Şirketimizin 31.12.2013 tarihi itibariyle hazırlanan yılsonu konsolide olmayan finansal raporu
16/04/2014 Tarih ve 8551 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
Yayınlanan bilgilere; BDDK’nın www.bddk.org.tr adresli internet sitesinden, Türkiye Bankalar
Birliği’nin www.tbb.org.tr adresli internet sitesinden ve Şirketimizin www.kkb.com.tr adresli
internet sitesinden ulaşılabilinir.
FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.
Yönetim Kurulu’na:
İstanbul
Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan finansal
durum tablosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu, özkaynaklar
değişim tablosunu, nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile diğer açıklayıcı dipnotlarını
denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu
Şirket yönetimi bu finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler
ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak
hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için finansal tabloların usulsüzlük veya
hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim
tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir.
Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız
Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası
denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve denetimin,
finansal tablolarda önemli bir hata bulunmadığı hususunda makul bir güvence sağlamak üzere planlanarak
yürütülmesini gerektirmektedir.
Denetim, finansal tablolardaki tutarlar ve açıklamalar ile ilgili denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız
denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların, hata ve/veya
hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip
içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk
değerlendirmesinde, işletmenin finansal tabloların hazırlanması ve doğru sunumu ile ilgili iç kontrol sistemi göz
önünde bulundurulmakla birlikte, amaç iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, mevcut
koşulların gerektirdiği denetim tekniklerini geliştirmektir. Denetim, aynı zamanda Şirket yönetimi tarafından
uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu ve yapılan muhasebe tahminlerinin makullüğünün yanında
finansal tabloların genel sunuş şeklinin değerlendirilmesini de içermektedir.
Elde ettiğimiz denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna
inanıyoruz.
Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’nin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla
finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS’ye ve
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin
yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, genelge ve açıklama (bkz Not 2) uygun olarak, tüm önemli taraflarıyla
doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Şirket’in 1 Ocak – 31 Aralık 2013
hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin
hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem görmeyen şirketlerde,
Riskin Erken Teşhisi Komitesi denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi halinde
kurulur. Aynı kanunun 398. Maddesinin 4. fıkrasına göre, bağımsız denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit
eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için
378 inci maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı
ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek,
denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Bilanço tarihi itibarıyla riskin erken
teşhisine yönelik denetçi tarafından gerçekleştirilecek çalışmaların kriterlerine ve raporun esaslarına ilişkin
ikincil mevzuat henüz yayımlanmadığından dolayı, Şirket bünyesinde riskin erken teşhisi komitesinin
kurulmasının gerekli olup olmadığına yönelik denetçi kanaati oluşturmak üzere bir çalışma
gerçekleştirilmemiştir ve bu amaçla ayrı bir rapor düzenlenmemiştir.
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Şule Firuzment Bekçe, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 19 Şubat 2014
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Cari Dönem
31 Aralık 2013
Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
3
4
5
6
12
48.081.103
35.426.625
11.057.567
4.135.691
6.921.876
21.997
1.557.683
17.231
34.377.127
19.744.098
10.357.406
6.738.102
3.619.304
464.403
3.811.220
7
8
6
52.332.342
46.932.585
5.193.938
205.819
45.460.241
43.998.563
1.453.807
7.871
100.413.445
79.837.368
14.965.214
6.198.263
147.841
6.050.422
250.945
3.049.652
146.330
230.199
4.092.854
11.461.419
6.443.265
133.884
6.309.381
132.209
478.163
69.939
1.419.731
2.229.101
11
9
12
4.092.854
996.971
1.825.368
403.733
689.011
21
2.006.462
1.497.741
926.426
700.212
11
9
308.721
200.000
226.214
-
83.441.769
7.425.000
2.574.025
7.316.675
33.460.785
32.665.284
67.449.523
7.425.000
2.574.025
5.649.371
18.617.557
33.183.570
100.413.445
79.837.368
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer Alacaklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
26
TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar
-İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa
vadeli karşılıklar
-Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Uzun Vadeli Karşılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun
vadeli karşılıklar
-Diğer uzun vadeli karşılıklar
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı
TOPLAM KAYNAKLAR
3
4
11
5
6
21
13
13
13
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Cari Dönem
1 Ocak –
31 Aralık 2013
Yeninden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
1 Ocak –
31 Aralık 2012
88.474.623
(16.237.699)
72.086.560
(18.901.506)
72.236.924
53.185.054
(34.134.764)
3.379.327
(438.839)
(13.382.532)
2.228.162
(541.162)
41.042.648
41.489.522
90.677
24.036
41.133.325
41.513.558
41.133.325
(6.618)
41.506.940
(8.468.041)
(7.670.512)
(797.529)
(8.323.370)
(7.557.503)
(765.867)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM
KARI/ZARARI
32.665.284
33.183.570
DÖNEM KARI /ZARARI
32.665.284
33.183.570
-
-
32.665.284
33.183.570
Dipnot
Referansları
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
14
14
BRÜT KAR /ZARAR
Genel Yönetim Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
15-18
16
16
ESAS FAALİYETLER KARI/ZARARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET
KARI /ZARARI
Finansman Giderleri (-)
19
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ
ÖNCESİ KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi
Gideri/Geliri
-Dönem vergi gideri
-Ertelenmiş vergi gideri
Diğer Kapsamlı Gelirler
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
21
21
20
CARİ DÖNEM
1 Ocak 2013
Geçmiş yıllar karlarına transfer
Yedeklere transfer
Temettü ödemesi
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla
bakiyeler
ÖNCEKİ DÖNEM
1 Ocak 2012
Geçmiş yıllar karlarına transfer
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla
bakiyeler
13
13
13
13
Dipnot
Referansları
(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.574.025
2.574.025
7.425.000
2.574.025
7.425.000
7.425.000
-
2.574.025
-
Sermaye
düzeltme
farkları
7.425.000
-
Ödenmiş
sermaye
1 OCAK – 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
7.316.675
5.649.371
1.667.304
-
5.649.371
5.649.371
-
Kardan ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
33.460.785
18.617.557
33.183.570
(1.667.304)
(16.673.038)
-
18.617.557
51.273
18.566.284
-
Geçmiş yıllar
karları
32.665.284
33.183.570
(33.183.570)
32.665.284
33.183.570
18.566.284
(18.566.284)
33.183.570
Net dönem karı
Birikmiş karlar
83.441.769
67.449.523
(16.673.038)
32.665.284
67.449.523
34.265.953
33.183.570
Toplam
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Cari Dönem
1 Ocak31 Aralık 2013
Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
1 Ocak31 Aralık 2012
32.665.284
33.183.570
797.529
7.670.512
3.604.656
3.548.264
(72.809)
(1.425)
82.507
(203.733)
254.944
(2.545.897)
13.134.548
765.867
7.557.503
1.560.949
799.038
(24.036)
124.175
403.733
139.278
(2.015.642)
9.310.865
(700.161)
(245.002)
254.715
2.571.489
3.912.725
(1.291.228)
384.351
50.686.721
(4.100.235)
5.582.791
(1.313.492)
(3.673.255)
(472.274)
30.007
38.547.977
2.419.631
(31.165)
(8.860.044)
(1.560.949)
(8.032.527)
1.998.124
(99.414)
(43.846)
(7.553.442)
(594.064)
(6.292.642)
(5.404.831)
(5.122.721)
95.032
7.625
(10.424.895)
(41.945.553)
(1.350.590)
170.105
(16.673.038)
(16.673.038)
-
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları
Dönem Karı
Dönem Net Karı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler
Ertelenmiş vergi gideri
Vergi gideri
Personel prim karşılığı
Amortisman ve itfa payları
Maddi duran varlık satış karı
Maddi olmayan duran varlık satış karı
Kıdem tazminatı karşılığı
Dava karşılık (iptalleri) /gideri
Kullanılmamış izin karşılığı
Mevduat faiz geliri
Toplam düzeltmeler
21
21
11
7-8
17
17
11
9
11
16
Ticari alacaklardaki değişim
Ticari borçlardaki değişim
Diğer alacaklardaki değişim
Diğer borçlardaki değişim
Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Alınan faiz
Ödenen kıdem tazminatı
Ödenen izin karşılığı
Ödenen kurumlar vergisi
Ödenen personel primleri
11
11
21
11
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit
Akışları
Maddi duran varlık alımları
Maddi olmayan duran varlık alımları
Maddi duran varlık satışları
Maddi olmayan duran varlık satışları
7
8
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Ödenen temettü
13
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve
Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) (A+B+C)
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit
Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış)
(A+B+C+D)
E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E)
15.556.261
(43.126.038)
(10.870.703)
-
-
26
15.556.261
19.706.476
(10.870.703)
30.577.179
26
35.262.737
19.706.476
KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.
31.12.2013
KAR DAĞITIMI TABLOSU
(TL)
A)
Cari Dönem
Cari Dönem
2012
2013
DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1-
DÖNEM KARI
2-
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
- Kurumlar Vergisi
37.230.151,51
(7.557.502,98)
37.301.073,62
(7.670.512,42)
- Gelir Vergisi Kesintisi
- Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
NET DÖNEM KARI
3-
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
4-
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
5-
İŞLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU
29.672.648,53
-
29.630.561,20
-
YASAL FONLAR (-)
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI
6-
29.672.648,53
29.630.561,20
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
-
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
-
371.250,00
-
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
7-
PERSONELE TEMETTÜ (-)
8-
YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
9-
ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
-
-
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
-
-
-
-
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
10- İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
11- STATÜ YEDEKLERİ (-)
12- OLAĞANDIŞI YEDEKLER (DAĞITILMAMIŞ KARLAR)
29.672.648,53
29.630.561,20
18.340.342,42
15.000.000,00
1.667.303,86
1.462.875,00
16.673.038,56
13.165.875,00
16.673.038,56
13.165.875,00
13- DİĞER YEDEKLER
14- ÖZEL FONLAR
B)
YEDEKLERDEN DAĞITIM
1-
DAĞITILAN YEDEKLER
2-
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
3-
ORTAKLARA PAY (-)
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
C)
D)
4-
PERSONELE PAY (-)
5-
YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
HİSSE BAŞINA KAR
1-
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)
2-
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
1-
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)
2-
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)
Download

Şirketimizin 31.12.2013 tarihi itibariyle hazırlanan