Finansal Tablolar ve Finansal
Planlama
14.10.2014
Temel Finansal Tablolar
Firmaların, performanslarını belirlemek, değerlendirmek
ve geçmiş verilerle ya da diğer firmalarla
karşılaştırabilmek için kullandıkları tablolara «Finansal
Tablolar» denir.
Bilanço ve gelir tablosu temel finansal tablolardır.
Finansal tabloların güvenilir olması için Genel Kabul
Görmüş Muhasebe İlkelerine göre düzenlenmiş olmaları
gerekir.
Bilanço; bir firmanın belli bir tarihteki varlıkları ve bu
varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren statik bir
tablodur. Her durumda varlık toplamları kaynak
toplamlarına eşit olmak zorundadır.
Varlıklar=Aktif Değerler Toplamı
Aktif
DÖNEN VARLIKLAR
DURAN VARLIKLAR
Mali Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran
Varlıklar
Kaynaklar=Borç ve Özsermaye
Toplamı
Pasif
YABANCI KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
ÖZKAYNAKLAR
Aktif toplamı firmanın sahip olduğu varlıkları, Pasif
toplamı ise sahip olunan varlıkların hangi kaynaklarla
finanse edildiğini gösterir.
Net işletme sermayesi, dönen varlıklardan kısa vadeli
yabancı kaynakları çıkartılmasıyla bulunan tutardır.
Yatırım projeleri değerlendirilirken yatırım olarak dikkate
alınmaktadır.
Likidite, işletme varlıklarının kolay ve çabuk olarak paraya
çevrilebilmesini ifade eder.
Likiditesi yüksek bir firmanın daha fazla borç ödeyebilme
ve yeni varlık satın alabilme kabiliyetine sahip olduğu
kabul edilir.
Gerçek likidite, işletmenin tasfiyesi halinde varlıklarından
bütün borçlarını ödeyebilmesi, teknik likidite ise,
işletmenin vadesi gelen borçlarını ödeyebilmesidir.
Aktif
NET İŞLETME SERMAYESİ=
Dönen Varlıklar(+)
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (-)
DURAN VARLIKLAR
Mali Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran
Varlıklar
Pasif
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
ÖZKAYNAKLAR
Defter değeri, firmaların varlıklarının ve
kaynaklarının bilançoda görülen değerleri defter
değeri olarak adlandırılır.
Defter değerleri tarihi elde ediliş değeri olabileceği
gibi, tarihi değerin güncellenmesine yardımcı olan
katsayılarla çarpılmış hali de olabilir.
Bu açıdan finans yöneticileri için hisse senedinin
defter değerinden çok piyasa değeri ile ilgilenirler.
Gelir Tablosunda, işletmenin belli bir dönemde elde
ettiği tüm gelirler ile yaptığı tüm giderler (nakdi,
nakdi olmayan) ve bunların sonucunda elde edilen
dönem kar yada zararı raporlanır.
Oluşan kara uygulanacak vergi oranı da firma ve
hissedarlar açısından önemlidir.
Nakit Olmayan Kalemler
Gelir tablosu düzenlemede tahakkuk esası geçerli
olduğundan; amortisman gibi giderler gelir
tablosunda gider olarak işleme tabi tutulmaktadır.
Vergi hesaplamalarında ortalama vergi oranı kadar,
marjinal vergi oranı da önemli olmaktadır.
Nakit Akım Tablosu;
Firmada bir yıl içerisinde oluşan,
-işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımlarını
-yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akımlarını
-finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit akımlarını
gösteren tablodur.
Nakit Akım Tablosu
Firmanın, borçları ve öz sermayesi ile sahip oldukları
varlıklardan elde edilen nakit akımları yine firmaya
borç verenlere ve öz sermayeye dönecektir.
Varlıklardan sağlanan nakit akımlarını;
-Faaliyetlerden sağlanan nakit akımları(Operating
cash flows),
-Sermaye harcamaları(Capital expenditures) ve
-Net işletme sermayesindeki değişim(Change in net
working capital)
olarak üçe ayırabiliriz.
ABC A.Ş. 2003 ve 2004 Yıllarına Ait Karşılaştırmalı Bilanço (TL)
Aktif
31.12.2003
31.12.2004
Dönen Varlıklar
Kasa
104
160
Alıcılar
455
688
Stoklar
553
555
Dönen Varlıklar Toplamı
1.112
1.403
Tesis ve Ekipmanlar
1.644
1.709
Aktif Toplamı
2.756
3.112
ABC A.Ş. 2003 ve 2004 Yıllarına Ait Karşılaştırmalı Bilanço (TL)
Pasif
31.12.2003
31.12.2004
Kısa Vadeli Y.K.
Satıcılar
232
266
Borç Senetleri
196
123
Toplam K.V.Y.K
428
389
Uzun Vadeli Y.K.
408
454
600
640
Dağıtılmamış Karlar
1.320
1.629
Toplam
1.920
2.269
Pasif Toplamı
2.756
3.112
Özsermaye
Ödenmiş Sermaye
ABC A.Ş. 01.01.2004-31.12.2004 Dönemi Gelir Tablosu (TL)
Satışlar
Satılan Malın Maliyeti
Amortisman
Faiz ve Vergi Öncesi Kar
Faiz
1.509
750
65
694
70
Vergi Öncesi Kar
624
Vergi
212
Net Kar
412
Kar Payı Ödemeleri
103
Dağıtılmamış Karlara Aktarılan
309
Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akımları
Firmanın günlük satış faaliyetleri sonucu meydana gelen
nakit akımlarını ifade etmektedir.
Satışlar
1.509
Satılan Malın Maliyeti
(750)
Amortisman(-)
(65)
Faiz ve Vergi Öncesi Kar (EBIT)
694
Vergi (-)
(212)
Vergi Sonrası Net Faaliyet Karı
482
Amortisman (+)
65
Faaliyetten Nakit Akımları (OCF) 547
Muhasebe uygulamalarında OCF net faaliyet karı(faiz
düşülmüş) üzerinden yapılmaktadır.
Sermaye Harcamaları
Net sermaye harcamasının hesaplanabilmesi için
öncelikle dönem sonu net duran varlıklar
tutarından, dönem başı net duran varlıklar tutarı
çıkarılır ve bu tutara ilgili dönemde ayrılan
amortisman tutarı eklenir.
ABC A.Ş. İçin,
Net dönem sonu duran varlıklar 1.709
-Net dönem başı duran varlıklar -1.644
+Amortisman
+ 65
Net Sermaye Harcaması
130 TL’dir.
Net İşletme Sermayesindeki Değişim
Şirketimizin iki yıllık bilanço verilerine
baktığımızda dönen varlıklarda artış olduğu
görülmektedir. Net işletme sermayesini
karşılaştırdığımızda ise;
2003
2004 Fark
Dönen varlıklar
1.112
1.403 291
K.V.Y.K.
- 428
- 389 (39)
Net işletme sermayesi 684
1.014 330 TL
Artış söz konusu olur.
Varlıklardan Nakit Akımları
Şirketimizin varlıklardan nakit akımını, daha
önce elde ettiğimiz verileri kullanarak aşağıdaki
gibi hesaplayabiliriz.
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımları 547
-Net sermaye harcamaları
(130)
-Net işletme sermayesindeki değişim (330)
Varlıklardan sağlanan nakit akımı
87 TL
Bu tutarın pozitif olması önemlidir.
Borç Verenlere Nakit Akımı
Örneğimizde borç verenler ilgili dönemde 70 TL faiz
ödenmiştir.
2003 yılı u. vadeli borç tutarı 408
2004 yılı u. Vadeli borç tutarı 454
Artış, azalış
46 TL borçlanma
artışı olmuştur. Bu artışa karşılık 70 TL faiz ödemiştir.
Böylece kredi verenlere nakit akımı aşağıdaki gibi
olmuştur.
Faiz ödemeleri
70
-Net yeni borçlanma
(46)
Kredi verenlere nakit akımı 24 TL olmuştur. çıkış
Hisse Senedi Sahiplerine Olan Nakit Akımı
Şirketimizde hisse senedi sahiplerine ödenen
temettü tutarı 103 TL’dir.
2004 yılında firmanın ödenmiş sermayesinde 40
TL’lık bir artış söz konusu olmuştur. Bu
hissedarlardan firmaya olan bir nakit akımıdır.
Dolayısıyla firmadan hissedarlara olan nakit akımı;
Temettü ödemeleri
103
-Net Yeni Sermaye Artırımı
(40)
Hisse Senedi Sahiplerine Nakit Akımı 63 TL olur.
Varlıklardan elde edilen 87 TL’lık nakit akımının 63
TL’lık kısmı hissedarlara 24 TL’sı da borç verenlere
gitmiş bulunmaktadır.
Faaliyet Aktiviteleri
+Net gelir
+Amortismanlar
+Dönen varlıklardaki azalış(nakit harici)
+Satıcılardaki artış
-Dönen varlıklardaki artış (nakit harici)
-Satıcılarda azalış
Yatırım Aktiviteleri
+Dönem sonu duran varlık
-Dönem başı duran varlık
+Amortisman
Finansman Aktiviteleri
-Borç senetlerindeki azalış
+Borç senetlerindeki artış
-Uzun vadeli borçlardaki azalış
+Uzun vadeli borçlardaki artış
+Hisse Senetleri ihraçları
-Ödenen temettü
XYZ A.Ş. 2003 ve 2004 Yıllarına Ait Karşılaştırmalı Bilanço (TL)
Aktif
31.12.2003
31.12.2004
Dönen Varlıklar
625
745
Kasa
45
50
Alıcılar
260
310
Stoklar
320
385
Duran Varlıklar
985
1.100
Tesis ve Ekipmanlar
985
1.100
1.610
1.845
Aktif Toplamı
XYZ A.Ş. 2003 ve 2004 Yıllarına Ait Karşılaştırmalı Bilanço (TL)
Pasif
31.12.2003
31.12.2004
Kısa Vadeli Y.K.
320
435
Satıcılar
210
260
Borç Senetleri
110
175
Uzun Vadeli Y. K
205
225
Uzun Vadeli Y.K.
205
225
1.085
1.185
Ödenmiş Sermaye
290
290
Dağıtılmamış Karlar
795
895
1.610
1.845
Özsermaye
Pasif Toplamı
XYZ A.Ş. 01.01.2004-31.12.2004 Dönemi Gelir Tablosu (TL)
Satışlar
710
Satılan Malın Maliyeti
(480)
Amortisman
(30)
Faiz ve Vergi Öncesi Kar
200
Faiz
(20)
Vergi Öncesi Kar
180
Vergi
(53,45)
Net Gelir Net Kar
126,55
Kar Payı Ödemeleri (Temettü)
Dağıtılmamış Karlara Aktarılan
26,53
100
XYZ A.Ş. İçin;
Faaliyet Aktiviteleri
+Net gelir
+Amortismanlar
+Satıcılardaki artış
-Alıcılardaki artış
-Stoklardaki artış
Yatırım Aktiviteleri
+Dönem sonu duran varlık
-Dönem başı duran varlık
+Amortisman
126,55
30
50
-50
-65
91,55 TL
1.100
- 985
30
145 TL
Finansman Aktiviteleri
-Borç senetlerindeki azalış
+Borç senetlerindeki artış
65
+Uzun vadeli borçlardaki artış 20
+Hisse Senetleri ihraçları
-Ödenen temettü
-26,45
58,45
Net nakit akımı=Faaliyet aktiviteleri-Yatırım aktiviteleri +
Finansman aktiviteleri
NNA= 91,55-145+58,45
NNA=5 TL olur. Bu tutar dönem başı ile dönem sonu kasa
tutarı farkı olarak görünmektedir. Firmanın Nakit Akım
Tablosunu aşağıdaki gibi hazırlayabiliriz.
XYZ A.Ş. 2004 Yılı Nakit Akım Tablosu TL
1.Dönem Başı Kasa
45
A-Faaliyet Aktiviteleri
91,55
+Net gelir
126,55
+Amortismanlar
30
+Satıcılardaki artış
50
-Alıcılardaki artış
-50
-Stoklardaki artış
-65
91,55 TL
B-Yatırım Aktiviteleri
(145)
C-Finansman Aktiviteleri
58,45
+Borç senetlerindeki artış
65
+Uzun vadeli borçlardaki artış 20
-Ödenen temettü
-26,45
2.Kasadaki net artış (a+b+c)
5 TL
Dönem Sonu Kasa Hesabı (1+2)
50 TL
İçerik ve Fonksiyonlarına Göre Finansal
Oranlar
Likidite Oranları
Devir Hızı Oranları
Kaldıraç Oranları
Karlılık Oranları
Piyasa Değeri Oranları
Likidite Oranları
Firmanın kısa dönemde borç ödeme gücünü
gösteren oranlar olup üç başlık altında incelenir.
-Cari oran
-Asit test Oranı
-Nakit Oranı’dır.
Cari Oran
Firmanın dönen varlıklarının kısa vadeli yabancı
kaynaklara bölünmesi ile elde edilir ve firmanın kısa
vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğini ortaya
koyar.
Cari Oran=
Dönen Varlıklar_____
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
XYZ A.Ş.’nin 2004 yılı sonu cari oranı:
745/435= 1,71 olarak bulunur.
Bu oranın 2 olması beklenir.
Asit Test Oranı (Quick Ratio)
Firmanın dönen varlıklarından stokların çıkartılması
ile bulunan tutarın kısa vadeli yabancı kaynaklara
bölünmesi ile elde edilir ve firmanın her bir liralık
yabancı kaynağına karşılık kaç liralık dönen varlığının
olduğunu gösterir.
Asit Test Oranı= Dönen Varlıklar- Stoklar___
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
XYZ A.Ş.’nin 2004 yılı sonu cari oranı:
(745-385)/435= 0,8275 olarak bulunur.
Bu oranın 1 olması beklenir.
Nakit Oran (Cash Ratio)
Firmanın finansal durumunu ifade etmede
kullanılan en güvenilir likidite oranıdır ve
işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilmek
için ne kadar nakdinin bulunduğunu gösterir.
Nakit Oranı=Hazır Değerler+Pazarlanabilir Menkul Değerler
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
XYZ A.Ş.’nin 2004 yılı sonu cari oranı:
50/435= 0,11 olarak bulunur.
Bu oranın =0,20 olması beklenir.
Devir Hızı Oranları(Asset Turnover Ratios)
Stok Devir Hızı, bu hız stokların ne kadar zamanda
nakde dönüştüğünü, yılda kaç defa satıldığını ve
dönüşüme uğradığını ifade eder. Bu oranın kaç olacağı
konusunda herhangi bir standart yoktur. Yüksek olması
verimlilik göstergesi olarak algılanır.
Stok devir hızı= Satılan malın maliyeti
Ortalama stok
Ortalama stoklar=Dönem başı stok+Dönem sonu stok
2
Örnek uygulama XYZ verilerine göre;
stok devir hızı=480/(320+385/2)=1,361 olur.
Bulunan stok devir hızı da 365’e bölünürse stokların
kaç günde bir nakde dönüştüğü hesaplanabilir.
Firmanın stokları 365/1,36=268 günde bir
devretmektedir.
Alacak devir hızı; alacak devir hızının yüksek oluşu
firmanın alacaklarının tahsil kabiliyetini gösterir.
Alacak devir hızı=Satışlar/Alacaklar Hesabı formülü
ile bulunur.
Firmanın alacak devir hızının yüksek olması iyi bir
göstergedir. Bu firmalar daha düşük cari oranla
çalışabilirler.
Alacak devir hızının düşük olması;
-firmanın alacaklarını tahsilde güçlükle
karşılaşmasına,
-rekabet gücünün zayıflamasına,
-etkili bir tahsilat politikasından yoksun oluşuna,
-firmanın bazı alacaklarının vadesinde tahsil
edilemediğine ve şüpheli hale gelme olasılığının
yüksek olduğuna işaret eder.
.
Örnek XYZ firmamızda alacak devir hızı=710/310
=2,29 olarak bulunur
Firmanın alacaklarının ortalama tahsilat süresi
365’e bölünerek alacak devir hızı bulunur.
365/2,29=159 gündür.
Özsermaye devir hızı= Satışlar/Özsermaye
=710/1.185=0,599 dur.
Kaldıraç Oranları
Toplam Borç oranı
Uzun vadeli Borç Oranı
Faiz Karşılama Oranıdır.
Toplam borç oranı=Toplam aktif-Toplam Özsermaye
Toplam Aktif
Bu oran aktiflerin yüzde kaçının borçla finanse edildiğini
gösterir. Oranın yüksek olması, kredi verenler açısından
emniyet marjının dar olduğunu ve işletmenin faiz ve
borç ödeme açısından zor durumlara düşme olasılığının
yüksek olduğunu gösterir.
XYZ örneğimizde bu oran;
Toplam borç oranı= 1.845-1.185 = 0,36 dır.
1.845
Buradan toplam öz sermaye oranını
hesaplayabiliriz.
Toplam özsermaye oranı =1-Toplam borç oranı
Toplam özsermaye oranı= 0,64 olur.
Borç özsermaye oranı=Toplam borç =
0,36
Toplam özsermaye 0,64
0,56 0larak bulunur.
Uzun Vadeli Borç Oranı; Uzun vadeli borcun,
uzun vadeli borç ile özkaynakların toplamına
oranlanması ile bulunur. Örnekteki verilere göre
bu oran = 225______ = 0,16 olur.
225+1.185
Faiz Karşılama Oranı; firmanın faiz ve vergi
öncesi karının finansman giderlerinin kaç katı
olduğunu gösterir.
Faiz Karşılama Oranı= Faiz veVergi öncesi kar =
Finansman Giderleri
Örneğimizde =200/20=10
Nakit Faiz Karşılama Oranı; firmanın faiz ve vergi
öncesi karına amortismanların eklenmesi ile
bulunacak tutarın finansman giderlerinin kaç
katı olduğunu gösterir.
Faiz Nakit Karşılama Oranı= Faiz veVergi öncesi kar =
Finansman Giderleri
Örneğimizde bu oran=(200+30)/20=11,5 olur.
Karlılık oranları;
-Kar marjı
-Varlıkların kazanma gücü
-Özsermayenin Kazanma gücü olarak sınıflanır.
Kar Marjı
Kar Marjı; firmanın net karının (Net Kar=FVÖKFaiz-Vergi) firmanın Satışlarına oranlanması ile
bulunur. Örneğimizde;
Net Kar marjı=200-53,45-20 = %18 dır.
710
Firmanın kar marjı ise = FVÖK-Vergi/Satışlar
olarak yazılır ve = 200-53,45/710 =%21 olarak
hesaplanır.
Kazanma Gücü
Varlıkların kazanma gücü (Return on Assets)
ROA=Net Kar =200-20-53,45= 126,55 =%7 olur.
Aktifler
1.845
1.845
Özsermaye kazanma gücü (Return on Equity)
ROE=Net Kar =200-20-53,45= 126,55 =%11 olur.
Özsermaye
1.185
1.185
Hisse başına kar=Net Kar/Hisse senedi sayısı
Hisse başına kar(Earning Per Share)=126,55/100
Hisse başına kar= 1,27 TL olarak bulunur.
Dupont Analizi
Dupont Analizi, varlıkların kazanma gücünü ve
özsermayenin kazanma gücünü birlikte gösterir.
ROE=Net Kar * Satışlar *
Varlıklar
Satışlar
Varlıklar
Özsermaye
Kar marjı Varlık devir hızı Özsermaye çarpanı
Piyasa Oranları; Firmanın muhasebe verilerinin
dışında bilgilere de ihtiyaç duyan ve firmanın piyasa
içerisindeki konumunu yatırımcılara göstermeye
çalışan oranlardır. Yatırımcıların ilgi duyduğu oranlar
1.Fiyat /Kazanç oranı
2.Piyasa değeri/Defter değeri oranı olmaktadır.
Piyasa Değeri Oranları
Fiyat /Kazanç oranı(Price/Earning Ratio)=
Hisse Senedi Piyasa Fiyatı/Hisse başına kar
Bulunan sonuçlar, ilgili sektördeki bilgilerle
kıyaslanmalıdır.
Piyasa değeri/Defter değeri oranı (Market to
Book Value Ratio)
Bu oranın 1’den büyük olması gerekir. Ne kadar
büyük ise firmanın hisse senedinin o oranda
değer kazandığını gösterir.
Uzun vadeli Finansal Planlama ve Büyüme
Finans yönetiminde esas olan kısa vadeli
varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklarla, Uzun
vadeli varlıkların (net işletme sermayesi+duran
varlıklar) uzun vadeli yabancı kaynaklar ve
özsermaye ile finanslanmasıdır.
Firmalar uzun vadeli planlarla büyüme ve
yatırıma yönelik hedeflerini ortaya koyarken kısa
vadeli planlama ile de dönen varlık ve kısa vadeli
yabancı kaynakların yönetimine ilişkin
hedeflerini ortaya koymaktadır.
Planlama
Temel Amaçlar
Uzun Vadeli Planlama
Uzun Vadeli Satış Tahminleri
Üretim Politikası
Kısa Vadeli Satış Tahminleri
Üretim Bütçesi
Pazarlama
Bütçesi
Ar-Ge Bütçesi
Proforma Nakit Akım Tablosu
Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu
Kontrol
Bütçeleri
Uzun Vadeli Finansal Planlama için;
-firmanın sahip olduğu yatırım fırsatlarının,
-firmanın sermaye yapısının,
-firmanın temettü politikasının ve
-firmanın ihtiyaç duyduğu net işletme sermayesinin
belirlenmesi gerekmektedir.
Bunun için;
-Satışların Tahmini,
-Proforma Finansal Tablolar,
-Yatırım Tutarının Belirlenmesi,
-Finansal Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi ve
-Ekonomik Varsayımların yapılmış olması gerekir.
Dış Finanslama (External Financing) ve Büyüme
Dış finanslama ihtiyacı büyüme ile ilgili olup,
tüm diğer veriler sabit kalmak kaydı ile
satışlardaki ya da varlıklardaki hızlı büyüme
firmanın dış finansman ihtiyacını artırır.
Örneğin tam kapasitede çalışan ADF A.Ş.bu yıl
500 TL olan satışlarında gelecek yıl 100 TL’lık
artış beklemektedir. Bu da satışlarda 100/500=,2
artış demek olur. Satışlardaki bu artışın
NNA’larına etkisini aşağıdaki tabloda görebiliriz.
ADF A.Ş.’nin
2012 yılı gelir tablosu 2013 yılı gelir tablosu
Satışlar
500
600
Satılan Malın Maliyeti
(400)
(480)
Vergi Öncesi Kar
100
120
Vergi (-) (%34)
(34)
(40,8)
Vergi Sonrası Net Faaliyet Karı
66
79,2_____
Temettü
22
26,4
Dağıtılmamış Kar
44
52,8
ADF A:Ş.’nin 31.12.2012 tarihli Bilançosu
Döner Varlıklar 200
Borçlar
250
Duran Varlıklar 300
Özsermaye 250
Aktif toplamı
500
Pasif toplamı 500
ADF A:Ş.’nin 31.12.2013 tarihli Bilançosu
Döner Varlıklar 240
Borçlar
250
Duran Varlıklar 360
Özsermaye 302,8
Aktif toplamı
600
Pasif toplamı 552,8
Fark
47,2
Dış finansman ihtiyacı
ADF A:Ş.’nin 31.12.2013 tarihli Bilançosu
Döner Varlıklar 240
Borçlar
297,2
Duran Varlıklar 360
Özsermaye 302,8
Aktif toplamı
600
Pasif toplamı 600
İçsel Büyüme Oranı (İnternal Growth Rate)
Firmanın hiçbir dış finanslamaya başvurmadan
tamamen içten yaratmış olduğu kaynaklarla
(dağıtılmamış karları) ile ulaşabileceği maksimum
büyüme oranına denir.
Kar payı ödeme oranı= ödenen temettü____
Hisse başına kazanç
Olduğundan geriye kalan kısım da alıkoyma oranı
(retention ratio-blowback ratio) olarak
adlandırılmakta ve 1-karpayı ödeme oranına eşit
olmaktadır.
b=alıkoyma oranı dersek,
İçsel büyüme oranı=ROA*b/(1-ROA*b) dir.
ADF A.Ş. Örneğinde ROA=66/500=%13,2’dir
b=44/66=2/3’dür.
İçsel büyüme oranı=%13,2*2/3/1-(%13,2*2/3)=%9,65
olur.
Sürdürülebilir büyüme oranı(Sustainable Growth Rate),
Firmanın borç/özsermaye oranını sabit sabit tutarak,
sadece dış finansmana başvurarak ulaşabileceği
maksimum büyüme oranıdır.
Sürdürülebilir büyüme oranı;=ROE*b/(1-ROE*b) dir.
ADF A.Ş. İçin bu oran ROE=66/250 =%26,4 olduğundan
Sürdürülebilir büyüme oranı=0,264*2/3__= %21,36
1-(0,264*2/3)
olur.
ADF A.Ş.’nin
2013 yılı gelir tablosu
Satışlar
606,8 (500*1,2136)
Satılan Malın Maliyeti
(485,44) (400*1,2136)
Vergi Öncesi Kar
121,36
Vergi (-) (%34)
(41,26
Vergi Sonrası Net Faaliyet Karı
80,10
Temettü
26,7
Dağıtılmamış Kar
53,4
ADF A:Ş.’nin 31.12.2012 tarihli Bilançosu
Döner Varlıklar 242,72
Borçlar
303,4
Duran Varlıklar 364,08
Özsermaye 303,04
(300*1,2136)
(250+53,4)
Aktif toplamı
606,8
Pasif toplamı
606,08
Örnek; Proforma bilançosu hazırlanacak bir
işletme için 2014 yılı satışlarının 400.000 TL
olacağı tahmin edilmektedir.
İşletmenin içinde yer aldığı sektördeki
ortalamalar ve ek bilgiler aşağıda verilmektedir.
Cari oran=2, stok devir hızı=4
Bürüt kar marjı=0,2, Özkaynak devir hızı =2
Toplam Borç/Toplam Özkaynak=2,5
KVYK/Toplam Pasif=0,25
Kasa tutarı satışların %5’idir.
Çözüm: 400.000*=,05=20.000 TL kasa tutarı
Özkaynak devir hızı=2=Satışlar/Özkaynak ise
400.000/Özkaynak buradan Özkaynak=200.000
Toplam borç/Toplam özkaynak=2,5 ise
Toplam borç=500.000 olur.
Pasif toplamı= toplam borç+özkaynakdır.
Pasif toplamı=500.000+200.000=700.000 TL’dir.
KVYK/Toplam Pasif=0,25 ise KVYK/700.000
KVYK=175.000 TL olur.
Toplam borç=500.000=175.000+UVYK buradan
UVYK=325.000 olur.
CO=Döner Değerler/KVYK=2 olduğundan,
Döner Değerler/175.000=2, Döner Değ=350.000
Bürüt kar marjı %20 ise 400.000*80/1000=SMM
Stok devir hızı=SMM/Stoklar=4 Satışlar 400.000
SMM= 320.000 ise 320.000/stoklar=4 buradan
Stoklar= 80.000 olur.
Döner değerler=kasa+stoklar+alacaklar=350.000
Alacaklar=250.000 olur.
Proforma Bilanço
Kasa
20.000
Alacaklar 250.000
Stoklar
80.000
Dönen Varlıklar 350.000
Duran Varlıklar 350.000
Aktif Toplamı 700.000
KVYK
175.000
UVYK
325.000
Özkaynaklar 200.000
Pasif Toplamı 700.000
Soru:Bir A.Ş.’tin satışlarının 15.000 TL olacağı
biliniyor. Bu şirketin faaliyet göstereceği
sektördeki oranlar ise aşağıdaki gibidir. Bu
oranlara göre şirketin proforma bilançosunu
düzenleyiniz.
Brüt kar marjı %20, CO=2, Toplam Pasif= 10.000
Stok devir hızı=8, alacak devir hızı=12
KVYK/Toplam Aktif=%20
Toplam Borç/Toplam Varlık=%40 dır.
Download

Finansal Tablolar ve Finansal Planlama