Öğrenci Nr.
:
Adı ve Soyadı
:
Öğrenim Türü
:
Sıra Nr.:.........
ALDIĞI NOT:
Trabzon, 10.04.2014
KTÜ – İşletme Bölümü
Dersin Sorumluları :
Süre: 80 dk.
Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN
Prof. Dr. Uğur KAYA
Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN
ISL 110 MUHASEBE-II DERSİ 2013-2014 BAHAR YARIYILI ARASINAV SORULARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UYARILAR
Oturduğunuz sıranın numarasını cevap kâğıdına yazmayı unutmayınız.
Adınızı, soyadınızı ve öğrenci numaranızı tükenmez kalemle yazınız.
Kimliğiniz olmadan kesinlikle sınava girmeyiniz.
Sınav kâğıdı toplam 4 sayfadan oluşmaktadır. Sınav başlamadan gerekli kontrolleri yapınız.
Size göre herhangi bir işlem için kayıt gerekmiyorsa mutlaka “KAYIT YOKTUR” ibaresini yazınız.
Soruların çözümünde hesap isimlerini kısaltmayınız ve bu ders çerçevesinde yeni kullanılacak hesaplar için sınav kâğıdının 4.sayfasında yer alan
hesap planını esas alınız.
İlk 30 dakika sınavdan çıkmayınız.
Bu sınavın cevap anahtarı, 11.04.2014 tarihindewww.yusufsurmen.com adlı internet sitemizden temin edilebilir.
S.1.Aşağıdaki soruları karşısındaki boş bırakılan yere kısaca cevaplandırınız. (10x2)
 Türkiye Muhasebe Standartlarında yer alan ve “işletmenin normal faaliyet şartlarında bir varlığın elde
çıkarılması halinde ele geçecek nakit ve nakit benzeri tutar” olarak tanımlanan ölçek hangisidir?
Gerçekleşebilir Değer
 Ticari mallarını toptan satan bir işletme sahibi, kendi ihtiyacını karşılamak için işletmesinden birim
maliyeti 4.000,-TL olan 2 adet buzdolabı almıştır. İşletme maliyet bedeli esasına göre emsal bedel
9.912,hesaplayacaktır. Buna göre düzenlenecek faturada %18 KDV dahil toplam tutar kaç TL olmalıdır?
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Hesabı
 İhtiyatlılık kavramı gereği kullanılanaktifi düzenleyici hesaplardan iki tane yazınız.
Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Hesabı
Menkul Değerler Hesap Grubu
 Faiz geliri veya kar payı sağlamak veya fiyat değişimlerinden kar elde etmek
amacıyla satın alınan iktisadi kıymetlerin izlendiği hesap grubu hangisidir?
 Aralıklı envanter yöntemini uygulayan bir işletmenin ticari mal hesabının borç toplamı
77.000,-TL, alacak toplamı ise 43.000,-TL’dir. Bu işletmenin dönembaşımal mevcudu
12.000,-TL, dönemsonu mal mevcuduise 18.000,-TL’dir. Bu bilgilere göre 31.12.2013
tarihi itibariyle STMM’si kaç TL’dir?
 Tasarruf değer hesaplamada kullanılacak iskonto yöntemlerini ad olarak yazınız.
16.000,-
İç İskonto ve Dış İskonto
 Vergi matrahının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin değerinin tespit ve takdiri olarak tanımlanan
Değerleme
terim hangisidir?
Kamu kuruluşundan olan alacak
 Şüpheli hale geldiği halde karşılığa konu yapılamayacak alacaklardan iki tane
Teminata bağlı alacaklar
yazınız.
 Fire terimini tanımlayınız.
 Kur terimini tanımlayınız.
Mallarda niteliklerine uygun olarak miktar yönünden azalmadır.
Bir ülke parasının diğer ülke parası karşısındaki durumudur.
S.3.“E” Anonim Şirketi, geçici yatırım amacıyla 11.04.2014 tarihinde itibari değeri 8,-TL olan hisse senetlerinden toplam 5.000 adet satın almış
ve toplam 60.000,-TL ödemiştir. 15.10.2014 tarihinde hisse senetlerinin 2.000 adedini peşin satmış ve bu satıştan %10 zarar etmiştir. Kalan
hisse senetlerinin ise 31.12.2014 tarihinde %15 oranında değer kaybettiği tespit edilmiştir. İstenen: Aşağıdaki tarihlerdeki kayıtları gösteriniz. (8)
15.10.2014 (Hisse senedi satış) (4)
KASA HESABI
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARI HESABI
HİSSE SENETLERİ HESABI
31.12.2014 (Karşılık ayırma) (3)
21.600,2.400,-
KARŞILIK GİDERLERİ HESABI
24.000,-
MENKUL KIYMET DEĞ. DÜŞ. HES.
Bu gider KKEG’dir. (1)
Sayfa 1 / 4
5.400,5.400,-
S.4.“E” İşletmesi, geçici yatırım amacıyla,1.000,-TL itibari değerli, %18 faizli ve 4 yıl vadeli 120 adet özel kesim tahvillerin her birini 01.10.2014
tarihinde ikinci elden1.020,-TL’den peşinbedelle satın almıştır. Tahvile ilişkin kupon faiz dönemi 01.08.2014 - 31.07.2015’tir.
İstenen: Aşağıdaki tarihlerdeki kayıtları gösteriniz (8)
01.10.2014 (Tahvil alışı) (4)
ÖZEL KESİM TAHVİL SENET ve BONOLAR HES.
GELİR TAHAKKUKLARI HESABI
(DİĞER ÇEŞ. DÖN. VARLIKLAR)
31.12.2014(Faiz tahakkuku) (4)
118.800,3.600,-
KASA HESABI
GELİR TAHAKKUKLARI HESABI
5.400,-
FAİZ GELİRLERİ HESABI
122.400,-
5.400,-
S.5. Sürekli envanter yöntemini kullanan "S” İşletmesi’nin, 2014 yılına ait “T” malına ait stok kartı aşağıdaki gibidir.
GİREN
Fiyat
ÇIKAN
Fiyat
KALAN
Tutar
Fiyat
Tarih
Açıklama
01 Ocak
Alış
500
20,-
10.000,-
500
20,-
10.000,-
12 Şubat
Alış
600
30,-
18.000,-
500
600
20,30,-
10.000,18.000,-
13Mart
Satış
350
30,-
10.500,-
14Nisan
Alış
700
40,-
28.000,-
15 Mayıs
Alış
800
50,-
40.000,-
350
700
350
700
800
30,40,30,40,50,-
10.500,28.000,10.500,28.000,40.000,-
15 Mayıs
Satış
250
800
40,50,-
10.000,40.000,-
31 Aralık
Dönemsonu
Miktar
Tutar
Miktar
500
250
350
450
2600
96.000,-
Tutar
20,30,-
10.000,7.500,-
30,40,-
10.500,18.000,46.000,(STMM)
1550
Miktar
50.000,(DSMM)
1050
İstenenler:
a. "S” İşletmesi’nin çeşitli tarihlerdeki satılan ticari malların maliyeti (STMM) ile dönem sonu kalan malların maliyetini (DSMM), FIFO
(İlkGiren İlk Çıkar) yöntemini kullanarak yukarıdaki stok kartı üzerinde gösteriniz. (8).
b. "S” İşletmesi’nin 13 Mart 2014 tarihinde ilgili ticari malları %10 kar+ %8 KDV’ye peşin sattığını varsayarak gerekli satış kayıtlarını
yapınız. (4)
Mal satışı
KASA HESABI
Mal satışı (devam)
20.790,-
YURTİÇİ SATIŞLARI H.
HESAPLANAN KDV HESABI
STMM HESABI
19.250,1.540,-
17.500,-
TİCARİ MALLAR HESABI
17.500,
S.6. “T” Anonim Şirketi’nin 30.11.2014 tarihindeki sayımda kasasında 17.000,-TL bulunduğunu, ayın tarihli aylık sağlamada ise 100 Kasa
Hesabı’nın 13.000,-TL borç kalanı verdiği tespit edilmiştir. Aynı gün yapılan araştırmada farkın 2.200,-TL’sinin nedeni tespit edilmiş ve
sözkonusu farkın peşin tahsil edilen vadeli çeklerin kayıtlara geçmemesinden kaynakladığı anlaşılmıştır. Kalan farkın nedeni ise sonraki
günlerde araştırılmak üzere geçici hesaba alınmıştır. 15.12.2014 tarihinde kasadaki kalan farkın nedeni tespit edilmiştir. Buna göre farkın,
dönem içinde 200,-TL peşin ödenerek satın alınan damga pullarının ilgili bilanço hesabına 2.000,-TL olarak kaydedilmesinden kaynaklandığı
tespit edilmiştir. İstenen: Aşağıdaki belirtilen kayıtları gösteriniz (8)
30.11.2014(neden bulma)(4)
KASA HESABI
15.12.2014 (neden bulma)(4)
2.200,ALACAK SENETLERİ HESABI
SAYIM VE TESELLÜM FAZLALIKLARI HESABI
2.200,-
DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI
-Damga Pulu
Sayfa 2 / 4
1.800,1.800,-
S.7. “E” İşletmesi’nin bazıaktif kalemlerine ilişkin bilgileri ile sözkonusu kalemlere ilişkin envanter sürecinde yaptığı tespitler aşağıdaki gibidir:
Hesap Adı
KASA HESABI (8.000,-EUR)
BANKALAR HESABI (“B” Bankası vadeli mevduat)
ALACAK SENETLERİ HESABI
Borç Tutarı
16.800,60.000,80.000,-
Alacak Tutarı
Borç Kalanı
16.800,60.000,80.000,-
Alacak Kalanı
- Tahsildeki bonolar ..………………………………….15.000,- Cüzdandaki poliçeler……………..…………………..25.000,- Teminattaki vadeli çekler…………………………..10.000,- Protesto ettirilen poliçeler…………………..…….12.000,- Cüzdandaki hatır bonoları………………….….…..18.000,-
a. Dönem içinde yabancı paranın 5.000,-EUR‘luk kısmı 1 EUR =2,24 TL kurundan TL’ye çevrilmiş, 31.12.2014 tarihinde kasadaki yabancı
para 1 EUR =1,98 TL kurundan değerlemeye tabi tutulmuştur. İstenen: Aşağıda belirtilen kayıtlarıyardımcı hesapları kullanarak ayrı
ayrı gösteriniz. (8)
(Yabancı para bozdurma)(4)
KASA HESABI- TL Kasası
(Yabancı para değerleme)(4)
11.200,-
KASA HESABI- EUR Kasası
KAMBİYO KARLARI HESABI
KAMBİYO ZARARI HESABI
10.500,700,-
360,
KASA HESABI- EUR Kasası
360,-
b. “B” Bankası’ndaki mevduat 01.11.2014 tarihinde açılmış olup, vadesi 3 ay, yıllık faiz oranı 0,12’dir. Vade sonunda, net faiz mevcut vadeli
mevduat hesabına ilave edilecektir. Gelir vergisi oranı 0,15’tir. İstenen:Aşağıda belirtilen kayıtları gösteriniz. (8)
31.12.2014 (Yıl sonu faiz tahakkuk) (4)
GELİR TAHAKKUKLARI HESABI
01.02.2015 (Vade sonu )4)
1.200,-
FAİZ GELİRLERİ HESABI
BANKALAR HESABI
PEŞİN ÖD. VERGİ VE FONLAR HES.
1.530,270,-
1.200,GELİR TAHAKKUKLARI HESABI
FAİZ GELİRLERİ HESABI
1.200,600,-
c. 31.12.2014 tarihli envanter sürecinde alacak senetlerinden ilgili olanları tasarruf değer ölçeğine göre değerlenecektir. İlgili senetlerin
vadesi 30.08.2015’tir. Senet üzerindeki faiz oranı %10, TCMB’nın avans işlemleri için ilan ettiği oran %50’dir.İstenen: Aşağıdaki
tarihlerdeki kayıtları gösteriniz(8)
31.12.2014 (Reeskont ayırma) (5)
REESKONT FAİZ GİDERLERİ HESABI
01.01.2015 (Reeskont iptali) (3)
2.500,-
ALACAK SENETLERİ REESKONTU HES.
ALACAK SENETLERİ REESKONTU HES.
2.500,-
2.500,-
REESKONT FAİZ GELİRLERİ HESABI
2.500,-
S.8. “E” İşletmesi, 2013 yılı içinde150.000,-TL’lik alacağını dava konusu yapmış, ilgili yılın sonunda dava devam ettiği için bu alacağa 0,75
oranında karşılık ayırmıştır. İşletme, 10.04.2014 tarihinde alacağın 37.500,-TL’sini 500,-TLgecikme faiziyle birlikte peşin tahsil etmiş, 97.500,TL’lik kısımla ilgili dava süreci 30.05.2014 tarihinde işletmenin aleyhine sonuçlanmıştır. Kalanla ilgili dava sürmektedir.İstenen: Aşağıdaki
tarihlerdeki kayıtları gösteriniz. (8)
10.04.2014 (4)
KASA HESABI
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI
FAİZ GELİRLERİ HESABI
ŞÜPHELİ TİCARİ ALAC. KARŞILIĞI HESABI
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HES.
30.05.2014(Tek veya iki kayıt ile çözülebilir)(4)
38.000,37.500,500,-
28.125,28.125,-
Sayfa 3 / 4
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR HES.
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR H.
97.500,-
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIĞI HESABI
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HES.
73.125,
97.500,-
TEK KAYIT
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIĞI HESABI
73.125,
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR HES.
24.375,ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI
73.125,
97.500,-
S.9.“E” İşletmesi, 11.04.2014 tarihinde bankadaki parası ile yatırım fonu satın almış ve bu işlem için 50,-TL’si komisyon olmak üzere toplam
5.050,-TL’lik ödeme yapmıştır. İşletme, bu fonun 3.000,-TL’lik kısmını 29.04.2014 tarihinde 3.200,-TL’ye satmış ve ilgili tutar peşin tahsil
etmiştir. (Bu işlemde gelir vergisi kesintisi ihmal edilmiştir). İstenen: Aşağıdaki tarihlerdeki kayıtları gösteriniz. (6)
11.04.2014 (Yatırım Fonu Alımı) (3)
DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI
KOMİSYON GİDERİ HESABI
BANKALAR HESABI
29.04.2014 (Yatırım Fonu Satımı) (3)
5.000,50,5.050,-
KASA HESABI
DİĞER MENKUL KIYMETLER H.
MENKUL KIYMET SATIŞ KARI H.
3.200,3.000,200,-
S.10. “E” Limited Şirketi’nin ticari mal hareketlerine ilişkin hesapların 31.12.2014 tarihli genel geçici sağlamasında kalanlar itibariyle
görünümü aşağıdaki gibidir:
Hesap Adı
Borç Kalanı
TİCARİ MALLAR HESABI (3000 kg)
SATILAN TİCARİ MALLAR HESABI (1000 kg)
YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI (1010 kg)
SATIŞTAN İADELER HESABI (10kg)
Alacak Kalanı
240.000,80.000,101.000,-
Muhasebe dışı envanter sürecinde depoda fiilen 2950 kg
mal bulunduğu tespit edilmiştir. Fark fireden
kaynaklanmaktadır. Fire oranı % 4, KDV oranı %18’dir.
İstenen: Fire kaydını yapınız. (6)
1.000,-
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HES.
SAT.TİC.MALLAR MALİYETİ HESABI
TİCARİ MALLAR HESABI
HESAPLANAN KDV HESABI
944,3.200,4.000,144,-
(5)
944,-TL’lik gider KKEG’dir. (1)
HESAP PLANI
Alacak Senetleri Reeskontu
Diğer Menkul Kıymetler
Reeskont Faiz Giderleri
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
Yurtdışı Satışlar
Reeskont Faiz Gelirleri
Komisyon Giderleri
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
Karşılık Giderleri
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar
Ortaklardan Alacaklar
Diğer Hazır Değerler
Gelir Tahakkukları
Personelden Alacaklar
Hisse Senetleri
Menkul Kıymet Satış Zararları
Sayım ve Tesellüm Fazlaları
Kambiyo Zararları
Menkul Kıymet Satış Karları
Sayım ve Tesellüm Noksanları
Kambiyo Karları
Önceki Dönem Gider ve Zararlar
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
Sayfa 4 / 4
Download

ısl 110 muhasebe-ıı dersi 2013-2014 bahar yarıyılı