MUHASEBE SÜRECİ
Açılış Bilançosu
Düzenlenir
Açılış Bilgileri Yevmiye
Defteri ve Defter-i
Kebire de kaydedilir
Günlük İşlemler
Kaydedilir
Yevmiye Defteri ve
Defter-i Kebire
kaydedilir
KDV Hesapları
(191-391)
Kapatılır
Farkı; 190 Devreden
KDV veya 360
Ödenecek Vergi ve
Fonlara aktarılır
Genel Geçici
Sağlama
Oluşturulur
Dönemsonu
İşlemleri Yapılır
STMM Hesaplanır ve
kaydedilir
Maddi Duran
Varlıkların
Amortismanı
Kaydedilir
Maddi Olmayan Duran
Varlıkların İtfa Payı
Kaydedilir
Gelir ve Gider
Hesapları
Kapatılır
Gider Hesapları 690
Dönem Karı veya
Zararına aktarılır
Gelir Hesapları 690
Dönem Karı veya
Zararına aktarılır
690 Dönem Karı veya
Zararı kapatılarak 590
Dönem Net Karına
veya 591 Dönem Net
Zararına (-) aktarılır
Kesin Sağlama
Oluşturulur
Aktif ve Pasif Hesaplar
Karşılıklı Olarak Kapatılır
Gelir Tablosu ve Kapanış
Bilançosu Oluşturulur
VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması)
Faaliyetine devam eden ve kitap alım satımı ile uğraşan Hüsrev BAŞAK (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi
itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.
Kasadaki mevcut para
50.000,-
Binekoto alımından doğan senetsiz borç
Binekoto
40.000,-
Cüzdandaki vadeli çekler
Minibüs
60.000,-
“B” Bankası’ndaki ticari mevduat
Alıcı S’den alınan sipariş avansı
18.000,-
Ciro yoluyla alınan bonolar
Depodaki kitaplar
70.000,-
Sermaye
7.500,?
11.500,270.400,27.200,-
Birikmiş Amortismanlar
Firma değeri
8.000,-
25.000,-
- Minibüs
- Firma değeri
24.000,3.200,-
Aralık 2015 Dönemi Günlük İşlemleri:
08.12.
10.12.
:
:
İşletme, deposundaki kitapların bir kısmını aşağıdaki fatura ile alıcı “S” ye satmış; karşılığında daha önce
-bilançodaki- aldığı avansı düşmüş, kalanı ise daha sonra alacaktır.
Mal Satışı (KDV % 8)
Özel İskonto
60.480.- 80.-
Net Tutar
60.400,-
İşletme, yemekhanesinde kullanmak için bir adet buzdolabı satın almıştır. Buzdolabının alış bedeli
1.850,-TL, özel tüketim vergisi 50,-TL, taşıma bedeli 150,-TL ve katma değer vergisi 369,-TL’dir. Toplam
bedel peşin ödenmiş ve özel tüketim vergisinin gider yazılması kararlaştırılmıştır.
24.12
İşletme, bilançosundaki minibüsü Bay “C”ye 47.200,- (KDV %18) TL’ye peşin satmıştır. Minibüsle ilgili
bilgiler bilançodadır.
29.12
İşletme, açacağı yeni şube için 5.900,-TL (KDV %18)‘lik kuruluş gideri yapmış ve bedelini “B”
Bankası’ndaki ticari mevduattan ödemiştir. Ancak bu işleme ilişkin kaydı yanlışlıkla aşağıdaki gibi
yapmıştır.
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı
İndrilecek KDV Hesabı
Bankalar Hesabı
5.900,900,5.900,-
Bu kaydı aynen yevmiye defteri ve defteri kebire aktarınız ve düzeltme kaydını tek madde ile yapınız.
30.12
İşletme 4 yıllığına Bay N’den kiraladığı binanın Aralık 2015 ve Ocak + Şubat 2016 aylarına ait kira bedeli
olan toplam 1.800,-TL’den 0,20 oranında gelir vergisi keserek kalan tutarın yarısını peşin, yarısını ise çek
düzenleyerek ödemiştir.
Dönemsonu İşlemleri: (31.12.2015)
1. Dönemsonu mal mevcudu 40.000,-TL’dir.
2. Tüm maddi duran varlıklara azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayrılacaktır. Tüm maddi duran varlıkların
faydalı ömürleri 5 yıl kabul edilmiştir. Bilançodaki binek oto 28.10.2015 tarihinde alınmıştır.
3. Tüm maddi olmayan duran varlıkların 2015yılına düşen kısmını -varsa- itfa ediniz.
Hüsrev BAŞAK İşletmesi’nin 01.12.2015 Tarihli Bilançosu
Aktif
100 KASA
102 BANKALAR
121 ALACAK SENETLERİ
153 TİCARİ MALLAR
254 TAŞITLAR
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
261 ŞEREFİYE
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
50.000,93.600,19.000,70.000,100.000,(24.000,-)
8.000,(3.200,-)
Aktif Toplam
313.400,-
1
Pasif
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
500 SERMAYE
25.000,18.000,270.400,-
Pasif Toplam
313.400,-
01.12
100
102
121
Kasa Hesabı
Bankalar Hesabı
Alacak Senetleri Hesabı
— Cüzdandaki Bonolar
— Vadeli Çekler
153
254
: 7.500,: 11.500,-
Ticari Mallar Hesabı
Taşıtlar Hesabı
— Binek Otomobil
— Minibüs
261
50.000,93.600,19.000,-
70.000,100.000,: 40.000,: 60.000,-
Şerefiye Hesabı
8.000,257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
24.000,-
— Taşıt Amortismanı
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
3.200,-
— Şerefiye Amortismanı
336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı
500 Sermaye Hesabı
2
25.000,18.000,270.400,-
08.12
120
340
Alıcılar Hesabı
Alınan Sipariş Avansları Hesabı
42.400,18.000,391 Hesaplanan KDV Hesabı
600 Yurtiçi Satışlar Hesabı
3
4.480,55.920,-
10.12
255
Demirbaşlar Hesabı
— Alış Bedeli
— Taşıma Bedeli
191
632
2.000,: 1850,:150,-
İndirilecek KDV Hesabı
Genel Yönetim Giderleri Hesabı (-)
369,50,100 Kasa Hesabı
4
2.419,-
24.12
100
257
Kasa Hesabı
Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
47.200,24.000,-
— Taşıt Amortismanı
254 Taşıtlar Hesabı
— Minibüs
60.000,: 60.000,-
391 Hesaplanan KDV Hesabı
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar H.
5/a
7.200,4.000,-
29.12
262
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri H.
5.900,191 İndirilecek KDV Hesabı
102 Bankalar Hesabı
900,5.900,-
5/b
29.12
632
191
Genel Yönetim Giderleri Hesabı (-)
İndirilecek KDV Hesabı
5.000,1.800,262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri H.
6
5.900,-
30.12
632
180
Genel Yönetim Giderleri Hesabı (-)
Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
600,1.200,100 Kasa Hesabı
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri H. (-)
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
720,720,360,-
— Gelir Vergisi
7
31.12
391
Hesaplanan KDV Hesabı
11.680,191 İndirilecek KDV Hesabı
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
1.269,10.411,-
— Katma Değer Vergisi
GENEL GEÇİCİ SAĞLAMA (MİZAN) OLUŞTURULUR!
8
31.12
621
Satılan Ticari Mallar Maliyeti H. (-)
30.000,153 Ticari Mallar Hesabı
30.000,-
STMM = Ticari Mallar Hesabının Borç Kalanı – Dönem Sonu Mal Mevcudu = 70.000 – 40.000 = 30.000,-TL
9
31.12
632
Genel Yönetim Giderleri Hesabı (-)
4.800,257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
4.800,-
— Demirbaş Amortismanı
: 800,— Binek Oto Amortismanı : 4.000,⁄
= 2.000 × 0,40 = 800,-TL
⁄
3
T
6
/
3
= 40.000 × 0,40 = 16.000,-TL (12 Aylık)
,- TL
31.12
10
632
Genel Yönetim Giderleri Hesabı (-)
1.600,268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
1.600,-
— Şerefiye Amortismanı
Ş
f
/5
8
/5
6
,-TL
31.12
11
690
Dönem Kârı veya Zararı Hesabı
42.050,621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti H. (-)
632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı (-)
12
30.000,12.050,-
31.12
600
679
Yurtiçi Satışlar Hesabı
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabı
55.920,4.000,690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı
13
59.920,-
31.12
690
Dönem Kârı veya Zararı Hesabı
17.870,590 Dönem Net Kârı Hesabı
KESİN SAĞLAMA (MİZAN) OLUŞTURULUR!
17.870,-
14
31.12
103
257
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
720,4.800,-
— Demirbaş Amortismanı
: 800,— Binek Oto Amortismanı : 4.000,-
268
Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
4.800,-
— Şerefiye Amortismanı
336
360
500
590
Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
Sermaye Hesabı
Dönem Net Kârı Hesabı
25.000,10.771,270.400,17.870,100 Kasa Hesabı
102 Bankalar Hesabı
120 Alıcılar Hesabı
121 Alacak Senetleri Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
261 Şerefiye Hesabı
Aktif ve Pasif Hesapların Karşılıklı Olarak Kapatılması
94.061,87.700,42.400,19.000,40.000,1.200,40.000,2.000,8.000,-
Borç
100 Kasa Hesabı
Alacak
Borç
102 Bankalar Hesabı
Alacak
Kesin sağlamada
1)
4)
50.000,47.200,-
2.419,720,-
(3
(6
1)
93.600,-
5.900,-
(5a
kalanları görülen Aktif
ve Pasif Hesapların
Borç
2)
120 Alıcılar Hesabı
Alacak
42.400,-
Borç
1)
121 Alacak Senetleri Hesabı
Alacak
kapatıldığı 14. Madde
Defter-i Kebire
19.000,-
aktarılmamıştır. Bu
Borç
153 Ticari Mallar Hesabı
Alacak
Borç
191 İndirilecek KDV Hesabı
Alacak
madde de diğer
yevmiye maddeleri gibi
1)
70.000,-
30.000,-
8)
1)
5b)
Borç 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) Alacak
Borç
369,1.800,-
900,1.269,-
2.169,-
2.169,-
254 Taşıtlar Hesabı
(5a
( 7
defter-i kebire
tarafınızca aktarılarak;
Alacak
kapanan bütün
hesaplar için toplam
4)
24.000,-
24.000,4.800,-
(1
(9
1)
100.000,-
60.000,-
(4
alındıktan sonra çift
çizgi ile eşitlik
Borç 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) Alacak
3.200,800,-
Borç
5.900,-
5.900,-
Borç 180 Gelecek Aylara Ait Giderler H.
6)
8.000,-
Alacak
3)
255 Demirbaşlar Hesabı
2.000,-
Borç 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri H.(-) Alacak
391 Hesaplanan KDV Hesabı
11.680,-
4.480,7.200,-
11.680,-
11.680,-
Alacak
(1
Alacak
(2
(4
(1
Alacak
720,-
25.000,-
7)
(5b
Borç
1.200,-
Borç 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
Borç
Alacak
( 1
(10
Borç 262 Kuruluş ve Örgütlenme Gid. H. Alacak
5a)
261 Şerefiye Hesabı
Borç 340 Alınan Sipariş Avansları H.
2)
Borç
18.000,-
(6
Alacak
18.000,-
500 Sermaye Hesabı
(1
Alacak
270.400,-
1)
gösterilecektir.
Borç 590 Dönem Net Kârı Hesabı
Alacak
17.870,-
Borç
8)
621 STMM Hesabı
13)
Alacak
30.000,-
30.000,-
30.000,-
30.000,-
(11
Borç 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar H. Alacak
12)
4.000,-
4.000,-
4.000,-
4.000,-
(4
Borç 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H. Alacak
360,10.411,-
(6
(7
Borç
12)
Borç
3)
5b)
6)
9)
10)
600 Yurtiçi Satışlar Hesabı
55.920,-
55.920,-
55.920,-
55.920,-
Alacak
(2
632 Genel Yönetim Gideleri Hesabı Alacak
50,5.000,600,4.800,1.600,-
12.050,-
12.050,-
12.050,-
(11
Borç 690 Dönem Kârı ya da Zararı Hesabı Alacak
11)
13)
42.050,17.870,-
59.920,-
59.920,-
59.920,-
(12
GENEL GEÇİCİ SAĞLAMA (MİZAN)
HESAPLAR
100 Kasa Hesabı
102 Bankalar Hesabı
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-)
120 Alıcılar Hesabı
121 Alacak Senetleri Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
261 Şerefiye Hesabı
262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
500 Sermaye Hesabı
600 Yurtiçi Satışlar Hesabı
632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı (-)
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabı
TOPLAM
TUTARLAR
Borç
Alacak
97.200
3.139
93.600
5.900
720
42.400
19.000
70.000
1.200
2.169
2.169
100.000
60.000
2.000
24.000
24.000
8.000
5.900
5.900
3.200
25.000
18.000
18.000
10.771
11.680
11.680
270.400
55.920
5.650
4.000
500.799
500.799
Kalanlar
Borç
Alacak
94.061
87.700
720
42.400
19.000
70.000
1.200
40.000
2.000
8.000
3.200
25.000
10.771
270.400
55.920
5.650
370.011
4.000
370.011
KESİN SAĞLAMA (MİZAN)
HESAPLAR
100 Kasa Hesabı
102 Bankalar Hesabı
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-)
120 Alıcılar Hesabı
121 Alacak Senetleri Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
261 Şerefiye Hesabı
262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
500 Sermaye Hesabı
590 Dönem Net Karı Hesabı
600 Yurtiçi Satışlar Hesabı
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı (-)
632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı (-)
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabı
690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı
TOPLAM
TUTARLAR
Borç
Alacak
97.200
3.139
93.600
5.900
720
42.400
19.000
70.000
30.000
1.200
2.169
2.169
100.000
60.000
2.000
24.000
28.800
8.000
5.900
5.900
4.800
25.000
18.000
18.000
10.771
11.680
11.680
270.400
17.870
55.920
55.920
30.000
30.000
12.050
12.050
4.000
4.000
59.920
59.920
657.039
657.039
Kalanlar
Borç
Alacak
94.061
87.700
720
42.400
19.000
40.000
1.200
40.000
2.000
4.800
8.000
4.800
25.000
10.771
270.400
17.870
334.361
334.361
GELİR TABLOSU
A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurt İçi Satışlar
2-Yurt Dışı Satışlar
3-Diğer Gelirler
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - )
1-Satıştan İadeler ( - )
2-Satıştan İskontaları ( - )
3-Diğer İndirimler ( - )
C-NET SATIŞLAR (A – B)
D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( - )
1-Satılan Mamüller Maliyeti ( - )
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( - )
3-Satılan Hizmet Maliyeti ( - )
4-Diğer Satışların Maliyeti ( - )
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E-FAALİYET GİDERLERİ
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( - )
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3-Genel Yönetim Giderleri ( - )
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul Kıymet Satış Karları
7-Kambiyo Karları
8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
1-Komisyon Giderleri ( - )
2-Karşılık Giderleri ( - )
3-Menkul Kıymet Satış Zararları ( - )
4-Kambiyo Zararları ( - )
5-Reeskont Faiz Giderleri ( - )
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar ( - )
H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( - )
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( - )
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( - )
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( - )
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( - )
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları ( - )
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( - )
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
55.920,55.920,-
55.920,(30.000,-)
30.000,-
25.920,(12.050,-)
12.050,13.870,-
13.870,4.000,4.000,-
17.870,17.870,-
Aktif
Hüsrev BAŞAK İşletmesi’nin 31.12.2015 Tarihli Kapanış Bilançosu
Pasif
100 KASA
102 BANKALAR
103 VERİLEN ÇEKLER ve ÖDEME EMİRLERİ
120 ALICILAR
121 ALACAK SENETLERİ
153 TİCARİ MALLAR
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
254 TAŞITLAR
255 DEMİRBAŞLAR
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
261 ŞEREFİYE
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
94.061,87.700,(720,-)
42.400,19.000,40.000,1.200,40.000,2.000,(4.800,-)
8.000,(4.800,-)
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
360 ÖDENECEK VERGİ ve FONLAR
500 SERMAYE
590 DÖNEM NET KÂRI
25.000,10.771,270.400,17.870,-
Aktif Toplam
324.041,-
Pasif Toplam
324.041,-
Download

Muhasebe-1 Dersi Dönemsonu İşlemleri Uygulaması