VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
VE DİPNOTLAR
İÇİNDEKİLER
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) ........................................................
ÖZET KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI .............................................................................................
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI......................................................................................
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI........................................................................................................
SAYFA
1-3
4-5
6
7-8
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
DİPNOT 1
DİPNOT 2
DİPNOT 3
DİPNOT 4
DİPNOT 5
DİPNOT 6
DİPNOT 7
DİPNOT 8
DİPNOT 9
DİPNOT 10
DİPNOT 11
DİPNOT 12
DİPNOT 13
DİPNOT 14
DİPNOT 15
DİPNOT 16
DİPNOT 17
DİPNOT 18
DİPNOT 19
DİPNOT 20
DİPNOT 21
DİPNOT 22
DİPNOT 23
DİPNOT 24
DİPNOT 25
DİPNOT 26
GRUP’UN ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU ................................................................................
9
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR...................................... 10-29
DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR..................................................................................................................... 30-31
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ....................................................................................................................... 32-34
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ............................................................................................................................. 35
FİNANSAL YATIRIMLAR............................................................................................................................................ 35-36
FİNANSAL BORÇLAR ................................................................................................................................................... 36-38
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI.......................................................................................................................... 39-41
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR ............................................................................................................................... 42-43
DİĞER ALACAKLAR ...................................................................................................................................................... 43-44
STOKLAR.............................................................................................................................................................................. 44
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER .................................................................................................................................... 44
MADDİ DURAN VARLIKLAR ................................................................................................................................... 45-47
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR.......................................................................................................... 48-49
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR ........................................................................................ 49-51
TAAHHÜTLER .................................................................................................................................................................. 51
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR .......................................................................................................... 52
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ............................................................................................................. 53
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ ............................................................... 53-56
HASILAT ............................................................................................................................................................................... 57
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER................................................................. 57-58
FİNANSMAN GELİRLERİ VE FİNANSMAN GİDERLERİ.......................................................................... 58
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)............ 59-62
PAY BAŞINA KAZANÇ / (KAYIP) .......................................................................................................................... 63
TÜREV ARAÇLAR .......................................................................................................................................................... 63
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ ..................... 63-67
1
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM
TABLOLARI (BİLANÇOLAR)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Notlar
30 Eylül 2014 31 Aralık 2013
VARLIKLAR
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Türev finansal araçlar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan
Diğer taraflardan
Diğer alacaklar
İlişkili taraflardan
Diğer taraflardan
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar
567.846
82.180
1.800.150
65.771
1.734.379
212.563
59.558
153.005
1.837.580
66.030
1.058
117.327
350.978
491
1.627.968
48.440
1.579.528
156.669
4.269
152.400
1.268.452
61.277
7.636
36.512
4.684.734
3.509.983
2.532
122.988
122.988
248.258
231.342
16.916
16.386
1.359.724
461.916
197.923
263.993
13.281
42.538
2.452
99.382
99.382
159.382
143.417
15.965
4.541
1.376.499
433.299
202.433
230.866
9.991
41.279
Toplam duran varlıklar
2.267.623
2.126.825
TOPLAM VARLIKLAR
6.952.357
5.636.808
5
25
8
9
8
10
11
12
18
Toplam dönen varlıklar
Duran varlıklar
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Diğer taraflardan
Diğer alacaklar
İlişkili taraflardan
Diğer taraflardan
Peşin ödenmiş giderler
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Şerefiye
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Diğer duran varlıklar
Ertelenen vergi varlığı
6
9
8
10
12
13
14
18
23
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
2
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM
TABLOLARI (BİLANÇOLAR)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Notlar
Bağımsız
denetimden
geçmiş
30 Eylül 2014 31 Aralık 2013
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
İlişkili taraflara
Diğer taraflara
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
Diğer taraflara
Türev finansal araçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
7
7
8
9
17
25
23
15
18
Kısa vadeli yükümlülükler toplamı
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer taraflara
Uzun vadeli karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılığı
Diğer uzun vadeli karşılıklar
Türev araçlar
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Ertelenen vergi yükümlülüğü
Uzun vadeli yükümlülükler toplamı
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7
17
15
25
23
582.694
225.867
3.544.406
6.617
3.537.789
55.057
5.402
5.402
18.791
4.388
132.930
132.930
235.779
265.296
296.172
2.815.631
3.017
2.812.614
41.919
4.455
4.455
16.562
970
128.043
128.043
105.266
4.805.314
3.674.314
565.809
67.734
44.021
23.713
17.989
749
82.022
438.549
20.381
20.381
61.408
40.262
21.146
36.075
750
60.141
734.303
617.304
5.539.617
4.291.618
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
3
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM
TABLOLARI (BİLANÇOLAR)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Notlar
Bağımsız
denetimden
geçmiş
30 Eylül 2014 31 Aralık 2013
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
Paylara ilişkin primler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
Yeniden değerleme ve ölçüm
kazanç/kayıpları
- Maddi duran varlıklar yeniden değerleme
artış/azalışları
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kazanç/kayıpları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş
diğer kapsamlı gelirler veya giderler
Yabancı para çevirim farkları
Riskten korunma kazanç/kayıpları
Yeniden değerleme ve sınıflandırma
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar zararları
Net dönem karı /(zararı)
Kontrol gücü olmayan paylar
19
19
19
19
19
19
19
335.456
688.315
102.816
335.456
688.315
95.566
435.108
442.413
435.108
442.413
438.169
443.773
(3.061)
(1.360)
32.740
(2.556)
34.868
428
28.314
(334.401)
78.608
45.784
11.641
24.237
(12.960)
364
28.314
(239.297)
(99.721)
82.503
Toplam özkaynaklar
1.412.740
1.345.190
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR
6.952.357
5.636.808
1 Ocak – 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar, Vestel Elektronik Sanayi
ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 28 Ekim 2014 tarihinde onaylanmıştır.
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
4
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAPSAMLI
GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Notlar
Hasılat
Satışların maliyeti
20
Brüt kar
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler
21
21
Faaliyet karı
Finansman gelirleri
Finansman giderleri
22
22
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi
karı/(zararı)
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri /
(gideri)
Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri
23
23
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Temmuz30 Eylül
2013
5.490.456
(4.320.133)
4.400.690
(3.623.637)
1.868.305
(1.486.380)
1.598.411
(1.308.843)
1.170.323
777.053
381.925
289.568
(601.277)
(128.149)
(73.442)
218.474
(276.936)
(488.221)
(112.700)
(71.127)
306.920
(296.507)
(214.125)
(39.712)
(24.585)
127.373
(162.090)
(185.654)
(33.484)
(26.539)
168.201
(137.048)
308.993
115.418
68.786
75.044
213.814
(407.470)
155.223
(372.602)
93.752
(196.903)
51.926
(158.463)
115.337
(101.961)
(34.365)
(31.493)
(2.911)
20.226
(5.057)
(6.089)
(2.238)
7.716
(20.347)
(10.669)
Sürdürülen faaliyetler dönem karı /
(zararı)
84.321
(84.646)
(45.511)
(26.015)
Dönem karının /(zararının) dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
5.713
78.608
6.365
(91.011)
1.061
(46.572)
2.051
(28.066)
Net dönem karı / (zararı)
84.321
(84.646)
(45.511)
(26.015)
0,23
(0,27)
(0,14)
(0,08)
Nominal bedeli 1 kr olan 100 adet pay
başına kazanç / (kayıp) (TL)
24
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
5
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAPSAMLI
GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Temmuz30 Eylül
2013
(1.721)
(1.506)
-
(880)
(2.151)
(1.883)
-
(1.101)
Diğer kapsamlı gelir / (gider):
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış fayda planları yeniden
ölçüm kazanç/kayıpları
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı
gelire ilişkin vergiler
Ertelenmiş vergi geliri
Kar veya zarar olarak yeniden
sınıflandırılacaklar
Yabancı para çevrim farkları
Satılmaya hazır finansal varlıkların
yeniden değerleme ve/veya
sınıflandırma kazançları/kayıpları
Nakit akış riskinden korunma
kazançları/kayıpları
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire
ilişkin vergiler
Ertelenmiş vergi gideri/geliri
22.997
(26.793)
Diğer kapsamlı gelir / (gider)
21.276
(11.401)
20.710
3.259
105.597
(96.047)
(24.801)
(22.756)
7.319
98.278
2.872
(98.919)
2.542
(27.343)
1.246
(24.002)
Toplam kapsamlı gelir /(gider)
Toplam kapsamlı gelir / (giderin)
dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
430
430
80
377
377
(9.895)
20.449
20.710
(14.534)
285
180
221
221
4.139
18.517
160
62.158
(38.215)
43.876
(18.133)
(12.448)
(12.448)
7.586
7.586
(8.812)
(8.812)
3.595
3.595
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
6
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak birikmiş
diğer kapsamlı giderler
Maddi duran Tanımlanmış
varlıklar fayda planları
yeniden
yeniden
değerleme ölçüm kazanç
artışları
/ kayıpları
361.794
-
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılacak birikmiş diğer
kapsamlı giderler
Yabancı
para
çevrim
farkları
27.132
Finansal
varlık
yeniden
değerleme
kazançları
552
Ödenmiş
sermaye
335.456
Sermaye
düzeltmesi
farkları
688.315
Paylara
ilişkin
primler
79.191
335.456
-
688.315
-
79.191
-
361.794
(31.124)
-
(2.417)
(2.417)
-
27.132
-
552
-
-
-
-
(7.624)
-
(1.506)
20.449
228
-
-
-
12.754
-
-
30 Eylül 2013 itibariyle bakiye
335.456
688.315
79.191
335.800
(3.835)
47.581
780
1 Ocak 2014 itibariyle bakiye
Geçmiş yıllar zararlarına transfer
Amortisman transferi - net
Toplam kapsamlı (gider) /gelir
Temettüler
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile
yapılan işlemler
335.456
-
688.315
-
95.566
-
443.773
(13.362)
-
(1.360)
(1.688)
-
24.237
(26.793)
-
-
-
7.250
7.758
(13)
30 Eylül 2014 itibariyle bakiye
335.456
688.315
102.816
438.169
(3.061)
1 Ocak 2013 itibariyle bakiye
Muhasebe politikalarındaki değişikliklere
ilişkin düzeltmeler
(TMS 19)
Hatalara ilişkin düzeltmeler
Geçmiş yıllar zararlarına transfer
Kardan ayrılan kısıtlanmış
yedeklere transfer
Amortisman transferi - net
Toplam kapsamlı (gider) /gelir
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile
yapılan işlemler
88
(2.556)
Birikmiş karlar /
zararlar
Riskten
Kardan
korunma
ayrılan
kazanç / kısıtlanmış
(kayıpları)
yedekler
22.348
Kontrol
gücü
olmayan
Toplam
paylar özkaynaklar
76.065
1.341.682
22.348
-
(136.346)
22.025
(110.408)
2.417
(110.408)
110.408
1.265.617
(9.099)
-
76.065
80.609
-
3.493
-
(3.493)
7.624
-
(91.011)
(98.919)
2.872
(96.047)
-
(14.575)
(1.733)
(51.522)
(53.255)
(27.079)
25.841
(235.173)
(91.011)
1.155.866
364
64
-
(12.960)
48.087
-
28.314
-
(239.297)
(99.721)
13.362
-
(99.721)
99.721
78.608
-
1.262.687
98.278
-
82.503
7.319
(1.594)
1.345.190
105.597
(1.594)
-
(259)
-
(8.745)
-
5.991
(42.444)
(36.453)
28.314
(334.401)
78.608
1.366.956
428
-
Geçmiş Net dönem Ana ortaklığa
yıllar
karı /
ait
zararları
(zararı) özkaynaklar
(136.346) (112.825)
1.265.617
-
(27.079)
-
34.868
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
-
108.024
45.784
1.341.682
71.510
-
1.263.890
1.412.740
7
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM
TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Notlar
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar / (zarar)
115.337
(101.961)
Vergi öncesi kar mutabakatı ile ilgili düzeltmeler:
- Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
- Şerefiye değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
- İştirak değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
- Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
- Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
- Duran varlıkların elden çıkarılmasından
kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
- Türev işlemler (gelir) / gider tahakkukları ile ilgili
düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile
ilgili düzeltmeler
Bloke nakit ve nakit benzerlerindeki değişim
13
11
9
22
22
5
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
Ticari alacaklardaki (artış) /azalış ile ilgili düzeltmeler
Stoklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış ile
ilgili düzeltmeler
Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış ile ilgili
düzeltmeler
Ticari borçlardaki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) ile ilgili
düzeltmeler
201.894
4.416
(80)
7.454
8.920
9.011
15.262
122.773
(11.373)
175.604
8.989
15.240
13.083
(6.382)
15.604
93.687
(9.734)
(2.156)
(1.847)
(35.388)
31.088
16.631
(9.649)
33.341
(44.964)
(211.050)
(577.810)
(323.807)
(323.377)
(73.695)
33.397
(4.241)
708.394
(14.427)
355.744
144.597
15.941
(7.312)
(17.745)
(8.907)
(881)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
Ödenen kıdem tazminatları
Ödenen gelir vergisi
Faaliyetlerde elde edilen / (kullanılan) nakit
23
404.190
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
(44.569)
8
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 VE 2013 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM
TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından
elde edilen nakit
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan
ödemeler
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler
Düzeltme etkisi
Notlar
13
1 Ocak -
1 Ocak -
30 Eylül 2014
30 Eylül 2013
(173.310)
(152.486)
5.370
14
4.530
(73.166)
(143.214)
(36.453)
-
(50.811)
(53.255)
(10.927)
(420.773)
(262.949)
1.276.983
(948.473)
(93.561)
11.373
961.934
(634.134)
(63.267)
9.734
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit
246.322
274.267
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit
ve nakit benzerlerindeki net artış /(azalış)
229.739
(33.251)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Finansman faaliyetleri:
Alınan banka kredileri
Kredi geri ödemeleri
Ödenen faiz
Tahsil edilen faiz
Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri
üzerindeki etkisi
(22.520)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış /(azalış)
6.402
207.219
(26.849)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
5
307.690
331.677
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
5
514.909
304.828
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
9
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 1 – GRUP’UN ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Vestel Elektronik” veya “Şirket”) ve bağlı ortaklıkları
(“Grup”), ağırlıklı olarak kahverengi ve beyaz eşya üretim ve ticareti ile ilgili faaliyetleri yürütmektedir.
Şirket’in genel müdürlüğü, Ambarlı Yolu, Zorlu Plaza, Avcılar, İstanbul, Türkiye’dedir. Grup’un Manisa
Organize Sanayi Bölgesi, İzmir Ege Serbest Bölgesi ve Rusya’da üretim tesisleri bulunmaktadır.
Grup’un soğutma karakterli buzdolabı ve klima ürünleri satışları sezona bağlı olarak dönemsellik arz
etmekte olup televizyon ve elektronik cihazlar ile diğer ürün satışlarını önemli ölçüde etkileyebilecek
mevsimsel ya da dönemsel özellikler taşıyan faaliyetleri bulunmamaktadır.
Şirket’in nihai ana ortağı Zorlu Ailesi’dir.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri 1990 yılından beri Borsa İstanbul’da
(“BİST”) işlem görmektedir.
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Grup’un bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 14.551dir (31 Aralık
2013: 13.673).
Şirket’in bağlı ortaklıkları ve iştirakleri aşağıdaki gibidir:
Bağlı ortaklıklar
Ülke
Faaliyet Konusu
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Vestel Ticaret A.Ş.
Vestel CIS Ltd.
Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon A.Ş.
Vestel Iberia SL
Vestel France SA
Vestel Holland BV
Vestel Germany GmbH
Cabot Communications Ltd.
Vestel Benelux BV
Vestel UK Ltd.
Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme A.Ş.
Vestel Trade Ltd.
OY Vestel Scandinavia AB
Intertechnika LLC
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Rusya
Türkiye
İspanya
Fransa
Hollanda
Almanya
İngiltere
Hollanda
İngiltere
Türkiye
Rusya
Finlandiya
Rusya
Üretim
Satış
Satış
Üretim / Satış
İletişim
Satış
Satış
Satış
Satış
Yazılım
Satış
Satış
Danışmanlık
Satış
Satış
Hizmet
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar (İştirakler)
Ülke
Faaliyet Konusu
Vestel Savunma Sanayi A.Ş.
Aydın Yazılım Elektronik ve Sanayi A.Ş.
Türkiye
Türkiye
Üretim / Satış
Yazılım
10
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar
2.1.1 Uygunluk beyanı
İlişikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran
2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine
istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe
konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”)
ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır. TMS’ler, Türkiye Muhasebe Standartları,
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar içermektedir.
Grup, 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tablolarını SPK’nın
Seri: II, 14.1 No’lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, TMS 34 “Ara Dönem
Finansal Raporlama” standardına uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar
ve notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler
dahil edilerek sunulmuştur.
İşletmeler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarını tam set veya özet olarak
hazırlamakta serbesttirler. Grup bu çerçevede, ara dönemlerde özet konsolide finansal tablo hazırlamayı
tercih etmiştir.
Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarının içermesi gerekli olan
açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Grup’un 31 Aralık 2013 tarihli konsolide
finansal tabloları ile beraber okunmalıdır.
Şirket ve Türkiye’de kayıtlı olan bağlı ortaklıkları, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal
tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti
Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. Konsolide finansal tablolar,
makul değerleri ile gösterilen maddi duran varlık grubundan arazi ve arsalar, binalar ve yerüstü düzenleri
ile yine, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet
esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Grup’un yurtdışında kayıtlı olan ve konsolide
edilen bağlı ortaklıkları ise finansal tablolarını bulundukları ülkelerin standart, kanun ve
düzenlemelerine göre hazırlamakta olup finansal tabloları SPK Finansal Raporlama Standartları’na
uygun olarak gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak yeniden düzenlenmiştir. Konsolide
finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru
sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı Kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve finansal
tablolarını SPK Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren, KGK tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır.
11
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1.2 Kullanılan para birimi
i) Fonksiyonel ve raporlama para birimi
Grup’un her bir şirketinin finansal tablo kalemleri, söz konusu şirketin içinde bulunduğu ve
operasyonlarını sürdürdüğü ana ekonomide geçerli olan para birimi cinsinden ölçülmüştür
(“fonksiyonel para birimi”). Konsolide finansal tablolar ana şirketin fonksiyonel para birimi olan Türk
Lirası (“TL”) cinsinden hazırlanmış ve sunulmuştur.
ii) İşlemler ve bakiyeler
Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı günkü döviz kurlarından fonksiyonel para
birimine çevrilmiştir. Bu işlemlerin gerçekleşmesinden ve yabancı para cinsinden olan parasal varlık
ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurlarından çevrilmesinden kaynaklanan kur farkı gelir ve
giderleri nakit akım ve net yatırımın koruması olarak değerlendirilip özkaynaklar altında takip
edilenler dışında konsolide kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir.
iii) Yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıkların finansal tablolarının çevrimi
Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin varlık ve yükümlülükleri bilanço
tarihindeki döviz kurları kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. Bu ortaklıkların kapsamlı gelir tablosu
kalemleri ise ortalama kurlar kullanılarak TL’ye çevrilmiştir (ortalama kur işlem tarihlerindeki kur
değişikliklerini mantıklı bir şekilde yansıtmıyorsa, işlemler gerçekleştiği tarihlerdeki kurdan çevrilir).
Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklardaki, ortalama kurlar ile bilanço tarihindeki
kurlardan doğan farklılıklar özkaynaklar altındaki “yabancı para çevrim farkları” içerisinde takip
edilmektedir.
Bilanço tarihlerindeki ve gelir tablosu kalemleri için kullanılan ilgili dönemlerdeki ortalama kurlar
aşağıdaki gibidir:
Dönem sonu:
Türk Lirası/ EUR
Türk Lirası/ İngiliz Sterlini
Türk Lirası/ Rus Rublesi
30 Eylül 2014
0,3459
0,2708
17,439
31 Aralık 2013
0,3405
0,2848
15,437
Ortalama:
Türk Lirası/ EUR
Türk Lirası/ İngiliz Sterlini
Türk Lirası/ Rus Rublesi
1 Ocak 30 Eylül 2014
0,3409
0,2775
16,449
1 Ocak 30 Eylül 2013
0,4080
0,3481
17,093
12
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1.3 Konsolidasyon esasları
Konsolide finansal tablolar ana ortalık olan Şirket ve kontrolün başlamasından sona erene dek,
bağlı ortaklıkların hesaplarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamına giren şirketlerin finansal
tabloları, konsolide finansal tablo tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe politikaları esas alınarak
SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanmış ve konsolidasyona dahil
edilmiştir.
a) Bağlı ortaklıklar
Grup, bir işletmenin ilgili faaliyetlerini, diğer bir ifadeyle bu işletmenin getirilerini önemli ölçüde etkileyen
faaliyetlerini yönetme imkanını halihazırda veren mevcut haklara sahip olduğunda, söz konusu işletme
üzerinde güce sahiptir. Öte yandan, Grup, değişken getirilere maruz kaldığı veya bu getirilerde hak sahibi
olduğu, aynı zamanda bu getirileri yatırım yaptığı işletme üzerindeki bu gücüyle etkileme imkanına sahip
olduğu durumda söz konusu işletmeyi kontrol etmektedir.
Grup tarafından kabul edilen muhasebe politikalarıyla tutarlı olmak adına, gerekli olduğu durumlarda bağlı
ortaklıkların muhasebe politikaları değiştirilmiştir.
Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin bilançoları ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak
konsolide edilmiş ve aralarındaki önemli tutardaki tüm borç/alacak bakiyeleri ile alım/satım işlemleri elimine
edilmiştir. İştirak tutarları ile iştirak edilen şirket özsermayeleri karşılıklı elimine edilmiş olup konsolide
finansal tablolarda yalnızca Vestel Elektronik’in sermayesi ve diğer özsermaye hesapları ile ayrı kalemde
gösterilen azınlık hissedarlara ait olan özsermaye payları yansıtılmıştır.
Kontrol dışı payların, bağlı ortaklığın net varlık ve cari dönem kapsamlı gelir ya da giderindeki payı,
konsolide kapsamlı gelir tablosu ve konsolide özkaynaklar değişim tablosunda “kontrol dışı paylar”
adıyla ayrıca sınıflandırılmıştır.
Bilanço tarihleri itibariyle konsolidasyona tabi tutulan şirketler ve Vestel Elektronik’e ait hisse payları dipnot
3’te verilmektedir.
Grup’un doğrudan ve dolaylı toplam oy hakkı %50’nin üzerinde olmakla birlikte konsolide finansal tablolar
açısından önemlilik teşkil etmeyen bağlı ortaklıklar maliyet bedelleri üzerinden varsa değer kaybı ile ilgili
karşılık düşüldükten sonra finansal yatırımlar içerisinde sınıflandırılarak konsolide finansal tablolara
yansıtılmıştır.
13
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
b) İştiraklerdeki yatırımlar
İştiraklerdeki yatırımlar, ilk kayda alındıkları tarihte elde etme maliyeti üzerinden sonraki
dönemlerde ise özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir. Bunlar, Grup’un genel olarak oy
hakkının %20 ila %50’sine sahip olduğu veya Grup’un şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine
sahip olmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu kuruluşlardır. Grup ile iştirak arasındaki
işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar, Grup’un iştirakteki payı ölçüsünde düzeltilmiş olup,
gerçekleşmemiş zararlar da, işlem, transfer edilen varlığın değer düşüklüğüne uğradığını
göstermiyor ise, düzeltilmiştir. Özkaynak yöntemine göre, iştiraklerin satın alım sonrasındaki vergi
sonrası net kar/ (zararları) Grup’un iştirakteki payı ölçüsünde Grup’un net dönem karına
yansıtılmaktadır.
Grup, iştirak ile ilgili olarak söz konusu doğrultuda bir yükümlülük altına girmemiş veya bir
taahhütte bulunmamış olduğu sürece iştirakteki yatırımın kayıtlı değerinin sıfır olması veya
Grup’un önemli etkisinin sona ermesi üzerine özkaynak yöntemine devam edilmemektedir. Grup’un
iştirakteki payı sıfıra indikten sonra, ilave zarar karşılığı ayrılması ve borç tutarlarının
muhasebeleştirilmesi ancak Grup’un yasal veya zımni kabulden doğan yükümlülüğe maruz kalmış
olması ya da iştirak adına ödemeler yapmış olması halinde söz konusudur. İştiraklerin sonraki
dönemlerde kâr etmesi durumunda, Grup’un kardan aldığı payı finansal tablolara yansıtması, ancak
iştirakin karından kendisine düşen payın finansal tablolara yansıtılmamış zararlardan kendisine
düşen paya eşitlenmesinden sonra söz konusu olur.
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Vestel Savunma ve Aydın Yazılım’ın net
yükümlülük pozisyonları bulunması sebebiyle özkaynak yöntemiyle değerlenen söz konusu
yatırımların konsolide bilançoda yer alan kayıtlı değerleri sıfır olarak gerçekleşmiştir.
Grup’un Vestel Savunma ve Aydın Yazılım üzerindeki oy hakkı ve etkinlik oranları sırasıyla %35 ve
%21’dir (31 Aralık 2013: %35, %21).
14
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2 Muhasebe politikalarında değişiklikler
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un cari dönem konsolide
finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal
tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden
sınıflandırılır.
2.3. Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler
a)
1 Ocak 2014 tarihi ile başlayan dönem itibariyle Grup tarafından uygulanmış, mevcut
standartlarda değişiklik veya yeni standartlar:

TMS 32 (değişiklik), “Finansal araçlar: Sunum”, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik ile TMS 32, “Finansal
Araçlar: Sunum” standardında bulunan uygulama rehberi bilançoda bulunan finansal varlık
ve finansal yükümlülüklerin netleştirilmesi konusunda daha açıklayıcı olması amacıyla
güncellenmiştir. Bu değişikliğin Grup’un mali tabloları üzerinde herhangi bir etkisi
bulunmamaktadır.

TMS 36 (değişiklik), “Varlıklarda değer düşüklüğü”, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer
düşüklüğüne uğramış varlığın eğer gerçeğe uygun değeri ile satış maliyetinin farkı baz
alınarak hesaplanmış ise, geri kazanılabilir tutarı ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek
açıklamalar getirmektedir. Bu değişikliğin Grup’un mali tabloları üzerinde herhangi bir
etkisi bulunmamaktadır.

TMS 39 (değişiklik), “Finansal araçlar: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü”, 1 Ocak 2014
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklikler türevlerin tecditi ve finansal risklerden korunma muhasebesi ile ilgili olup,
belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmelikler sebebiyle türevlerin tecdit
edilmesi durumunda finansal risklerden korunma muhasebesine devam edilmesine izin
vermektedir. Bu değişikliğin Grup’un mali tabloları üzerinde herhangi bir etkisi
bulunmamaktadır.

TFRS 10, TFRS 12 ve TMS27’deki değişiklik, “Konsolide finansal tablolar”, iştiraklerin
konsolidasyonunda istisnalar’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, “Yatırım İşletmesi” tanımını karşılayan
bazı farklı karakterdeki işletmelerin konsolide edilmesi yerine gerçeğe uygun değerlerinden
muhasebeleştirilip, gerçeğe uygun değer farklarının ise gelir tablosu ile ilişkilendirilmesini
içermektedir. Bu değişikliğin Grup’un finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi
bulunmamaktadır.
15
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

TFRYK 21 – TMS 37, “Zorunlu vergiler”, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu
varlıklar” üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi
ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi
gerektiğine açıklık getirmektedir. Söz konusu yorum Grup için geçerli değildir ve Grup’un
finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır.
b)
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan diğer tüm yeni standartlar, mevcut
standartlardaki değişiklikler ve yorumlar, Grup faaliyetleri ile ilgili olmadığından veya
konsolide finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olmadığından listelenmemiştir.
c)
Henüz geçerli olmayan ve Grup tarafından uygulanmamış, mevcut standartlardaki
değişiklikler, yeni standartlar ve yorumlar:

TFRS 9 “Finansal araçlar: Sınıflandırma ve ölçüm”, 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal
varlık ve yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS 39 standartlarının yerine
geçmiştir. TFRS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki
model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma
araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve
anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için
standart, TMS 39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da
dahil olmak üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir. Esas önemli değişiklik, finansal
yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği durumlarda; muhasebesel
uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki Grup’un kendi kredi
riskinden kaynaklanan kısmın artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna
yansıtılmasıdır. Bu değişiklik özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir.

TFRS 9 (değişiklik), “Finansal araçlar: Genel riskten korunma muhasebesi”, 1 Ocak
2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu değişiklik TFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine
önemli değişiklikler getirerek risk yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi
yansıtılmasını sağlamıştır.
16
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

TFRS 11’deki değişiklik, “Müşterek anlaşmalar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ticari faaliyet
oluşturmuş bir müşterek ortaklıktan iktisap edilen hisselerin nasıl muhasebeleştirileceği
konusunda yol göstermektedir.

TMS 16 ve TMS 38’deki değişiklikler, “Maddi duran varlıklar ”, “Maddi olmayan duran
varlıklar ”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik ile maddi ve maddi olmayan duran varlıkların
amortisman ve itfa paylarının hesaplanmasında kullanılan hasılat merkezli yöntem ortadan
kaldırılmıştır.

TFRS 14, “Düzenleyici erteleme hesapları”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Tarife uygulamasını kullanan
işletmelere ilk kez uluslararası finansal raporlama standartlarını uygularken daha önce
kullandığı muhasebe standartlarına göre uygulamış oldukları muhasebe politikalarına
devam etme hakkı vermektedir.

TFRS 15, “Müşteri kontratlarından doğan hasılat”, 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart ile
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ve Amerika Muhasebe Standartları Kurulu
birlikte çalışarak hasılat standartları üzerinde yeknesaklığı sağlamayı ve mali tablo
okuyucularına işlemin; içeriği, tutarı, zamanı ile hasılatın belirsizliği ve müşteri
kontratlarından doğan hasılatın nakit akışıyla ilgili bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Bu
standart ile hasılatın muhasebeleştirilmesinde; kazanç yönteminden, kontrolün transferini
esas alan varlık-yükümlülük yöntemine geçilmesi amaçlanmaktadır.
Grup yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip geçerlilik
tarihinden itibaren uygulayacaktır. Yukarıdaki standart ve yorumların, uygulanmasının gelecek
dönemlerde Grup'un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı
beklenmektedir.
17
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti
2.4.1 Hasılat
Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür.
Tahmini müşteri iadeleri, indirimler ve karşılıklar söz konusu tutardan düşülmektedir.
Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine getirildiği anda
muhasebeleştirilir:
 Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
 Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar
üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması,
 Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi,
 İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması, ve
 İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.
2.4.2 Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve
değişken genel üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa
uygun olan yönteme göre değerlenir. Maliyet hesaplamalarında Grup şirketleri hareketli ağırlıklı
ortalama yöntemini kullanmaktadır.
Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini
tamamlanma maliyeti ile satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin
toplamının indirilmesiyle elde edilir. Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına
düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda
gelir tablosuna gider olarak yansıtılır.
Daha önce stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini
kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu
kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar önceden
ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır.
18
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4.3 Maddi duran varlıklar
Arazi ve arsalar ile binalar ve yerüstü düzenleri, bağımsız profesyonel değerleme şirketi Çelen
Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri
itibariyle yapılan değerleme çalışmalarında tespit edilen makul değerleri ile finansal tablolarda
muhasebeleştirilmiştir.
Arazi ve arsalar ile binalar ve yerüstü düzenleri dışındaki, 1 Ocak 2005 tarihinden önce elde edilen
diğer bütün maddi duran varlıklar 31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiş
maliyetlerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra elde edilen kalemler ise elde etme maliyetlerinden
bilanço tarihine kadar olan birikmiş amortismanları ve varsa değer düşüklüğünün indirilmesi
sonrasında oluşan net değeri ile konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Arazi ve arsalar ile binalar ve yerüstü düzenlerinin yeniden değerlemesinden kaynaklanan artış,
özkaynaktaki yeniden değerleme fonuna kaydedilir. Yeniden değerleme sonucu oluşan değer artışı,
maddi duran varlıkla ilgili daha önceden gelir tablosunda gösterilen bir değer düşüklüğünün olması
durumunda öncelikle söz konusu değer düşüklüğü nispetinde gelir tablosuna kaydedilir. Bahse
konu arazi ve arsalar ile bina ve yerüstü düzenlerinin yeniden değerlemesinden oluşan defter
değerindeki azalış, söz konusu varlığın daha önceki yeniden değerlemesine ilişkin yeniden
değerleme fonunda bulunan bakiyesini aşması durumunda gelir tablosuna kaydedilir.
Yeniden değerlenen binalar ve yerüstü düzenlerinin amortismanı gelir tablosunda yer alır. Varlık
bilanço dışı bırakılmadıkça, yeniden değerleme fonundan geçmiş yıllar kar/zararlarına transfer
yapılmaz.
Her dönem, yeniden değerlenmiş varlık üzerinden hesaplanan amortisman ile (kapsamlı gelir
tablosuna yansıtılan amortisman) varlığın maliyeti üzerinden ayrılan amortisman arasındaki fark
yeniden değerleme fonundan birikmiş karlara transfer edilmiştir.
Arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmazlar. Makine ve ekipmanlar, maliyet değerlerinden
birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden
gösterilirler.
19
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların, maliyet veya değerlenmiş
tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak
amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi,
tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir
değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde,
olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi
varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı
değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi varlığın mevcut
kullanımından gelecek net nakit akışları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir.
Maddi duran varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri
ve giderleri hesaplarına dahil edilirler. Yeniden değerlenmiş maddi duran varlığın elden
çıkarılmasında, elden çıkarılan maddi duran varlıkla ilgili yeniden değerleme fonu geçmiş yıllar
karlarına transfer edilir.
Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler bakım onarım
maliyetleri ile birlikte varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise
aktifleştirilebilirler. Tüm diğer giderler oluştukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde
muhasebeleştirilir.
2.4.4 Maddi olmayan duran varlıklar
a) Araştırma ve geliştirme giderleri
Araştırma giderleri oluştukları dönemde gider olarak muhasebeleştirilmektedirler. Geliştirme
giderleri ise aşağıdaki koşulların tamamının varlığı halinde, geliştirmeden (veya işletme
bünyesinde yürütülen bir projenin geliştirme safhasından) kaynaklanan maddi olmayan duran
varlıklar olarak muhasebeleştirilir;






Maddi olmayan duran varlığın kullanıma veya satışa hazır hale gelebilmesi için
tamamlanmasının teknik olarak mümkün olması;
İşletmenin maddi olmayan duran varlığı tamamlama ve bu varlığı kullanma veya satma
niyetinin bulunması;
Maddi olmayan duran varlığı kullanma veya satma imkanının bulunması;
Maddi olmayan duran varlığın muhtemel gelecek ekonomik faydayı nasıl sağlayacağının
belirli olması;
Geliştirme safhasını tamamlamak ve maddi olmayan duran varlığı kullanmak veya satmak
için yeterli teknik, mali ve diğer kaynakların mevcut olması; ve
Geliştirme sürecinde maddi olmayan duran varlıkla ilgili yapılan harcamaların güvenilir bir
biçimde ölçülebilir olması.
20
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Bunun dışında kalan durumlarda, geliştirme harcamaları oluştukları anda giderleştirilir. Araştırma
ve geliştirme aşamalarının ayrıştırılmasının zor olduğu projelerde, ilgili proje araştırma
aşamasında kabul edilip oluştukları anda giderleştirilir.
b) Haklar ve diğer maddi olmayan duran varlıklar
Haklar ve diğer maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgi sistemlerini, bilgi sistemleri
geliştirme maliyetlerini, satın alınmış teknoloji ve diğer tanımlanabilir hakları içermektedir. Haklar
ve diğer maddi olmayan varlıklar, elde etme maliyetinden kayda alınır ve beş yılı geçmeyen tahmini
faydalı ömürleri boyunca doğrusal olarak itfa edilmektedir.
c) Şerefiye
Bir bağlı ortaklık ya da iştirakin tanımlanabilir net varlıklarının gerçek değerini aşan bir maliyet
bedeli ile elde edilmesi durumunda, elde etme tarihinde oluşan aradaki fark şerefiye olarak
tanımlanmaktadır. Grup, UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” çerçevesinde, 31 Aralık 2004 tarihinden
sonra sona eren ilk yıllık hesap döneminin başından itibaren (1 Ocak 2005), 31 Aralık 2004
tarihinden önce gerçekleşmiş işlemlerden doğan şerefiye tutarını itfa etmeyi durdurmuştur.
31 Aralık 2004 tarihinden önceki satın almalarda oluşan şerefiye, gelecekte gerçekleşebilecek
ekonomik faydalarla ilgili tahminlere bağlı olarak 31 Aralık 2004 tarihine kadar en fazla yirmi yıl
olmak üzere doğrusal amortisman yöntemine göre itfa edilmiştir.
Şerefiye tutarı, yılda bir kere veya taşıdığı değerin gerçekleşmeyeceğini işaret ettiği durumlarda
daha sık aralıklarla olası değer düşüklüğü için gözden geçirilir. Şerefiye, maliyet bedelinden
birikmiş itfa ve herhangi bir değer düşüklüğü karşılığı düşüldükten sonra ortaya çıkan değerle
gösterilmektedir.
2.4.5 Finansal araçlar
a) Finansal varlıklar
Grup finansal varlıklarını gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar,
krediler ve alacaklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırmıştır. Grup yönetimi
sınıflandırmayı finansal varlıkların satın alındıkları tarihte ve alınma amaçlarına göre yapmaktadır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde
tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği
zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak
belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer
farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır.
21
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler
bu kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar (ticari ve diğer alacaklar, banka bakiyeleri, kasa
ve diğerleri) etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü
düşülerek gösterilir. Faiz geliri, reeskont etkisinin önemli olmadığı durumlar haricinde etkin faiz
oranı yöntemine göre hesaplanarak kayıtlara alınır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar, satılmaya hazır olarak finansal varlık olarak sınıflandırılan ya da
(a) krediler ve alacaklar, (b) vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar veya (c) gerçeğe uygun değer
farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılmayan türev olmayan finansal
varlıklardır.
Grup tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada işlem gören borsaya kote özkaynak araçları ile
bazı borçlanma senetleri satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır ve gerçeğe uygun
değerleriyle gösterilir. Grup’un aktif bir piyasada işlem görmeyen ve borsaya kote olmayan fakat
satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan özkaynak araçları bulunmakta ve gerçeğe uygun
değerleri güvenilir olarak ölçülemediği için maliyet değerleriyle gösterilmektedir.
Gelir tablosuna kaydedilen değer düşüklükleri, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz ve
parasal varlıklarla ilgili kur farkı kar/zarar tutarı haricindeki, gerçeğe uygun değerdeki
değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve zararlar diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilir ve
finansal varlıklar yeniden değerleme ve sınıflama kazanç / kayıpları olarak sınıflandırılır . Yatırımın
elden çıkarılması ya da değer düşüklüğüne uğraması durumunda, finansal varlıklar değer artış
fonunda biriken toplam kar/zarar, gelir tablosuna sınıflandırılır.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlıklar,
her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup
bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden
sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlığın
güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi
sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin
bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur.
İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen
tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan
bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
22
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde
azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir
olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer
düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman
muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde
gelir tablosunda iptal edilir.
Maliyet değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen
tahmini nakit akımlarının benzer bir finansal varlık için olan cari faiz oranları ile iskonto edilerek
hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. Bu tür bir değer düşüklüğü sonraki
dönemlerde iptal edilemez.
Satılmaya hazır finansal varlıklar için gerçeğe uygun değerin önemli ve sürekli bir düşüş ile
maliyetin altına inmesi objektif bir değer düşüklüğü göstergesi sayılır. Doğrudan özkaynakta
muhasebeleştirilmiş bulunan toplam zarar, ilgili finansal varlık bilanço dışı bırakılmamış dahi olsa
özkaynaktan çıkarılarak kar veya zararda muhasebeleştirilir. Özkaynaktan çıkarılıp kar veya
zararda muhasebeleştirilen birikmiş zarar tutarı, elde etme maliyeti ile mevcut gerçeğe uygun
değer arasındaki farktan, söz konusu finansal varlığa ilişkin olarak daha önce kar veya zararda
muhasebeleştirilmiş bulunan değer düşüklüğü zararlarının indirilmesinden sonra kalan tutardır.
b) Finansal yükümlülükler
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal
yükümlülükler veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun
değeriyle kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle
yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için
ödenen faiz tutarını da kapsar.
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler, finansal, ticari ve diğer borçlar dahil, başlangıçta işlem
maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir. Diğer finansal
yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte
etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz
giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen
ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak
tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen
orandır.
23
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
c) Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi:
Türev finansal araçlar ilk olarak ilgili türev sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle makul
değeri ile kayıtlara yansıtılmakta, izleyen dönemlerde de makul değerleri ile değerlenmektedir.
Türev araçlar makul değerleri pozitif ise varlıklar, negatif ise yükümlülükler içerisinde
sınıflandırılırlar. Türev finansal araçlar ile ilgili kazanç ve kayıpların muhasebeleştirilme yöntemi,
türev finansal aracın finansal riskten korunma amaçlı olup olmamasına ve riskten korunan aracın
türüne göre değişim göstermektedir.
Grup işlem tarihinde, riskten korunma aracı ile riskten korunan kalem arasındaki ilişkiyi, Grup’un
risk yönetim amaçları ve riskten korunma işlemleri ile ilgili stratejileri ile birlikte
ilişkilendirmektedir. Ayrıca Grup, riskten korunma amaçlı kullanılan türev işlemlerin, riskten
korunan kalemin gerçeğe uygun değer veya nakit akımlarındaki değişiklikleri etkin ölçüde
dengeleyebildiğinin değerlendirmesini de düzenli olarak gerçekleştirmektedir.
Alım satım amaçlı türev finansal araçlar:
Grup’un alım satım amaçlı türev finansal araçları vadeli yabancı para alım-satım sözleşmelerinden
oluşmaktadır. Söz konusu türev finansal araçlar ekonomik olarak Grup için risklere karşı etkin bir
koruma sağlamakla birlikte, genellikle risk muhasebesi yönünden gerekli koşulları taşımaması
nedeniyle finansal tablolarda alım-satım amaçlı türev finansal araçlar olarak
muhasebeleştirilmektedir. Bu tür türev finansal araçların gerçeğe uygun değerindeki değişimlerden
kaynaklanan tüm kazanç ve kayıplar gelir tablosunda finansal gelir/ gider olarak
muhasebeleştirilir.
Nakit akıma yönelik riskten korunma:
Nakit akıma yönelik riskten korunma olarak belirlenen türev işlemlerin gerçeğe uygun değer
değişikliklerinin etkin kısmı özkaynaklarda riskten korunma fonu içerisinde muhasebeleştirilir.
Etkin olmayan kısım ile ilgili gelir ve giderler derhal finansal gelir/ gider olarak sınıflandırılıp
kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır. Riskten korunma fonu içerisinde biriken tutarlar riskten
korunan kaleminin gelir tablosunu etkilediği dönemlerde (örneğin riskten korunan tahmini nakit
akımlarının gerçekleşmesi) gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Nakit akış riskinden korunma
muhasebesine, riskten korunma aracının sona ermesi, gerçekleşmesi, satılması veya etkinlik
testinin etkin olmaması dolayısıyla devam edilmediği takdirde, özkaynak altında
muhasebeleştirilen tutarlar riskten korunma konusu kaleme ilişkin nakit akışları gerçekleştikçe
kâr/zarar hesaplarına transfer edilmektedir. Buna istinaden Şirket’in yapmış olduğu bazı türev
sözleşmeleri TMS 39’da yer alan risk muhasebesi yönünden gerekli koşulları taşıdığından riskten
korunma amaçlı türev araçlar olarak değerlendirilmiş ve muhasebeleştirilmiştir.
24
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4.6 Kur değişiminin etkileri
Dönem içinde gerçekleşen yabancı para cinsinden işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz
kurları esas alınarak kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize dayalı parasal varlık ve
yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurları kullanılarak TL’ye çevrilmektedir.
Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevirimlerinden doğan kur farkı gelir ve giderleri,
yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırım riskinden korunma aracı olarak tanımlanan
yükümlülüklere ilişkin kur farklarının etkin kısmı hariç, konsolide gelir tablosunda finansal gelirler
veya finansal giderler altında muhasebeleştirilir. Yabancı para cinsinden olan ve maliyet değeri ile
ölçülen parasal olmayan kalemler ilk işlem tarihindeki kurlardan geçerli para birimine çevrilir.
Grup’un yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide finansal tablolarda bilanço
tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri,
işlemlerin gerçekleştiği tarihteki kurların kullanılması gereken dönem içerisindeki döviz kurlarında
önemli bir dalgalanma olmadığı takdirde dönem içerisindeki ortalama kurlar kullanılarak çevrilir.
Oluşan kur farkı diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir ve özkaynağın ayrı bir bileşeninde
biriktirilir.
Yurtdışındaki işletmenin elden çıkarılmasında, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmiş ve
özkaynağın ayrı bir bileşeninde biriktirilmiş söz konusu işletmeye ait kur farkları, elden
çıkarmadan kaynaklanan kazanç veya kayıp muhasebeleştirildiğinde, özkaynaktan kar veya zarara
aktarılarak yeniden sınıflandırılır.
2.4.7 Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler
Karşılıklar, Grup’un bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya
yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan
kaynakların çıkışının gerçekleşme olasılığının olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir
tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit
edilebilmesi mümkün varlıklar ve yükümlülükler konsolide finansal tablolara dahil edilmemekte ve
şarta bağlı varlıklar ve yükümlülükler olarak değerlendirilmektedir.
25
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4.8 Garanti ve montaj giderleri karşılığı
Garanti giderleri, üretim ve satışı gerçekleştirilen mallar için yetkili servislerin garanti kapsamında
müşteriden bedel almaksızın yapılan tamir-bakıma ilişkin işçilik ve malzeme giderlerini içerir.
Garanti gider karşılığı, satışı gerçekleşmiş garanti kapsamındaki ürünler için garanti süresi boyunca
oluşabilecek tamir ve bakım masraflarının geçmiş veriye dayalı tahmini doğrultusunda hesaplanır
ve kaydedilir.
Montaj giderleri karşılığı, satışı yapılan ve cari döneme hasılat olarak kaydedilen ancak nihai
müşteriler tarafından henüz montajı yaptırılmamış ürünlerin, ilerleyen dönemlerde montajından
doğacak ve Grup tarafından karşılanacak masraflarının, geçmiş veriye dayalı tahmini
doğrultusunda hesaplanır ve kaydedilir.
2.4.9 İlişkili taraflar
Ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol
edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ile Zorlu Holding Grubu’na dahil şirketler ve
onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir.
2.4.10 Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Vergi gideri, cari dönem vergi giderini ve ertelenmiş vergi giderini kapsar. Vergi, doğrudan
özkaynaklar altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, gelir tablosuna dahil
edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında muhasebeleştirilir.
Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır.
Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile
vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle,
gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. Grup’un cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi
itibarıyla Grup’un bağlı ortaklıklarının faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan vergi oranları
kullanılarak hesaplanır.
Ertelenmiş vergi, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal
vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine
göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken,
indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde
etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla
hesaplanmaktadır.
26
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği
ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı
ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen
vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen
vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye
tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel
olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla
hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini
mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi
mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Grup’un cari vergi varlık ve
yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
2.4.11 Çalışanlara sağlanan faydalar / Kıdem tazminatları
Kıdem tazminatı karşılığı, Grup’ un Türk İş Kanunu ve Bağlı Ortaklıkların faaliyet gösterdikleri
ülkelerde geçerli olan kanunlar uyarınca personelin emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki
olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder. Türkiye’de geçerli
olan çalışma hayatını düzenleyen yasalar ve Türk İş Kanunu uyarınca Grup, en az bir yıllık hizmetini
tamamlayan kendi isteği ile işten ayrılması veya uygunsuz davranışlar sonucu iş akdinin
feshedilmesi dışında kalan sebepler yüzünden işten çıkarılan, vefat eden veya emekliye ayrılan her
personeline kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. TMS 19 uyarınca söz konusu ödemeler
tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve
kayıplar diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilir.
2.4.12 Devlet teşvik ve yardımları
Makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet
teşvikleri, elde edilmesi için gerekli şartların işletme tarafından yerine getirileceğine ve teşvikin
işletme tarafından elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda konsolide finansal
tablolara yansıtılır.
Araştırma ve geliştirme teşvikleri, Grup’un teşvik talepleri yetkili makamlar tarafından onaylandığı
zaman konsolide finansal tablolara yansıtılır.
27
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4.13 Pay başına kazanç
Konsolide gelir tablosunda belirtilen pay başına kazanç, ana ortaklık payına düşen net dönem kar /
zararının ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
2.4.14 Nakit akım tablosu
Konsolide nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansal
faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit
akımları, Grup’un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili
nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve finansal yatırımlar)
kullandığı ve bu faaliyetlerinden elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin
nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri
ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde
kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları
içermektedir.
2.4.15 Bölümlere göre raporlama
Faaliyet bölümleri, Grup’un faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili organlara veya kişilere sunulan
iç raporlama ve stratejik bölümlere paralel olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu bölümlere
tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi
amacıyla Grup’un faaliyetlerine ilişkin stratejik karar almaya yetkili organ Grup’un Yönetim Kurulu
olarak tanımlanmıştır. Grup yönetimi faaliyet bölümlerini Yönetim Kurulu’nun stratejik kararlar
alırken değerlendirdiği raporlara göre belirlemektedir.
Grup’un üst düzey yöneticileri faaliyet sonuçlarını iş kolları açısından ve yurt içi ve yurt dışındaki
işletmeleri düzeyinde değerlendirmektedir. Bir faaliyet bölümü, diğer faaliyet bölümlerinden farklı
risk ve faydalara tabi olan ürün ve servislerin üretiminde kullanılan varlık ve faaliyetler grubudur.
Grup’un iş kolları açısından faaliyetleri üç ana bölüm altında toplanmıştır:
 Televizyon ve elektronik cihazlar
 Beyaz eşya
 Diğer
Grup’un coğrafi bölümlere ait faaliyetleri üç ana bölüm altında toplanmıştır:
 Türkiye
 Avrupa
 Diğer
28
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4.16 Netleştirme / mahsup
İçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, konsolide
finansal tablolarda ayrı gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından
birbirine benzeyen kalemler itibariyle toplulaştırılarak gösterilir. İşlem ve olayın özünün mahsubu
gerekli kılması sonucunda, bu işlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların,
değer düşüklüğü düşüldükten sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının
ihlali olarak değerlendirilmez. Şirket’in normal iş akışı içinde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda,
“Hasılat” başlıklı kısımda tanımlanan gelirler dışında elde ettiği gelirler, işlem veya olayın özüne
uygun olması şartıyla, net değerleri üzerinden gösterilir.
2.4.17 Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun
yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya
çıkan düzeltme gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını
etkileyen hususlar olmaları halinde konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanır.
2.5. Önemli muhasebe tahmin ve varsayımları
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve
yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap
dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların
kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve
işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık
gösterebilir. Grup’un önemli muhasebe varsayım ve tahminleri aşağıdaki gibidir:
i. Gelir vergileri:
Nihai vergi tutarına olan etkileri kesinleşmeyen ilgili birçok işlem ve hesaplama normal iş akışı
sırasında gerçekleşmekte olup bu gibi durumlar gelir vergisi karşılığı belirlenmesi sırasında önemli
muhakemelerin kullanılmasını gerektirmektedir. Grup, vergisel olayların sonucunda ödenmesi
tahmin edilen ek vergilerin oluşturduğu vergi yükümlüklerini kayıtlarına almaktadır. Grup’un
önümüzdeki dönemlerde faydalanabileceği mali zararlardan doğan vergi alacaklarının bir kısmı,
söz konusu mali zararların halihazırdaki bilgiler ışığında gelecekteki kullanımlarının kuvvetle
muhtemel olması nedeniyle kayıtlara alınmıştır. Bu konular ile ilgili oluşan nihai vergisel
sonuçların, başlangıçta kaydedilen tutarlardan farklı olduğu durumlarda, bu farklar belirlendiği
dönemlerdeki gelir vergisi karşılığı ve ertelenmiş vergi bakiyelerini etkileyebilecektir (dipnot 23).
29
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
ii. Araziler ile binalar ve yerüstü düzenleri yeniden değerlenmesi
Grup’un arazileri ile binalar ve yerüstü düzenleri, 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle
bağımsız profesyonel değerleme şirketi Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık
A.Ş. tarafından yapılan değerleme çalışmalarında tespit edilen makul değerlerinden konsolide
finansal tablolara yansıtılmıştır (dipnot 13).
Çevrede emsal teşkil edebilecek bir alım/ satımın gerçekleşmemesi nedeniyle ilgili makul değer
hesaplamalarında arazi ve arsalar için emsal karşılaştırma yöntemi, binalar için ise maliyet
yaklaşımı yöntemi kullanılmış olup ilgili yöntem ve varsayımların detayları aşağıdaki gibidir.

Makul değer hesaplamalarında en etkin ve verimli kullanım değerlendirmesi yapılarak
halihazırdaki kullanım amaçları en etkin ve verimli kullanım olarak saptanmış olup araziler
ve arsalar için emsal karşılaştırma yöntemi, binalar için maliyet yaklaşımı yöntemi
kullanılmıştır.

Emsal karşılaştırma yönteminde mevcut pazar bilgilerinden faydalanılmış, bölgede yakın
dönemde pazara çıkarılmış benzer gayrimenkuller dikkate alınarak, pazar değerini
etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlaması yapılmış ve rapora konu arsalar için
ortalama m2 satış değeri belirlenmiştir. Bulunan emsaller, konum, büyüklük, imar durumu,
fiziksel özellikleri gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış, emlak pazarının güncel
değerlendirilmesi için emlak pazarlama firmaları ile görüşülmüş, ayrıca bağımsız
profesyonel değerleme şirketinin mevcut bilgilerinden faydalanılmıştır.

Maliyet yaklaşımı yönteminde ise arsa üzerindeki yatırım maliyetlerinin amortize edildikten
(herhangi bir çıkar veya kazanç varsa eklendikten sonra, yıpranma payının çıkartılması)
sonra arsa değerine eklenmesi ile gayrimenkulün değeri belirlenmiştir. Maliyet yaklaşımı
yönteminde ele alınan bileşenlerden arsa değerinin hesaplanmasında da yukarıda açıklanan
emsal karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır.
Alım/satım işlemlerinin gerçekleşmesi esnasında oluşabilecek değerler, bu değerlerden farklılık
gösterebilir.
Maliyet yaklaşımı yöntemi ile tespit edilen değerler, finansal tablolara ilk yansıtıldığı tarih ve ilgili
dönem sonları itibariyle, TMS 36 “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” standardındaki hükümlere göre,
değer düşüklüğü göstergelerinin olup olmadığı değerlendirilmiş ve değer düşüklüğünün olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır.
30
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 – DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR
Bağlı Ortaklıklar:
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Grup’un önemli bağlı ortaklıklarının detayı
aşağıdaki gibidir:
Konsolide edilen bağlı ortaklıklar
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Vestel Ticaret A.Ş.
Vestel CIS Ltd.
Deksar Multimedya ve Telekomünikasyon A.Ş.
Vestel Iberia SL
Vestel France SA
Vestel Holland BV
Vestel Germany GmbH
Cabot Communications Ltd.
Vestel Benelux BV
Vestel UK Ltd.
Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme A.Ş.
Vestel Trade Ltd.
OY Vestel Scandinavia AB
Intertechnika LLC
30 Eylül 2014
Oy Etkinlik
hakkı
oranı
94,3
100
100
100
99,9
100
99,9
100
100
90,8
100
100
94
100
100
99,9
94,3
100
100
100
99,9
100
99,9
100
100
90,8
100
100
94
100
100
99,9
31 Aralık 2013
Oy Etkinlik
hakkı
oranı
87,7
99,4
100
100
99,9
100
99,9
100
100
90,8
100
100
94
100
100
99,9
87,7
99,4
100
100
99,9
100
99,9
100
100
90,8
100
100
94
100
100
99,9
Grup’un tamamına sahip olmadığı ve önemli kontrol gücü olmayan paylara sahip bağlı ortaklığı
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye ilişkin özet finansal bilgiler aşağıdaki gibidir.
Birikmiş kontrol gücü olmayan paylar
Kontrol gücü olmayan paylara düşen kapsamlı gelir
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
44.633
5.661
81.277
8.965
Bağlı ortaklığın finansal tabloları, Grup’un konsolide finansal tablolarına ilişkin muhasebe
politikaları doğrultusunda maddi duran varlıkların yeniden değerlenmiş değerleri ile ölçümünün
etkilerini içerecek şekilde düzenlenmiştir.
31
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 – DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR (Devamı)
Özet bilanço:
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Net varlıklar
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
1.208.713
520.649
(719.495)
(251.356)
963.168
528.658
(556.330)
(278.014)
758.511
657.482
Özet kapsamlı gelir tablosu:
1 Ocak 30 Eylül
2014
1.735.065
113.525
98.010
1 Ocak 30 Eylül
2013
1.556.085
40.450
42.245
1 Temmuz30 Eylül
2014
615.713
22.112
19.689
1 Temmuz30 Eylül
2013
497.876
14.894
15.951
208.234
37.677
203.418
152.723
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net
nakit
(58.070)
(83.705)
(23.171)
(40.722)
6.361
54.812
(7.104)
(79.481)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
18.040
174.565
25.887
34.671
Hasılat
Vergi öncesi karı
Net dönem karı / (zararı)
Özet nakit akım tablosu:
Faaliyetlerde elde edilen / (kullanılan)
nakit
173.143
Grup’un iştiraklerine ait diğer bilgiler önemlilik arz etmediğinden ayrıca sunulmamıştır.
32.520
32
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Faaliyet bölümleri, Grup’un faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili organlara veya kişilere sunulan iç
raporlama ve stratejik bölümlere paralel olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu bölümlere tahsis
edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla
Grup’un faaliyetlerine ilişkin stratejik karar almaya yetkili organ Şirket’in Yönetim Kurulu olarak
tanımlanmıştır. Grup yönetimi, faaliyet bölümlerini Yönetim Kurulu’nun stratejik kararlar alırken
değerlendirdiği raporlara göre belirlemektedir.
Grup yönetimi Grup risk ve getirilerinin endüstriyel bölümler ve coğrafi bölgelerdeki farklılıklardan
etkilendiğini dikkate alarak; birincil raporlama biçimi olarak endüstriyel bölümleri, ikincil raporlama
biçimi olarak da coğrafi bölümleri kullanmaktadır.
Birincil Raporlama Biçimi – Endüstriyel Bölümler
Televizyon ve
elektronik
cihazlar
1 Ocak -30 Eylül 2014
Satış gelirleri
Satışların maliyetleri
3.356.414
(2.662.806)
Beyaz eşya
Diğer
Toplam
2.132.169
(1.648.931)
1.873
(8.396)
5.490.456
(4.320.133)
1.170.323
Brüt kar
693.608
483.238
(6.523)
Amortisman ve itfa payları
121.839
73.991
6.064
1 Ocak -30 Eylül 2013
Satış gelirleri
Satışların maliyetleri
2.429.294
(1.985.828)
1.959.463
(1.621.381)
11.933
(16.428)
201.894
4.400.690
(3.623.637)
Brüt kar
443.466
338.082
(4.495)
777.053
Amortisman ve itfa payları
105.023
68.593
1.988
175.604
33
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
1 Temmuz-30 Eylül 2014
Satış gelirleri
Satışların maliyetleri
Brüt kar
Amortisman ve itfa payları
1 Temmuz-30 Eylül 2013
Satış gelirleri
Satışların maliyetleri
Brüt kar
Amortisman ve itfa payları
Televizyon ve
elektronik
cihazlar
Beyaz eşya
Diğer
Toplam
1.112.831
(901.887)
755.408
(581.990)
66
(2.503)
1.868.305
(1.486.380)
210.944
173.418
(2.437)
381.925
42.086
25.292
2.612
69.990
Televizyon ve
elektronik
cihazlar
Beyaz eşya
Diğer
Toplam
897.349
(710.004)
700.833
(597.481)
229
(1.358)
1.598.411
(1.308.843)
187.345
103.352
(1.129)
37.157
22.886
289.568
471
60.514
Diğer
Toplam
Bölüm yatırım harcamaları
Televizyon ve
elektronik
cihazlar
1 Ocak -30 Eylül 2014
1 Ocak -30 Eylül 2013
179.875
97.569
Beyaz eşya
66.192
85.947
409
19.781
246.476
203.297
34
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
İkincil Raporlama Biçimi – Coğrafi Bölümler
Bölüm satışları
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Temmuz30 Eylül
2013
Türkiye
Avrupa
Diğer
1.711.215
3.616.453
422.785
1.351.341
2.771.340
477.470
636.458
1.207.738
115.007
435.011
1.011.838
221.239
Bölüm brüt satışlar toplamı
5.750.453
4.600.151
1.959.203
1.668.088
İndirimler (-)
Net satışlar toplamı
(259.997)
5.490.456
(199.461)
4.400.690
(90.898)
1.868.305
(69.677)
1.598.411
1 Ocak -30 Eylül 2014 tarihleri arasında toplam ihracat tutarı 4.039.238 bin TL’dir (1 Ocak – 30 Eylül
2013: 3.248.810 bin TL). İhracat tutarının % 52,38 ’i EUR bazında, % 46,71’i USD, % % 0,91’i diğer para
birimleri bazında gerçekleşmiştir (1 Ocak – 30 Eylül 2013: % 52,40 EUR, % 46,82 USD, % 0,82 diğer).
Bölüm varlıkları, önemli kısmının ve söz konusu bölüm varlıklarını elde etmek için katlanılan maliyetlerin
önemli kısmının Türkiye’de oluşması nedeniyle ayrıca gösterilmemiştir.
35
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 5– NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Kasa
Bankalar
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat
Çek ve senetler
Diğer hazır değerler
Bloke mevduat
691
564
480.405
5.355
8.629
19.829
52.937
220.812
55.243
16.827
14.244
43.288
Nakit ve nakit benzerleri
567.846
350.978
Etkin faiz oranları
30 Eylül 2014
0,50%
10,86%
0,50%
EUR
TL
USD
31 Aralık 2013
0,63%
7,25%
0,92%
DİPNOT 6 – FİNANSAL YATIRIMLAR
Ülke
Oran
30 Eylül 31 Aralık
2014
2013
Tutar
30 Eylül 31 Aralık
2014
2013
Satılmaya hazır finansal yatırımlar:
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Tursoft A.Ş.
Zorlu Endüstriyel Enerji A.Ş.
İzmir Teknoloji Geliştirme A.Ş.
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
< %1
7%
1%
5%
< %1
7%
1%
5%
2.165
11
51
11
2.085
11
51
11
2.238
2.158
36
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 6 – FİNANSAL YATIRIMLAR (Devamı)
Konsolidasyon kapsamı dışında tutulan
bağlı ortaklıklar
Vestel Elektronica SRL
Uts-United Technical Services, S.R.O
Vestel Central Asia
Vestel Electronics Shanghai Trading Co. Ltd
Ülke
Romanya
Slovakya
Kazakistan
Çin
Oran
30 Eylül 31 Aralık
2014
2013
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tutar
30 Eylül 31 Aralık
2014
2013
1.778
1.778
6
6
8.989
8.989
288
288
11.061
Bağlı ortaklık değer düşüklüğü karşılığı (-)
Vestel Elektronica SRL
Vestel Central Asia
11.061
(1.778)
(8.989)
294
(1.778)
(8.989)
294
DİPNOT 7 – FİNANSAL BORÇLAR
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Kısa vadeli finansal borçlar
Kısa vadeli banka kredileri
Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısmı
582.694
225.867
265.296
296.172
808.561
561.468
565.809
438.549
565.809
438.549
Uzun vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli banka kredileri
37
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 7 – FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)
Grup’un kısa vadeli banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
Para birimi
Ağırlıklı
ortalama
etkin yıllık
faiz oranı
- USD
- EUR
- TL
2,96%
1,40%
10,55%
Orijinal tutar
65.562
24.232
363.220
31 Aralık 2013
TL tutar
149.409
70.065
363.220
Ağırlıklı
ortalama
etkin yıllık
faiz oranı
9,53%
Orijinal tutar
265.296
582.694
TL tutar
265.296
265.296
Grup’un uzun vadeli banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
Para birimi
Ağırlıklı
ortalama
etkin yıllık
faiz oranı
- USD
- EUR
- TL
3,93%
2,70%
9,02%
Orijinal tutar
13.422
5.803
178.500
Kısa vadeli kısmı
- USD
- EUR
- TL
Uzun vadeli kısmı
31 Aralık 2013
TL tutar
30.587
16.780
178.500
Ağırlıklı
ortalama
etkin yıllık
faiz oranı
4,29%
5,07%
13,26%
Orijinal tutar
54.499
24.658
107.445
225.867
3,79%
3,51%
11,21%
16.408
52.020
378.005
37.393
150.411
378.005
TL tutar
116.318
72.409
107.445
296.172
3,86%
3,72%
9,20%
28.980
6.524
357.539
61.851
19.159
357.539
565.809
438.549
791.676
734.721
38
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 7 – FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)
Grup’un uzun vadeli banka kredilerinin ödeme planı aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
Bir yılı geçen ve iki yılı geçmeyen
İki yılı geçen ve üç yılı geçmeyen
Üç yılı geçen ve dört yılı geçmeyen
Beş yıl ve üzeri
31 Aralık 2013
417.367
55.250
39.158
54.034
272.697
153.281
12.571
-
565.809
438.549
Grup’un değişken faizli banka kredilerinin toplamı 292.306 bin TL’dir (31 Aralık 2013: 146.473 bin TL).
Grup'un, bilanço tarihi itibarıyla, kredilerinin faiz oranlarındaki değişim riski ve sözleşmedeki yeniden
fiyatlama tarihleri aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
6 ay ve daha kısa
Krediler için verilen teminatlar dipnot 15’ de açıklanmıştır.
31 Aralık 2013
292.306
146.473
292.306
146.473
39
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 8 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
a) İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar
30 Eylül 2014
Vestel Central Asia
UTS- United Technical Services, Spol S.R.O.
Vestel Elektronica S.R.L.
Diğer ilişkili kuruluşlar
Ertelenmiş finansman gideri (-)
31 Aralık 2013
39.893
9.527
13.011
3.380
31.559
4.545
10.691
1.659
65.811
48.454
(40)
65.771
(14)
48.440
b) İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar
ABH Turizm Temsilcilik ve Ticaret A.Ş.
Diğer ilişkili kuruluşlar
Ertelenmiş finansman geliri (-)
30 Eylül 2014
2.722
3.903
31 Aralık 2013
1.476
1.545
6.625
(8)
3.021
(4)
6.617
3.017
40
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 8 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
c) İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar
30 Eylül 2014
4.558
55.000
Z.F.S Financial Services Ireland
Vestel Savunma Sanayi
31 Aralık 2013
4.269
-
59.558
4.269
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Vestel Savunma Sanayi’nden olan TL cinsinden diğer alacakların yıllık faiz
oranı ortalama %12’dir.
d) İlişkili taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar
Z.F.S Financial Services Ireland
Zorlu Holding A.Ş.
70.719
160.623
61.562
81.855
231.342
143.417
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Z.F.S Financial Services Ireland’dan ve Zorlu Holding’ten
olan USD cinsinden diğer alacakların yıllık faiz oranı ortalama %7,5’tir.
e) İlişkili taraflarla yapılan işlemler
1 Ocak 30 Eylül
2014
Satışlar
UTS- United Technical Services, Spol S.R.O.
Zorlu Yapı Yatırım A.Ş
Vestel Electronica S.R.L.
Diğer ilişkili kuruluşlar
1 Ocak - 1 Temmuz- 1 Temmuz30 Eylül
30 Eylül
30 Eylül
2013
2014
2013
7.296
1.531
5.057
4.437
6.582
10.184
1.844
684
2.585
1.747
1.647
2.942
18.321
16.766
6.860
4.589
41
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 8 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
1 Ocak 30 Eylül
2014
Faaliyet giderleri
ABH Turizm Temsilcilik ve Ticaret A.Ş.
Diğer ilişkili kuruluşlar
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Z.F.S Financial Services Ireland
Zorlu Holding A.Ş.
Diğer ilişkili kuruluşlar
1 Ocak - 1 Temmuz- 1 Temmuz30 Eylül
30 Eylül
30 Eylül
2013
2014
2013
14.847
19.310
10.146
9.986
5.526
6.788
4.174
3.385
34.157
20.132
12.314
7.559
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Ocak - 1 Temmuz- 1 Temmuz30 Eylül
30 Eylül
30 Eylül
2013
2014
2013
8.111
52.216
1.904
8.676
11.344
3.003
5.563
41.186
1.790
3.744
828
1.514
62.231
23.023
48.539
6.086
f) İlişkili taraflardan alınan ve ilişkili taraflara verilen kefaletler dipnot 15’te açıklanmıştır.
g) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür
yardımcılarına sağlanan faydalar
30 Eylül2014 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde ödenen maaş ve ücretler toplamı 15.928 bin TL
(1 Ocak -30 Eylül 2013: 14.155 bin TL)’dir.
42
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 9 – TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
30 Eylül 2014
Kısa vadeli ticari alacaklar
Cari hesap alacakları
- İlişkili taraflardan (dipnot 8)
- Diğer taraflardan
Çek ve senetler
Diğer
Ertelenmiş finansman gideri (-)
- İlişkili taraflardan (dipnot 8)
- Diğer taraflardan
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
Kısa vadeli ticari alacaklar toplamı
31 Aralık 2013
65.811
1.325.702
448.381
67.137
48.454
1.314.874
280.860
66.216
1.907.031
1.710.404
(40)
(23.500)
(83.341)
1.800.150
(14)
(14.343)
(68.079)
1.627.968
Uzun vadeli ticari alacaklar
Diğer taraflardan alacaklar
Çek ve senetler
Ertelenmiş finansman gideri (-)
102.657
22.256
(1.925)
95.951
3.919
(488)
Uzun vadeli ticari alacaklar toplamı
122.988
99.382
43
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 9– TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
30 Eylül 2014
Kısa vadeli ticari borçlar
Cari hesap borçları
- İlişkili taraflara (dipnot 8)
- Diğer taraflara
Borç senetleri
- Diğer taraflara
Diğer
Ertelenmiş finansman geliri (-)
- İlişkili taraflara (dipnot 8)
- Diğer taraflara
Kısa vadeli ticari borçlar toplamı
31 Aralık 2013
6.625
3.537.658
3.021
2.807.956
4.244
60
6.337
62
3.548.587
2.817.376
(8)
(4.173)
3.544.406
(4)
(1.741)
2.815.631
DİPNOT 10 – DİĞER ALACAKLAR
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Kısa vadeli diğer alacaklar
KDV alacakları
İlişkili taraflardan alacaklar (dipnot 8)
Verilen depozito ve teminatlar
Diğer çeşitli alacaklar
132.340
59.558
19.213
90.828
120.331
4.269
24.256
97.189
Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)
301.939
(89.376)
246.045
(89.376)
212.563
156.669
44
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 10 – DİĞER ALACAKLAR (Devamı)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Uzun vadeli diğer alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
İlişkili taraflardan alacaklar (dipnot 8)
Diğer çeşitli alacaklar
15.820
231.342
9.374
15.965
143.417
8.278
Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)
256.536
(8.278)
167.660
(8.278)
248.258
159.382
DİPNOT 11 – STOKLAR
30 Eylül 2014
İlk madde ve malzeme
Yarı mamul
Mamul
Ticari mal
Diğer stoklar
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
31 Aralık 2013
985.450
62.126
721.497
86.034
7.108
612.638
44.901
555.833
69.193
1.484
1.862.215
(24.635)
1.284.049
(15.597)
1.837.580
1.268.452
DİPNOT 12 – PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
30 Eylül 2014
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler
Verilen sipariş avansları
Peşin ödenen giderler
Verilen iş avansları
Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler
Sabit kıymet alımları için verilen avanslar
Peşin ödenen giderler
31 Aralık 2013
39.697
23.030
3.303
45.526
13.639
2.112
66.030
61.277
12.879
3.507
4.321
220
16.386
4.541
45
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 13 – MADDİ DURAN VARLIKLAR
1 Ocak
2014
Maliyet / yeniden değerlenmiş değer
Arazi ve arsalar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Özel maliyetler
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Diğer maddi varlıklar
Yapılmakta olan yatırımlar
Birikmiş amortisman
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Özel maliyetler
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Diğer maddi varlıklar
Net kayıtlı değer
İlaveler
Çıkışlar
Yabancı para
çevrim
farkları
30 Eylül
2014
Transfer
163.994
49.190
588.433
120.237
1.401.366
4.938
224.021
849
25.813
90
12.744
3.806
118.402
17
18.921
19.330
(4)
(19)
(20.529)
(134)
(1.537)
-
(2.151)
(1.512)
(18.900)
(19)
(10.914)
(59)
(585)
-
2.578.841
173.310
(22.223)
(34.140)
-
2.695.788
88.439
948.759
2.533
161.767
844
8.919
13.962
5.120
119.238
719
15.590
1
(2)
(13)
(18.901)
(115)
(1.338)
-
(217)
(2.658)
(6)
(6.047)
(50)
(480)
-
-
8.700
11.291
93.553
1.043.049
3.087
175.539
845
1.202.342
163.549
(20.369)
(9.458)
-
1.336.064
1.376.499
177
1.029
28.767
736
87
(30.796)
161.843
47.941
583.287
124.024
1.517.092
5.498
240.907
849
14.347
1.359.724
46
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 13 – MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
1 Ocak
2013
Maliyet
Arazi ve arsalar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Özel maliyetler
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Diğer maddi varlıklar
Yapılmakta olan yatırımlar
Birikmiş amortisman
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Özel maliyetler
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Diğer maddi varlıklar
Net kayıtlı değer
İlaveler
Çıkışlar
Yabancı para
çevrim
farkları
145.069
43.742
492.615
115.886
1.365.043
5.144
209.960
849
24.261
389
3.078
5.314
79.293
1.319
17.579
45.514
(165)
(426)
(35.686)
(36)
(3.014)
-
295
348
5.812
117
6.737
69
760
15
2.402.569
152.486
(39.327)
14.153
84.085
899.839
2.331
148.612
843
4.399
10.365
4.254
109.027
547
16.558
1
(45)
(19)
(34.110)
(24)
(2.714)
-
1.135.710
145.151
(36.912)
1.266.859
Transfer
Düzeltme
701
33.725
64
(34.490)
30 Eylül
2013
(2.260)
(9.656)
(147)
(6.276)
-
145.364
44.479
502.041
118.631
1.439.456
6.349
219.073
849
35.300
-
(18.339)
2.511.542
111
1.795
33
3.405
36
551
-
-
(980)
(8.731)
(85)
(4.384)
-
4.510
12.115
87.373
969.430
2.805
158.623
844
5.931
-
(14.180)
1.235.700
1.275.842
47
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 13 – MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
2013 yılı içerisindeki düzeltmeler Vestel Savunma ve Aydın Yazılım’ın konsolidasyon kapsamından
çıkarılmasına ilişkindir.
1 Ocak – 30 Eylül 2014 dönemi içerisinde, duran varlıklara yapılan önemli ilaveler televizyon ve
elektronik cihazlar fabrikası, birinci ve ikinci buzdolabı fabrikaları, pişirici cihazlar fabrikası, bulaşık
makinesi ve çamaşır makinesi fabrikasına makine, tesis ve cihazlar ile ilgili yapılan yatırımlardan
oluşmaktadır.
Maddi duran varlıklara ilişkin amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:
Ekonomik ömür
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Özel maliyetler
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
5 - 35 yıl
25 - 50 yıl
3 - 10 yıl
2 - 25 yıl
5 - 10 yıl
5 - 14 yıl
Dönem amortisman giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Satılan malın maliyeti
Araştırma ve geliştirme giderleri
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Esas faaliyetlerden diğer giderler (atıl kapasite amortisman gideri)
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
134.921
40.944
15.618
9.408
119.832
33.413
14.586
7.145
1.003
628
201.894
175.604
48
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 14 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1 Ocak
2014
Maliyet
Haklar
Geliştirme maliyetleri
Diğer
Birikmiş itfa payı
Haklar
Geliştirme maliyetleri
Diğer
Net kayıtlı değeri
Birikmiş itfa payı
Haklar
Geliştirme maliyetleri
Diğer
Net kayıtlı değeri
Transfer
30 Eylül
2014
56.895
358.959
67.470
2.244
66.732
4.190
(1.360)
-
(33)
(11)
-
59.106
424.331
71.649
483.324
73.166
(1.360)
(44)
-
555.086
34.602
170.660
47.196
1.964
30.992
5.718
-
(32)
(7)
-
36.534
201.652
52.907
252.458
38.674
-
(39)
-
291.093
230.866
1 Ocak
2013
Maliyet
Haklar
Geliştirme maliyetleri
Diğer
İlaveler
Yabancı para
çevrim
Çıkışlar
farkları
263.993
İlaveler
Yabancı para
çevrim
Çıkışlar
farkları
Transfer
30 Eylül
2013
53.727
293.378
62.952
2.365
45.522
2.924
(1)
(268)
-
283
86
410.057
50.811
(269)
369
-
460.968
31.633
138.935
38.234
1.997
22.937
6.819
(1)
-
272
55
-
33.901
161.872
45.108
208.802
31.753
(1)
327
-
240.881
201.255
87
(87)
-
56.461
338.545
65.962
220.087
49
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 14 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı)
Grup televizyon ve elektronik cihazlar, buzdolabı, split klima, bulaşık makinası, pişirici cihazlar ve çamaşır
makinesi yeni ürün geliştirme projelerine ilişkin yapılan harcamaları söz konusu projelerden ekonomik fayda
elde edebileceği kuvvetle muhtemel olduğundan ve ekonomik fayda ve geliştirme sürecinde yapılan
harcamaların güvenilir bir şekilde ölçülebilir olmasından dolayı maddi olmayan duran varlık olarak
muhasebeleştirilmiştir .
Maddi duran varlıklara ilişkin amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:
Ekonomik ömür
Haklar
Geliştirme maliyetleri
Diğer
2 - 15 yıl
2 - 10 yıl
2 - 15 yıl
DİPNOT 15 –KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR
a) Karşılıklar
30 Eylül 2014
Kısa vadeli borç karşılıkları
Garanti ve montaj giderleri karşılığı
Diğer gider karşılıkları
Dava karşılıkları
Uzun vadeli borç karşılıkları
Garanti gider karşılığı
31 Aralık 2013
88.830
33.181
10.919
82.352
42.064
3.627
132.930
128.043
23.713
21.146
50
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 15 –KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı)
b) Grup tarafından alınan teminatlar
Alınan teminat mektupları, kefaletler, çek ve senetler
30 Eylül 2014
194.162
53.795
739.549
987.506
Teminat mektupları
Çek ve senetler
İpotek ve kefaletler
31 Aralık 2013
166.524
62.230
681.765
910.519
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vestel Ticaret A.Ş., Şirket lehine çeşitli bankalara Şirket’in vadeli
işlemleri ve kullanmış olduğu tüm kredileri için kefalet vermiştir.
c) Grup tarafından verilen teminat, rehin ve ipotekler (“TRİ”)
Grup tarafından verilen TRİ’ler
30 Eylül 2014
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin
toplam tutarı
B. Tam konsolidasyon kapsamında dahil edilen
ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam
tutarı (*)
C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam
tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam
tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Toplam
USD
('000)
EUR
('000)
Toplam TL
değeri
TL
1.641
27.117
63.869
146.015
2.271.748
398.468
2.513.292
8.842.509
-
-
-
-
63.845
-
120.019
265.515
-
-
-
-
63.845
-
120.019
265.515
-
-
-
-
2.337.234
425.585
2.697.180
9.254.039
(*) Tam konsolidasyona dahil ortaklıklar birbirleri lehine çeşitli bankalara Grup’un vadeli işlemleri ve kullanmış
olduğu tüm kredileri için kefalet vermiştir.
51
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 15 –KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı)
Grup tarafından verilen TRİ’ler
31 Aralık 2013
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin
toplam tutarı
B. Tam konsolidasyon kapsamında dahil edilen
ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam
tutarı
C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam
tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam
tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Toplam
USD
('000)
EUR
('000)
Toplam TL
değeri
TL
2.636
25.033
79.184
158.319
2.143.804
413.522
2.271.037
8.060.865
-
-
-
-
64.466
-
87.891
225.481
-
-
-
-
64.466
-
87.891
225.481
-
-
-
-
2.210.906
438.555
2.438.112
8.444.665
Grup’un, iştiraki lehine bankadaki 52.300 bin TL tutarındaki mevduatı bloke olarak tutulmaktadır. Grup’un vermiş
olduğu diğer TRİ ’ lerin Grup’un özkaynaklarına oranı 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle %19’dur (31 Aralık 2013:
%17).
DİPNOT 16 –TAAHHÜTLER
Grup’un bilanço tarihi itibariyle ihracat teşvikleri kapsamında gerçekleştireceği 696.834 bin USD (31 Aralık
2013: 741.733 bin USD) tutarında ihracat taahhüdü bulunmaktadır.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup’un 1.274.328 bin USD, 66.915 bin EUR, 447bin CHF, 153.880 bin RUB
443.814 bin TL alım taahhüdü karşılığında 271.874 bin USD, 513.460 bin EUR, 245.553 bin RUB, 4.702 bin
CHF, 14.107 bin GBP ve 1.301.617 bin TL vadeli döviz satış taahhüdü (31 Aralık 2013 : 888.986 bin USD,
43.975 bin EUR, 389 bin CHF, 198.232 bin TL alım taahhüdü karşılığında 139.657 bin USD, 456.997 bin EUR,
349.499 bin RUB, 1.744 bin CHF, 4.089 bin GBP ve 577.556 bin TL vadeli döviz satış taahhüdü) bulunmaktadır.
52
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 17 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar:
30 Eylül 2014
Personele borçlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
31 Aralık 2013
41.088
13.969
30.677
11.242
55.057
41.919
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar:
30 Eylül 2014
Kıdem tazminatı karşılığı
44.021
31 Aralık 2013
40.262
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş
sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır.
Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve
25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını
alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. İlgili
bilanço tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle 3.438,22 TL/yıl tavanına
tabidir (31 Aralık 2013: 3.254,44 TL/yıl).
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Grup’un çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”),
şirketin yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri
kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında
kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Esas varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır.
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel
oranı ifade eder. Ekli finansal tablolarda karşılıklar, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait
olası yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle
karşılıklar yıllık %6,50 enflasyon oranı ve %11,56 iskonto oranı varsayımına göre, %4,54 (31 Aralık
2013: %4,54) reel iskonto oranı ile hesaplanmıştır.
53
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 18 – DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
30 Eylül 2014
Diğer dönen varlıklar
Devreden KDV
Diğer
Diğer duran varlıklar
Satılmaya hazır duran varlıklar
110.879
6.448
28.847
7.665
117.327
36.512
13.281
9.991
13.281
9.991
30 Eylül 2014
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Alınan avanslar
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek KDV
Diğer
31 Aralık 2013
31 Aralık 2013
119.945
22.086
79.631
14.117
65.599
18.903
20.764
235.779
105.266
DİPNOT 19 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
a) Ödenmiş sermaye
30 Eylül 2014
Her bir hisse için 1 Kr nominal değer
Kayıtlı sermaye tavanı
Çıkarılmış sermaye
1.000.000
335.456
31 Aralık 2013
1.000.000
335.456
54
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 19 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 itibariyle pay sahipleri ve pay oranları aşağıda belirtilmiştir:
Zorlu Holding A.Ş.
BİST’te işlem gören hisse senetleri
Diğer ortaklar
Zorlu Holding A.Ş.
Oran
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
Tutar
30 Eylül 31 Aralık
2014
2013
64,41%
64,41%
216.054
216.054
22,46%
13,13%
22,46%
13,13%
75.355
44.047
75.355
44.047
100%
100%
335.456
335.456
b) Sermaye düzeltmesi farkları
Sermaye düzeltme farkları, Grup sermayesinin enflasyona (31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma
gücünde) göre düzeltilmiş toplam tutarı ile Grup’un enflasyon düzeltmesi öncesindeki sermaye tutarı
arasındaki farkı ifade eder.
Sermaye düzeltmesi farkları
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
688.315
688.315
c) Paylara ilişkin primler
Paylara ilişkin primler hisse senetlerinin piyasa fiyatlarıyla satılması sonucu elde edilen nakit girişlerini
ifade eder. Bu primler özkaynaklar altında gösterilir ve dağıtılamaz. Ancak ileride yapılacak sermaye
artışlarında kullanılabilir.
Paylara ilişkin primler
30 Eylül 2014
102.816
31 Aralık 2013
95.566
55
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 19 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)
d) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler (“Yasal yedekler”)
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine
ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş
sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş
sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında
herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Yasal yedekler
30 Eylül 2014
28.314
31 Aralık 2013
28.314
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
428
438.169
364
443.773
438.597
444.137
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
415.036
(869.155)
119.718
415.036
(774.051)
119.718
(334.401)
(239.297)
e) Değer artış fonları
Finansal varlıklar değer artış fonu
Duran varlıklar değer artış fonu
f) Geçmiş yıllar zararları
Olağanüstü yedekler
Geçmiş yıllar zararları
Diğer özkaynak enflasyon düzeltmesi farkları
56
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 19 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)
g) Kar payı dağıtımı
Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe
giren II-19.1 no’lu Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar.
Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ
kapsamında, asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar
dağıtım politikalarında belirlenen şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar paylarının eşit veya farklı
tutarlı taksitler halinde ödenebilecektir ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden
nakden kar payı avansı dağıtabilecektir.
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında
pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar
aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay
sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için
belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
Öte yandan, Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre kar dağıtımı sonrasında kalan birikmiş karların %5’ine kadar
olan kısmına ilişkin İdare Meclisi Üyelerine tahsisat karşılığı ve İdare Meclisinin tespit ve lüzum
göstereceği hususular için ilave kar dağıtımı veya karın tahsisi yapılabilir.



Genel Kurul tarafından uygun görülmesi halinde Şirket’in bünyesinde TTK’nın 468.
Maddesi’nde belirtildiği şekilde kurulan tesisler için, kar dağıtımı sonrasındaki tutarın
% 3’üne kadar,
İdare Meclisi Üyelerine tahsisat karşılığı ve İdare Meclisinin tespit ve lüzum göstereceği
hususlar için, kar dağıtımı sonrasındaki tutarın %5’ine kadar,
İdare Meclisinin kararlaştıracağı şekilde sosyal yardımlar, prim (kar) ikramiye v.s. için, kar
dağıtımı sonrasındaki tutarın %5’ine kadar, ilave kar dağıtımı veya karın tahsisi yapılabilir.
57
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 20 – HASILAT
1 Ocak 30 Eylül
2014
Yurt içi satış geliri
Yurt dışı satış geliri
Brüt satış geliri
Eksi: Satışlardan indirimler
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Temmuz30 Eylül
2013
1.711.215
4.039.238
1.351.341
3.248.810
636.458
1.322.745
435.011
1.233.077
5.750.453
4.600.151
1.959.203
1.668.088
(259.997)
(199.461)
(90.898)
(69.677)
Net satış geliri
5.490.456
4.400.690
1.868.305
1.598.411
Satışların maliyeti
(4.320.133)
(3.623.637)
(1.486.380)
(1.308.843)
Brüt kar
1.170.323
777.053
381.925
289.568
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Temmuz30 Eylül
2013
DİPNOT 21 – ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
a) Esas faaliyetlerden diğer gelirler:
Ticari işlemlerden kaynaklanan vade
farkı gelirleri
Ticari işlemlerden kaynaklanan kur
farkı gelirleri
Karşılıkların iptali
Diğer gelirler
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
93.468
59.340
36.667
20.589
87.100
1.744
36.162
205.700
8.828
33.052
80.645
292
9.769
139.167
530
7.915
218.474
306.920
127.373
168.201
58
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 21 – ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER (Devamı)
b) Esas faaliyetlerden diğer giderler:
Ticari işlemlerden kaynaklanan vade
farkı ve faiz giderleri
Ticari işlemlerden kaynaklanan kur
farkı giderleri
Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı
Karşılık giderleri
Bağlı ortaklık değer düşüklüğü karşılığı
Diğer giderler
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Temmuz30 Eylül
2013
52.448
37.679
20.931
2.854
145.228
4.416
37.959
36.885
205.465
10.376
8.989
33.998
129.995
1.729
9.435
126.852
7.342
276.936
296.507
162.090
137.048
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Temmuz30 Eylül
2013
DİPNOT 22 – FİNANSMAN GİDERLERİ VE GELİRLERİ
a) Finansman giderleri:
Kambiyo zararları
Türev finansal araçlar giderleri
Faiz giderleri ve komisyon giderleri
Diğer finansman giderleri
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
117.951
163.854
122.773
2.892
127.839
146.609
93.687
4.467
76.775
68.730
50.314
1.084
67.686
56.512
33.063
1.202
407.470
372.602
196.903
158.463
41.405
161.036
11.373
24.395
121.094
9.734
5.902
83.618
4.232
15.879
33.637
2.410
213.814
155.223
93.752
51.926
b) Finansman gelirleri:
Kambiyo karları
Türev finansal araçlar geliri
Faiz gelirleri
59
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 23 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
Kurumlar vergisi karşılığı
Peşin ödenen vergiler
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
21.163
(16.775)
3.707
(2.737)
Kurumlar vergisi karşılığı - net
Net ertelenmiş vergi yükümlüğüne sahip bağlı ortaklıklar
Net ertelenmiş vergi varlığına sahip bağlı ortaklıklar
4.388
(82.022)
42.538
970
(60.141)
41.279
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği
finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu
konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan bağlı
ortaklıklar için ayrı hesaplanmıştır.
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren % 20’dir.
Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak
vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemekte olup karın tamamının
veya bir kısmının temettü olarak;



Gerçek kişilere
Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden istisna veya muaf gerçek ve tüzel kişilere,
Dar mükellef gerçek ve tüzel kişilere,
Dağıtılması halinde %15 Gelir Vergisi Stopajı hesaplanır. Dönem karının sermayeye ilavesi halinde, kar
dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar üçer aylık mali karları üzerinden % 20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci
ayın 10’uncu gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o
yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar
vergisinden mahsup edilir.
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan karların % 75’i,
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi şartı ile vergiden istisnadır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem
kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.
60
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 23 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(Devamı)
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi
incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit
edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
Rusya Federasyonu
Rusya Federasyonu’nda yürürlükte bulunan gelir vergisi oranı %20’dir (2013: %20). Rusya
Federasyonu vergi sistemine göre mali zararlar, gelecekteki vergiye tabi gelirlerden mahsup
edilmek üzere 10 yıl ileriye taşınabilir. Mahsup edilebilecek tutarlar ile ilgili herhangi bir sınırlama
bulunmamaktadır. Öte yandan, Rusya Federasyonu’nda vergi, para ve gümrük mevzuatları çeşitli
yorumlara ve sık sık ortaya çıkan değişikliklere tabidir. Şirket’in işlemlerinde ve faaliyetlerinde
uygulanan mevzuatla ilgili yönetimin yorumu, ilgili bölgesel ve federal otoritelerce değişik
şekillerde yorumlanabilir. Rusya Federasyonu’nda yakın geçmişte yaşanan olaylar, vergi
otoritelerinin mevzuat ile ilgili değerlendirmelerindeki yorumların neticesinde geçmişte onaylanan
işlemlerin ve faaliyetlerin ileriki dönemlerde onaylanmayacağı riskinin mümkün olabileceğini
göstermektedir. Vergiler ile ilgili inceleme vergi incelemesine yetkili makamlarca, istisnai durumlar
söz konusu olmadığı takdirde, son incelemeden önceki üç yılı kapsar. Kimi durumlar altında bu tür
incelemeler daha uzun dönemleri de kapsayabilir.
Grup’un diğer ülkelerdeki bağlı ortaklıklarının vergi sonuçları özet konsolide finansal tablolar açısından
önemlilik teşkil etmemektedir.
1 Ocak – 30 Eylül 2014 ve 2013 hesap dönemlerine ait kapsamlı gelir tablolarında yer alan vergi giderleri
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
Cari dönem kurumlar vergisi gideri
Ertelenen vergi geliri
(20.347)
(10.669)
(2.911)
20.226
Toplam vergi geliri
(31.016)
17.315
61
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 23 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(Devamı)
Ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri
Grup, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK II, 14.1 sayılı Tebliğ ve
yasal finansal tabloları arasındaki farklı değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların
etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, tebliğ ve
vergi kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır.
Geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi alacağı ve yükümlülüğü
için uygulanacak oran %20’dir (31 Aralık 2013:%20).
Bilanço tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin
yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
Kümülatif geçici farklar
Ertelenen vergi
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
(44.021)
(62.960)
(157.710)
(23.325)
(40.262)
(58.230)
(147.920)
(12.244)
8.342
12.592
31.542
4.665
7.697
11.646
29.584
2.449
(13.065)
(24.100)
(101.725)
(9.885)
(51.655)
(105.445)
(68.520)
2.613
4.930
20.345
1.977
10.445
21.089
13.704
85.029
98.591
Ertelenen vergi varlıkları
Kıdem tazminatı karşılığı
Garanti karşılığı
Şüpheli alacak karşılığı
Ticari alacak / borç reeskontu
Stokların kayıtlı değerleri ile vergi
matrahları arasındaki net fark
Türev işlem gider karşılığı
Devreden mali zararlar
Diğer
62
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 23 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(Devamı)
Kümülatif geçici farklar
30 Eylül
2014
Ertelenen vergi
31 Aralık
2013
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
Ertelenen vergi yükümlülükleri
Türev işlem gelir tahakkukları
Maddi ve maddi olmayan duran
varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi
matrahları arasındaki net fark
Maddi duran varlıklar değer artışı
Diğer
69.500
491
(13.900)
(98)
97.510
531.122
22.270
129.250
548.269
7.095
(19.502)
(86.657)
(4.454)
(25.850)
(90.086)
(1.419)
(124.513)
(117.453)
(39.484)
(18.862)
Ertelenen vergi varlıkları / (yükümlülükleri) - net
Ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri net değerinin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
Dönem başı, 1 Ocak
Dönem ertelenmiş vergi geliri
Düzeltme etkisi
Özkaynaklara yansıtılan
Yabancı para çevrim farkları
(18.862)
(10.669)
(12.018)
2.065
(4.714)
20.226
(8.403)
7.963
1.925
Dönem sonu ertelenen vergi
(yükümlülükleri) / varlıkları, net
(39.484)
16.997
63
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 24 – PAY BAŞINA KAZANÇ / (KAYIP)
Hissedarlara ait net kar / (zarar)
Nominal değeri 1 Kr olan payların
ağırlıklı adedi (bin adet)
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Temmuz30 Eylül
2013
78.608
(91.011)
(46.572)
(28.066)
33.546.000
0,23
33.546.000
(0,27)
33.546.000
(0,14)
33.546.000
(0,08)
DİPNOT 25 – TÜREV ARAÇLAR
30 Eylül 2014
Rayiç Değerler
Kontrat
Varlıklar/
tutarı
(Yükümlülükler)
31 Aralık 2013
Rayiç Değerler
Kontrat
Varlıklar /
tutarı
(Yükümlülükler)
Alım satım amaçlı
Vadeli yabancı para işlemleri
Çapraz döviz swap işlemleri
2.142.654
140.000
(15.120)
(17.989)
1.150.045
220.000
(17.971)
(10.191)
Nakit akıma yönelik riskten
korunma amaçlı
Vadeli yabancı para işlemleri
1.408.594
78.509
1.084.704
(23.984)
3.691.248
45.400
2.454.749
(52.146)
DİPNOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Kur riski:
Grup, yabancı para birimi ile yaptığı operasyonları nedeniyle döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Bu
riskin yönetiminde ana prensip, kur dalgalanmalarından en az etkilenecek şekilde döviz pozisyonu
seviyesinin korunmasıdır.
Döviz kuru riskinin yönetilmesinde gerekli olması durumunda türev işlemler de yapılmaktadır. Bu
kapsamda Grup’un asıl olarak tercih ettiği yöntem vadeli döviz işlemleridir.
64
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
30 Eylül 2014
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka
Hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı döviz cinsinden türev araçların
net varlık/(yükümlülük)pozisyonu(19a+19b)
19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı
19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük)
Pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
23. İhracat
24. İthalat
USD
320.071
EUR
252.573
Diğer (TL
karşılığı)
74.876
TL Karşılığı
1.534.575
119.903
2.585
442.559
31.826
117.488
149.314
591.873
1.406.813
78.984
1.485.797
16.408
16.408
1.502.205
2.063
254.636
17
17
254.653
62.469
30.036
92.505
52.020
52.020
144.525
10.395
1.928
87.199
87.199
9.514
9.514
9.514
289.607
7.819
1.832.001
72.528
267.793
340.321
2.172.322
3.396.123
266.841
3.662.964
187.804
187.804
3.850.768
1.002.504
1.274.378
(271.874)
(446.545)
66.915
(513.460)
(67.525)
9.892
(77.417)
769.829
2.909.418
(2.139.589)
(336.417)
10.160
(908.617)
(1.030.405)
110.111
75.757
(1.954.058)
804.523
1.316.840
665.350
147.758
33.870
911
45.400
4.039.238
3.281.078
92.172
65
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
31 Aralık 2013
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka
Hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı döviz cinsindenTürev araçların
Net Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a+19b)
19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı
19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük)
Pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
23. İhracat
24. İthalat
Diğer (TL
karşılığı)
65.704
TL Karşılığı
1.660.897
10.613
272.636
17
17
272.653
36.156
24.658
2
60.816
6.941
6.524
13.465
74.281
15.866
983
82.553
82.553
15.612
15.612
15.612
166.678
4.170
1.831.745
205.741
205.741
2.037.486
2.650.486
188.725
19
2.839.230
20.382
81.010
101.392
2.940.622
749.329
888.986
(139.657)
21.879
(413.022)
43.975
(456.997)
(214.650)
(40.240)
928
(41.168)
26.701
346.213
2.027.423
(1.681.210)
(556.923)
(825.317)
198.355
65.958
(1.113.047)
351.310
1.509.884
1.604.532
226.842
10.566
(52.146)
4.719.954
3.448.860
USD
386.901
56.059
1.493
444.453
96.374
96.374
540.827
1.184.792
54.499
6
1.239.297
28.980
28.980
1.268.277
EUR
262.023
66
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle döviz kuru duyarlılık analizi tabloları aşağıda
gösterilmiştir. Döviz kuru riskinden korunan kısımlar, bilanço dışı türev enstrümanların etkilerini
içermektedir.
30 Eylül 2014
Kar/ Zarar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması kaybetmesi
Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması kaybetmesi
USD'nin TL karşısında %10 değerlenmesi
halinde
USD net varlık/yükümlülüğü
USD riskinden korunan kısım
(234.819)
123.037
234.819
(123.037)
(234.819)
220.666
234.819
(220.666)
USD net etki
(111.782)
111.782
(14.153)
14.153
EUR'un TL karşısında %10 değerlenmesi
halinde
EUR net varlık/yükümlülüğü
EUR riskinden korunan kısım
EUR net etki
31.838
(35.129)
(31.838)
35.129
31.838
(128.245)
(31.838)
128.245
(3.291)
3.291
(96.407)
96.407
7.576
(7.576)
Diğer para birimlerinin TL karşısında %10
değerlenmesi halinde
Diğer para birimleri net varlık/yükümlülüğü
Diğer para birimleri riskinden korunan kısım
Diğer net etki
(579)
6.997
579
(6.997)
7.576
(579)
6.997
(7.576)
579
(6.997)
67
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
31 Aralık 2013
USD'nin TL karşısında %10 değerlenmesi
halinde
USD net varlık/yükümlülüğü
USD riskinden korunan kısım
Kar/ Zarar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması kaybetmesi
Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması kaybetmesi
(176.147)
107.145
176.147
(107.145)
(176.147)
159.561
176.147
(159.561)
USD net etki
(69.002)
69.002
(16.586)
16.586
EUR'un TL karşısında %10 değerlenmesi
halinde
EUR net varlık/yükümlülüğü
EUR riskinden korunan kısım
58.247
(54.306)
(58.247)
54.306
58.247
(121.964)
(58.247)
121.964
3.941
(3.941)
(63.717)
63.717
Diğer para birimleri net varlık/yükümlülüğü
6.596
(6.596)
6.596
(6.596)
Diğer para birimleri riskinden korunan kısım
(2.589)
2.589
(2.589)
2.589
Diğer net etki
4.007
(4.007)
4.007
(4.007)
EUR net etki
Diğer para birimlerinin TL karşısında %10
değerlenmesi halinde
Download

30 eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet konsolide