DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) .......................
1-2
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI
GELİR TABLOLARI ...................................................................................................................
3
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI ..............
4
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI .........................................
5
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR .............. 6-39
DİPNOT 1
DİPNOT 2
DİPNOT 3
DİPNOT 4
DİPNOT 5
DİPNOT 6
DİPNOT 7
DİPNOT 8
DİPNOT 9
DİPNOT 10
DİPNOT 11
DİPNOT 12
DİPNOT 13
DİPNOT 14
DİPNOT 15
DİPNOT 16
DİPNOT 17
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ..................................................................
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN
ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI .............................................................
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI ......................................................................................................
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR ..........................................................................................................
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER ............................................................
MADDİ DURAN VARLIKLAR..................................................................... ......................................... .
BORÇLANMALAR VE BORÇLANMA MALİYETLERİ ....................................................................
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER .........................................................
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ ......................................................
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ ...............................................................................................
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ VE PAZARLAMA GİDERLERİ ........................................................
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER ..........................................................
FİNANSMAN GELİRLERİ/ GİDERLERİ ...............................................................................................
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) ..............
PAY BAŞINA KAZANÇ .........................................................................................................................
YABANCI PARA POZİSYONU..............................................................................................................
TÜREV ARAÇLAR .................................................................................................................................
6
7-14
15-20
20-22
22-23
23-24
25-28
28-30
31
32
32
33
33
34-35
35
36-38
39
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Sınırlı
incelemeden
geçmiş
30 Haziran 2014
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2013
612.428.551
342.717.488
23.059.536
484.067.321
4.147.412
479.919.909
6.911.639
6.911.639
94.556.500
742.808
2.060.056
170.788
859.903
14.135.886
235.903.393
3.351.937
232.551.456
4.517.141
4.517.141
76.572.266
1.684.169
1.954.640
71.351
7.878.642
Duran Varlıklar
297.122.081
283.416.700
Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Duran Varlıklar
8.423.996
8.423.996
23.938
23.938
283.135.016
4.687.441
2.955.051
1.732.390
822.210
29.480
4.169.939
4.169.939
23.938
23.938
274.514.564
4.660.449
2.955.051
1.705.398
17.562
30.248
909.550.632
626.134.188
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Türev Araçlar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
3
4
17
5
4
6
TOPLAM VARLIKLAR
1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar, Dyo Boya
Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 11 Ağustos 2014 tarihinde
onaylanmıştır.
İzleyen dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
1
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Sınırlı
Bağımsız
incelemeden
geçmiş
30 Haziran 2014
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2013
551.187.240
268.157.515
63.918.121
63.918.121
45.535.014
4.977.416
4.977.416
45.480.147
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
- İlişkili Olmayan Taraflara Kısa Vadeli Borçlanmalar
7
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
- İlişkili Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmaların
Kısa Vadeli Kısımları
3
- İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmaların
Kısa Vadeli Kısımları
7
Diğer Finansal Yükümlülükler
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
17
Ertelenmiş Gelirler
5
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
- İlişkili Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmalar
- İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmalar
Türev Araçlar
Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3
7
17
14
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Paylara İlişkin Primler
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Maddi Duran Varlıklar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden
Ölçüm Kayıpları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/(Kayıpları)
Geçmiş Yıllar Zararları
Net Dönem Karı
9
6
TOPLAM KAYNAKLAR
5.540.252
5.563.386
39.994.762
61.318
4.087.950
249.733.861
13.013.266
236.720.595
9.918.729
2.048.630
7.870.099
1.795.280
131.953.239
44.183.728
39.916.761
183.352
1.198.925
182.952.463
9.688.858
173.263.605
5.194.652
2.719.399
2.475.253
1.982.573
24.404.901
1.783.086
254.121
43.929.607
219.198
1.563.888
241.319.478
262.410.624
205.836.189
4.188.545
201.647.644
813.851
12.474.253
226.023.699
6.890.940
219.132.759
701.487
11.522.477
12.474.253
22.195.185
11.522.477
24.162.961
792.506.718
530.568.139
117.043.914
95.566.049
100.000.000
48.141
416.144
100.000.000
48.141
416.144
137.377.489
139.341.786
140.595.929
142.562.853
(3.218.440)
(3.221.067)
(4.317.137)
(2.737.674)
(1.579.463)
(137.849.476)
21.368.753
(4.423.622)
(2.868.518)
(1.555.104)
(151.146.001)
11.329.601
909.550.632
626.134.188
İzleyen dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
2
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Sınırlı incelemeden
geçmiş
1 Ocak 30 Haziran 2014
Sınırlı incelemeden
geçmiş
1 Nisan 1 Ocak 30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2013
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
375.617.527
(258.304.694)
232.151.318
(160.587.862)
281.239.583
(182.460.254)
173.450.823
(110.294.445)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar
117.312.833
71.563.456
98.779.329
63.156.378
BRÜT KAR
117.312.833
71.563.456
98.779.329
63.156.378
(53.156.355)
(16.370.310)
(7.714.025)
25.425.096
(25.702.645)
(30.759.438)
(9.042.831)
(4.532.391)
(5.752.576)
7.623.377
(41.982.573)
(13.235.029)
(6.198.687)
14.184.051
(22.623.047)
(24.773.281)
(7.202.682)
(3.408.283)
(815.356)
(6.052.267)
39.794.594
29.099.597
28.924.044
20.904.509
Pazarlama Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
10
10
11
11
12
12
ESAS FAALİYET KARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
36.106
(355.986)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
13
13
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
VERGİ ÖNCESİ KARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/ (Gideri)
- Dönem Vergi Gideri
- Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
12.730
(10.068)
56.811
(103.464)
(142.565)
39.474.714
29.102.259
28.877.391
20.761.944
4.330.379
(24.386.642)
2.578.962
(10.302.323)
5.977.081
(25.820.203)
5.072.845
(18.123.704)
19.418.451
21.378.898
9.034.269
7.711.085
1.950.302
(12.041)
1.962.343
662.670
(10.845)
673.515
(352.076)
(352.076)
21.368.753
22.041.568
8.682.193
7.117.118
21.368.753
22.041.568
8.682.193
7.117.118
0,2137
0,2204
0,0868
0,0712
3.284
147.790
(260.566)
(130.283)
52.113
52.113
26.056
26.056
(341.479)
837.303
(682.434)
593.411
(593.967)
(593.967)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
DÖNEM KARI
NET DÖNEM KARI
Pay Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
15
DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER):
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden
Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer
Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
(657)
(657)
(29.558)
(29.558)
130.844
(30.449)
(101.828)
(310.806)
6.090
6.090
62.161
62.161
(167.461)
(167.461)
(118.682)
(118.682)
109.112
(232.241)
119.910
(311.932)
21.477.865
21.809.327
8.802.103
6.805.186
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevrim Farkları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/(Kayıpları)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer
Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Ertelenmiş Vergi Geliri
DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
İzleyen dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
3
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya Zararda
Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler
Sınırlı İncelemeden Geçmiş
1 Ocak 2013
Ödenmiş
Sermaye
Paylara
İlişkin
Primler
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
Maddi
Duran Varlık
Yeniden
Değerleme ve
Ölçüm Fonu
100.000.000
48.141
416.144
124.660.328
-
-
-
100.000.000
48.141
416.144
100.000.000
48.141
416.144
-
-
48.141
416.144
Önceki dönem karının
geçmiş yıllar zararlarına transferi
Amortisman transferi - net (Dipnot 6)
Toplam kapsamlı gelir
30 Haziran 2013
Tanımlanmış
Fayda Planları
Yeniden Ölçüm
Kayıpları
Kar veya Zararda
Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler
Yabancı
Para
Çevrim
Farkları
Riskten
Korunma
Kazanç /
Kayıpları
(2.814.475)
(487.912)
(4.218.264)
(208.453)
(341.479)
122.791.242
(3.022.928)
(829.391)
142.562.853
(3.221.067)
(2.868.518)
(1.869.086)
-
Birikmiş Zararlar
Geçmiş Yıllar
Zararları
Net Dönem
Karı
Toplam
Özkaynaklar
(172.471.103)
17.499.802
62.632.661
17.499.802
1.869.086
-
(17.499.802)
8.682.193
8.802.103
(3.548.422)
(153.102.215)
8.682.193
71.434.764
(1.555.104)
(151.146.001)
11.329.601
95.566.049
11.329.601
1.886.443
80.481
-
(11.329.601)
21.368.753
21.477.865
(137.849.476)
21.368.753
117.043.914
669.842
Sınırlı İncelemeden Geçmiş
1 Ocak 2014
Önceki dönem karının
geçmiş yıllar zararlarına transferi
Amortisman transferi - net (Dipnot 6)
Duran varlık satışından kaynaklanan fon çıkışı
Toplam kapsamlı gelir
30 Haziran 2014
100.000.000
-
(1.886.443)
(80.481)
-
2.627
140.595.929
(3.218.440)
130.844
(2.737.674)
(24.359)
(1.579.463)
İzleyen dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
4
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Sınırlı incelemeden
geçmiş
1 Ocak 30 Haziran 2014
Sınırlı incelemeden
geçmiş
1 Ocak 30 Haziran 2013
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Net Dönem Karı
21.368.753
8.682.193
Dönem net karı mutabakatı
ile ilgili düzeltmeler
73.017.140
71.013.306
(1.950.302)
6.850.387
1.862.363
32.810
322.542
130.844
42.033.100
200.924
1.732.578
70.921
2.710.974
18.718.013
(18.000)
(735.518)
352.076
5.646.636
811.275
38.311
(56.811)
(341.479)
39.271.039
105.394
2.225.890
158.827
385.232
18.566.382
(10.052)
103.464
(5.256.683)
1.055.504
9.013.805
(88.520.960)
(83.779.837)
(146.785.146)
(795.475)
(18.185.158)
3.615.507
63.456.990
3.324.408
(1.435.957)
8.283.871
(104.787.535)
(1.146.985)
(8.990.836)
3.475.542
25.579.040
(273.925)
402.619
1.962.243
(952.154)
(12.041)
(940.113)
(832.338)
(832.338)
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı karşılığı
Kıdem teşvik ikramiyesi karşılığı
Maddi duran varlık satış zararı/(karı)
Yabancı para çevrim farkı
Ciro prim karşılığı
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Promosyon gider karşılığı
Dava karşılıkları
Şüpheli alacak karşılığı - net
Faiz giderleri
Faiz gelirleri
Satılmaya hazır finansal varlık değer düşüklüğü karşılığı
Türev işlemler gelir tahakkukları ile ilgili düzeltmeler
Finansal ve ilişkili taraflara diğer borçların gerçekleşmeyen
kur farkı gideri
6
11
8
8
8
4
13
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
Ticari alacaklardaki artış
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış
Stoklardaki artış
Diğer alacak ve varlıklardaki azalış
Ticari borçlardaki artış
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/(azalış)
Borç karşılıklarındaki (azalış)/ artış
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
4
3
3
Faaliyetlerden Kullanılan Nakit Akışları
Ödenen vergiler
Ödenen kıdem tazminatı
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) net nakit
4.912.779
(4.916.676)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLAR
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Tahsil edilen faiz
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki artış
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
(15.950.853)
18.000
130.481
(9.188.519)
10.052
53.544
148.798
(15.802.372)
(8.976.125)
46.540.018
(670.769)
(26.052.020)
44.091.970
(5.567.503)
(18.713.135)
19.817.229
19.811.332
8.927.636
5.918.531
3
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Banka kredilerindeki artış
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki (azalış)/artış
Ödenen faiz
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit
ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ
3
(3.986)
1.286
8.923.650
5.919.817
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.135.886
11.567.024
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.059.536
17.486.841
İzleyen dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
5
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Dyo Boya” veya “Şirket”) ana faaliyet konusu,
Kocaeli-Gebze, İzmir-Çiğli ve Manisa- Turgutlu tesislerinde üretilen her türlü boya, vernik, reçine ve
sair yüzey kaplama ve yapı malzemelerinin, bunların hammaddeleri ve tatbikinde kullanılan araç ve
gereçler ile birlikte ticareti, pazarlaması, ithali ve ihracıdır. Şirket’in nihai müşterileri ağırlıklı olarak
inşaat, mobilya ve metal boyaları sektörlerinde yer almaktadır. Şirket, yurtdışı satışlarının önemli bir
kısmını Yaşar Grubu şirketlerinden Yaşar Dış Ticaret A.Ş. (“YDT”) vasıtasıyla gerçekleştirmektedir
(Dipnot 3). Ayrıca, Şirket bağlı ortaklığı konumundaki ZAO Kemipex JSC (“Kemipex”) ve S.C. Dyo
Balkan SRL (“Dyo Balkan”) aracılığıyla, sırasıyla, Rusya Federasyonu ile Romanya’da üretim ve satış
faaliyetlerini gerçekleştirmektedir (Dipnot 2.3). Ayrıca, Şirket’in 3 Haziran 2014 tarihinde Mısır’da
üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunmak üzere Dyo Africa LLC ünvanıyla bağlı ortaklığı
kurulmuştur. Şirket ve bağlı ortaklıkları (bundan sonra “Grup” olarak adlandırılacaktır) DYO markalı
ürünler için net satış değerleri üzerinden değişen oranlarda Yaşar Holding A.Ş. (*)’ye (“Yaşar
Holding”) ilgili şirketin sahip olduğu “DYO” markasına istinaden lisans bedeli ödemektedir.
(*) (Bakınız Dipnot 3.i.b)
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlı olup hisseleri Borsa İstanbul’da (“BİST”) işlem
görmektedir. Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle, BİST’e kayıtlı %25,45 (31 Aralık 2013:
%25,45) oranında hissesi mevcuttur. Şirket’in %74,53 (31 Aralık 2013: %74,16) oranında hissesine
sahip olan Yaşar Holding Şirket’in ana ortağı konumundadır (Dipnot 9).
Grup’un faaliyetleri inşaat sektörüne bağlı olarak belirli oranda dönemsellik göstermektedir.
Şirket Türkiye’de kayıtlı olup kayıtlı ofis adresi aşağıdaki gibidir:
Şehit Fethi Bey Caddesi No: 120
Alsancak - İzmir
Şirket’in bağlı ortaklıklarının detayı aşağıda verilmektedir:
İşlem
gördükleri borsalar
Faaliyet türleri
Kemipex
İşlem görmemektedir.
Kimyevi ürünler/ Boya
Boya ve kimyasallar
üretim, pazarlama/
dağıtım
Dyo Balkan
İşlem görmemektedir.
Kimyevi ürünler/ Boya
Boya,kimyasallar
ve mürekkep
Dyo Africa LLC
İşlem görmemektedir.
Kimyevi ürünler/ Boya
Boya,kimyasallar
üretim, pazarlama/
satış
Bağlı Ortaklıklar
6
Esas
faaliyet konuları
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 - ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA
İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
İlişikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13
Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II–14.1 No’lu “Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup
Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınmıştır.
TMS’ler; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile
bunlara ilişkin ek ve yorumları içermektedir.
Grup, 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tablolarını
SPK’nın Seri: II, 14.1 No’lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, TMS 34
“Ara Dönem Finansal Raporlama” standardına uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem özet konsolide
finansal tablolar ve notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve
zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.
İşletmeler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarını tam set veya özet olarak
hazırlamakta serbesttirler. Grup bu çerçevede, ara dönemlerde özet konsolide finansal tablo
hazırlamayı tercih etmiştir.
Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarını içermesi gerekli olan
açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Grup’un 31 Aralık 2013 tarihli
konsolide finansal tabloları ile beraber okunmalıdır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık
şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi
uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Grup’un konsolide finansal tabloları bu karar
çerçevesinde hazırlanmıştır.
Grup muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK
tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye
Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Rusya Federasyonu,
Romanya ve Mısır’da kayıtlı olan ve konsolide edilen bağlı ortaklıklar, kanuni finansal tablolarını
faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlamıştır.
Konsolide finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen maddi duran varlıklar grubundan arazi ve
arsalar, binalar, yer altı ve yerüstü düzenleri, makine, tesis ve cihazlar ile yine makul değerleri ile
taşınan finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış, kanuni
kayıtlara TMS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar
yansıtılarak düzenlenmiştir.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı Kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve
finansal tablolarını SPK Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna
istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, KGK tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır.
7
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 - ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA
İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
2.2
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları
1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal tablolardaki açıklamalarla,
aşağıda belirtilen husus dışında, tutarlıdır:
Ara dönemlerde vergi karşılıkları yıl sonu mali sonuçlarına uygulanması beklenen vergi oranları göz
önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Bir yıllık mali dönem içerisinde eşit dağılmayan giderler,
sadece bu giderlerin mali yıl sonunda uygun bir şekilde tahmin edilebileceği veya ertelenebileceği
durumlarda ara dönem özet konsolide finansal tablolarda dikkate alınmıştır.
1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara hesap dönemi için hazırlanan ara dönem özet konsolide finansal tablolar,
1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal tablolarla birlikte
değerlendirilmelidir.
2.3
Konsolidasyon Esasları
Ara dönem özet konsolide finansal tablolar ana ortaklık olan Dyo Boya ve kontrolün başlamasından
sona erene dek, bağlı ortaklıkların hesaplarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamına giren şirketlerin
finansal tabloları, konsolide finansal tablo tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe politikaları esas
alınarak TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanmış ve konsolidasyona dahil edilmiştir.
a)
Bağlı ortaklıklar
Bağlı ortaklıklar doğrudan Şirket tarafından kontrol edilen işletmelerdir. Kontrol gücü, Dyo Boya’nın
doğrudan veya dolaylı olarak şirketlerin finansal ve faaliyet politikalarını yönetmesini ve bundan yarar
elde etmesini ifade eder. Bu kontrol gücünün kaynağı, Şirket’in doğrudan ya da dolaylı yoldan sahip
olduğu hisse senetleri yoluyla ilgili şirkette %50’nin üstünde oy hakkına sahip olmasıdır. Kontrol gücü
değerlendirilirken, mevcut ve kullanılabilir olan potansiyel oy hakları da dikkate alınır. Bağlı
ortaklıklar, kontrolün Grup’a transferinden itibaren konsolidasyona dahil edilmekte ve kontrolün
ortadan kalktığı tarihten itibaren de konsolidasyon kapsamından çıkarılmaktadır.
Bağlı ortaklıkların finansal durum tabloları (bilançoları) ve kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir/
gider tabloları, tek tek ve finansal tablo kalemleri bazında konsolide edilmiştir. Bununla beraber
Grup’un sahip olduğu iştirak değeri, ilgili özkaynak tutarıyla karşılıklı netleştirilmiştir. Grup içi
şirketlerin birbirleriyle ilişkileri sonucu oluşan grup içi işlemler ve ilgili bakiyelerin etkileri, ayrıca,
gerçekleşmeyen kazanç ve bir değer düşüklüğü göstergesi olmadığı sürece kayıplar konsolidasyon
sırasında karşılıklı olarak silinmiştir. Grup’un sahip olduğu hisselerin kayıtlı değeri ve bunlardan
kaynaklanan temettüler, sırasıyla özkaynaktan ve dönemin gelir ya da giderlerinden silinmiştir.
Kontrol dışı payların, bağlı ortaklığın net varlık ve cari dönem kapsamlı gelir ya da giderindeki payı,
muhasebenin önemlilik ilkesi dahilinde konsolide finansal durum tablsounda (bilançoda) geçmiş yıllar
zararları içerisine dahil edilmiştir. Grup tarafından kabul edilen muhasebe politikalarıyla tutarlı olmak
adına, gerekli olduğu durumlarda bağlı ortaklıkların muhasebe politikaları değiştirilmiştir.
Kontrol dışı payların, bağlı ortaklığın net varlık ve cari dönem kapsamlı gelir ya da giderindeki payı,
muhasebenin önemlilik ilkesi dahilinde konsolide bilançoda geçmiş yıllar zararları içerisine dahil
edilmiştir.
Grup tarafından kabul edilen muhasebe politikalarıyla tutarlı olmak adına, gerekli olduğu durumlarda
bağlı ortaklıkların muhasebe politikaları değiştirilmiştir.
8
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 - ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA
İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Aşağıdaki tablo, 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle konsolidasyon kapsamına dahil
edilmiş olan bağlı ortaklıkları ve Grup’un kontrol paylarını göstermektedir:
Şirket’in
doğrudan ve dolaylı
kontrol payları (%)
Kemipex (Rusya Federasyonu’nda yerleşik)
Dyo Balkan (Romanya’da yerleşik)
Dyo Africa LLC (Mısır’da yerleşik) (*)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
100
98,39
90
100
98,39
-
(*)
Şirket’in 31 Ocak 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince Dyo Africa LLC unvanlı şirketin Mısır'da
1.200.000 Amerikan Doları sermaye ile kurulmasına ve Dyo Boya’nın şirkete %90 oranında iştirak
etmesine karar verilmiştir. Söz konusu şirket 2 Haziran 2014 tarihinde kurulmuş olup Afrika pazarında,
"DYO" markasıyla inşaat, oto tamir ve mobilya segmentlerinde üretim,pazarlama ve satış faaliyetlerinde
bulunacaktır.
b)
Yabancı para çevrimi
i)
Fonksiyonel ve raporlama para birimi
Grup’un her bir şirketinin finansal tablo kalemleri, söz konusu şirketin içinde bulunduğu ve
operasyonlarını sürdürdüğü ana ekonomide geçerli olan para birimi cinsinden ölçülmüştür
(“fonksiyonel para birimi”). Ara dönem özet konsolide finansal tablolar ana şirketin fonksiyonel
ve Grup’un raporlama para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden hazırlanmış ve sunulmuştur.
ii)
İşlemler ve bakiyeler
Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı günkü döviz kurlarından fonksiyonel
para birimine çevrilmiştir. Bu işlemlerin gerçekleşmesinden ve yabancı para cinsinden olan
parasal varlık ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurlarından çevrilmesinden kaynaklanan kur
farkı gelir ve giderleri nakit akım ve net yatırımın koruması olarak değerlendirilip özkaynaklar
altında takip edilenler dışında ara dönem özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosunda finansal gelirler ve giderler ile esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler içerisine
dahil edilir.
iii)
Yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıkların finansal tablolarının çevrimi
Yabancı ülkelerde kayıtlı bulunan bağlı ortaklıkların finansal tabloları bulundukları ülkelerin
standart, kanun ve düzenlemelerine göre hazırlanmış olup ana ortaklık finansal tabloları ile
uyumlu bir sunum ve içerik için TMS/ TFRS’lere uyarlanmıştır. Yabancı ülkelerde faaliyet
gösteren söz konusu şirketlerin varlık ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kurları
kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. Bu ortaklıkların kapsamlı gelir tablosu kalemleri ise ortalama
kurlar kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların açılış
net varlıklarının yeniden çevrilmesi, ortalama kurlar ile bilanço tarihindeki kurlardan doğan
farklılıklar özkaynaklar altındaki “yabancı para çevrim farkları” içerisinde takip edilmektedir.
Bilanço tarihlerindeki ve kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu kalemleri için kullanılan
ilgili dönemlerdeki ortalama kurlar aşağıdaki gibidir:
9
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 - ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA
İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Dönem sonu:
Türk Lirası/ Rus Rublesi
Türk Lirası/ Rumen Leyi
Türk Lirası/ Mısır Lirası
Ortalama:
Türk Lirası/ Rus Rublesi
Türk Lirası/ Rumen Leyi
Türk Lirası/ Mısır Lirası
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
15,8187
1,5124
3,3761
15,3026
1,5268
-
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
16,2146
1,5044
3,2779
17,0358
1,8464
-
2.4
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki Değişiklikler
a)
1 Ocak 2014 tarihi ile başlayan dönem itibariyle Grup tarafından uygulanmış, mevcut
standartlarda değişiklik veya yeni standartlar:
-
TMS 32’deki değişiklik, “Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’;
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu değişiklikler, TMS 32 “Finansal Araçlar: Sunum” uygulamasına yardımcı olmak ve
bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları
ortaya koymaktadır. Söz konusu hususun konsolide finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisi
bulunmamaktadır.
-
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 27’deki değişiklik, “Konsolide finansal tablolar”: iştiraklerin
konsolidasyonunda istisnalar’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, “Yatırım İşletmesi” tanımını karşılayan bazı
farklı karakterdeki işletmelerin konsolide edilmesi yerine gerçeğe uygun değerlerinden
muhasebeleştirilip, gerçeğe uygun değer farklarının ise gelir tablosu ile ilişkilendirilmesini
içermektedir.
-
TMS 36’daki değişiklik, “Varlıklarda değer düşüklüğü” geri kazanılabilir tutar açıklamalarına
ilişkin’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri,
gerçeğe uygun değerinden satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri
kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir. Söz
konusu hususun konsolide finansal tablolar üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.
-
TMS 39’daki değişiklik, “Finansal Araçlar”: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’ - ‘türev araçların
yenilenmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve
yönetmeliklerden kaynaklanan finansal riskten korunma aracının taraflarının değişmesi veya
karşı tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son
verilmeyeceğine açıklık getirmektedir. Söz konusu hususun konsolide finansal tablolar üzerinde
bir etkisi bulunmamaktadır.
-
TFRYK 21 - TMS 37, “Zorunlu vergiler”; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu
varlıklar” üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya
çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık
getirmektedir. Söz konusu hususun konsolide finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisi
bulunmamaktadır.
10
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 - ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA
İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
b)
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan diğer tüm yeni standartlar, mevcut
standartlardaki değişiklikler ve yorumlar, Şirket faaliyetleri ile ilgili olmadığından veya
finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olmadığından listelenmemiştir.
c)
Henüz geçerli olmayan ve Şirket tarafından uygulanmamış, mevcut standartlardaki
değişiklikler, yeni standartlar ve yorumlar:
-
TMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü
kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana
yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız olarak hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir
kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık
getirmektedir.
-
Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan
9 standarda değişiklik getirmiştir:
-
-
TFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler
TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS 8, Faaliyet Bölümleri
TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TFRS 9, Finansal Araçlar: TMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
TMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011-2-13 dönem aşağıda yer alan
4 standarda değişiklik getirmiştir:
-
TFRS 1, “TFRS’nin İlk Uygulaması
TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
-
TFRS 11’deki değişiklik, “Müşterek Anlaşmalar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ticari faaliyet oluşturmuş bir
müşterek ortaklıktan iktisap edilen hisselerin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda yol
göstermektedir.
-
TMS 16 ve TMS 38’deki değişiklikler, “Maddi duran varlıklar ”, “Maddi olmayan duran
varlıklar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişiklik ile maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortisman ve itfa
paylarının hesaplanmasında kullanılan hasılat merkezli yöntem ortadan kaldırılmıştır.
11
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 - ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN
ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
-
TFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve
yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS 39 standartlarının yerine geçmiştir.
TFRS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki model
sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının
kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı
içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart, TMS
39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da dahil olmak üzere
birçok uygulamayı devam ettirmektedir. Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin
gerçeğe uygun değerden takip edildiği durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece
gerçeğe uygun değer değişimindeki Şirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan kısmen artık
gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değişiklik özellikle finansal
kuruluşları etkileyecektir.
-
TFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi”. 1 Ocak 2018
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklik TFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli
değişiklikler getirerek risk yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını
sağlamıştır.
2.5
Karşılaştırmalı Bilgiler
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un ara dönem özet
konsolide finansal tabloları bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Grup,
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle ara dönem özet konsolide bilançosunu, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
hazırlanmış konsolide bilançosu ile; 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara hesap dönemine ait özet konsolide
kapsamlı gelir, nakit akım ve özkaynaklar değişim tablolarını ise 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap
dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir.
2.6
Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar
ve yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap
dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların
kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve
işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık
gösterebilir. Grup’un önemli muhasebe varsayım ve tahminleri aşağıdaki gibidir:
a)
Arazi ve arsalar, binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri ile makine, tesis ve cihazların
yeniden değerlenmesi
Arazi ve arsalar, binalar ile yeraltı ve yerüstü düzenleri bağımsız profesyonel değerleme şirketi Elit
Gayrimenkul Değerleme A.Ş., tarafından 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle yapılan değerleme
çalışmalarında tespit edilen makul değerlerinden; makine, tesis ve cihazlar ise bağımsız profesyonel
değerleme şirketi Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. tarafından 31 Aralık 2011
tarihi itibariyle yapılan değerleme çalışmalarında tespit edilen makul değerlerinden ilgili müteakip
amortisman tutarları indirilmek suretiyle yeniden değerlenmiş değerleri üzerinden ve söz konusu bu
değerlerin 30 Haziran 2014 tarihli makul değerlerine yaklaşık olacakları varsayımıyla konsolide
finansal tablolara yansıtılmıştır. Çevrede emsal teşkil edebilecek bir alım/ satımın gerçekleşmemesi
nedeniyle ilgili makul değer hesaplamalarında arazi ve arsalar için emsal karşılaştırma yöntemi,
binalar ve yerüstü düzenleri ile makine, tesis ve cihazlar için maliyet yaklaşımı yöntemi kullanılmış
olup ilgili yöntem ve varsayımların detayları aşağıdaki gibidir.
12
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 - ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN
ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
-
Makul değer hesaplamalarında en etkin ve verimli kullanım değerlendirmesi yapılarak
halihazırdaki kullanım amaçları en etkin ve verimli kullanım olarak saptanmış olup arazi ve
arsalar için emsal karşılaştırma yöntemi, binalar ve yerüstü düzenleri ile makine, tesis ve cihazlar
için maliyet yaklaşımı yöntemi kullanılmıştır.
-
Emsal karşılaştırma yönteminde mevcut pazar bilgilerinden faydalanılmış, bölgede yakın
dönemde pazara çıkarılmış benzer gayrimenkuller dikkate alınarak, pazar değerini etkileyebilecek
kriterler çerçevesinde satış iskontosu uygulanarak fiyat ayarlaması yapılmış ve rapora konu arsa
ve araziler için ortalama m2 satış değeri belirlenmiştir. Bulunan emsaller, konum, ulaşılabilirlik,
büyüklük, imar durumu, imar durumundaki değişiklikler, fiziksel özellikler gibi kriterler dahilinde
karşılaştırılmış, emlak pazarının güncel değerlendirilmesi için emlak pazarlama firmaları ile
görüşülmüş, ayrıca bağımsız profesyonel değerleme şirketinin mevcut bilgilerden faydalanılmıştır.
-
Maliyet yaklaşımı yönteminde ise arsa ve araziler üzerindeki yatırım maliyetlerinin amortize
edildikten (herhangi bir çıkar veya kazanç varsa eklendikten sonra, yıpranma payının çıkartılması)
sonra arsa değerine eklenmesi ile gayrimenkulün değeri belirlenmiştir. Maliyet yaklaşımı
yönteminde bina maliyetlerinin değerleme tarihindeki tahmin edilen yenileme ve yeniden inşa
edilme maliyetleri; eskime, plan eksiklikleri ve çevresel etkilerden kaynaklanan değerdeki
kayıplar da dikkate alınarak geliştirilmiştir.
-
Makine, tesis ve cihazların değerleme çalışmasında, söz konusu maddi duran varlıkların teknolojik
durumları, ekonomik ve ticari kullanım ömürleri, kapasiteleri, teknolojik ve fiili yıpranmaları,
ticari özellikleri, sektörel durumları ve demonte ile monte masrafları da dikkate alınmıştır.
-
Değer tespiti, bir bütün olarak entegre sanayi tesisi değerlemesi olması nedeni ile makine, tesis ve
cihazların değerlemesinde ikinci el piyasa verileri yerine; entegre tesisin bütünü içerisindeki aktif
ve çalışır haldeki değerler üzerinden yapılmış olup söz konusu makine, tesis ve cihazlar hat
bazında incelenmiştir.
Alım/ satım işlemlerinin gerçekleşmesi esnasında oluşabilecek değerler, bu değerlerden farklılık
gösterebilir.
Maliyet yaklaşımı yöntemi ile tespit edilen değerler, finansal tablolara ilk yansıtıldığı tarih ve ilgili
dönem sonları itibariyle, TMS 36 “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” standardındaki hükümlere göre, değer
düşüklüğü göstergelerinin olup olmadığı değerlendirilmiş ve değer düşüklüğünün olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
b)
Nakit akıma yönelik risklerden korunma etkinlik testleri
Grup yönetiminin yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda,nakit akım riskinden korunma amaçlı
olarak tanımlanan türev araçların makul değerleri ile 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle taşınan değerleri
arasındaki fark diğer finansal yükümlülükler içerisinde sınıflandırılmış olup söz konusu türev araçların
etkin olması sebebiyle ertelenmiş vergi etkisi düşülerek özkaynaklarda riskten korunma kazanç/
(kayıpları) içerisinde muhasebeleştirilmektedir. Nakit akım riskinden korunma amaçlı olarak
tanımlanan türev araçlara yönelik etkinlik testlerine göre, söz konusu araçların UMS 39’da belirtilen
etkinlik sınırları içerisinde kaldığı tespit edilmiş olup buna istinaden riskten korunma muhasebesinin
ölçüm ve sınıflandırma ilkeleri uygulanmıştır.
Türev araçların etkinlik testi Avro/ TL kur değerlemeleri ve faiz oranlarına ilişkin varsayımları
içermekte olup işlemlerin gerçekleşmesi durumunda gerçekleşecek değerler, mevcut değerlerinden
farklılık gösterebilir ve sözkonusu değişikliklerin etkileri oluştuğu dönemde konsolide finansal
tablolara yansıtılır.
13
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 - ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN
ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
c)
Gelir vergileri
Nihai vergi tutarına olan etkileri kesinleşmeyen ilgili bir çok işlem ve hesaplama normal iş akışı
sırasında gerçekleşmekte olup bu gibi durumlar gelir vergisi karşılığı belirlenmesi sırasında önemli
muhakemelerin kullanılmasını gerektirmektedir. Grup, vergisel olayların sonucunda ödenmesi tahmin
edilen ek vergilerin oluşturduğu vergi yükümlüklerini kayıtlarına almaktadır. Bu çerçevede, Grup
önümüzdeki dönemlerde faydalanabileceği mali zararlardan doğan ertelenmiş vergi alacaklarının
tamamını bu varlıkların gelecekteki kullanımlarının kuvvetle muhtemel olmaması nedeniyle kayıtlarına
almamıştır (Dipnot 14). Bu konular ile ilgili oluşan nihai vergisel sonuçların, başlangıçta kaydedilen
tutarlardan farklı olduğu durumlarda, bu farklar belirlendiği dönemlerdeki gelir vergisi karşılığı ve
ertelenmiş vergi bakiyelerini etkileyebilecektir.
d)
İşletme birleşmeleri
Grup, 29 Ağustos 2013 tarihinde İtalyan Colorificio A. & B. Casati Spa firmasından Türkiye'de tescilli
Casati ve sair markalarının; Casati Boya Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den ise makina parkı, stoklar,
marka ve know-how ile müşteri ve tedarikçi listeleri niteliğinde maddi ve gayrımaddi varlıklarının
satın alınması konusunda her iki firma ile ayrı ayrı Alım Sözleşmelerini imzalamıştır.
İşletme birleşmelerini konu alan UFRS 3, “İş Birleşmeleri”, iktisap maliyetinin, iktisap edilen
işletmenin daha önceden finansal tablolarında yer almayan maddi olmayan duran varlıklar da dahil
olmak üzere, tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerinin iktisap tarihindeki
makul değerleri belirlenmek suretiyle muhasebeleştirilmesini öngörmektedir.
Öte yandan, UFRS 3 (Revize)’ye göre, işletme birleşmesinin gerçekleştiği raporlama döneminin
sonunda işletme birleşmesinin ilk muhasebeleştirilmesi ile ilgili çalışmalar tamamlanmamış ise, satın
alan işletme için, muhasebeleştirilmesi tamamlanmamış kalemlere yönelik finansal tablolarında geçici
tutarları raporlama imkanı bulunmaktadır. Ölçme dönemi içerisinde satın alan işletme, birleşme
tarihinde muhasebeleştirilmiş geçici tutarları, birleşme tarihinde geçerli olan ve eğer biliniyor olsa idi
bu tarih itibariyle muhasebeleştirilmiş tutarların ölçümünü etkileyebilecek gerçeklere ve durumlara
ilişkin elde edilmiş yeni bilgileri yansıtacak şekilde geriye dönük olarak düzeltir.
Ölçme dönemi içerisinde, satın alan işletme aynı zamanda, birleşme tarihinde geçerli olan ve eğer
biliniyor olsa idi bu tarih itibariyle ek varlık ve borçların muhasebeleştirmesini gerektirecek gerçeklere
ve durumlara ilişkin yeni bilgiler elde etmiş ise söz konusu ek varlık ve borçları da muhasebeleştirir.
Ölçme dönemi, satın alan işletme, birleşme tarihi itibariyle var olan gerçeklere ve durumlara ilişkin
aradığı bilgileri elde eder etmez ya da daha fazla bilginin elde edilemez olduğunu öğrenir öğrenmez
bitmekte olup her durumda ölçme dönemi, birleşme tarihinden başlamak üzere bir yılı aşamaz.
Buna istinaden Grup, söz konusu alım ile ilgili olarak tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı
yükümlülüklerin makul değer tespitlerinin güvenilir bir şekilde yapılarak ilgili şerefiye ve değer
düşüklüğü testlerinin yapılabilmesi amacıyla, gerekli değerleme çalışmalarını yapmış olup ihtiyaç
olması halinde satın alma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde söz konusu çalışmaların tekrar gözden
geçirilmesi mümkündür.
2.7
TMS/ TFRS’ye Uygunluk Beyanı
Grup yönetimi, konsolide finansal tabloların KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS’lere göre
hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Grup yönetimi olarak, cari ve önceki
döneme ait konsolide finansal tablolar ile önemli muhasebe politikalarının özeti ve dipnotların
TMS/TFRS’lere uygun olarak hazırlanıp sunulduğunu beyan ederiz.
14
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ilişki taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara
borç bakiyeleri ile 30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle sona eren ara hesap dönemleri
içerisinde ilişkili taraflarla yapılan önemli işlemlerin özeti aşağıda sunulmuştur:
i)
İlişkili tarafların bakiyeleri:
a)
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar:
YDT
Dyo Matbaa Mürekkepleri San. Tic. A.Ş. (“Dyo Matbaa”)
Diğer
Eksi: Şüpheli alacak karşılığı
Vadeli satışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş
finansal gelir
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
4.382.056
-
3.340.491
201.480
41.498
4.382.056
3.583.469
(229.322)
(229.322)
(5.322)
(2.210)
4.147.412
3.351.937
YDT’den olan ticari alacaklar ihracat amacıyla yapılan satışlardan kaynaklanmaktadır.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle ilişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar için hesaplanan
tahakkuk etmemiş finansal gelir için kullanılan ağırlıklı ortalama etkin faiz oranı TL, ABD Doları ve
Avro cinsinden alacaklar için sırasıyla yıllık 8,98%, 2,05%ve %2,59’dur (31 Aralık 2013: TL, ABD
Doları ve Avro cinsinden alacaklar için sırasıyla yıllık % 8,25, %2,17 ve %2,20).
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan ticari alacakların vadeleri
aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Vadesi geçen alacaklar
0-30 gün vadeli
31-60 gün vadeli
61-90 gün vadeli
1.200.924
685.763
994.733
1.265.992
1.587.455
490.215
592.984
681.283
4.147.412
3.351.937
Grup’un ilişkili taraflardan olan ticari alacaklarını tahsil etmedeki geçmiş deneyimi göz önünde
bulundurularak gerekli karşılık ayrılmıştır. Bu nedenle, Grup yönetimi ayrılmış olan şüpheli
alacakların dışında herhangi bir ek şüpheli alacak riskinin yer almadığına inanmaktadır.
15
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
30 Haziran 2014
b)
31 Aralık 2013
İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar:
Yaşar Holding
Yadex Export Import und Spedition GmbH (“Yadex”)
YDT
Bintur Turizm ve Catering Hizmetleri Tic. A.Ş. (“Bintur Turizm”)
DYO A.Ş.(*)
Diğer
Eksi: Vadeli alışlardan kaynaklanan
tahakkuk etmemiş finansal gider
7.650.409
2.049.407
1.411.382
896.139
1.027.913
3.701.664
1.554.560
859.488
958.253
1.914.208
732.847
13.035.250
9.721.020
(21.984)
13.013.266
(32.162)
9.688.858
(*) DYO A.Ş. ve Yaşar Holding’in 31 Ocak 2014 tarihinde alınan genel kurul kararlarına istinaden DYO A.Ş.
Yaşar Holding altında birleşmiş olup bu tarihten itibaren DYO A.Ş.’nin tüm alacak ve borçları, Yaşar Holding’e
devredilmiştir.
İlişkili taraflara kısa vadeli borçların önemli bir kısmı; Yaşar Holding’den alınan danışmanlık, istişare
ve lisans hizmetlerinden ve Yadex aracılığıyla gerçekleştirilen yurtdışı hammadde alımlarından
kaynaklanmaktadır.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle ilişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar için hesaplanan tahakkuk
etmemiş finansman maliyeti için kullanılan ağırlıklı ortalama etkin faiz oranı TL cinsinden ticari
borçlar için yıllık %8,59‘dur (31 Aralık 2013: TL cinsinden ticari borçlar için yıllık %8,50’dir).
c)
İlişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar:
Yaşar Birleşik Pazarlama Dağ. Tur. ve Tic. A.Ş. (“YBP”)
Yaşar Holding
Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. (“Pınar Süt”)
Diğer
d)
967.588
276.199
62.743
742.100
1.411.796
101.519
453.905
752.179
2.048.630
2.719.399
İlişkili taraflara uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları:
YBP
Yaşar Holding
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
4.118.815
1.421.437
4.181.528
1.381.858
5.540.252
5.563.386
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle YBP’ye olan borçların 4.013.143 TL tutarındaki kısmı (31 Aralık
2013: 4.075.035 TL) YBP tarafından uluslararası bir finans kuruluşundan temin edilip Grup’a aynı
koşullarda devredilen 2015 vadeli kredilerin anaparalarından ve 105.672 TL tutarındaki kısmı ise faiz
tahakkuklarından (31 Aralık 2013: 106.493 TL) oluşmaktadır.
16
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Yaşar Holding’e olan borçların 1.233.177 TL tutarındaki kısmı
(31 Aralık 2013: 1.157.010 TL) Yaşar Holding tarafından uluslararası bir finans kuruluşundan temin
edilip Grup’a aynı koşullarda devredilen 2016 kredilerin anaparalarından ve 188.260 TL tutarındaki
kısmı ise faiz tahakkuklarından (31 Aralık 2013: 224.848 TL) oluşmaktadır.
e)
İlişkili taraflara uzun vadeli borçlanmalar:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
2.181.974
2.006.571
2.815.905
4.075.035
4.188.545
6.890.940
Yaşar Holding
YBP
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle, YBP’ ye olan uzun vadeli borçlanmalar bakiyesi YBP’nin çeşitli
finansal kuruluşlardan temin edip Grup'a aynı koşullarda devrettiği 693.859 Avro karşılığı 2.006.571
TL tutarındaki 2015 vadeli kredilerin anaparalarından oluşmakta olup makul değeri 2.093.581 TL’dir
(31 Aralık 2013: 1.387.719 Avro karşılığı 4.075.035 TL).
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle, Yaşar Holding’e olan uzun vadeli borçlanmalar bakiyesi, Yaşar
Holding’in bir finans kuruluşundan temin edip Grup'a aynı koşullarda devrettiği 2.181.974 TL
(31 Aralık 2013: 2.815.905 TL) tutarındaki 2016 vadeli kredinin anaparasından oluşmaktadır ve makul
değeri 2.195.955 TL’dir.
ii)
İlişkili taraflar ile yapılan işlemler:
1 Ocak 30 Haziran 2014
a)
1 Nisan 30 Haziran 2013
Mal satışları:
YDT
Diğer
b)
1 Nisan 1 Ocak30 Haziran 2014 30 Haziran 2013
6.391.869
63.312
3.737.331
62.592
2.691.383
146.124
2.021.523
15.031
6.455.181
3.799.923
2.837.507
2.036.554
463.708
196.890
123.148
201.095
59.286
96.580
458.817
103.614
48.411
343.446
22.122
21.946
783.746
356.961
610.842
387.514
Hizmet satışları:
YDT
Yaşar Holding
Diğer
17
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
c)
Mal alımları:
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2013
6.447.474
49.112
4.218.822
33.664
9.939.862
9.276
4.217.854
724
6.496.586
4.252.486
9.949.138
4.218.578
Yadex
Diğer
Yadex’ten yapılan mal alımları ağırlıklı olarak hammadde alımlarından kaynaklanmaktadır.
d)
Hizmet alımları:
Yaşar Holding
Bintur Turizm
YDT
Diğer
4.365.829
1.093.852
650.650
388.805
2.884.740
631.807
301.174
195.975
3.419.416
1.390.486
582.696
386.130
1.907.744
849.467
424.486
187.242
6.499.136
4.013.696
5.778.728
3.368.939
Yaşar Holding’den yapılan hizmet alımları kurumsal finansman ve fon yönetimi ile danışmanlık ve
istişare hizmet bedellerinden oluşmaktadır.
e)
Maddi duran varlık alımları:
Yaşar Holding
YDT
Diğer
f)
281.434
17.500
13.862
17.500
7.549
15.684
-
-
312.796
25.049
15.684
-
4.058.653
-
2.288.278
-
3.263.795
1.968.030
4.058.653
2.288.278
3.263.795
1.968.030
Lisans bedeli:
Yaşar Holding
DYO A.Ş. (*)
(*)
Bakınız Dipnot 3.i.b
g)
İlişkili taraflardan finansman giderleri ve esas faaliyetlerden diğer giderler :
Yaşar Holding
YBP
YDT
Yadex
Diğer
697.648
652.608
230.654
17.898
343.737
227.024
262.593
166.273
172.993
1.833.369
2.241.963
117.755
10.388
427.629
847.963
1.140.469
55.076
225.949
1.942.545
828.883
4.631.104
2.269.457
18
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
Finansman ve esas faaliyetlerinden giderlerin önemli bir kısmı Yaşar Grubu şirketlerinin çeşitli finansal
kuruluşlardan almış olup Grup’a devrettiği kredilerle ilgili faiz giderleri ile ticari olmayan borçları ile
ilgili vade farkı ve faiz giderlerinden oluşmaktadır. Finansman giderlerinin diğer bir kısmı ise Yaşar
Grubu şirketlerinin uluslararası piyasalardan ve finansal kuruluşlardan sağlamış oldukları ve Grup’un
garantör olarak katıldığı kredilerin kefalet giderlerinden oluşmakta olup ilgili hesaplamalarda kullanılan
finansman temini ve kefalet komisyon oranları her bir işlem için %0,5’tir (1 Ocak - 31 Mart 2013:
%0,5).
h)
İlişkili taraflardan finansman gelirleri ve esas faaliyetlerden diğer gelirler :
Yaşar Holding
YDT
Diğer
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Ocak30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2013
385.107
418.784
49.230
189.589
204.287
22.026
333.348
119.594
62.952
171.857
113.138
33.138
853.121
415.902
515.894
318.133
Finansman gelirlerinin önemli bir kısmı Yaşar Grubu şirketlerinin uluslararası piyasalardan ve finansal
kuruluşlardan sağlamış olduğu ve Yaşar grubu şirketlerinin garantör olarak katıldığı kredilerin kefalet
gelirlerinden oluşmakta olup ilgili hesaplamalarda kullanılan kefalet komisyon ve finansman temini
komisyon oranlarının her biri %0,50’dir (2013: %0,50).
ı)
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
Kısa vadeli faydalar
2.948.891
Kar payı ve performans
ikramiyesi
İşten çıkarılma nedeniyle
sağlanan faydalar
İşten ayrılma sonrası faydalar
Diğer uzun vadeli faydalar
138.506
1.823.809
2.014.161
1.232.015
-
-
-
27.352
89.972
4.624
3.087.397
1.851.161
2.104.133
i)
1.236.639
İlişkili taraflara verilen kefaletler:
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle verilen kefaletler, Yaşar Holding, Pınar Süt, Çamlı Yem, Viking
Kağıt ve Pınar Et’in uluslararası piyasalardan ve finansal kuruluşlardan sağlamış olduğu toplam
19.444.444 Avro ve 250.000.000 ABD Doları karşılığı 587.081.389 TL (31 Aralık 2013: 22.222.222
Avro ve 250.000.000 ABD Doları karşılığı 598.830.555 TL) tutarındaki kredilere, Grup’un sayılan
grup şirketleriyle birlikte garantör olmasından kaynaklanmaktadır.
19
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
j)
İlişkili taraflardan alınan kefaletler:
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle alınan kefaletler, Yaşar grubu şirketlerinin uluslararası piyasalardan
ve finansal kuruluşlardan sağlamış olduğu toplam 19.444.444 Avro ve 180.971.696 TL karşılığı
237.203.085 TL tutarındaki (31 Aralık 2013: 22.222.222 Avro ve 187.294.611 TL karşılığı
252.550.166 TL) kredilere, Grup’un Yaşar grubu şirketleriyle birlikte garantör olarak katılması
sonucunda ilgili şirketlere kesilen kefalet bedellerinden oluşmakta olup ilgili hesaplamalarda
kullanılan finansman temini ve kefalet komisyon oranları her bir işlem için %0,5’tir (31 Aralık 2013:
%0,5).
DİPNOT 4 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
30 Haziran 2014
a)
31 Aralık 2013
İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar:
Vadeli çekler ve alacak senetleri
Müşteri cari hesapları
Eksi: Şüpheli alacak karşılığı
Vadeli satışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş
finansal gelir
396.892.972
111.154.415
169.628.457
80.376.114
508.047.387
250.004.571
(15.217.776)
(12.506.802)
(12.909.702)
(4.946.313)
479.919.909
232.551.456
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle kısa vadeli ticari alacaklar için hesaplanan tahakkuk etmemiş finansal
gelir için kullanılan ağırlıklı ortalama etkin faiz oranı TL, ABD Doları ve Avro cinsinden ticari
alacaklar için sırasıyla yıllık %8,87, %2,05 ve %2,59’dur (31 Aralık 2013: sırasıyla yıllık
%8,66, %2,17 ve %2,20).
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ilişkili olmayan taraflardan kısa vadeli ticari
alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir:
Vadesi geçen alacaklar
0-30 gün vadeli
31-60 gün vadeli
61-90 gün vadeli
91-180 gün vadeli
181-360 gün vadeli
20
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
16.463.408
48.556.898
50.863.729
63.972.096
186.473.807
113.589.971
14.856.479
42.220.940
43.130.792
28.389.630
66.082.549
37.871.066
479.919.909
232.551.456
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 4 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 488.343.905 TL (31 Aralık 2013: 236.721.395 TL) tutarındaki kısa ve
uzun vadeli ticari alacaklar için toplam 58.322.262 TL tutarında teminat alınmıştır (31 Aralık 2013:
43.457.418 TL). 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
16.463.408 TL (31 Aralık 2013: 14.856.479 TL) tutarındaki alacak için ise toplam 5.798.313 TL
(31 Aralık 2013: 4.549.050 TL) tutarında teminat alınmış olup ara dönem özet konsolide finansal
tabloların onaylandığı tarih itibariyle söz konusu ticari alacakların 5.256.235 TL tutarındaki kısmı
tahsil edilmiştir.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle vadesi geçen ticari alacakların yaşlandırması
aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
0 - 3 ay arası
3 - 6 ay arası
6 aydan uzun
12.580.596
2.400.293
1.482.519
11.798.160
860.283
2.198.036
16.463.408
14.856.479
Şüpheli alacak karşılığının cari dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2014
1 Ocak
Tahsilat
Konusu kalmayan karşılık
Dönem içerisinde ayrılan karşılık tutarı
30 Haziran
2013
(12.506.802)
(10.763.836)
32.620
11.829
(2.755.423)
253.372
(638.605)
(15.217.776)
(11.149.069)
Üretim, dağıtım ve çeşitli satış noktalarını kapsayan Grup’un geniş ve dağılmış müşteri yelpazesinden
dolayı, ticari alacaklarının konsantrasyon riski sınırlıdır. Grup’un ticari alacaklarını tahsil etmedeki
geçmiş deneyimi göz önünde bulundurularak gerekli karşılık ayrılmıştır. Bu nedenle, Grup yönetimi
ayrılmış olan şüpheli alacakların dışında herhangi bir ek şüpheli alacak riskinin yer almadığına
inanmaktadır.
b)
İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli ticari alacaklar:
Müşteri cari hesapları
Vadeli çekler ve alacak senetleri
Eksi: Vadeli satışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş
finansal gelir
2.333.789
6.679.525
2.333.789
2.028.854
9.013.314
4.362.643
(589.318)
8.423.996
21
(192.704)
4.169.939
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 4 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle ilişkili olmayan taraflardan uzun vadeli çekler ve alacak senetleri,
Grup’un müteakip dönemlerde yapacağı satışlara yönelik olarak bayi ve müşterilerden almış olduğu
vadeli çek ve alacak senetlerinden oluşmaktadır.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle uzun vadeli ticari alacaklar için hesaplanan tahakkuk etmemiş
finansal gelir için kullanılan ağırlıklı ortalama etkin faiz oranı TL cinsinden ticari alacaklar için yıllık
%8,90 (31 Aralık 2013: TL cinsinden ticari alacaklar için yıllık %9,65) olup uzun vadeli ticari
alacakların ağırlıklı ortalama vadesi 14 ay içerisindedir (31 Aralık 2013: 15 ay).
c)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
199.386.504
40.512.588
144.830.522
29.979.050
239.899.092
174.809.572
İlişkili olmayan taraflara kısa vadeli ticari borçlar:
Satıcılar cari hesapları
Vadeli çekler ve borç senetleri
Eksi: Vadeli alışlardan kaynaklanan tahakkuk
etmemiş finansal gider
(3.178.497)
236.720.595
(1.545.967)
173.263.605
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle kısa vadeli ticari borçlar için hesaplanan tahakkuk etmemiş finansal
gider için kullanılan ağırlıklı ortalama etkin faiz oranı TL, ABD Doları ve Avro cinsinden ticari
borçlar için sırasıyla yıllık %8,88, %2,27 ve %2,15 (31 Aralık 2013: % 8,51, %2,26% ve %2,23) olup
ticari borçların ortalama vadesi 3 aydır (31 Aralık 2013: 2 ay).
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle vadesi geçen ticari borçların yaşlandırması
aşağıdaki gibidir:
0-3 ay arası
3 ay ve üzeri
27.586.687
3.120.715
18.474.528
4.005.054
30.707.402
22.479.582
DİPNOT 5 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
a)
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler:
Peşin ödenen giderler
Verilen sipariş avansları
b)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
1.058.783
1.001.273
685.431
1.269.209
2.060.056
1.954.640
822.210
17.562
822.210
17.562
Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler:
Verilen avanslar
22
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 5 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER (Devamı)
c)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
131.953.239
24.404.901
131.953.239
24.404.901
Ertelenmiş gelirler:
Alınan sipariş avansları
Alınan sipariş avansları, Grup’un müteakip dönemlerde yapacağı satışlara yönelik olarak bayi ve
müşterilerinden almış olduğu ödemeleri içermekte olup söz konusu avansların bir yıl içerisinde
kapanacağı öngörülmektedir (31 Aralık 2013: Bir yıl içerisinde kapanacağı öngörülmektedir). Alınan
TL avanslar için hesaplanan tahakkuk etmemiş finansal gideri için kullanılan ağırlıklı ortalama etkin
faiz oranı yıllık %8,90’dir (31 Aralık 2013: %8,84). Alınan avansların makul değerleri, taşınan
değerlerine yaklaştığı öngörülmektedir.
DİPNOT 6 - MADDİ DURAN VARLIKLAR
1 Ocak - 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemi içerisindeki maddi duran
varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2014
Açılış
İlaveler
Çıkışlar
30 Haziran 2014
Transferler
Kapanış
Maliyet değeri/ yeniden değerlenmiş değer:
Arazi ve arsalar
Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Yapılmakta olan yatırımlar
71.183.224
58.785.063
126.912.737
2.174.961
60.947.074
9.386.845
301.440
622.825 (1.080.884)
(218.825)
7.880.835
(380.959)
6.859.693
-
6.236.293
9.162.181
257.527
(15.656.001)
71.183.224
65.322.796
135.616.859
1.956.136
68.704.477
590.537
329.389.904
15.664.793 (1.680.668)
-
343.374.029
Tenzil: Birikmiş amortisman:
Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Net defter değeri
(973.294)
(966.798)
(13.079.503) (3.477.870)
(2.160.076)
(50.751)
(38.662.467) (2.095.899)
717.886
214.139
295.620
-
(1.940.092)
(15.839.487)
(1.996.688)
(40.462.746)
(54.875.340) (6.591.318)
1.227.645
-
(60.239.013)
274.514.564
283.135.016
1 Ocak - 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemi içerisinde gerçekleşen
yapılmakta olan yatırımlara ilavelerin önemli bir kısmı toz boya yatırımlarından, döşeme ve
demirbaşlara ilavelerin önemli bir kısmı ise renk pınarı ve bayilere verilen tabelalardan oluşmaktadır.
23
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 6 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
1 Ocak - 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemi içerisindeki maddi duran
varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2013
Açılış
İlaveler
Çıkışlar
30 Haziran 2013
Kapanış
51.986.219
53.548.796
123.334.686
2.272.115
50.570.873
639.366
1.051.276
247.152
627.262
4.436.569
2.826.260
(75.302)
(66.643)
-
53.037.495
53.795.948
123.961.948
2.196.813
54.940.799
3.465.626
282.352.055
9.188.519
(141.945)
291.398.629
(1.655.706)
(6.553.712)
(2.253.619)
(35.586.934)
(842.135)
(3.342.084)
(9.876)
(1.385.259)
75.302
85
(2.497.841)
(9.895.796)
(2.188.193)
(36.972.108)
(46.049.971)
(5.579.354)
75.387
(51.553.938)
Maliyet değeri/ yeniden değerlenmiş değer:
Arazi ve arsalar
Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Yapılmakta olan yatırımlar
Tenzil: Birikmiş amortisman:
Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Net defter değeri
236.302.084
239.844.691
6.850.387 TL tutarındaki dönemin amortisman ve itfa payı giderlerinin 3.502.799 TL tutarındaki kısmı
(1 Ocak- 30 Haziran 2013: 3.500.028 TL) satışların maliyetine, 2.227.476 TL tutarındaki kısmı
(1 Ocak- 30 Haziran 2013: 1.413.160 TL) pazarlama giderlerine (Dipnot 11), 799.635 TL tutarındaki
kısmı (1 Ocak- 30 Haziran 2013: 496.783 TL) genel yönetim giderlerine (Dipnot 11); 320.477 TL
tutarındaki kısmı ise (1 Ocak- 30 Haziran 2013: 236.665 TL) araştırma ve geliştirme giderlerine
verilmiştir.
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle arazi ve arsalar, binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri ile
makine, tesis ve cihazların yeniden değerleme hareket tablosu aşağıdadır:
1 Ocak
Geçmiş yıllar zararlarına sınıflandırılan yeniden değerleme
fonundan doğan amortisman -net
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan fon çıkışı
30 Haziran
2014
2013
142.562.853
124.660.328
(1.886.443)
(80.481)
140.595.929
24
(1.869.086)
122.791.242
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 7 - BORÇLANMALAR ve BORÇLANMA MALİYETLERİ
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
63.916.581
39.994.762
1.540
4.975.766
39.916.761
1.650
103.912.883
44.894.177
1.795.280
1.982.573
105.708.163
46.876.750
201.647.644
219.132.759
201.647.644
219.132.759
813.851
701.487
Uzun vadeli borçlanmalar
ve diğer finansal yükümlülükler
202.461.495
219.834.246
Toplam finansal borçlar ve
diğer finansal yükümlülükler
308.169.658
266.710.996
a) Kısa Vadeli Borçlanmalar
Kısa Vadeli Krediler
Uzun Vadeli Kredilerin Kısa Vadeli Kısımları
Kısa Vadeli Finansal Kiralama Borçları
Türev finansal araçlardan doğan borçlar (Dipnot 17)
Kısa vadeli borçlanmalar ve
diğer finansal yükümlülükler
b) Uzun Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Krediler
Türev finansal araçlardan doğan borçlar (Dipnot 17)
25
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP ARA DÖNEMİNE AİT ÖZET
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 7 - BORÇLANMALAR ve BORÇLANMA MALİYETLERİ (Devamı)
a)
Krediler
Ağırlıklı ortalama
yıllık etkin faiz oranı (%)
Orjinal para birimi değeri
TL karşılığı
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
10,23
2,56
9,07
-
53.443.581
3.621.495
4.975.766
-
53.443.581
10.473.000
4.975.766
-
3,80
10,71
3,74
10,96
5.861.293
23.044.489
5.906.563
22.572.139
16.950.273
23.044.489
17.344.622
22.572.139
103.911.343
44.892.527
1.795.280
1.982.573
105.706.623
46.875.100
Kısa vadeli krediler:
TL krediler (1)
Avro krediler (2)
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları:
Avro krediler (3)
TL krediler (4)
Toplam kısa vadeli krediler
Türev finansal araçlardan doğan borçlar:
Yabancı para swap işlemleri (3)
-
1.795.280
1.982.573
Toplam kısa vadeli finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülükler
Uzun vadeli krediler:
Avro krediler (3)
TL krediler (4)
3,80
10,15
3,74
10,19
13.888.889
161.482.366
16.666.667
170.191.091
40.165.278
161.482.366
48.941.668
170.191.091
-
-
813.851
701.487
813.851
701.487
202.461.495
219.834.246
Türev finansal araçlardan doğan (alacaklar)/ borçlar:
Yabancı para swap işlemleri (3)
Toplam uzun vadeli finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülükler - net
26
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 7 - BORÇLANMALAR ve BORÇLANMA MALİYETLERİ (Devamı)
(1)
(2)
(3)
(4)
Kısa vadeli TL krediler, sabit faizli rotatif ve spot banka kredilerinden oluşmakta olup faiz oranları yıllık %9,95 ile
%10,75 arasında değişmektedir (31 Aralık 2013: %9 ile %9,25).
Kısa vadeli Avro krediler, sabit faizli rotatif kredilerden oluşmakta olup faiz oranları yıllık %0,09 ile %4,5 arasında
değişmektedir.
Avro krediler faiz oranı Euribor+%3,40’a göre altı ayda bir değişen faiz oranlı krediyi içermektedir (31 Aralık 2013:
Euribor +%3,40’a).
Uzun vadeli TL krediler, sabit faizli banka kredilerinden oluşmakta olup faiz oranları yıllık %9,30 ile %12,60
arasında değişmektedir (31 Aralık 2013: %9,30 ile %10,75).
Grup, 1 Ağustos 2011 tarihinde almış olduğu 25.000.000 Avro tutarındaki krediye ilişkin uluslararası
bir finans kuruluşu ile ISDA master anlaşması, ekleri ve swap teyit dökümanlarını imzalamak suretiyle
Avro/ TL üzerinden swap anlaşması yapmıştır. Grup bu anlaşma ile söz konusu kredinin yalnızca faiz
ödemelerini %8,30 faiz oranı ve 2,274 Avro/ TL kuru ile swap etmiştir. Grup yönetiminin yapmış
olduğu değerlendirmeler sonucunda, nakit akım riskinden korunma amaçlı olarak tanımlanan türev
araçların makul değerleri ile 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle taşınan değerleri arasındaki toplam
2.609.131 TL (31 Aralık 2013: 2.684.060 TL) tutarındaki fark diğer kısa ve uzun vadeli türev finansal
araçlar içerisinde sınıflandırılmış olup tahakkuk eden 634.803 TL (31 Aralık 2013: 740.179 TL)
tutarındaki swap işleminden kaynaklanan faiz gideri ile 154.881 TL tutarındaki (31 Aralık 2013:
1.360.727 TL) faiz ödemesi ile realize olan faiz gideri finansal giderler (Dipnot 13) içerisinde
sınıflandırılarak kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmıştır. 1.974.329 TL (31 Aralık 2013: 1.943.880 TL)
tutarındaki türev işlemlerden kaynaklanan makul değer farkı ise, türev araçların etkin olması
sebebiyle, 394.866 TL (31 Aralık 2013: 388.776 TL) tutarındaki ertelenmiş vergi etkisi (Dipnot 14 )
düşülerek özkaynaklarda nakit akımdan korunma işlemleri fonu içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
Grup’un finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülükler ile ilgili vermiş olduğu teminatlar
Dipnot 8’de açıklanmıştır.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle rayiç değer değişikliği riskinden korunma amacıyla yapılmış olan
türev finansal araçlardan doğan alacak ve borçları içeren uzun vadeli krediler ve diğer finansal
yükümlülüklerin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
1 Temmuz 2015- 30 Haziran 2016
1 Temmuz 2016- 30 Haziran 2017
1 Temmuz 2017- 30 Haziran 2018
1 Temmuz 2018- 30 Haziran 2019
66.752.330
52.803.246
36.813.577
46.092.342
202.461.495
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle rayiç değer değişikliği riskinden korunma amacıyla yapılmış olan türev
finansal araçlardan doğan alacak ve borçları içeren uzun vadeli krediler ve diğer finansal
yükümlülüklerin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
2015 yılı
2016 yılı
2017 yılı
2018 yılı
2019 yılı
33.463.798
73.277.409
57.537.483
27.777.778
27.777.778
219.834.246
27
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 7 - BORÇLANMALAR ve BORÇLANMA MALİYETLERİ (Devamı)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, Grup’un değişken faiz oranlı finansal borcu
bulunmamaktadır.
Net finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülüklerin makul değerleri aşağıdaki gibidir:
Finansal borçlar ve diğer
finansal yükümlülükler - net
Taşınan Değer
30 Haziran
31 Aralık
2014
2013
Makul Değer
30 Haziran
31 Aralık
2014
2013
308.168.118
293.314.804
266.709.346
244.301.779
Finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülüklerin makul değerleri, TL ve Avro krediler için sırasıyla
yıllık % 10,23 ve % 4,07 ağırlıklı ortalama etkin faiz oranları kullanılarak iskonto edilmiş nakit akım
yöntemi ile belirlenmiştir (31 Aralık 2013: TL ve Avro krediler için sırasıyla yıllık %10,30 ve %4,93
ağırlıklı ortalama etkin faiz oranları kullanılarak iskonto edilmiş nakit akım yöntemi ile belirlenmiştir).
DİPNOT 8 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
42.033.100
1.732.578
70.921
93.008
1.469.164
70.921
23.803
43.929.607
1.563.888
Kısa vadeli borç karşılıkları:
Ciro primi karşılığı
Promosyon gider karşılığı
Dava karşılığı
Diğer
Ciro prim karşılığı, Grup’un bayilerinin dönem içerisinde yapmış olduğu satışlar sonucu belirlenen satış
limitlerine ulaşması durumunda elde edecekleri primlere ilişkin yapılan tahakkukları içermekte olup ilgili
tutar satış indirimleri kalemine dahil edilmiştir.
b)
Alınan teminatlar:
Kefaletler
İpotekler
Teminat mektupları
Teminat senetleri
Teminat çekleri
28
237.203.085
46.468.276
27.501.871
19.072.390
4.837.468
389.481.329
44.782.296
20.631.264
16.678.374
3.231.893
335.083.090
474.805.156
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 8 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
c)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
587.081.390
60.876.075
598.830.555
31.710.409
647.957.465
630.540.964
Verilen teminatlar:
Kefaletler
Teminat mektupları
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle verilen kefaletler, Yaşar Holding, Pınar Süt, Çamlı Yem, Viking
Kağıt ve Pınar Et’in uluslararası piyasalardan ve finansal kuruluşlardan sağlamış olduğu toplam
19.444.444 Avro ve 250.000.000 ABD Doları karşılığı 587.081.389 TL (31 Aralık 2013: 22.222.222
Avro ve 250.000.000 ABD Doları karşılığı 598.830.555 TL) tutarındaki kredilere, Grup’un sayılan
grup şirketleriyle birlikte garantör olmasından kaynaklanmaktadır (Dipnot 3.ii.j).
29
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 8 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup’un teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
30 Haziran 2014
Şirket tarafından verilen TRİ'ler:
Döviz Cinsi
Tutarı
TL karşılığı
TL
Avro
59.450.368
493.000
60.876.075
59.450.368
1.425.707
-
A.Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
B.Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen
Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
C.Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
D.Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri
Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine
Döviz Cinsi
Tutarı
TL karşılığı
TL
Avro
ABD Doları
30.372.563
419.251
50.000
31.710.409
30.372.563
1.231.131
106.715
-
-
-
-
-
-
ABD Doları
250.000.000
598.830.555
533.575.000
533.575.000
Avro
-
22.222.222
-
65.255.555
-
ABD Doları
250.000.000
587.081.390
530.850.000
530.850.000
Avro
19.444.445
56.231.390
Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Grup’un
Özkaynaklarına oranı
30
647.957.465
630.540.964
%502
%627
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 9 - SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
Şirket, SPK’ya kayıtlı olan şirketlere tanınan kayıtlı sermaye sistemini uygulamakta olup, 1 Kr
nominal değere sahip kayıtlı paylarını temsil eden kayıtlı sermayesi için bir tavan belirlemiştir.
Şirket’in onaylanmış ve ödenmiş nominal değerdeki sermayesi, 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013
tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Kayıtlı sermaye tavanı (tarihi değeri ile)
Nominal değeri ile onaylanmış ve ödenmiş sermaye
300.000.000
100.000.000
300.000.000
100.000.000
Türkiye’deki şirketler, nakit artırım dışındaki tüm iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle bir defaya
mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanını aşabilirler. Nakit artırım suretiyle kayıtlı sermaye tavanı
aşılamaz.
Beheri 1 Kr olan 10.000.000.000 (31 Aralık 2013: 10.000.000.000) adet pay bulunmaktadır.
Şirket’in 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerindeki pay sahipleri ve sermaye içindeki payları
tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
30 Haziran 2014
Pay Sahipleri
Pay Tutarı
Pay
(%)
Pay Tutarı
Pay
(%)
Yaşar Holding (A, B)
Halka açık kısım (A, B)
Diğer (A, B)
74.531.267
25.452.104
16.629
74,53
25,45
0,02
74.160.452
25.452.943
386.605
74,16
25,45
0,39
100.000.000
100,00
100.000.000
100,00
Toplam ödenmiş sermaye
Şirket, sermaye artışı sırasında ihraç ettiği pay senetlerini nominal değerinin üstünde bir bedelle ihraç
ettiği için ihraç bedeli ile nominal değer arasında oluşan farklar paylara ilişkin primler hesabına
kaydedilmiştir.
Şirket sermayesi A grubu nama, A grubu hamiline ve B grubu hamiline paylardan oluşmakta olup, B
grubu hamiline pay senetleri BIST’de işlem görmektedir. Şirket’in işleri ve idaresi Genel Kurul
tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek 5 veya 7
üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu’nun 5 üyeden oluşması
halinde 3, 7 üyeden oluşması halinde 4 üye “A” grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar
arasından, diğer üyeler de “B” grubu pay sahipleri tarafindan gösterilecek adaylar arasından seçilir.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında “A” grubu nama yazılı paylar sahiplerine “3’er” oy,
“B” grubu hamiline yazılı paylar ise sahiplerine “1’er” oy bahşeder.
Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerinin nominal tutarı
416.144 TL (31 Aralık 2013: 416.144 TL) olup özleri itibariyle kısıtlanmamış olan 160.465 TL
tutarındaki “Olağanüstü Yedekler” (31 Aralık 2013: 160.465 TL), “Geçmiş Yıllar Zararları” içerisine
sınıflandırmıştır.
31
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 10 – HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2013
643.908.723
27.922.415
232.692
672.063.830
406.080.599
18.199.385
70.872
424.350.856
481.924.753
13.360.747
251.851
495.537.351
304.135.041
6.718.218
51.046
310.904.305
20.465.002
11.835.832
19.259.160
12.556.208
692.528.832
(308.816.954)
(8.094.351)
436.186.688
(197.571.531)
(6.463.839)
514.796.510
(226.444.102)
(7.112.825)
323.460.513
(146.287.220)
(3.722.470)
375.617.527
232.151.318
281.239.583
173.450.823
(258.304.694)
(160.587.862)
(182.460.254)
(110.294.445)
117.312.833
71.563.456
98.779.329
Yurt içi satışlar:
Mamul satışları
Ticari mal satışları
Diğer satışlar
Yurt dışı satışlar
Toplam brüt satışlar
Eksi: İndirimler
İadeler
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti
Brüt Kar
63.156.378
DİPNOT 11 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ VE PAZARLAMA GİDERLERİ
1 Ocak 30 Haziran 2014
a)
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2013
7.388.394
2.710.795
1.333.740
1.862.363
799.635
283.693
1.991.690
4.018.358
1.448.113
721.841
1.296.596
407.560
163.002
987.361
6.164.688
2.410.330
949.452
811.275
496.782
369.054
2.033.448
3.564.414
1.275.092
520.314
378.608
250.017
123.609
1.090.628
16.370.310
9.042.831
13.235.029
7.202.682
14.201.198
10.743.843
12.710.060
4.095.192
1.616.512
2.227.476
1.785.718
5.776.356
8.339.950
5.772.795
7.716.666
2.311.111
835.049
1.170.961
1.048.397
3.564.509
12.556.284
8.744.001
8.930.295
3.263.795
1.229.033
1.413.160
1.450.697
4.395.308
7.499.162
4.437.082
5.758.646
1.991.693
619.378
747.522
884.105
2.835.693
53.156.355
30.759.438
41.982.573
24.773.281
Genel yönetim giderleri:
Personel giderleri
Danışmanlık giderleri
Dışarıdan sağlanan hizmetler
Kıdem tazminatı karşılığı
Amortisman ve itfa payları
Seyahat giderleri
Diğer
b)
1 Nisan 30 Haziran 2014
Pazarlama giderleri:
Reklam ve promosyon giderleri
Personel giderleri
Taşıma giderleri
Lisans giderleri
Kira giderleri
Amortisman ve itfa payları
Danışmanlık ve istişare giderleri
Diğer
32
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 12 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
1 Ocak 30 Haziran 2014
a)
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2013
15.767.089
7.165.230
3.319.974
2.490.256
7.441.643
2.216.364
(13.948.913)
1.031.107
9.682.146
1.181.931
(3.926.848)
621.236
25.425.096
(5.752.576)
14.184.051
(815.356)
(12.874.552)
(3.041.811)
(8.396.652)
(7.379.997)
(8.360.003)
(2.755.423)
14.524.470
(2.755.423)
(13.006.044)
(638.605)
2.089.343
(638.605)
(378.305)
(200.924)
(1.133.438)
(194.215)
(79.074)
(830.570)
(15.872)
(105.394)
(460.480)
144.428
(10.642)
(256.794)
(22.623.047)
(6.052.267)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler:
Ticari faaliyetlerle ilgili kur farkı
Vade unsuru içeren ticari
işlemlerden
kaynaklanan finansal gelir
Diğer
b)
1 Nisan 30 Haziran 2014
Esas faaliyetlerden diğer giderler:
Ticari faaliyetlerle ilgili kur farkı
Vade unsuru içeren ticari
işlemlerden
kaynaklanan finansal gider
Şüpheli alacak karşılık gideri
Ticari faaliyetlerle ilgili
vade farkı gideri
Stok değer düşüklüğü
Diğer
(25.702.645)
7.623.377
DİPNOT 13 - FİNANSMAN GELİRLERİ/ GİDERLERİ
a)
Finansman gelirleri:
Kur farkı geliri
Türev işleminden kaynaklı
kur farkı geliri
Kefalet geliri
Faiz geliri
Diğer
b)
3.150.788
1.625.655
202.985
38.867
735.518
426.073
18.000
-
735.518
209.672
8.117
-
5.256.683
395.482
121.931
4.675.257
204.177
154.544
4.330.379
2.578.962
5.977.081
5.072.845
(18.718.013)
(3.806.696)
(1.416.184)
(445.749)
(10.081.865)
638.987
(718.460)
(140.985)
(18.550.510)
(5.998.249)
(1.206.737)
(64.707)
(12.960.359)
(4.331.838)
(627.294)
(204.213)
(24.386.642)
(10.302.323)
(25.820.203)
(18.123.704)
Finansman giderleri:
Faiz gideri
Kur farkı gideri
Kefalet gideri
Diğer
33
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 14 -
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
DAHİL)
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait özet konsolide kapsamlı gelir
tablolarında yer alan vergi (giderleri)/gelirleri aşağıda özetlenmiştir:
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2013
Cari dönem kurumlar vergisi
Ertelenmiş vergi (gideri)/ geliri
(12.041)
1.962.343
(10.845)
673.515
(352.076)
(593.967)
Toplam vergi (gideri)/ geliri
1.950.302
662.670
(352.076)
(593.967)
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği
finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu
konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan bağlı
ortaklıklar için ayrı hesaplanmış olup söz konusu bağlı ortaklıkların 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle
vergi karşılığı bulunmamaktadır.
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle cari dönemde oluşan cari vergi gideri bulunmamaktadır.
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2014 yılı için %20’dir (2013: %20). Kurumlar vergisi oranı
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi,
vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve
indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar
dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. Rusya Federasyonu’nda ve Romanya’da
yürürlükte bulunan gelir vergisi oranları sırasıyla %20 ve %16’dır (2013: sırasıyla %20 ve %16).
1 Ocak - 30 Haziran 2014 ve 2013 hesap dönemlerine ait vergi gider mutabakatı aşağıdaki gibidir:
Vergi öncesi kar
Vergi öncesi kar üzerinden ana ortaklık vergi oranıyla
hesaplanan vergi
İndirilecek gelirler
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Önceki yıllarda üzerinden ertelenmiş vergi varlığı
hesaplanmayan mali zarar mahsubu
Diğer
Vergi (gideri)/ geliri
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
19.418.451
9.034.269
(3.883.690)
240.223
(380.453)
(1.806.854)
124.937
(586.983)
5.792.661
181.561
2.912.432
(995.608)
1.950.302
(352.076)
Ertelenmiş vergi
Grup ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde taşınan değerleri ile
Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların
etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Müteakip dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden
yükümlülük metoduna göre hesaplanan vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir
(31 Aralık 2013: %20).
34
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 14 -
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
DAHİL) (Devamı)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle vergilendirilebilir birikmiş geçici farklar ve
ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin bilanço tarihleri itibariyle yürürlükteki vergi oranları
kullanılarak hesaplamalarının dökümü aşağıdaki gibidir:
Ertelenmiş vergi varlığı/
(yükümlülüğü)
Birikmiş geçici farklar
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
163.107.575
165.566.230
(22.511.646)
(23.003.377)
25.542.438
(11.994.765)
(1.974.329)
(12.880.410)
25.238.046
(11.075.799)
(1.943.880)
(6.334.665)
(5.053.440)
2.398.953
394.866
2.576.082
(5.030.453)
2.215.160
388.776
1.266.933
Ertelenmiş vergi varlığı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
5.369.901
(27.565.086)
3.870.869
(28.033.830)
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü – net
(22.195.185)
(24.162.961)
Maddi duran varlıkların
yeniden değerlenmesi
Faydalı ömür düzeltmesi
Kıdem tazminatı karşılığı
Nakit akımdan korunma işlemleri
Diğer
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
Grup, müteakip yıllarda kullanılabilecek taşınabilir mali zararlardan kaynaklanan 14.004.383 TL
(31 Aralık 2013: 19.296.165 TL) tutarlarındaki ertelenmiş vergi varlığını gelecekte faydalanılması
kuvvetle muhtemel görülmediği için kayıtlarına almamıştır.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle konsolide finansal tablolara yansıtılmayan ve
üzerinden ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmayan mahsup edilebilecek mali zararların en son kullanım
yıllarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
En son kullanım yılı
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
25.100.934
44.920.983
26.458.908
25.100.934
44.920.983
70.021.917
96.480.825
2013
2014
2016
DİPNOT 15 - PAY BAŞINA KAZANÇ
Pay başına esas kazanç, pay sahiplerine ait net karın çıkarılmış adi payların söz konusu dönemdeki
ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile hesaplanır.
Net dönem karı
Nominal değeri 1 Kr olan
çıkarılmış adi payının
ağırlıklı ortalama adedi
Nominal değeri 1 Kr
olan 100 adet pay
başına kazanç
1 Ocak 30 Haziran 2014
1 Nisan 30 Haziran 2014
1 Ocak 30 Haziran 2013
1 Nisan 30 Haziran 2013
21.368.753
22.041.568
8.682.193
7.117.118
B 10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
0,2204
0,0868
0,0712
A
A/B
0,2137
35
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 16 – YABANCI PARA POZİSYONU
Yabancı Para Pozisyonu Tablosu
31 Aralık 2013
30 Haziran 2014
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa,
Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıkla
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net Varlık/
(Yükümlülük ) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden
Türev Ürünlerin Tutarı
19b. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinde
Türev Ürünlerin Tutarı
20. Net Yabancı Para Yükümlülük Pozisyonu (9+18+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı
Para Yükümlülük Pozisyonu
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal Araçların
Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı
25. İhracat
25. İthalat
TL
Karşılığı
ABD
Doları
Avro
Diğer (TL
Karşılığı)
TL
Karşılığı
ABD
Doları
Avro
Diğer (TL
Karşılığı)
9.686.858
4.168.943
288.573
-
7.192.666
3.150.595
159.493
-
602.673
242.966
30.000
-
10.289.530
4.411.909
318.573
-
10.289.530
4.411.909
318.573
-
3.089.961
10.282.629
10.282.629
960.849
4.111.444
4.111.444
353.898
513.391
513.391
-
(165.910.224)
(28.065.409)
(38.668.293)
-
(28.978.170)
(9.704.834)
-
(193.975.633)
(38.668.293)
(38.683.004)
-
(13.888.889)
(2.081.577)
-
(15.970.466)
(54.653.470)
-
(129.141.588)
(17.344.622)
(146.486.210)
(48.941.668)
(8.150.071)
(57.091.739)
(203.577.948)
(28.694.106)
(28.694.106)
(28.694.106)
-
-
-
-
-
-
-
-
(40.165.278)
(6.019.714)
(46.184.992)
(240.160.625)
(38.668.293)
-
-
-
-
-
-
-
-
(229.871.095)
(34.256.384)
(54.334.897)
-
(193.295.319)
(24.582.662)
(229.871.095)
(34.256.384)
(54.334.897)
-
(193.295.319)
(24.582.662)
20.465.002
143.421.959
5.542.047
31.358.512
597.451
25.468.930
39.363.268
203.434.048
10.805.231
53.211.965
36
6.729.508
-
(23.122.683)
(5.906.563)
(29.029.246)
(16.666.667)
(2.775.437)
(19.442.104)
(48.471.350)
(47.957.959)
(47.957.959)
1.046.053
40.425.056
-
-
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 16 - YABANCI PARA POZİSYONU (Devamı)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle döviz kuru riski duyarlılık analizi tablosu aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Özkaynaklar
Kar/ Zarar
Yabancı Paranın
değer kazanması
Yabancı Paranın
değer kaybetmesi
Yabancı paranın
değer kazanması
Yabancı paranın
değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/ yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısmı (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
(7.274.001)
7.274.001
(7.274.001)
7.274.001
(7.274.001)
7.274.001
(7.274.001)
7.274.001
4- Avro net varlık / yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
(15.713.109)
15.713.109
(15.713.109)
15.713.109
(15.713.109)
15.713.109
(15.713.109)
15.713.109
TOPLAM (3+6)
(22.987.110)
22.987.110
(22.987.110)
22.987.110
Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
37
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 16 - YABANCI PARA POZİSYONU (Devamı)
31 Aralık 2013
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
Özkaynaklar
Kar/ Zarar
Yabancı paranın
değer kazanması
Yabancı paranın
değer kaybetmesi
Yabancı paranın
değer kazanması
Yabancı paranın
değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
1- ABD Doları net yükümlülük
2- ABD Doları riskinden korunan kısmı (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
(5.246.681)
(5.246.681)
5.246.681
5.246.681
(5.246.681)
(5.246.681)
5.246.681
5.246.681
(14.082.858)
(14.082.858)
14.082.858
14.082.858
(14.082.858)
(14.082.858)
14.082.858
14.082.858
Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
4- Avro net yükümlülük
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama
%10 değerlenmesi halinde
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)
(19.329.539)
-
19.329.539
38
-
(19.329.539)
-
19.329.539
-
(19.329.539)
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 17 - TÜREV ARAÇLAR
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
742.808
1.684.169
742.808
1.684.169
1.795.280
813.851
1.982.573
701.487
2.609.131
2.684.060
Vadeli döviz işlemleri gelir tahakkuku
Türev finansal araçlardan doğan borçlar (kısa vadeli)
Türev finansal araçlardan doğan borçlar (uzun vadeli)
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle vadeli yabancı para işlemleri 32.408.000 ABD Doları karşılığı
68.815.147 TL’dir.
Vadeli yabancı para işlemleri
Vadeli yabancı para işlemleri
Kontrat
miktarı
Varlıklar
68.815.147
742.808
68.815.147
742.808
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle vadeli döviz alım satım sözleşmeleri 1.480.000 Avro karşılığında ve
2.852.000 ABD Doları karşılığında vadeli TL, satış taahhütlerinden oluşmaktadır.
Kontrat
miktarı
Rayiç değeri
Vadeli döviz
işlemlerinden
doğan karlar/
(zararlar)
TL satar Avro alır
TL satar ABD Doları alır
3.530.239
5.217.874
4.345.703
6.086.579
815.464
868.705
Toplam
8.748.113
10.432.282
1.684.169
Vadeli döviz işlemleri
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle vadeli döviz alım-satım sözleşmelerinin vade analizi aşağıdaki gibidir.
1 aya kadar
1 ay ile
3 ay arası
3 ay ile
1 yıl arası
Toplam
TL satar Avro alır
TL satar ABD Doları alır
3.530.239
5.217.874
-
-
3.530.239
5.217.874
Toplam
8.748.113
8.748.113
……………………………………
39
Download

2014 - 6a - finansal tablolar