2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI
MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI
29 Haziran 2014-Pazar
16.00-17.30
SORU 1: “Yel” Değirmencilik işletmesi üreticilerden %8 KDV dahil toplamda 21.600 TL’ye peşin olarak satın aldığı 40 ton
buğdayı öğütüp 27 ton ekmeklik beyaz un, 9 ton kepekli un ve 4 ton yem sanayinde kullanılan kepek elde etmiştir. İlk
öğütme aşamasında katlanılan toplam maliyet 7.800 TL’dir. Ayrıca beyaz unun paketlenmesi için 900 TL, kepekli unun
harmanlanması ve paketlenmesi için 1.170 TL’lik ek maliyet yapılmıştır.
Ekmeklik beyaz un ile kepekli un ana mamul olup, yem fabrikalarına satılacak olan kepek yan üründür. 4 ton kepeğin
tahmini toplam satış fiyatı 800 TL’dir. %8 KDV hariç beyaz unun ton başına satış fiyatı 900 TL, kepekli unun ton başına satış
fiyatı ise 1.350 TL’dir.
Yan ürünlere maliyet hesaplamayan işletme,bunların satışından sağladığı hasılatı ana mamullerin maliyetinden
indirmektedir. (50 PUAN)
İSTENENLER:
A) Ortak maliyetlerin dağıtımında Satış Değeri (Hasılatı)Yöntemini kullanarak ana ürünlerin toplam ve ton başına
üretim maliyetini hesaplayınız.
B) Dönem içinde toplamda 22 ton ekmeklik beyaz un ve 6 ton ekmeklik kepekli un peşin olarak satan ”Yel”
işletmenin her ürüne ilişkin karlılık oranını ayrı ayrı hesaplayınız. Sürekli (aralıksız) envanter yöntemine göre
satışlara ilişkin muhasebe kayıtlarını yapınız.
SORU 2: Maliyetleri aylık olarak hesaplayan “Dal” üretim işletmesi, Haziran 2014 döneminde aşağıdaki giderlere
katlanmıştır: (50 PUAN)
Gider Çeşitleri
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
- Direkt
- Endirekt
İşçi Ücret ve Giderleri
- Direkt
- Endirekt
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizm.
Vergi, Resim ve Harçlar
Amortisman ve Tükenme Payları
Çeşitli Giderler
TOPLAM :
Sabit Giderler
Değişken Giderler
22.500 TL
18.000 TL
4.500 TL
8.000 TL
20.000 TL
20.000 TL
8.000 TL
12.000 TL
18.000 TL
4.500 TL
30.500 TL
5.000 TL
6.000 TL
60.000 TL
66.500 TL
Yıllık üretim kapasitesi 144.000 adet ürün olan “Dal” işletmesi, Haziran ayında 10.200 adet mamulün üretimine başlamış
ve 8.200 adedini tamamlamıştır. Üretimi tamamlanan mamullerin 7.500 adedi %40 karla peşin satılmıştır.
Dönem başı yarı mamul ve dönem başı mamul stokları bulunmayan işletmede, dönem sonu yarı mamullerin tüm üretim
faktörleri açısından tamamlanma derecesi %60’tır.
İSTENENLER: Normal maliyet yöntemini uygulayan “Dal” işletmesinin:
A) Kapasite kullanım oranını ve kapasite sapmasını bulunuz. Kapasite sapması Gelir Tablosunda hangi hesapta raporlanır
açıklayınız.
B) Tamamlanan mamullerin ve dönem sonu yarı mamul stoklarının toplam ve birim maliyetlerini bulunuz.
C) Satışların maliyeti tablosu ile Gelir Tablosunun brüt satış kar/zararına kadar olan bölümü düzenleyiniz.
CEVAP :1
A)
Toplam Ortak Gider
27.800
Yan ürün satış değeri
(800)
Ana mamuller için Ortak Gider 27.000
BRÜT SATIŞ HASILATI YÖNTEMİ
Ortak Giderlerin Dağıtımı
Ürünler
Beyaz un
Kepekli un
Üretim
Miktarı
Birim
Satış
Fiyatı
Brüt Satış
Hasılatı
Satış
Hasılatı
Oranı
Ortak Gider
Ortak Gider
Payı
27 ton
900 TL
24.300 TL
66,67%
27.000 TL
18.000 TL
9 ton
1.350 TL
12.150 TL
33,33%
27.000 TL
9.000 TL
36.450 TL
Ürünlerin Maliyeti
Ürünler
Ortak Gider
Payı
Ek Gider
Toplam
Maliyet
Üretim
Miktarı
Birim
Maliyet
18.000 TL
900 TL
18.900 TL
27 ton
700 TL
9.000 TL
1.170 TL
10.170 TL
9 ton
1.130 TL
Beyaz un
Kepekli un
B)
Satış Hasılatı
Beyaz un
Kepekli un
22 ton x 900 TL = 19.800 TL
6 ton x 1.350 TL = 8.100 TL
Satılan Mamul Maliyeti
Beyaz un
22 ton x 700 TL = 15.400 TL
Kepekli un
6 ton x 1.130 TL = 6.780 TL
Satış Karlılıkları
Beyaz un
Satışlar
SMM (-)
Brüt satış karı
19.800
(15.400)
4.400
Satış karlılığı 4.400/19.800 = % 22,22
Kepekli un
Satışlar
SMM (-)
Brüt satış karı
Satış karlılığı
8.100
(6.780)
1.320
1.320/8.100 = % 16,30
Satış kayıtları
______________________ / ______________________
100 KASA HS.
30.132
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS.
27.900
391 HESAPLANAN KDV
2.232
______________________ / ______________________
620 SATILAN MAMUL MALİYETİ HS. 22.180
152 MAMULLER
HS.
22.180
-Beyaz un
15.400
-Kepekli un
6.780
______________________ / ______________________
CEVAP :2
Normal Maliyet Yöntemi
DİMMG
18.000
DİG
20.000
GÜG
79.500
-Sabit x KKO
60.000 x 0,85 =51.000
-Değişken
28.500
Yıllık Kapasite =144.000 ad.
Aylık kapasite = 12.000 ad.
10.200
KKO=
12.000
= %85
Top. Üretim Mly. 117.500
 Kapasite Sapması = 60.000 x 0,15 = 9.000 TL
 Kapasite Sapması Gelir Tablosunda 680 Çalışmayan
Kısım Gider ve Zararları Hesabında raporlanır.
GÜG ANALİZİ
Sabit
End.işçilik
Dış.sağ.fay.
Vergi resim
Amortisman
Çeş.giderler
Toplam
Değişken
8.000
12.000
4.500
30.500
5.000
60.000
End.Malzeme 4.500
Dış.sağ.fay. 18.000
Çeş.giderler
6.000
Toplam
28.500
Miktar sağlaması
DBYM + Dönemde Üretime Alınan = Tamamlanan + DSYM
0 + 10.200 adet
= 8.200 adet + 2.000 adet
10.200 adet = 10.200 adet
Eşdeğer Ürün Miktarları
Tamamlanan
DSYM (2.000 br)
DİMM %60
DİG %60
GÜG %60
Toplam EÜM
DİMMG
8.200 birim
1.200 birim
DİG
8.200 birim
1.200 birim
GÜG
8.200 birim
1.200 birim
9.400 birim
9.400 birim
9.400 birim
Eşdeğer Birim Maliyetler
DİMMG
18.000
9.400
DİG
= 1,91 TL
20.000
9.400
GÜG
= 2,13 TL
Toplam Birim Maliyet = 1,91 + 2,13 + 8,46 = 12,5 TL
veya
Tamamlanan Mamul Maliyeti = 8.200 br x 12,5 TL = 102.500 TL
79.500
9.400
= 8,46 TL
117.500/9.400 =12,5 TL
DSYM Maliyeti
DİMMG
DİG
GÜG
1.200 x 1,91 = 2.292
1.200 x 2,13 = 2.556
1.200 x 8,46 = 10.152
15.000 TL
veya
1.200 x 12,5= 15.000 TL
SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri
Direkt işçilik gideri
Genel üretim gideri
18.000
20.000
79.500
Toplam üretim maliyeti
Dönem başı yarı mamul stok maliyeti
Dönem sonu yarı mamul stok maliyeti (-)
117.500
(15.000)
Tamamlanan (Üretilen) Mamul Maliyeti
Dönem başı mamul stokları maliyeti
Dönem sonu mamul stokları maliyeti (-)
102.500
(8.750)
I. Satılan Mamul Maliyeti
II. Satılan Ticari Mallar Maliyeti
III. Satılan Hizmet Maliyeti
IV. Diğer Satışların Maliyeti
93.750
-
Satışların Maliyeti
93.750
SMM
12,5 TL x 7.500 ad = 93.750 TL
DSMM
12,5 TL x 700 ad = 8.750 TL
Satış Has. 93.750 x 1.40
= 131.250 TL
GELİR TABLOSU
Brüt Satışlar
131.250
Satış İnd. (-)
Net satışlar
131.250
SMM (-)
(93.750)
Brüt Satış Karı
37.500
Download

Hazırlık Kampı isim listesini görmek için tıklayınız