AKBANK
Türk Anonim Şirketi
AKBANK
Türk Anonim Şirketi
BİREYSEL NİTELİKLİ KREDİLER İÇİN
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE EK SÖZLEŞME
SUPPLEMENTARY
AGREEMENT
TO
GENERAL
AGREEMENT FOR INDIVIDUAL CREDIT FACILITIES
Bir taraftan ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………… adresinde
mukim
……………………………………..................................................
(bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır.) ve diğer taraftan
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
adresinde mukim Akbank T.A.Ş .…………………….…Şubesi (bundan
böyle “Banka” olarak anılacaktır.) __ /__ /___ tarihli ………............. TL
(Y/ ………………………………………………..) tutarlı Genel Kredi
Sözleşmesi (bundan böyle “Genel Kredi Sözleşmesi” veya “GKS” olarak
anılacaktır.) eki ve ayrılmaz bir parçası olarak, __ /__ /___ tarihinde
işbu Ek Sözleşmeyi imzalamışlardır.
On one hand, ……………………………………………………………......
...……….,……………………………………………………………………
resident at the address of …………………………………………………
(hereinafter to be shortly referred to as the “Customer”) and on the other
hand, Akbank T.A.Ş. ………………… Branch, having its offices at the
address
of
…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
(hereinafter to be shortly referred to as the “Bank”) have entered into and
signed this Supplementary Agreement on ___/____/_____ as an exhibit to
and an integral part of the General Credit Agreement of an amount of TL
……………………
(only
……………………………..
TL),
dated
___/____/____ (hereinafter to be shortly referred to as the “General Credit
Agreement” or “GCA”) under the following terms and conditions.
Bundan böyle, Müşteri ve Banka birlikte Taraflar olarak anılacaktır.
The Customer and the Bank will hereafter from time to time be collectively
referred to as the “Parties”.
CREDIT
1. Taraflar İşbu Ek Sözleşme ile,
Müşteriye Banka tarafından
kullandırılacak ……………………………… Kredisine (“Kredi”)
ilişkin olarak Genel Kredi Sözleşmesinde belirtilen şartlara ilaveten
İşbu Ek Sözleşmede yer verilen şartların da uygulanması hususunda
mutabakata varmışlardır.
1. The Parties hereby agree and declare that in addition to the terms and
conditions of the General Credit Agreement, the terms and conditions of
this Supplementary Agreement will also be applicable on ………………..
Credit (“Credit”) to be made by the Bank available to the Customer.
Taraflar, Genel Kredi Sözleşmesi ile sağlanan rehin haklarının
süresiz olduğunu, rehin hakkının Genel Kredi Sözleşmesi ve İşbu Ek
Sözleşme kapsamında Banka’nın doğmuş ve doğacak alacakları tüm
ferileriyle birlikte sona erene kadar geçerli olmaya devam edeceğini,
Genel Kredi Sözleşmesinde yer verilen rehin hakkının, Genel Kredi
2. The Parties hereby agree and undertake that the rights of pledge
provided by the General Credit Agreement are unlimited by time, and
that the rights of pledge will remain valid and in force until full
settlement of all kinds of present and future debts owed to the Bank
under the General Credit Agreement and this Supplementary
2.
Signature of Credit Customer/Guarantor(s)
Kredili Müşteri/Kefil(lerin) İmzası
1/5
Sözleşme versiyon no :09/2014-1
Sözleşmesinde belirtilen şartlar dahilinde Bankaya
alacaklar üzerine bloke koyma hakkı verdiğini, İşbu
belirtilen Banka alacaklarının tamamen sona ermesi
Verenin talebi üzerine hesaplar üzerindeki
kaldırılabileceğini kabul ve beyan ederler.
ilgili hesap ve
Ek Sözleşmede
halinde, Rehin
rehin hakkı
Agreement, together with accessory debts thereof, and that the rights of
pledge granted by the General Credit Agreement entitle the Bank to
block the relevant accounts and receivables under the terms and
conditions of the General Credit Agreement, and that the rights of pledge
on the accounts may be removed upon demand of the Pledgor if and
when all of the debts owed to the Bank and mentioned in this
Supplementary Agreement are fully settled.
3. Taraflar, Genel Kredi Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde İşbu
Sözleşmeye konu Kredinin vadesinden önce kapatılması halinde
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili hükümlerinin saklı
olduğunu kabul ve beyan ederler.
3. The Parties further agree and acknowledge that the relevant provisions
of the Consumer Protection Law are reserved if and when the Credit,
being the subject matter of this Supplementary Agreement, is prepaid
within the frame of the terms and conditions of the General Credit
Agreement.
4. Taraflar, Bankanın kullandıracağı Bireysel nitelikli yabancı para
kredilerde kurun Bankanın döviz satış kuru esaslarına göre
hesaplanacağını kabul ve beyan ederler.
4. It is further agreed and declared by the Parties hereto that in the
individual foreign exchange credits to be made available by the Bank, the
value will be calculated over the foreign exchange selling rate of the Bank
current as of that time.
5. Taraflar, İşbu Ek Sözleşmenin süresiz olarak düzenlendiğini,
yukarıda belirtilen Kredi’nin tüm ferileriyle birlikte sona ermesi
halinde İşbu Ek Sözleşmenin de ayrıca bir fesih bildirimine gerek
kalmaksızın sona ermiş sayılacağını kabul ve beyan ederler.
5. The Parties agree and warrant that this Supplementary Agreement is
executed for an indefinite time, and upon settlement of the
aforementioned Credit, together with all accessory debts thereof, this
Supplementary Agreement will also be deemed to have been terminated
separately without any further notice of termination.
6. Taraflar, İşbu Sözleşmede belirtilen Kredi nedeniyle Müşteriden
talep edilecek faiz, komisyon, vs. maliyetlere; bu maliyetlerin artışına
ilişkin şartlara ve Müşteriye artış nedeniyle tanınan haklara
Bilgilendirme Formunda yer verilmiş olduğunu, Müşterinin
Bilgilendirme Formunda belirtilen maliyetlerin haricinde Kredi
nedeniyle doğacak sair masraflardan da Genel Kredi Sözleşmesi
hükümleri çerçevesinde sorumlu olduğunu kabul ve beyan ederler.
6. The Parties hereby accept and state that the interests, commissions, etc.
costs to be claimed from the Customer due to the Credit specified in this
Supplementary Agreement, and the conditions of increase of these cost
items, and the rights granted to the Customer due to such increase are
stipulated in the Information Form, and that in addition to the cost items
specified in the Information Form, the Customer will be liable also for
other costs and expenses of the Credit within the frame of the terms and
conditions of the General Credit Agreement.
Signature of Credit Customer/Guarantor(s)
Kredili Müşteri/Kefil(lerin) İmzası
2/5
Sözleşme versiyon no :09/2014-1
7. Bir yıllık sürede %20’yi aşmayan ücret değişiklikleri için, mevzuat
tarafından belirlenen etkin yöntemlerle 45 günlük bilgilendirme
yapılması düzenlemesi kapsamında önceden tarafınıza bilgilendirme
yapılacaktır. Bu 45 günlük süre içinde ilgili ürün ya da hizmetten
vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmanız halinde
tarafınızdan yeni döneme ait ücret tahsil edilmeyecektir. Bu sürenin
sonunda vazgeçme hakkının kullanılmaması durumunda yeni fiyatlar
uygulanacaktır. Yıllık % 20’yi aşan ücret değişikliklerinde ayrıca
talebiniz alınacaktır.
7. The changes of fees up to 20% at any time during one year will be
notified to you in advance within a time of 45 days and by effective
methods of communication as specified in the applicable laws and
regulations. During this period of 45 days, you have the right to renounce
from the relevant product or service. If you use this right, fees for the
new period will not be charged on or recovered from you. If the right of
renunciation is not used by the end of this period, the new prices will be
applied. In the changes of fees in excess of 20% per annum, your request
will be received separately.
8. Taraflar, işbu Ek Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğu Genel
Kredi Sözleşmesi kapsamında kullanılan/kullanılacak olan
kredilerden kaynaklı doğmuş/doğacak tüm risk ve fer’ilerinin (tazmin
edilen anapara, komisyon, masraf, ücret, faiz, temerrüt faizi, vergi,
fon, vb.) nakden veya maaşının yattığı hesaplar da dahil hesaben veya
müşterinin talebine bağlı olarak kredi kartından tahsil etmek veya
kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle
yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
8. The Parties hereby declare, acknowledge, agree and undertake that all
kinds of present and future risks and accessories (principal sum,
commissions, charges, fees, interests, default interests, taxes, funds, etc.)
arising out of the loans borrowed / to be borrowed under the General
Credit Agreement of which this Supplementary Agreement constitutes an
integral part will be paid either in cash or on account, also including the
accounts to which the Customer’s wage is deposited, or if demanded so
by the Customer, by collection from the Customer’s credit card, or by
collection from the limit of the Customer’s overdraft deposit account.
9. Müşteri, sözleşmenin imza tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kredi
sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi
içinde BANKA’ya yönlendirilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkını
kullanan Müşteri, en geç 30 (otuz gün) içinde mektubun aslını,
mektubun Muhatabının Banka’yı ibra ettiğini bildiren yazısı ile
birlikte Bankamıza iade eder. Mektubun muhatabı yurtdışında ise
İbra yazısında bulunan imzaları bulunduğu ülkenin mevzuatına
uygun olarak yetkilendirilmiş olan noter dengi kurum/kuruluşun
tasdikinden sonra Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin T.C.
Konsolosluğunca tasdik edilmesi ya da bir banka aracılığı ile şifreli
mesaj ile teyit etmesi gerekmektedir. Akreditifte Cayma hakkını
Signature of Credit Customer/Guarantor(s)
Kredili Müşteri/Kefil(lerin) İmzası
3/5
9. Customer is entitled to rescind from the credit agreement without
showing any reasons or justification and without being liable to pay any
penalty, within 14 (fourteen) days following the date of signature of the
credit agreement.
It is sufficient for the Customer to send its notice of use of the right of
rescission to the Bank within the period of use of right of rescission. Upon
use of its right of rescission, the Credit Customer redelivers and returns,
within no later than 30 (thirty) days, the original copy of the Letter, to
our Bank together with a letter of release of the Bank by the holder of the
Letter. If the holder of the Letter is resident abroad, his signatures on the
letter of release should first be certified by a notary-equivalent authority
/ entity authorized in accordance with pertinent laws of his home country
and then be Apostilled, or should be certified by the Consulate of the
Sözleşme versiyon no :09/2014-1
kullanan Müşteri, Akreditif lehtarı, Lehtar Banka’nın ve varsa taraf
diğer Banka’ların taahhütte bulunduğu diğer kişilerin Banka’yı ibra
ettiklerini bildiren yazılarının Banka’ya gönderilmesini sağlamakla
yükümlü olup, Müşteri bu süre içinde teminat mektubunun/harici
garantinin muhatabının veya akreditifin lehtarı, Lehtar Banka’nın
ve varsa taraf diğer Banka’ların taahhütte bulunduğu diğer kişilerin
Banka’yı ibra ettiğini bildiren yazısı ile birlikte mektubun aslını iade
etmezse, işlemden caymamış sayılır ve bu halde müşterinin sözleşme
kapsamındaki her türlü yükümlülüğü devam eder.
Cayma hakkının kullanılması durumunda, Tüketicinin Korunması
Hakkındaki Kanun’un 24. Maddesinde yazılı olan tutarlar ve
masraflar dışında bir bedel talep edilmeyecektir.
If the right of rescission is used, no money will be claimed other than
costs and other amounts mentioned in Article 24 of the Consumer
Protection Act.
10. Taraflar, İşbu Ek Sözleşmenin, Genel Kredi Sözleşmesini
tamamlayıcı nitelikte ve GKS'nin ayrılmaz bir parçası olarak geçerli
ve bağlayıcı olduğunu, İşbu
Ek Sözleşmeye konu Kredinin
kullandırımının Bankanın takdirinde olduğunu, İşbu Ek Sözleşmeye
aykırılığın Genel Kredi Sözleşmesi hükümleri kapsamında temerrüt
sebebi sayılacağını kabul beyan ve taahhüt ederler.
11. Taraflar, İşbu Ek Sözleşmede ve eki olduğu GKS’de benzer hükümler
yer alması durumunda Ek Sözleşmede yer alan hükümlerin geçerli
olacağını kabul beyan ve taahhüt ederler.
Signature of Credit Customer/Guarantor(s)
Kredili Müşteri/Kefil(lerin) İmzası
Republic of Turkey in the relevant country, or should be confirmed by a
tested telex through a bank. Upon use of its right of rescission, the
Customer is under obligation to ensure that the letters of release issued in
favor of the Bank by the letter of credit beneficiary and by other persons
to whom beneficiary bank and if any, other banks have given
commitments, are sent and delivered to the Bank. If the Credit
Customer fails to return and redeliver the original copy of the Letter, to
our Bank, together with a letter of release of the Bank by the holder of
the Letter or favor of the Bank by the letter of credit beneficiary and by
other persons to whom beneficiary bank and if any, other banks have
given commitments, then and in this case, the Customer shall be deemed
not to have rescinded from the transaction, whereupon all obligations of
the Credit Customer arising out of the credit agreement remain in force.
4/5
10. It is hereby further agreed and declared that this Supplementary
Agreement is complementary to and an integral part of the General
Credit Agreement, and that it is in the sole discretion of the Bank to
make available the Credit, being the subject matter of this
Supplementary Agreement, and that any breach of this Supplementary
Agreement will be considered and treated as an event of default under
the provisions of the General Credit Agreement.
11. It is further agreed and accepted by the Parties hereto that if and to the
extent this Supplementary Agreement contains similar provisions to the
provisions of the General Credit Agreement to which it is attached, then
and in this case, the provisions of this Supplementary Agreement will
prevail and be valid.
Sözleşme versiyon no :09/2014-1
This Agreement has been fully read and accepted and signed on __/__/___ by and between the Parties hereto.
İşbu sözleşmenin tamamı taraflarca okunarak __ /__ /___ tarihinde imzalanmıştır.
This Agreement is drawn up in English and Turkish. In case of any discrepancy between the English and Turkish versions, Turkish version shall prevail.
İşbu Sözleşme İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmıştır. İngilizce ve Türkçe metinler arasında çelişki olması halinde Türkçe metin geçerli olacaktır.
SUBSCRIBERS TO THE AGREEMENT / SÖZLEŞMEYİ İMZALAYANLARIN
Seal - Signature /
Name and Surname or Title /
Legal Domicile Address /
Adı ve Soyadı veya Unvanı
Kanuni İkametgâh Adresi
Kaşe - İmza
Akbank T.A.Ş.
_____________ Branch /Şubesi
Customer /Müşteri
Signature of Credit Customer/Guarantor(s)
Kredili Müşteri/Kefil(lerin) İmzası
5/5
Sözleşme versiyon no :09/2014-1
GUARANTORS (KEFİLLER)
Name and Surname or Title /
Adı ve Soyadı veya Unvanı
Legal Domicile Address /
Kanuni İkametgâh Adresi
Guarantor’s Statement and Seal –
Signature /
Kefil Beyanı ve Kaşe – İmza
This Agreement has been issued and signed in 2 copies, and one copy hereof is delivered to me by hand.
İşbu sözleşme, 2 nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmış olup bir nüsha tarafımca elden alınmıştır.
Customer Signature / Müşteri İmzası
Akbank TAŞ; Sabancı Center 4.Levent 34330 İstanbul; Trade Registry Office: İstanbul; Registration Number: 90418; www.akbank.com /
Akbank TAŞ; Sabancı Center 4.Levent 34330 İstanbul; Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul; Sicil Numarası: 90418; www.akbank.com
Signature of Credit Customer/Guarantor(s)
Kredili Müşteri/Kefil(lerin) İmzası
6/5
Sözleşme versiyon no :09/2014-1
Download

Signature of Credit Customer/Guarantor(s) 1/5 Kredili