HASTANE AFET PLANI (HAP)
OPERASYON, ÖZEL PATOLOJİLER ve
TAHLİYE
www.umke.org
HASTANELER İÇİN TEHDİT
DEĞERLENDİRMELERİ

Hastaneler için tehditler DIŞ ve İÇ olmak
üzere 2 kategori altında ele alınmaktadır.
www.umke.org
HASTANELER İÇİN TEHDİT
DEĞERLENDİRMELERİ












Dış Tehdit
Kimyasal
Biyolojik
Radyolojik
Nükleer
Patlama (bomba)
Deprem,
Tayfun-Kasırga
Heyelan
Sel
Büyük trafik kazaları
Terörist ataklar
Siber atak












İç Tehdit
Bomba
Tahliye (tam veya kısmi)
Yangın
Tehlikeli madde sızıntısı
Rehine/engel
Bebek/çocuk kaçırma
İç su basması
Isı, havalandırma, hava kaybı
Enerji kaybı
Su kaybı
Isı artışı
İş durdurma-grev
www.umke.org
ETKİN ACİL DURUM/ İYİLEŞTİRME
ADIMLARI








İdari kadro (hap şeması) oluşturulur
KOD alarmı verilir
İlğili kuruluşlarla bağlantı sağlanır
Durum değerlendirilir ve bütün bilgiye sahip
olunduğundan emin olunur
Hasarın türü ve büyüklüğü
Hasar gören objelerin öncelik listesi
Bina, alan çevresinin durumu
Tüm hasarın belgelendiği ve fotoğraflandığından
emin olunur
www.umke.org
ETKİN ACİL DURUM/ İYİLEŞTİRME
ADIMLARI 2





Neye ihtiyaç duyulduğu belirlenir (malzeme, donanım,
personel, dış yardım, uzman, boş alan, yer, ………)
Ekip organize edilir
Hastane giriş çıkışları kontrol altına alınır
KBRN vakası ise dekontaminasyon ünitesi kurulur
Hangi eylemin uygulanacağı belirlenir.
www.umke.org
ETKİN ACİL DURUM/ İYİLEŞTİRME
ADIMLARI 3




Elde malzeme olduğundan, ihtiyaç duyulacak
malzeme ve dışardan istenecek malzeme belirlenir
Tüm resmi bildirimlerin yapıldığından emin olunur.
112, itfaiye, sivil savunma ,sakom…
Tüm çalışanların, uyku, sağlık, moral ve fiziksel güç
açısından iyi bakıldığından emin olunur
HAP sonlandırılır
www.umke.org
BOMBA VE SABOTAJ
www.umke.org
BOMBA VE SABOTAJ






Bomba nereye yerleştirilmiştir?
Binanın hangi katındadır?
Ne zaman patlayacaktır?
Binayı boşaltmak gerekli midir?
Bombanın cinsi nedir?
Bombanın tahrip gücü nedir?
www.umke.org
BOMBA VE SABOTAJ

Bomba ve tehditlerin açıklık kazanmış olması can ve mal
güvenliği yönünden tehdidin oluşturması halinde paniğe
meydan vermeden, hastaların, binanın tahliyesi ve
önemli evrakların tahliyesi
www.umke.org
BİYOLOJİK VE KİMYASAL MADDELER
www.umke.org
BİYOLOJİK VE KİMYASAL MADDELER







Servisin izolasyonu,
Hastane giriş çıkışlarının kontrolü,
Diğer hastaların tahliyesi,
KBRN Ekibine haber verilmesi,
Dekontaminasyon ünitesinin kurulması,
Bulaşılan maddeler temizlemesi,
Kimyasal maddelerin cinsinin tayini için ilgililere durumu
acele bildirmesi,
www.umke.org
BİYOLOJİK VE KİMYASAL MADDELER




Vücudun bulaşmaya maruz kalmış bölgelerdeki kimyasal
maddelerin silinmesidir.
Bu işlemi absorblama özelliği olan pamuk, yün veya
benzer maddelerle yapılmalıdır.
Vücudun etkilenen bölgesine hipokloritli ilaç pomadı
sürülmelidir.
Sabunlu su ile etkilenmiş bölge silinmelidir.
www.umke.org
BİYOLOJİK VE KİMYASAL MADDELER






Bulaşmış elbiseler çıkarılmalı ve kapalı bir yere
konmalıdır.
Zehirli gaz ihtimaline karşı tedbir alınmalıdır. (ıslak bez
vb.)
Vücudun açıkta kalan bölümleri korunmalıdır.
Açıkta bulunan şeylere el sürülmemelidir.
Bölgede bulaşma ihtimali kuvvetli ise bölge rüzgara karşı
gidilerek geçilmelidir.
KORUYUCU MALZEME GİYİLMELİ
www.umke.org
DEPREM
www.umke.org
DEPREM
Sarsıntı geçtikten sonra durum değerlendirmesi







Afet kodu verilmeli mi?
Ölü veya yaralı
Hastanede hasar var mı ? yok mu ?
Varsa kullanılabilirliği nedir
Maksimum kapasite hizmet
Tahliye
Sahra hastanesi kurulumu
www.umke.org
YANGINLAR
www.umke.org
YANGINLAR-1
Aşağıdaki hususlar planlama kapsamında ele alınmış
olmalı:
 Hastane bünyesinde yer alan yangın alarm ikazı veya
sesli uyarı sistemi her yerden anlaşılacak şekilde
duyulmakta mıdır?
 Acil çıkış kapı işaretleri mevcut ve hastane elektrik
sisteminden bağımsız olarak ışıklandırılmış mı?
www.umke.org
YANGINLAR-2



Yangın alarmı sistemi otomatik olarak itfaiyeye haber
vermekte mi?
Hastanenin tüm kapı ve pencerelerinin yangına karşı
dirençleri konusu değerlendirildi mi?
Yangın durumunda tıbbi gaz sistemi, elektrik sistemi gibi
tehlike yaratacak sistemlerin kapatılması için gerekli
önlemler ele alındı mı ?
www.umke.org
YANGINLAR-3



Yangın durumunda hasta ve personelin tüm veya kısmi
tahliyesi için gerekli planlamalar yapıldı.
Yangın ihbar sistemi ve eğer varsa yangın söndürme
sistemleri ile ilgili periyodik bakımların yapılması ile ilgili
hususlar değerlendirildi mi?
En yakın itfaiye kuruluşu ile yangın durumunda
müdahalenin nasıl yapılacağı ile ilgili gerekli planlama
koordinasyonları gerçekleştirildi mi?
www.umke.org
YANGINLAR-4




Düzenli aralıklar ile yangın eğitimleri ve tatbikatları
yapılmakta mı ?
Hastanede yatan hastaların nasıl ve nereye tahliye
edilebilecekleri ile ilgili planlamalar yapıldı mı?
Kritik hastaların durumları göz önünde bulunduruldu
mu?
Tahliye edilen hastaların yakınlarına hastaları ile ilgili
bilgilendirme gerekliliği nasıl ve kim tarafından
yapılacağı değerlendirildi mi?
www.umke.org
YANGINLAR-5



Yangın durumunda iletişimin nasıl sağlanacağı ile ilgili
hususlar değerlendirildi mi?
Yangın tüpleri, dolapları ve ekipmanları ile ilgili gerekli
kontroller yapılmakta mı?
Bunların kullanımı ile ilgili bir eğitim planlanmış mı?
www.umke.org
SEL/SU BASMASI
www.umke.org
SEL / SU BASMASI-1
Aşağıdaki hususlar planlama kapsamında ele
alınmış olmalı:
 Tesisin hangi bölgelerinde su basmalarının
gerçekleşebileceği ile ilgili gerekli risk değerlendirme
ve ölçümleri plan dahilinde ele alındı mı?
 Oluşan bir su basması durumunda diğer birimlerin
güvenlik altına alınabilmesi için gerekli tedbirler (kum
torbası gibi) düşünüldü mü?
www.umke.org
SEL / SU BASMASI-2


Su basması durumunda su altında kalıp
kullanılamayan hizmet veya ekipmanları ile ilgili yedek
bir alternatif değerlendirildi mi?
Hastanenin genelinin etkilenmemesi için (elektrik
sistemi gibi) için gerekli tedbirler ele alındı mı?
www.umke.org
SEL / SU BASMASI-3




Su basan kısımlarda, suların tahliyesi için neler
yapılması ve kimlerle iritibata geçilmesi ile ilgili bir
planlama yapılmış mı?
Su basmış alanların su tahliyesi sonrası temizlenmesi
ve hijyenin sağlanması düşünülmüş mü?
Kontaminasyoların engellenebilmesi için gerekli
tedbirler planlanmış mı?
Su basabilecek alanlarda yer alan kayıt ve
dokümanların yedeklenmesi ile ilgili hususlar göz
önünde bulunduruldu mu?
www.umke.org
KÖTÜ HAVA KOŞULLARI
www.umke.org
KÖTÜ HAVA KOŞULLARI-1



Kötü hava koşullarına yönelik binanın güvenliğinin
sağlanması için gerekli tedbirler düşünüldü mü?
(pencere, çatı gibi şiddetli rüzgarlarda zarar görebilecek
bina unsurların sağlamlaştırılması gibi)
Fırtına, şiddetli yağmur gibi hava koşullarında elektrik, su
ve doğalgaz gibi kaynak kesintilerine karşın gerekli
tedbirler ele alındı mı?
İletişim imkanlarının kaybı söz konusu olduğunda iletişim
ve haberleşme için kullanılabilecek alternatif çözümler
değerlendirildi mi?
www.umke.org
KÖTÜ HAVA KOŞULLARI-2


Zarar görebilecek hastane (çatısının uçması, bazı
katların su alması gibi) kısımlarının faaliyetlerinin
kısıtlanmaması için, hızlı bir şekilde tamirinin
gerçekleştirilmesi ile ilgili tedbirler düşünüldü mü?
Tahliye edilmesi gereken hastaların yakınlarına
hastalarının durumu hakkında bilgi verecek bir çözüm
düşünüldü mü?
www.umke.org
SİBER SALDIRILAR
www.umke.org
SİBER SALDIRILAR



Hastane bilgisayar ve otomasyon ağının mutlaka güncel
ve güçlü firewall ve antivirüs yazılımları ile korunduğunun
denetlenmesi planlama kapsamında ele alınmalıdır.,
Dışarıdan gelecek herhangi bir saldırının erken uyarısını
sağlayacak bir sistem ve bu sistemi kontrol eden bir
personelin varlığı plan dahilinde ele alınmalıdır.
Hastanede otomasyon sistemlerinin dışarıdan müdahale
edilebilirlik riskleri mutlaka değerlendirilmiş olmalı.
www.umke.org
SİBER SALDIRILAR


Hastane personelinin, özellikle de hastane otomasyon
sistem ve veri bankasına giriş izni olanlarının siber
güvenlik konusunda bilgilendirildiği ve eğitildiğine dair
hususlar planlamada yer almış olmalı.
Olası herhangi bir saldırı ve veritabanı bilgi kaybı
durumunda verilerin tekrar kullanılabilirliğini sağlayacak
bir yedekleme sistemi ve kontrolü düşünülmüş mü?
www.umke.org
TEHLİKELİ MADDE KAZALARI
www.umke.org
TEHLİKELİ MADDE KAZALARI
Aşağıdaki hususlar planlama kapsımda ele
alınmış olmalı:
 Kaza sonucu ortama yayılmış olabilecek tehlikeli
maddelerin tespit ve tanımlanabilmesi için herhangi
bir tedbir düşünülmüş mü?
 Ortama yayılmış olan bu tehlikeli maddelerin
temizlenmesi için herhangi bir önlem ele alınmış mı?
 Etkilenmiş alanlara kontrollü giriş ve çıkış
sağlayabilecek tedbirler düşünülmüş mü?
www.umke.org
TEHLİKELİ MADDE KAZALARI



Personel olay vukuunda yapılacaklar ve sekonder
kontaminasyonları engelleyebilecek tedbirler konusunda
bilgilendirilmiş mi?
Etkilenmiş personel ve hastaların sağlık durumlarının
değerlendirilebilmesi gerekli tedbirler ele alınmış mı?
Solunabilecek tehlikeli gazların ortama yayılması
durumunda bertaraf edilebilmesi için bir havalandırma
sistemi öngörülmüş mü?
www.umke.org
TEHLİKELİ MADDE KAZALARI



Etkilenmiş sahadan hızlı ve kontrollü bir tahliye
gerçekleştirilebilecek önlemler üzerinde durulmuş
mu?
Kaza sonucu ortama yayılan maddenin cinsine göre
irtibata geçilecek kuruluşlar ile ilgili gerekli prosedürler
değerlendirildi mi?
Halkı ve medyayı bilgilendirecek ve bilgilendirme şekil
ve seviyesine karar verecek kişi veya kişiler tespit
edildi mi?
www.umke.org
TEHLİKELİ MADDE KAZALARI

Olası kazaların önlenmesi için laboratuar, depo, vs
gibi tehlikeli maddelerin barındırıldığı alanlarda
çalışan personel için kazaların önlenmesi ve kaza
durumunda yapılacaklar ile ilgili herhangi bir eğitim
verildi mi?
www.umke.org
AŞIRI DOLULUK
www.umke.org
AŞIRI DOLULUK



Aşırı doluluk söz konusu olduğunda elektif cerrahi,
prosedür ve vakaların ertelenmesi ile ilgili tedbirler
düşünüldü mü?
Yatak açmak maksatlı olarak erken taburcu
edilebilecek veya transfer edilebilecek hastalar ile
ilgili prosedürler tanımlandı mı?
Boş yatak ve hasta durumunun monitorizasyonun
sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılabilmesini
sağlayacak sistemler öngörüldü mü?
www.umke.org
AŞIRI DOLULUK



Hasta bakımlarının önceliklendirilmesi ile ilgili herhangi
bir prosedür düşünüldü mü?
Doluluğa neden olabilecek durumun uzun sürmesi
halinde kaynak ve malzemelerin ne kadarlık bir süre için
yeterli olabileceği ve yetmediği takdirde nerden ve nasıl
karşılanacağı ile ilgili tedbirler ele alındı mı?
Oluşan bu olay nedeniyle etkilenen personel ve
yöneticiler yerine kimlerin görev alabileceği
değerlendirildi mi ?
www.umke.org
AŞIRI DOLULUK


Transfer ve hastaların yönlendirilebilmesi için diğer
hastanelerin yatak durumlarının nasıl
öğrenilebileceği ile ilgili herhangi bir plan mevcut
mu?
Ekstra yatak, çadır veya benzeri ek tedavi alanları
açmak için yer, malzeme ve personel düşünüldü
mü?
www.umke.org
AŞIRI DOLULUK


Aşırı çalışan personelin ihtiyaçlarını (yemek, su,
dinlenme alanı) karşılamak için gerekli tedbirler ele
alındı mı?
Oluşabilecek yığılmaların neticesinde hasta ve
yakınlarının şikayetleri, olası şiddet olayları ve kaos
ihtimaline karşı herhangi bir güvenlik önlemi düşünüldü
mü?
www.umke.org
REHİNE VE ÇOCUK KAÇIRMA
www.umke.org
REHİNE, ÇOCUK KAÇİRMA,
SALDİRİ GİBİ KRİMİNAL OLAYLAR

Aşağıdaki hususlar planlama kapsamında ele
alınmış olmalı:
 Kolluk kuvvetleri ile iletişimin hızlı yapılabilmesi ve
onlarla gerekli koordinasyon ve karşılama görevini
yerine getirecek personel seçimi ile ilgili hususlar
değerlendirildi mi?
 Hastanede olayların erkenden fark edilmesini
sağlayacak güvenlik ekipmanları (Kamera sistemi
gibi) mevcut mu?
www.umke.org
REHİNE, ÇOCUK KAÇİRMA, SALDİRİ GİBİ
KRİMİNAL OLAYLAR


Kolluk güçleri ile ortak ve etkin bir komuta kontrol
koordinasyonu sağlayacak tedbirler ele alındı mı?
Olay yakınındaki hastaları güvenli bir şekilde
korunaklı bir alana transfer edilmesi için gerekli
tedbirler düşünüldü mü?
www.umke.org
REHİNE, ÇOCUK KAÇİRMA, SALDİRİ GİBİ
KRİMİNAL OLAYLAR



Olay mahaline giriş çıkışların kontrolü ve güvenli
bir şekilde yapılabilmesi için gerekli tedbirler
düşünüldü mü?
Bu konularla ilgili medya ve halkı gerektiği şekil
ve seviyede bilgilendirmek için bir personel tespit
edildi mi?
Olası kriminal olay ve saldırı durumunda
personelin davranışlar ile ilgili bir eğitim
öngörüldü mü?
www.umke.org
Elektrik, Su, Isıtma vs. Gibi Teknik
Destek Unsurlarının Çökmesi
www.umke.org
Elektrik, Su, Isıtma vs. Gibi Teknik
Destek Unsurlarının Çökmesi


Yedek unsurların (jeneratör, yedek su tankı gibi)
kontrollerinin yapılarak ihtiyaç anında sorunsuz
bir şekilde kullanılmasının sağlanması için
gerekli tedbirler ele alındı?
Yedek unsurların kullanımı sırasında sadece
gerekli cihaz ve su kullanımın sağlanması için
gerekli tedbirler düşünüldü mü? Hijyen ve el
yıkama için ekstra tedbirler düşünüldü mü?
www.umke.org
Elektrik, Su, Isıtma vs. Gibi Teknik
Destek Unsurlarının Çökmesi

Yedek su tankının periyodik olarak bakımı ve
klorlanması ile ilgili hususlar, jeneratör, eşanjör ve
ısıtma sistemi gibi unsurların bakımlarının periyodik
olarak gerçekleştirilmesi için personel tahsisi veya
herhangi bir şirket ile anlaşma sağlanması ile ilgili
detaylar değerlendirildi mi?
www.umke.org
Elektrik, Su, Isıtma vs. Gibi Teknik
Destek Unsurlarının Çökmesi


Jeneratörlerin yakıtlarının temini, su tankının dolu
olması ile ilgili tedbirler düşünüldü mü?
Su, elektrik, doğalgaz gibi kaynakların kesintisi
halinde kesintinin giderilmesi için hangi kurumlarla,
kimin koordinasyon kuracağı ile ilgili bir
değerlendirme yapıldı mı?
www.umke.org
Elektrik, Su, Isıtma vs. Gibi Teknik
Destek Unsurlarının Çökmesi


Kesintilere bağlı olarak kaynakların tükenmesi
durumda hastaların tahliyesi, tedavilerin
önceliklendirilmesi, başka hastanelere acil ve
yoğun bakım hastalarının transferi gibi hususlar
değerlendirildi mi?
Sorun ortadan kalktığın tahliye ve transfer edilen
hastaların tekrar hastane kabulü ile ilgili tedbirler
ele alındı mı?
www.umke.org
GREV VE İŞ YAVAŞLATMA
www.umke.org
GREV, İŞ YAVAŞLATMA


Grev, iş yavaşlatma gibi bir durumda hastanenin
görebileceği zarar ve aksayacak hizmetlerin tespit
edilebilmesini sağlayacak tedbirler düşünüldü mü?
Hizmetin ciddi bir şekilde aksaması ve eylemlerin
uzaması durumunda erken taburcu, transfer veya
ambulansların başka hastanelere yönlendirilmesi
gibi tedbirler için gerekli prosedürler düşünüldü
mü?
www.umke.org
GREV, İŞ YAVAŞLATMA



Gönüllü, yedek veya eylemlere katılmayan personelin
hizmetlerin aksamaması için farklı alanlarda
kullanılması ve görevlendirilmesi ile ilgili hususlar
değerlendirildi mi?
Yatan ve ayaktan hasta gelişlerini azaltacak önlemler
düşünüldü mü?
Gelişebilecek şiddet olayları ve hastaneye saldırılar
ile ilgili olarak güvenlik önlemleri düşünüldü mü?
www.umke.org
GREV, İŞ YAVAŞLATMA


Hasta ve görevli personele konuyla ilgili gelişmeleri
aktaracak ve söylenti ile dedikoduların oluşmasını
önleyecek tedbirler düşünüldü mü?
Basın ve hasta yakınlarına bilgilendirme yapılması
ile ilgili yetkili bir personelin belirlenmesi ve
açıklama içeriklerinin kontrolü ile ilgili tedbirler ele
alındı mı?
www.umke.org
ACİL DURUMLARDA
ORGANİZASYON
ve
TAHLİYE
HASTANELER OLASI YANGIN DURUMLARINA KARŞI
KENDİ ACİL DURUM ORGANİZASYONLARINI
OLUŞTURMALIDIRLAR
Öncelikle ne yapmalıyım, tek mi hareket etmeliyim
yoksa bir ekip mi
oluşturmak gerekir.
www.umke.org
Hastanede bulunduğumuz sırada bir yangın çıktığında
yangını başlangıç aşamasında görmüş isek;



Telaş yapmamalıyız, en yakındaki alarm butonuna
basılarak yangın diğer kişilere duyurulmalıdır.
Derhal yerel itfaiye teşkilatına haber verilmelidir !
Yangın yerine yakın olan yangın söndürme cihazını
alarak yangını söndürmeye çalışınız.
www.umke.org
EĞER YANGIN SÖNMEZ İSE…


Seri, güvenli ve kontrollü bir şekilde bulunduğumuz
yeri terk etmeliyiz…
En kısa sürede acil müdahale ekiplerini oluşturarak
yangına, itfaiye gelinceye kadar
müdahale ederek
yayılmasına mani olmalıyız.
www.umke.org
Tesiste önceden oluşturulmuş olan yangın ekipleri olay
anında organize olarak sorumluluklarını yerine getirmelidir.
Acil Müdahale Ekipleri :
 Söndürme Ekibi
 Kurtarma Ekibi
 Koruma Ekibi
 İlkyardım Ekibi
Gerekli durumlarda ekipler birbirine yardımcı olabilmelidir.
www.umke.org
Acil müdahale ekipleri olaya müdahale ederlerken
mutlaka kişisel koruyucu ekipmanlarını giymelidir
Yangına müdahale ederken;
 Öncelikle tesisin elektriği ana hattan kesilmeli ve
jeneratör devre dışı bırakılmalıdır (yangın pompalarına
giden hat hariç)
 Yangının gerçekleştiği nokta doğru olarak tespit
edilmelidir,
 Yanmakta olan alanın otomatik söndürme sistemi
devreye girmemiş ise derhal devreye alınmalıdır,
 Yangın hortum dolapları, hidrantlar vb. yangın
malzemeleri kullanılarak yangın söndürme çalışmaları
yapılmalıdır,
 Yangın söndürülmeye çalışılırken yayılmasına da mani
olunmalıdır.
www.umke.org
YANGININ ÇIKIŞ YERİNE GÖRE



Acil çıkış yolları kullanılarak çalışanlar dışarıya tahliye
edilmelidir,
Daha önce yönetim tarafından belirlenmiş güvenli
bölgelerde toplanılmalıdır.
İşyeri yetkilileri ve
personellerin yardımıyla
çalışma alanında mahsur kalan kişi olup-olmadığı tespit
edilmelidir.
www.umke.org
YANGIN YERİNDEN KAÇIŞ ESNASINDA NELERE
DİKKAT ETMELİYİZ ?…




Bulunduğumuz yeri terk ederken uyarı ve ikaz levhalarını
dikkate almalıyız.
Gereksiz hareket, kahramanlık ve telaştan kaçınılmalıdır.
Başımızdaki sorumluların uyarıları doğrultusunda
hareket etmeliyiz.
Ortamda yoğun duman varsa kaçış esnasında yere
yakın mesafelerde ilerlemeliyiz.
www.umke.org
NELERE DİKKAT ETMELİYİZ…




Bulunduğumuz yerdeki makine ve benzeri cihazları
kapatırız.
Pencere ve kapıları kapatarak yangın sirayetini önleriz.
Kaçış esnasında en güvenli acil çıkış
noktalarını kullanırız.
Unutmayalım ki;
yangın yükü fazla ve oldukça geniş alanlar
olduğundan yangın çok çabuk yayılacaktır!
www.umke.org
PEKİ YA KAÇAMAZSAK…

Eğer meydana gelen yangın çıkış yollarımızı
kapatırsa nasıl kurtulabiliriz?
www.umke.org
PEKİ YA KAÇAMAZSAK…



Hastanede, yangın yükünün en az olduğu,
Yangın yerinden en uzak olan, dışa açılan penceresi
olan,
Yangın ekiplerinin sizi kolaylıkla bulabileceği kapı
yanlarına doğru ilerlemeliyiz.
www.umke.org
PEKİ YA KAÇAMAZSAK…



Eğer yangın çıkan alan içinde küçük oda veya bölme
varsa ve dumanlar iyice yayılmışsa bu kısma sığınabiliriz.
Dumandan ve ısıdan korunmak için zemine yakın hareket
etmeliyiz.
Bağırarak, kapı, duvara vurarak veya mobil telefonları
kullanarak bulunduğumuz yerin kolay tespit edilmesini
sağlarız.
www.umke.org
Yangın esnasında duman ve zehirli gazlar önce
tavan kısmında toplanıp, zemine doğru ilerler.
www.umke.org
HASTALARIN VE PERSONELİN TAHLİYESİ
GEREKİYORSA
Anahtar sözcük: HIZLI ve GÜVENLİ !
www.umke.org
Tahliye Kararı




Uzun zaman alır
Ciddi insan kaynağına gereksinim vardır
Hastane kullanım dışı kalır
Pek çok tedavi uzun bir süre ertelenmek durumunda
kalır
www.umke.org
Tahliye Kararı




Hastalar ve çalışanlar için yaralanma riski taşır
Diğer hastanelere ek yük getirir
Transport sistemine ek yük getirir
Çoğunlukla karar vermek için çok fazla zamanınız
YOKTUR!
www.umke.org
Tahliye Kararı
Kararı Hastane Afet Yöneticisi
verir (danışmanlar)
www.umke.org
Tahliye Kararı
Gerçek tehlike var
yada kaçınılmaz? HAYIR
Kontrol edilemez
panik?
HAYIR
EVET
EVET
Acil Tahliye
(Hazır bekle)
HAYIR
Bekleme
(Stand-by)
Kontrollü tahliye
kararı verildi?
EVET
Normale dön
Kontrollü tahliye
www.umke.org
Bekleme (Stand-by)



Bilgilendirilmeyi bekleyin
Görev yerinizi terk etmeyin ve hastaların odalarında
beklemelerini sağlayın
Tuhaf yada tehlikeli bir durum fark ederseniz ilgili
amirinizi bilgilendirin
www.umke.org
Bekleme (Stand-by)



Hastaları gelişmelerle ilgili bilgilendirin, çok fazla bilgi
vermekten kaçının ancak inandırıcı olun
Personeli görevlendirerek ve tahliye triajı yaparak
tahliyeye hazır olun
Kontrol edilemez panik gelişirse tahliye tercih
edilmese de kaçınılmazdır!
www.umke.org
Tahliye Triajı
Yardımsız kendisi
HAYIR
yürüyebiliyor?
EVET
Bir kişinin yardımıyla
yürüyebilir?
EVET
HAYIR
Yürüyemiyor, obez yada
kompleks transport değil
HAYIR
EVET
Obez veya kompleks
transport
E0
E1
E2
EVET
E3
www.umke.org
Tahliye Triaj Kategorileri
E 0 Tahliye için personel gerekmez
E 1 Tahliye için 1 personel yeterli
E 2 Tahliye için 2 personel gerekli
E 3 Tahliye için 3 yada daha fazla
personel gerekli
www.umke.org
Kontrollü Tahliye




Kontrollü tahliye emri ortamın güvenli olmadığı
durumlarda teknik birimler tarafından verilir (itfaiye, sivil
savunma, vb)
Acil tahliyeye göre daha fazla personel mevcuttur
Hastalar kendi kişisel eşyalarını taşıyabilirler
Klinik kayıtlar ve formlar hastayla beraber taşınabilir
www.umke.org
Acil Tahliye



Yürüyebilen hastalar(E0): sıra halinde bir öncü ve
bir artçı personelle acilen dışarı çıkarılırlar
Yürüyemeyen hastalar: tehlikeye en yakın olanlar
en önce tahliye edilirler
Tehlike lokalize edilemiyorsa en uygun
personel/hasta oranına göre tahliye tercih edilir
www.umke.org
Acil Tahliye


Bu “E3” hastalar EN SON tahliye edilmeli
anlamını taşır
Önemli iki kriter:
mümkün olduğunca çok hasta kurtarmak
personelin yaralanma riskini mümkün
olduğunca en aza indirmek (iş güvenliği)
www.umke.org
Güvenli Yerler
Olayın türü dikkate alınarak:
 Diğer hastaneler
 Aynı katta güvenli bir yer: Horizontal Tahliye
 Aynı binanın başka bir katındaki güvenli bir yer: Vertikal
Tahliye
www.umke.org
Güvenli Yerler


Hastane dışında fakat çevresinde başka bir
güvenli yer
Hastane çevresi dışında güvenli bir yer
www.umke.org
İnternal Tahliye
Hastalar hastane içinde güvenli başka bölümlere transfer
edilir, parsiyel tahliye şeklidir
www.umke.org
Eksternal Tahliye
Hastalar hastane dışında güvenli bir yere transfer edilir,
parsiyel yada total olabilir
www.umke.org
Tahliye Yolları





Yürüme mesafesi
Yolların karmaşıklığı, yanlış yola sapma olasılığı
Tahliye yollarının özellikleri (merdivenler, karanlık,
yetersiz ışık vb.)
Fiziksel koşullar (deprem sonrası hasar, yangın, gaz
kaçakları vb.)
Psikolojik durum (panik)
www.umke.org
İnsan Kaynağı



Tahliye sürecinde çok sayıda personele gereksinim
vardır (birimlerde bulunandan çok daha fazla)
Parsiyel Tahliyede diğer bölümlerden personel desteği
alınabilir
Hastanede tahliye ekipleri oluşturulabilir
www.umke.org
İnsan Kaynağı



Uygun taşıma teknikleri kullanılmalıdır
Diğer kurumlardan destek alınabilir (ön anlaşma)
Kolaylaştırıcı ekipman kullanılabilir
www.umke.org
Kolaylaştırıcı Ekipman
www.umke.org
Sınırlar
İŞ GÜVENLİĞİ!!!
www.umke.org
İYİ BİR TAHLİYE
İYİ BİR HASTANE AFET PLANI
www.umke.org
AFETSİZ GÜNLER DİLEĞİ İLE…
KAYNAK:
Sağlık Bakanlığı
KOBİTEM
itfaiyecilik ve sivil savunma notları
Acil Yardım Afet Yönetimi notları
www.umke.org
Download

hap hastane afet planı sunumu