
Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar
Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar
Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar
Cari
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım
ve Bağışlar
Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış
ve Yardımlar
Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar
Sermaye
Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar
Cari
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve
Yardımlar
Hazine yardımı
Sermaye
Hazine yardımı
Cari
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil
İdarelerden Alınan Bağış ve
GELİRİN TÜRÜ
Yılı : 2013
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
02
02
02
630
630
630
630
630
630
__________________________________________________________________________________________
12
3.025.869,25
2.539.983,57
226.720,50
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sağlık Primi Ödemeleri
Geçici Personel
01
02
06
06
06
03
03
03
04
02
02
02
02
630
630
630
23/05/2014 10:50
5.565.852,82
Sosyal Güvenlik Kurumuna
04
03
573.307,00
573.307,00
6.139.159,82
02
İşsizlik Sigortası Fonuna
İşsizlik Sigortası Fonuna
İşçiler
630
630
03
01
02
06
02
02
04
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
01
06
02
02
03
1.296.902,61
Sosyal Güvenlik Kurumuna
02
912.041,48
44.519,85
2.208.944,09
İşsizlik Sigortası Fonuna
04
06
02
02
02
Sağlık Primi Ödemeleri
44.519,85
İşsizlik Sigortası Fonuna
04
02
01
Sözleşmeli Personel
630
28.912.196,76
2.253.463,94
Sağlık Primi Ödemeleri
02
06
01
02
630
630
02
02
630
75.910.192,63
Memurlar
02
02
630
01
46.997.995,87
02
630
2.556.696,53
84.589.884,81
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri
Öğrenci Harçlıkları
04
01
05
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
02
630
01
01
630
2.556.696,53
Ücret ve Diğer Ödemeler
01
05
2.556.696,53
122.245,93
06
01
630
05
90
01
04
2.416.791,34
01
01
630
05
01
04
1.702,96
75.910.192,63
01
630
657 S.K. 4/C Kaps.Çalışanlara Yapılacak
Ödemeler
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin
Ücretleri
Diğer Geçici Personele Yapılacak
Ödemeler
Diğer Personel
04
01
04
2.540.740,23
Sosyal Güvenlik Kurumuna
01
630
Ücretler
01
04
Cari Yıl (N)
06
01
630
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
Adı :
01
01
630
Ekonomik Kodlar
Kurum Kodu : 38.6
600 11
600 11
600 11
600 05
600 05
09
99
99
09
09
09
09
600 05
600 05
09
09
03
03
03
600 05
600 05
600 05
600 05
600 05
600 05
02
02
600 05
600 05
02
01
01
600 05
600 05
600 05
00
01
01
01
01
01
01
02
02
06
06
09
09
99
19
06
03
01
99
16
03
01
600 05
Yılı : 2013
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli
Gelirler
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri
Kişilerden Alacaklar
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
Diğer Çeşitli Gelirler
Diğer Çeşitli Gelirler
Diğer İdari Para Cezaları
İdari Para Cezaları
Para Cezaları
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
Mevduat Faizleri
Kişilerden Alacaklar Faizleri
Diğer Faizler
Faiz Gelirleri
Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları
01
01
09
Sermaye
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
Destekleri
YÖK Yurtdışı Destekleri
Alınan Proje Yardımla
600 05
09
02
11
10
Diğer Gelirler
05
01
02
05
01
05
05
GELİRİN TÜRÜ
600 05
600 04
600 04
600 04
600 04
Ekonomik Kodlar
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Sayfa 3 / 13
971.352,86
971.352,86
971.352,86
16.110.373,04
19.468.118,00
443.060,42
32.300,00
39.407,00
36.093.258,46
36.093.258,46
1.664.034,25
1.664.034,25
1.664.034,25
24.910.156,01
24.910.156,01
24.910.156,01
95.318,12
5.495,60
100.813,72
100.813,72
62.768.262,44
42.936,96
42.936,96
202.053,58
3.708.846,36
Cari Yıl (N)
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
06
04
05
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
630
630
630
630
630
630
630
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
630
630
630
__________________________________________________________________________________________
13
630
630
630
630
03
04
04
04
05
02
02
02
02
03
03
03
03
90
02
01
03
02
01
01
90
05
04
03
01
01
02
01
01
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
60.347,92
14.227,16
Periyodik Yayın Alımları
5.005.910,74
12.775.061,79
Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)
17.993,48
91.548,72
Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
Giyim ve Kuşam Alımları
208,85
12.793.264,12
Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
İçecek Alımları
13.693.015,50
394.714,49
9.682.702,32
Elektrik Alımları
Akaryakıt ve Yağ Alımları
Yakacak Alımları
23.770.432,31
Su Alımları
Enerji Alımları
5.005.910,74
2.711,86
238.934,24
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi
Alımları
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
Baskı ve Cilt Giderleri
390,00
10.363,00
Kırtasiye Alımları
Diğer Yayın Alımları
266.626,26
51.625.524,10
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
110.444.921,31
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
60.347,92
60.347,92
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Diğer Personel
7.204,55
215.657,55
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sağlık Primi Ödemeleri
222.862,10
Sosyal Güvenlik Kurumuna
3.858,40
İşsizlik Sigortası Fonuna
Cari Yıl (N)
3.858,40
GİDERİN TÜRÜ
Adı :
İşsizlik Sigortası Fonuna
23/05/2014 10:50
04
02
03
02
03
03
630
03
02
03
630
630
02
03
630
02
630
630
03
03
630
02
01
02
03
02
01
02
03
630
630
03
01
02
03
01
02
02
01
02
02
01
02
02
06
06
04
02
630
05
06
04
02
06
04
04
02
630
630
05
04
04
02
630
Ekonomik Kodlar
Kurum Kodu : 38.6
600 11
99
00
00
Ekonomik Kodlar
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
764.936.872,10
NET GELİR TOPLAMI :
Sayfa 4 / 13
971.352,86
Cari Yıl (N)
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
GELİRİN TÜRÜ
Yılı : 2013
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
03
03
03
03
03
03
03
630
630
630
630
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
630
630
630
630
630
03
03
630
630
630
__________________________________________________________________________________________
14
04
90
02
90
04
01
02
01
01
01
90
01
90
01
01
4.447.144,16
48.175,65
9.956,84
58.132,49
902,70
9.638.706,76
9.639.609,46
91.548,72
220.933,83
Diğer Yasal Giderler
işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri
Giderler
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri
Giderler
Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması
Giderleri
84.000,00
153.703,31
6.512,99
160.216,30
111.681,16
Mahkeme Harç ve Giderleri
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve
Benzeri Giderler
332.614,99
Yasal Giderler
7.747,80
580.834,02
Görev Giderleri
Yurtdışı Süreli Görev Yollukları
7.747,80
22.513,85
3.025.278,18
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
Yurtdışı Tedavi Yollukları
478.326,48
3.047.792,03
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
913.277,85
478.326,48
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
913.277,85
Cari Yıl (N)
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve
Bakım Giderleri
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi
Alımları
Yolluklar
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi
Alımları
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve
Temrinlik Malzeme Alıml
Diğer Özel Malzeme Alımları
23/05/2014 10:50
04
03
03
630
04
03
03
03
04
02
04
03
02
04
03
630
630
04
02
04
03
630
04
03
04
03
04
03
03
03
03
03
03
03
02
03
03
03
03
630
630
02
01
03
03
01
03
03
09
02
03
630
09
02
03
03
630
06
09
02
02
03
630
630
06
02
03
630
06
02
03
630
05
Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve
donanım dahil)
Özel Malzeme Alımları
03
630
02
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
Adı :
Ekonomik Kodlar
Kurum Kodu : 38.6
Ekonomik Kodlar
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
GELİRİN TÜRÜ
Yılı : 2013
Sayfa 5 / 13
Cari Yıl (N)
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
09
04
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
630
630
630
03
05
03
03
630
__________________________________________________________________________________________
15
04
04
05
05
05
05
05
05
03
03
03
03
630
630
630
01
90
02
01
90
04
03
02
06
05
03
02
01
90
09
08
04
03
02
01
90
01
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
Adı :
11.643.696,56
14.369.560,83
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
793.778,61
15.736,54
Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet
abonelik ücretleri dahi
Uydu Haberleşme Giderleri
73.913,59
Yolcu Taşıma Giderleri
Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması
Giderleri
Kiralar
46.628,88
13.601.291,10
1.091,30
91.356,06
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
362.303,64
Tarifeye Bağlı Ödemeler
Sigorta Giderleri
137.366,75
454.751,00
Diğer Taşıma Giderleri
İlan Giderleri
15.629,99
Geçiş Ücretleri
1.917,89
228.828,22
Taşıma Giderleri
Yük Taşıma Giderleri
93.168,14
Hat Kira Giderleri
9.289,20
185.147,59
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
1.097.120,08
102.048,38
Posta ve Telgraf Giderleri
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere
Ödemeler
Haberleşme Giderleri
69.325,00
Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve
Donanım Hariç)
Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet
İhaleleri Dahil)
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
14.432,00
34.074,00
177.900,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26.411.036,77
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
48.020.579,59
4.002,73
Hizmet Alımları
Diğer Görev Giderleri
84.000,00
4.002,73
Cari Yıl (N)
Diğer Görev Giderleri
Arkeolojik Kazı Giderleri
23/05/2014 10:50
04
05
03
630
630
03
05
03
630
630
04
03
05
03
05
630
630
05
03
03
03
630
03
02
05
03
630
630
03
02
05
05
02
01
05
05
01
05
03
02
01
05
03
02
01
05
05
01
05
05
01
05
03
02
01
05
03
05
01
05
05
04
09
04
04
03
630
630
Ekonomik Kodlar
Kurum Kodu : 38.6
Ekonomik Kodlar
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
GELİRİN TÜRÜ
Yılı : 2013
Sayfa 6 / 13
Cari Yıl (N)
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
03
03
03
03
03
03
03
03
630
630
630
630
630
630
630
630
02
06
__________________________________________________________________________________________
16
03
03
03
07
07
07
03
03
03
03
630
630
630
03
02
01
02
01
90
03
02
01
01
90
04
03
02
01
90
12
05
02
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
Adı :
299.036,82
242.420,26
20.262,02
1.108.131,39
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım
Giderleri
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
1.371.713,67
51.293,98
40.208,50
91.502,48
71.042,48
301.000,00
4.181,92
376.224,40
1.839.440,55
14.537,60
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Bilgisayar Yazılım Alımları ve
Yapımları
Fikri Hak Alımları
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat
Alımları
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
(Bakım sözl.bağımsiz olara
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme
Alımları
Gayri Maddi Hak Alımları
Menkul Mal Alım Giderleri
Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri
263.861,17
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri
Tanıtma Giderleri
14.537,60
263.861,17
278.398,77
Temsil Giderleri
3.211.968,32
Temsil ve Tanıtma Giderleri
7.113,99
1.124.212,58
Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi
Giderleri
Diğer Hizmet Alımları
Kurslara Katılma Giderleri
5.825,37
6.227.552,42
66.178,36
10.701.053,53
2.488.393,51
1.878.432,16
Cari Yıl (N)
Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
Diğer Hizmet Alımları
Diğer Kiralama Giderleri
Personel Servisi Kiralama Giderleri
Hizmet Binası Kiralama Giderleri
Taşıt Kiralaması Giderleri
23/05/2014 10:50
03
07
07
03
630
630
02
02
01
07
07
01
07
02
01
07
07
01
07
07
02
01
06
06
01
06
03
09
03
630
09
05
03
03
09
05
03
630
09
05
03
09
05
03
630
09
05
03
05
05
05
03
06
05
05
03
03
05
05
03
03
05
05
03
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
Ekonomik Kodlar
Kurum Kodu : 38.6
Ekonomik Kodlar
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
GELİRİN TÜRÜ
Yılı : 2013
Sayfa 7 / 13
Cari Yıl (N)
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
05
05
05
05
630
630
630
630
630
630
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
09
08
09
09
__________________________________________________________________________________________
17
05
05
01
01
01
01
01
90
03
02
01
04
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
Adı :
900,00
834.623,10
23.987,04
468.507,78
206.935,26
206.935,26
2.190,08
2.190,08
Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım
Giderleri
Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve
Onarım Giderleri
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve
Onarım Giderleri
Tedavi ve Cenaze Giderleri
1.784.367,49
Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık
Malzemesi Giderleri
Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi
Giderleri
10.757.759,98
1.321.503,71
1.321.503,71
Sosyal Güvenlik Kurumu'na
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yapılan Transferler
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
10.757.759,98
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
10.757.759,98
Görev Zararları
52.531,99
12.151.168,76
Öğrenci İlaç Giderleri
Cari Transferler
52.531,99
109.281,60
Öğrenci Tedavi ve Sağlık Malzemesi
Giderleri
Diğer İlaç Giderleri
109.281,60
1.784.367,49
Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık
Malzemesi Giderleri
1.946.181,08
170.575,78
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
1.706.819,04
1.497.693,70
Cari Yıl (N)
Hizmet Binası Bakım ve Onarım
Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım
Giderleri
İş Makinası Onarım Giderleri
23/05/2014 10:50
01
02
01
03
05
03
02
01
01
09
08
09
09
08
01
09
09
01
09
09
09
08
04
01
08
03
08
01
08
04
01
08
01
08
03
08
03
630
630
630
03
630
03
01
03
08
07
08
03
630
630
Ekonomik Kodlar
Kurum Kodu : 38.6
Ekonomik Kodlar
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
GELİRİN TÜRÜ
Yılı : 2013
Sayfa 8 / 13
Cari Yıl (N)
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
07
07
07
07
11
11
11
11
12
12
12
12
12
630
630
630
630
630
630
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
09
01
00
99
__________________________________________________________________________________________
18
01
02
00
99
01
90
05
03
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
Adı :
14.400,00
394.543,72
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri
Giderleri
Gelirlerin Ret ve İadesinden
Kaynaklanan Giderler
21.221,68
1.983,05
1.983,05
Cari
Diğer Gelirler
Diğer Çeşitli Gelirler
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler
21.221,68
254.170,88
21.221,68
Hizmet Gelirleri
Yurt Dışından Alınan Bağış ve
Yardımlar
254.170,88
254.170,88
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
394.543,72
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri
Giderleri
277.375,61
394.543,72
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri
Giderleri
394.543,72
14.600.000,00
14.600.000,00
Yurtiçi Transferleri
Bilimsel Araştırma Projelerinin Destek.
İlişkin Giderler
Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
14.600.000,00
14.600.000,00
71.905,07
Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı
Ödemeleri
Sermaye Transferleri
Diğer Sermaye Transferleri
71.905,07
Uluslararası Kuruluşlara Yapılan
Ödemeler
116.380,79
71.905,07
1.190.722,92
Yurtdışına Yapılan Transferler
Cari Yıl (N)
Diğerlerine
Memurların Öğle Yemeğine Yardım
Kamu İşveren Sendikalarına
23/05/2014 10:50
09
12
05
01
04
05
12
12
01
01
03
04
12
04
01
03
03
00
99
99
09
01
01
02
06
05
630
02
06
05
630
01
03
06
05
01
03
05
05
01
03
05
630
630
630
630
Ekonomik Kodlar
Kurum Kodu : 38.6
Ekonomik Kodlar
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
GELİRİN TÜRÜ
Yılı : 2013
Sayfa 9 / 13
Cari Yıl (N)
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
01
05
01
04
05
01
01
00
02
__________________________________________________________________________________________
19
00
00
00
00
00
00
00
00
01
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
Adı :
449.849,13
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
278.163,24
449.849,13
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
Temizleme Ekipmanları
893.174,16
893.174,16
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
449.849,13
893.174,16
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
3.170,48
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta
Kullanılan Tüketim Malzeme
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
3.170,48
1.953.266,79
Kırtasiye Malzemeleri
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta
Kullanılan Tüketim Malzeme
1.953.266,79
Kırtasiye Malzemeleri
3.170,48
1.953.266,79
Kırtasiye Malzemeleri
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta
Kullanılan Tüketim Malzeme
6.591.168,58
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
3.136.179,38
174.204,90
Taşıtların Amortisman Giderleri
Demirbaşların Amortisman Giderleri
174.204,90
3.136.179,38
25.245.925,11
Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman
Giderleri
Taşıtların Amortisman Giderleri
Demirbaşların Amortisman Giderleri
25.245.925,11
Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman
Giderleri
28.556.309,39
Maddi Duran Varlıklar Amortisman
Giderleri
1.983,05
28.556.309,39
Cari Yıl (N)
Amortisman Giderleri
Diğer Çeşitli Gelirler
23/05/2014 10:50
05
04
14
00
00
03
04
14
04
00
03
03
00
02
00
13
630
01
13
630
04
01
02
13
630
03
01
14
13
630
03
01
14
13
630
01
09
00
13
630
05
01
13
12
630
630
Ekonomik Kodlar
Kurum Kodu : 38.6
Ekonomik Kodlar
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
GELİRİN TÜRÜ
Yılı : 2013
Sayfa 10 / 13
Cari Yıl (N)
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
00
06
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
00
00
__________________________________________________________________________________________
20
00
00
00
00
00
00
00
00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
6.395,60
6.395,60
Zirai Maddeler
Zirai Maddeler
909.438,94
909.438,94
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
56.295,81
909.438,94
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
Yem
56.295,81
6.395,60
Zirai Maddeler
Yem
22.781,48
Canlı Hayvanlar
56.295,81
22.781,48
Canlı Hayvanlar
Yem
76.037,27
22.781,48
Canlı Hayvanlar
76.037,27
İçecek
İçecek
35.079,55
35.079,55
Yiyecek
76.037,27
35.079,55
İçecek
1.082.099,83
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
Yiyecek
Yiyecek
1.082.099,83
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
278.163,24
1.082.099,83
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
Temizleme Ekipmanları
Cari Yıl (N)
278.163,24
GİDERİN TÜRÜ
Adı :
Temizleme Ekipmanları
23/05/2014 10:50
00
12
14
00
00
11
12
14
12
00
11
11
10
14
00
00
09
10
14
10
00
09
09
08
14
00
00
07
08
14
08
00
07
07
00
06
14
630
00
05
06
14
630
630
00
05
14
630
Ekonomik Kodlar
Kurum Kodu : 38.6
Ekonomik Kodlar
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
GELİRİN TÜRÜ
Yılı : 2013
Sayfa 11 / 13
Cari Yıl (N)
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
20
20
20
20
20
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
00
14
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
00
15
00
16
__________________________________________________________________________________________
21
00
00
00
00
00
00
00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
864.694,22
13,45
Maliye Bakanı veya Üst Yönetici
Tarafından Silinenler
Diğer Mevzuat Hükümleri Gereğince
864.707,67
Kişilerden Alacaklardan Silinenler
13,45
864.707,67
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan
Giderler
Maliye Bakanı veya Üst Yönetici
Tarafından Silinenler
310.708,59
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
5.960,18
Basınçlı Ekipmanlar
310.708,59
5.960,18
Basınçlı Ekipmanlar
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
5.960,18
Basınçlı Ekipmanlar
310.708,59
95.069,66
Spor Malzemeleri Grubu
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
95.069,66
Spor Malzemeleri Grubu
95.069,66
78.183,82
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı
Yayınlar
Spor Malzemeleri Grubu
1.250,80
Nakil Vasıtaları Lastikleri
78.183,82
1.250,80
Nakil Vasıtaları Lastikleri
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı
Yayınlar
1.250,80
Nakil Vasıtaları Lastikleri
78.183,82
334.243,25
Yedek Parçalar
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı
Yayınlar
334.243,25
Yedek Parçalar
Cari Yıl (N)
334.243,25
GİDERİN TÜRÜ
Adı :
Yedek Parçalar
23/05/2014 10:50
09
01
02
02
01
02
02
00
99
14
00
00
17
99
14
99
00
17
17
00
16
16
00
15
15
00
14
14
630
00
13
14
14
630
630
00
14
630
13
13
14
630
Ekonomik Kodlar
Kurum Kodu : 38.6
Ekonomik Kodlar
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
GELİRİN TÜRÜ
Yılı : 2013
Sayfa 12 / 13
Cari Yıl (N)
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
99
99
99
630
630
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
630
52,45
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
23/05/2014 10:50
0,00
764.936.872,10
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)
NET GELİR ( D= B- C)
693.498.521,79
52,45
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
GİDERLER TOPLAMI :
52,45
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
693.498.521,79
00
52,45
2.238.990,44
Diğer Sermaye Giderleri
Diğer Giderler
145.140,00
2.238.990,44
Diğer Sermaye Giderleri
145.140,00
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
Müteahhitlik Hizmetleri
2.384.130,44
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
864.694,22
2.384.130,44
Cari Yıl (N)
Mahkeme Kararı Uyarınca Silinen
Silinenler
Alacaklar
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
GELİRLER TOPLAMI( B)
00
99
09
07
99
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
Adı :
GİDERLER TOPLAMI( A)
00
99
99
09
99
630
06
30
630
06
09
06
06
630
630
30
30
630
06
30
30
630
09
06
30
630
02
06
20
630
Ekonomik Kodlar
Kurum Kodu : 38.6
764.936.872,10
Ekonomik Kodlar
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
FAALİYET SONUCU D - A
GELİRİN TÜRÜ
Yılı : 2013
Sayfa 13 / 13
71.438.350,31
Cari Yıl (N)
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
22
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
23
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ
2013 YILI DENETİM
RAPORU
İÇİNDEKİLER
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ ............................... 25
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU .................................................... 25
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU .................................................................................................................... 26
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI .............................................................. 26
DENETİM GÖRÜŞÜ ........................................................................................................................................ 28
EKLER ................................................................................................................................................................ 29
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ
İstanbul Üniversitesi Döner
Sermaye
İşletmesi DMIS
muhasebe
sistemini
kullanmaktadır. Söz konusu Döner Sermaye İşletmesinin 2013 yılı Bütçe Büyüklükleri özet
halinde şu şekildedir:
Planlanan Gelir: 657.714.185 TL
Toplam Gelir: 461.973.780,63 TL
Toplam Gider: 495.706.908,85 TL
Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” ın 5 inci maddesi gereğince hesap
dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer
alanlar denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer
alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.
Birleştirilmiş veriler defteri.
Geçici ve kesin mizan.
Bilanço.
Kasa sayım tutanağı,
Banka mevcudu tespit tutanağı,
Alınan çekler sayım tutanağı,
Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı,
Teminat mektupları sayım tutanağı,
Değerli kağıtlar sayım tutanağı,
Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri.
Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu,
Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu,
Faaliyet sonuçları tablosu veya gelir tablosu.
Denetim görüşü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve gelir tablosuna
verilmiştir.
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine
uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
25
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların
kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir
olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve
tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve
malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğundan; mali yönetim ve iç
kontrol sistemlerinin amacına uygun
olarak
oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını
oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından
sorumludur.
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU
Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin
gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve
doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle
sorumludur.
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI
Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş uluslararası
denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm
faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence
elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla
yürütülmüştür.
Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu,
güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler;
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle
gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de değerlendirilmiştir.
Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
26
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi,
belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri
oluşturmaktadır.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve
uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
27
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜ
İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Bütçesi 2013 yılına ilişkin yukarıda belirtilen
ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi
içerdiği kanaatine varılmıştır.
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
28
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
EKLER
EK-1: KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI
Kamu İdaresinin Mali Tabloları raporun sonuna eklenmiştir.
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
29
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
29
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
31
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL TESİS
2013 YILI DENETİM
RAPORU
İÇİNDEKİLER
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ ...............................33
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU .................................................... 33
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU .................................................................................................................... 34
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI ............................................................... 34
DENETİM GÖRÜŞÜ ........................................................................................................................................ 36
EKLER ................................................................................................................................................................ 37
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ
İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesis İşletmesi Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına dair
Esas ve Usuller çerçevesinde muhasebe sistemini
kullanmaktadır. Söz konusu Döner
Sermaye İşletmesinin 2013 yılı Bütçe Büyüklükleri özet halinde şu şekildedir:
Demirbaş Alımı: 650.483,47 TL
Özel Maliyet Gideri: 1.759.128,06 TL
İşçilik Giderleri Toplamı: 16.085.226,53 TL
Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” ın 5 inci maddesi gereğince hesap
dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer
alanlar denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer
alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.
Birleştirilmiş veriler defteri.
Geçici ve kesin mizan.
Bilanço.
Kasa sayım tutanağı,
Banka mevcudu tespit tutanağı,
Alınan çekler sayım tutanağı,
Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı,
Teminat mektupları sayım tutanağı,
Değerli kağıtlar sayım tutanağı,
Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri.
Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu,
Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu,
Faaliyet sonuçları tablosu veya gelir tablosu.
Denetim görüşü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve gelir tablosuna
verilmiştir.
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesis 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
33
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek
şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların
kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir
olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve
tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve
malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğundan; mali yönetim ve iç
kontrol sistemlerinin amacına uygun
olarak
oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını
oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından
sorumludur.
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU
Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin
gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve
doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle
sorumludur.
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI
Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş
uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm
faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence
elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla
yürütülmüştür.
Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu,
güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler;
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle
gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de değerlendirilmiştir.
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesis 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
34
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve
mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi,
belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri
oluşturmaktadır.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve
uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesis 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
35
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜ
İstanbul Üniversitesi Sosyaşl Tesis Bütçesi 2013 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali
rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesis 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
36
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
EKLER
EK-1: KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI
Kamu İdaresinin Mali Tabloları raporun sonuna eklenmiştir.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ
31.12..2013 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO
Sayfa-1
Cari Dönem
1 DÖNEN VARLIKLAR
10 Hazır Değerler
100 Kasa
101 Alınan Çekler
102 Bankalar
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)
108 Diğer Hazır Değerler
11 Menkul Kıymetler
110
111
112
118
119
12
120
121
122
124
125
126
127
128
129
13
131
132
133
135
136
137
138
139
15
150
151
152
153
157
158
159
17
170
178
179
18
180
181
19
190
191
192
193
195
197
198
199
Hisse Senetleri
Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.
Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.
Diğer Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetler Değer
Düşüklüğü Karşılığı (-)
Ticari Alacaklar
Alıcılar
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Kazanılmamış Finansal Kiralama
Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)
Diğer Alacaklar
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
Stoklar
İlk Madde ve Malzeme
Yarı Mamüller
Mamüller
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Verilen Sipariş Avansları
Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.
Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.
Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.
Taşeronlara Verilen Avanslar
Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.
Gelecek Aylara Ait Giderler
Gelir Tahakkukları
Diğer Dönen Varlıklar
Devreden KDV
İndirilecek KDV
Diğer KDV
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
İş avansları
Sayım ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)
7.075.219,30
1.419.472,19
75.105,82
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
4.737.488,94
30 Mali Borçlar
300 Banka Kredileri
1.222.996,09 301 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar
302 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)
121.370,28 303 Uzun Vadeli Kredilerin
0,00
Anapara Taksitleri ve Faizleri
304 Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri
305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
306 Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler
308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)
309 Diğer Mali Borçlar
32 Ticari Borçlar
309.394,52 320 Satıcılar
309.197,40 321 Borç Senetleri
322 Borç Senetleri Reeskontu (-)
326 Alınan Depozito ve Teminatlar
329 Diğer Ticari Borçlar
33 Diğer Borçlar
197,12 331 Ortaklara Borçlar
332 İştiraklere Borçlar
333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
335 Personele Borçlar
255.083,81 336 Diğer Çeşitli Borçlar
337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
34 Alınan Avanslar
340 Alınan Sipariş Avansları
349 Alınan Diğer Avanslar
255.083,81 35 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.
350 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri
358 Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı
36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.
958.075,09 360 Ödenecek Vergi ve Fonları
697.616,34 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
368 Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş
Vergi ve Diğer Yükümlülükler
184.250,99 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler
32.334,86 37 Borç ve Gider Karşılıkları
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer
43.872,90
Yasal Yükümlülük Karşılıkları
0,00 371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi
ve Diğer Yükümlülükleri (-)
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı
373 Maliyet Giderleri Karşılığı
3.881,06 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
3.881,06 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider
Tahakkukları
4.129.312,63 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler
4.126.639,47 381 Gider Tahakkukları
39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
391 Hesaplanan KDV
934,73 392 Diğer KDV
1.738,43 393 Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
0,00 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları
0,00 399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
0,00
DÖNEN VARLIKLAR
TOPLAMI
Cari Dönem
3
3.534.962,58
3.534.962,58
283.915,63
214.603,20
69.312,43
512,00
512,00
0,00
658.013,73
429.623,76
228.389,97
0,00
617.686,39
-617.686,39
260.000,00
260.000,00
85,00
85,00
KISA VADELİ YABANCI
7.075.219,30
KAYNAKLAR TOPLAMI
4.737.488,94
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesis 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
37
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
31.12.2013 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO
Sayfa-2
2
22
220
221
222
224
226
229
23
231
232
233
235
236
237
239
24
240
241
242
243
244
245
246
247
249
25
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
26
260
261
262
263
264
267
268
269
27
271
272
277
278
279
28
280
281
29
291
292
293
294
295
297
298
299
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
Alıcılar
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
Diğer Alacaklar
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
Mali Duran Varlıklar
Bağlı Menkul Kıymetler
Bağlı Menkul Kıymetler Değer
Düşüklüğü Karşılığı (-)
İştirakler
İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
İştirakler Sermaye Payları Değer
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı Ortaklıklara Sermaye
Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)
Maddi Duran Varlıklar
Arazi ve Arsalar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Birikmiş Amortismanlar (-)
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Verilen Avanslar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Haklar
Şerefiye
Kuruluş ve Örgütleme Giderleri
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Özel Maliyetler
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Birikmiş Amortismanlar (-)
Verilen Avanslar
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
Arama Giderleri
Hazırlık ve Geliştirme Giderleri
Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
Birikmiş Tükenme Payları (-)
Verilen Avanslar
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Giderler
Gelir Tahakkukları
Diğer Duran Varlıklar
Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
Diğer KDV
Gelecek Yılalr İhtiyacı Stoklar
Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.
Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar
Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Birikmiş Amortismanlar (-)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
Cari Dönem
3.421.563,90
5.736,00
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
40 Mali Borçlar
400 Banka Kredileri
401 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar
402 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)
405 Çıkarılmış Tahviller
5.736,00 407 Çıkarılmış Diğer Menkul
Kıymetler
0,00 408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
409 Diğer Mali Borçlar
42 Ticari Borçlar
420 Satıcılar
421 Borç Senetleri
0,00 422 Borç Senetleri Reeskontu (-)
426 Alınan Depozito ve Teminatlar
429 Diğer Ticari Borçlar
0,00 43 Diğer Borçlar
431 Ortaklara Borçlar
432 İştiraklere Borçlar
433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
436 Diğer Çeşitli Borçlar
437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
438 Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar
44 Alınan Avanslar
440 Alınan Sipariş Avansları
449 Alınan Diğer Avanslar
47 Borç ve Gider Karşılıkları
472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları
479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve
1.243.158,99
Gider Tahakkukları
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler
31.676,92 481 Gider Tahakkukları
34.600,00 49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
39.104,00 492 Gelecek Yıllara Eklenen veya
18.035,52
Terkin Edilen KDV
3.347.548,30 493 Tesise Katılma Payları
499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.
-2.227.805,75
UZUN VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR TOPLAMI
5 ÖZKAYNAKLAR
2.172.668,91 50 Ödenmiş Sermaye
500 Sermaye
501 Ödenmemiş Sermaye (-)
502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
3.667.211,57 52 Sermaye Yedekleri
58.960,65 520 Hisse Senedi İhraç Primleri
-1.553.503,31 521 Hisse Senedi İptal Kararları
522 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları
0,00 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
524 Maliyet Bedeli Artışları Fonu
529 Diğer Sermaye Yedekleri
54 Kar Yedekleri
540 Yasal Yedekler
541 Statü Yedekleri
0,00 542 Olağanüstü Yedekler
548 Diğer Kar Yedekleri
549 Özel Fonlar
57 Geçmiş Yıllar Karları
0,00 570 Geçmiş Yıllar Karları
58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)
580 Geçmiş Yıllar Zararları (-)
59 Dönem Net Karı (Zararı)
590 Dönem Net Karı
591 Dönem Net Zararı (-)
3.421.563,90
10.496.783,20
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI
Cari Dönem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.759.294,26
0,00
0,00
0,00
3.458.887,02
3.458.887,02
0,00
0,00
2.300.407,24
2.300.407,24
5.759.294,26
10.496.783,20
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesis 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
38
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ
31.12.2013 AYRINTILI GELİR TABLOSU
C ar i D ö n em
A -B R Ü T S A TIŞ L A R
27.763.523,75
1-Y urt İçi S atışlar
27.243.601,68
2-Y urt D ışı S atışlar
3-D iğer G elirler
B -S A TIŞ İN D İR İM L E R İ ( - )
519.922,07
0,00
1-S atıştan İadeler ( - )
2-S atıştan İskontalar ( - )
3-D iğer İndirim ler ( - )
C -N E T S A TIŞ L A R
27.763.523,75
D -S A TIŞ L A R IN M A L İY E Tİ ( - )
21.813.216,88
1-S atılan M am üller M aliyeti ( - )
2-S atılan T icari M allar M aliyeti ( - )
3-S atılan H izm et M aliyeti ( - )
9.922.870,24
11.890.346,64
4-D iğer S atışların M aliyeti ( - )
B R Ü T S A T IŞ K A R I V E Y A Z A R A R I
E -F A A L İY E T G İD E R L E R İ
5.950.306,87
3.206.405,32
1-A raştırm a ve G eliştirm e G iderleri ( - )
2-P azarlam a, S atış ve D ağıtım G iderleri (-)
3-G enel Y önetim G iderleri ( - )
F A A LİY E T K A R I V E Y A Z A R A R I
F -D İĞ E R F A A L İY E TL E R D E N O L A Ğ A N G E L İR V E K A R L A R
3.206.405,32
2.743.901,55
46.977,33
1-İştiraklerden T em ettü G elirleri
2-B ağlı O rtaklıklardan T em ettü G elirleri
3-F aiz G elirleri
25.958,34
4-K om isyon G elirleri
5-K onusu K alm ayan K arşılıklar
6-M enkul K ıym et S atış K arları
7-K am biyo K arları
117,31
8-R eeskont F aiz G elirleri
9-E nflasyon D üzeltm esi K arları
10-F aaliyetlerle İlgili D iğer O lağan G elir ve K arlar
G -D İĞ E R F A A L İY E TL E R D E N O L A Ğ A N G İD E R V E Z A R A R L A R (-)
20.901,68
0,00
1-K om isyon G iderleri ( - )
2-K arşılık G iderleri ( - )
3-M enkul K ıym et S atış Z ararları ( - )
4-K am biyo Z ararları ( - )
5-R eeskont F aiz G iderleri ( - )
6-D iğer olağan G ider ve Z ararlar ( - )
H -F İN A N S M A N G İD E R L E R İ ( - )
1-K ısa V adeli B orçlanm a G iderleri ( - )
9.340,90
9.340,90
2-U zun V adeli B orçlanm a G iderleri ( - )
O LA Ğ A N K A R V E Y A Z A R A R
2.781.537,98
I-O L A Ğ A N D IŞ I G E L İR V E K A R L A R
158.408,87
1-Ö nceki D önem G elir ve K arları
0,00
2-D iğer O lağandışı G elir ve K arlar
158.408,87
J -O L A Ğ A N D IŞ I G İD E R V E Z A R A R L A R ( - )
21.853,22
1-Ç alışm ayan K ısım G ider ve Z ararları ( - )
2-Ö nceki D önem G ider ve Z ararları ( - )
3-D iğer O lağandışı G ider ve Z ararlar ( - )
DÖNEM K ARI VEYA ZARARI
K -D Ö N E M K A R I V E R G İ V E D İĞ E R Y A S A L Y Ü K Ü M L Ü L Ü K K A R (-)
DÖNEM NET K ARI VEYA ZARARI
21.853,22
2.918.093,63
617.686,39
2.300.407,24
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesis 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
39
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesis 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
40
Download

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY