DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Sun Plaza
No:24
34398 Maslak
İstanbul, Türkiye
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
24 Ocak 2014
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2014/21
KONU
31.12.2013 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin
Açıklamalar.
Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin
değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki
esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler
- Hisse Senetleri
- Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden
oluşan yatırım fonu katılma belgeleri
- Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve
değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler

Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler
Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir.
Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre
borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı
olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin
ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.
2014Y/21

İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler
Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye
esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil)
iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi
suretiyle hesaplanır.
Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak Borsa İstanbul
(“BİST”) Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri BİST
tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu
çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda BİST’te son işlem günü olan 31.12.2013 tarihi itibariyle
tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 4 ncü Geçici Vergi dönemine ilişkin
olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate
alabilirsiniz.
VALÖR
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
TAHVİL TANIMI TAKAS FİYATI*
Kamu Menkul Kıymetleri
Devlet Tahvilleri
TRT290114T18
101,380
TRT260214T10
103,272
TRT050314T14
103,050
TRT020414T16
103,040
TRT090414T19
97,725
TRT210514T12
144,658
TRT040614T12
100,361
TRT110614T13
96,313
TRT160714T17
102,670
TRT060814T34
94,622
TRT060814T18
105,253
TRT240914T15
100,508
TRT011014T19
144,167
TRT191114T18
92,158
TRT070115T13
100,089
TRT110215T16
137,004
TRT290415T14
130,216
TRT130515T11
94,558
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
2014Y/21
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
TRT170615T16
TRT071015T12
TRT270116T18
TRT040516T11
TRT280916T19
TRT040117T14
TRT080317T18
TRT251017T18
TRT240118T19
TRT140218T10
TRT200618T18
TRT141118T19
TRT150120T16
TRT110320T18
TRT010420T19
TRT060121T16
TRT210721T11
TRT120122T17
TRT230222T13
TRT140922T17
TRT080323T10
TRT270923T11
Kira Sertifikaları
31.12.2013
TRD180215T17
31.12.2013
TRD190815T10
Özel Sektör Menkul Kıymetleri
Kot Dışı Finansman Bonosu
31.12.2013
TRDASVK41424
31.12.2013
TRDABVKK1413
Kot Dışı Finansman Bonosu
31.12.2013
TRFGRFA61412
31.12.2013
TRFALTN91419
Kot Dışı Özel Sektör Tahvili
31.12.2013
TRSDSTF31413
31.12.2013
TRSTBTFE1414
31.12.2013
TRSLBTVE1412
31.12.2013
TRSGRFKK1412
3
100,463
99,490
101,915
121,683
102,531
102,570
100,102
101,723
104,564
90,281
94,009
96,183
107,127
98,623
137,096
124,131
118,618
100,772
114,741
92,877
84,283
94,085
98,817
102,614
100,114
100,565
96,134
100,727
101,181
98,888
102,837
96,724
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
2014Y/21
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
TRSVDTFA1412
TRSDDKFA1413
TRSTHEHA1417
TRSKCTF11513
TRSGLMD11512
TRSCFAK11513
TRSNURL11511
TRSNTHL11514
TRSCKKB21510
TRSAYGZ31511
TRSULFK41519
TRSTPFC51518
TRSEKOF51516
TRSVERA51517
97,577
98,316
104,153
103,163
101,427
101,862
101,686
100,000
99,844
99,040
101,747
101,795
101,921
101,112
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
TRSLDFK61513
TRSZORN81517
TRSPLDG91517
TRSALTN91511
TRSZORNE1512
TRSNTHLK1517
TRSORFNK1518
TRSLBTVA1515
TRSPLENA1516
TRSRNSHA1514
TRSGLMD41618
TRSDEVA61615
TRSRGYO61615
TRSRNSH71616
100,537
101,098
102,123
100,703
101,013
100,909
101,372
100,995
100,788
99,689
99,994
99,903
100,143
102,461
31.12.2013
TRSCRSIA1615
101,067
31.12.2013
31.12.2013
Özel Sektör Tahvili
TRSTISB11413
TRSTEBK41416
99,359
97,446
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
TRSINGBK1414
TRSAKBK41512
TRSDZBK51513
TRSDZBK21615
92,405
100,216
100,776
101,321
4
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
2014Y/21
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
Kot Dışı Banka Bonosu
TRQAKYB11437
TRQDZBK31436
99,290
98,082
Banka Bonosu
TRQVKFB11416
99,643
TRQTISB11417
99,361
TRQVKFB21415
98,645
TRQTEBK31411
98,514
TRQTISB31423
98,506
TRQTISB31415
98,506
TRQTISB41422
97,682
TRQTISB51413
96,64
TRQVKFB61411
96,313
Kot Dışı Varlığa Dayalı MK
TRPAKYBK1416
90,694
TRPAKYB71516
122,609
* BİST Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat
gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır.
Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır.
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade
genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım,
danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal
veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana
başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali
Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve
onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya
zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine
veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri
kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair
risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı
olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi
zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
5
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download

Sirküleri indirmek için tıklayın. (306,99 KB)