Asya Varlık Kiralama
Anonim Şirketi
1 Ocak- 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait
finansal tablolar ve dipnotları
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
İçindekiler
Sayfa
Finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu
1-2
Finansal durum tablosu
3
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
4
Özkaynaklar değişim tablosu
5
Nakit akış tablosu
6
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
7-28
1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait
finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu
Asya Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu’na
Giriş
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi’nin (Şirket) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer
alan finansal durum tablosunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait kar ve zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosunu, öz kaynak değişim tablosunu, nakit akım tablosunu önemli ve muhasebe politikalarının
özeti ile diğer açıklayıcı dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal tablolarla ilgili olarak Şirket yönetiminin sorumluluğu
Şirket yönetimi bu finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na (“TMS”) uygun olarak
hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için finansal tabloların usulsüzlük
veya hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak
amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş
bildirmektir. Bağımsız denetim çalışmalarımız, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız
denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere
uyulmasını ve denetimin, finansal tablolarda önemli bir hata bulunmadığı hususunda makul bir
güvence sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Denetim, finansal tablolardaki tutarlar ve açıklamalarla ile ilgili denetim kanıtı toplamak amacıyla,
bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Denetim tekniklerinin seçimi, finansal
tabloların, hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak
üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki
kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin finansal tabloların hazırlanması
ve doğru sunumu ile ilgili iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmakla birlikte, amaç iç kontrol
sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, mevcut koşulların gerektirdiği denetim tekniklerini
geliştirmektir. Denetim, aynı zamanda Şirket yönetimi tarafından uygulanan muhasebe politikalarının
uygunluğu ve yapılan muhasebe tahminlerinin makullüğünün yanında finansal tabloların genel sunuş
şeklinin değerlendirilmesini de içermektedir.
Elde ettiğimiz denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak
oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2013
tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit
akışlarını, TMS’ye (bkz. Not 2) uygun olarak, tüm önemli taraflarıyla, doğru ve dürüst bir biçimde
yansıtmaktadır.
Diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan bağımsız denetçi yükümlülükleri hakkında rapor
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza
denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Şirket’in 1
Ocak – 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin
finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem görmeyen
şirketlerde, Riskin Erken Teşhisi Komitesi denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak
bildirmesi halinde kurulur. Aynı kanunun 398. Maddesinin 4. fıkrasına göre, bağımsız denetçinin,
yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek
ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378 inci maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi
kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan,
esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim
kuruluna sunması gerekmektedir. Bilanço tarihi itibariyle riskin erken teşhisine yönelik denetçi
tarafından gerçekleştirilecek çalışmaların kriterlerine ve raporun esaslarına ilişkin ikincil mevzuat
henüz yayımlanmadığından dolayı, Şirket bünyesinde riskin erken teşhisi komitesinin kurulmasının
gerekli olup olmadığına yönelik denetçi kanaati oluşturmak üzere bir çalışma gerçekleştirilmemiştir ve
bu amaçla ayrı bir rapor düzenlenmemiştir.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited
Fatma Ebru Yücel, SMMM
Sorumlu denetçi
3 Mart 2014
İstanbul, Türkiye
(2)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
Bağımsız denetimden geçmiş
31 Aralık 2013 tarihli finansal durum tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Varlıklar
Notlar
Cari dönem
31 Aralık 2013
Geçmiş dönem
31 Aralık 2012
30.312
372.609.327
372.609.327
69
43.825
1.911
372.639.708
45.736
372.576.511
1.737
372.547.188
8.753
3.852
4.901
3.424
17.146
1.617
1.617
120
63.197
43.999
50.000
(6.001)
19.198
50.000
(6.001)
372.639.708
45.736
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Diğer Dönen Varlıklar
3
4
5
Toplam varlıklar
Kaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
6
4
7
5
Özkaynaklar
Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Geçmiş yıllar zararları
Net dönem karı/zararı
8
Toplam kaynaklar
İlişikte sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(3)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
Bağımsız denetimden geçmiş
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait
kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
Notlar
Cari Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2013
Geçmiş Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2012
9.399.356
(9.095.416)
303.940
-
Kar veya zarar kısmı
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
Ticari faaliyetlerden brüt kar/zarar
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı
Finans sektörü faaliyetleri maliyeti (-)
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kâr/zarar
10
11
Brüt kar/zarar
303.940
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
12
13
21.342
(6.001)
(6.001)
1.506
-
Finansman gideri öncesi faaliyet karı/zararı
22.848
(6.001)
Finansman giderleri
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/zararı
22.848
(6.001)
-
3.650
-
19.198
(6.001)
-
-
19.198
(6.001)
Esas faaliyet karı/zararı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
14
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
Dönem vergi gideri
Sürdürülen faaliyetler dönem karı/zararı
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelir
(51.915)
(230.158)
(525)
İlişikte sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(4)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
Bağımsız denetimden geçmiş
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait
özkaynaklar değişim tablosu
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle bakiye
Ödenmiş
sermaye
Geçmiş
yıllar
kar/(zararları)
Net
dönem karı/
(zararı)
Toplam
özkaynak
50.000
-
(6.001)
43.999
-
-
(6.001)
19.198
19.198
13.197
63.197
Önceki yıl zararının geçmiş yıllar
kar (zarar) larına aktarımı
Yasal yedeklere aktarım
Temettü ödemesi
Net dönem karı
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bakiye
50.000
İlişikte sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(5)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
Bağımsız denetimden geçmiş
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait
nakit akış tablosu
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
Notlar
A.
İşletme Faaliyetlerden Nakit Akışları
Dönem Karı/Zararı
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler:
Kar payı gelirleri ile ilgili düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler:
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlardaki artiş
Diğer
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Alınan kar payı
Ödenen kar payı
B.
1 Ocak31 Aralık
2012
(15.029)
(6.175)
19.198
(6.001)
(1.516)
-
4
7.135
4 (372.609.327)
6 372.547.188
5, 7
22.293
10
11
(174)
6.656.238
(6.656.238)
-
-
-
1.506
-
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları (*)
-
50.000
Yabancı para çevirim farklarının etkisinden önce nakit ve
nakit benzerlerindeki net artış/azalış (A+B+C)
(13.523)
43.825
-
-
(13.523)
43.825
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Alınan kar payı
C.
1 Ocak31 Aralık
2013
14
Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri
üzerindeki etkisi
D.
Nakit ve nakit benzerinde meydana gelen net azalış
E.
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
3
43.825
-
F.
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
3
30.302
43.825
(*)
Dönem içerisinde ana ortak tarafından nakden ödenen sermaye tutarından oluşmaktadır.
İlişikte sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(6)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
1.
Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu
Asya Varlık Kiralama A.Ş. (“Şirket”), BDDK ve SPK’dan gelen izin doğrultusunda 10 Aralık 2012
tarihinde kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiştir.
Şirket’in amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Ana Ortaklık Banka ile işbirliği
içerisinde Kira Sertifikası ihracında bulunmaktır.
Çalışılmakta olan şirketlerin aktifinde bulunan menkul ve gayrimenkullerin Şirket’e devri yolu ile
şirketlere kaynak sağlanmakta olup bu değerlerin şirketlere kiralanması vasıtası ile geri ödemeler
alınmakta ve bu ödemeler sonucunda menkul ve gayrimenkuller şirketlere geri devredilmektedir.
Şirket’in merkezi adresi Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Kat:4 Ümraniye,
İstanbul’dur.
31 Aralık 2013 tarihinde şirketin 1 personeli bulunmaktadır. (31 Aralık 2012 – bulunmamaktadır).
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait hazırlanan finansal tablolar,
Şirket’in Yönetim Kurulu tarafından 3 Mart, 2014 tarihinde onaylanmıştır. Mevzuat çerçevesinde
Şirketin yetkili kurullarının ve düzenleyici kurumların finansal tabloları değiştirme yetkisi
bulunmaktadır.
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar
Şirket’in finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanan belli başlı muhasebe politikaları aşağıdaki
gibidir:
2.1
Sunuma ilişkin temel esaslar
2.1.1 Uygulanan Muhasebe Standartları
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun
olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları
ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.
Finansal tablolar, tarihi maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.
2.1.2 Muhasebe politikalarında ve açıklamalarda değişiklikler
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas
alınan muhasebe politikaları önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan
muhasebe politikaları aşağıda açıklanmış olup, 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe
giren yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumlarının Şirket’in mali durumu ve
performansı üzerinde etkisi olmamıştır. TFRS 13 kapsamında yapılması gerekli ek açıklamalar Not 17
de sunulmuştur.
(7)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar
ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe
girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması”
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama
alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri
için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2012 de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal
varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir.
TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe
uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin
ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi
riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın
erken uygulanmasına izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine
etkilerini değerlendirmektedir.
UFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler
Bu yorum, zorunlu vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili
yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda
bu yorum, zorunlu verginin sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem
içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık
getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir zorunlu verginin, asgari eşik aşılmadan
yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Bu yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yorumun geçmişe dönük olarak
uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
açıklamaları (Değişiklik)
TMSK, TFRS 13 „Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda
değer düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine
ilişkin bazı açıklama hükümlerini değiştirmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da
bir varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir
tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın
Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.
(8)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten korunma
muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)
TMSK, Şubat 2014’de TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına getirilen
değişlikleri yayınlamıştır. Bu değişiklik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler
sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin
durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu
standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır / yayınlanmamıştır
ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli
değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (değişiklik)
UFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf
tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna
ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını UFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde
gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in
finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki
değişiklikler – UFRS 9 (2013)
UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7’deki
ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. İşletmeler tüm riskten korunma
işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya devam etmek üzere
muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Bu Standart’ın zorunlu bir geçerlilik tarihi yoktur, fakat halen
uygulanabilir durumdadır ve yeni bir zorunlu geçerlilik tarihi, UMSK projenin değer düşüklüğü fazını
bitirdikten sonra belirlenecektir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
UFRS’ndaki iyileştirmeler
UMSK, Aralık 2013’de ‘2010–2012 dönemi’ ve ‘2011–2013 Dönemi’ olmak üzere iki dizi ‘UFRS’nda
Yıllık İyileştirmeler’ yayınlamıştır. Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen değişiklikler haricinde
değişiklikler 1 Temmuz 2014’den itibaren geçerlidir.
(9)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet
koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar
kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya
zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/
toplulaştırılabilir. İi) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin
faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetici’sine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye
dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler
derhal uygulanacaktır.
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 16.35(a) ve UMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde
yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek
şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa
değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili
bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması
beklenmemektedir.
(10)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Değişiklik, i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların UFRS 3’ün kapsamında olmadığı ii)
bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki muhasebeleşmeye
uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
UFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık ve finansal yükümlülüklere değil UMS 39
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak
sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye
dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması
beklenmemektedir.
KGK tarafından yayınlanan ilke kararları
Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik
aşağıdaki ilke kararlarını yayımlamıştır. “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlanma tarihi
itibariyle geçerlilik kazanmıştır ancak diğer kararlar 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanmıştır.
2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi
KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini
kolaylaştırmak amacıyla “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlamıştır. Bu düzenlemede yer
alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası
faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar dışında TMS’yi uygulamakla yükümlü olan
şirketlerin hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil etmesi amacıyla yayınlanmıştır. İlişikteki
finansal tablolar sözkonusu örneklere uygun olarak hazırlanmıştır.
2013-2 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
Karara göre i) ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (pooling of interest) yöntemi
ile muhasebeleştirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla finansal tablolarda şerefiyeye yer verilmemesi gerektiği
ve iii) hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başı
itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluştuğu raporlama
döneminin başından itibaren karşılaştırmalı olarak sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır. Söz konusu
kararların Şirket'in finansal tablolarında bir etkisi olmamıştır.
(11)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2013-3 İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi
İntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal araç
olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiştir. Söz konusu kararların Şirket'in
finansal tablolarında bir etkisi olmamıştır.
2013-4 Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi
Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karşılıklı iştirak
ilişkisi olarak tanımlanmış ve karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu, yatırımın türüne ve
uygulanan farklı muhasebeleştirme esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilke kararı ile
konu aşağıdaki üç ana başlık altında değerlendirilmiş ve her birinin muhasebeleştirme esasları
belirlenmiştir.
i)
ii)
iii)
Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu,
İştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına
sahip olması durumu
İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında
muhasebeleştirdiği bir yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumu.
Söz konusu kararların Şirket'in finansal tablolarında bir etkisi olmamıştır.
2.1.3 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in cari dönem finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır.
2.1.4 Kullanılan para birimi
Finansal tablolar, Şirket’in faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonucu, Şirket’in
geçerli para birimi olan ve finansal tablo için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade
edilmiştir.
2.1.5 Netleştirme/Mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net
olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
2.1.6 Muhasebe Politikalarında değişiklikler ve hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye
dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir.
(12)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.1.7 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak
şekilde finansal tablolara yansıtılır. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminde muhasebe
tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
2.1.8 İşletmenin Sürekliliği
Şirket, finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.
2.2
Önemli muhasebe politikalarının özeti
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir
Ücret, komisyon ve kar payı gelir/giderleri
(i) Ücret ve komisyon gelirleri
Ücret ve komisyonlar ilgili dönemdeki gelir tablosunda tahhakkuk esasına göre
muhasebeleştirilmektedir. Komisyon gelirleri faizsiz menkul kıymet kullanım sertifikası ihrac eden
finansal kurumlara verilen aracılık hizmetlerinden alınan komisyonlardan oluşmaktadır.
(ii) Kar payı gelir ve gideri
Kar payı gelir ve giderleri ilgili dönemdeki gelir tablosunda tahakkuk esasına göre
muhasebeleştirilmektedir. Kar payı gelirleri katılım hesaplarından elde edilen gelirleri kapsamaktadır.
Ticari alacaklar
Doğrudan nitelikli yatırımcıya faizsiz menkul kıymet kullanım sertifikası (SUKUK/kira sertifikası)
tedariki (ihracı) ile oluşan, Şirket’in aracılık işlemlerinden kaynaklanan ticari alacaklar iç verim oranı
yöntemine göre değerlendirilmektedir. Değerleme sonucuna göre, döneme isabet eden ilgili kar payı
ticari alacaklara eklenmek suretiyle muhasebeleştirilmektedir.
Doğrudan hizmet tedariki ile oluşan Şirket’in aracılık faaliyetlerinden kaynaklanan ticari alacaklar iç
verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir
faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, orijinal iç verim oranının etkisinin önemsiz olması
durumunda fatura tutarı esas alınarak değerlendirilmiştir.
Finansal borçlar
Doğrudan nitelikli yatırımcıya faizsiz menkul kıymet kullanım sertifikasının (SUKUK/kira sertifikası)
tedariki (ihracı) ile oluşan, Şirket’in aracılık işlemlerinden kaynaklanan ticari borclar iç verim oranı’
yöntemine göre değerlendirilmektedir. Değerleme sonucuna göre, döneme isabet eden ilgili gider payı
ticari borclara eklenmek suretiyle muhasebeleştirilmektedir.
(13)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
İç verim oranı yöntemi
İç verim oranı yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili kar payı gelirinin
ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. İç verim oranı yöntemiı; finansal aracın beklenen ömrü
boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini
nakit toplamını, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Satım ve geri alım anlaşmaları
Geri almak kaydıyla satılan menkul kıymetler (“repo”) finansal tablolara yansıtılır ve karşı tarafa olan
yükümlülük müşterilere borçlar hesabına kaydedilir. Geri satmak kaydıyla alınan menkul kıymetler
(“ters repo”), satış ve geri alış fiyatı arasındaki farkın iç iskonto oranı yöntemine göre döneme isabet
eden kısmının ters repoların maliyetine eklenmesi suretiyle hazır değerler hesabına ters repo
alacakları olarak kaydedilir.
Faaliyet Kiralamalar (Şirket’in “kiralayan” olduğu durumlar)
Faaliyet kiralaması ile ilgili işlemler ilgili sözleşme hükümleri doğrultusunda ve tahakkuk esasına göre
muhasebeleştirilmektedir. Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal
yöntem ile dönem kar/zararına kaydedilir.
Finansal Kiralama İşlemleri
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri, finansal
kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın gerçeğe uygun değeri, ya da
asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı
olan yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal kiralama
ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan ana para ödemesi
olarak ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda katılım payı
hesaplanmasını sağlar.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, özel cari hesap ve satın alım tarihinden itibaren orijinal
vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer
değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
(14)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar, dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş
finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile
bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Şirket, bilanço tarihinden
sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu
yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar
Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir
yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların
çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği
durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün
yerine getirilmesi için Şirket’ten kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz konusu
yükümlülük “Koşullu” olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır.
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Kurumlar vergisi
Kurumlar vergisi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanmakta olup, bu vergi dışındaki vergi
giderleri faaliyet giderleri içerisinde muhasebeleştirilmektedir.
Cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülükleri, mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz
konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi
durumunda mahsup edilir.
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer
alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi
hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla geçerli bulunan vergi
oranları kullanılır.
Önemli geçici farklar, maddi varlık değer düşüklüğü karşılığından, personel prim tahakkukundan,
duran varlıkların ve menkul kıymetlerin kayıtlı değeri ile vergi matrahı arasındaki farklardan ve kıdem
tazminatı karşılığından doğmaktadır.
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir
geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.
Şirketin 31 Aralık 2013 itibari ile ertelenmiş vergi geliri/gideri bulunmamaktadır (31 Aralık 2012:
Yoktur).
(15)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Nakit akım tablosu
Nakde eşdeğer varlıklar döneme isabet eden kasa ve kar payı gelir reeskontlar hariç orijinal vadesi üç
aydan kısa olan bankalardan alacaklardan oluşmaktadır.
Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği
dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir.
İlişkili taraflar
Finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (bu Standartta ‘raporlayan işletme’ olarak kullanılacaktır)
ilişkili olan kişi veya işletmedir.
(a)
Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle
ilişkili sayılır:
Söz konusu kişinin,
(i)
raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması
durumunda,
(ii)
raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
(iii) raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici
personelinin bir üyesi olması durumunda.
(b)
Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile
ilişkili sayılır:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana
ortaklık, bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).
İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin)
iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde.
Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.
İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz
konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.
İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin
çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması
halinde. Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan
işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir.
İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol
edilmesi halinde.
(a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin
bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici
personelinin bir üyesi olması halinde.
İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da
yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
(16)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan
şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve
giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahmin ve varsayımlar
yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahmin ve
varsayımlardan farklılık gösterebilir. Ayrıca belirtilmesi gereken önemli muhasebe değerlendirme,
tahmin ve varsayımlar ilgili notlarda açıklanmaktadır.
2.4
Bölümlere İlişkin Raporlama
Şirket’in halka açık olmaması sebebiyle bölümlere ilişkin raporlama yapılmamıştır.
3.
Nakit ve nakit benzerleri
31 Aralık2013
31 Aralık 2012
Banka
-özel cari hesap
-katılma hesabı
30.312
28.485
1.827
43.825
3.825
40.000
Toplam
30.312
43.825
Nakde eşdeğer varlıklar döneme isabet eden işletmenin banka hesaplarındaki katılım hesabı ve özel
cari hesaplardan oluşmaktadır. 31 Aralık2013 tarihinde nakit ve nakit benzerleri tutarı 30.312 TL (31
Aralık 2012: 43.825 TL) olup tamamı Türk Lirasından oluşmaktadır (31 Aralık 2012 tamamı Türk
Lirası).
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, katılım hesabı ve özel cari hesapların tamamı (31 Aralık 2012 –
Tamamı) ilişkili kuruluş olan bankada bulunmaktadır.
Nakit akım tablosu açısından 31 Aralık 2013 tarihinde nakde eşdeğer varlıkların kırılımı aşağıdaki
gibidir.
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Banka
-özel cari hesap
-katılma hesabı
30.302
28.485
1.817
43.825
3.825
40.000
Toplam
30.302
43.825
Katılma hesabıların vadesi 3 aydan kısa olup ortalama kar payı oranı %6,86’dir.
(17)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
4.
Ticari alacak ve borçlar
a)
Kısa vadeli ticari alacaklar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
İhraç edilen menkul kıymetlere istinaden ana ortaklıktan
alınacak tutarlar
Diğer alacaklar
372.547.188
62.139
-
Toplam
372.609.327
-
İhraç edilen menkul kıymetlere istinaden ana ortaklıktan (Asya Katılım Bankası A.Ş.) alınacak tutarlar
SUKUK (kira sertifikası) ihraçları ile fonlanan gayrimenkul satım- geri kiralama (finansal kiralama) ve
bireysel/kurumsal finansal destek faaliyetleri ile ilişkilidir.
Diğer alacaklar Şirketin’in kira sertifikalarının ihracına ilişkin Asya Katılım Bankası A.Ş.’ye vermiş
olduğu aracılık hizmetleri ile ilgili komisyonlardan oluşmaktadır.
Kira sertifikası ISIN kod
Satış değeri
31 Aralık 2013
Reeskont
Net defter değeri
TRDASVK31417
TRDASVK21418
TRDASVK21426
TRDASVK41416
TRDASVK41424
125.000.000
75.000.000
50.075.212
50.000.000
70.036.768
702.841
986.803
344.815
270.724
130.025
125.702.841
75.986.803
50.420.027
50.270.724
70.166.793
Toplam
370.111.980
2.435.208
372.547.188
b)
Kısa vadeli ticari borçlar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Satıcılara borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
3.852
4.901
1.617
Toplam
8.753
1.617
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Kısa vadeli diğer ticari alacaklar
69
1.911
Toplam
69
1.911
5.
Diğer dönen varlıklar ve yükümlülükler
a) Diğer dönen varlıklar
(18)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
5.
Diğer dönen varlıklar ve yükümlülükler (devamı)
b) Diğer kısa vadeli yükümlülükler
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
Ödenecek giderler
16.683
463
120
-
Toplam
17.146
120
6.
Kısa vadeli borçlanmalar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
İhraç edilen menkul kıymete ilişkin borç
372.547.188
-
Toplam
372.547.188
-
Kira sertifikası ISIN kod
Satış değeri
31 Aralık 2013
Reeskont
Net defter değeri
TRDASVK31417
TRDASVK21418
TRDASVK21426
TRDASVK41416
TRDASVK41424
125.000.000
75.000.000
50.075.212
50.000.000
70.036.768
702.841
986.803
344.815
270.724
130.025
125.702.841
75.986.803
50.420.027
50.270.724
70.166.793
Toplam
370.111.980
2.435.208
372.547.188
Halka arz edilen kira sertifikalarından "TRDASVK31417" ISIN kodlu, 27-28 Şubat 2013 ve 1 Mart 2013
tarihlerinde halka arz edilen 125.000.000 TL nominal ve satış değerli, 364 gün vadeli, 4 Mart 2014 itfa
tarihli kira sertifikası olup, 5 Mart 2013 tarihinden itibaren işlem görmeye başlamıştır. Halka arzda kira
sertifikalarına ilişkin yıllık gelir dağıtım oranı %7,10 olarak belirlenmiş (dönemsel gelir dağıtım oranı
%1,775) buna göre 1.-TL Satış değerli kira sertifikası 1.- TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen diğer kira sertifikalar aşağıdaki gibidir;
-
(*)
"TRDASVK21418" ISIN kodu ile 5 Kasım 2013 tarihinde ihraç edilen 75.000.000 TL nominal ve
satış değerli, 98 gün vadeli,% 8.50 kupon oranlı, 11 Şubat 2014 itfa tarihli kira sertifikası,
"TRDASVK21426" ISIN kodu ile 26 Kasım 2013 tarihinde ihraç edilen 49.999.213 TL nominal ve
50.075.212* TL satış değerli, 91 gün vadeli, %9 kupon oranlı, 25 Şubat 2014 itfa tarihli kira
sertifikası,
"TRDASVK21416" ISIN kodu ile 10 Aralık 2013 tarihinde ihraç edilen 50.000.000 TL nominal ve
satış değerli, 119 gün vadeli,%9,40 kupon oranlı, 8 Nisan 2014 itfa tarihli kira sertifikası,
"TRDASVK21424" ISIN kodu ile 17 Aralık 2013 tarihinde ihraç edilen 70.000.000 TL nominal ve
70.036.768* TL satış değerli, 105 gün vadeli, %9,30 kupon oranlı, 1 Nisan 2014 itfa tarihli kira
sertifikasından oluşmaktadır.
İhraç tarihinden sonraki tarihlerde satılan kira sertifikalarının satış fiyatları, satışın gerçekleştiği
günkü değerinden belirlenmiştir.
(19)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
7.
Vergi varlık ve yükümlülükleri
a)
Genel
Şirket, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir.
1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oranı %20’dir. Kurumlar vergisi, ilgili
olduğu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan
edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık
dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve
bu şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak
kaydıyla dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi
dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in taşınabilir vergi zararı bulunmamaktadır (31 Aralık 2012 - 2.856
TL).
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin bilançoda yansıtılan dönem
karı vergi yükümlülüğünün kırılımı aşağıda sunulmuştur:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Cari yıl kurumlar vergisi
Dönem içinde peşin ödenen vergiler
3.650
(226)
-
Toplam
3.424
-
8.
Özkaynaklar
a)
Ödenmiş sermaye
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle ödenmiş sermaye tutarı 50. 000 TL olup
her biri 1 TL tutarında 50.000 adet hisseden oluşmaktadır. Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012
tarihleri itibariyle imtiyazlı hisse senetleri bulunmamaktadır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket’in yasal sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2013
Tutar (tarihi)
%
31 Aralık 2012
Tutar (tarihi)
%
Asya Katılım Bankası A.Ş.
50.000
100
50.000
100
Toplam ödenmiş sermaye
50.000
100
50.000
100
(20)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
9.
Karşılıklar, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler
Şirketin şarta bağlı varlık ve yükümlülükleri bulunmamaktadır.
10.
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı
Kar payı gelirleri
Kira sertifikaları işlem komisyon gelirleri
TRDASVK31417 gelir reeskontu
TRDASVK21418 gelir reeskontu
TRDASVK21426 gelir reeskontu
TRDASVK41416 gelir reeskontu
TRDASVK41424 gelir reeskontu
11.
1 Ocak 31 Aralık 2012
6.656.238
307.910
702.841
986.803
344.815
270.724
130.025
-
9.399.356
-
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
6.656.238
3.970
702.841
986.803
344.815
270.724
130.025
-
9.095.416
-
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
34.478
10.338
2.305
191
4.603
6.001
51.915
6.001
Finans sektörü faaliyetleri maliyeti
Kar payı giderleri
Kira sertifikaları işlem komisyon giderleri
TRDASVK31417 gider reeskontu
TRDASVK21418 gider reeskontu
TRDASVK21426 gider reeskontu
TRDASVK41416 gider reeskontu
TRDASVK41424 gider reeskontu
12.
1 Ocak 31 Aralık 2013
Genel yönetim giderleri
Danışmanlık ve denetim giderleri
Kayıt ücretleri
Kira giderleri
Bilgi işlem giderleri
Diğer
(21)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
13.
Pazarlama giderleri
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
Kira sertifikası ihraç giderleri
İlan ve reklam giderleri
230.049
109
-
Toplam
230.158
-
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
Kar payı gelirleri
1.506
-
Toplam
1.506
-
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Özel cari hesap
Katılım hesabı
28.485
1.827
3.825
40.000
Toplam
30.312
43.825
14.
15.
Finansal yatırım faaliyetlerinden gelirler
İlişkili taraf açıklamaları
İlişkili taraflarla mevduat bakiyeleri
Asya Katılım Bankası A.Ş.
İlişkili taraflarla ticari alacak bakiyeleri
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
372.547.188
125.702.841
75.986.803
50.420.027
50.270.724
70.166.793
-
62.139
-
372.609.327
-
Asya Katılım Bankası A.Ş. :
Kira sertifikaları
- TRDASVK31417
- TRDASVK21418
- TRDASVK21426
- TRDASVK41416
- TRDASVK41424
Diğer alacaklar
Toplam
(22)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
15.
İlişkili taraf açıklamaları (devamı)
Asya Katılım Bankası A.Ş. ile Asya Varlık Kiralama A.Ş. arasında imzalanan Garanti Sözleşmesi’ne
gore; Asya Katılım Bankası A.Ş. mal ve hizmet alımları için kullandıracağı Kurumsal Finansman
Desteği (KFD) kredileri kapsamındaki üçüncü şahıslardan olan alacakların muacceliyet tarihinde ilgili
borçlular tarafından ödeneceğini kayıtsız şartsız ve gayrikabili rücu garanti eder. Asya Katılım Bankası
A.Ş. ayrıca yukarıda belirtilen borçluların ilgili ödemeleri muacceliyet tarihinde gerçekleştirmemeleri
halinde, Şirket’in söz konusu ödenmeyen tutarlardan kaynaklanan tüm zararını derhal tazmin
edeceğini kabul ve taahhüt eder.
İlişkili taraflarla ticari borç bakiyeleri
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Asya Katılım Bankası A.Ş.
3.852
-
Toplam
3.852
-
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Kar payı geliri
1. İhraç kiralama bedelleri
Kira sertifikası ihracı ile ilgili giderler
Kuruluş giderleri
1.506
6.656.238
307.911
776.685
-
Toplam
7.742.340
-
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
2.305
118
6.656.238
-
İlişkili taraflardan elde edilen gelirler
İlişkili taraflara yapılan giderler
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Kira giderleri
Bankacılık işlem ve komisyon giderleri
1. İhraç kira sertifikası gelirlerinin yansıtılması
Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Komisyon giderleri
1.140
Toplam
6.659.801
(23)
-
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
16.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi
Kredi riski
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de
taşımaktadır.
Ticari alacaklar
Diğer
İlişkili
taraf
taraf
31 Aralık 2013
Diğer alacaklar
İlişkii
Diğer
taraf
taraf
Bankalardaki
mevduat ve ters
repo
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi
riski (A+B)
- Azami riskin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
372.609.327
372.547.188
-
-
295
-
30.312
-
372.609.327
-
-
295
30.312
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
-
-
-
-
-
Diğer alacaklar
İlişkii
Diğer
taraf
taraflar
Bankalardaki
mevduat ve ters
repo
Ticari alacaklar
Diğer
İlişkili
taraf
taraflar
31 Aralık 2012
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi
riski (A+B)
- Azami riskin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
-
-
-
1.911
43.825
-
-
-
-
1.911
43.825
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
-
-
-
-
-
(24)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
16.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
i.
Likidite riski
Likidite riski, Şirket’in SUKUK (kira sertifikası) ihraçlarına ilişkin nitelikli yatırımcıya olan dolaylı
yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir ve sığ piyasa yapısı ve piyasada oluşan engeller
nedeniyle pozisyonlardan çıkılamaması durumunda ortaya çıkabilecek zarar riski olarak
tanımlanmıştır. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon
kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, SUKUK’ları ihraç eden
finansal kurumun ve dolaylı olarakda Şirket’in ilişkili yükümlülükleri yerine getirememesi sonucu likidite
riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, finansal kurumlarla garanti sözleşmeleri
imzalayarak muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı
elde etmek garantisi almak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
Likidite Riski
31 Aralık 2013
1 aya
kadar
1 ay 1 yıl arası
1 yıl 5 yıl arası
Vadesiz
Toplam
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer kısa vadeli alacaklar
Diğer dönen varlıklar
30.312
70
225
372.609.327
-
-
-
30.312
372.609.327
70
225
Toplam varlıklar
30.607
372.609.327
-
-
372.639.934
İhraç edilen kira sertifikaları
Ticari borçlar (net)
Diğer yükümlülükler
8.753
17.146
372.547.188
-
-
-
372.547.188
8.753
17.146
Toplam yükümlülükler
25.899
372.547.188
-
-
372.573.087
4.708
62.139
-
-
66.847
1 aya
kadar
1 ay 1 yıl arası
1 yıl 5 yıl arası
Vadesiz
Toplam
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer kısa vadeli alacaklar
Diğer dönen varlıklar
43.825
1.500
411
-
-
-
43.825
1.500
411
Toplam varlıklar
45.736
-
-
-
45.736
İhraç edilen kira sertifikaları
Ticari borçlar (net)
Diğer yükümlülükler
1.737
-
-
-
1.737
Toplam yükümlülükler
1.737
-
-
-
1.737
43.999
-
-
-
43.999
Likidite riski
31 Aralık 2012
Likidite riski
(25)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
16.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre analizi aşağıdaki
gibidir:
Toplam finansal yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Ticari borçlar – ilişkili taraflara
Ticari borçlar – ilişkili olmayan taraflara
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Kayıtlı
değeri
Sözleşme
uyarınca
nakit akışı
3 aydan
kısa
3-12 ay
arası
1 yıl 5 yıl arası
5 yıl
ve üzeri
372.547.188
3.852
4.901
17.146
378.546.303
3.852
4.901
17.146
127.872.382
3.852
4.901
17.146
250.673.921
-
-
-
372.573.087
378.572.202
127.898.281
250.673.921
-
-
Piyasa riski
Döviz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarlılık analizi
Şirket’in yabancı para cinsinden gösterilen varlıklar ve yükümlülükler ile alım satım taahhütleri
bulunmamaktadır.
17.
Finansal araçlar
Finansal enstrümanların gerçeğe uygun değeri
Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın
satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır.
Şirket, finansal enstrümanların tahmini gerçeğe uygun değerlerini halihazırda mevcut piyasa bilgileri
ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini
değerlendirip gerçeğe uygun değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir.
Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Şirket’ in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların
göstergesi olamaz.
Şirketin finansal tablolarında gerçeğe uygun değeri ile yansıtılan finansal varlık ve yükümlülükleri
bulunmamaktadır.
Şirketin finansal tablolarında maliyet veya itfa edilmiş maliyet ile taşınan finansal varlık ve
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerine ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir:
(26)
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
17.
Finansal araçlar (devamı)
i.
Finansal varlıklar:
Nakit ve nakit benzerleri ile kısa vadeli diğer alacakların kısa vadeli olmaları sebebiyle gerçeğe uygun
değerlerinin kayıtlı değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır.
Ticari alacakların (kira sertifikalarının ihracına ilişkin alacaklar) gerçeğe uygun değeri kalan vadelerine
göre nakit girişlerinin, değişen ülke risk primi ve piyasa faiz oranı değişimleri göz önünde
bulundurularak hesaplanan oranlarla indirgenmesi yoluyla hesaplanmaktadır.
ii.
Finansal kaynaklar:
Kısa vadeli olmaları sebebiyle ticari borçların gerçeğe uygun değerlerinin kayıtlı değerlerine yaklaştığı
varsayılmaktadır.
Kısa vadeli borçların (kira sertifikalarının ihracına ilişkin yükümlülükler) gerçeğe uygun değeri, kalan
vadelerine göre nakit çıkışlarının, değişen ülke risk primi ve piyasa faiz oranı değişimleri göz önünde
bulundurularak hesaplanan oranlarla indirgenmesi yoluyla hesaplanmaktadır.
Şirket’in finansal varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerleri ve kayıtlı değerleri aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2013
Gerçeğe
uygun
Kayıtlı
değeri
değeri
Nakit ve nakit benzerleri (Not 3)
Ticari alacaklar (Not 4)
Kısa vadeli borçlanmalar (Not 6)
Ticari borçlar (Not 4)
30.312
372.037.736
371.975.597
8.753
30.312
372.609.327
372.547.188
8.753
31 Aralık 2012
Gerçeğe
uygun
Kayıtlı
değeri
değeri
43.825
1.617
43.825
1.617
Gerçeğe uygun değer ölçümleri hiyerarşi tablosu 31 Aralık 2013 itibariyle aşağıdaki gibidir:
Finansal durum tablosunda gerçeğe uygun değerden
taşınan finansal varlıklar
Ticari alacaklar (Not 4)
Kısa vadeli borçlanmalar (Not 6)
(27)
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
-
372.037.736
371.975.597
-
Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
18.
Bilanço sonrası hususlar
Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
19.
Finansal tabloların önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir
ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar
Yoktur (31 Aralık 2012 - Yoktur).
20.
Taahhütler
Yoktur (31 Aralık 2012 - Yoktur).
(28)
Download

asya vks - Asya Varlık Kiralama