Faaliyet Raporu 2013
İçindekiler
28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi
2
Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü
3
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
4
Kar Dağıtım Önerisi
15
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
21
Bağımsız Denetçi Raporu
35
Bilanço
38 - 39
Gelir Tablosu
40
Özkaynak Değişim Tablosu
41
Nakit Akım Tablosu
42
Mali Tablolara İlişkin Dipnot
43
1
28 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Winfried Eduard SEITZ’in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine TTK 363.
Madde hükmüne göre seçilen Hasan Özcan AYDİLEK’in üyeliğinin tasvibi,
4. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporunun okunması,
müzakeresi ve onaylanması,
5. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması ve müzakeresi,
6. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması,
9. Yönetim Kurulu’nun 2013 yılı karı hakkındaki önerisinin karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirket faaliyet ve
hesaplarını incelemek üzere Denetimden Sorumlu Komitesi’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen Teminat,
Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına;; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek
nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Dilekler.
2
YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu’na,
1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve yönetim Kurulu’nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 6 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.
Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştilrmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetiminden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.
Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
4. Görüşümüzüe göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu’nun değerlendirmeleri ve açıklamaları BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Denetçi
3
01.01.2013 – 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU
1-
GENEL BİLGİLER
RAPORUN DÖNEMİ:
ORTAKLIĞIN ÜNVANI:
TİCARET SİCİLİ NUMARASI:
MERKEZ ADRESİ:
E-POSTA ADRESİ:
ŞUBE ADRESİ:
İNTERNET SİTESİ ADRESİ:
1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
128825
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Cad. No:51, 34771,
Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Telefon:0216 528 90 00 Faks:0216 528 99 99
[email protected]
Yıldırım Beyazıt Mahallesi, BSH Caddesi, No:72, Çerkezköy / Tekirdağ
Telefon:0282 748 30 00 Faks:0282 7265396
www.bsh.com.tr
A-
ŞİRKETİN SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI
a)
Sermaye
Şirketimiz Kayıtlı Sermaye sistemine tabi olup, Şirketimizin Kayıtlı Sermayesi 120.000.000.- TL,
çıkarılmış sermayesi ise 42.000.000.-TL’dir. Sermayeyi temsilen ihraç edilen pay senetlerimizin tamamı nama yazılı olup, imtiyazlı pay yoktur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı” başlıklı Tebliği ve Kotasyon Yönetmeliği’nin 25. Maddesi çerçevesinde, Şirketimiz paylarının Borsa kotundan çıkarılması ve işlem görmekten sürekli olarak men edilmesi, Borsa Yönetim Kurulu’nun 13.02.2014 tarihli toplantısında karar altına alınmıştır. SPK’nın “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı (II-23.1)” Tebliği kapsamında pay alım süresi içinde çağrıya cevap vermeyen ortakların -Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasından sonra paylarını satmak isteyebilecekleri dikkate alındığından-, Şirket paylarının kottan çıkarılmasına ilişkin Borsa Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 3 yıl boyunca paylarını satmak üzere başvurabilme hakkı bulunmaktadır.
Borsa kotundan çıkmak amacıyla yapılan pay alım sonrasında kalan payların sahipleri tarafından 3 yıllık süre içerisinde BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH,’a pay alım bedeli üzerinden satılabilmesini teminen, kalan paylara isabet eden toplam tutar, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH tarafından Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına Takasbank nezdinde açılan özel bir
bloke hesaba yatırılmıştır. Pay alım işlemine aracılık eden Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,
Borsa kotundan çıkarılan BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH tarafından bu üç yıllık süre içerisinde satın alınmasına da aracılık edecektir. Şirket hisselerinin kottan çıkarılmasına ilişkin Borsa Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 3 yıllık sürenin sonunda Takasbank nezdinde tutulan blokaj kaldırılacak ve BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH’ın bu sürenin sonunda başvuran ortakların paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacaktır.
b)
Ortaklık Yapısı (31.12.2013 itibariyle)
Ortağın Ticaret Unvanı
Hisse Tutarı
Hisse Oranı
Nama/Hamiline
(TL)
(%)
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
41.699.164,67
99,284
Nama
Diğer Ortaklar (Halk Ortaklarımız)
300.835,33
0,716
Nama
TOPLAM
42.000.000,00
100,00
Yukardaki ortaklık yapısında dönem içinde değişiklik olmamıştır.
4
B- ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM KURULU, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
a) Şirketin Organizasyon Yapısı
Yönetim Kurulu
Icra Kurulu
Satis
RTE1
Pazarlama
Teknoloji
Is Yönetimi
Satis Bosch
RTE1
Satis Gaggenau ve
Özel Müsteriler RTE1
Pazarlama Yönetimi
Uyum
Bölgesel Teknoloji
Firin Fabrikasi
Çerkezköy
Satis Siemens
RTE1
3. Sahis Ticari
Iliskiler RTE1
Pazarlama Yönetimi
Küçük Ev Aletleri
Controlling,
Muhasebe
Teknik Hizmetler
Sogutucu 1
Fabrikasi Çerkezköy
Satis Profilo
RTE1
Satis Destek
Satis & Pazarlama
Orta Asya & NENA
ülkeleri
Mali Isler
Gelistirme Merkezi
Sogutucu
Sogutucu 2
Fabrikasi Çerkezköy
Marka Pazarlama
RTE1
Zincir Magazalar
Tedarik Zinciri
RTE1 & RTE2
Elektronik Ürünler
RTE1
RTE1
RTE1
Lojistik
Kurumsal Iç Denetim
Süreçler,
Organizasyon
Iletisim
Is Yönetimi
Fabrikalar
Çamasir Fabrikasi
Çerkezköy
Satinalma
Bulasik Fabrikasi
Çerkezköy
Controlling &
Muhasebe
Küçük Ev Aletleri
Fabrikasi Çerkezköy
Human Resources
Servis
Organizasyonel
Gelisim
Finansman
Kredi ve Istihbarat
Bilgi Teknolojileri
Insan Kaynaklari
Merkezi, Istanbul &
Bölgeler
Hukuk Isleri
Yukardaki organizasyon yapısında 01.01.2013-31.12.2013 döneminde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
5
b)
Yönetim Kurulu
Kai Gerhard SCHRICKEL
Yönetim Kurulu Başkanı*
Hasan Özcan AYDİLEK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili**
Ali ÇULPAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi***
Hüseyin GELİS
Yönetim Kurulu Üyesi
Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN
Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı
Markus Christian DR. SLEVOGT
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi***
Michael TOEDTER
Yönetim Kurulu Üyesi
Steven YOUNG
Yönetim Kurulu Üyesi
* 17.12.2013 tarihinde Winfried Eduard SEITZ’in istifası ile boşalan Başkanlık görevine getirilmiştir. ** 17.12.2013 tarihinde istifa eden Winfried Eduard SEITZ’ın yerine üye olarak seçilmiş;; Kai Gerhard SCHRICKEL’den boşalan Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.
*** Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleridir.
Şirket Yönetim Kurulu, 2’si bağımsız olmak üzere 8 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri, Esas Sözleşmenin 10. ve 11. maddeleri uyarınca üç yıl süreyle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 27.05.2013 tarihli Olağan Genel kurul
toplantısında seçilmişlerdir. Genel kurulda alınan kararların tamamı yerine getirilmiştir. c)
Şirketin Üst Düzey Yöneticileri (İcra Kurulu) Norbert Wilhelm Maximilian Klein (İcra Kurulu Başkanı)
Mannheim Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve iş yaşamına Robert Bosch GmbH’da yönetici olarak başlayan Klein, 2002’den bu yana BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Klein aynı zamanda BSH Home Appliances FZE’de de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ifa etmektedir.
Hasan Özcan Aydilek (İcra Kurulu Üyesi )
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve iş yaşamına 1978’de Mercedes Benz’de Mali İşler Müdürü olarak başlayan Aydilek, 1992 yılından 2013 yılına kadar BSH Ev Aletleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’de Mali ve İdari İşlerden sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmüş, 01.01.2014 tarihinden itibaren Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmıştır. Aydilek halen Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim K
SK) Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.
Haluk Kaya (İcra Kurulu Üyesi )(01.01.2014 tarihinden itibaren Hasan Özcan Aydilek’in yerine atanmıştır.)
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan ve iş yaşamına Procter&Gamble’da başlayıp yurt içi ve yurt dışı olmak üzere çeşitli görevlerde bulunan Kaya, sırasıyla Arçelik’te Finans Direktörü, Assan ve Cadbury’de Yürütme Kurulu Üyesi ve CFO, Mondi Group’da Türkiye CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Halen OMV Petrol Ofisi Yönetim Kurulu’nda 6
Bağımsız Üye olarak görev yürütmektedir. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Mali ve İdari İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır. Ronald Grünberg (İcra Kurulu Üyesi )
Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve iş yaşamına 1976 yılında Grünberg Ticaret A.Ş.’de başlayan ve bu firmada Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevine kadar yükselen Grünberg, 2001 yılından bu yana BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Pazarlama ve Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Grünberg ayrıca halen Axa Sigorta A.Ş., Odeon Compact Disc Müzik Sanayi A.Ş., Plaksan Plak Sanayi A.Ş., Berg Pazarlama A.Ş., Berg Yatçılık Turizm Ticaret A.Ş. ve Serveks Export Servis A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile görev almaktadır. Jörg Dieter Dr. Ulrich (İcra Kurulu Üyesi )
Münih Teknik Üniversitesi Teknik Fizik Mühendisliği Fakültesini 1993 yılında bitirdikten sonra aynı üniversitede Makine Mühendisliği Doktora tezini tamamlayan ve iş yaşamına 1996 yılında Siemens AG. Münih-Almanya’da Geliştirme Mühendisi ve Proje Lideri görevi ile başlayan ve daha sonra
sırasıyla BSH İspanya ve BSH Almanya’da çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Dr. Ulrich, 2006 yılında BSH-TR’ye Bulaşık Makinesi Fabrika Direktörü olarak atanmıştır. 1 Mart 2010- 1 Şubat 2013 tarihleri arasında BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Teknik İşlerden ve Çerkezköy Fabrika Tesislerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Juan Ignacio Conrat Niemerg (İcra Kurulu Üyesi ) (01.02.2013 tarihinden itibaren Jörg Dieter Dr. Ulrich’in yerine atanmıştır.)
Münih Teknik Üniversitesi Ekonomi Mühendisliği Fakültesini 1990 yılında bitirdikten sonra aynı üniversitede Yüksek Ekonomi Mühendisliği ve Ekonomi Bilimleri Doktorasını tamamlayan ve iş yaşamına 2001 yılında BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Münih-Almany’da Gazlı Ocak Fabrikası Üretim ve Geliştirme Direktörü görevi ile başlayan Niemerg, 2010 yılına kadar bu görevi yürüttükten sonra 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren 31 Ocak 2013 tarihine kadar BSH İspanya Electrodomésticos Fabrika Direktörü olarak çalışmıştır. 1 Şubat 2013’de BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Teknik İşlerden ve Çerkezköy Fabrika Tesislerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır.
d)
Personel Bilgisi
31.12.2013 itibariyle şirketimiz bünyesinde istihdam edilen toplam personel 5.217 kişidir. Bunlardan 1.824 adedi beyaz yaka, 3.392 adedi ise mavi yakadır.
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerine sağladığı, ücretler ve kısa vadeli
menfaatlerin toplam tutarı 11.612.395 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin üst düzey yöneticilerine
sağladığı sigorta teminatları ile diğer menfaatler tutarı yukarıdaki rakama dahildir. 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
5746 sayılı Kanun çerçevesinde BSH Ar-Ge Merkezi 2013 yılı Ekim ayı itibarı ile 5. Faaliyet yılını başarıyla tamamlamıştır. Gerçekleşen toplam Ar-Ge harcamaları, artan Ar-Ge sorumlulukları ve faaliyetleri ile bir önceki faaliyet yılına göre %36 oranında arttırılmış ve dönem sonunda toplam
26 Milyon TL’yi aşmıştır. BSH Grubu’nun yenilikçi ürünleri, başlıcaları Almanya, Çin ve Türkiye’de bulunan Ar-Ge merkezleri
tarafından geliştirilmektedir. Bu ağın başlıca bileşenlerinden birini oluşturan Çerkezköy’deki Ar-Ge
Merkezi, BSH Grubu’nun dünya çapındaki Ar-Ge faaliyetlerinde yıldan yıla daha fazla önem kazanmaktadır. 7
Ar-Ge Sorumluluklarına paralel olarak Ar-Ge çalışan sayısı da artış göstermiş ve 2013 sonu itibarı ile 142’ye ulaşmıştır. Yıl içinde Ar-Ge faaliyetleri toplam 37 farklı projede devam etmiştir. 2013 yılında BSH Türkiye, ilk kez Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen bir proje olan SAN-TEZ projesini ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 1505 - Üniversite Sanayi İşbirliği Programı projesini başlatmıştır.
4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
a)
Yatırımlar
2013 Yılında toplam 99 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Yatırım harcamalarının 31 milyon TL’sı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında olup, Teşvik Belgelerimizde KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve Vergi İndirimi teşviki bulunmaktadır. Ana yatırım alanları;; yeni ürün kategorileri, üretim kapasitelerinin artırılması, yeni bir lojistik ve Ar-Ge merkezi, Çerkezköy’de yeni idari bina ile satış ve servis ağına yönelik olmuştur. b)
İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri İç kontrol sistemi ve iç denetim Şirket bünyesindeki İç Denetim Departmanı tarafından yürütülmektedir. İç Denetim Departmanı 1 Müdür ve 2 Uzmandan oluşmaktadır. İç Denetim Departmanı, hem belli bir plan çerçevesinde hem de gerektiğinde arızi olarak tüm departmanları denetleyerek tespit ettiği konular ile ilgili görüşlerini Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve diğer ilgililere rapor etmektedirler.
Şirket faaliyet sonuçlarının bağımsız denetimi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers) tarafından yapılmaktadır. c)
İştirakler
Doğrudan İştirakler
Ünvanı Pay Oranı
Profilo Elektrogeraete GmbH
100,00
Pro-Eks Dış Ticaret A.Ş.
0,23
Profilo Telra A.Ş. 0,16
Ak Enerji A.Ş.
0,01
İştirakler satılmaya hazır finansal varlık aktif bir piyasada işlem görmediği için gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülememiş ve maliyet değeriyle gösterilmiş olup, 2013 yıl sonu itibariyle finansal tablolara yansıtılmış tutarı 345.685 TL.dir.
Dolaylı iştirak bulunmamaktadır.
d)
Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payına İlişkin Bilgiler
Bulunmamaktadır.
e)
Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetime İlişkin Açıklamalar
2008-2009-2010-2011 mali yılları ile ilgili, Şirketimiz bünyesinde yapılan vergi incelemesi neticesinde hazırlanan Vergi İnceleme Raporları, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması Ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı tarafından Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla Şirketimize iletilmiştir.
Vergi İnceleme raporlarında, transfer fiyatlaması incelemesi neticesi incelemeyi yapan Vergi Müfettişi tarafından fazla lisans bedeli transferi yapıldığı iddiası ile 2008-2009-2010 ve 2011 yılları için gecikme zamları hariç toplam 106.389.061,01 TL. vergi aslı ve vergi ziyaı cezası talep edilmiştir.
8
f)
Şirket Aleyhine Açılan ve Mali Durumu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları
Bu konu ile ilgili açıklamalar bağımsız denetçi raporunun 11. dipnotunda “Karşılıklar, Taahhütler, Koşullu Varlık Ve Yükümlülükler” başlığı altında açıklanmıştır.
g)
Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlar
Bulunmamaktadır.
h)
2013 Yılı Hedeflerine Ulaşılıp Ulaşılmadığı
2013 yılı için konulan hedeflere başarıyla ulaşılmıştır.
i)
Yıl İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgiler
Şirket paylarının borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Şirket paylarının borsa kotundan çıkarılmasını teminen BSH Bosch Und Siemens Hausgeräte GmbH tarafından diğer ortakların paylarının satın alınmasına yönelik olarak yapılacak çağrı sırasında uygulanacak fiyat 164,17 TL olarak onaya sunulmuştur.
Şirketin borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin işlemlerin BİST, SPK ve ilgili kuruluşlar nezdinde yürütülmesi için Şirket İcra Kurulu'na yetki verilmesi onaya sunulmuştur.
Yukarıda sayılan gündem maddeleri ve ayrılma hakkı bilgilendirme önerilerinin tamamı 4 Kasım 2013 tarihinde %99,31 nisap ile toplanan olağanüstü genel kurul tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir. Genel Kurul tutanakları KAP, MKK ve Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. j)
Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar
Şirket ana sözleşmesinin 4/L maddesi uyarınca şirket yönetimi tarafından 2013 yılında çeşitli amaçlarla kurulmuş dernek, vakıf ve kişilere sosyal yardım amacıyla 18.812,91 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur. k)
Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Bağlı Şirket Raporu
2013 faaliyet yılında Şirketimiz hâkim ortağı ve/veya hâkim ortağın bağlı şirketleri ile veya hâkim ortağımızın yönlendirmesiyle, hâkim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış hukuki bir işlem bulunmamaktadır. Yine, 2013 faaliyet yılında hâkim ortağımız ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem de bulunmamaktadır;; bu sebeple denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir husus olmamıştır.
5-
FİNANSAL DURUM
Şirketin bağımsız denetimden geçmiş son 2 yıllık özet finansal verileri aşağıdadır;;
a)
Özet Bilanço (TL)
(TL)
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
31.12.2013
1.571.241.690
572.725.204
2.143.966.894
31.12.2012
1.415.432.281
564.817.535
1.980.249.816
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar
613.607.594
110.814.954
1.419.544.346
2.143.966.894
665.980.368
131.014.447
1.183.255.001
1.980.249.816
9
b)
Özet Gelir Tablosu (TL)
(TL)
Satış Gelirleri
Faaliyet Karı
Vergi Öncesi Kar Dönem Karı 31.12.2013
3.530.702.947
288.880.225
276.919.320
229.864.499
31.12.2012
3.216.815.306
244.298.819
189.089.682
154.951.314
Şirketimizin 2013 yılı cirosu, önceki dönemine göre % 10 artarak 3.531 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir. Bu dönem yurtiçi ciromuz % 11 artarak 1.934 milyon TL, yurtdışı ciromuz da % 9 artarak 1.596 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin aktif büyüklüğü 2.144 milyon TL olup, kısa ve uzun vadeli toplam borcu 724 milyon TL’dir. Şirketin özkaynakları 1.420 milyon TL’dir. Şirketin sermayesinin karşılıksız olma ve borca batık olma durumu olmayıp sağlıklı bir finansal yapısı vardır.
Mali Tablolar üzerinden hesaplan 2013 ve 2012 dönemleri karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıda yer almaktadır.
31.12.2013
31.12.2012
Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar % 7,84
% 5,88
%16,19
%13,10
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar) 2,56
2,13
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar) 1,97
1,67
Toplam Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar 0,51
0,67
Toplam Yabancı Kaynaklar / Aktif Toplam 0,34
0,40
Net Dönem Karı / Özkaynaklar Toplamı c)
Kar Payı Dağıtım Politikası
Şirketimizin kar dağıtım politikası;; “Şirketimiz, her yıl ortaklarımıza dağıtılabilir karın asgari % 30’u oranında nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir. Bu kar dağıtım politikası, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından
her yıl gözden geçirilebilir” şeklinde belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu, ülkemizde ve dünyadaki ekonomik şartları ve konjonktürel dalgalanmaları dikkate alarak genel kurula bu yıl için karın dağıtılmaması teklifinde bulunacaktır.
10
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/12/2013 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)
1.
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
42.000.000,00
2.
Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
43.026.457,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
SPK’ya Göre
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
Dönem Kârı
Ödenecek Vergiler ( - )
Net Dönem Kârı ( = )
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)
Yıl içinde yapılan bağışlar (+)
Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir
dönem kârı Ortaklara Birinci Temettü (*)
-Nakit
-Bedelsiz
- Toplam
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
278.349.921,00
48.485.422,49
229.864.498,51
0,00
0,00
229.864.498,51
0,00
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
282.490.646,70
48.485.422,49
234.005.224,21
0,00
0,00
234.005.224,21
29.720,13
229.894.218,64
(8 + 9)
45.978.843,73
45.978.843,73
0,00
0,00
0,00
13.
Yönetim kurulu üyelerine,
çalışanlara vb.'e temettü
0,00
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
Ortaklara İkinci Temettü
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
- Geçmiş Yıl Kârı
- Olağanüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler
11
0,00
0,00
4.387.884,37
0,00
0,00
179.497.770,41
0
0,00
0,00
183.638.496,11
0
DAĞITILAN KÂR PAYI
ORANI
HAKKINDA BİLGİ (1)
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ TOPLAM
TEMETTÜ TUTARI (TL)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ
GRUBU
TUTARI
(TL)
BRÜT
NET
ORAN
(%)
A
B
TOPLAM
45.978.843,73
1,09
109,47
A
B
TOPLAM
39.082.017,17
0,9305
0,9305
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI
ORTAKLARA
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR DAĞITILAN KÂR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI PAYI TUTARI (TL)
(%)
45.978.843,73
20,00
12
KAR DAĞITIM ÖNERİSİ Sayın Ortaklarımız,
Şirketimiz Mali Tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II–14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınarak düzenlemiştir.
Yirmi bir gündür tetkikinize hazır tutulan 2013 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan bilânço ve gelir tablomuzun incelenmesinden de görüleceği üzere;; Şirketimiz 2013 yılını 229.864.498,51 TL net kar ile kapatmış bulunmaktadır. Bu kardan yasal tavana ulaşılması nedeniyle I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmayarak Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun biçimde yıl içinde yapılan 29.720,13 TL.lik bağışların eklenmesiyle Net Dağıtılabilir Dönem Karı 229.894.218,64 TL. olmaktadır. Net dağıtılabilir karın % 20‘si olan 45.978.843,73 TL’ sinin brüt nakit temettü olarak dağıtılmasını, bakiyenin yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasını önermekteyiz. Önerimiz Sayın Genel Kurulca uygun görüldüğü takdirde, Hissedarlarımıza ödenmiş sermayemizin % 109,473’ü oranında brüt, % 93,052’si oranında net nakit temettü dağıtılmış olacaktır. Böylece;; Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza;; 1 TL’lik nominal değerde hisseye 1,09473 TL brüt=net nakit temettü ödemesi;; diğer hissedarlarımıza 1 TL’lik nominal değerde hisseye brüt 1,09473 TL, net 0,93052 TL nakit temettü ödemesi yapılacaktır.
Temettü ödeme başlangıcının 31 Mayıs 2014 olarak belirlenmesi ile kar dağıtım önerimizi oylarınıza sunarken 2014 yılının Ülkemize ve Şirketimize hayırlı olması dileği ile Sayın Genel Kurulunuzu saygı ile selamlarız.
Saygılarımızla,
Kai Gerhard SCHRICKEL
Yönetim Kurulu Başkanı 15
d)
Ev Aletleri Sektörü Değerlendirmesi Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin 2013 yılı sektör gelişim raporuna göre, sektörde geçen yıl 21.940.26 adet üretim gerçekleştirilmiştir. Sektörde üretim, 2012'ye oranla yüzde 1 oranında artış kaydetmiştir.
Türkiye’de 2012 yılında 6.455.318 adet olan beyaz eşya satışı, 2013'te % 6 artarak 6.830.775 adede yükselmiştir. Derin dondurucuya olan talep % 34 oranında artış göstererek yarım milyon adedin üzerine çıkmıştır. Bulaşık makinesi talebi ise bir önceki yıla göre bir miktar azalmış görünse de 1,5 milyon adet seviyesini korumuştur.
İhracatta %1 oranındaki düşüşe rağmen, üretimin yüzde 73’üne karşılık gelen 16 milyon adetlik ihracatla beyaz eşya sektörü ülkeye önemli bir döviz girdisi sağlamıştır.
e)
Şirket Performansı
Pazardaki tüm zorluklara karşın, 2013 yılında iç satışlarda ve ihracatta %10 civarında büyümeyi başaran BSH, stabil bir pazar payı yakalamıştır.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 4.662.395 adetlik üretim gerçekleştirilmiş olup, bunun yarısına yakını soğutucu kategorisine aittir. Söz konusu dönemde 1.117.563 adet soğutucu, 1.014.193 adet çamaşır makinesi, 787.778 adet fırın, 905.212 adet bulaşık makinesi üretimi gerçekleştirilmiştir. Küçük ev aletleri üretimi 619.395 adet olurken, geriye kalan 218.254 adetlik üretim diğer (ocak) ürünler kategorisine aittir.
Gerçekleşen satış adetleri itibarıyla bakıldığında;; 1.206.931 adetlik satışla soğutucunun başı çektiği görülmektedir. Bunu 1.167.495 adetle çamaşır makinesi, 1.164.175 adetle diğer küçük ev aletleri satışı izlemektedir. Söz konusu dönemde 998.136 adet bulaşık makinesi, 829.021 adet fırın, 320.568 adet
ocak satışı gerçekleşmiştir. Süpürge satışları yüzde 53 artışla 461.833 adet olmuştur.
Şirketin yılsonu itibarıyla toplam satış geliri 3.530.702.947 TL olmuş, bunun 1.934.409.179 TL’si net yurt içi satışlardan kaynaklanmıştır. f)
Trent Ve Beklentiler
2013 yılı çok ciddi fiyat rekabetiyle bir hayli zorlu başlamış olsa da, Pazar ikinci çeyrekten itibaren bir miktar toparlanmıştır. Beyaz Eşya sektörü hacim olarak % 6 oranında büyümüştür. Pazar büyümesi ağırlıklı olarak emlak pazarı ile paralel büyüyen ankastre segmentinden kaynaklanmıştır. Bunun yanı sıra, derin dondurucu segmenti de % 34 oranında ciddi bir artış göstermiş ve beyaz eşya pazarının önemli bir oyuncusu haline gelmiştir. 2014’ün seçim yılı olması nedeniyle ekonomide zorlu bir sürecin yaşanabileceğine işaret edilirken, BSH olarak faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde pazarların büyüyeceğini öngörmekteyiz. g)
Üretim Ve Satış Miktarları
i.
Üretim Miktarı
2013 yılı üretim rakamları 2012 yılı ile mukayeseli olarak aşağıdaki şekildedir.
2013
2012
MAMUL CİNSİ
Adet
Adet
— Soğutucu
1.117.563
1.169.797
— Çamaşır Makinesi
1.014.193
812.335
— Bulaşık Makinesi
905.212
965.228
— Fırın + Ocak
1.006.032
931.350
— Küçük Ev Aletleri
619.395
515.957
Toplam
4.662.395
4.394.667
16
Değişim
%
-4,5
25
-6
8
20
6
Dört ana ürünün toplam üretimi bir önceki döneme göre % 4 oranında büyümüştür. En çok büyüme % 25 ile çamaşır makinesinde gerçekleşirken, bulaşık makinesi üretimi ise adetsel olarak % 6
küçülmüştür. Tüm ürünlerde ise toplam üretimimiz önceki döneme göre % 6 büyümüştür. ii.
Satış Miktarı
2013 yılı satış rakamları 2012 yılı ile mukayeseli olarak aşağıdaki şekildedir.
2013
Adet
1.206.931
1.167.495
998.136
829.021
4.201.583
MAMUL CİNSİ
— Soğutucu
— Çamaşır Makinesi
— Bulaşık Makinesi
— Fırın
Toplam
2012
Adet
1.221.490
966.895
1.037.665
780.743
4.006.793
Değişim
%
-1
21
-4
6
5
Dört ana ürünün toplam satış adetleri önceki döneme göre % 5 artarak 4.201.583 adet olarak gerçekleşmiştir. Tüm ürünlerde ise toplam satışlarımız önceki döneme göre % 6 büyümüştür. 6-
RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ İşletmenin finansal kaynakları;; şirketin özsermayesi, kullandığı krediler ve satıcı kredilerinden oluşmaktadır.
Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.
Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirketin risk yönetimi programı genel olarak finansal piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Şirket, çeşitli finansal risklerden korunmak amacı ile türev ürünleri kullanmaktadır.
Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda finansman bölümü tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Şirket’in finansman bölümü tarafından finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Şirket’in operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır.
Piyasa riski
Şirket’in faaliyetleri öncelikle, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Döviz kuru ve faiz oranıyla ilişkilendirilen riskleri kontrol altında tutabilmek için Şirket, ürünlerin yurtdışı ülkelerine ihracatından doğan döviz kuru riskinden korunmak için kullanılan vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri kullanmaktadır. Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Kur riski, onaylanmış politikalara dayalı olarak yapılan vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri ile yönetilmektedir.
Kredi riski
Şirket, vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakları ve bankalarda tutulan mevduatları dolayısıyla kredi riskine maruz kalmaktadır.
Ticari alacakların önemli bir kısmı ilişkili şirketlerdendir. İlişkili olmayan şirketlerden olan riskin yönetiminde alacakların mümkün olan en yüksek oranda teminat altına alınması prensibi ile hareket edilmektedir. Bu kapsamda kullanılan teminatlar, teminat mektubu, gayrimenkul ipoteği ve çek-senet
teminatlarıdır.
17
Teminatlar ile güvence altına alınmayan müşteriler için risk kontrolü müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeleri ve diğer faktörleri dikkate alarak müşterinin kredi kalitesinin değerlendirilmesi sonucu bireysel limitler belirlenmekte ve söz konusu kredi limitlerinin kullanımı sürekli olarak izlenmektedir. Finansal varlıkların yönetiminde de aynı kredi risk yönetimi prensipleri ile hareket edilmektedir. Yatırımlar likiditesi en yüksek enstrumanlara yapılmakta, işlemin yapıldığı kuruluşun kredi notuna dikkat edilmektedir.
Likidite riski
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, Şirket yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Şirket, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle yönetir.
7a)
DİĞER HUSUSLAR
Faaliyet Yılının Sona Ermesinden Sonra Meydana Gelen Önemli Olaylar
Borsa Yönetim Kurulunun 13/02/2014 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, Borsa Ulusal Pazarında işlem gören paylarımız borsa kotundan çıkma talebimiz doğrultusunda Borsa kotundan
çıkarılmıştır. Şirketimizin işlem sırası 26/02/2014 tarihinde Pay Piyasası İkinci Seansı sonrasında işleme kapatılmış ve paylarımızın Borsa kotundan çıkarılarak işlem görmekten sürekli olarak men edilmesine karar verilmiştir.
Hakim ortağımız BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca pay alım teklifi yapılmış ve bu süre 14/02/2014 tarihinde sona ermiştir.
Pay alım teklifine cevap vermeyen ortakların paylarının Borsa kottan çıkarma karar tarihinden itibaren 3 yıllık süre içerisinde BSH Bosch und Siemens Hausger te GmbH (Hakim Ortak) tarafından satın alınabilmesini teminen pay alım teklifi sonrası kalan pay bedellerinin karşılığı olan 13.811.689 TL İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye (Takasbank) bloke edilmiştir.
Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına ve işlem görmekten men edilmesine ilişkin 13/02/2014 tarihli Borsa Yönetim Kurulu kararından itibaren 3 yıl boyunca, pay alım teklifine cevap vermeyen ortakların paylarını Hakim Ortağa satmak üzere başvurabilme hakkı açık tutulmakta olup, bu süre içerisinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye başvuruda bulunabileceklerdir.
b)
Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin;; 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26. maddelerinin değiştirilmesi ve 27, 28, 29, 30, 31,32. maddeleri ile Geçici Madde, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3’ün yürürlükten kaldırılması ve esas sözleşme metninden çıkarılması hakkında hazırlanan değişiklik tasarıları 27 Mayıs 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.
18
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
1.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına azami özeni göstermiştir. Şirketimizin vizyon ve misyonu ile stratejik hedeflerimize ulaşmasının yolunun Kurumsal Yönetim ilkelerini uygulayarak varılacağının bilinci ve
anlayışı içerisindeyiz. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri İlişkin Tebliğ” kapsamında;; zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır.
Bugüne kadar gerçekleştirilen Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği ve yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyum çalışmaları gelmektedir. Şirketimizin esas sözleşmesinde tebliğde öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca, bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. Yönetim Kurulu Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri kurulmuştur. Ek olarak Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin yapıları oluşturularak Kurumsal Yönetim Komitesinin altında, komiteye bağlı olarak görev yapmaları için gereken çalışma esasları belirlenmiştir. Yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerine başlamışlardır. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası, Şirketin Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası, Şirket Bilgilendirme Politikası belirlenerek Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulmuştur. Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.
BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ
2.
PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ Pay Sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler İcra Kurulu Üyeliğine bağlı Hukuk Servisi tarafından yürütülmektedir. Birim Yöneticileri Direktör Avukat Banu Tüzmen ve Alan Yöneticisi İsmet Birol’dur.
İletişim Bilgileri:
Av. Banu Tüzmen
0216 528 94 75
[email protected]
Şirket Merkezi Tel: 0216 528 90 00
Şirket Merkezi Faks: 0216 528 99 99
İsmet Birol
0216 528 94 76
[email protected]
Yatırımcı İlişkiler Faks:0216 528 94 79
Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır;;
a. Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, b. Şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, 21
c. Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, d. Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, e. Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak, f. SPK’nın ilgilitebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulmasını sağlamak,
g. Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunmak,
h. Sermaye artırımı ve temettü ödemesi işlemlerini gerçekleştirmek,
Birim, yıl içerisinde Şirketin faaliyet ve finansal performansı, hisse fiyatı, borsa kotundan çıkma ve genel kurul bilgileri ile ilgili olarak 350-400 civarı yatırımcıdan ve analistten gelen sorulara “Şirket Bilgilendirme Politikası” çerçevesinde cevap vermiştir.
3.
PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI Pay sahiplerinin Şirketimiz ile ilgili bilgilere kolay ulaşabilmeleri amacıyla kamuya açıklanan tüm bilgiler Şirketimiz internet sitesinde (www.bsh.com.tr) Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi’ne yönlendirilen sözlü ve yazılı sorular, herhangi bir ayrım yapılmaksızın eşitlik ilkesi çerçevesinde, ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi olmamak kaydıyla en kısa zamanda cevaplanmaktadır. Ana sözleşmede Özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içerisinde böyle bir talep gelmemiştir.
4.
GENEL KURUL TOPLANTILARI
Şirketimizin 27.05.2013 tarihi itibariyle yapılan, 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı % 99,29 nisapla toplanmıştır. Toplantıya Pay sahipleri ve temsilcileri katılmıştır.
Toplantıya ait çağrı, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 06.05.2013 tarih ve 8313 sayılı nüshasında, günlük Dünya Gazetesinin 03.05.2013 tarihli nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformunda (“KAP”), Şirketimizin
www.bsh.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) e-genel kurul
sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel Kurul’un 21 gün öncesinde faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, mali tablolar, ana sözleşme, gündem, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi şirket merkezinde, şirket internet sitesinde ve KAP’ta pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 27.05.2013 tarihli Genel Kurul tutanakları KAP, MKK ve Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. 5.
OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI
Oy hakkında imtiyaz yoktur. Her hissenin bir oy hakkı vardır. Ana sözleşmede vekâleten oy kullanılmasını engelleyen hüküm yoktur. Karşılıklı iştirak içinde olunan şirket yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir. 6.
KAR PAYI HAKKI
Şirketin karına katılma konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ana sözleşmenin 22. maddesinde kar dağıtımı belirlenmiştir. Kar dağıtım işlemleri yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Dağıtılacak kar tutarı, Yönetim Kurulu tarafından, TTK ve SPK mevzuatının öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul’a 22
öneri olarak götürülür ve nihai karar Genel Kurul Toplantısında verilir. Şirketimiz 2013 yılında kâr dağıtmamıştır.
Şirketimizin kâr dağıtım politikası vardır. Bu politika Şirketimizin faaliyet raporunda, kurumsal
yönetim ilkeleri uyum raporunda yer almakta ve Şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır.
Şirketimizin kar dağıtım politikası;; “Şirketimiz, her yıl ortaklarımıza dağıtılabilir karın asgari % 30’u oranında nakit kar payı dağıtmayı hedeflemektedir. Bu kar dağıtım politikası, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir” şeklinde belirlenmiştir. 7.
PAYLARIN DEVRİ
Şirket Ana Sözleşmesi’nde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur. BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8.
ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak Şirketimiz tarafından bilgilendirme politikası oluşturularak internet sitesinde kamuya açıklamıştır.
1-
Amaç Ve Kapsam
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin (“BSH”) bilgilendirme politikası;; Şirketin performansını ve gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerini, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde;; tam, adil, doğru, zamanında, açık ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile eşit ve tarafsız bir biçimde paylaşarak;; sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. Bilgilendirme politikasının uygulanmasında, ticari sır niteliğinde olmayan gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, anlaşılabilir, kolay ve eşit koşullarda en hızlı şekilde iletilmesinin sağlanması esastır. Kamuyu bilgilendirme politikası;; ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir. 2-
Yetki Ve Sorumluluk
BSH’nin Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulması, izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu adına İcra Kurulu Başkanı’nın (CEO) yetki ve sorumluluğu altındadır. Ayrıca Bilgilendirme Politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, İcra Kurulu’nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır. Yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur.
Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden İcra Kurulu, Hukuk İşleri Direktörlüğü –Yatırımcı İlişkiler Birimi ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü sorumludur.
3-
Bilgilendirme Yöntem Ve Araçları
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir. A.
BİST’e İletilen Özel Durum Açıklamaları
Özel durum açıklamaları Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından hazırlanarak, prensip olarak İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Direktörü tarafından imzalanır ve KAP sistemine elektronik ortamda bildirilir.
B.
Periyodik Olarak BİST’e Gönderilen Mali Tablo Ve Dipnotlar, Bağımsız Denetim Raporu, Beyanlar Ve Faaliyet Raporları 23
BSH’nin finansal raporları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır kamuya açıklanır. Finansal raporlar kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesinin uygunluk görüşünü takiben Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu’nun onayını takiben prensip olarak Finansman Koordinatörü ve Mali İşler Direktörü tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra KAP’a elektronik ortamda bildirim yapılır.
Faaliyet raporları Sermaye Piyasası mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak
hazırlanır. Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra KAP’a elektronik ortamda gönderilir ve eşzamanlı olarak Şirket internet sitesinde yayınlanır. Ayrıca, şirket merkezinden kitapçık halinde elden veya posta yoluyla temin edilebilir.
C.
Ticaret Sicil Gazetesi Ve Günlük Gazeteler Aracılığı İle Yapılan İlan Ve Duyurular
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca, Genel Kurullara davet, sermaye artırımları (izahname ve sirküler ilanları), kar payı dağıtımı ile ilgili ilanlar
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla kanuni süresinde yapılır. Genel Kurul Toplantılarına davet ilanları, fazla sayıda pay sahibine ulaşmak amacıyla ayrıca şirket internet sitesi vasıtasıyla da ilan edilmektedir.
Yıllık Faaliyet Raporu dâhil mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme'nin son hali ve Ana Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni, Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketin merkezinde ve internet sitemizde, pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde ve şirketin internet sitesinde yer almaktadır.
D.
Basın Toplantıları İle Yazılı Ve Görsel Medya Vasıtasıyla Yapılan Basın Açıklamaları İcra Kurulu, Şirketin faaliyetleri ile ilgili rutin gelişmeleri aktarmak üzere yılda bir kez basın toplantısı düzenler. Burada amaç, şirketle ilgili bilgi verme konusunda geniş kitlelere ulaşmaktır. Rutin gelişmelerin dışında Şirket’le ilgili özel bir gelişme olması halinde de basın yoluyla açıklama yapılır. Basın açıklamasının içeriğinde hisse değerini etkileyecek bilgilerin yer alması halinde önce özel durum açıklaması yapılır. Basın açıklaması yapma yetkisi kural olarak İcra Kurulu Başkanındadır. E.
Şirket Kurumsal İnternet Sitesi (www.bsh.com.tr)
Kamunun aydınlatılmasında şirket internet sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket ile ilgili gelişmeler ve özel durum açıklamaları internet sitesinde yayınlanmaktadır. İnternet sitesi Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen içerikte düzenlenmiştir. F.
Şirket İle İlgili Haber Ve Söylentilerin Takibi İle Yatırımcı Ve Analistlerle Yüz Yüze Veya Telefon, E-Posta, Faks Gibi İletişim Araçlarıyla Yapılan Görüşmeler Şirketimizle ilgili olarak yatırımcıların alım satım kararlarını ve hissemizin borsa fiyatını etkileyebilecek haberlerin basın yayın organlarında yer alması halinde Şirketimiz en kısa süre içerisinde söz konusu haberin doğruluk niteliği hakkında Özel Durum Açıklama Tebliği'nde yer alan formata uygun olarak özel durum açıklaması yapar. BSH, birlikte çalıştığı medya takip ajansıyla görsel ve yazılı medyayı günlük olarak takip etmekte ve her sabah üst yönetime raporlamaktadır. Ayrıca abonesi olduğumuz veri dağıtım sistemleri vasıtasıyla, Üst Yönetim, Hukuk Direktörlüğü -Yatırımcı İlişkiler Birimi ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından şirket ile ilgili haberler takip edilmektedir.
4-
İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler
24
İçsel bilgilere erişimi bulunan idari sorumluluğa sahip kişiler, ulaşabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenir. Yaptıkları işler dolayısıyla Şirket işlerinin bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri sınırlı olan yönetici ve diğer personel içsel bilgilere erişimi olan personel kapsamında değerlendirilmez.
Ancak;; şirket ile ilgili bilgilerin ve gelecek stratejilerinin tümüne sahip olan Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu Başkan ve Üyeleri, Finansman Koordinatörü, Direktörler ve bazı üst ve orta düzey yöneticiler içsel bilgilere erişimi olan kişi kapsamında değerlendirilir. “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi” Hukuk İşleri Direktörlüğü Yatırımcı İlişkiler Birimi tarafından hazırlanır ve güncelliği sağlanır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer
alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Gerektiğinde üçüncü kişilerle yapılan gizlilik anlaşmaları da ortaklık tarafından alınan önlemler arasındadır.
Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Hukuk İşleri Direktörlüğü’ne yöneltilmelidir.
5-
Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması
Şirket hakkındaki özel durumların kamuya açıklanmasına kadar içerden öğrenilen bilgilerin gizliliği sağlanır. Ayrıca, şirket çalışanları içeriden öğrendikleri bilgilerin kullanımı ilgili kurallara uymak zorundadır. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanılması ile ilgili hususlar “Kurumsal Çalışma Kuralları” ile bütün çalışanlara duyurulmuş olup, söz konusu bilgilerin kullanımının önlenmesi için her türlü tedbir alınmıştır. Şirket, finansal sonuçların açıklandığı her dönemde, finansal sonuçların resmi olarak açıklanacağı tarihe kadar “Sessiz Dönem” uygular. Sessiz Dönem süresince kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler geçmişte kamuya açıklanmış bilgiler hariç, şirketin finansal durumu hakkında görüş bildirmez, analist ve yatırımcıların finansal durumla ilgili sorularını cevaplamazlar. Bu kapsamda, hiç bir BSH çalışanı görevi nedeniyle edindiği bilgileri kullanarak hisse senetlerimizin alımını ve satımını yapamaz. Bu konuda Hukuk Direktörlüğü tarafından, Şirketimiz bilgilendirme
politikası çerçevesinde çalışanlar (üst ve orta düzey yöneticiler) bilgilendirilmektedir. 9.
ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ Şirketimizin internet sitesi http://www.bsh.com.tr’dir. İnternet sitemizde Yatırımcı ilişkileri bölümü altında, ilgili mevzuatta yer alan hususların tamamına yer verilmeye çalışılmıştır. İnternet sitemizde bazı bilgiler İngilizce olarak yer almaktadır.
İnternet sitemizde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
-ŞİRKET BİLGİLERİ
Ticaret Sicil Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu / Üst Yönetim
Esas Sözleşme
-KURUMSAL YÖNETİM Bilgilendirme Politikası
Bağış ve Yardım Politikası
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası
Kar Dağıtım Politikası
Kurumsal Çalışma Kuralları / Etik Kurallar
25
-KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLARI
-YILLIK FAALİYET RAPORLARI Faaliyet Raporu İngilizce
Faaliyet Raporu Türkçe
-PERİYODİK MALİ TABLOLAR VE RAPORLAR
-ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI -GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI Genel Kurul Davet İlanı Vekaletname
Kar Dağıtım Tablosu
-GENEL KURUL KATILIM CETVELİ VE TOPLANTI TUTANAKLARI Toplantı Tutanakları
Katılanlar Cetveli
-KÂR PAYI DAĞITIMI İLE İLGİLİ DUYURULAR -DUYURULAR
10.
FAALİYET RAPORU
Şirketimiz faaliyet raporları 6102 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmaktadır.
BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ 11.
MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ
Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmektedirler.
Şirketin Çalışanları da yapılan bilgilendirme toplantıları ve şirket içi iletişim için çıkarılan dergi vasıtasıyla hem kendilerini ilgilendiren hususlar hem de şirketin genel durumu hakkında bilgilendirilmektedirler. Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi kanalıyla Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilme imkânı bulunmaktadır. Bazı önemli duyurular ise elektronik posta yoluyla tüm çalışanlara iletilmektedir. 12. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI
Menfaat sahiplerinin yönetimine katılımı konusunda herhangi bir çalışma yoktur. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır.
13.
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
Şirketimiz tarafından oluşturulan insan kaynakları politikası, yayımlanan İK kitapçığında, Şirketimiz iç ağında ve bilgilendirme toplantılarında çalışanlara duyurulmaktadır. İşe alımlarda görevin gerektirdiği özellikler ön planda tutulur ve İK değerlendirmesi haricinde personel istihdam edecek birimin yöneticisi de mutlaka görüşme yapar. Her çalışana kendi ihtiyacı doğrultusunda eğitim sağlanmaya çalışılmakta ve eğitim ve terfilerde tüm çalışanlara eşit davranılmaktadır.Organizasyon şeması ve tüm çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuştur. Her yıl performans kıstasları önceden belirlenerek performans ölçme ve değerlendirme işlemi yapılmaktadır.
26
Çalışan memnuniyeti anketi periyodik olarak yapılmaktadır. Ayın çalışanı uygulaması ile şirket değerleri çerçevesinde örnek davranışlar ödüllendirilmektedir. Ayrıca her sene düzenlenen törenlerle çalışanlara kıdemlerine uygun olarak plâketler verilmektedir.
14. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK Şirketimizde yasalara, şirket kurallarına ve etik kurallara uyumun gözetilmesi için Bölgesel Uyum Yönetimi oluşturulmuştur.
Sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Faaliyet gösterdiğimiz her yerde, eylemlerimiz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin insan hakları, çalışma ilişkileri ve çevreyi korumayla ilgili belirlediği ilkeler ve kanunlarla uyumludur. Çalışanlarımızla, iş ortaklarımızla ve paydaşlarımızla anlaşmalarımız dürüstlük ve bağlılık çerçevesindedir.
Şirketimiz çeşitli sosyal sorumluluk projelerine sponsor olmakla beraber, zaman zaman sosyal sorumluluk projelerine, kamu yararına derneklere doğrudan bağışlarda bulunmaktadır. BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU 15.
YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU 31.12.2013 İtibariyle Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
Görevi
Yönetim Kurulu Winfried Eduard SEITZ
Başkanı
Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Kai Gerhard
SCHRICKEL
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Birleşme-Devralma, Sigorta ve Finans Bölümü Başkanı 2BC Hukuk Bürosunda Ortak Avukat olarak çalışmaktadır
Siemens A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO;
Siemens Leasing A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi (CEO)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
BSH-UAE Dubai'nin Yönetim Kurulu Başkanı
Ali ÇULPAN
Hüseyin GELİS
Norbert W.M. KLEIN
Markus C. DR.
SLEVOGT
Michael TOEDTER
Steven YOUNG
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
CFO (Teknik İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi)
SLEVOGT-Consult'un Kurucu Ortağı, Türk Demir Döküm A.Ş. (Vaillant Group) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Hefko Minerals and Metals Shipping AG Yönetim Kurulu Başkanı.
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Kurumsal Satışlar Başkan Yardımcısı
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü;; Bosch Fren Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili;; Bosch Rexroth Otomosyon San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye ve Genel Müdür;; Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Tic. A.Ş. ve Bosch Termoteknik Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
27
Yönetim Kurulu Üyeleri arasında 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri arasında kadın üye bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerinden Norbert W.M. Klein İcra Kurulu Başkanı (CEO)’dır. İcra Kurulu Başkanı (CEO) dışında diğer Yönetim Kurulu üyelerinin şirket yönetiminde icrai görevi yoktur.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulamasının ilk yılı olması nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış olup Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili ilke kararı gereğince Denetimden Sorumlu Komite, Aday Gösterme Komitesinin görevini yapmıştır.
Denetimden Sorumlu Komite bağımsız üyelik için iki aday göstermiş olup adayların bağımsızlık kriterini taşıyıp taşımadığı hususunu değerlendirmiş ve değerlendirme sonuçlarını 02.05.2013 tarihinde bir tutanak halinde Yönetim Kurulunun onayına sunmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları alınmış olup, ilgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum olmamıştır.
Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.
16.
YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir genel sekreter seçilmiş olup, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri genel sekreter tarafından yürütülmekte, toplantı gündemi ve 3 aylık sonuçların değerlendirilmesini içeren bir dosya toplantıdan en geç 7 gün önce Yönetim Kurulu üyelerine iletilmektedir. Yönetim kurulu toplantılarının gündemi, İcra Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreter tarafından müştereken belirlenmektedir. Yönetim Kurulumuz kural olarak yılda iki defa düzenli toplanmaktadır. 2013 yılında gerçekleştirilen toplantılara mazeret bildiren birer üye haricinde tüm üyeler iştirak etmiştir. Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının içtimada hazır bulunması şarttır. Kararlar müzakerede mevcut üyelerin ekseriyetiyle verilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 390/4 maddesi uyarınca fiilen toplantı yapmadan karar alınabilmektedir;; üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça içlerinden birinin yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle karar verilebilmektedir. 2013 yılında, Türk Ticaret Kanunu’nun 390/4 maddesi uyarınca toplam 28 adet yönetim kurulu kararı alınmıştır. Yönetim Kurulu, Kararları’nı oybirliği ile almıştır. Hiçbir üye alınan kararlara muhalif kalmamıştır. 2013 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerince onaylanmayan ilişkili taraf işlemi ve önemli nitelikte işlem yoktur.
Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı tanınmamıştır. Tüm üyeler ve başkan eşit oy hakkına sahiptir.
17.
YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı şekilde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.
Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bırakılmıştır.
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş, oluşturulan yönergeler internet sitemizde (www.bsh.com.tr) yayımlanmıştır.
28
Komitelerin tamamında başkan ve üye bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir.
Komite
Başkan ve Üyeler
Bağımsızlık Durumu
Markus Christian DR. SLEVOGT (Başkan)
Bağımsız
Ali ÇULPAN (Üye)
Bağımsız
Ali ÇULPAN (Başkan)
Bağımsız
Markus Christian DR. SLEVOGT (Üye)
Bağımsız
Markus Christian DR. SLEVOGT (Başkan)
Bağımsız
Ali ÇULPAN (Üye)
Bağımsız
Denetimden Sorumlu Komite
Kurumsal Yönetim Komitesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi
18.
RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI Risk yönetimi ve iç kontrol için ayrı ayrı mekanizmalar oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturmaktadır.
Bilgi teknolojilerinin denetim ve güvenliği ISO 27001 (Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri)çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Başta likidite, kredi, kur ve stok yönetimi olmak üzere tüm finansal riskler düzenli olarak izlenmekte ve Yönetim Kurulu sonuçlarla ilgili olarak bilgilendirilmektedir.
Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilerek oluşturulan, Risksin Erken Saptanması Komitesi ve Mali İşler Koordinatörlüğü bünyesinde oluşturulan Risk Yönetim Sorumluları, şirketi etkileyebilecek
stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na ve İcra Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.
İç Kontrol mekanizması için kurulan departman da hem belli bir plan çerçevesinde hem de gerektiğinde arızi olarak tüm departmanları denetleyerek tespit ettiği konular ile ilgili görüşlerini İcra Kurulu ve diğer ilgililere rapor etmektedirler.
19.
ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ
VİZYONUMUZ
“İlk Tercih”
Müşterilerin, bayilerin, tedarikçilerin ve çalışanların ilk tercihi olmak. MİSYONUMUZ Misyonumuz, faaliyet bölgemizde en çok arzu edilen markalarımızla en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamaktır.
Fonksiyonel yenilikleri olan yüksek kaliteli ürünler üreterek tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırırız. En rekabetçi ve yüksek kaliteli dağıtım kanalı ve servis ağı ile ürünlerimizin hizmetini sağlarız.
29
Türkiye ve dünyadaki ticari ortaklarımız ve tedarikçilerimizin başarıya ulaşmaları için adil ve uzun vadeli işbirlikleri oluşturur ve yol gösteririz. Ortaklarımıza olduğu kadar müşterilerimize ve çalışanlarımıza da uzun vadeli değer yaratır ve bu sayede karlı büyümeyi sağlarız.
Hedeflerimize ancak, yüksek motivasyona sahip, takım ruhu taşıyan ve donanımlı çalışanlarla ulaşabileceğimize inanırız.
Topluma ve çevreye kaşı sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ederiz.
Markalarımız temel değerlerimizdir, onların kendi konumlarında ‘ilk tercih edilen’ olmaları için çalışırız.
DEĞERLERİMİZ
Müşteri odaklılık Vizyon ve misyonumuzu ancak birbirimize müşteri gibi davranarak gerçekleştirebiliriz. Tüm müşterilerimize değer verir, onların ihtiyaçlarını anlamaya çalışırız.
Yaratıcılık Şirketimizin başarısının temelinde yenilikçilik yatar. Yeni yöntemler geliştirmek, fırsatları yakalamak, problemleri çözmek ve mükemmeli yakalamak için yaratıcılığımıza güveniriz.
Değişime Açıklık
Yeni fikirleri denemekte ve öğrenmekte istekliyiz ve bu sayede değişimlere uyum sağlarız. Çalışanlarımıza gerekli desteği ve araçları sağlayarak pozitif ve ilham veren bir iş ortamı oluştururuz.
Takım Ruhu
Takım olarak başarıyı yakalamak için birbirimize yardım eder ve bundan keyif alırız.
Proaktif Olmak
Sorunlar ortaya çıkmadan, nedenlerini tespit edip, gerekli önlemleri alır;; hataların tekrarlanmaması için adil çözümler üretiriz.
Sorumluluk
Çalışanlarımızın profesyonel gelişimini sorumluluk alıp/vererek destekleriz.
Doğruluk Doğruluk yol göstericimizdir. Kişisel ve iş ilişkilerimizde her zaman dürüstlüğü, yasalara uygunluğu ve şeffaflığı ön plan da tutarız.
Kültürel Çeşitliliğe Duyarlılık Global bir düşünce yapısına sahip uluslararası bir şirketin üyesi olarak kültürel farklılıkları değerlendirir ve yönetiriz.
STRATEJİK HEDEFLERİMİZ
Stratejik hedefler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. İcra Kurulu tarafından aylık olarak takip edilir ve değerlendirilir. Belirlenen stratejik hedeflerle ilgili gerçekleşme düzeyleri, İcra Kurulunun değerlendirmesini takiben altı ayda bir Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
Şirket Yönetimi önümüzdeki 5 yıl için aşağıdaki ana hedefleri belirlemiştir: Kârlı büyüme,
Pazar payımızın büyütülmesi,
AR-GE çalışmalarımızın arttırılması,
Çevreye duyarlı ve enerji verimliliği yüksek ürün geliştirme ve üretiminin arttırılarak devam
ettirilmesi
30
20.
MALİ HAKLAR Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları internet sitemizde yayımlanmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 27.05.2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde aylık 4.000.- TL. brüt ücret ödenmesine karar verilmiş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki diğer üyelerin tamamı bu ücreti almaktan feragat
ettiklerini bir yazı ile şirketimize bildirmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde performansa dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır. Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. İcracı yönetim kurulu üyeleri için ücretlendirme, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında belirlenir. Şirkette yönetim kurulu tarafından kurulacak komitelerde görev alacak yönetim kurulu üyelerine, sağladıkları katkıları ve toplantılara katılımları esas alınarak yılsonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek ve genel kurul takdirince
onaylanacak tutarda prim ödenebilir. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin ifaları dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderler) şirket tarafından karşılanabilir. Üst düzey yöneticilere yapılacak ödemeler, sabit ödemelerin yanı sıra performans bazlı ödemeleri içerir.
Üst düzey yöneticilere yapılacak sabit ödemeler, her bir çalışanın sorumluluk ve zorluk dâhil görevinin kapsamına, performansına ve yerel piyasa koşullarına göre belirlenir. Üst düzey yöneticilere yapılacak performans bazlı ödemeler ise tüm beyaz yaka çalışanlar için geçerli mevcut şirket performansını ve bireysel performansı birlikte dikkate alan performans değerlendirme sistemi kapsamında hesaplanır. Üst düzey yöneticilere Şirket IK politikası uyarınca diğer menfaatler de (sağlık sigortası, şirket aracı vb.) sağlanabilir.
Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, asgari olarak yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına yer verilmek suretiyle yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır ve Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur. 31
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
34
FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu’na
1. BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aaralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosunu, nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu
2. Şirket yönetimi bu finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için finansal tabloların usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların, hata ve / veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kntrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finanasal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS (bkz. Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
35
Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar
5. 6102 satılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi uyarınca;; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Şirket’in Ocak – 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Aynı kanunun 398. maddesinin 4. fıkrasına göre, denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378 inci maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Denetimimiz, bu riskleri yönetmek için Şirket Yönetimi’nin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin operasyonel etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Bilanço tarihi itibariyle KGK tarafından henüz bu raporun esasları hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla bu konuya ilişkin ayrı bir rapor hazırlanmamıştır. Bununla birlikte, Şirket, söz konusu komiteyi 4 Temmuz 2012 tarihinde kurmuş olup, komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirket’in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik dokuz defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu’na sunmuştur.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
A member of
PricewaterhouseCoopers
Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 6 Mart 2014
36
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI NOTLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
BİLANÇOLAR ............................................................................................................................ 38 -39
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI.................................
40
ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI ...........................................................................
41
NAKİT AKIŞ TABLOLARI ......................................................................................................
42
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR...................................................................... 43-103
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
NOT 25
NOT 26
NOT 27
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU .................................................................
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ............................................................
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ...........................................................................................................
FİNANSAL YATIRIMLAR ......................................................................................................................
FİNANSAL BORÇLAR....................................................... ......................................................................
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR ...........................................................................................................
DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR ....................................................................................................
STOKLAR .................................................................................................................................................
MADDİ DURAN VARLIKLAR ...............................................................................................................
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ..........................................................................................
KARŞILIKLAR, TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER .............................
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR ..........................................................................................
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER……………... ..........................................................................................
ERTELENMİŞ GELİRLER .......................................................................................................................
DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER .....................................................................................
ÖZKAYNAKLAR .....................................................................................................................................
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ ................................................................................................
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER ......................................................................................................
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE GİDERLER ..................................................................
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER ............................................................
FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ ...........................................................................................
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...........................................................................................
PAY BAŞINA KAZANÇ...........................................................................................................................
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI .......................................................................................................
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ ......................
FİNANSAL ARAÇLAR ............................................................................................................................
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR ..................................................................................
37
38
43-62
62
63
63-64
64-65
66
67
68-70
70-71
72-75
75-76
77
77
78
78-79
80
81
82
82
83
83-86
87
88-93
93-101
102
103
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 V E 2 0 1 2 T A R İ H L E R İ İ T İ B A R İ Y L E BİLANÇOLAR
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık
2013
Yeniden
Düzenlenmiş (Not 2)
31 Aralık
2012
3
1.571.241.690
110.258.172
1.415.432.281
104.098.437
24
6
115.801.632
766.870.299
156.539.059
736.906.502
24
7
8
13
22
15
2.020.841
1.347.810
360.266.953
2.816.347
61.579.213
150.280.423
1.577.911
304.734.602
3.286.743
33.878.080
74.410.947
4
572.725.204
345.685
564.817.535
345.685
24
9
804.002
533.868.611
531.253.180
10
13
22
15
652.688
23.732.991
13.240.888
80.339
510.782
19.200.535
13.409.602
97.751
2.143.966.894
1.980.249.816
Notlar
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
-­ İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
-­ İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
-­ İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
-­ İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer Alacaklar
-­ İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
-­ Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Takip eden notlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
38
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 V E 2 0 1 2 T A R İ H L E R İ İ T İ B A R İ Y L E BİLANÇOLAR
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık
2013
Notlar
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
-­ İlişkili Taraflara Finansal Borçlar
-­ İlişkili Olmayan Taraflara Finansal Borçlar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
-­ İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
-­ İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
-­ İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
-­ İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılılar
-­ Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında
Kısa Vadeli Karşılıklar
-­ Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
-­ İlişkili Olmayan Taraflara Finansal Borçlar
Diğer Borçlar
-­ İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılılar
-­ Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
-­ Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-­ Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) Fonu
Paylara İlişkin Primler / İskontolar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı
TOPLAM KAYNAKLAR
613.607.594
665.980.368
24
5
5
11.946.097
15.476.077
143.630.382
7.920.952
15.476.077
24
6
47.599.081
351.288.761
49.352.907
285.414.733
24
7
14
22
992.843
3.572.585
6.672.859
48.485.422
6.243.907
5.649.126
41.801.783
12
11
15
32.951.247
67.280.637
27.341.985
110.814.954
31.591.879
53.134.790
25.763.832
131.014.447
5
17.885.077
33.361.154
24
14
804.002
32.842.892
27.405.772
12
11
47.259.185
12.023.798
1.419.544.346
42.000.000
150.427.940
48.860.445
21.387.076
1.183.255.001
42.000.000
150.427.940
(4.502.994)
102.458
43.026.458
958.625.985
229.864.499
2.143.966.894
(10.927.840)
102.458
43.026.458
803.674.671
154.951.314
1.980.249.816
16
16
16
2
2
Takip eden notlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
39
Yeniden
Düzenlenmiş (Not 2)
31 Aralık
2012
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
Bağımsız Denetimden Geçmiş
KAR VEYA ZARAR KISMI
Notlar
Hasılat
Satışların Maliyeti (-­)
17
17
BRÜT KAR
Pazarlama Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-­)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-­)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-­)
18
18
18
19
19
ESAS FAALİYET KARI
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
3.530.702.947
(2.745.568.749)
3.216.815.306
(2.424.351.218)
785.134.198
792.464.088
(418.235.307)
(196.859.641)
(27.472.077)
189.042.640
(42.729.588)
288.880.225
20
20
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-­)
FİNANSMAN GELİR / (GİDERİ)
ÖNCESİ FAALİYET KARI
2.800.830
-
291.681.055
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
21
21
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
VERGİ ÖNCESİ KARI
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri)
Dönem Vergi Gideri (-­)
Ertelenmiş Vergi Geliri
22
22
22
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
DÖNEM KARI
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
23
DÖNEM KARI
41.651.938
(56.413.673)
(378.611.775)
(194.737.665)
(24.720.713)
89.824.572
(39.919.688)
244.298.819
(2.059.034)
242.239.785
39.046.189
(92.196.292)
276.919.320
189.089.682
(48.485.422)
1.430.601
(47.054.821)
(34.158.590)
20.222
(34.138.368)
229.864.499
154.951.314
5,47
3,69
229.864.499
154.951.314
DİĞER KAPSAMLI GELİR :
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Aktüeryal Kazanç / (Kayıp)
DİĞER KAPSAMLI GELİR VERGİ SONRASI
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
6.424.846
(5.534.524)
6.424.846
(5.534.524)
236.289.345
Takip eden notlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
40
149.416.790
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 V E 2 0 1 2 T A R İ H L E R İ N D E S O N A E R E N Y I L L A R A A İ T Ö Z K A Y N A K L A R D E Ğ İ Ş İ M TABLOLARI
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
Not
31 Aralık 2011 itibariyle bakiyeler
önceden raporlanan
M uhasebe politikalarında değişikliğe ilişkin düzeltmeler
2
1 Ocak 2012 itibariyle bakiyeler
yeniden düzenlenen
Geçmiş yıllar karlarına transfer
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2012 itibariyle bakiyeler
16
31 Aralık 2012 itibariyle bakiyeler önceden raporlanan
M uhasebe politikalarında değişikliğe ilişkin düzeltmeler
2
1 Ocak 2013 itibariyle bakiyeler
yeniden düzenlenen
Geçmiş yıllar karlarına transfer
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2013 itibariyle bakiyeler
16
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış Yedekler
Kar veya Zararda Yeniden
S ınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler veya Giderler
Çalısanlara S ağlanan
Faydalara İlişkin
Aktüeryal Kayıp/
Kazanç Fonu
Birikmiş Karlar
Ödenmiş
S ermaye
S ermaye
Düzeltme
Farkları
Paylara
İlişkin Primler/
İskontolar
42.000.000
150.427.940
102.458
43.026.458
-
566.348.755
231.932.600
1.033.838.211
-
-
-
-
(5.393.316)
2.497.954
2.895.362
-
42.000.000
150.427.940
102.458
43.026.458
(5.393.316)
568.846.709
234.827.962
1.033.838.211
-
-
-
-
(5.534.524)
234.827.962
-
(234.827.962)
154.951.314
149.416.790
42.000.000
150.427.940
102.458
43.026.458
(10.927.840)
803.674.671
154.951.314
1.183.255.001
42.000.000
150.427.940
102.458
43.026.458
-
798.281.355
149.416.790
1.183.255.001
-
-
-
-
(10.927.840)
5.393.316
5.534.524
-
42.000.000
150.427.940
102.458
43.026.458
(10.927.840)
803.674.671
154.951.314
1.183.255.001
-
-
-
-
6.424.846
154.951.314
-
(154.951.314)
229.864.499
236.289.345
42.000.000
150.427.940
102.458
43.026.458
(4.502.994)
958.625.985
229.864.499
1.419.544.346
Takip eden notlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
41
Geçmiş
Yıllar
Karları
Net
Dönem Karı
Toplam
Özkaynaklar
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 V E 2 0 1 2 T A R İ H L E R İ N D E S O N A E R E N Y I L L A R A A İ T N A K İ T A K I Ş T A B L O L A R I
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
Bağımsız Denetimden Geçmiş
1 O cak31 Aralık
2013
1 O cak31 Aralık
2012
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
252.449.541
239.213.202
Dönem karı
229.864.499
154.951.314
34.138.368
Notlar
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler:
- Gelir vergisi gideri
22
47.054.821
-­ Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan (kar) / zarar
20
(2.800.830)
2.059.034
-­ Kıdem tazminatı karşılığı
12
12.617.576
11.711.840
-­ Kullanılmamış izin karşılığı
12
703.827
1.281.449
-­ Garanti gider karşılığındaki artış
1.675.162
4.124.141
-­ Yıl sonu prim karşılığı
12
14.629.298
14.329.761
-­ Montaj gider karşılığı
11
17.552.449
12.857.633
478.768
1.217.377
2.833.926
-­ Satış ve pazarlama giderleri karşılığındaki artış
-­ Şüpheli ticari alacak karşılığı
6
2.225.835
-­ Stok değer düşüş karşılığı
8
10.203.643
2.765.418
9-10
88.808.802
80.029.999
-­ Duran varlıkların amortisman ve itfa payları -­ Gerçekleşmemiş net kur farkı (geliri) / gideri
-­ Gerçekleşmemiş net faiz (geliri) / gideri
21
(17.647.858)
5.656.270
2.443.183
12.072.679
177.944.676
185.077.895
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
T icari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklardaki azalış
Stoklardaki (artış) / azalış
Diğer alacaklardaki ve pesin ödenen giderlerdeki (artış) / azalış
Diğer dönen ve duran varlıklardaki (artış) / azalış
T icari borçlar ve ilişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)
Borç karşılıklarındaki azalış
44.027.845
8.093.096
(65.735.994)
10.420.370
(5.646.547)
38.546.993
(76.862.319)
47.702.846
46.288.010
(32.350.575)
(36.495.498)
(11.577.226)
7.531.054
(115.731.834)
(86.893.449)
(54.896.330)
(62.278.406)
(37.963.528)
(6.187.779)
(7.956.149)
(68.466.185)
(45.919.677)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
(88.765.309)
(157.921.253)
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
9
(96.905.158)
(161.540.982)
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
10
(725.236)
(776.870)
8.865.085
4.396.599
(157.524.497)
(139.815.564)
(23.324.319)
(48.045.066)
Diğer borçlar, yükümlülükler ve ertelenmiş gelirlerdeki artış / (azalış)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları:
Ödenen gelir vergisi
Ödenen kıdem tazminatları
12
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri
C . FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Ödenen faizler
Alınan faizler
Alınan krediler Kredi geri ödemeleri
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ / (AZALIŞ)
12.353.516
8.670.506
1.585.228.722
884.012.738
(1.731.782.416)
(984.453.742)
6.159.735
(58.523.615)
DÖ NEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3
104.098.437
162.622.052
DÖ NEM SO NU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3
110.258.172
104.098.437
42
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) İstanbul, Türkiye’de kurulmuştur. Şirket’in fiili faaliyet konusu beyaz eşya ve küçük ev aletleri üretimi ile beyaz eşya, küçük ev aletleri, elektronik
cihaz ve ofis makineleri pazarlaması ve satışıdır. Şirket, Bosch, Siemens, Profilo ve Gaggenau marka dayanıklı ev aletleri üretimi, ithalatı ve satışını gerçekleştirmektedir.
Şirket söz konusu üretim faaliyetlerini Çerkezköy yöresindeki BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikalarında gerçekleştirmektedir. Şirket’in merkezi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No: 51 Ümraniye / İstanbul adresindedir.
Şirket’in ana ortağı ve esas kontrolü elinde tutan taraf, merkezi Almanya’da bulunan BSH Bosch und
Siemens Hausgeraete GmbH’dir. Şirket hissedarları ve hisse oranları Not 16’da verilmiştir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlı olup, hisselerinin %0,72’si Borsa İstanbul’a (“BIST”) kote edilmiştir.
Finansal tabloların onaylanması:
1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneme ait finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 6 Mart 2014 tarihinde yayınlanması için yetki verilmiştir.
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
2.1.1
Uygulanan finansal raporlama standartları
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II–14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınmıştır. TMS’ler;; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları içermektedir.
Şirket’in, finansal tabloları ve notları, SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş döneme ait finansal tablolarda gerekli değişiklikler yapılmıştır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Şirket’in finansal tabloları bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır.
Şirket muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK
tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış, kanuni kayıtlara TMS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
43
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Şirket'in finansal tabloları işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlanmıştır.
Konsolidasyona İlişkin Esaslar
Şirket’in konsolide ettiği finansal varlığı bulunmamaktadır. Finansal yatırımlarda yer alan ve Şirket’in %100 oranında hissesi bulunan Profilo Elektrogerate VmbH’nin aktif toplamının ekli finansal tabloları etkilemeyecek derecede küçük olması ve faaliyet hacminin düşük olması sebebiyle söz konusu bağlı ortaklık konsolide edilmemiştir.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in cari dönem özet finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem özet finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.
(i)
Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi
SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıştır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Şirket’in finansal durum tablolarında çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihli finansal durum tablosunda yapılan sınıflamalar şunlardır:
-
Cari dönem karı vergi yükümlülüğü hesap grubunda gösterilen 33.878.080 TL tutarındaki peşin ödenmiş vergiler finansal durum tablosunda ayrı bir hesap olarak, cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar hesap grubunda gösterilmiştir.
Diğer kısa vadeli yükümlülükler hesap grubunda gösterilen 5.649.126 TL tutarındaki gelecek aylara ait gelirler finansal durum tablosunda ayrı bir hesap olarak, kısa vadeli ertelenmiş gelirler hesap grubunda gösterilmiştir.
Diğer uzun vadeli yükümlülükler hesap grubunda gösterilen 27.405.772 TL tutarındaki gelecek yıllara ait gelirler finansal durum tablosunda ayrı bir hesap olarak, uzun vadeli ertelenmiş gelirler hesap grubunda gösterilmiştir.
Stoklar hesap grubunda gösterilen 2.990.55 TL tutarındaki verilen sipariş avansları finansal durum tablosunda ayrı bir hesap olarak, kısa vadeli peşin ödenmiş giderler hesap grubunda gösterilmiştir.
Diğer dönen varlıklar hesap grubunda gösterilen 19.200.535 TL tutarındaki verilen yatırım avansları, 445.121 TL tutarındaki verilen diğer avanslar ve 296.188 TL tutarındaki gelecek aylara ait giderler finansal durum tablosunda ayrı bir hesap olarak, kısa vadeli peşin ödenmiş giderler hesap grubunda gösterilmiştir.
(ii)
31 Aralık 2012 tarihli bilançoya ait sınıflandırma ve düzeltmeler:
-
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle alacak senetlerinin vadelerini gösteren tablo düzeltilmiştir.
44
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardında yapılan değişiklikler kapsamında kıdem tazminatına ilişkin aktüeryal kazanç/kayıplar özkaynaklar altında muhasebeleştirilmektedir. Bu uygulama 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve uygulama geriye dönük olarak uygulanmıştır. Bu değişiklik kapsamında, Şirket’in çalışanlara sağlanan faydaları altında muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğüne ilişkin 1 Ocak 2005 tarihinden sonraki dönemlere ait aktüeryal kayıp/kazanç tutarları kümülatif olarak tespit edilebilmiş ve 31 Aralık 2012 tarihli bilançoda geçmiş yıl kar/zararlarından çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin fon hesabına sınıflandırılmıştır. Şirket, kıdem tazminatı yükümlülüğüne ilişkin aktüeryal kayıp/kazanç tutarlarını yıllık olarak hesaplayıp yıl sonu finansal tablolarına yansıtacaktır. Değişikliğin Şirket’in geçmiş yıl bilançosundaki etkisi aşağıda özetlenmiştir.
1 Ocak 2012
31 Aralık 2012
Muhasebe
Muhasebe
Muhasebe
Muhasebe
politikası
politikası
politikası
politikası
değişikliği
değişikliği
değişikliği
değişikliği
öncesi
sonrası
Fark
öncesi
sonrası
Fark
Geçmiş yıllar karları
566.348.755
568.846.709
2.497.954
798.281.355
803.674.671
5.393.316
Net Dönem Karı
231.932.600
234.827.962
2.895.362
149.416.790
154.951.314
5.534.524
(5.393.316) (5.393.316)
-
Çalışanlara Sağlanan
Faydalara İlişkin
Aktüeryal Kayıp Fonu
-
(10.927.840) (10.927.840)
Ayrıca, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait kar ve zarar tablosunda genel yönetim giderleri içindeki 335.970 TL, pazarlama giderleri içindeki 1.104.519 TL ve satılan malın maliyeti içinde gösterilen 2.364.561 TL tutarındaki toplam 3.805.050 TL’lik kıdem tazminatı karşılığına ilişkin faiz gideri finansman giderlerine sınıflandırılmıştır (Not: 21).
2.2
Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
(a)
TMS 8 28. paragraf gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli standartlar, değişiklikler ve yorumlar:
-
TMS 1’deki değişiklikler, “Finansal tabloların sunumu” : diğer kapsamlı gelirlere ilişkin değişiklik;; 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Buradaki en önemli değişiklik, şirketlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda bulunan kalemlerin, müteakip dönemlerde gelir tablosuna aktarılıp aktarılamayacağına göre gruplandırması gerekliliğidir. Bununla birlikte değişiklik, hangi kalemlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda yer alacağı konusuna açıklık getirmez. Değişiklik sadece sunum esaslarını etkilemekte olup Şirket tarafından uygulanmış ve Şirket’in finansal
durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
45
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.2
Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
-
TMS 19 daki değişiklik: “Çalışanlara sağlanan faydalar”;; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik koridor yöntemini ortadan kaldırır ve finansman maliyetinin net fon bazına göre hesaplanmasını öngörür. Değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkisi geçmişe dönük olarak Not 2.1.ii’de 2012 finansal tablolarında yapılan düzeltme ve sınıflandırmalar kısmında açıklanmıştır.
TFRS 1’deki değişiklikler, ‘Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması’: devlet kredileri;; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, Uluslararası finansal raporlama standartlarını ilk kez uygulayacaklar için piyasa faizinden düşük, devlet kredisinin nasıl muhasebeleştirileceği ile ilgili bilgi verir. Ayrıca 2008 yılında yayınlanan TMS 20’ye ilaveler getirerek, daha önce TFRS finansal tablo hazırlayanlarında geçmişe dönük olarak, ilk defa TFRS hazırlayanlara tanınan imtiyazdan yararlanmasını sağlar. Söz konusu değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
-
-
TFRS 7’deki değişiklik, ‘Finansal araçlar’: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi;; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik Amerika Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri uyarınca finansal tablo hazırlayan kuruluşlarla, TFRS finansal tabloları hazırlayan kuruluşlar arasındaki karşılaştırmayı kolaylaştırmak için yeni açıklamaları içermektedir. Değişiklik sadece sunum esaslarını etkilemekte olup Şirket tarafından uygulanmış ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
-
TFRS 10,11 ve 12 geçiş rehberindeki değişiklik;; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS 10,11 ve 12’de karşılaştırmalı bilginin sadece bir önceki dönemle ilgili verilmesini sağlayan sınırlama getirmiştir. Konsolide edilmeyecek şekilde yapılandırılmış işletmelerde ilgili açıklamalar için, ilgili değişiklikler, TFRS 12 öncesi dönemler için karşılaştırmalı bilgi sunma zorunluluğunu kaldırmak için uygulanacaktır. Söz konusu değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
-
Yıllık iyileştirmeler 2011;; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yıllık iyileştirmeler, 2009-2011 raporlama dönemi içinde altı başlığı içerir. Bu değişiklikler:
-
TFRS 11, “Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması”
TMS 1, “Finansal tabloların sunumu”
TMS 16, “Maddi duran varlıklar”
TMS 32, “Finansal Araçlar;; Sunumları”
TMS 34, “Ara dönem finansal raporlama”
46
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.2
Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
-
TFRS10,’’Konsolide finansal tablolar’’ ;; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 10’un amacı bir veya birden çok şirkette kontrolü bulunan bir şirketin konsolide finansal tabloları sunması için konsolide finansal tabloların sunumu ve hazırlamasıyla ilgili esasların belirlenmesidir. Kontrole ilişkin esasların belirlenmekte ve konsolidasyonun temeli olan kontroller hazırlanmaktadır. Yatırımcı iştirakini kontrol ediyorsa ve bu nedenle iştirakin konsolide olması gerekmektedir. Kontrol esasının uygulanmasına yönelik düzenlemeler yatırımcının iştirakini kontrol etmesi ve bu nedenle iştirakin konsolide olması gerekliliğini tanımlamıştır. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasına yönelik olarak muhasebe gerekliliklerini düzenlemektedir. Söz konusu değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
-
TFRS 11, Müşterek anlaşmalar ;; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 11 daha gerçekçi bir yaklaşımla şirketin yasal düzenlemeleri yerine müşterek anlaşmalara ilişkin haklar ve yükümlülüklere odaklanmıştır. İki tür müşterek anlaşma bulunmaktadır: Müşterek faaliyet ve iş ortaklığı. Müşterek faaliyet, müşterek katılımcının anlaşmaya ilişkin hak ve yükümlülüklere sahip olmasında ortaya çıkmaktadır ve bundan dolayı paylarına ait varlıklar yükümlülükler, gelir ve giderleri muhasebeleştirir. İş ortaklığı, iş ortağının düzenlemeye göre net varlıklar üzerindeki haklara sahip olmasıyla ortaya çıkmaktadır ve bu payların özkaynak muhasebeleştirilmesi yapılmaktadır. İş ortaklığında oransal konsolidasyona izin verilmemektedir. Söz konusu değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
-
TFRS 12, ‘Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar’ ;; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 12, müşterek anlaşmalar, iştirakler, özel amaçlı araçlar ve diğer bilanço dışı araçlar dahil olmak üzere her çeşit yatırım ile ilgili yapılacak dipnot açıklamalarını belirlemiştir. Söz konusu değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
-
TFRS 13, ‘Gerçeğe uygun değer ölçümlemesi’ ;; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 13 tutarlılığın gelişmesini gerçeğe uygun değerin tam bir tanımını yaparak ve karmaşıklığın azalmasını ve tek kaynaklı gerçeğe uygun ölçümün ve dipnot açıklama gerekliliğini TFRS üzerinden kesin tanımlamalar yaparak sağlamayı amaçlamıştır. TFRS ve Amerika GKGMS ile arasında uyumu sağlarken ilgili standartlarda var olan gerçeğe uygun değerin uygulama ile ilave zorunluluklar getirmeyip;; yalnızca uygulamaya yönelik açıklık getirmiştir. Değişiklik sadece sunum esaslarını etkilemekte olup Şirket tarafından uygulanmış ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
-
TFRS 27 (revize 2011), ‘Bireysel finansal tablolar’ ;; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Daha önce TMS 27’de yer alıp şimdi TFRS 10’da yer alan kontrol tanımı dışında, bireysel finansal tablolar hakkında bilgi verir. Söz konusu değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
47
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.2
Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
-
TMS 28 (revize 2011), ‘İştirakler ve iş ortaklıkları’ ;; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 11’in yayımlanmasına müteakip TMS 28 (düzeltme 2011) iş ortaklıklarının ve iştirakların özkaynak yöntemine gore muhasebeleştirilmesi gerekliliğini getirmiştir. Söz konusu değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
-
TFRYK 20, 'Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj)' ;; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorumlama yerüstü maden işletmelerinde üretim aşamasındaki hafriyat (dekapaj) maliyetinin muhasebeleştirilmesini ortaya koyar. Bu yorumlama, TFRS raporlaması yapan madencilik şirketlerinin, varlıkların bir cevher kütlenin belirlenebilir bir bileşenine atfedilememesi durumunda, mevcut dekapaj varlıklarının açılış geçmiş yıl karlarından silinmesini de gerektirebilir. Söz konusu değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
(b)
TMS 8 30. paragraf gereği, raporlama tarihi itibariyle yayımlanmış, henüz Şirket tarafından erken uygulanmamış standartlar, değişiklik ve yorumlar:
-
TMS 32’deki değişiklik, '' Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’ ;; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, TMS 32 ‘Finansal Araçlar: Sunum’ uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
-
TFRS 10, 12 ve TMS 27’deki ‘yatırım işletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili değişiklikler’;; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik “yatırım işletmesi” tanımına giren şirketleri, bağlı ortaklıklarını konsolide etmekten muaf tutarak, bunun yerine, bu yatırımları gerçeğe uygun değer değişiklikleri kar veya zarara yansıtmak suretiyle muhasebeleştirmelerine olanak sağlamıştır. TFRS 12’ de de yatırım işletmelerine ilişkin açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklik Şirket için geçerli değildir.
-
TMS 36’daki değişiklik, 'Varlıklarda değer düşüklüğü' geri kazanılabilir tutar açıklamalarına ilişkin’;; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa;; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
TMS 39’daki değişiklik‘Finansal Araçlar’: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’-‘türev araçların devredilmesi’;; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son 48
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.2
Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
-
verilmeyeceğine açıklık getirmektedir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
-
TFRYK 21 - TMS 37, 'Zorunlu vergiler', ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar” üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
-
TFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”;; 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS 39 standartlarının yerine geçmiştir. TFRS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken;; borçlanma araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart, TMS 39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da dahil olmak üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir.
Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği durumlarda;; muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki Şirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan kısmen artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değişiklik özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
(c)
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut TFRS standartlarındaki değişiklikler TMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket ara dönem finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar
TFRS’ de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
-
TFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi” .Bu değişiklik TFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli
değişiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını sağlamıştır.
TMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı;; örneğin maaşının sabit bir kısmının 49
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.2
Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
katkı olarak alınması gibi;; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir.
-
Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan 7 standarda değişiklik getirmiştir:
-
-
Yıllık İyileştirmeler 2013;; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011-2-13 dönem aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik getirmiştir:
-
2.3
TFRS 2;; Hisse Bazlı Ödemeler
TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS 8, Faaliyet Bölümleri
TMS 16;; Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TFRS 9, Finansal Araçlar: TMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
TMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
TFRS 1;; “TFRS’nin İlk Uygulaması
TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Şirket yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. Şirket’in önemli muhasebe varsayım ve tahminleri aşağıdaki gibidir:
(i)
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
Karşılık olarak ayrılan tutarlar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmıştır. Bu kapsamda şirket, üretim ve satışını gerçeklestirdiği mallar için tamir-bakım masrafları, yetkili servislerin garanti kapsamında müşteriden bedel almaksızın yaptıkları isçilik ve malzeme giderleri, şirketce üstlenilen ilk bakım giderleri geçmiş verilerden kaynaklanan tahminleri sonucu karşılık ayırır.
Karşılıklar, Şirket’in geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkışının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır. Bu kapsamda Şirket 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle aleyhine açılmış olan yasal takip ve tazminat davalarını değerlendirmiş olup, kaybetme olasılığının %50’den daha fazla olduğunu tahmin ettikleri için gerekli karşılığı ayırmıştır (Not 11).
50
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.3
Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (devamı)
(ii)
Ticari alacaklar değer düşüklüğü karşılığı
Şirket, müşterilerin gerekli ödemeleri yapamamalarından kaynaklanan tahmini zararları karşılamak için ticari alacaklar değer düşüklüğü karşılığı hesaplar. Ticari alacaklar değer düşüklüğü karşılığı yeterliliğini değerlendirmede kullanılan tahminler, ticari alacağın yaşlanması ve tahsilat performans trendine dayanmaktadır. Şirket, ticari alacaklar karşılığıyla ilgili muhasebe tahminlerinin önemli muhasebe tahmini olduğunu düşünür çünkü bunlar gelecekteki müşterilerin davranışları ve sonuçtaki gelecek nakit tahsilatı hakkında varsayımları içerir. Müşterilerin mali durumu kötüleşirse, mevcut
ticari alacakların gerçekleşen giderleştirmeleri 31 Aralık 2013’ de muhasebeleştirilen karşılık düzeyinden yüksek olabilir.
2.4
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Hasılat
Satışlar, satış tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik yararların Şirket’e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, indirim ve komisyonların düşülmesi suretiyle bulunur. Satış işlemi bir finansman işlemini içeriyorsa, satış bedelinin gerçeğe uygun değeri, izleyen dönemlerde yapılacak tahsilatların etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesiyle hesaplanır. Satış bedelinin nominal değeri ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark, finansman geliri olarak ilgili
dönemlere yine tahakkuk esasına göre kaydedilir. Malların satışı
Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine getirildiğinde muhasebeleştirilir:
Şirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
Şirket’in mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması, Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi,
İşlemle ilişkili ekonomik faydaların Şirket’e akışının olası olması, ve
İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi. Hizmet satışı ve diğer satışlar
Hizmet gelirleri ve diğer gelirler, hizmetin verilmesi veya gelirle ilgili unsurların gerçekleşmesi, risk ve faydaların transferlerinin yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Şirket’e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır.
51
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Faiz geliri:
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve değişken genel üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa uygun olan yönteme göre ve hareketli ağırlıklı ortalama yöntemine göre değerlenir. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile
satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir.
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarlar üzerinden gösterilirler. Kiralama veya idari amaçlı ya da hâlihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme aşamasındaki duran varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen duran varlıklar, diğer maddi duran varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar.
Müteakip maliyetler bu varlıkla ilgili gelecekteki ekonomik yararların şirkete aktarılmasının muhtemel olması;; ve ilgili varlığın maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda kayıtlı değerine dahil edilir veya uygunsa, ayrı bir varlık olarak muhasebeleştirilir. Değiştirilen parçaların kayıtlı değeri bilanço dışı bırakılır. Diğer tüm onarım ve bakım maliyetleri oluştukları tarihte gelir tablosu ile ilişkilendirilir.
Arsalar amortismana tabi tutulmaz. Diğer maddi duran varlıklarda amortisman, ilgili varlıkların maliyetleri veya yeniden değerlenmiş tutarlarından hurda değerinin indirilmesiyle elde edilen tutarların, tahmin edilen faydalı ömürler üzerinden, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır.
Her raporlama döneminde, varlıkların hurda değeri ve faydalı ömürleri gözden geçirilir ve gerekli düzenlemeler yapılır.
Bir varlığın kayıtlı değeri, tahmini geri kazanılabilir değerinden fazla ise, varlığın kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
52
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Lisanslar
Lisanslar tarihi maliyet değeriyle gösterilmektedir. Lisansların sınırlı faydalı ömürleri vardır ve maliyetten birikmiş itfa payları düşüldükten sonraki değerleri ile takip edilir. Lisansların itfa payları, tahmini faydalı ömürleri boyunca maliyet değerleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanır.
Bilgisayar yazılımı
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre (1 yıl) itfa edilir.
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Şirket, ertelenmiş vergi varlıkları, faydalı ömrü sınırsız olan maddi olmayan duran varlıklar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlıklar ve şerefiye dışında kalan her varlık için her bir bilanço tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir.
Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Geri kazanılabilir tutar satışı gerçekleştirme maliyetlerinden arındırılmış makul değer ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Nakit üreten birim diğer varlık veya varlık gruplarından büyük ölçüde bağımsız olarak sürekli kullanımından nakit girişi sağlanan en küçük ayrıştırılabilir varlık grubunu ifade etmektedir.
Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek ve varlığın hiç değer düşüklüğü muhasebeleştirilmemiş şekilde amortismana tabi tutulmaya devam edilerek bulunacak net defter değerini arttırmayacak şekilde geri çevrilir ve gelir olarak finansal tablolara yansıtılır.
Borçlanma Maliyetleri
Şirket, borçlanma maliyetleri ile ilgili olan ve yeniden düzenlenen UMS 23 standardını 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulamaktadır. Özellikli varlıkların elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkili olan borçlanma maliyetleri, varlık maliyetinin bir kısmı olarak aktifleştirilir. Diğer borçlanma maliyetleri maliyetlerin oluştuğu dönemlerde gelir tablosunda giderleştirilmektedir.
53
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Netleştirme/Mahsup
İçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları ve fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibariyle toplulaştırılarak gösterilir. İşlem ve olayların özünün mahsubu gerekli kılması sonucunda, bu işlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların değer düşüklüğü indirildikten sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak
değerlendirilmez. Şirket’in normal iş akışı içinde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, hasılatın dışında elde ettiği gelirler, işlem veya olayın özüne uygun olması şartıyla net değeri üzerinden gösterilir.
Ertelenen finansman gelir/gideri
Ertelenen finansman gelir/gideri vadeli satışlar ve alımların üzerinde bulunan finansal gelirler ve giderleri temsil eder. Bu gelirler ve giderler, kredili satış ve alımların süresi boyunca, etkin faiz oranı ile hesaplanır ve finansal gelirler ve giderler kalemleri altında gösterilir.
İlişkili taraflar
Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda Şirket üzerinde kontrolü, müşterek kontrolü veya önemli etkinliği olan ortaklar, ortaklar tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ve iştirakler, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ve iştirakler, ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir.
Ticari Alacaklar
Ticari alacaklar müşterilere satılan ticari mal ya da sağlanan hizmetler sonucu ortaya çıkan müşterilerden alacaklardır. Eğer ticari alacakların tahsilatı için beklenen süre 1 yıl ya da daha kısa ise (ya da daha uzunsa ancak işletmenin normal faaliyet döngüsü içinde ise), bu alacaklar kısa vadeli alacaklar olarak sınıflandırılırlar. Aksi halde, uzun vadeli alacaklar olarak sınıflandırılırlar. Ticari
alacaklar deftere ilk gerçeğe uygun değerleriyle kaydedilir ve izleyen dönemlerde etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerinden değer düşüklüğü karşılığı düşülerek takip edilir. Şirket’in, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için bir alacaklar risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır.
Ticari borçlar
Ticari borçlar, işletmenin olağan faaliyetleri için tedarikçilerden sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin yapılması zorunlu ödemeleri ifade etmektedir. Ticari borçlar, gerçeğe uygun değerleriyle deftere alınır ve müteakip dönemlerde etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerleri ile muhasebeleştirilir.
54
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
2.
2.4
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Devlet teşvik ve yardımları
Makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teşvikleri, elde edilmesi için gerekli şartların işletme tarafından yerine getirileceğine ve teşviğin işletme tarafından elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda finansal tablolara alınır.
Temettü Dağıtımı
Şirket hissedarlarına dağıtılan temettü, şirket hissedarları tarafından onaylandığı tarihte Şirket finansal tablolarına yükümlülük olarak yansıtılır.
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi ihraç primi Şirket’in elinde bulunan bağlı ortaklık ya da özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların hisselerinin nominal bedelinden daha yüksek bir fiyat üzerinden satılması neticesinde oluşan farkı ya da Şirket’in iktisap ettiği şirketler ile ilgili çıkarmış olduğu hisselerin nominal değer ile gerçeğe uygun değerleri arasındaki farkı temsil eder.
Sermaye
Adi hisse senetleri özsermayede sınıflandırılırlar. İtfa edilebilir hisse senetleri, zorunlu olarak yükümlülük olarak sınıflandırılırlar. Yeni hisse senedi ve opsiyon ihracıyla ilişkili maliyetler, vergi etkisi indirilmiş olarak tahsil edilen tutardan düşülerek özsermayede gösterilirler. Herhangi bir grup
şirketi, şirketin hazine payı olarak elde tuttuğu hisselerini bedelini ödeyerek satın aldığında vergi etkisi indirilmiş ilgili direk maliyetleri de kapsayan ödeme tutarı, hisse senedinin iptaline veya yeniden ihraç edilmesine kadar özsermayeden düşülür. Bu hisse senetlerinin müteakip dönemlerde yeniden ihraç edilmesi veya satılması durumunda tahsil edilen tutar (vergi etkisi indirilmiş olarak ilgili direkt maliyetleri kapsayan), özsermayede gösterilir.
Bölümlere göre raporlama
Türkiye’de kurulmuş olan Şirket’in faaliyet konusu beyaz eşya ve küçük ev aletleri üretimi ile beyaz eşya, küçük ev aletleri, elektronik cihaz ve ofis makineleri pazarlaması ve satışıdır. Şirket’in faaliyet alanı, ürünlerin niteliği ve ekonomik özellikleri, üretim süreçleri, müşterilerin risklerine göre sınıflandırılması ve ürünlerin dağıtımında kullanılan yöntemler benzerdir. Ayrıca, Şirket’in organizasyon yapısı, Şirket’in farklı faaliyetleri içeren ayrı bölümler halinde yönetilmesi yerine tek bir faaliyetin yönetilmesi şeklinde oluşturulmuştur. Bu sebeplerden dolayı, Şirket’in operasyonları tek bir faaliyet bölümü olarak kabul edilmekte ve Şirket'in faaliyet sonuçları, bu faaliyetlere tahsis edilecek kaynakların tespiti ve bu faaliyetlerin performanslarının incelenmesi bu çerçevede değerlendirilmektedir.
55
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
2.
2.4
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal Araçlar
a)
Sınıflandırma
Şirket, finansal varlıklarını şu şekilde sınıflandırmıştır: krediler ve alacaklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar. Sınıflandırma, finansal varlıkların alınma amaçlarına göre yapılmıştır. Yönetim, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapar.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar (ticari ve diğer alacaklar, banka bakiyeleri, kasa ve diğerleri) etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir. Faiz geliri, reeskont etkisinin önemli olmadığı durumlar haricinde etkin faiz oranı yöntemine göre hesaplanarak kayıtlara alınır. Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar, bu kategoride sınıflandırılan ve diğer kategorilerin içinde sınıflandırılmayan türev araç olmayan varlıklardır. Yönetim, ilgili varlıkları raporlama döneminden itibaren 12 ay içinde elden çıkarmaya niyetli değilse duran varlıklar olarak sınıflandırır.
b)
Muhasebeleştirme ve ölçüm
Düzenli olarak alınıp-satılan finansal varlıklar, alım-satımın yapıldığı tarihte kayıtlara alınır. Alımsatım yapılan tarih, yönetimin varlığı alım satım yapmayı vaat ettiği tarihtir. Gerçeğe uygun değer değişimleri gelir tablosu ile ilişkilendirilen finansal varlıklar hariç diğer yatırımlar deftere ilk olarak gerçeğe uygun değerine işlem maliyeti eklenmek suretiyle kaydedilir. Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendiren finansal varlıklar, gerçeğe uygun değeriyle değerlenir ve işlem maliyetleri, gelir tablosunda giderleştirilir. Finansal varlıklardan doğan nakit akım alım hakları sona erdiğinde veya transfer edildiğinde ve Şirket tüm risk ve getirilerini transfer ettiğinde, finansal varlıklar defterlerden çıkartılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar ve gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendiren finansal varlıklar müteakip dönemlerde gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilmektedirler. Krediler ve alacaklar etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş değerleriyle muhasebeleştirilmektedir.
Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak kaydedilen parasal ve parasal olmayan finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki değişimler diğer kapsamlı gelirlere yansıtılır. Satılmaya hazır finansal
varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar, satıldığında veya değer düşüklüğü oluştuğunda özkaynaklar altında gösterilen gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna finansal varlıkların satışından elde edilen kar ve zararlar olarak aktarılır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar üzerinde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz, gelir tablosunda diğer gelirler içinde gösterilir. Satılmaya hazır özkaynak araçlarına ilişkin temettüler Şirket’in temettü alma hakkının oluştuğu durumlarda gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
56
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
2.
2.4
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal Araçlar (devamı)
c)
Finansal araçların netleştirilmesi
Bir finansal varlık ve borcun birbirine mahsup edilerek (netleştirilerek) net tutarın bilançoda gösterilmesi ancak işletmenin;; muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda yasal bir hakkının bulunması ve net esasa göre ödemede bulunma ya da varlığı elde etme ve borcu ödeme işlemlerini eş zamanlı olarak gerçekleştirme niyetinde olması durumunda mümkün olabilir.
d)
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Şirket, bir ya da bir grup finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığını gösteren nesnel kanıtların var olup olmadığını, her raporlama döneminin sonunda değerlendirir. Bir ya da bir grup finansal varlık değer düşüklüğüne uğrarsa, değer düşüklüğünden kaynaklanan zarara, ancak değer düşüklüğüne ilişkin varlığın ilk kayda alınmasından sonra bir kayıp olayı ve bu kayıp olayının finansal varlıkların geleceğe ait tahmini nakit akışları üzerinde bir etkisinin olduğuna dair bir ya da daha fazla olayın sebep olduğu nesnel bir kanıt varsa katlanılır.
d)
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü (devamı)
Şirket’in, değer düşüklüğü zararına ilişkin tarafsız kanıtını göstermek amacıyla kullandığı bu kriter şunları içermektedir:
•
•
•
•
•
•
(i)
(ii)
İhraç edenin veya taahhüt edenin önemli finansal sıkıntı içinde olması;;
Sözleşmenin ihlal edilmesi, örneğin faiz veya anapara ödemelerinin yerine getirilememesi veya ihmal edilmesi;
Borçlunun içinde bulunduğu finansal sıkıntıya ilişkin ekonomik veya yasal nedenlerden ötürü, alacaklının, borçluya, başka koşullar altında tanımayacağı bir ayrıcalık tanıması;;
Borçlunun, iflas veya başka tür bir finansal yeniden yapılanmaya gireceği ihtimalinin yüksek olması;;
Finansal zorluklar nedeniyle söz konusu finansal varlığa ilişkin aktif piyasanın ortadan kalkması;; veya
Portföy içindeki her bir finansal varlık itibariyle tespiti mümkün olmamakla birlikte, bir grup finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmelerinden itibaren anılan varlıkların gelecekteki tahmini nakit akışlarında ölçülebilir bir azalış olduğuna işaret eden gözlemlenebilir veri bulunması. Bu tür bir veri aşağıdakileri içerir:
portföydeki borçluların ödeme durumlarında olumsuz anlamda değişiklikler yaşanması ve portföydeki varlıkların geri ödenmemesi ile ilişkili bulunan ulusal veya yöresel ekonomik koşullar
Şirket öncelikle, değer düşüklüğüne ilişkin tarafsız göstergenin bulunup bulunmadığını değerlendirir.
57
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
2.
2.4
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal Araçlar (devamı)
Krediler ve alacaklar sınıfı için zararın tutarı varlıkların defter değeri ile geleceğe ait tahmini nakit akışlarının finansal varlıkların orijinal efektif faiz oranı kullanılarak indirgenmiş bugünkü değeri arasındaki fark ile ölçülür (geleceğe ait katlanılmayan kredi borçları hariç). Varlıkların defter değeri düşürülür ve meydana gelen zarar gelir tablosunda kayda alınır. Eğer bir kredi ya da vadeye kadar
tutma amacıyla yapılan bir yatırım değişken faiz oranına sahipse, değer düşüklüğü zararının hesaplanmasında kullanılacak olan indirgeme oranı da sözleşmede belirlenmiş cari efektif faiz oranıdır. Yararlı bir yol olarak, Şirket değer düşüklüğünü, gözlenebilir piyasa fiyatını kullanarak bir aracın gerçeğe uygun değerini temel alarak ölçebilir.
Eğer, izleyen dönemde, değer düşüklüğü zararının miktarı azalırsa ve bu azalış değer düşüklüğünün anlaşılmasından sonra meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebilirse (borçlunun kredi notunda iyileştirme olması gibi), daha önce kayda alınmış değer düşüklüğünün iptali gelir tablosunda kayda alınır.
Kur Değişiminin Etkileri
İşlemler ve bakiyeler
Yabancı para ile yapılan işlemler, işlemin gerçekleştiği tarihteki kurdan ya da yeniden değerlenen kalemler için yeniden değerleme tarihindeki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu işlemlerden doğan ve yabancı para cinsinden parasal varlık ve yükümlülüklerin yılsonu döviz kurundan fonksiyonel para birimine çevrilmesiyle oluşan kur farkı kar ve zararı nakit akıma yönelik riskten ve net yatırıma yönelik riskten korunma amacıyla diğer kapsamlı gelirlerde takip edilenler hariç olmak üzere gelir tablosuna yansıtılır. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden parasal finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerde, finansal varlığın iskonto edilmiş değerindeki değişiklikler ile finansal varlığın kayıtlı değerindeki diğer değişikliklerden oluşan kur farkları analiz edilir. Iskonto
edilmiş değerindeki değişikliklerden kaynaklanan kur farkları gelir tablosuna, kayıtlı değerindeki diğer değişikliklerden kaynaklanan kur farkları diğer kapsamlı gelirler ile ilişkilendirilir.
Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendiren finansal varlıklar gibi parasal olmayan varlıklar ve yükümlülüklerin kur farkları gerçeğe uygun değer karı/zararı içinde gelir tablosuna kaydedilir. Satılmaya hazır varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar gibi parasal
olmayan varlıkların kur farkları diğer kapsamlı gelirler ile ilişkilendirilir.
58
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Hisse Başına Kazanç
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de
dikkate alınarak bulunmaktadır.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar;; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Düzeltme gerektirmeyen önemli olaylar dipnotlarda açıklanır.
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.
Karşılık tutarı, paranın zaman değerine ilişkin mevcut piyasa değerlendirmelerini ve borca özgü riskleri yansıtan vergi öncesi oranlar kullanılarak yükümlülüğün yerine getirilmesi için tahmin edilen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıklar da zamanın geçmesinden kaynaklanan artış faiz gideri olarak kaydedilir.
59
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
2.
2.4
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (devamı)
Garantiler
Garanti maliyetleriyle ilgili karşılıklar, Şirket’in üretim ve satışını gerçekleştirdikleri mallar için yaptıkları tamir-bakım masrafları, yetkili servislerin garanti kapsamında müşteriden bedel almaksızın yaptıkları işçilik ve malzeme giderleri, şirketlerce üstlenilen ilk bakım giderleri ile hasılatı cari yıla gelir olarak kaydedilen ürünlere ilişkin müteakip yıllarda söz konusu olabilecek geri dönüş ve tamir seviyelerinin geçmiş verilerden kaynaklanan tahminleri sonucu kaydedilir (Not 11).
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur. Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır. Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda
gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da finansal kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde
etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde finansal kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
60
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
2.
2.4
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı)
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibariyle varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
Dönem cari ve ertelenmiş vergileri
Cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda
planları olarak nitelendirilir. Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre aktüeryal varsayımlar göz önünde bulundurularak hesaplanmış ve finansal tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıştır. Nakit Akım Tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine
dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in beyaz eşya satışı faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzerleri, nakit para, vadesiz
mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
61
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
3.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Kasa
Bankadaki nakit:
Vadesiz mevduat
Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduat-­ diğer
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
13.836
36.084
4.245.064
105.999.272
1.547.378
102.514.975
110.258.172
104.098.437
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle vadesi üç aydan kısa diğer vadeli mevduatın detayı aşağıdaki gibidir:
Orjinal Para Birimi
Avro
ABD Doları
Ağırlıklı ortalama yıllık etkin faiz oranı %
Vade
1,05
1,75
2 - 3 Ocak 2014
2 - 30 Ocak 2014
31 Aralık 2013
100.304.382
5.694.890
105.999.272
Orjinal Para Birimi
Avro
TL
ABD Doları
Ağırlıklı ortalama yıllık etkin faiz oranı %
Vade
1,15
5,33
3,04
2 - 10 Ocak 2013
2 Ocak 2013
2 - 7 Ocak 2013
31 Aralık 2012
91.865.120
3.195.700
7.454.155
102.514.975
62
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
4.
FİNANSAL YATIRIMLAR
Şirket Ünvanı
Profilo Elektrogeraete VmbH (*)
Pro-­Eks Dış Ticaret A.Ş. (**)
Profilo Telra A.Ş.
Profilo Telra A.Ş. değer düşüklüğü (-­)
Ak Enerji A.Ş. (**)
Pay
%
100,00
0,23
0,16
0,01
31 Aralık
2013
68.251
274.753
1.124.003
(1.124.003)
2.681
345.685
Pay
%
100,00
0,23
0,16
0,01
31 Aralık
2012
68.251
274.753
1.124.003
(1.124.003)
2.681
345.685
(*) Profilo Elektrogeraete VmbH aktif toplamının ekli finansal tabloları etkilemeyecek derecede
küçük olması ve faaliyet hacminin önemsiz olması sebebiyle konsolide edilmemiştir ve maliyet
değeriyle gösterilmiştir.
(**) Satılmaya hazır finansal varlık aktif bir piyasada işlem görmediği için gerçeğe uygun değeri
güvenilir bir şekilde ölçülememiştir ve aktif bir piyasası olmadığı için maliyet değeriyle
gösterilmektedir. 5.
FİNANSAL BORÇLAR
Para birimi
TL
Ağırlıklı ortalama yıllık etkin faiz oranı Kısa vadeli krediler
31 Aralık 2013
Uzun vadeli
kredilerin kısa vadeli kısımları
Sabit faiz oranlı % 6,90
11.946.097
11.946.097
15.476.077
15.476.077
Uzun vadeli
krediler
17.885.077
17.885.077
31 Aralık 2012
Para birimi
TL
Ağırlıklı ortalama yıllık etkin faiz oranı Kısa vadeli krediler
Uzun vadeli
kredilerin kısa vadeli kısımları
Sabit faiz oranlı % 7,06
7.920.952
7.920.952
15.476.077
15.476.077
63
Uzun vadeli
krediler
33.361.154
33.361.154
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
Finansal borçların vadeleri aşağıdaki gibidir.
1 yıl içerisinde ödenecek
1 -­ 2 yıl içerisinde ödenecek
2 -­ 3 yıl içerisinde ödenecek
3 -­ 4 yıl içerisinde ödenecek
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
27.422.174
15.476.077
2.409.000
45.307.251
23.397.029
15.476.077
15.476.077
2.409.000
56.758.183
Aşağıda, Şirket’in önemli finansal borçları özetlenmektedir:
Şirket, Avrupa Yatırım Bankası’ndan, yatırım projeleri finansmanı için, 2007 yılında 59.945.500 TL, 2008 yılında 31.317.000 TL kredi kullanmıştır. Kullanılan kredilerin vadeleri 2009 ila 2015 yılları arasındadır. Bu kredilerin tüm garantörlüğünü Almanya’da mukim olan BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH yapmıştır.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle toplam banka kredilerinin makul değeri 44.878.371 TL (2012: 55.716.669 TL) olarak hesaplanmıştır.
Banka kredileri için Şirket tarafından bankalara 675.000 TL tutarında senet verilmiştir (2012: 33.374.124 ABD doları tutarında borç senedi ve 900.000 TL tutarında senet).
6.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Bilanço tarihi itibariyle ilişkili taraflardan olanlar hariç olmak üzere ticari alacaklar detayı aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık
2013
Kısa vadeli ticari alacaklar
Müşteri cari hesapları
Müşteri cari hesapları reeskontu (-­)
Alacak senetleri
Alacak senetleri reeskontu (-)
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-­)
284.812.684
(5.843.139)
537.264.798
(17.910.708)
(31.453.336)
766.870.299
64
31 Aralık
2012
253.745.031
(5.989.494)
539.366.977
(18.788.968)
(31.427.044)
736.906.502
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
6.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
Alacak senetlerinin ortalama vadesi 89 gündür (31 Aralık 2012: 90). 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık
2012 tarihlerinde alacak senetlerinin reeskont düşülmüş net tutarlarının vadeleri aşağıdaki gibidir:
1 ay
2 ay
3 ay
4 ay
5 ay
6 ay ve sonrası
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
133.509.955
97.717.450
86.329.683
64.855.668
50.218.848
86.722.486
519.354.090
135.669.096
91.683.814
84.103.589
64.567.791
48.455.315
96.098.404
520.578.009
Ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, geçmiş yıllardaki tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir.
Şirket’in şüpheli ticari alacaklar karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Şüpheli ticari alacak karşılığı hareketleri
2013
2012
1 Ocak itibariyle açılış bakiyesi
Dönem içinde ayrılan karşılıklar (Not 18)
Tahsilatlar
Tahsilat imkanı kalmayan ve silinen alacaklar
31.427.044
2.225.835
(721.143)
(1.478.400)
32.895.073
2.833.926
(2.699.441)
(1.602.514)
31 Aralık itibariyle kapanış bakiyesi
31.453.336
31.427.044
Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar Not 25’de verilmiştir.
Bilanço tarihi itibariyle Şirket’in ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık
2013
Kısa vadeli ticari borçlar
Satıcı cari hesapları
Satıcı cari hesapları reeskontu (-­)
Diğer çeşitli borçlar
355.634.658
(4.364.181)
18.284
351.288.761
65
31 Aralık
2012
288.532.502
(3.120.867)
3.098
285.414.733
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
7.
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
a) İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
Personelden alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Diğer
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
807.424
447.539
92.847
1.347.810
847.196
588.800
141.915
1.577.911
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
2.242.284
164.888
1.165.413
3.572.585
3.326.073
97.550
2.820.284
6.243.907
b) İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Borçlar
Kısa Vadeli Diğer Borçlar
Alınan depozito ve teminatlar
Ödenecek vakıf ve sendika aidatları
Diğer çeşitli borçlar
Diğer borçlardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar Not 25'te verilmiştir.
66
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
8.STOKLAR
31 Aralık
2013
İlk madde ve malzeme
Yarı mamüller
Mamüller
Ticari mallar
Yoldaki mallar
Yoldaki malzemeler
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-­)
145.818.407
4.084.022
66.273.749
118.962.687
22.548.433
32.139.188
(29.559.533)
360.266.953
31 Aralık
2012
128.908.668
3.604.739
69.171.605
66.317.470
32.975.764
23.112.246
(19.355.890)
304.734.602
Stok değer düşüklüğü karşılığının stok kalemi bazında dağılımı aşağıdaki gibidir:
İlk madde ve malzeme
Mamul
Ticari mal
Stok değer düşüklüğü karşılığı hareketleri
Açılış bakiyesi
Dönem gideri (*)
Kapanış bakiyesi
(*)
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
14.569.351
3.576.530
11.413.652
29.559.533
12.963.367
1.435.499
4.957.024
19.355.890
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
19.355.890
10.203.643
29.559.533
16.590.472
2.765.418
19.355.890
Şirket, 10.203.643 TL (2012: 2.765.418 TL) tutarındaki stokların değer düşüklüğü karşılığını, satılan malın maliyeti hesabı içerisinde giderleştirmiştir.
1 Ocak – 31 Aralık 2013 hesap döneminde satışların maliyeti içerisinde giderleştirilen stok maliyeti 2.704.215.202 TL’dir (1 Ocak – 31 Aralık 2012: 2.388.226.260 TL).
67
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
9.
MADDİ DURAN VARLIKLAR
Arazi ve
arsalar
Maliyet Değeri 1 Ocak 2013 itibariyle
açılış bakiyesi Alımlar Çıkışlar Yapılmakta olan yatırımlardan transferler 31 Aralık 2013 itibariyle kapanış bakiyesi Birikmiş Amortismanlar 1 Ocak 2013 itibariyle
açılış bakiyesi Dönem gideri Çıkışlar 19.133.010
200.000
(105.250)
Yer altı ve yerüstü düzenleri 17.543.208
2.930.889
-
Binalar
206.226.353
6.647.986
(3.797.746)
Özel
maliyetler
Tesis, makine ve
cihazlar
Taşıtlar 24.548.945
627.938.193
5.863.993
4.349.199
(1.602.243)
60.134.562
(12.821.461)
2.459.155
(94.563)
Demirbaşlar 132.405.981
19.661.379
(7.856.032)
Yapılmakta olan yatırımlar 8.005.687
521.988
-
1.041.665.370
96.905.158
(26.277.295)
-
-
-
-
4.470.595
-
21.905
19.227.760
20.474.097
209.076.593
27.295.901
679.721.889
8.228.585
144.233.233
(5.810.486)
(769.282)
(49.357.560)
(5.849.359)
(12.010.225)
(2.433.077)
(372.366.604)
(63.447.454)
(1.939.452)
(838.800)
(68.927.863)
(14.887.500)
-
(510.412.190)
(88.225.472)
6.061.357
-
20.213.040
-
(578.424.622)
-
31 Aralık 2013 itibariyle kapanış bakiyesi -
31 Aralık 2013 itibariyle net defter değeri 19.227.760
-
939.368
943.411
12.239.508
29.396
(6.579.768)
(54.267.551)
(13.499.891)
(423.574.550)
(2.748.856)
(77.754.006)
13.894.329
154.809.042
13.796.010
256.147.339
5.479.729
66.479.227
68
(4.492.500)
Toplam
4.035.175
4.035.175
1.112.293.233
533.868.611
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
9.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
Maliyet Değeri 1 Ocak 2012 itibariyle
açılış bakiyesi Alımlar Çıkışlar Yapılmakta olan yatırımlardan transferler 31 Aralık 2012 itibariyle kapanış bakiyesi Birikmiş Amortismanlar 1 Ocak 2012 itibariyle
açılış bakiyesi Dönem gideri Çıkışlar 31 Aralık 2012 itibariyle kapanış bakiyesi 31 Aralık 2012 itibariyle net defter değeri Arazi ve
arsalar
Yer altı ve yerüstü düzenleri Binalar
Özel
maliyetler
Tesis, makine ve
cihazlar
Taşıtlar Demirbaşlar 19.248.010
(115.000)
7.363.531
10.424.722
(245.045)
127.868.391
27.169.800
(2.709.074)
23.225.998
3.200.399
(1.877.452)
559.077.434
89.364.299
(27.335.444)
1.584.716
4.286.001
(6.724)
116.328.582
23.211.912
(11.031.544)
Yapılmakta olan yatırımlar 68.748.009
3.883.849
-
923.444.671
161.540.982
(43.320.283)
-
-
53.897.236
-
6.831.904
-
3.897.031
19.133.010
17.543.208
206.226.353
24.548.945
627.938.193
5.863.993
132.405.981
-
(5.543.282)
(512.249)
245.045
(45.834.787)
(4.932.058)
1.409.285
(10.869.003)
(2.539.115)
1.397.893
(340.305.160)
(56.839.089)
24.777.645
(1.324.524)
(621.652)
6.724
(63.667.779)
(14.288.142)
9.028.058
-
(467.544.535)
(79.732.305)
36.864.650
-
(5.810.486)
(49.357.560)
(12.010.225)
(372.366.604)
(1.939.452)
(68.927.863)
-
(510.412.190)
11.732.722
156.868.793
12.538.720
255.571.589
3.924.541
63.478.118
19.133.010
69
(64.626.171)
Toplam
8.005.687
8.005.687
1.041.665.370
531.253.180
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
9.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
Maddi duran varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:
Tahmin edilen
ekonomik
faydalı ömür
10-­18 yıl
25-­33 yıl
4-­10 yıl
6 yıl
3-­8 yıl
8 yıl
Yer altı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis, makina ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Amortisman giderlerinin;
58.923.782 TL’si (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 54.526.090 TL) satılan malın maliyetine, 7.525.697 TL’si (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 6.102.302 TL) pazarlama giderlerine,
17.566.781 TL’si (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 15.245.077 TL) genel yönetim giderlerine,
2.312.350 TL’si (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 1.540.273 TL) araştırma geliştirme giderlerine ve
1.896.862 TL’si (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 2.318.563 TL) mamül stoklarına dahil edilmiştir.
10.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Haklar
Diğer Maddi Olmayan
Duran
Varlıklar
Maliyet Değeri 1 Ocak 2013 itibariyle açılış bakiyesi
Alımlar Çıkışlar 31 Aralık 2013 itibariyle kapanış bakiyesi
113.033
300.000
(88)
412.945
2.713.430
425.236
3.138.666
2.826.463
725.236
(88)
3.551.611
Birikmiş İtfa Payları
1 Ocak 2013 itibariyle açılış bakiyesi
Dönem gideri Çıkışlar 31 Aralık 2013 itibariyle kapanış bakiyesi
(70.961)
(27.068)
88
(97.941)
(2.244.720)
(556.262)
(2.800.982)
(2.315.681)
(583.330)
88
(2.898.923)
31 Aralık 2013 itibariyle net defter değeri
315.004
337.684
652.688
70
Toplam
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
10.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (devamı)
Haklar
Diğer Maddi Olmayan
Duran
Varlıklar
Maliyet Değeri 1 Ocak 2012 itibariyle açılış bakiyesi
Alımlar Çıkışlar 31 Aralık 2012 itibariyle kapanış bakiyesi
64.909
50.000
(1.876)
113.033
2.061.578
726.870
(75.018)
2.713.430
2.126.487
776.870
(76.894)
2.826.463
Birikmiş İtfa Payları
1 Ocak 2012 itibariyle açılış bakiyesi
Dönem gideri Çıkışlar 31 Aralık 2012 itibariyle kapanış bakiyesi
(63.218)
(9.619)
1.876
(70.961)
(2.031.663)
(288.075)
75.018
(2.244.720)
(2.094.881)
(297.694)
76.894
(2.315.681)
31 Aralık 2012 itibariyle net defter değeri
42.072
468.710
510.782
Toplam
Diğer maddi olmayan duran varlıklar, yazılım maliyetlerini ve diğer maddi olmayan duran varlık
maliyetlerini kapsamaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklar için kullanılan itfa süreleri aşağıdaki gibidir:
Ekonomik ömür
1-­5 yıl
Haklar ve diğer maddi olmayan duran varlıklar
İtfa payı giderlerinin;;
389.594 TL’si (2012: 203.582 TL) satılan malın maliyetine,
49.759 TL’si (2012: 22.784 TL) pazarlama giderlerine,
116.148 TL‘si (2012: 56.920 TL) genel yönetim giderlerine,
15.289 TL’si (2012: 5.751 TL) araştırma geliştirme giderlerine ve
12.540 TL’si (2012: 8.657 TL) mamül stoklarına dahil edilmiştir.
71
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
11.
KARŞILIKLAR, TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Kısa vadeli karşılıklar
Garanti gider karşılığı (i)
Montaj giderleri karşılığı (ii)
Pazarlama giderleri karşılığı
Üretim ve idare giderleri karşılığı
Diğer
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
36.976.224
17.552.449
4.128.159
4.246.417
4.377.388
67.280.637
25.937.784
12.857.633
3.649.391
5.044.206
5.645.776
53.134.790
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kısa vadeli karşılıklar hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Garanti
Gider
Karşılığı
Montaj
Giderleri
Karşılığı
Diğer
Giderler
Karşılığı
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak itibariyle
25.937.784
12.857.633
14.339.373
53.134.790
İlave karşılık
28.998.089
17.552.449
8.890.131
55.440.669
(17.959.649)
(12.857.633)
(10.477.540)
(41.294.822)
36.976.224
17.552.449
12.751.964
67.280.637
Ödemeler / fiili gerçekleşmeler 31 Aralık itibariyle
b) Uzun vadeli karşılıklar
Garanti gider karşılığı (i)
Garanti gider karşılığı reeskontu (-­)
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
12.650.747
(626.949)
12.023.798
22.192.005
(804.929)
21.387.076
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle uzun vadeli karşılıklar hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Garanti
Gider
Karşılığı
1 Ocak itibariyle
İlave karşılık
Ödemeler / fiili gerçekleşmeler 31 Aralık itibariyle
72
1 Ocak31 Aralık
2013
21.387.076
21.387.076
9.955.648
9.955.648
(19.318.926)
(19.318.926)
12.023.798
12.023.798
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
11.
KARŞILIKLAR, TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
(i)
Garanti karşılıkları, Şirket’in üretip sattığı beyaz eşyalar için taahhüt ettiği garanti programı doğrultusunda gerekli olacak ekonomik fayda çıkışı tutarına ilişkin yöneticilerin en iyi
tahminlerinin bugünkü değerini ifade eder. Söz konusu tahminler, geçmişteki garanti eğilimleri esas alınarak yapılmış olup;; yeni ürünler, değişen üretim süreçleri ya da ürün kalitesini etkileyen diğer olaylar neticesinde değişebilir.
(ii)
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket, bayilerine satışı yapılan ve montaj gideri şirkete ait olan ürünlerin 31 Aralık 2013 tarihine kadar henüz montajı gerçekleştirilmeyen kısmı için ayrılan karşılıklardan oluşmaktadır.
c) Şirket tarafından verilen teminat, ipotek, rehin pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir: A. Kendi tüzel kişiliği adına verilen TRİ'lerin toplam tutarı
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
10.861.761
57.632.491
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.861.761
57.632.491
d)
Şirket tarafından verilmiş diğer teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır. (2012: Bulunmamaktadır). e)
Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında, Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 357.066.132 ABD Doları tutarında (31 Aralık 2012: 556.698.000 ABD Doları) ihracat yapmayı taahhüt etmiştir.
f)
Telra Elektronik San. ve Tic. A.Ş. (“Telra”) tarafından, Şirket ile diğer davalılar BSH Bosch und Siemens Hausgereate GmbH ve Şirket’in iki icra kurulu üyesi aleyhine, Ağustos 2008 tarihinde ikame edilen dava ve Şirket tarafından açılan karşı dava 30 Mayıs 2012 tarihinde Kadıköy Asliye 2’nci Ticaret Mahkemesi tarafından karara bağlanmıştır. Mahkeme ilgili kararında, BSH Bosch und Siemens Hausgereate GmbH ve Şirket’in iki icra kurulu üyesi aleyhine açılan davanın reddine, Telra tarafından açılan davanın kısmen kabulü ile 20 milyon ABD Doları maddi zararın dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte Şirket’ten tahsiline, Telra’nın manevi tazminat talebinin reddine, karşı davanın kabulü ile 10 milyon ABD Doları’nın dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte Telra’dan tahsiline karar vermiştir. 73
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
11.
KARŞILIKLAR, TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını Şirket’in talebine uygun şekilde, Yerel Mahkeme’nin reklam-pazarlama harcamalarını uzman kişiler kanalı ile değerlendirmediği gerekçesi ile bozmuş;; dava dosyası Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne tevzi edilmiş ve 2013/668 Esas numarasını almıştır. Yerel Mahkeme, Yargıtay bozma ilamı kapsamında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vermiştir. 5 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin 3 üyesinin imzası ile dosyaya rapor sunulmuş;; heyetin diğer 2 bilirkişisi, biraraya gelmeden ve fikir birliği oluşturmadan rapor yazılmasına karşı oldukları gerekçesi ile muhalefet şerhi vermişlerdir. 5 üyeden 3’ü tarafından imzalanan raporda , Telra’nın toplam zararının 120.541.819,06 ABD Doları olduğu, dolayısıyla Telra’nın talebinde yer aldığı üzere 20 milyon ABD Doları alacaklı olduğu;; karşı davacı Şirket’in 12.188.073,62 ABD Doları alacaklı olduğu, talebinde yer aldığı üzere 10 milyon ABD Dolarının ödetilmesi gerektiği görüşüne yer verilmiştir. Muhalefet şerhi verenlerden hukukçu bilirkişi muhalefet şerhinde hukuki boyuttaki yanlışlıkları izah etmiş, aynı zamanda 3 imza ile sunulan raporun
mali ve reklam boyutları yönünden önemli bazı eksiklik ve aksaklıklar içerdiğini, bu haliyle hükme esas alınamayacağını ve Yargıtay denetimine elverişlilikten uzak olduğu kanaatini de şerhetmiştir. 5 kişilik bilirkişi heyetinden sadece 3’ünün imzasını taşıyan bu rapora karşı yasal süresi içerisinde itiraz edilecektir. Gerek Şirket bünyesinde çalışan avukatlar gerekse dosyayı takip eden harici avukatlar bu davada nihai kararın Şirket lehine sonuçlanması gerektiğini mütalaa etmektedirler. Dolayısıyla
söz konusu dava için finansal tablolarda bir karşılık ayrılmamıştır.
g)
Şirket’in 2006, 2007 ve 2008 yılları vergi hesaplarının incelenmesi neticesinde hazırlanan vergi inceleme raporlarında, Şirket’in yurt dışında mukim grup bünyesinde yer alan bir kredi
şirketinden almış olduğu kredilere ilişkin faiz ödemeleri üzerinden %10 oranında tevkifat yapması gerektiği ve katma değer vergisi hesaplayarak sorumlu sıfatıyla beyanda bulunması gerektiği iddia edilmiş olup, Şirket aleyhine 5.562.054 TL’si indirilebilir nitelikte, faiz ve
cezalar dahil, toplam 29.882.211 TL tutarında vergi tarhiyatları yapılmıştır. Şirket tarafından bu tarhiyatların iptallerine yönelik açılan davalar vergi mahkemeleri tarafından reddedilmiştir.
Hukuk sürecinin devamında, esas KDV davasında yüksek mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almıştır. KDV cezası davasında ise davalar Şirket lehine sonuçlanmış olmakla birlikte vergi idaresinin itiraz hakkı saklıdır. Stopaj davalarında ise yüksek mahkeme yerel mahkemenin verdiği Şirket aleyhine olan kararı bozmuştur.
Şirket Yönetimi, Şirket Hukuk Danışmanı ve dosyayı takip eden harici avukatlar, hem davalardaki gelişmeler ışığında, hem de sonraki tarihte yürürlüğe giren yasa ve ilgili mevzuat hükümlerinin geçmişe tatbikinin mümkün olmaması nedeniyle, davaların temyiz sürecinde bozulacağını ve Şirket lehine sonuçlanacağını düşünmektedir. Bu nedenle, vergi dairesine
evvelce ödenmiş olan 24.320.157 TL tarhiyat tutarı diğer dönen varlıklar hesabında muhasebeleştirilmiştir (Not 15).
74
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
11.
KARŞILIKLAR, TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
h)
Şirket, imzalanmak üzere Maliye Bakanlığı’na iletilen “Peşin Fiyatlandırma Anlaşması”nın her üç taslağında da yer alan oran olan üretimden satışlar üzerinden %3,5 Lisans bedelini, sözleşme görüşmelerinin sürdüğü sırada 2008 yılı başından geçerli olarak, ana ortağımız BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH’a transfer etmeye başlamıştır.
2013 yılında Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Müfettişleri tarafından 2008, 2009, 2010 ve 2011 yılları ile ilgili olarak Transfer Fiyatlaması yönünden yapılan incelemenin neticesinde, sözleşmenin Şirket’e iletilen her üç taslağında da %3,5 oranı yer almasına rağmen, %2 oranı esas kabul edilerek, aradaki farka istinaden lisans tutarı üzerinden, toplam 106 milyon TL kurumlar vergisi, stopaj ve katma değer vergisi ve cezaları tahakkuk ettirilmiştir.
Şirketimizin avukatları, mali müşavirleri ve konunun uzmanları, Maliye Bakanlığı’nın söz konusu vergi ve cezaları tahakkuk ettirmede haklı olmadığını, vergi ve cezaların tamamının ya da tamamına yakın büyük bir kısmının silinmesi noktasında Maliye Bakanlığı ile uzlaşmaya varılamaması halinde, konunun Vergi Mahkemesi’ne taşınması durumunda büyük bir olasılıkla davayı kazanacağımızı belirtmişlerdir. Bu nedenle, Şirket, 31 Aralık 2013 tarihli mali
tablolarında herhangi bir karşılık ayırmamıştır.
12.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki uzun vadeli karşılıklar
Yürürlükteki İş Yasası hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı Yasalar ile Değişik 60’ıncı Maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı her hizmet yılı için bir aylık maaş üzerinden 3.254,44 TL (31 Aralık 2012: 3.033,98 TL) tavanına tabidir. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan 3.438,22 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır (31 Aralık 2012: 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan 3.129,25 TL).
Kıdem tazminatı yükümlülüğü zorunluluk olmadığından dolayı herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı yükümlülüğü şirketin çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Haklar”, işletmenin yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmasını öngörür. Toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir. Aktüeryal (kayıp)/kazanç kapsamlı gelir tablosunda “Aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu” içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
75
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
12.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki uzun vadeli karşılıklar (devamı)
Esas varsayım her hizmet yılı için azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla uygulanan iskonto oranı gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel faiz oranını ifade eder. 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla finansal tablolarda
yükümlülükler çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. Bilanço tarihindeki karşılıklar yıllık %5 enflasyon (31 Aralık 2012: %5) ve %10,60 iskonto oranı (31 Aralık 2012: %8,75) varsayımlarına göre yaklaşık %5,33 (31 Aralık 2012: %3,57) olarak elde edilen reel iskonto oranı ve emekliliğe kalan ortalama süre 14,81 yıl kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip Grup’a kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır.
Uzun vadeli -­ Çalışanlara sağlanan faydalar 2013
2012
1 Ocak itibariyle karşılık
Hizmet maliyeti
Aktüeryal kayıp
Faiz maliyeti (Not 21)
Ödenen kıdem tazminatları
48.860.445
8.360.459
(8.031.057)
4.257.117
(6.187.779)
38.186.599
7.906.790
6.918.155
3.805.050
(7.956.149)
31 Aralık itibariyle karşılık
47.259.185
48.860.445
Toplam cari dönem yükümlülüğünün 5.908.904 TL’si (1 Ocak – 31 Aralık 2012: 6.152.108 TL) satılan mallar maliyetine, 1.816.055 TL’si (1 Ocak – 31 Aralık 2012: 912.060 TL) pazarlama giderlerine ve 635.500 TL’si (1 Ocak – 31 Aralık 2012: 842.622 TL) genel yönetim giderlerine ayrı ayrı dahil edilmiştir. Uzun vadeli çalışanlara sağlanan faydalar karşılığının hesaplanmasında %10,60 olarak kullanılan iskonto oranın %10,10 olması durumunda toplam karşılık 49.819.233 TL, %11,10 olması durumda 44.876.507 TL olacaktı. Söz konusu duyarlılık analizi diğer bütün varsayımlar sabit olup iskonto oranındaki değişiklik temel alınarak oluşturulmuştur.
Kısa vadeli -­ Çalışanlara sağlanan faydalar İkramiye karşılıkları
Kullanılmayan izin karşılığı
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Personele ödenecek ücretler
Diğer
76
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
14.629.298
7.535.442
5.634.834
5.120.607
31.066
14.329.761
6.831.615
5.196.671
5.175.576
58.256
32.951.247
31.591.879
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
13.
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
2.339.122
477.225
2.816.347
2.990.555
296.188
3.286.743
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
23.192.462
540.529
23.732.991
19.200.535
19.200.535
Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
Gelecek aylara ait gelirler (*)
6.672.859
5.649.126
Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelirler
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
32.842.892
27.405.772
Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
Verilen sipariş avansları
Gelecek aylara ait giderler
Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
Verilen yatırım avansları
Gelecek yıllara ait giderler
14.
ERTELENMİŞ GELİRLER
Gelecek yıllara ait gelirler (*)
(*) Şirket normal garanti giderlerine ek olarak müşterilerine ek garanti süresi hizmeti satmaktadır.
İlgili gelirler söz konusu ek garanti servisi satışlarının gelecek aylar ve yıllarla ilgili kısımlarını
oluşturmaktadır.
77
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
15.
DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Dönen Varlıklar
KDV Alacakları
Ödenmiş vergi ve cezaları (Not 11)
İade alınacak vergiler
Verilen avanslar
Diğer çeşitli dönen varlıklar
Diğer Duran Varlıklar
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
103.813.661
24.320.157
19.575.587
875.546
1.695.472
150.280.423
62.975.868
10.456.528
445.121
533.430
74.410.947
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
80.339
80.339
97.751
97.751
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
14.609.282
11.617.200
1.115.503
27.341.985
13.350.082
9.661.672
2.752.078
25.763.832
Verilen depozito ve teminatlar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ödenecek vergi ve fonlar
Alınan sipariş avansları
Diğer
16.
ÖZKAYNAKLAR
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortaklar
BSH Bosch und Siemens
Hausgeraete GmbH
("BSH-Almanya" veya "BSH-D")
Halka açık kısım
Nominal sermaye
%
31 Aralık
2013
%
31 Aralık
2012
99,28
0,72
41.699.165
300.835
99,28
0,72
41.699.165
300.835
100,00
42.000.000
100,00
42.000.000
Enflasyon düzeltmesi
150.427.940
150.427.940
Yeniden düzenlenmiş sermaye
192.427.940
192.427.940
Şirket’in 31 Aralık 2013 dönemindeki sermayesi 4,2 milyar adet hisseden oluşmaktadır (2012: 4,2 milyar adet hisse). Hisselerin itibari değeri hisse başına 0,01 TL’dir (2012: 0,01 TL).
78
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
a)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Yasal Yedekler
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
43.026.458
43.026.458
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiş) ödenmiş sermayenin %20’sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karının yıllık %5’i oranında ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılır. Şirket, 2013 yılı içerisinde 2012 yılı karını dağıtmadığı için 2013’de yasal yedek ayrılmamıştır. b)
Geçmiş Yıl Kar/Zararları Şirket’in yasal kayıtlarında birikmiş karlar içerisinde sınıflandırılan olağanüstü yedekleri 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 981.056.182 TL’dir. (31 Aralık 2012: 804.547.120 TL) c)
Kar dağıtımı Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren
II-19.1 no’lu Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar.
Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında,
asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikalarında belirlenen şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar paylarının eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecektir ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kar payı avansı dağıtabilecektir.
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça;; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
Kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklar: Şirket’in bilanço tarihi itibariyle yasal kayıtlarında bulunan dönem net karı 234.247.825 TL (31 Aralık 2012: 176.515.959 TL) ve kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklar olan olağanüstü yedeklerin tutarı ise 981.056.182 TL’dir. (31 Aralık 2012: 804.547.120 TL)
79
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
17.
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
Satışlar
Yurt içi satışlar
Yurt dışı satışlar
Satış iadeleri (-­)
Satış iskontoları (-­)
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
1.992.922.942
1.651.787.978
(13.680.667)
(196.640.887)
3.434.389.366
1.813.904.848
1.494.866.388
(21.474.160)
(157.178.621)
3.130.118.455
Hizmet satışları
Yurt içi servis hizmet gelirleri
Yurt dışı servis hizmet gelirleri
11.333.087
161.045
11.494.132
9.461.173
481.672
9.942.845
84.819.449
76.754.006
3.530.702.947
3.216.815.306
İlk madde ve malzeme giderleri
Personel giderleri
Amortisman ve itfa payları giderleri
Genel üretim giderleri
Yarı mamul stoklarındaki değişim
Mamul stoklarındaki değişim
Mamul servis montaj giderleri
1.617.574.721
122.076.408
59.313.374
122.450.352
(479.283)
2.897.857
37.120.990
1.960.954.419
1.444.835.150
110.905.612
54.729.672
121.595.659
700.167
(6.738.905)
32.717.175
1.758.744.530
Satılan ticari mallar maliyeti
Satılan hizmet maliyeti
Diğer satışların maliyeti
704.966.310
4.232.557
75.415.463
2.745.568.749
599.685.708
3.407.783
62.513.197
2.424.351.218
Diğer satışlar
Hammadde ve yedek parça satışları
Toplam Satışlar
Satışların maliyeti
80
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
18.
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
Pazarlama giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-­)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-­)
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
418.235.307
196.859.641
27.472.077
642.567.025
378.611.775
194.737.665
24.720.713
598.070.153
141.527.031
76.684.000
75.044.827
58.748.205
7.575.456
58.655.788
418.235.307
120.445.462
73.004.895
65.785.184
57.241.770
6.125.086
56.009.378
378.611.775
99.678.956
50.369.883
17.682.929
2.225.835
26.902.038
196.859.641
108.052.319
46.206.391
15.301.997
2.833.926
22.343.032
194.737.665
14.645.934
3.794.363
2.327.639
716.935
5.987.206
27.472.077
11.373.709
3.211.114
1.546.024
438.466
8.151.400
24.720.713
Pazarlama giderleri
Nakliye ve ihracat giderleri
Reklam giderleri
Personel giderleri
Satış sonrası hizmet giderleri
Amortisman ve itfa payları giderleri
Diğer
Genel yönetim giderleri
Danışmanlık ve lisans giderleri
Personel giderleri
Amortisman ve itfa payları giderleri
Şüpheli alacak gideri (Not: 6)
Diğer
Araştırma ve geliştirme giderleri
Personel giderleri
Numune ve test giderleri
Amortisman ve itfa payları giderleri
Malzeme kullanım giderleri
Diğer
81
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
19.
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE GİDERLER
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Ticari işlemlere ilişkin kur farkı gelirleri
Yurtdışı danışmanlık gelirleri (*)
Taşıma gelirleri
BSH-­D Ar-­Ge gider paylaşım geliri
Garanti satış geliri
İade alınan vergiler
Alınan zarar, ziyan ve tazminatlar
Diğer gelirler
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
96.513.246
20.998.012
17.077.126
16.076.811
5.501.466
5.221.552
2.508.985
25.145.442
189.042.640
18.976.861
15.765.977
12.785.006
11.990.862
4.217.658
2.788.847
3.022.175
20.277.186
89.824.572
(*) Şirket, BSH grubunda bulunan şirketlere sağladığı bilgi işlem hizmeti masraflarını BSHAlmanya'ya fatura etmektedir.
Esas faaliyetlerden diğer giderler
Ticari işlemlere ilişkin kur farkı giderleri
Kira gideri (-) (*)
Diğer giderler (-­)
Vergi ve ceza gideri (-) (*)
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
39.703.260
3.026.328
42.729.588
29.388.312
5.832.584
2.435.284
2.263.508
39.919.688
(*) Şirket, geçmiş dönemde BSH-Almanya'dan gelen geçmiş yıla ait 5.832.584 TL tutarındaki kalıp
kirası giderini kaydetmiş ve bu gecikmeden doğan ödeyeceğine inandığı vergi ve cezaları için
2.263.508 TL tutarında karşılık ayırmıştır.
20.
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Duran varlık satış karı
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Duran varlık satış zararı (-­)
82
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
2.800.830
2.800.830
-
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
-
2.059.034
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
21.
FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ
Finansman Gelirleri
Reeskont faiz gelirleri
Forward işlemlerinden gelirler
Satışlar ile ilgili vade farkı gelirleri
Faiz gelirleri
Finansman Giderleri
Reeskont faiz giderleri (-)
Faiz giderleri (-)
Forward işlemlerinden giderler (-­)
Kıdem tazminatı karşılığına ilişkin finansman gideri (-­) (Not 12)
Alımlar ile ilgili vade farkı giderleri (-­)
Diğer giderler (-­)
22.
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
29.292.957
7.152.382
3.828.591
1.378.008
41.651.938
30.366.833
1.571.260
4.263.899
2.844.197
39.046.189
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
27.130.646
13.931.673
6.276.279
4.257.117
3.470.209
1.347.749
56.413.673
29.396.028
43.685.405
11.562.731
3.805.050
2.044.214
1.702.864
92.196.292
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Peşin ödenen vergiler
Cari Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kurumlar vergisi karşılığı (*)
Kurumlar vergisi karşılığı (**)
Revize lisans oranı kurumlar vergisi karşılığı (***)
83
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
61.579.213
61.579.213
33.878.080
33.878.080
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
41.101.729
7.383.693
48.485.422
31.644.594
2.513.996
7.643.193
41.801.783
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
22.
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)
Cari dönem vergi gideri -­ net:
Cari kurumlar vergisi gideri (*)
Cari kurumlar vergisi gideri (**)
Ertelenmiş vergi geliri
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
41.101.729
7.383.693
(1.430.601)
31.644.594
2.513.996
(20.222)
47.054.821
34.138.368
(*) %20 orana tabi matraha ait vergi gideridir.
(**) %10 orana tabi matraha ait vergi gideridir.
(***) Şirket, 2011 yılına ait dönemde BSH-Almanya’ya yansıtmış olduğu 2008, 2009 ve 2010 yılları lisans farkı faturası ile ilgili olarak, ödemeyi öngördüğü 10.899.847 TL tutarında ek kurumlar vergisi karşılığı ayırmıştır. Şirket, geçmiş dönemde 3.256.654 TL ve cari dönemde kalan tutar olan 7.643.193 TL’yi de ödeyerek ek kurumlar vergisi karşılığını kapatmıştır.
Kurumlar Vergisi
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
2013 yılında uygulanan vergi oranı %20’dir (2012: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2012 yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir (2011: %20). Zararlar gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1 - 25 Nisan tarihleri
arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna
baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.
Kurumlar vergisi oranları %20 ve yeni kanuna göre %10 olarak hesaplanmıştır. Yeni Kurumlar Vergisi 5838 sayılı kanunun 9’uncu maddesiyle eklenen 32/A 4’üncü maddesine göre, tevsi
yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan 84
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
22. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)
sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır. İndirimli oran
uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanır. Bu kanuna istinaden Şirket, kurumlar vergisi matrahından yatırım indirimine karşılık gelecek tutar üzerinden %10 vergi oranını, matrahın geriye kalan kısmında ise %20 vergi oranını kullanmıştır.
Ertelenmiş Vergi
Şirket, vergiye esas finansal tabloları ile UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas finansal tablolar ile UFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (2012 : %20).
Ertelenmiş vergiye baz teşkil eden geçici zamanlama farkları
Maddi varlıkların amortisman /
diğer maddi olmayan varlıkların itfa farkları
Garanti gider karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
Stok karşılıklarındaki değişim
Personel prim karşılığı
Alacak ve borç reeskontu, net
Montaj ve pazarlama giderleri karşılığı
Şüpheli alacak karşılığı
Kullanılmayan izinler karşılığı
Diğer
Ertelenmiş vergi (varlıkları) / yükümlülükleri: Maddi varlıkların amortisman /
diğer maddi olmayan varlıkların itfa farkları
Garanti gider karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
Stoklardaki değişim
Personel prim karşılığı
Alacak ve borç reeskontu, net
Montaj ve pazarlama giderleri karşılığı
Şüpheli alacak karşılığı
Kullanılmayan izinler karşılığı
Diğer
85
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
121.255.154
(49.000.022)
(47.259.185)
(29.142.731)
(15.789.326)
(1.492.904)
(21.589.487)
(10.614.601)
(7.535.442)
(5.035.905)
(66.204.449)
111.916.315
(47.324.860)
(48.860.445)
(19.915.116)
(15.878.102)
(4.872.093)
(15.072.821)
(12.590.946)
(6.831.615)
(7.618.333)
(67.048.016)
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
24.251.031
(9.800.004)
(9.451.837)
(5.828.546)
(3.157.865)
(298.581)
(4.317.897)
(2.122.920)
(1.507.088)
(1.007.181)
(13.240.888)
22.383.263
(9.464.972)
(9.772.089)
(3.983.023)
(3.175.620)
(974.419)
(3.014.564)
(2.518.189)
(1.366.323)
(1.523.666)
(13.409.602)
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
22.
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle sona eren dönemler içindeki ertelenmiş vergi
varlıkları hareketleri aşağıda verilmiştir:
Ertelenmiş vergi varlığı hareketleri:
1 Ocak itibariyle açılış bakiyesi
Özsermaye hesabında muhasebeleştirilen tutar
Diğer (i)
Kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilen vergi geliri
31 Aralık itibariyle kapanış bakiyesi
(i)
2013
(13.409.602)
1.606.211
(6.896)
(1.430.601)
(13.240.888)
2012
(12.119.264)
(1.383.631)
113.515
(20.222)
(13.409.602)
Şirket 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarında hesapladığı geçici vergiyi finansal tablolarının halka açıklanma tarihi olan 15 Mart 2013 sonrasında kurumlar vergisinde azaltarak/(artırarak) beyan etmiştir. Şirket, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait finansal tablolarında söz konusu tutarı ertelenmiş vergi varlığı açılış bakiyesini azaltarak/(artırarak) düzeltmiştir.
Dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir: 1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
%10 vergi oranına isabet eden faaliyet karı (*)
%20 vergi oranına isabet eden faaliyet karı
73.836.927
203.082.393
25.139.962
163.949.720
Faaliyet karı
276.919.320
189.089.682
%10
%20
%10
%20
Vergi karşılığının mutabakatı:
Gelir vergisi oranı %10 (*)
Gelir vergisi oranı %20
Hesaplanan vergi
Vergi etkileri:
-­Kalıcı farklar
-­Diğer farklar
-­Araştırma, geliştirme ve diğer indirimler
-Vergiye tabi olmayan giderler / (gelirler)
48.000.171
35.303.940
1.011.290
253.471
(2.577.815)
367.704
484.461
1.479.314
(2.713.041)
(416.306)
Gelir tablosundaki vergi karşılığı gideri
47.054.821
34.138.368
(*)
Yeni Kurumlar Vergisi 5838 sayılı kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen 32/A 4. maddesine istinaden, yatırım indirimli %10 vergi oranına tabi kurumlar vergisi matrahı 2013 yıl sonu için 73.467.478 TL (2012: 25.139.962 TL) olarak hesaplanmıştır.
86
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T
F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R
( T ü m t u t a r l a r , a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
23.
PAY BAŞINA KAZANÇ
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllar için Şirket hisselerinin ağırlıklı ortalaması ve birim hisse başına kar hesaplaması aşağıdaki gibidir:
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
4.200.000.000
4.200.000.000
-
-
Tedavüldeki hisse senedi adedi
31 Aralık itibariyle (toplam)
4.200.000.000
4.200.000.000
Tedavüldeki hisse senedinin
Ağırlıklı ortalama adedi
4.200.000.000
4.200.000.000
229.864.499
154.951.314
5,47
3,69
Tedavüldeki hisse senedi adedi
1 Ocak itibariyle (toplam)
Çıkartılan hisse senetleri
Net dönem karı (TL)
1 TL'lik hisse başına kazanç (TL)
(1 hisse 0,01 TL değerindedir.)
87
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R ( T ü m t u t a r l a r a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
24.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Ana Ortak
BSH Almanya
Alacaklar
Kısa vadeli ticari alacaklar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Borçlar
Kısa vadeli ticari borçlar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
113.455.800
66.881.039
36.873.156
34.579.522
836.910
673.687
223.607
81.354
46.228
23.946
21.049
12.862
734
736
436
5.889
418.394
13.398.730
9.745.028
6.064.296
31.394
1.093.768
134.733
9.292.235
13.531.434
13.246.016
340.137
1.600.231
7.399.914
4.939.787
5.152.088
1.004.065
2.584.786
708
98.670
2.741.277
327.026
20.077
262.131
18.699
26.275
323
7.211.271
118.846
19.344
5.135.318
5.841.228
67.241
68.705
8.567
1.956
885
267.504
3.316.739
45.898
115.801.632
156.539.059
47.599.081
49.352.907
İlişkili şirketler
BSH Home Appliances Corporation (A.B.D.)
BSH Electrodomesticos Espana S.A. (İspanya)
BSH Sprzet Gospodarstwa Domowego Sp.z o.o. (Polonya)
BSH Home Appliances Co. Ltd. (Çin)
BSH Ikiakes Syskeves A.B.E. (Yunanistan)
BSH Hisni Aparati d.o.o. (Slovenya)
BSH Hushallsapparater (İsveç)
BSH Electromenager S.A.S. (Fransa)
BSH Home Appliances Ltd. (İngiltere)
BSH Hausgeraete AG (İsviçre)
BSH Kft. (Macaristan)
BSH Elettrodomestici S.p.A. (İtalya)
BSH Huishoudapparaten B.V.- (Hollanda)
BSH Home Appliances Pty. Ltd. (Avustralya)
BSH Home Appliances Pty. Ltd. (Yeni Zelanda)
BSH Home Appliances Ltd. (İsrail)
BSH Drives and Pumps s.r.o. (Slovakya)
Diğer ilişkili şirketler
88
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R ( T ü m t u t a r l a r a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
24.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Ana Ortak
BSH Almanya
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Alacaklar
Kısa vadeli diğer alacaklar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
2.020.841
-
Alacaklar
Uzun vadeli diğer alacaklar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Ana Ortak
BSH Almanya
804.002
89
-
Borçlar
Kısa vadeli diğer borçlar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
992.843
-
Borçlar
Uzun vadeli diğer borçlar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
804.002
-
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R ( T ü m t u t a r l a r a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
24.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
İlişkili taraflarla olan işlemler
1 Ocak 2013 -­ 31 Aralık 2013
Ticari mal,
Ticari mal,
malzeme ve sabit malzeme ve hizmet
kıymet alımları
satışları
Ana Ortak
BSH Almanya
İlişkili şirketler
BSH Electrodomesticos Espana S.A. (İspanya)
BSH Drives and Pumps s.r.o. (Slovakya)
BSH Sprzet Gospodarstwa Domowego Sp.z o.o. (Polonya)
BSH Hisni Aparati d.o.o. (Slovenya)
BSH Home Appliances Co. (Çin)
BSH Home Appliances Corporation (A.B.D.)
BSH Ikiakes Syskeves A.B.E. (Yunanistan)
BSH Home Appliances Ltd. (İngiltere)
BSH Electromenager S.A.S. (Fransa)
BSH Hushallsapparater (İsveç)
BSH Elettrodomestici S.p.A. (İtalya)
BSH Huishoudapparaten B.V.- (Hollanda)
BSH Home Appliances Pty. Ltd. (Avusturalya)
BSH Home Appliances Ltd. (İsrail)
BSH Kft. (Macaristan)
BSH Hausgeraete AG (İsviçre)
BSH Home Appliances Ltd. (Yeni Zelanda)
BSH Finance and Holding GmbH (Avusturya)
Diğer ilişkili şirketler
Ödenen faizler
Lisans, garanti ve
hizmet giderleri
444.545.377
949.923.719
-
111.751.750
102.305.031
80.568.870
15.685.138
392.046
480.177
38.414
747.569
2.060.931
646.823.553
52.302.334
11.480
27.074.646
212.036
122.584
55.690.638
15.932.506
80.325.135
59.670.385
35.479.999
41.151.182
22.721.829
8.018.982
7.020.537
7.180.274
3.237.227
2.526.994
1.420.274
1.370.022.761
14.735.813
14.735.813
892.263
63.008
42.419
7.692
43.060
2.644
25.468
735
58.765
112.887.804
90
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R ( T ü m t u t a r l a r a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
24.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
İlişkili taraflarla olan işlemler
1 Ocak 2012 -­ 31 Aralık 2012
Ticari mal,
Ticari mal,
malzeme ve sabit malzeme ve hizmet
kıymet alımları
satışları
Ana Ortak
BSH Almanya
İlişkili şirketler
BSH Electrodomesticos Espana S.A. (İspanya)
BSH Drives and Pumps s.r.o. (Slovakya)
BSH Sprzet Gospodarstwa Domowego Sp.z o.o. (Polonya)
BSH Hisni Aparati d.o.o. (Slovenya)
BSH Home Appliances Co. (Çin)
BSH Home Appliances Corporation (A.B.D.)
BSH Ikiakes Syskeves A.B.E. (Yunanistan)
BSH Home Appliances Ltd. (İngiltere)
BSH Electromenager S.A.S. (Fransa)
BSH Hushallsapparater (İsveç)
BSH Elettrodomestici S.p.A. (İtalya)
BSH Huishoudapparaten B.V.- (Hollanda)
BSH Home Appliances Pty. Ltd. (Avusturalya)
BSH Home Appliances Ltd. (İsrail)
BSH Kft. (Macaristan)
BSH Hausgeraete AG (İsviçre)
BSH Home Appliances Ltd. (Yeni Zelanda)
BSH Finance and Holding GmbH (Avusturya)
Diğer ilişkili şirketler
Ödenen faizler
Lisans, garanti ve
hizmet giderleri
307.598.760
543.607.461
-
128.849.861
89.499.083
67.130.638
19.406.052
2.857.483
1.131.632
206.638
260.310
849.568
86.985.850
24.944
53.116.667
830.605
22.627
75.639.814
20.495.473
129.044.345
107.250.068
91.358.211
70.372.153
48.438.176
19.330.464
11.193.360
12.910.692
4.407.253
5.051.895
6.160
906.789
28.832.111
-
21.821
50.974
134.992
1.302
8.818
488.940.164
1.280.993.007
28.832.111
129.067.768
91
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R ( T ü m t u t a r l a r a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
24.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
31 Aralık 2012
İlişkili taraflardan kullanılan krediler:
Orjinal Para
Birimi
BSH Finance and Holding GmbH (Avusturya)
TL
Vade
16 -31 Ocak 2013
Ağırlıklı Ortalama Yıllık Faiz Oranı %
10,08
Kısa Vadeli Borçlar
143.630.382
143.630.382
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle toplam ilişkili taraflara kredi borcu olmadığı için kredi makul değeri hesaplanmamıştır (2012: 135.035.435 TL).
92
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R ( T ü m t u t a r l a r a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
24.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
25.
1 Ocak31 Aralık 2013
1 Ocak31 Aralık 2012
11.612.395
11.612.395
10.993.520
10.993.520
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Sermaye risk yönetimi Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.
Şirket’in fonlama yapısı Not 5 ve Not 24’de açıklanan kredileri de içeren borçlar ve sırasıyla nakit ve nakit benzerleri, çıkarılmış sermaye, yedekler ile geçmiş yıl karlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle net borç / (özkaynaklar + net borç) oranı aşağıdaki gibidir:
Toplam yükümlülükler
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri
Net borç
Özkaynaklar Özkaynaklar+net borç
Net borç / (Özkaynaklar+net borç) oranı
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
724.422.548
(110.258.172)
614.164.376
1.419.544.346
2.033.708.722
30%
796.994.815
(104.098.437)
692.896.378
1.183.255.001
1.876.151.379
37%
Finansal risk faktörleri
Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in risk yönetimi programı genel olarak finansal piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Şirket, çeşitli finansal risklerden korunmak amacı ile türev ürünleri kullanmaktadır.
Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda finansman bölümü tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Şirket’in finansman bölümü tarafından finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Şirket’in operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır.
Piyasa riski
Şirket’in faaliyetleri öncelikle, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Döviz kuru ve faiz oranıyla 93
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R ( T ü m t u t a r l a r a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
25.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
ilişkilendirilen riskleri kontrol altında tutabilmek için Şirket, ürünlerin yurtdışı ülkelerine ihracatından doğan döviz kuru riskinden korunmak için kullanılan vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri kullanmaktadır.
Cari yılda Şirket’in maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır.
Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Kur riski, onaylanmış politikalara dayalı olarak yapılan vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri ile yönetilmektedir.
Şirket’in yabancı para cinsinden parasal varlıklarının ve parasal yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle aktif ve pasifte yer alan döviz bakiyeleri şu kurlarla çevrilmiştir 2,1343 TL = 1 ABD$ ve 2,9365 TL = 1 Avro (31 Aralık 2012: 1,7826 TL = 1 ABD$ ve 2,3517 TL = 1 Avro):
94
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R ( T ü m t u t a r l a r a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
Döviz Bazında Ayrıntılı Yabancı Para Pozisyonu
31 Aralık 2013
TL Karşılığı
ABD Doları
1. Ticari Alacak
2. Parasal Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Toplam Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Borçlar
6. Finansal Yükümlülükler
7. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
8. Kısa Vadeli Yükümlülükler (5+6+7)
9. Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler
157.465.618
111.168.012
43.779.178
43.188.357
2.668.271
2.437.760
22.233.512
35.917.971
13.136.818
312.412.808
48.294.388
71.288.301
144.716.083
657.100
17.533.789
307.876
36.537.959
-
145.373.183
17.841.665
36.537.959
-
10. Toplam Yükümlülükler (8+9)
145.373.183
11. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
(yükümlülük) pozisyonu
Avro
-
17.841.665
-
36.537.959
-
12. Net yabancı para varlık
pozisyonu (4-10+11)
167.039.625
30.452.723
34.750.342
13. Parasal kalemler net yabancı para varlık
pozisyonu (1+2-5-6-7-9)
123.260.447
28.014.963
21.613.524
14. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri
-
-
-
15. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
16. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
17. Dövizli İhracat
1.575.027.106
150.770.178
508.982.558
18. Dövizli İthalat
1.673.036.305
49.232.653
622.243.941
95
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R ( T ü m t u t a r l a r a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
25.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Kur riski yönetimi (devamı)
Döviz Bazında Ayrıntılı Yabancı Para Pozisyonu
TL Karşılığı
1. Ticari Alacak
2. Parasal Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Toplam Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Borçlar
6. Finansal Yükümlülükler
7. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
8. Kısa Vadeli Yükümlülükler (5+6+7)
9. Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler
31 Aralık 2012
ABD Doları
228.975.989
99.319.275
54.385.061
43.945.062
4.181.620
1.324.689
64.055.586
39.063.282
22.121.729
382.680.325
49.451.371
125.240.597
146.208.096
1.273.766
15.606.046
714.555
58.083.630
-
147.481.862
16.320.601
58.083.630
-
10. Toplam Yükümlülükler (8+9)
147.481.862
11. Bilanço dışı türev araçların net varlık pozisyonu
Avro
16.320.601
-
-
58.083.630
-
12. Net yabancı para varlık / pozisyonu (4-10+11)
235.198.463
33.130.770
67.156.967
13. Parasal kalemler net yabancı para varlık pozisyonu (1+2-­5-­6-­7-­9)
180.813.402
31.806.081
45.035.238
14. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri
-
-
-
15. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
16. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
17. Dövizli İhracat
1.511.920.158
145.814.054
543.551.980
18. Dövizli İthalat
1.491.585.597
41.708.993
614.060.495
Kur riskine duyarlılık
Şirket, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Şirket’in ABD Doları ve Avro kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Şirket içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece yılsonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yılsonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Bu analiz, dış kaynaklı krediler ile birlikte Şirket içindeki yurt dışı faaliyetler için kullanılan, krediyi alan ve de kullanan tarafların fonksiyonel para birimi dışındaki kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, kar/zarardaki artışı ifade eder.
96
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R ( T ü m t u t a r l a r a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
25.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Kur riskine duyarlılık (devamı)
31 Aralık 2013
Kar / (Zarar)
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değişmesi halinde
1 -­ ABD Doları net varlık / (yükümlülüğü)
2-­ ABD Doları riskinden korunan kısım
3-­ ABD Doları net etki Avro'nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde
4 -­ Avro net varlık / (yükümlülüğü)
5 -­ Avro riskinden korunan kısım
6- Avro net etki
TOPLAM
5.979.234
5.979.234
(5.979.234)
(5.979.234)
6.346.811
6.346.811
(6.346.811)
(6.346.811)
12.326.045
(12.326.045)
31 Aralık 2012
Kar / (Zarar)
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değişmesi halinde
1 -­ ABD Doları net varlık / (yükümlülüğü)
2-­ ABD Doları riskinden korunan kısım
3-­ ABD Doları net etki Avro'nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde
4 -­ Avro net varlık / (yükümlülüğü)
5 -­ Avro riskinden korunan kısım
6- Avro net etki
TOPLAM
97
5.669.752
5.669.752
(5.669.752)
(5.669.752)
10.590.937
10.590.937
(10.590.937)
(10.590.937)
16.260.689
(16.260.689)
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R ( T ü m t u t a r l a r a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
25.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Kur riskine duyarlılık (devamı)
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket’in faiz pozisyonu tablosu aşağıda
belirtilmiştir:
Sabit faizli finansal araçlar
Vadeli mevduat
Finansal yükümlülükler
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
105.999.272
45.307.251
102.514.975
200.388.565
Şirket, vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakları ve bankalarda tutulan mevduatı dolayısıyla kredi riskine maruz kalmaktadır.
Ticari alacakların önemli bir kısmı ilişkili şirketlerdendir. İlişkili olmayan şirketlerden olan riskin
yönetiminde alacakların mümkün olan en yüksek oranda teminat altına alınması ilkesi ile hareket edilmektedir. Bu kapsamda kullanılan teminatlar, teminat mektubu, gayrimenkul ipoteği ve çek-senet
teminatlarıdır.
Teminatlar ile güvence altına alınmayan müşteriler için risk kontrolü müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeleri ve diğer faktörleri dikkate alarak müşterinin kredi kalitesinin değerlendirilmesi sonucu bireysel limitler belirlenmekte ve söz konusu kredi limitlerinin kullanımı sürekli olarak
izlenmektedir.
Finansal varlıkların yönetiminde de aynı kredi risk yönetimi ilkeleri ile hareket edilmektedir. Yatırımlar likiditesi en yüksek enstrümanlara yapılmakta, işlemin yapıldığı kuruluşun kredi notuna dikkat edilmektedir.
98
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R ( T ü m t u t a r l a r a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
25.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Kur riskine duyarlılık (devamı)
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle kredi ve alacak riski detayları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski -­ Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
-­ Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
-­ Değer düşüklüğü (-­)
İlişkili Taraf
Diğer Taraf
118.626.475
768.218.109
-
585.077.586
Banka
Mevduatı
110.244.336
-
83.518.009
713.642.381
35.108.466
44.218.379
-
10.357.349
41.810.685
(31.453.336)
-
-
-­ Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
D. Bilanço tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar
-
110.244.336
625.338
-
-
31 Aralık 2012
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski -­ Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
-­ Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
-­ Değer düşüklüğü (-­)
156.539.059
-
558.709.631
104.062.353
-
126.264.220
701.047.750
30.274.839
23.747.691
-
13.688.972
45.116.016
(31.427.044)
-
-
-­ Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
D. Bilanço tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar
-
99
738.484.413
589.030
-
104.062.353
-
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R ( T ü m t u t a r l a r a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
25.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Kur riskine duyarlılık (devamı)
Vadesi geçmiş, değer düşüklüğüne uğramış ve uğramamış ticari alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Vadesi üzerinden 1-­30 gün geçmiş
İlişkili
Olmayan
Taraflardan
Ticari Alacaklar
İlişkili
Taraflardan
Ticari Alacaklar
29.879.492
27.461.798
Vadesi üzerinden 1-­3 ay geçmiş
9.422.136
1.261.573
Vadesi üzerinden 3-­12 ay geçmiş
492.177
Vadesi üzerinden 1-­5 yıl geçmiş
10.861.747
19.519.126
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş
16.346.563
Toplam
86.029.064
3.068.075
32.283.623
Toplam
57.341.290
10.683.709
11.353.924
22.587.201
16.346.563
118.312.687
İlişkili taraflardan alınan teminat yoktur (2012: Yoktur).
31 Aralık 2012
Vadesi üzerinden 1-­30 gün geçmiş
İlişkili
Olmayan
Taraflardan
Ticari Alacaklar
İlişkili
Taraflardan
Ticari Alacaklar
15.775.470
27.053.700
Vadesi üzerinden 1-­3 ay geçmiş
9.837.653
1.727.488
Vadesi üzerinden 3-­12 ay geçmiş
5.728.680
34.038.632
765.830
Vadesi üzerinden 1-­5 yıl geçmiş
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş
Toplam
3.483.272
68.863.707
727.821
30.274.839
Toplam
42.829.170
11.565.141
6.494.510
34.766.453
3.483.272
99.138.546
Likidite risk yönetimi
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, Şirket yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Şirket, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle yönetir.
100
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R ( T ü m t u t a r l a r a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k gösterilmiştir.)
25.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
31 Aralık 2013
Sözleşme uyarınca vadeler
Defter Değeri
Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı
(I+II+III)
3 aydan
kısa (I)
3-12
ay arası (II)
1-­5 yıl
arası (III)
45.307.251
47.599.081
355.652.942
23.816.701
472.375.975
48.103.776
47.614.653
360.017.123
23.816.701
479.552.253
11.592.255
47.614.653
360.017.123
23.816.701
443.040.732
16.328.361
16.328.361
20.183.160
20.183.160
Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı
3 aydan
3-12
1-­5 yıl
Defter Değeri
(I+II+III)
kısa (I)
ay arası (II)
arası (III)
Not
56.758.183
143.630.382
49.352.907
288.535.600
24.790.660
563.067.732
61.021.416
144.434.417
49.376.456
291.656.467
24.790.660
571.279.416
7.304.050
144.434.417
49.376.456
291.656.467
22.420.638
515.192.028
18.427.374
2.370.022
20.797.396
35.289.992
35.289.992
5
24
24
6
7
Not
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
31 Aralık 2012
Sözleşme uyarınca vadeler
5
24
6
7
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
İlişkili taraflara finansal borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
101
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R ( T ü m t u t a r l a r a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k gösterilmiştir.)
26.
FİNANSAL ARAÇLAR
Likidite risk yönetimi (Devamı)
Finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değerleri
31 Aralık 2013
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
İlişkili taraflardan alacaklar
Ticari alacaklar
Finansal yatırımlar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
İlişkili taraflara finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
31 Aralık 2012
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
İlişkili taraflardan alacaklar
Ticari alacaklar
Finansal yatırımlar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
İlişkili taraflara finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
İtfa edilmiş
değerinden gösterilen
finansal varlıklar
Maliyet bedeliyle
gösterilen
finansal yatırımlar
Krediler ve
alacaklar
İtfa edilmiş
değerinden gösterilen
finansal yükümlülükler
Defter değeri
Not
110.258.172
-
345.685
115.801.632
766.870.299
-
-
110.258.172
115.801.632
766.870.299
345.685
3
24
6
4
-
-
-
45.307.251
351.288.761
47.599.081
5
24
6
24
104.098.437
-
345.685
156.539.059
736.906.502
-
-
104.098.437
156.539.059
736.906.502
345.685
3
24
6
4
-
-
-
56.758.183
143.630.382
285.414.733
49.352.907
56.758.183
143.630.382
285.414.733
49.352.907
5
24
6
24
102
45.307.251
351.288.761
47.599.081
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 1 A R A L I K 2 0 1 3 T A R İ H İ N D E S O N A E R E N Y I L A A İ T F İ N A N S A L T A B L O L A R A İ L İ Ş K İ N N O T L A R ( T ü m t u t a r l a r a k s i b e l i r t i l m e d i k ç e T ü r k L i r a s ı ( “ T L ” ) o l a r a k g ö s t e r i l m i ş t i r . )
27.
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
a)
Şirket’in borsa kotundan çıkarılması amacıyla yapmış olduğu başvuru 13 Şubat 2014 tarihinde onaylanmış olup, SPK’nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 8'inci maddesi kapsamında borsa kotundan çıkarılması amacıyla BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH tarafından Şirket ortaklarına yapılacak pay alım teklifine ilişkin başvuruda, Şirket'in 1-TL nominal değerli payı için asgari pay alım teklifi fiyatının 164,17 TL olarak belirlenmesine ve pay alım teklifi bilgi formunun bu çerçevede onaylanmasına karar verilmiştir.
b)
Borsa Yönetim Kurulunun 13 Şubat 2014 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, Borsa Ulusal Pazarında işlem gören Şirket payları borsa kotundan çıkma talebi doğrultusunda Borsa kotundan çıkarılmıştır. Şirket’in işlem sırası 26 Şubat 2014 tarihinde Pay Piyasası İkinci Seansı sonrasında işleme kapatılmış ve payları Borsa kotundan çıkarılarak işlem görmekten sürekli olarak men edilmesine karar verilmiştir.
Hakim ortak olan BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GMBH tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca pay alım teklifi yapılmış ve bu süre 14 Şubat 2014 tarihinde sona ermiştir. Pay alım teklifine cevap vermeyen ortakların paylarının Borsa kottan çıkarma karar tarihinden itibaren 3 yıllık süre içerisinde BSH Bosch und Siemens Hausger te GMBH (Hakim Ortak) tarafından satın alınabilmesini teminen pay alım teklifi sonrası kalan pay bedellerinin karşılığı olan 13.811.689 TL'nin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye (Takasbank) bloke edilmiştir.
…………………………
103
Download

Türkçe