13 04 2014
Sayı 25
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Genel Değerlendirme – Aralık 2013
2009-2012 yılları arasında olduğu gibi 2013 yılında da Türkiye ekonomisi ciddi oranda istihdam
yaratmaya devam etmektedir. 2012-2013 yılları arasında 496 bin kişiye daha istihdam yaratılmıştır.
TÜİK’in yıl sonu verilerine göre sektörel istihdam artış oranları tarımda yüzde -1.34, sanayide 4.31,
inşaatta 4.27, hizmetler sektöründe ise yüzde 4.12 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında yüzde 4
olarak gerçekleşen büyüme oranının sektörel istihdama benzer oranlarda yansıdığını ve Türkiye
ekonomisinin istihdam yaratma kapasitesini 2013 yılında da büyük ölçüde koruduğu görülmektedir.
İnşaat sektöründeki istihdam artışı dikkat çekerken, ekonomik yavaşlamadan en hızlı etkilenecek
sektörlerden olması bakımından 2014’e ilişkin daha düşük büyüme beklentileri nedeniyle bu
sektörde istihdam artışının seyri yavaşlayabilir.
Ekonominin 2013’te iş yaratma kapasitesinin korunduğunun göstergelerinden biri de açık
pozisyonların kayıtlı işsizlere oranıdır. 2012-2013 arasında dalgalı bir seyir izlemesine rağmen,
İŞKUR’un yayımladığı açık pozisyonlar, kayıtlı işsizlere göre daha fazla artış göstermiş ve 2012’deki
her yüz işsize önerilebilecek 5 açık iş pozisyon, 2013’de 6’ya yükselmiştir. Türkiye genelinde
istihdamın oransal olarak en fazla arttığı il %10.9 artış ile Yalova olurken, kişi sayısı bakımından 191.7
bin kişilik istihdam artışı ile İstanbul istihdamın en fazla arttığı il olarak kaydedilmiştir.
Kadınların işgücüne katılım oranları ve istihdamı 2013 yılında da artmaya devam etmiştir. 2012-2013
arasında 299 bin yeni kadın tarım dışı sektörlerde istihdam edilmiştir. Yeni kadın istihdamının dörtte
biri sanayide gerçekleşirken büyük oranı hizmetler sektöründe gerçekleşmiştir. Ancak maalesef
kadın işsizlik oranı, toplam işsizlik oranı olan yüzde 10’un üzerinde, yüzde 11.9 olarak
gerçekleşmiştir. Kadınlarda kayıt dışılık oranı 2012’deki yüzde 51.7 seviyesinden yüzde 49’a
düşmüştür. SGK tarafından açıklanan sigortalı çalışanlar verilerine göre ise, son 1 yılda istihdam
edilen her 100 kişiden 38’ini kadınlar oluşturmuştur ve kadın istihdamının en fazla arttığı sektör
yüzde 107.3 artış ile hizmetler sektörü altında ev içi çalışan faaliyetleri olarak gerçekleşmiştir.
www.tepav.org.tr | 2
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
2013’te Bingöl, yüzde 19.9 ile oransal olarak kadın istihdamının en fazla artış kaydettiği ildir. Çalışan
kadın sayısındaki artış miktarına bakıldığında ise 77.6 bin çalışan kadın artışı ile İstanbul en üst sırada
yer almıştır. 2013’te kadın istihdamının en yüksek olduğu il %32.6 ile Edirne olarak kaydedilmiştir.
2013’te Türkiye genelindeki iş yeri sayısı yüzde 4.8 artarak 1 milyon 611’e ulaşmıştır. İş yeri sayısının
en fazla arttığı sektör ise perakende ticaret sektörü olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan son bir
yılda esnaf sayısı 78 bin azalmıştır. Esnaf sayısı bölgedeki olumlu politik gelişmelerin etkisiyle en
fazla Batman, Urfa, Bayburt, Osmaniye, Gaziantep gibi doğu illerinde artış kaydetmiş ancak ülkenin
genelinde azalma göstermiştir. İşsizlik ödeneğine başvuranlar ve işsizlik ödeneği alan iş gücü
bakımından İstanbul 2013’te ilk sırayı almıştır. Türkiye genelinde 2013’te işsizlik ödeneğine başvuran
kişi sayısı 10.5 bin artmış, işsizlik ödeneği alanların sayısı ise 2.3 bin artış göstermiştir.
www.tepav.org.tr | 3
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
1-Temel İstihdam Göstergeleri
1.1-İstihdam, Katılım, İşsizlik…
Aralık 2012-2013 döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre iş gücü piyasasına 515 bin
kişi daha girmiştir. Böylece işgücü sayısı 28 milyon 71bine, işgücüne katılım oranı da 0,1 puan artışla
yüzde 50,1’e çıkmıştır. Buna paralel olarak geçen yıl, 496 bin kişiye daha istihdam yaratılmıştır.
İşsizliğin ise 19bin kişilik bir artış gösterdiği, Aralık 2012’de yüzde 10,1 olan işsizlik oranının Haziran
ayında yüzde 8,8’lere düşmesine rağmen yıl sonunda tekrar yüzde 10’a çıktığı görülmüştür.
Tablo 1. İşgücü Durumu (Bin Kişi / Mevsim etkilerinden arındırılmış)
İşgücü
İstihdam
İşsiz
İşgücüne
katılma oranı
(%)
İstihdam
oranı
(%)
İşsizlik Oranı
(%)
Ara.12
27.556
24.766
2.790
50,0
44,9
10,1
Oca.13
27.323
24.433
2.890
49,5
44,3
10,6
Şub.13
27.430
24.546
2.884
49,6
44,4
10,5
Mar.13
27.776
24.974
2.801
50,2
45,1
10,1
Nis.13
28.332
25.691
2.641
51,1
46,4
9,3
May.13
28.657
26.130
2.526
51,6
47,1
8,8
Haz.13
28.844
26.319
2.525
51,9
47,4
8,8
Tem.13
28.785
26.099
2.686
51,7
46,9
9,3
Ağu.13
28766
25960
2806
51,6
46,6
9,8
Eyl.13
28639
25808
2831
51,3
46,3
9,9
Eki.13
28 391
25 648
2 743
50,8
45,9
9,7
Kas.13
28 227
25 443
2 784
50,5
45,5
9,9
Ara.13
28 071
25 262
2 809
50,1
45,1
10,0
Aralık 20132012 Fark
515
496
19
Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi
Şekil 1:Temel Göstergeler (Ocak 2005=100)
www.tepav.org.tr | 4
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
işgücüne katılım endeksi
180.0
istihdam endeksi
işsiz endeksi
160.0
128,3
140.0
120.0
119,4
100.0
80.0
60.0
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
40.0
Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi
Türkiye İstatistik Kurumu’nca yayımlanan eksik istihdam verisi, istihdam ve işsizliğe ilişkin eğilimleri
anlamayı yardım eden bir kategoridir. İki alt başlığı olan eksik istihdamdan, “zamana bağlı eksik
istihdam”, referans haftasında istihdamda olan, esas işinde ve diğer işinde /işlerinde toplam olarak 40
saatten daha az süre çalışmış olup, daha fazla süre çalışmak istediğini belirten ve mümkün olduğu
takdirde daha fazla çalışmaya başlayabilecek olan kişileri kapsamaktadır.
“Yetersiz istihdam” ise zamana bağlı eksik istihdam kapsamında yer almamak koşuluyla, referans
haftasında istihdamda olan, son 4 hafta içinde mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek
olarak bir iş aramış olan ve böyle bir iş bulduğu takdirde2 hafta içinde çalışmaya başlayabilecek olan
kişileri kapsamaktadır.
Mevsimsel etkilerinden arındırıldığında eksik istihdam edilen kişilerin sayısının Aralık 2012’de 1
milyon 5 bin iken Aralık 2013’te 982 bine indiği ve eksik istihdam edilenlerin iş gücüne oranı yüzde 3,5
seviyesinde düştüğü görülmüştür.
www.tepav.org.tr | 5
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Öte yandan, kayıtlı işsiz sayısına önerebilecek açık iş pozisyonu dalgalı seyretmesine rağmen yıllar
itibari ile artma eğilimindedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış, İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Aralık
2012-2013 döneminde 2,3 milyondan 2,6 milyona çıkmış görünürken, açık iş pozisyonu da 112 binden
126 bine yükselmiştir. Bu, her 100 işsize önerilebilecek 5 açık iş pozisyonunda 6 iş pozisyonuna çıkış
anlamına gelmektedir.
Açık pozisyonların kayıtlı işsizlere oranı ise Temmuz 2013’te en yüksek seviyesine ulaşmıştır, ancak
sonrasında düşüşe geçen endeks kasım ayında tekrar yükselişe geçmiş ve toparlanmaya başlamıştır.
Şekil 2: Açık Pozisyonların Kayıtlı İşsizlere Oranı (2008=100)*
350
300
238.3
250
200
150
100
50
0
2008
2009
2010
Kaynak: İŞKUR İstatistikleri
2011
2012
2013
*Mevsimsellikten arındırılmış seriler
Sektörel Büyüme ve İstihdam
1.2.Kadın İstihdamı
Aralık 2013 verileri, kadın istihdamında son yıllarda gözlenen artma eğiliminin sürdüğüne işaret
etmektedir. Tarım dışı istihdama bakıldığında, Aralık 2013’te 4 milyon 998 bine ulaşan tarım dışı
kadın istihdamına 12 ayda 299 bin kadın çalışan katılmıştır. Aralık 2009’da 3 milyon 577 bin olan tarım
dışı kadın istihdamı, Aralık 2013’te 5 milyona ulaşarak 4 yılda yüzde 40’a yakın artış göstermiştir.
www.tepav.org.tr | 6
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Tablo 2. Kadın İstihdamındaki Değişim
Kadın İstihdamında Artış
(Bin kişi)
Toplam kadın
Tarım dışı
%
Aralık 2009
5.938
3.577
60,24%
Aralık 2010
6.382
3.787
59,34%
Aralık 2011
6.760
4.208
62,25%
Aralık 2012
7.299
4.699
64,38%
Aralık 2013
7.484
4.998
66,78%
Aralık 2013-2012 Fark
185
299
Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi
Şekil 3: Kadınların İş Gücüne Katılımı ve İşsizlik Oranları (%)*
35.0
30.4
30.0
25.0
20.0
15.0
12.2
10.0
5.0
0.0
2005
2006
2007
İşgücüne
2008
katılm
2009
oranı
2010
2011
2012
2013
İşsizlik oranı
Kaynak: TÜİK İşgücü Hanehalkı İstatistikleri
*Mevsimsellikten arındırılmış seriler
Aralık 2012-2013 döneminde 299 bin artan tarım dışı kadın istihdamının dörtte biri sanayide
sağlanmış ama asıl kadına iş yaratan hizmetler sektörü olmuştur.
Mevsimsellikten arındırılmış veriler, kadınların son yıllarda artan işgücüne katılımları ile 15 yaş üstü
kadınların işgücüne katılım oralarının Mart 2013 itibari ile yüzde 30’u geçtiğine işaret etmektedir.
Artan kadın işgücü arzına istihdam imkânlarının yeterince cevap vermemesi kadın işsizliğinin de
yüzde 11,9 ile genel ortalamanın 2 puan üstünde seyrettiğini göstermektedir.
www.tepav.org.tr | 7
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Şekil 4: Kadın İstihdamının Toplam İstihdama Oranı
31.0%
30.4%
30.0%
29.0%
28.0%
27.0%
26.0%
25.0%
Sep/13
May/13
Jan/13
Sep/12
May/12
Jan/12
Sep/11
May/11
Jan/11
Sep/10
May/10
Jan/10
Sep/09
May/09
Jan/09
Sep/08
May/08
Jan/08
Sep/07
Jan/07
May/07
Sep/06
May/06
Jan/06
Sep/05
May/05
Jan/05
24.0%
Kadın Istihdamının Toplam İstihdama Oranı
Kadın Istihdamının Toplam İstihdama Oranı (Mevsimellikten Arındırılmış)
Kaynak: TÜİK, TEPAV
Kayıt dışı istihdamda kadınların oranı Aralık 2012’de yüzde40 iken 2013 yılında yüzde 42,2ye
çıkmıştır. Aralık 2012-2013 döneminde kayıt dışı istihdam 585 bin azalırken bunun 106 bini kayıt dışı
çalışan kadın sayısındaki azalma ile ilgilidir. Kayıt dışında ağırlık yüzde 65 oranında tarım
sektöründedir. Tarım dışında ise kayıt dışı çalışan kadın sayısı3,6 milyonu aşan toplam tarım dışı kayıt
dışı çalışanların yüzde 35’ini oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle, tarım dışında çalışan her 100 kayıt
dışı çalışanın 35’ini kadınlar oluşturmaktadır.
Kadın istihdamında kayıt dışılık oranının Aralık 2013’te 12 ay öncesine göre 2 puan azalarak yüzde
49’a gerilediği gözlenmektedir. Tarımdaki kadın istihdamında kayıt dışı oranı bir önceki yıla göre
fazla değişim göstermemiş ve yüzde 65 olmuştur.
www.tepav.org.tr | 8
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Şekil 5: Kadınların Kayıt Dışı İstihdam Oranları (%)
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Tarım
Tarım Dışı
Toplam Kayıtdışılık Oran
2012 Aralık
66.8%
33.22%
51.7%
2013 Aralık
65.3%
34.70%
49.0%
Şekil 6: Aylık Kamu İstihdam Endeksi (Ocak 2009=100)*
180.00
156.25
160.00
140.00
120.00
118.89
100.00
123.19
80.00
60.00
Toplam Kamu İstihdamı
Kaynak: TÜİK, TEPAV
Kadın Kamu İstihdamı
2013
2012
2011
2010
2009
40.00
Erkek Kamu İstihdamı
*Mevsimsellikten arındırılmış seriler
www.tepav.org.tr | 9
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Şekil 7: Aylara Göre Kamu Çalışanı (4/c) Sayısı (Ekim 2008=100)
129.1
130.0
125.0
126.9
120.0
115.0
110.0
105.0
100.0
95.0
4/c_endeks
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
Dec/13
Sep/13
Jun/13
Mar/13
Dec/12
Sep/12
Jun/12
Mar/12
Dec/11
Sep/11
Jun/11
Mar/11
Dec/10
Sep/10
Jun/10
Mar/10
Dec/09
Sep/09
Jun/09
Mar/09
Dec/08
90.0
4/c (MA)_endeks
*MA: Mevsimsellikten arındırılmış
Şekil 8: Aylara Göre Toplam Sigortalı Çalışan Sayısı (Aralık 2013) (Ekim 2008=100)
130.0
128.9
125.0
126.0
120.0
115.0
110.0
105.0
100.0
95.0
90.0
Endeks
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
Endeks (Mevsimsellikten Arındırılmış)
*MA: Mevsimsellikten arındırılmış
Ekim 2008’de 100 olan toplam sigortalı çalışan sayısı Aralık 2013 itibari ile 126 olmuştur.
Mevsimsellikten arındırılmış seride ise Aralık 2013’teki değer 128,9 olmuştur. Mevsimsel etkiler
arındırıldığında istihdamın daha yüksek seviyede olduğu görülmektedir.
www.tepav.org.tr | 10
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Ev İşlerinde Çalışanların Sayısı Yüzde 92 Arttı
Türkiye genelinde sigortalı ücretli istihdamı geçen yıl 544 bin kişi, yani yüzde 4,6 artmıştır.
Mevsimsellikten arındırılmış seride ise aralık ayında sigortalı ücretli istihdamı 34 bin kişi
artmıştır. Sigortalı ücretli istihdamı en çok artan sektörlerin başında yaklaşık 77 bin istihdam
artışı ile bina ve çevre düzenleme faaliyetleri, 57 bin istihdam artışı ile perakende ticaret ve 38
bin istihdam artışı ile yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri sektörleri gelmektedir. Oransal
artışta ise yüzde 92,5 artış ile ev içi çalışanların faaliyetleri sektörü ilk sırada yer almaktadır. Bu
sektörü yüzde 51,2 ile telekomünikasyon ve yüzde 50,7 ile de gayrimenkul faaliyetleri sektörleri
izlemektedir.
Tablo 3. Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı En
Fazla Artan 10 Sektör (Aralık; 2013 – 2012)
Sektör
Yıllık artış
Aylık artış*
Bina ve Çevre
Düzenleme
Faaliyetleri
76.888
7.336
Perakende Ticaret
57.330
4.115
Yiyecek ve içecek
Hizmeti Faaliyetleri
Büro Yönetimi ve
Desteği Faaliyetleri
38.139
Şekil 9. Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı En Fazla
Değişen 10 Sektör (Aralık; 2013 – 2012)
Ev içi çalışanların
faaliyetleri
92.5%
Telekominikasyon
51.2%
3.984
Gayrimenkul
faaliyetleri
50.7%
36.910
3.912
Kanalizasyon
Toptan Ticaret
35.065
7.637
Havayolu taşımacılığı
37.2%
Bina İnşaatı
26.284
60
37.0%
Kara ve Boru Hattı
Taşımacılığı
Giyim Eşyaları
İmalatı
Bina Dışı Yapıların
İnşaatı
Fabrikasyon Metal
Ürünleri İmalatı
Madenciliği
destekleyici hizmet
23.242
2.405
Tüm Sektörler
22.385
19.267
1.949
-7.775
18.235
2.254
544.493
34.308
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
42.6%
Eczacılık ve eczacılığa
ilişkin malzeme imalatı
32.7%
Bina ve çevre
düzenleme faaliyetleri
26.6%
İstihdam faaliyetleri
26.4%
Bilimsel araştırma ve
geliştirme faaliyetleri
18.0%
0.0%
50.0%
100.0%
Aralık 2013’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 11
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Veterinerlik Hizmetlerinde Çalışanlar Yüzde 29 Azaldı
Sigortalı ücretli istihdamı en çok azalan sektörler incelediğinde diğer hizmet faaliyetleri
sektöründe 58 bin kişilik istihdam azalışı gözlenmiştir. Bu sektörü 22 bin istihdam azalışı ile idari
danışmanlık faaliyetleri, 8 bin istihdam azalışı ile insan sağlığı hizmetleri sektörleri izlemiştir.
Oransal olarak istihdamı en çok azalan sektörlerin başında ise yüzde 38,6 ile tütün ürünleri
imalatı sektörü gelmektedir. Veterinerlik hizmetleri sektöründeki istihdam azalışı yüzde 29,1
olurken, iyileştirme ve diğer artık yönetim hizmetleri sektöründeki istihdam azalışı yüzde 26,2
olmuştur.
Tablo 4. Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı En
Fazla Azalan 10 Sektör (Aralık; 2013 – 2012)
Sektör
Yıllık artış
Aylık artış*
Diğer Hizmet
Faaliyetleri
İdari Danışmanlık
Faaliyetleri
İnsan Sağlığı
Hizmetleri
Makine ve Ekipman
Kurulumu ve
Onarımı
-57.876
-5.026
-22.408
2.066
-7.923
1.081
-6.321
448
Tütün ürünleri imalatı
-38.6%
Ana Metal Sanayi
-4.953
-4
Kimyasal Ürünlerin
İmalatı
Bilgi Hizmet
Faaliyetleri
Ormancılık ve
Tomrukçuluk
Veterinerlik
Hizmetleri
Kömür ve Linyit
Çıkartılması
-4.493
-570
-3.139
Tüm Sektörler
Şekil 10. Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı En Fazla
Değişen 10 Sektör (Aralık; 2013 – 2012)
Veterinerlik hizmetleri
-29.1%
İyileştirme ve diğer atık
yönetim hizmetleri
-26.2%
-18.4%
Diğer hizmet faaliyetleri
-17.4%
Hanehalkları tarafından
kendi kullanımlarına…
-11.9%
Kamu yönetimi ve
savunma;zorunlu…
29
-10.7%
Kok kömürü ve petrol
ürünleri imalatı
-2.810
-107
-10.5%
Suyun toplanması
arıtılması ve dağıtılması
-2.561
-452
-9.8%
Ham petrol ve doğalgaz
çıkarımı
-2.243
-4.924
-8.9%
İdari danışmanlık
faaliyetleri
544.493
34.308
-60.0% -40.0% -20.0%
0.0%
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
Aralık 2013’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 12
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
İmalat Sanayideki İstihdam Artışı, Genel İstihdam Artışının Altında
Kaldı
İmalat sanayide istihdam edilen sigortalı ücretliler geçen yıl 144 bin kişi, yani yüzde 4,3
artmıştır. Bu orana göre imalat sanayide istihdam artışı genel istihdam artışının altında
kalmıştır. Mevsimsellikten arındırılmış seride ise aralık ayında sigortalı ücretli istihdamı imalat
sanayide yaklaşık 13 bin kişi artmıştır. İmalat sanayinin alt sektörlerinde son 1 yılda giyim
eşyaları imalatındaki istihdam artışı 22 bin olmuştur. Bu sektörü 18 bin artışlar ile fabrikasyon
metal ürünleri imalatı ve mobilya imalatı sektörleri izlemiştir. Oransal artışta da ilk sırada yüzde
32,7 ile eczacılık ve eczacılığa ilişkin malzeme imalatı yer almaktadır.
Tablo 5. İmalat Sanayide Sigortalı Ücretli (4/a)
Çalışan Sayısı En Fazla Artan 10 Sektör (Aralık;
2013 – 2012)
Sektör
Yıllık artış
Aylık artış*
Giyim Eşyaları
İmalatı
Fabrikasyon Metal
Ürünleri İmalatı
22.385
1.949
18.235
2.254
Mobilya İmalatı
17.667
1.173
Motorlu Kara Taşıtı
ve Römork İmalatı
Kauçuk ve Plastik
Ürünlerin İmalatı
Tekstil Ürünleri
İmalatı
Elektrikli Teçhizat
İmalatı
Gıda Ürünleri
İmalatı
Makine ve Ekipman
İmalatı
Metalik Olmayan
Ürünler İmalatı
15.736
1.262
Tüm İmalat Sanayi
Şekil 11. İmalat Sanayide Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan
Sayısı En Fazla Değişen 10 Sektör (Aralık; 2013 – 2012)
Eczacılık ve eczacılığa
ilişkin malzeme imalatı
32.7%
Mobilya imalatı
12.6%
Motorlu kara taşıtı ve
römork imalatı
12.6%
Ağaç, ağaç ürünleri ve
mantar üretimi
11.4%
Elektrikli teçhizat
imalatı
10.4%
12.984
1.603
11.144
754
10.311
1.566
Diğer imalatlar
10.4%
9.103
1.413
10.1%
8.337
608
Kağıt ve kağıt ürünleri
imalatı
7.993
144.493
1.148
Diğer ulaşım araçları
imalatı
8.6%
12.549
Deri ve ilgili ürünler
imalatı
8.6%
İçecek imalatı
8.5%
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
0.0%
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
20.0%
40.0%
Aralık 2013’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 13
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
İstihdam Edilen Her 100 Kişiden 38’ini Kadınlar Oluşturdu
Sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı 2013’te 205 bin artmıştır. Oransal olarak artış yüzde 6,9
olmuştur. Aralık ayındaki artış ise 20 bin olmuştur. Kadın istihdam artışı genel istihdam artışının
üzerinde değer almıştır. Mevcut olarak istihdam edilen her 100 çalışandan 26’sını kadınlar
oluştururken, geçen yıl istihdam edilen her 100 kişiden 38’ini kadınlar oluşturmaktadır. Kadın
istihdamı en fazla artan sektörlerin başında 31 bin ile bina ve çevre düzenleme faaliyetleri, 29
bin ile perakende ticaret ve 19 bin ile büro yönetimi ve desteği faaliyetleri yer almaktadır.
Anılan dönemde oransal olarak kadın istihdamını en fazla artıran sektörlerin başında ise yüzde
107,3 ile ev içi çalışanların faaliyetleri gelmektedir.
Tablo 6. Sigortalı Ücretli (4/a) Kadın Çalışan Sayısı
En Fazla Artan 10 Sektör (Aralık; 2013 – 2012)
Sektör
Yıllık artış
Aylık artış*
Şekil 12. Sigortalı Ücretli (4/a) Kadın Çalışan Sayısı En
Fazla Değişen 10 Sektör (Aralık; 2013 – 2012)
Ev içi çalışanların
faaliyetleri
107.3%
Bina ve Çevre
Düzenleme
Faaliyetleri
31.045
2.726
Perakende Ticaret
29.102
3.298
Büro Yönetimi ve
Desteği Faaliyetleri
Giyim Eşyaları
İmalatı
Yiyecek ve İçecek
Hizmeti Faaliyetleri
18.716
1.094
16.842
696
16.139
1.340
Eğitim
13.475
1.494
Gayrimenkul
faaliyetleri
Toptan Ticaret
11.446
1.592
Bina ve çevre
düzenleme faaliyetleri
36.1%
Ev İçi Çalışanların
Faaliyetleri
8.903
733
Eczacılık ve eczacılığa
ilişkin malzeme imalatı
34.4%
Konaklama
7.282
797
Posta ve kurye
faaliyetleri
30.7%
Gıda Ürünleri
6.314
İmalatı
Tüm Sektörler
205.125
(Kadın)
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
672
Madenciliği
destekleyici hizmet
85.9%
Havayolu taşımacılığı
52.1%
Ağaç, ağaç ürünleri ve
mantar üretimi
50.9%
Telekominikasyon
46.5%
41.4%
Kanalizasyon
22.3%
19.843
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
0.0%
50.0% 100.0% 150.0%
Aralık 2013’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 14
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
İmalat Sanayide Kadın İstihdamı En Çok Giyim ve Gıda
Sektörlerinde Arttı
İmalat sanayide istihdam edilen sigortalı ücretli kadın çalışan geçen yıl 55 bin artmıştır. Artış
oranı ise yüzde 7,5 olmuştur. Bu oran imalat sanayideki istihdam artışından daha yüksektir.
2013’te istihdam artışı ise yaklaşık 4 bin olmuştur. İmalat sanayide çalışanların yüzde 23’ünü
kadınlar oluştururken, yeni sağlanan istihdamın yüzde 38’ini kadınlar oluşturmaktadır. İmalat
sanayide kadın istihdamı en çok 17 bin kişi ile giyim eşyaları imalatı, 6 bin kişi ile de gıda ürünleri
imalatında olmuştur. Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar üretimi sektöründe kadın istihdamı yüzde
50,9 artmıştır.
Tablo 7. İmalat Sanayide Sigortalı Ücretli (4/a)
Kadın Çalışan Sayısı En Fazla Artan 10 Sektör
(Aralık; 2013 – 2012)
Şekil 13. İmalat Sanayide Sigortalı Ücretli (4/a) Kadın
Çalışan Sayısı En Fazla Değişen 10 Sektör (Aralık; 2013
– 2012)
Sektör
Yıllık artış
Aylık artış*
Giyim Eşyaları
İmalatı
Gıda Ürünleri
İmalatı
Fabrikasyon Metal
Ürünleri İmalatı
Kauçuk ve Plastik
Ürünler İmalatı
Elektrikli Teçhizat
İmalatı
Ağaç, Ağaç Ürünleri
ve Mantar Ürünleri
İmalatı
Tekstil Ürünleri
İmalatı
16.842
696
Ağaç, ağaç ürünleri ve
mantar üretimi
6.314
672
Eczacılık ve eczacılığa
ilişkin malzeme imalatı
5.083
309
4.539
Mobilya İmalatı
50.9%
34.4%
464
Elektrikli teçhizat
imalatı
19.9%
3.892
265
Mobilya imalatı
19.8%
3.234
128
Motorlu kara taşıtı ve
römork imalatı
16.6%
3.076
184
Kauçuk ve plastik
ürünler imalatı
15.0%
3.072
211
Motorlu Kara Taşıtı
2.712
ve Römork İmalatı
Metalik Olmayan
1.915
Ürünler İmalatı
İmalat Sanayi
55.030
(Kadın)
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
İçecek imalatı
12.3%
Diğer imalatlar
12.2%
Kağıt ve kağıt ürünleri
imalatı
12.0%
Fabrikasyon metal
ürünleri imalatı
11.9%
214
181
3.840
0.0%
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
20.0%
40.0%
60.0%
Aralık 2013’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 15
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
En Çok İşyeri Perakende Ticaret Sektöründe Açıldı
Aralık 2013 itibari ile Türkiye genelindeki işyeri sayısı 1 milyon 611’ine ulaşmıştır. İşyeri sayısı 1
yılda yüzde 4,8 yani 73 bin kadar artmıştır. Aralık ayındaki artış ise 6 binin üzerinde
gerçekleşmiştir. İşyeri sayısı 13 bin artış ile en çok perakende ticaret sektöründe artmıştır. Bu
sektörü 9 bin artış ile ev içi çalışanların faaliyetleri ve 6 binlik artışlar ile bina ve çevre düzenleme
faaliyetleri ile yiyecek ve içecek faaliyetleri sektörleri izlemiştir. Ev içi çalışanların faaliyetlerinde
işyeri sayısı 1 yılda yüzde 100,7 artmıştır. Havayolu taşımacılığında ise artış oranı yüzde 35,4
olmuştur.
Tablo 8. İşyeri Sayısı (4/a) En Fazla Artan 10 Sektör
(Aralık; 2013 – 2012)
Sektör
Şekil 14. İşyeri Sayısı (4/a) En Fazla Değişen 10 Sektör
(Aralık; 2013 – 2012)
Yıllık artış
Aylık artış*
Perakende Ticaret
13.015
-259
Ev içi çalışanların
faaliyetleri
Ev İçi Çalışanların
Faaliyetleri
Bina ve Çevre
Düzenleme
Faaliyetleri
Yiyecek ve İçecek
Hizmeti Faaliyetleri
9.067
582
Havayolu taşımacılığı
6.187
854
İstihdam faaliyetleri
30.1%
6.126
525
Bilimsel araştırma ve
geliştirme faaliyetleri
28.8%
Toptan Ticaret
5.597
1.078
27.5%
Kara ve Boru Hattı
Taşımacılığı
Büro Yönetimi,
Büro Desteği
Faaliyetleri
Toptan ve
Perakende Ticaret
Özel İnşaat
Faaliyetleri
Gayrimenkul
Faaliyetleri
Gayrimenkul
faaliyetleri
5.220
532
Kanalizasyon
24.5%
Tüm Sektörler
4.486
640
3.554
410
2.507
-72
2.302
180
73.286
6.285
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
100.7%
35.4%
Madenciliği
destekleyici hizmet
18.7%
Hanehalkları
tarafından kendi…
18.4%
Programcılık ve
yayıncılık faaliyetleri
17.6%
Telekominikasyon
15.2%
0.0%
40.0%
80.0% 120.0%
Aralık2013’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 16
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
3- İl Bazlı Veriler
2013’te Göre İstihdamını En Çok Artıran İl Yalova Oldu
Türkiye genelinde istihdam edilen her 100 kişiden 35’i İstanbul’da istihdam edilmiştir.
İstihdamını en çok artıran iller 192 bin ile İstanbul, 36 bin ile Antalya, 33 bin ile Ankara, 32 bin ile
İzmir ve 26 bin ile Bursa olmuştur. Oransal artışlara bakıldığında Yalova’nın istihdamını yüzde
10,9 oranında artırdığı görülmektedir. Yalova’yı, yüzde 10,3 ile Kilis, yüzde 10,2 ile Bitlis
izlemiştir. En fazla istihdam sağlayan iller arasında olan Sakarya, Gaziantep, Hatay, Antalya,
Denizli, Adana ve Kayseri de oransal artışta ilk 15 il arasında yer almaktadır.
Tablo 9. Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı En
Fazla Artan 15 İl (Aralık; 2013 – 2012)
İller
Şekil 15. Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı En Fazla
Değişen 15 İl (Aralık; 2013 – 2012)
Yıllık artış
Aylık artış*
İstanbul
191.744
14.417
Yalova
Antalya
36.304
3.644
Kilis
10.3%
Ankara
32.770
-3.848
Bitlis
10.2%
İzmir
31.770
4.202
Sakarya
9.7%
Bursa
26.471
2.252
Gaziantep
9.5%
Kocaeli
23.116
1.552
Hatay
9.4%
Gaziantep
22.018
2.249
Antalya
9.2%
Adana
18.745
228
Konya
14.617
668
Sakarya
13.437
1.168
Kayseri
13.072
778
Denizli
12.623
1.054
Hatay
12.300
1.397
Manisa
11.931
1.336
Tekirdağ
11.155
1.035
Tüm İller
544.493
34.308
10.9%
Siirt
8.5%
Hakkari
8.4%
Karabük
8.1%
Bingöl
8.1%
Denizli
7.6%
Adana
7.3%
Kırklareli
7.1%
Kayseri
6.9%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
Aralık 2013’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 17
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Esnaf Sayısı En Çok Urfa ve Batman’da Arttı
Türkiye genelinde 2013’te esnaf sayısı 78 bin, Aralık ayında da 12 bin azalmıştır. 75 ilde esnaf
sayısı azalırken sadece 6 ilde esnaf sayısı artmıştır. Esnaf sayısı artan iller Urfa, Batman,
Gaziantep, Osmaniye, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı. Oransal olarak esnaf sayısı yüzde 12,4
ile en çok Batman’da artmıştır. Batman’ı yüzde 4,5 artış ile Urfa, yüzde 3,7 artış ile Bayburt takip
etmektedir.
Tablo 10. Esnaf Sayısı (4/b) En Fazla Değişen 15 İl
(Aralık; 2013 – 2012)
İller
Şekil 16. Esnaf Sayısı (4/b) En Fazla Değişen 15 İl
(Aralık; 2013 – 2012)
Yıllık artış
Aylık artış*
1.076
-189
Batman
Batman
570
-62
Urfa
Gaziantep
184
-38
Bayburt
Osmaniye
65
-94
Osmaniye
0.7%
Bayburt
56
-8
Gaziantep
0.5%
Siirt
7
-52
Siirt
0.2%
Tunceli
-4
-5
Malatya
0.0%
Malatya
-6
-173
Tunceli
-0.2%
Iğdır
-19
-11
Rize
-0.5%
Bartın
-21
-21
Bartın
-0.5%
Gümüşhane
-35
-14
Iğdır
-0.6%
Rize
-38
-60
Kastamonu
-0.9%
Sinop
-50
-1
Akasaray
-0.9%
Çankırı
-78
-52
Yozgat
-1.0%
Bingöl
-80
-72
Antalya
-1.0%
-78.042
-11.857
Urfa
Tüm İller
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
12.4%
4.5%
3.7%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
Aralık 2013’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 18
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
81 İlin Tamamında Çiftçi Sayısı Azalıyor
Kayıtlı çiftçi sayısı Türkiye genelinde Aralık 2013’te yaklaşık 5 bin, yılın tamamında da 128 bin
azalmıştır. Çiftçi sayısındaki azalma yüzde 12,1 olmuştur. 81 ilin tamamında çiftçi sayısında
azalma görülmüştür. Çiftçi sayısı en fazla Samsun, Konya, Manisa, Antalya, Hatay, Balıkesir ve
Mersin’de azalmıştır. Çiftçi sayısındaki azalmanın en az olduğu il Hakkari olmuştur. Hakkari’yi
Şırnak, Bartın, Tunceli, Bingöl ve Yalova takip etmiştir.
Tablo 11. Çiftçi Sayısı (4/b) En Fazla Değişen 15 İl
(Aralık; 2013 – 2012)
İller
Yıllık azalış
Aylık azalış*
Samsun
-6.720
-74
Konya
-6.700
-257
Manisa
-5.615
-138
Antalya
-4.991
-321
Hatay
-4.182
-233
Balıkesir
-4.180
77
Mersin
-4.024
72
Bursa
-3.589
-92
Ordu
-3.191
-149
Urfa
-3.038
-274
Denizli
-2.857
-45
İzmir
-2.794
-22
Sakarya
-2.776
Afyonkarahisar
Aydın
Tüm İller
Şekil 17. Çiftçi Sayısı (4/b) En Fazla Değişen 15 İl
(Aralık; 2013 – 2012)
Bitlis
-28.9%
-19.3%
Zonguldak
-18.7%
Samsun
-17.5%
Çorum
-17.2%
Düzce
-16.8%
Sakarya
-16.7%
Ordu
-16.5%
Batman
-16.4%
Gümüşhane
-16.3%
Trabzon
-16.3%
Ağrı
-171
-16.3%
Karabük
-2.672
-237
-16.3%
Muş
-2.587
-224
-16.0%
Kocaeli
-128.398
-4.680
-15.9%
Bayburt
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
-40.0% -30.0% -20.0% -10.0%
0.0%
Aralık 2013’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 19
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Kamu Çalışanı Sayısı Artışında Bolu İlk Sırada Yer Aldı
Kamu çalışanı sayısı 2013’te yüzde 6, yani 161 bin kişi artmıştır. Aralık ayındaki artış ise 24 binin
üzerinde gerçekleşmiştir. Kamu çalışanı en fazla artan illerin başında 25 bin ile İstanbul yer
almaktadır. İstanbul’u İzmir, Ankara, Adana ve Bursa takip etmektedir. Oransal artış
incelendiğinde ise kamu çalışanı en çok yüzde 16,3 ile Bolu’da artmıştır. Bolu’yu yüzde 14 ile
Hakkari, yüzde 12,4 ile Bilecik, yüzde 11,7 ile Van ve yüzde 11,3 ile Karabük takip etmektedir.
Tablo 12. Kamu Çalışanı (4/c) Sayısı En Fazla Artan
15 İl (Aralık; 2013 – 2012)
İller
Şekil 18. Kamu Çalışanı (4/c) Sayısı En Fazla Değişen 15
İl (Aralık; 2013 – 2012)
Yıllık artış
Aylık artış*
İstanbul
24.790
2.638
İzmir
9.589
990
Hakkari
Ankara
6.233
1.402
Bilecik
Adana
5.660
1.614
Van
Bursa
5.383
684
Antalya
4.969
372
Şırnak
Konya
4.396
529
Osmaniye
Kayseri
3.825
-158
Iğdır
9.6%
Mersin
3.690
588
Kars
9.3%
Van
3.611
240
Tekirdağ
9.3%
Kocaeli
3.587
378
Kilis
9.2%
Hatay
3.390
635
Bingöl
9.1%
Diyarbakır
3.297
260
Adana
8.9%
Urfa
2.974
29
Kayseri
8.9%
Gaziantep
2.774
4.904
160.792
24.590
Tüm İller
Bolu
16.3%
14.0%
12.4%
11.7%
Karabük
11.3%
10.9%
10.3%
Hatay
0.0%
8.4%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
Aralık 2013’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 20
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Bingöl’de Kadın İstihdamı Yüzde 20 Arttı
Sigortalı ücretli kadın istihdamı 2013’te 78 bin artış ile en çok İstanbul’da artmıştır. İstanbul’u 12
binlik artışlar ile İzmir ve Antalya, 11 bin artış ile de Bursa takip etmektedir. Oransal artışlarda ilk
sıraları Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki iller almıştır. Oransal olarak kadın istihdamı en çok
yüzde 19,9 ile Bingöl’de artmıştır. Bingöl’ü yüzde 17 ile Artvin, yüzde 16,8 ile Kilis, yüzde 16,2 ile
de Kırıkkale takip etmiştir.
Tablo 13. Sigortalı Ücretli (4/a) Kadın Çalışan Sayısı
En Fazla Artan 15 İl (Aralık; 2013 – 2012)
İller
Yıllık artış
Aylık artış*
İstanbul
77.635
10.476
İzmir
12.326
1.447
Antalya
11.596
1.065
Bursa
11.411
893
Kocaeli
7.464
608
Ankara
5.855
1.044
Adana
5.454
461
Gaziantep
4.571
226
Sakarya
4.335
381
Denizli
4.163
364
Tekirdağ
3.837
356
Samsun
3.660
304
Aydın
3.462
Eskişehir
Kayseri
Tüm İller
Şekil 19. Sigortalı Ücretli (4/a) Kadın Çalışan Sayısı En
Fazla Değişen 15 İl (Aralık; 2013 – 2012)
Bingöl
19.9%
Artvin
17.0%
Kilis
16.8%
Kırıkkale
16.2%
Karabük
14.8%
Gaziantep
14.5%
Van
14.4%
Sakarya
13.5%
Hakkari
13.4%
Burdur
12.9%
Kahramanmaraş
12.9%
Bitlis
12.1%
Bilecik
11.9%
304
Hatay
11.7%
3.360
291
Antalya
11.1%
3.278
259
205.125
19.843
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
Aralık 2013’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 21
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
BBaşlı k
Kadın İstihdamının En Yoğun Olduğu İllerin Başında Edirne Geliyor
Kadın istihdamın ildeki toplam istihdama oranın en yüksek ve düşük olduğu iller incelendiğinde
Edirne yüzde 32,6 ile ilk sırada yer alırken Şırnak ve Siirt yüzde 9,6 ile son sırada yer almaktadır.
Edirne’yi yüzde 31 ile Denizli, yüzde 30,7 ile Karaman, yüzde 30,2 ile Düzce ve İzmir takip
etmektedir. Kadın istihdamının ilkin toplam istihdamına oranın en düşük olduğu illerde Doğu ve
Güneydoğu Bölgesi’ndeki illerin yoğunluğu dikkat çekmektedir.
Şekil 20. Kadın İstihdam Oranının En Yüksek Olduğu
15 İl (Aralık; 2013)
Edirne
32.6%
Denizli
31.0%
Karaman
30.7%
Şekil 21. Kadın İstihdam Oranının En Düşük Olduğu
15 İl (Aralık; 2013)
Yozgat
15.1%
Erzurum
15.1%
Bingöl
15.1%
Düzce
30.2%
Kahramanmaraş
14.5%
İzmir
30.2%
Hakkari
14.4%
İstanbul
30.0%
Gaziantep
14.2%
Ordu
29.7%
Batman
13.9%
Kırklareli
29.6%
Ağrı
13.6%
Tekirdağ
28.8%
Muş
12.7%
Aydın
28.5%
Urfa
12.5%
Bursa
28.4%
Van
12.2%
Giresun
28.0%
Bitlis
11.2%
Sinop
27.9%
Mardin
10.8%
Bolu
27.4%
Siirt
9.6%
Ankara
27.4%
Şırnak
9.6%
24.0% 26.0% 28.0% 30.0% 32.0% 34.0%
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
0.0%
5.0% 10.0% 15.0% 20.0%
Aralık 2013’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 22
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Kilis’te İşyeri Sayısı Yüzde 17 Arttı
2013’te işyeri sayısı en fazla İstanbul’da artmıştır. İstanbul’daki işyeri sayısındaki artış 20 binin
üzerinde gerçekleşmiştir. İstanbul’u Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa takip etmektedir. İşyeri
sayısı oransal olarak en fazla artan illerin başında ise yüzde 16,6 ile Kilis gelmektedir. Kilis’i
yüzde 13,4 ile Muş, yüzde 13,1 ile Urfa ve yüzde 12,8 ile de Iğdır takip etmektedir. İşyeri sayısı en
fazla olan iller arasında yer alan Kahramanmaraş ve Gaziantep de işyeri sayısı oransal olarak en
fazla artan ilk 15 il arasına girmiş olmuştur.
Tablo 14. İşyeri Sayısı (4/a) En Fazla Artan 15 İl
(Aralık; 2013 – 2012)
İller
Şekil 22. İşyeri Sayısı (4/a) En Fazla Değişen 15 İl
(Aralık; 2013 – 2012)
Yıllık artış
Aylık artış*
İstanbul
20.376
1.707
Kilis
Ankara
5.960
550
Muş
13.4%
Antalya
4.078
369
Urfa
13.1%
İzmir
3.497
275
Iğdır
12.8%
Bursa
2.917
208
Gaziantep
2.550
226
Kayseri
1.852
155
Konya
1.806
115
Kocaeli
1.586
147
Adana
1.520
119
Kahramanmaraş
1.307
Hatay
16.6%
Siirt
11.8%
Şırnak
11.6%
Kahramanmaraş
11.5%
Mardin
11.3%
Van
9.6%
119
Bingöl
9.3%
1.221
147
Gaziantep
9.3%
Urfa
1.197
79
Bartın
7.8%
Mersin
1.194
94
Düzce
7.6%
Tekirdağ
1.185
100
Adıyaman
7.6%
Tüm İller
73.286
6.285
Kars
7.5%
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
0.0%
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
5.0%
10.0% 15.0% 20.0%
Aralık 2013’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 23
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
İşsizlik Ödeneğine Başvuranlarda ve İşsizlik Ödeneği Alanlarda
İstanbul İlk Sırada
Aralık 2013’te işsizlik ödeneği başvuru yapanların sayısı 74 bin olurken, işsizlik ödeneği alanların
sayısı ise 33 bini geçmiştir. 2013’te işsizlik ödeneğine başvuru yapanların sayısı 10 binin
üzerinde, aralık ayında ise yaklaşık 4 bin artmıştır. İstanbul’daki artış yaklaşık 4 bin olmuştur.
Bursa, Kayseri ve Ankara, İstanbul’u takip etmiştir. İşsizlik ödeneği alanların sayısındaki artış
2013’te 2 bini geçmiş, aralık ayındaki artış ise bin 500’ye yaklaşmıştır. İstanbul işsizlik ödeneği
alanların sayısındaki artışta da ilk sırada yer almaktadır. İstanbul’u Van, Ankara, Samsun ve
Adana izlemiştir.
Tablo 15. İşsizliği Ödeneğine Başvuru Sayısı En
Fazla Artan 15 İl (Aralık; 2013 – 2012)
Tablo 16. İşsizliği Ödeneği Alan Sayısı En Fazla Artan
15 İl (Aralık; 2013 – 2012)
Geçen yıla göre
artış
Geçen aya göre
artış
1.229
504
Van
212
349
854
Ankara
204
386
521
810
Samsun
167
159
Samsun
442
363
Adana
165
176
Erzurum
434
434
Gaziantep
148
129
Adana
433
377
Erzurum
145
147
Van
355
550
Bursa
133
215
Kahramanmaraş
234
296
Kahramanmaraş
124
150
Muğla
201
-2.395
Çanakkale
99
7
İzmir
195
-352
Sivas
95
234
Balıkesir
177
80
Diyarbakır
93
107
Kocaeli
170
378
Balıkesir
92
23
Malatya
160
136
Eskişehir
87
107
Kayseri
155
142
Nevşehir
83
101
10.470
3.836
Tüm İller
2.292
1.438
İller
Yıllık artış
Aylık artış
3.652
1.899
Bursa
576
531
Kayseri
529
Ankara
İstanbul
Tüm İller
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), TEPAV
İller
İstanbul
Aralık 2013’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 24
Download

Istihdam Izleme Bulteni 12 2013