Doğtaş Kelebek Mobilya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak - 30 Haziran 2014 hesap dönemine ait özet
konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İçindekiler
Sınırlı denetim raporu
Ara dönem konsolide finansal durum tablosu
Sayfa
1
2-3
Ara dönem konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
4
Ara dönem konsolide özkaynak değişim tablosu
5
Ara dönem konsolide nakit akış tablosu
6
Ara dönem konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar
7 - 37
Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu’na
Giriş
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup”
olarak anılacaktır) 30 Haziran 2014 tarihli ilişikteki konsolide finansal durum tablosunun ve 30 Haziran
2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren altı aylık dönemlere ait konsolide kâr veya zarar ve
diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynak değişim tablosunun ve konsolide nakit akış
tablosu ile diğer açıklayıcı dipnotlarının (“ara dönem özet finansal bilgiler”) sınırlı denetimini yürütmüş
bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem özet finansal bilgilerin Kamu Gözetimi Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standardı 34 "Ara Dönem
Finansal Raporlama" Standardı'na (“TMS 34”) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir
biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz
konusu ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.
Sınırlı Denetimin Kapsamı
Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 “Ara Dönem Finansal
Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından
Sınırlı Bağımsız Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı
denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin
sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur.
Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun
olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin
kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi,
denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine
ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Şartlı Sonucun Dayanağı
Grup’un bağlı ortaklıklarından Doğtaş Holand B.V, Doğtaş Bulgaria Eood ve Doğtaş Germany Gmbh
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle konsolidasyon kapsamına alınmayarak satılmaya hazır finansal
varlıklar olarak muhasebeleştirilmiştir. TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı, bağlı
ortaklıkların finansal tablolarının ana ortak ile konsolide edilmesini gerektirmektedir.
Şartlı Sonuç
Sınırlı denetimimize göre Şartlı Sonucun Dayanağı paragrafında belirtilen husus hariç olmak üzere,
ilişikteki ara dönem özet finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34’e uygun olarak
hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited
Sinem Öz Arı, SMMM
Sorumlu Denetçi
19 Ağustos 2014
İstanbul, Türkiye
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle ara dönem
konsolide finansal durum tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Cari dönem
(Sınırlı
denetimden
geçmiş)
Geçmiş dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
(Yeniden
düzenlenmiş
(Not 2.4))
Notlar 30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
1.385.561
72.845
91.726.287
9.402.125
82.324.162
2.095.703
65.087
2.030.616
64.553.263
465.509
6.684.398
2.217.991
4.849.182
61.326.953
8.619.221
52.707.732
1.220.194
1.220.194
59.955.600
424.756
6.050.276
1.508.789
169.201.557
135.335.750
1.014.200
854.200
170.215.757
136.189.950
3.346.234
299.097
141.617
58.294
125.223.316
20.384.344
3.668.266
1.341.697
4.613.733
135.778
141.617
58.900
116.240.262
20.244.280
2.128.643
1.203.740
Toplam duran varlıklar
154.462.865
144.766.953
Toplam varlıklar
324.678.622
280.956.903
Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
4
5
5, 17
5
6
6, 17
6
7
16
8
8
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar
10
Toplam dönen varlıklar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı
5
6
9
10
10
8
16
İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
(2)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle ara dönem
konsolide finansal durum tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Cari dönem
(Sınırlı
denetimden
geçmiş)
Geçmiş dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
(Yeniden
düzenlenmiş
(Not 2.4))
Notlar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
11
11
5
5, 17
5
6
6
6, 17
6
8
87.823.460
8.219.534
39.464.672
39.464.672
3.494.490
968.113
252
967.861
29.472.109
1.384.793
1.384.793
729.017
51.704.653
4.774.306
46.999.735
213.707
46.786.028
3.069.761
650.740
522
650.218
10.586.616
1.149.637
1.149.637
483.911
171.556.188
119.419.359
76.591.654
8.461.024
7.976.621
484.403
2.631.439
7.989.917
82.893.867
7.439.237
6.969.660
469.577
272.240
9.346.969
95.674.034
99.952.313
50.000.000
282.945
(5.367.595)
50.000.000
282.945
(5.367.595)
34.082.660
34.595.871
(180.107)
(17.789.137)
(3.580.366)
376.358
(18.154.727)
(147.621)
Kaynaklar
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Borç karşılıkları
-Diğer kısa vadeli borç karşılıkları
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
12
12
8
Toplam kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Borç karşılıkları
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
-Diğer uzun vadeli borç karşılıkları
Ertelenmiş gelirler
Ertelenen vergi yükümlülüğü
11
13
12
8
16
Toplam uzun vadeli yükümlülükler
Özkaynaklar
Sermaye
Paylara ilişkin primler
Geri alınmış paylar
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş
diğer kapsamlı gelirler ve giderler
-Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kazançları/kayıpları
Yasal yedekler ve birikmiş zararlar
Net dönem (zararı)/ karı
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
15
57.448.400
61.585.231
Toplam özkaynaklar
15
57.448.400
61.585.231
324.678.622
280.956.903
Toplam kaynaklar
İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
(3)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Notlar
Cari dönem
(Sınırlı
denetimden
geçmiş)
1 Ocak –
30 Haziran
2014
1 Nisan –
30 Haziran
2014
Geçmiş dönem
(Sınırlı
denetimden
geçmiş)
(Yeniden
düzenlenmiş
(Not 2.4))
1 Ocak30 Haziran
2013
149.666.741
(97.474.913)
83.291.337
(53.387.154)
114.421.042
(78.730.202)
67.031.698
(47.752.878)
52.191.828
29.904.183
35.690.840
19.278.820
(39.237.342)
(7.504.489)
(749.153)
4.541.659
(5.281.295)
(20.094.206)
(3.900.142)
(368.274)
1.355.258
(3.278.895)
(24.702.648)
(5.217.392)
(623.589)
4.254.327
(3.148.172)
(15.047.825)
(2.930.033)
(322.425)
2.681.105
(836.725)
3.961.208
3.617.924
6.253.366
2.822.917
48.846
(143.046)
5.816.304
(12.487.321)
20.084
(143.046)
5.461.180
(5.214.776)
554.449
(2.044)
1.194.319
(12.657.334)
554.449
(2.044 )
1.153.719
(8.935.425)
(2.804.009)
3.741.366
(4.657.244)
(4.406.384)
1.217.935
106.755
2.868.711
2.850.536
(1.586.074)
3.848.121
(1.788.533)
(1.555.848)
(1.994.292)
(1.261.678)
(2.470.768)
(821.832)
(3.580.366)
2.586.443
(4.259.301)
(2.377.680)
(695.581)
618.716
327.406
841.422
139.116
(123.743)
(65.481)
(168.284)
(556.465)
494.973
261.925
673.138
(4.136.831)
3.081.416
(3.997.376)
(1.704.542)
(0,00017)
0,00012
(0,00085)
(0,00048)
(Yeniden
düzenlenmiş
(Not 2.4))
1 Nisan –
30 Haziran
2013
Sürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)
Brüt kar
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)
Faaliyet karı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi
kar/(zarar)
Vergi gideri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi (gideri) /geliri
16
Sürdürülen faaliyetler net dönem
karı/(zararı)
Durdurulan faaliyetler
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem
zararı
20
Net dönem karı/ (zararı)
Diğer kapsamlı gelir tablosu:
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı
gelirler ve giderler
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kazançları/kayıpları
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı
gelirler ve giderlere ilişkin vergi
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
16
Toplam diğer kapsamlı gelir / (gider)
Toplam kapsamlı gelir /(gider)
Ana ortaklık hissedarlarına ait hisse başına
kazanç / (kayıp)
21
İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
(4)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
konsolide özkaynak değişim tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Kar veya zararda yeniden
sınıflanmayacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirler veya giderler
Maddi duran
Tanımlanmış
varlıklar
fayda planları
yeniden yeniden ölçüm
değerleme
kazançları/
artışları
kayıpları
Sermaye
Paylara
ilişkin
primler
Geri alınmış
paylar
50.000.000
282.945
-
-
-
-
-
30 Haziran 2013 (yeniden düzenlenmiş)
50.000.000
282.945
1 Ocak 2014 bakiyesi
50.000.000
1 Ocak 2013 bakiyesi
Geçmiş yıl zararlarına transfer
Toplam kapsamlı gelir/(gider)
Düzeltme etkisi (Not 2.4)
1 Ocak 2014 (yeniden düzenlenmiş)
Geçmiş yıl zararlarına transfer
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
30 Haziran 2014
Geçmiş yıl
zararları
Net dönem
karı/zararı
Toplam
385.377
(36.788.244)
18.633.517
32.513.595
-
261.925
18.633.517
-
(18.633.517)
(4.259.301)
(3.997.376)
-
-
647.302
(18.154.727)
(4.259.301)
28.516.219
282.945
(5.367.595)
31.906.747
376.358
(18.154.727)
663.551
59.707.279
-
-
-
2.689.124
-
-
(811.172)
1.877.952
50.000.000
282.945
(5.367.595)
34.595.871
376.358
(18.154.727)
(147.621)
61.585.231
-
-
-
(513.211)
-
(556.465)
(147.621)
513.211
-
147.621
(3.580.366)
(4.136.831)
50.000.000
282.945
(5.367.595)
34.082.660
(180.107)
(17.789.137)
(3.580.366)
57.448.400
İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
(5)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
konsolide nakit akış tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Notlar
Cari dönem
(Sınırlı
denetimden
geçmiş)
30 Haziran 2014
Geçmiş dönem
(Sınırlı denetimden
geçmiş) (Yeniden
düzenlenmiş
(Not 2.4))
30 Haziran 2013
20
(2.804.009)
(2.132.250)
(4.657.244)
(2.650.847)
4.677.185
767.101
29.652
263.661
204.433
16.765
(88.475)
(243.308)
(57.355)
9.454
8.148.658
(44.574)
3.567.024
1.320.391
967.340
551.106
56.293
1.823.870
(252.164)
35.918
(158.971)
(552.405)
5.884.210
(12.563)
8.746.938
5.921.958
(30.923.386)
(4.354.353)
(2.882.948)
(4.165.951)
1.081.779
(1.600.545)
(6.735.606)
245.106
21.244.692
(40.753)
(499.053)
(10.717.394)
360.849
458.337
(667.164)
(1.153.449)
(435.562)
(15.199.363)
(10.917.142)
(72.845)
44.574
(14.037.451)
12.563
(6.884.881)
688.300
580.912
(13.377.422)
(6.291.406)
(8.148.658)
39.474.968
(5.633.860)
(579.286)
(5.884.210)
15.789.069
4.127.874
(995.864)
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit
25.113.164
13.036.869
Nakit ve benzerlerinde meydana gelen net değişim
(3.463.621)
(4.171.679)
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zarar
Durdurulan faaliyetler vergi öncesi zarar
Vergi öncesi dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına
getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman gideri
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış
Garanti karşılıkları
Diğer karşılıklardaki değişim
Alacaklar reeskont tutarı
Cari dönem şüpheli alacak karşılığı
Cari dönem şüpheli alacak konusu kalmayan karşılığı
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Borç senetleri reeskontu
Sabit kıymet satış (karı ) / zararı
Faiz gideri
Faiz geliri
13
5
5
5
5
İşletme sermayesinde değişikler öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit
akımı
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki (artış)/azalış
Stoklar
Diğer dönen varlıklar ve peşin ödenmiş giderler
Ticari borçlar, diğer borçlardaki ve çalışanlara sağlanan faydalar
kapsamındaki borçlardaki (azalış) /artış
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Diğer uzun vadeli yükümlülükler ve ertelenmiş gelirler
Ödenen garanti giderleri
Ödenen vergiler
Ödenen kıdem tazminatı
13
Faaliyetlerde kullanılan nakit
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı
Finansal yatırımlardaki değişim
Alınan faizler
Maddi ve maddi olmayan duran varlık/gayrimenkul alımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık/gayrimenkul satışlarından sağlanan
nakit
10
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı
Ödenen faiz
Kısa vadeli mali borçlardaki artış, net
Uzun vadeli mali borçlardaki artış, net
Finansal kiralama borçlarındaki değişim
11
11
11
Dönem başı nakit değerler
4
4.849.182
5.571.100
Dönem sonu nakit değerler
4
1.385.561
1.399.421
İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
(6)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1.
Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu
Şirketin ticari ünvanı:
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. (“Şirket”)
Merkez adresi:
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31/1 B Blok Smart Plaza Kat:4-5 Kavacık, Beykoz İstanbul.
İşlem gördüğü borsa:
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri 1990 yılından beri İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nda (“Borsa İstanbul”) işlem görmektedir. 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle, Şirket’in
halka açıklık oranı %7,90'dır.
Fiili faaliyet konusu:
Ana faaliyet konusu mobilya üretimi ve satışıdır.
Şirket’in üretimi Doğanlı Köyü 9.Km Düzce adresinde ve İdriskoru Köyü Hacıvenez Mevkii No:29 Biga
Çanakkale adresindeki mülkü kendisine ait olan fabrikalarda gerçekleştirilmektedir.
Kelebek Mobilya ve Kontrplak Sanayi Anonim Şirketi, İstanbul’da 1935 yılında kurulmuştur. Kelebek
Mobilya ve Kontrplak Sanayi Anonim Şirketi olan şirket ünvanı 12 Aralık 2003 tarihli Olağanüstü Genel
Kurul kararıyla Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Kelebek Mobilya”) olarak
değiştirilmiş ve 29 Aralık 2003 tarihli 5956 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Şirketin bağlı ortaklığı olan 3K Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş. (“3K”) bünyesinde 2006 yılından
bugüne mobilya ve ticari ürün satışı yapmak üzere satış mağazaları zinciri oluşturulmuştur. Grup,
2013 yılında bağlı ortaklığı 3K’ya ait olan mağazaları (8 adet) bayilere devretmek suretiyle kapatmıştır.
Şirketin diğer bağlı ortaklığı 2K Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin üretim
faaliyetleri 28 Mart 2007 tarihinden itibaren sona erdirilerek üretim imalathanesi kapatılmıştır. Grup,
bağlı ortaklıkları olan pazarlama şirketleri “2K”nın gayri faal olması ve “3K”nın mağazalarını bayilere
devretmek suretiyle kapatması sebebiyle bu iki şirkete ait faaliyetleri durdurulan faaliyet olarak
görmekte ve raporlamaktadır.
Doğ-taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.(“Doğtaş İmalat”), 6 Eylül 2012
tarihinde Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %67’sini satın almıştır (Not 3).
2013 yılı içerisinde Doğtaş İmalat’ın 31 Aralık 2013 tarihinde tespit edilen aktif ve pasifinin bir bütün
halinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 136. maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri,
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18., 19. ve 20. madde hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No. 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri
uyarınca hazırlanan 26 Nisan 2013 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı
hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devralınması suretiyle
birleşme işlemi gerçekleşmiş olup birleşme işlemi 21 Ekim 2013 tarihinde tescil edilmiştir ve Şirket’in
ismi Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.
Şirket’in bağlı ortaklığı Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. (“Doğtaş Pazarlama”) 1996 yılında
kurulmuş ve Türkiye genelinde açmış olduğu şubelerle Şirket tarafından üretilen mobilya ve kanepe
gruplarının ve ticari ürünlerin satışını ve pazarlamasını yapmaktadır. 30 Haziran 2014 tarihi itibari ile
Doğtaş Pazarlama’nın Türkiye genelinde şube sayısı 1’dir. (31 Aralık 2013 - 1 şube).
(7)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1.
Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı)
Finansal tablolar yayınlanmak üzere 19 Ağustos 2014 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmıştır. Genel Kurul’un ve ilgili yasal kuruluşların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal
tabloları ve bu finansal tabloları tashih etme hakkı vardır.
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013
tarihleri itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Pay sahibi
International Furniture B.V.
Davut Doğan
Adnan Doğan
Şadan Doğan
İsmail Doğan
İlhan Doğan
Murat Doğan
Diğer
Toplam
Pay tutarı
30 Haziran 2014
Pay oranı
Pay tutarı
31 Aralık 2013
Pay oranı
96.284.884
16.047.503
16.047.484
16.047.474
16.047.474
16.047.474
16.047.474
16.500.000
%46,06
%7,68
%7,68
%7,67
%7,67
%7,67
%7,67
%7,90
96.284.884
16.047.503
16.047.484
16.047.474
16.047.474
16.047.474
16.047.474
16.500.000
%46,06
%7,68
%7,68
%7,67
%7,67
%7,67
%7,67
%7,90
209.069.767
%100
209.069.767
%100
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in ödenmiş sermaye tutarı 50.000.000
TL’dir.
Grup’un konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları ve faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:
Bağlı Ortaklık
Faaliyet
gösterdiği ülke
Faaliyet konusu
Türkiye
Mobilya satış ve pazarlaması
Bulgaristan
Hollanda
Almanya
Türkiye
Türkiye
Mobilya satış ve pazarlaması
Mobilya satış ve pazarlaması
Mobilya satış ve pazarlaması
Oturma grubu satışı
Mobilya dekorasyon
Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş.
(“Doğtaş Pazarlama”)
Doğtaş Bulgaria Eood (“Doğtaş Bulgaria”) (**)
Doğtaş Holland B.V. (“Doğtaş Holland”) (***)
Doğtaş Germany Gmbh. (“Doğtaş Germany”) (****)
2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (“2K”)
3K Mobilya Dekor. San. ve Tic. A.Ş. (“3K”)
(**)
(***)
(****)
Doğtaş İmalat, 16 Mart 2010 tarihinde Bulgaristan’da mukim 40.000 LEV sermayeli Doğtaş Bulgaria Eood Şirketi’ne
%100 oranında iştirak etmiştir.
Doğtaş İmalat, 20 Eylül 2012 tarihinde Hollanda’da mukim 18.000 Euro sermayeli Doğtaş Holland B.V. Şirketi’ni
kurmuştur. Tek hissedar olarak kurulmuş olan şirketin ödenmiş sermayesi 18.000 Euro’dur.
Doğtaş İmalat, 16 Şubat 2013 tarihinde Almanya’da mukim 25.000 Euro sermayeli Doğtaş Germany Gmbh Şirketi’ni
kurmuştur. Tek hissedar olarak kurulmuş olan şirketin ödenmiş sermayesi 25.000 Euro’dur.
Grup’un bağlı ortaklıklarından Doğtaş Germany, Doğtaş Holland ve Doğtaş Bulgaria konsolide finansal
tablolar açısından önemlilik teşkil etmemeleri sebebiyle konsolidasyon kapsamına alınmayarak
satılmaya hazır finansal varlıklar olarak muhasebeleştirilmiştir.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 1.109 kişidir. (31
Aralık 2013 - 1.118)
(8)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar
2.1
Sunuma ilişkin temel esaslar
Uygulanan muhasebe standartları
İlişikteki ara dönem finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve
28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe
Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye
Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.
Şirket’in 30 Haziran 2014’de sona eren altı aylık döneme ilişkin özet finansal tabloları TMS 34 Ara
Dönem Finansal Raporlama uyarınca hazırlanmıştır. Ara dönem özet finansal tablolar yıllık finansal
tablolarda yer alması gereken tüm bilgileri ve açıklamaları içermez ve Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi
itibariyle hazırlanan yıllık finansal tabloları ile birlikte okunması gerekir.
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararına istinaden finansal tablolardaki tutarları yeniden
ifade etme işleminin uygulanmasını gerektiren objektif koşulların gerçekleşmemiş olması ve SPK’nın
varolan verilere dayanarak ileride de bu koşulların gerçekleşme emarelerinin büyük ölçüde ortadan
kalktığını öngörmesi sebebiyle, finansal tablolar en son 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle TMS 29 uyarınca
(Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) yeniden ifade etme işlemine tabi tutulmuştur.
Dolayısıyla, 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihli bilançolarda yer alan parasal olmayan aktif ve
pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık
2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluşan girişlerin ise nominal değerlerden
taşınmasıyla hesaplanmıştır.
Şirket ve bağlı ortaklıkları, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve finansal tablolarının
hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi
mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı (“Maliye Bakanlığı”) tarafından çıkarılan Tekdüzen
Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Konsolide finansal tablolar, kanuni kayıtlara KGK tarafından
yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli
düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Söz konusu düzeltmeler genel olarak
ertelenmiş vergiler, kıdem tazminatı, maddi varlık amortismanlarının ekonomik ömürlerine ve kısıt
esasına göre ayrılması, karşılıkların muhasebeleşmesi, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardının
uygulanması, belirli maddi duran varlık gruplarının gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirilmesi ve
ticari alacak ve borçların reeskonta tabi tutulmasından oluşmaktadır. Konsolide finansal tablolar
gerçeğe uygun değeri ile gösterilen belirli maddi duran varlık grupları haricinde tarihi maliyet esası baz
alınarak hazırlanmıştır.
Geçerli ve sunum para birimi
Grup bünyesinde yer alan şirketlerin finansal tablolarındaki her bir kalem, şirketlerin operasyonlarını
sürdürdükleri temel ekonomik ortamda geçerli olan para birimi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir
(‘geçerli para birimi’). Ara dönem konsolide finansal tablolar, Şirket’in geçerli para birimi ve Grup’un
sunum para birimi olan TL para birimi kullanılarak sunulmuştur. Konsolidasyon kapsamına alınan bağlı
ortaklıkların geçerli para birimleri TL’dir.
Konsolidasyon esasları
Konsolide mali tablolar Not 1’deki Grup tarafından kontrol edilen şirketlerin finansal tablolarını
kapsamaktadır. Grup içi satış ve alışlar, Grup içi alacaklar ve borçlar ile Grup içi iştiraklerin elimine
edilmesi için gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
(9)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Kontrol, Şirket’in, yatırım yaptığı işletmeyi ancak ve ancak şu göstergelerin tümü birden mevcut
olduğunda sağlanmaktadır; a) Yatırım yaptığı işletme üzerinde güce sahipse, b) Yatırım yaptığı
işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişen getirilere maruz kalmakta veya bu getirilerde hak sahibi ise,
c) Elde edeceği getirilerin miktarını etkileyebilmek için yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücünü
kullanma imkanına sahip ise. Grup ve konsolide edilen bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen önemli
işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında yok edilir. %100’üne sahip olunmayan konsolide bağlı
ortaklıkların, özkaynakları ve net kar / zararındaki üçüncü taraflara ait paylar konsolide mali tablolarda
ana ortaklık dışı pay olarak gösterilmektedir.
Gerekli görülen durumlarda bağlı ortaklıkların mali tablolarını Grup’un uyguladığı muhasebe
prensiplerine uygun hale getirebilmek için düzeltmeler yapılır.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıkların oy
hakları ve etkin ortaklık payları aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Şirket tarafından
sahip olunan
doğrudan
Etkin
ve dolaylı oy hakkı
ortaklık
(%)
payı (%)
Bağlı ortaklık
Doğtaş Pazarlama
2K
3K
%100
%100
%100
%100
%100
%100
31 Aralık 2013
Şirket tarafından
sahip olunan
doğrudan
ve dolaylı oy hakkı
(%)
Etkin
ortaklık
payı (%)
%100
%100
%100
%100
%100
%100
Bağlı ortaklıklara ait bilanço ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş
olup, Şirket’in sahip olduğu payların kayıtlı iştirak değeri, ilgili özkaynak ile karşılıklı olarak
netleştirilmiştir.
Grup, bağlı ortaklık üzerindeki kontrolünü kaybetmesi durumunda, bağlı ortaklığın varlık ve
yükümlülüklerini, kontrol gücü olmayan paylarını ve bağlı ortaklıkla ilgili diğer özkaynak altındaki
tutarları kayıtlarından çıkarır. Kontrolün kaybedilmesinden kaynaklanan kazanç ya da kayıplar kar
veya zarara kaydedilir. Eğer Grup önceki bağlı ortaklığında pay sahibi olmayı sürdürürse bu paylar
kontrolün kaybedildiği gün itibariyle gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür. Sonrasında sahip
olunmaya devam edilen bu paylar, devam eden kontrol etkisinin seviyesine göre, özkaynak yöntemiyle
muhasebeleştirilen yatırım ya da satılmaya hazır finansal varlık olarak muhasebeleştirilir.
Ters birleşme
Doğtaş İmalat’ın, 6 Eylül 2012 tarihinde Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %67’sini
satın alması akabinde 2013 yılı içerisinde Doğtaş İmalat’ın 31 Aralık 2012 tarihinde tespit edilen aktif
ve pasifinin bir bütün halinde, devralınması suretiyle ters birleşme işlemi gerçekleşmiştir. İşlemin bir
ters birleşme sayılması için, özkaynak payları edinilen işletmenin (yasal edinilen) muhasebe amaçları
açısından edinen işletme olması gerekmektedir.
İşlemin bir ters birleşme olarak muhasebeleştirilebilmesi için, muhasebe edinileninin, işletme tanımına
uyması gerekir. Bir ters birleşme sonucunda hazırlanan konsolide finansal tablolar yasal ana ortaklık
(muhasebe edinileni) adı altında sunulmalı ancak, dipnotlarda yasal bağlı ortaklığın (yani muhasebe
anlamda edinen) finansal tablolarının devamı olduğu, muhasebe edineninin yasal sermayesini geriye
dönük olarak muhasebe edinileninin yasal sermayesini yansıtacak şekilde bir düzeltme ile
belirtilmelidir. Söz konusu düzeltme, yasal ana ortaklığın (muhasebe edinileni) sermayesini yansıtmak
için gereklidir. Bu konsolide finansal tablolarda sunulan karşılaştırmalı bilgiler de yasal ana ortaklığın
(muhasebe edinilenin) sermayesini yansıtmak üzere geriye dönük olarak düzeltilmelidir.
(10)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Bu konsolide finansal tablolar, sermaye yapısı dışında, yasal bağlı ortaklığın finansal tablolarının
devamı olarak gösterilir. Bu kapsamda 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Doğtaş İmalat’a ait konsolide
finansal tablolar karşılaştırmalı olarak sunulmuş, yasal ana ortaklık Kelebek Mobilya olmasına karşın
muhasebesel olarak Doğtaş İmalat edinen olarak tanımlanmıştır. Mevcut finansal tablolar sermaye
yapısı dışında Doğtaş İmalat’ın konsolide finansal tablolarının devamı niteliğindedir. 6 Eylül 2012
tarihinden itibaren Doğtaş İmalat, Kelebek Mobilya’yı kontrol ettiği için ters birleşme işleminde ortak
kontrolun varlığı sebebiyle 6 Eylül 2012 tarihinden sonraki dönemlerde konsolide finansal tablolar
Doğtaş İmalat ve Kelebek Mobilya’nın finansal tablolarını içermektedir.
2.2
Muhasebe politikalarında değişiklikler
Grup’un finansal durumu, performansı veya nakit akımları üzerindeki işlemlerin ve olayların etkilerinin
finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu doğuracak nitelikte olması
durumunda muhasebe politikalarında değişiklik yapılır. İsteğe bağlı olarak muhasebe politikalarında
yapılan değişikliklerin önceki dönemleri etkilemesi durumunda, söz konusu politika hep
kullanımdaymış gibi finansal tablolarda geriye dönük olarak uygulanır. Yeni bir standardın
uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, söz konusu standardın şayet varsa
geçiş hükümlerine uygun olarak geriye ya da ileriye dönük olarak uygulanır. Herhangi bir geçiş
hükmünün yer almadığı değişiklikler geriye dönük olarak uygulanır.
Grup, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle arsa, bina, makine, tesis ve cihazların muhasebeleştirilmesinde
yeniden değerleme metodunu uygulamaya başlamıştır.
Yeni ve revize edilmiş Türkiye finansal raporlama standartları
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloların
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle
geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar
ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve performansı
üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki
gibidir:
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması”
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama
alanına açıklık getirmektedir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı
üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler
Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin
ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı
zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi
ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak
tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi
ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Söz
konusu yorum Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir
etkisi olmamıştır.
(11)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
açıklamaları (Değişiklik)
TFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer
düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin
bazı açıklama hükümleri değiştirilmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir
varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir
tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Söz konusu standardın Grup’un finansal
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten
korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)
Standarda getirilen değişiklik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler
sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin
durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Söz konusu standardın Grup’un
finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf
tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna
ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde
gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un
finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Ara dönem özet konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari
raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya
başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni
standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını
etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2012’de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal
varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir.
TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe
uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin
ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi
riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Grup,
standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini standardın diğer safhaları KGK
tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecektir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/
yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Grup konsolide finansal
tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten
sonra yapacaktır.
(12)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
UFRS’ndaki iyileştirmeler
UMSK, Aralık 2013’de ‘2010–2012 dönemi’ ve ‘2011–2013 Dönemi’ olmak üzere iki dizi ‘UFRS’nda
Yıllık İyileştirmeler’ yayınlamıştır. Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen değişiklikler haricinde
değişiklikler 1 Temmuz 2014’den itibaren geçerlidir.
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet
koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar
kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya
zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/
toplulaştırılabilir. İi) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin
faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetici’sine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye
dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler
derhal uygulanacaktır.
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 16.35(a) ve UMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde
yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek
şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa
değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili
bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da UFRS 3’ün kapsamında
olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki
muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
(13)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri
UFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil UMS 39
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak
sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye
dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması
beklenmemektedir.
UMS 19 – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik)
UMS 19’a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları
göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin
söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden
düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu
değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
UFRS 11 – Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)
UMSK, Mayıs 2014’de faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi
muhasebesi ile ilgili rehberlik etmesi için UFRS 11’i değiştirmiştir. Bu değişiklik, UFRS 3 İşletme
Birleşmeleri’nde belirtildiği şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı
edinen işletmenin, bu UFRS’de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, UFRS 3 ve diğer UFRS’lerde
yer alan işletme birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek
olarak, edinen işletme, UFRS 3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer UFRS’lerin gerektirdiği bilgileri
açıklamalıdır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye
dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un
finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
UMS 16 ve UMS 38 – Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması
(UMS 16 ve UMS 38’deki Değişiklikler)
UMSK Mayıs 2014’de UMS 16 ve UMS 38’deki Değişiklikler’i yayınlayarak maddi duran varlıklar için
hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için
hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1
Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı
üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
(14)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
UMSK Mayıs 2014’de UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat ortak standardını
yayınlamıştır. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili
gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata
uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların
(örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır.
UFRS 15, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. UFRS 15’e
geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş
geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler
yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir.
Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri
değerlendirilmektedir.
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler)
UMSK, Haziran 2014’de “taşıyıcı bitkiler”in “UMS 16 - Maddi duran varlıklar” standardı kapsamında
muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yayınladı. Yayınlanan değişiklikte üzüm asması, kauçuk
ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı bitkilerin, olgunlaşma döneminden
sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün verme ömrü süresince tutulduğu
belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra önemli biyolojik dönüşümden
geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı bitkilerin UMS 41 yerine UMS
16 kapsamında muhasebeştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve “maliyet modeli” ya da “yeniden
değerleme modeli” ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı bitkilerdeki ürün ise UMS 41’deki
satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile muhasebeleştirilecektir. Değişiklikler, 1
Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Grup için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu
veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Nihai Standart (2014)
UMSK, Temmuz 2014’te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine
geçecek olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi
aşamalarından oluşan projesi UFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 finansal
varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve
ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında
muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer
düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur.
Buna ek olarak, UFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile
ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal
borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri
sonucunu doğuran “kendi kredi riski” denilen sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi
ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten
korunma modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri
için geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir. Ayrıca, finansal araçların muhasebesi
değiştirilmeden ‘kendi kredi riski ’ ile ilgili değişikliklerinin tek başına erken uygulanmasına izin
verilmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
(15)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Muhasebe politikaları ve tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar
Grup, benzer nitelikteki işlemleri, olayları ve durumları tutarlı olarak finansal tablolara alır, değerler ve
sunar. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem
finansal tabloları yeniden düzenlenir. Grup, muhasebe politikalarını Not 2.2’de ve Not 2.4’te
belirtilenler dışında bir önceki yıl ile tutarlı olarak uygulamıştır.
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.
2.4
Karşılaştırmalı bilgiler ve geçmiş yıl konsolide finansal tabloların yeniden düzenlenmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
3.361.405 TL az kaydedilmiş olan makine, tesis ve cihazların gerçeğe uygun değerini 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle maddi duran varlıkları 3.361.405 TL arttırmak, maddi duran varlıklar yeniden değerleme
artışları hesabını 2.689.124 TL artırmak ve ertelenmiş vergi yükümlülüğünü 672.281 TL arttırmak
suretiyle düzeltilmiştir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 1.013.966 TL az kaydedilmiş olan kullanılmamış izin karşılığı, 31 Aralık
2013 itibariyle çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar hesabını 1.013.966 TL arttırmak,
satışların maliyeti hesabını 627.614 TL, araştırma ve geliştirme giderleri hesabını 27.347 TL,
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabını 186.293 TL, genel yönetim giderleri hesabını 172.711
TL arttırmak ve ertelenmiş vergi yükümlülüğünü 202.793 TL azaltmak suretiyle düzeltilmiştir.
Grup, ters birleşme kapsamında 30 Haziran 2013 konsolide finansal tablolarını Doğtaş İmalat’ın
konsolide finansal tablolarının devamı niteliğinde düzenlemiştir.
2.5
Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük
tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama
dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir.
Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden
geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna
yansıtılmaktadırlar.
Konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve
bilanço tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde
bulundurularak yapılan varsayımlar aşağıdadır:
a)
Kıdem tazminatı yükümlülüğü aktüeryal varsayımlar (iskonto oranları, gelecek maaş artışları ve
çalışan ayrılma oranları) kullanılarak belirlenir.
b)
Grup sabit kıymetlerini doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir şekilde
amortismana tabi tutmuştur. Beklenen faydalı ömür kalıntı değer ve amortisman yöntemi,
tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde
bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
c)
Grup yönetimi aleyhe açılmış davalar ile ilgili olarak hukuk müşavirleri ve uzman görüşleri
doğrultusunda en iyi tahminlerine dayanarak 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tablolarda dava karşılığı ayırmıştır.
(16)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
d)
Grup yönetimi ekli konsolide finansal tablolarda garanti kapsamında yapılan satışlara ilişkin
ürünlerin satıldığı andan itibaren belirli üretim ve diğer kusur oluşumlarına karşı garanti gider
karşılığı ayırmaktadır. Grup garanti karşılığını, geçmiş yıllarda gerçekleşen garanti giderlerini ve
kalan garanti sürelerini göz önünde bulundurarak tespit etmektedir.
e)
Şüpheli alacak karşılıkları, Grup yönetiminin bilanço tarihi itibariyle var olan ancak cari ekonomik
koşullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları
karşılayacağına inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp
uğramadığı değerlendirilirken borçluların geçmiş performansları, piyasadaki kredibiliteleri ve
bilanço tarihinden finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları ile yeniden
görüşülen koşullar da dikkate alınmaktadır.
f)
Stok değer düşüklüğü ile ilgili olarak stokların fiziksel özellikleri ve ne kadar geçmişten geldiği
incelenmekte, teknik personelin görüşleri doğrultusunda kullanılabilirliği belirlenmekte ve
kullanılamayacak olduğu tahmin edilen kalemler için karşılık ayrılmaktadır. Stokların net
gerçekleşebilir değerinin belirlenmesinde de ortalama satış fiyatlarına ilişkin veriler
kullanılmaktadır.
g)
Ertelenmiş vergi aktifi, gelecek yıllarda vergilendirilebilen gelirin oluşmasını muhtemel
olduğunun tespiti halinde kayıtlara alınmaktadır. Vergilendirilebilen gelirin oluşmasını muhtemel
olduğu durumlarda ertelenmiş vergi aktifi indirilebilir geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır.
Vergilendirilebilir gelirin oluşmasını muhtemel olmadığı durumlarda ayrıca mali zararlar
üzerinden de ertelenmiş vergi aktifi hesaplanmamaktadır.
h)
Doğ-taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, 6 Eylül 2012 tarihinde
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %67’sini satın almıştır (Not 3). Bu iktisaba
ilişkin iktisap maliyetlerinin dağıtılmasında maddi ve maddi olmayan varlıkların gerçeğe uygun
değerlerinin tespitinde belirli tahmin ve varsayımlarda bulunulmuştur.
i)
Grup’un 31 Aralık 2013 ve 30 Haziran 2014 tarihlerindeki arsa, bina ve makine, tesis ve
cihazlarının gerçeğe uygun değeri Grup ile ilişkisi olmayan bağımsız bir ekspertiz şirketi ve
mahkemece atanan bilirkişi tarafından Şubat 2014 içerisinde gerçekleştirilen değerlemeye göre
elde edilmiştir.
30 Haziran 2014 tarihli ara dönem konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan varsayımlar
ve tahminler 31 Aralık 2013 tarihinde kullanılan varsayım ve tahminler ile tutarlıdır.
3.
İşletme birleşmeleri
6 Eylül 2012 tarihinde Doğtaş İmalat, mobilya üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet göstermekte
olan Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %67’sini satın almıştır. Grup bu işlem için
34.840.000 TL ödemiştir. Grup, bu işletme birleşmesi ile bir yandan pazarda büyümesine devam
ederken, bir yandan da mobilya sektöründe lider olmayı hedeflemektedir.
Bu satın alma işlemine istinaden Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. bağlı ortaklık olarak TFRS 3,
“İşletme Birleşmeleri” standardı uyarınca satın alma muhasebesi kapsamında muhasebeleştirilmiştir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle söz konusu işletme birleşmesi kapsamında edinilen tanımlanabilir
varlıkların ve üstlenilen tanımlanabilir borçların gerçeğe uygun değerleri tespit edilmiş olup, bu
kalemler konsolide finansal tablolarda 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle raporlanmış geçici tutarların
yeniden düzenlenmesiyle raporlanmıştır.
(17)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Nakit ve nakit benzerleri
Grup’un dönem sonları itibariyle nakit ve nakit benzeri varlıkları aşağıda açıklanmıştır.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Kasa
Banka
-Vadesiz mevduat
-Vadeli mevduat
Kredi kartı alacakları
35.581
1.228.500
1.228.500
121.480
7.430
4.287.789
2.637.789
1.650.000
553.963
Toplam
1.385.561
4.849.182
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle vadeli mevduat hesabı bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013- 1.650.000
TL tutarındaki vadeli mevduat hesaplarının etkin faiz oranı %3,5 olup ortalama vadesi 1 gündür.)
5.
Ticari alacak ve borçlar
Grup’un dönem sonları itibariyle kısa vadeli ticari alacakları aşağıda açıklanmıştır.
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 17)
- Diğer
Alacak senetleri
Kredi kartı alacakları
Alacak reeskontu (-)
Şüpheli ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
Toplam
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
54.842.144
9.402.125
45.440.019
37.699.071
125.140
(940.068)
17.045.401
(17.045.401)
50.996.956
8.619.221
42.377.735
10.142.440
600.560
(413.003)
17.117.111
(17.117.111)
91.726.287
61.326.953
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllar için şüpheli ticari alacaklar karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
Dönem başı bakiyesi
Karşılık iptali
Dönem gideri
17.117.111
(88.475)
16.765
15.072.446
(252.164)
1.823.870
Dönem sonu bakiyesi
17.045.401
16.644.152
Grup’un dönem sonları itibariyle uzun vadeli ticari alacakları aşağıda açıklanmıştır.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Alacak senetleri
Alacak reeskontu (-)
3.505.201
(158.967)
5.095.332
(481.599)
Toplam
3.346.234
4.613.733
(18)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
5.
Ticari alacak ve borçlar (devamı)
Grup’un dönem sonları itibariyle kısa vadeli ticari borçları aşağıda açıklanmıştır.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Ticari borçlar
-İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 17)
-Diğer
Borç senetleri
Borç reeskontu (-)
Diğer ticari borçlar
35.773.674
35.773.674
3.617.028
73.970
43.359.386
213.707
43.145.679
3.622.412
(57.355)
75.292
Toplam
39.464.672
46.999.735
6.
Diğer alacaklar, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ve diğer borçlar
Grup’un dönem sonları itibariyle kısa vadeli diğer alacakları aşağıda açıklanmıştır.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Not 17)
Vergi dairesinden alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Personelden alacaklar
Diğer
65.087
460.371
1.124.969
140.066
305.210
460.371
306.435
89.542
363.846
Toplam
2.095.703
1.220.194
Grup’un dönem sonları itibariyle uzun vadeli diğer alacakları aşağıda açıklanmıştır.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Verilen depozito ve teminatlar
299.097
135.778
Toplam
299.097
135.778
Grup’un dönem sonları itibariyle kısa vadeli diğer borçları aşağıda açıklanmıştır.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Diğer borçlar
-İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar (Not 17)
-Diğer
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
Alınan depozito ve teminatlar
106.553
252
106.301
245.826
615.734
17.355
522
16.833
381.375
252.010
Toplam
968.113
650.740
(19)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
6.
Diğer alacaklar, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ve diğer borçlar
(devamı)
Grup’un dönem sonları itibariyle çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında kısa vadeli borçları
aşağıda açıklanmıştır.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Personele borçlar
Ödenecek sosyal güvenlik primleri
Ödenecek gelir vergisi
2.203.549
881.925
409.016
1.766.685
820.990
482.086
Toplam
3.494.490
3.069.761
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
İlk madde ve malzeme
Yarı mamuller
Mamuller
Ticari mallar
19.092.470
23.306.581
15.859.015
6.295.197
18.404.252
22.529.415
13.019.204
6.002.729
Toplam
64.553.263
59.955.600
7.
Stoklar
Grup’un dönem sonları itibariyle stokları aşağıda açıklanmıştır.
8.
Peşin ödenmiş giderler, ertelenen gelirler, diğer varlık ve yükümlülükler
Grup’un dönem sonları itibariyle kısa vadeli peşin ödenmiş giderleri aşağıda açıklanmıştır.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Verilen sipariş avansları
Gelecek aylara ait giderler
3.815.456
2.868.942
4.107.256
1.943.020
Toplam
6.684.398
6.050.276
Grup’un dönem sonları itibariyle diğer dönen varlıkları aşağıda açıklanmıştır.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Devreden Katma Değer Vergisi
Diğer KDV
İş avansları
Diğer
1.236.048
697.727
279.414
4.802
917.452
422.611
165.455
3.271
Toplam
2.217.991
1.508.789
Grup’un dönem sonları itibariyle uzun vadeli peşin ödenmiş giderleri aşağıda açıklanmıştır.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Gelecek yıllara ait giderler
Verilen duran varlık avansları
3.505.128
163.138
1.885.506
243.137
Toplam
3.668.266
2.128.643
(20)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
8.
Peşin ödenmiş giderler, ertelenen gelirler, diğer varlık ve yükümlülükler (devamı)
Grup’un dönem sonları itibariyle kısa vadeli ertelenen gelirleri aşağıda açıklanmıştır.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Alınan sipariş avansları
Ertelenen gelirler
28.706.073
766.036
9.820.660
765.956
Toplam
29.472.109
10.586.616
Grup’un dönem sonları itibariyle kısa vadeli diğer yükümlülükleri aşağıda açıklanmıştır.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Tecil terkin KDV
6111 sayılı kanun kapsamında yükümlülükler
Diğer yükümlülükler
697.727
31.290
422.611
47.934
13.366
Toplam
729.017
483.911
Grup’un dönem sonları itibariyle uzun vadeli ertelenmiş gelirleri aşağıda açıklanmıştır.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Ertelenmiş kira gelirleri (*)
Ertelenmiş diğer gelirler (**)
233.280
2.398.159
272.240
-
Toplam
2.631.439
272.240
(**)
Gelecek yıllara ait gelirler Grup tarafından 9 yıllığına kiraya verilen akaryakıt ve Lpg istasyonuna
ilişkin ertelenmiş gelirlerden oluşmaktadır.
Bayi desteği ile ilgili ertelenen gelirlerdir.
9.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
(*)
Grup’un finansal yatırımların tamamı satılmaya hazır finansal varlık olarak tasniflenmiş yatırımlardan
oluşmaktadır. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:
Doğtaş Germany
Doğtaş Bulgaria
Doğtaş Holland
İştirak
oranı
30 Haziran 2014
Bilanço net değeri
İştirak
oranı
31 Aralık 2013
Bilanço net değeri
100%
100%
100%
57.605
40.000
44.012
100%
100%
100%
57.605
40.000
44.012
Toplam
141.617
(21)
141.617
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
9.
Satılmaya hazır finansal varlıklar (devamı)
Satılmaya hazır finansal varlıkların borsaya kayıtlı herhangi bir gerçeğe uygun değerinin bulunmadığı
veya gerçeğe uygun değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin uygun olmaması
nedeniyle gerçeğe uygun değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlıkların
kayıtlı değeri elde etme maliyeti tutarından değer düşüklüğü karşılığının çıkarılması suretiyle
değerlenmiştir.
10.
Maddi, maddi olmayan duran varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller ve satılmaya hazır
gayrimenkuller
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren altı aylık hesap dönemi içinde alınan maddi ve maddi olmayan
duran varlıkların tutarı 14.037.451 TL’dir. (30 Haziran 2013 - 6.884.881TL)
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren altı aylık hesap dönemi içinde satılan maddi ve maddi olmayan
duran varlıkların tutarı 237.754 TL’dir. (30 Haziran 2013 -28.507TL)
30 Haziran 2014 itibariyle alınan ve satış amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmış 620.000 TL
tutarında 3 adet gayrimenkul bulunmaktadır (30 Haziran 2013- 125.000 TL).
30 Haziran 2014 itibariyle satılmaya hazır gayrimenkuller şüpheli alacağa dönüşmüş alacaklara
istinaden geçmiş dönemlerde müşterilerden alınan binalardan oluşmaktadır.
Grup yönetiminin amacı gayrimenkullerin kısa süre içerisinde elden çıkarılması yönündedir.
11.
Finansal borçlar
Grup’un dönem sonları itibariyle kısa vadeli finansal borçları aşağıda açıklanmıştır.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Kısa vadeli banka kredileri
87.823.460
51.704.653
Kısa vadeli finansal borçlar
87.823.460
51.704.653
Uzun vadeli finansal kiralama borçlarının kısa vadeli kısmı
Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısmı
1.290.579
6.928.955
1.201.512
3.572.794
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları
8.219.534
4.774.306
Grup’un dönem sonları itibariyle uzun vadeli finansal borçları aşağıda açıklanmıştır.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Uzun vadeli banka kredileri
Uzun vadeli finansal kiralama borçları
76.475.432
116.222
82.109.292
784.575
Uzun vadeli finansal borçlar
76.591.654
82.893.867
(22)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
11.
Finansal borçlar (devamı)
a)
Banka kredilerinin vadeleri aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
0-3 ay
3-12 ay
1-5 yıl
59.093.434
35.658.981
76.475.432
40.858.947
14.418.500
82.109.292
Toplam
171.227.847
137.386.739
Krediler
b)
Banka kredilerinin para birimi cinsi bazında etkin faiz oranları aşağıdaki gibidir;
30 Haziran 2014
TL Krediler
USD Krediler
Orijinal tutarı
TL tutarı
Etkin faiz oranı (%)
44.888.312
59.498.698
44.888.312
126.339.535
%5- %13,5
%1,32-%7,44
Krediler toplamı
171.227.847
31 Aralık 2013
Orijinal tutarı
TL tutarı
Etkin faiz oranı (%)
TL Krediler
USD Krediler
41.033.154
45.145.287
41.033.154
96.353.585
%5- %10,25
%1,35-%8,61
Krediler toplamı
137.386.739
Grup’un dönem sonları itibariyle kısa ve uzun vadeli finansal kiralama borç detayı aşağıdaki gibidir;
30 Haziran 2014
Türü
Finansal kiralama borcu
Tahakkuk etmemiş finansman maliyeti (-)
Vadesi Döviz tutarı
1 yıl
1 yıl
1.410.060
(119.481)
Döviz tipi
Kur
TL
Faiz oranı
%
TL
TL
1
1
1.410.060
(119.481)
%15
%15
Toplam (kısa vadeli)
Türü
Finansal kiralama borcu
Tahakkuk etmemiş finansman maliyeti (-)
1.290.579
Vadesi
Döviz tutarı
Döviz tipi
Kur
TL
Faiz oranı
%
1-2 yıl
1-2 yıl
137.616
(21.394)
TL
TL
1
1
137.616
(21.394)
%15
%15
Toplam (uzun vadeli)
116.222
(23)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
11.
Finansal borçlar (devamı)
31 Aralık 2013
Türü
Finansal kiralama borcu
Tahakkuk etmemiş finansman maliyeti (-)
Vadesi
Döviz tutarı
Döviz tipi
Kur
TL
Faiz oranı
%
1 Yıl
1 Yıl
1.410.060
(208.548)
TL
TL
1
1
1.410.060
(208.548)
%15
%15
Toplam (kısa vadeli)
1.201.512
Türü
Vadesi
Döviz tutarı
Döviz tipi
Kur
TL
Faiz oranı
%
Finansal kiralama borcu
Tahakkuk etmemiş finansman maliyeti (-)
1-2 Yıl
1-2 Yıl
842.646
(58.071)
TL
TL
1
1
842.646
(58.071)
%15
%15
Toplam (kısa vadeli)
12.
784.575
Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler
Kısa vadeli diğer borç karşılıkları
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
398.312
438.111
548.370
383.486
397.732
30.874
337.545
1.384.793
1.149.637
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Garanti gider karşılığı
484.403
469.577
Toplam
484.403
469.577
Garanti gider karşılığı
Dava karşılığı
POS komisyon karşılığı
Diğer borç ve gider karşılıkları
Toplam
Uzun vadeli diğer borç karşılıkları
(24)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
12.
Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı)
Koşullu varlık ve yükümlülükler;
Şarta bağlı olaylar;
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle, Grup’un aktifinde yer alan maddi duran varlıkların üzerinde
78.750.000 USD ve 22.500.000 TL tutarında ipotek mevcuttur (31 Aralık 2013 – 78.750.000 USD ve
22.500.000 TL)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle alınan ve verilen teminatların detayı aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
Verilen teminatlar
Resmi kurumlara verilen teminat mektupları
Satıcılara verilen teminat mektupları
Mahkemelere verilen teminat mektupları
Alıcılara verilen teminat mektupları
Verilen ipotekler
24.948.968
385.709
144.862
775.026
189.717.750
17.303.987
703.994
144.862
1.323.806
190.576.125
Toplam verilen teminatlar
215.972.315
210.052.774
Alınan teminatlar
Bayilerden alınan teminat mektupları
Yurtdışı bayilerinden alınan ipotekler
Yurtiçi bayilerinden alınan ipotekler
Alınan kefaletler
46.986.164
6.456.196
13.555.000
25.634.337
42.797.555
4.033.004
15.254.613
26.034.337
Toplam alınan teminatlar
92.631.697
88.119.509
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Grup’un vermiş olduğu yukarıda yer alan
teminatların tamamı Grup’un kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminatlardır.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’nin 1 kuruş nominal bedelli 19.256.976.700 adet hissesi üzerinde Grup’un kullanmış olduğu
krediye ilişkin olarak rehin bulunmaktadır. Ayrıca Doğtaş Pazarlama şirketi üzerinde de bu krediye
ilişkin ticari işletme rehni bulunmaktadır.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Grup’un maddi duran varlıkları ve stokları üzerindeki sigorta tutarı
sırasıyla 68.324.320 TL ve 35.576.000 TL (31 Aralık 2013 – maddi duran varlıklar 59.496.930 TL,
stoklar 37.005.000TL)’dir.
Grup 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 45.701.145 TL tutarında ciro ettiği çeki borçlarından mahsup
etmek suretiyle netleştirmiştir (31 Aralık 2013 – 36.748.665 TL).
13.
Çalışanlara sağlanan faydalar
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Kıdem tazminatı karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
5.991.744
1.984.877
5.028.115
1.941.545
Toplam
7.976.621
6.969.660
(25)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
13.
Çalışanlara sağlanan faydalar (devamı)
Türk İş Kanunu’na göre, Grup bir senesini doldurmuş olan ve Grup’la ilişkisi kesilen veya emekli olan,
25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için
60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 8
Eylül 1999 tarihindeki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı
geçiş süreci maddeleri bulunmaktadır. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı
kadardır ve bu miktar 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 3.438 TL (31 Aralık 2013 – 3.254 TL) ile
sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, şirketin çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan
Faydalar”), şirketin yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme
yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin
hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Esas varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır.
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen
reel oranı ifade eder. Dönem sonları itibariyle, ekli konsolide finansal tablolarda karşılıklar, çalışanların
emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek
hesaplanır. 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle karşılıklar yıllık %6,0 enflasyon oranı ve %10,34 iskonto
oranı varsayımına göre, %4,09 reel iskonto oranı ile hesaplanmıştır (31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
karşılıklar yıllık %6,0 enflasyon oranı ve %10,34 iskonto oranı varsayımına göre, %4,09 reel iskonto
oranı ile hesaplanmıştır.)
Kıdem tazminatı hareketi aşağıdaki gibidir.
2014
2013
1 Ocak
Faiz gideri
Hizmet maliyeti
Aktüeryal kayıp /kazanç
Ödeme
5.028.115
262.402
504.699
695.581
(499.053)
4.402.707
189.316
1.131.075
(327.406)
(435.562)
30 Haziran
5.991.744
4.960.130
14.
Devlet teşvik ve yardımları
Şirket, Çanakkale ilinin Biga ilçesinde üretim kapasitenin genişletilmesi amacıyla bir üretim tesisi
yatırımına başlamış olup bu yatırımla ilgili Türkiye’de geçerli olan %20 Kurumlar vergisinde %60
oranında indirim, gümrük ve KDV muafiyeti getiren Yatırım Teşvik Belgesine sahiptir.
Bu yatırım Teşvik Belgesiyle, Şirket yatırım tutarının (6.515.000 TL) %30’una eşit olacak
şekilde(1.954.500 TL) Kurumlar Vergisi indirimine hak kazanmıştır. Bu indirim Şirket’in ilgili yatırımdan
sağladığı geliri için geçerli olup bu indirimden yararlanabilmesi için Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre,
ilgili yatırımdan sağlanan gelirin ayrı bir şekilde yasal defterlerinde takip edilmesi gerekmektedir. Ayrı
olarak takip edilemiyorsa yatırıma ilişkin gelir toplam yatırım tutarının toplam sabit kıymetlerine oranı
dikkate alınarak belirlenebilmektedir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, bu teşvik kapsamındaki indirimden yararlanmak için ilgili yasal
mercilerden alınacak onay süreci tamamlanmış olup şirket 283.635 TL Kurumlar Vergisi indiriminden
faydalanmıştır. Şirket 30 Haziran 2014 itibariyle bu indirime ilişkin 1.670.865 TL tutarındaki ertelenmiş
vergi aktifini kayıtlarına almıştır (31 Aralık 2013 – 1.670.865 TL). Ayrıca henüz tamamlanmamış iki
farklı yatırıma ilişkin 2013 yılında almış olduğu yatırım teşvik belgeleri kapsamında 30 Haziran 2014
tarihi itibariyle yapılmış harcamalar üzerinden 602.194 TL tutarında ertelenmiş vergi aktifi kayıtlarına
almıştır ( 31 Aralık 2013 – 97.000 TL)
(26)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
14.
Devlet teşvik ve yardımları (devamı)
Grup ayrıca Turquality Destek Programı kapsamında yurt dışı bayilerine yapmış olduğu masrafların
%50’sine ilişkin teşvik geliri elde etmektedir. Bu gelirler Grup’un teşvik talepleri ile ilgili olarak yetkililer
tarafından onaylandığı zaman tahakkuk esasına göre gerçeğe uygun değer ile muhasebeleştirilir. 30
Haziran 2014 yılı içerisinde elde edilen 859.885 TL tutarındaki teşvik geliri diğer gelir hesabı altında
muhasebeleştirilmiştir (30 Haziran 2013 – 673.529 TL).
15.
Özkaynaklar
Şirket’in 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları
tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:
Pay sahibi
International Furniture B.V.
Davut Doğan
Adnan Doğan
Şadan Doğan
İsmail Doğan
İlhan Doğan
Murat Doğan
Diğer
Toplam
Ters birleşme sermaye farkları
Pay tutarı
30 Haziran 2014
Pay oranı
Pay tutarı
31 Aralık 2013
Pay oranı
96.284.884
16.047.503
16.047.484
16.047.474
16.047.474
16.047.474
16.047.474
16.500.000
%46,06
%7,68
%7,68
%7,67
%7,67
%7,67
%7,67
%7,90
96.284.884
16.047.503
16.047.484
16.047.474
16.047.474
16.047.474
16.047.474
16.500.000
%46,06
%7,68
%7,68
%7,67
%7,67
%7,67
%7,67
%7,90
209.069.767
%100
209.069.767
%100
(159.069.767)
(159.069.767)
50.000.000
50.000.000
Ödenmiş sermaye
Şirket’in 26 Haziran 2007 tarih ve 6838 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil edildiği üzere
80.000.000 TL olan kayıtlı sermayesi 2013 yılı içerisinde 209.069.767 TL’ye yükseltilmiştir.
Şirket’in 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle tarihsel ödenmiş sermaye tutarı
50.000.000 TL olup, her biri 1 Kuruş itibari kıymette 20.906.976.700 adet hisseden meydana gelmiştir.
Kayıtlı sermaye ile ödenmiş sermaye arasındaki 159.069.767 TL tutarındaki kısım 2013 yılı içerisinde
Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2012 tarihinde
tespit edilen aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralınması ile gerçekleşen birleşme işleminden
karşılanmıştır.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden imtiyazlı hisse senedi
bulunmamaktadır.
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanmış
olan yasal finansal tablolarda tutulan yedeklerin tutarları aşağıdaki gibidir :
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Emisyon primi
Birikmiş geçmiş yıllar zararları
Dönem karı / (zararı), vergi sonrası
(27)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
607.177
955.943
282.945
(14.887.235)
(2.330.514)
607.177
955.943
282.945
(13.127.580)
(1.759.681)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
16.
Vergi varlık ve yükümlülükler
Grup’un vergi gideri (veya geliri) cari dönem kurumlar vergisi gideri ile ertelenmiş vergi giderinden
(veya geliri) oluşmaktadır.
1 Ocak –
30 Haziran 2014
1 Ocak –
30 Haziran 2013
Cari dönem yasal vergi karşılığı (-)
-sürdürülen faaliyetler
-durdurulan faaliyetler
Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri
Dönem karına yansıtılan
-sürdürülen faaliyetler
-durdurulan faaliyetler (Not 20)
Diğer kapsamlı gelir/(gidere) yansıtılan
-sürdürülen faaliyetler
-durdurulan faaliyetler
-
-
1.355.893
1.217.935
137.958
139.116
139.116
-
3.048.790
2.868.711
180.079
(65.481)
(67.392)
1.911
Toplam vergi gelir / (gideri)
1.495.009
2.983.309
i)
Cari dönem yasal vergi karşılığı:
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği finansal
tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide
finansal tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için
ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Türkiye’de kurumlar vergisi oranı 2014 yılı için %20’dir (2013-%20). Kurumlar vergisi oranı, kurumların
ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi
yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin
indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır.
Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli konsolide finansal
tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Vergi karşılığı
Peşin ödenen vergiler
(465.509)
1.516.645
(1.941.401)
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar(-)/ vergi yükümlülüğü
(465.509)
(424.756)
Türkiye’deki geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanıp tahakkuk ettirilmektedir. Buna uygun
olarak Grup’un 2014 yılı kazançlarının geçici vergi döneminde vergilendirilmesi aşamasında kurum
kazançları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanmıştır.
Türk vergi hukukuna göre, zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek
üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan
karlardan düşülemez.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca, Kurumlar Vergisi, mükellefin beyanı üzerine tarh
olunur. Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü
bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 25 Nisan tarihine kadar
vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan
muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilirler.
(28)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
16.
Vergi varlık ve yükümlülükler (devamı)
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki
şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı
hesaplanması gerekmektedir. 23 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2006/10731 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir vergisi stopaj oranı %10’dan %15’e çıkarılmıştır.
ii)
Ertelenmiş vergi:
Grup, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, finansal durum tablosu kalemlerinin TFRS
finansal tabloların hazırlama ilkeleri ve yasal finansal tabloları arasındaki farklı değerlendirilmelerin
sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici
farklar genellikle gelir ve giderlerin, TFRS’de belirtilen finansal tabloların hazırlanma ilkeleri ve vergi
kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesine yol açar. 30 Haziran 2014 ve
31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin
yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
Yatırım teşvik indirimi
Şüpheli alacak karşılığı
İzin karşılığı
Stoklar
Alacak reeskontu
Kıdem tazminatı karşılığı
Garanti karşılıkları
Dava karşılığı
Zarar üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi
Gelecek aylara/yıllara ait giderler
Diğer
Varlık
30 Haziran 2014
Yükümlülük
Varlık
31 Aralık 2013
Yükümlülük
2.370.059
1.502.805
396.975
638.935
219.806
1.198.349
176.543
87.622
1.781.537
-
(14.597.672)
(414.440)
(8.739)
1.767.865
1.509.224
388.309
649.020
178.920
1.005.623
170.613
79.546
1.245.400
-
(14.635.805)
(439.031)
(62.913)
8.372.631
(15.020.851)
6.994.520
(15.137.749)
Ertelenen vergi varlığı/(yükümlülüğü), net(*)
Ertelenen vergi varlığı, net
Ertelenen vergi (yükümlülüğü), net
(*)
(6.648.220)
(8.143.229)
1.341.697
1.203.740
(7.989.917)
(9.346.969)
Yukarıdaki tabloda nette 6.648.220 TL (31 Aralık 2013- 8.143.229 TL) ertelenmiş vergi yükümlülüğü olarak
görünen tutar bilançoda ayrı olarak görünen Doğtaş Pazarlama’nın 1.341.697 TL (31 Aralık 20131.203.740 TL) tutarındaki ertelenmiş vergi aktifi ile Şirket’in 7.989.917 TL (31 Aralık 2013- 9.346.969 TL)
tutarındaki ertelenmiş vergi yükümlülüğünün netidir.
Ertelenmiş vergi hareket tablosu aşağıda sunulmuştur:
Ertelenen vergi varlığı/(yükümlülüğü),net
1 Ocak
Gelir tablosu ile ilişkilendirilen cari dönem ertelenen vergi geliri/( gideri)
sürdürülen faaliyetler
durdurulan faaliyetler
Diğer kapsamlı gelir ile ilişkilendirilen cari dönem ertelenen vergi geliri/(gideri)
30 Haziran
(29)
1 Ocak –
30 Haziran
2014
1 Ocak –
30 Haziran
2013
(8.143.229)
(3.740.062)
1.217.935
137.958
139.116
2.868.711
180.079
(65.481)
(6.648.220)
(756.753)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.
İlişkili taraf açıklamaları
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle ticari mal ve mamül satışlarından doğmaktadır ve
teminatsızdır.
a)
İlişkili taraflarla borç ve alacak bakiyeleri:
Ticari
alacaklar
30 Haziran 2014
Alacaklar
Ticari
olmayan
alacaklar
Ticari
borçlar
Borçlar
Ticari
olmayan
borçlar
Doğtaş Mob. Orm. Ürün. Paz. Ltd. Şti. (2)
Doğtaş Holland B.V. (1)
Doğtaş Bulgaria Eood (1)
Doğtaş Germany Gmbh (1)
Şahıs ortaklar(3)
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. (2)
Gyd Gayr.Yatırım Danışmanlık Enerji Ve İnş. A.Ş. (2)
Çatalkaya Elektrik Üretim San.Ve Tic.A.Ş. (2)
Doğan Tepe Enerji Madencilik Tarım San.Ve Tic.A.Ş. (2)
Kocatepe Arslanlar Elektrik Üretim A.Ş. (2)
Murat Enerji Madencilik Tarım San.Ve Tic.A.Ş. (2)
Pegai Enerji Madencilik Tarım San. Ve Tic.A.Ş. (2)
Rüzgar Tepe Elektrik Üretim A.Ş. (2)
Sarıkaya Karaburun Elektrik Üretim San.Ve Tic.A.Ş. (2)
Diğer ilişkili taraflar
4.500.423
1.715.425
3.127.134
26.862
1.650
16.600
1.841
1.841
1.841
1.841
1.841
1.841
1.841
1.144
65.087
-
-
252
Toplam
9.402.125
65.087
-
252
Ticari
alacaklar
Alacaklar
Ticari
olmayan
alacaklar
Ticari
borçlar
Borçlar
Ticari
olmayan
borçlar
Doğan Kent Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (2)
International Furniture B.V. (3)
Doğtaş Holland B.V. (1)
Doğtaş Bulgaria Eood (1)
Doğtaş Germany Gmbh (1)
Biga Özel Eğitim ve Sağlık Hizm. Tur. Gıda San. ve Tic. A.Ş. (2)
Şahıs ortaklar(3)
Diğer ilişkili taraflar
4.256.795
1.680.697
2.613.939
5.048
34.046
28.696
-
213.707
-
522
Toplam
8.619.221
-
213.707
522
Mal ve
hizmet alışları
Faiz
Diğer
Toplam
Doğan Kent Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (2)
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş
Doğan Çiftlik Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. (2)
Şadan Doğan (3)
İsmail Doğan (3)
1.062.854
54.415
416
521
-
473
-
1.062.854
54.415
473
416
521
Toplam
1.118.206
-
473
1.118.679
31 Aralık 2013
b)
İlişkili taraflardan alımlar ve ilişkili taraflara satışlar
İlişkili taraflardan alışlar aşağıdaki gibidir;
30 Haziran 2014
İlişkili taraflar
(1) Satılmaya hazır finansal varlıklar
(2) Şahıs ortakların direk ya da dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler
(3) Ortaklar ve Doğan ailesi üyeleri
(30)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.
İlişkili taraf açıklamaları (devamı)
30 Haziran 2013
Mal ve
hizmet alışları
Faiz
Diğer
Toplam
Doğan Kent Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.(2)
Biga Özel Eğitim ve Sağlık Hizm. Tur. Gıda San. ve Tic. A.Ş. (2)
Doğan-Çiftlik Tar. Hayv. Gıda San.ve Tic. A.Ş. (2)
Diğer
576.221
5.744
2.491
-
-
16.100
576.221
5.744
2.491
16.100
Toplam
584.456
-
16.100
600.556
Mal ve
hizmet satışları
Faiz geliri
Diğer
gelirler
Toplam
Dogtas Holland (1)
Doğtaş Germany (1)
Doğtaş Bulgaria Eood (1)
Gyd Gayr.Yatırım Danışmanlık Enerji Ve İnş. A.Ş. (2)
Dogan Kent Elektrık Enerjisi Toptan Satış A.S. (2)
Davut Doğan (3)
Adnan Doğan (3)
Şadan Doğan (3)
İsmail Doğan (3)
İlhan Doğan (3)
106.808
219.571
4.071
9.055
8.462
1.784
339
8.525
-
669
394
324
-
106.808
219.571
4.071
669
394
9.055
8.786
1.784
339
8.525
Toplam
358.615
-
1.387
360.002
Mal ve
hizmet satışları
Faiz geliri
Diğer
gelirler
Toplam
Dogtas Holland (1)
Doğtaş Germany (1)
Doğtaş Bulgaria Eood (1)
Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. (2)
Adnan Doğan (3)
GYD Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Enerji Maden İnş. A.Ş (2)
İsmail Doğan (3)
Şadan Doğan (3)
Biga Özel Eğitim ve Sağlık Hizm. Tur. Gıda San. Ve Tic A.Ş. (2)
Doğan Kent Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.(2)
Diğer
354.039
227.454
55.356
18.554
2.972
2.520
2.373
1.186
181
2.559
-
307
151
1.560
392
10.920
354.039
227.454
55.356
18.861
2.972
2.671
2.373
2.746
181
392
13.479
Toplam
667.194
-
13.330
680.524
İlişkili taraflardan alımlar
İlişkili taraflara satışlar aşağıdaki gibidir;
30 Haziran 2014
İlişkili taraflar
30 Haziran 2013
İlişkili taraflara satışlar
(1) Satılmaya hazır finansal varlıklar
(2) Şahıs ortakların direk ya da dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler
(3) Ortaklar ve Doğan ailesi üyeleri
c)
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle 1.011.939 TL’dir (30
Haziran 2013 – 665.170 TL).
(31)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
18.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi
Grup’un maruz kaldığı riskler
Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki, faiz oranındaki değişiklikler ve diğer risklere maruz
kalmaktadır. Grup ayrıca finansal araçları elinde bulundurma nedeniyle karşı tarafın anlaşmanın
gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır.
Grup düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari yılda
Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri
nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.
Grup’un hammaddelerinin bir kısmı yurtdışı kaynaklıdır. Bu nedenle Grup’un üretim maliyetleri önemli
oranda döviz kuruna duyarlıdır. Dövizin arttığı dönemlerde maliyet artışının rekabet şartları nedeniyle
satış fiyatlarına yansıtılamaması halinde Grup’un kar marjlarında önemli oranda azalma oluşturması
muhtemeldir.
Kur riski ve yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Grup, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası’na çevriminde kullanılan kur oranlarının
değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve
pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır.
Grup, esas olarak döviz tevdiat hesapları, döviz cinsinden alacak ve borçları nedeniyle kur riskine
maruz kalmaktadır.
(32)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
18.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Döviz pozisyonu tablosu
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar toplamı (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar toplamı (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yük.
13. Kısa vadeli yük. toplamı (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16a. Parasal olan diğer yük.
16b. Parasal olmayan diğer yük.
17. Uzun vadeli yük. toplamı (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı türev araçlarının net varlık/ (yükümlülük)
pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yük. Tutarı
20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / (yükümlülük)
pozisyonu (1+2a+3+5+6a-10-11-12a-12b-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam
gerçeğe uygun değeri
23. İhracat
24. İthalat
TL Karşılığı
32.528.506
72.827
596.653
33.197.986
-
USD
2.492.435
443
200.111
2.692.989
-
Euro
9.418.054
24.858
59.385
9.502.297
-
33.197.986
(2.953.298)
(49.864.103)
(1.021.913)
(53.839.314)
(76.475.432)
(76.475.432)
(130.314.746)
2.692.989
(1.119.740)
(23.483.142)
(296.341)
(24.899.223)
(36.015.556)
(36.015.556)
(60.914.779)
(97.116.760)
Cari Dönem
GBP Diğer
-
TL Karşılığı
37.836.827
2.968
37.839.795
USD
4.773.534
9
4.773.543
Euro
9.415.520
1.004
9.416.524
-
-
Önceki Dönem
GBP
Diğer
-
-
-
-
-
9.502.297
(199.053)
(135.780)
(334.833)
(334.833)
-
-
37.839.795
(7.364.295)
(14.244.585 )
(21.608.880)
(82.109.001)
(82.109.001)
(103.717.881)
(58.221.790)
9.167.464
-
- (65.878.086) (40.920.562 )
7.307.567
-
-
(97.116.760)
(58.221.790)
9.167.464
-
- (65.878.086) (40.920.562 )
7.307.567
-
-
26.859.688
5.505.473
2.747.116
431.108
7.270.812
1.587.212
8.165.599
961.400
-
-
(33)
23.995.183
3.071.593
4.773.543
9.416.524
(548.818) (2.108.957)
(6.674.125)
(7.222.943) (2.108.957)
(38.471.162)
(38.471.162)
(45.694.105) (2.108.957)
1.812.825
372.548
-
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
18.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Aşağıdaki tabloda 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup’un bilançosundaki net
döviz pozisyonunun döviz kurlarındaki değişimlerle ulaşacağı durumlar özetlenmiştir.
30 Haziran 2014
Değer
Değer
kazanması kaybetmesi
31 Aralık 2013
Değer
Değer
kazanması kaybetmesi
USD kurunun %10 değişmesi halinde:
USD net Etki
(12.362.815)
12.362.815
(8.733.676)
8.733.676
Euro kurunun %10 değişmesi halinde:
Euro net etki
2.651.139
(2.651.139)
2.145.867
(2.145.867)
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Grup, finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve
uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Fakat piyasa bilgilerini değerlendirip gerçeğe
uygun değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirir. Sonuç olarak burada sunulan
tahminler, Grup’un cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi olmayabilir.
Finansal varlıklar - Kısa vadeli olmalarından ve önemsiz kredi riskine tabi olmalarından dolayı nakit
ve nakit eşdeğeri varlıklar ile tahakkuk etmiş faizleri ve diğer finansal varlıkların taşınan değerlerinin
gerçeğe uygun değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. Ticari alacakların şüpheli alacaklar karşılığı
düşüldükten sonraki taşınan değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.
Finansal yükümlülükler - Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin, kısa vadeli olmasından
dolayı, gerçeğe uygun değerlerin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir. Banka kredileri iskonto
edilmiş maliyet ile ifade edilir ve işlem maliyetleri kredilerin ilk maliyetine eklenir. Uzun vadeli USD
cinsinden banka kredilerinin faiz oranları değişen piyasa koşulları dikkate alınarak güncellendiği için
bu kredilerin gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değeri ifade ettiği düşünülmektedir. Kısa vadeli
sabit faizli TL kredilerinin ise vadelerinin kısa olması nedeniyle taşınan değerlerinin gerçeğe uygun
değeri yansıttığı varsayılmaktadır.
19.
Raporlama döneminden sonraki olaylar
Yoktur.
(34)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
20.
Durdurulan faaliyetler
1 Ocak – 30 Haziran 2014 ve 1 Ocak – 30 Haziran 2013 hesap dönemlerine ait durdurulan faaliyetlere
ilişkin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
30 Haziran 2014
1 Ocak –
30 Haziran 2013
Brüt kar
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)
392.003
(752.431)
(426.561)
584.403
(1.819.738)
683.568
(2.135.453)
(525.358)
518.765
(695.635)
Durdurulan faaliyetler faaliyet karı /(zararı)
(2.022.324)
(2.154.113)
84.746
(194.672)
4.729
(501.463)
(2.132.250)
(2.650.847)
137.958
180.079
(1.994.292)
(2.470.768)
-
(9.557)
1.911
(1.994.292)
(2.478.414)
Durdurulan faaliyetler
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Finansal gelirler
Finansal giderler(-)
Durdurulan faaliyetler vergi öncesi zarar
Vergi gelir/ (gideri)
Durdurulan faaliyetler net dönem zararı
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında hesaplanan aktüeryal
kayıplar
Vergi etkisi
Toplam kapsamlı gider
(35)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
20.
Durdurulan faaliyetler (devamı)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle durdurulan faaliyetlere ilişkin varlık ve
yükümlülüklerin detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari ve diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
316.436
844.387
2.123.871
62.479
370.123
1.372.688
3.554.564
58.989
Toplam dönen varlıklar
3.347.173
5.356.364
Ticari ve diğer alacaklar
Maddi duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar
19.887
2.832.864
1.341.697
6.593
20.601
3.220.667
1.203.740
67.585
Toplam duran varlıklar
4.201.041
4.512.593
Toplam varlıklar
7.548.214
9.868.957
Finansal borçlar
Ticari ve diğer borçlar
Borç karşılıkları
1.489.142
1.266.549
146.212
1.404.227
1.336.145
177.086
Kısa vadeli yükümlülükler
2.901.903
2.917.458
Finansal borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
116.114
55.089
784.467
89.964
Uzun vadeli yükümlülükler
171.203
874.431
Toplam yükümlülükler
3.073.106
3.791.889
Durdurulan faaliyetlere ilişkin net varlıklar
4.475.108
6.077.068
21.
Hisse başına kar
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren yıllar için Şirket hisselerinin ağırlıklı
ortalaması ve birim hisse başına kazanç hesaplamaları aşağıdaki gibidir (nakit artışların bedelsiz hisse
içermediği varsayılmıştır):
Tedavüldeki hisse senedinin ağırlıklı
ortalama adedi
Sürdürülen faaliyetler net kar/zarar (-)
Net kar/zarar (-)
Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına
kazanç/(kayıp) (kuruş)
Hisse başına kazanç/ (kayıp) (kuruş)
1 Ocak30 Haziran
2014
1 Nisan30 Haziran
2014
1 Ocak30 Haziran
2013
1 Nisan30 Haziran
2013
20.906.976.700
20.906.976.700
5.000.000.000
5.000.000.000
(1.586.074)
(3.580.366)
3.848.121
2.586.443
(1.788.533)
(4.259.301)
(1.555.848)
(2.377.680)
(0,00008)
(0,00017)
0,00018
0,00012
(0,00036)
(0,00085)
(0,00031)
(0,00048)
(36)
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı)
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
21.
TMS açıklama zorunluluklarına ek açıklamalar:
Grup, TMS uyarınca hazırlanması zorunlu mali tablolar ve açıklamalarına ek olarak, Grup
performansını, arızi olduğunu düşündüğü ve tekrarlamayacak gelir / gider kalemlerinin ve provizyon
olarak kayıtlara alındığı için nakit akımı gerektirmeyen bazı gelir tablosu kalemlerinin etkilerini de
arındırarak hesapladığı Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr (“FVAÖK”) ile takip etmektedir. Aşağıda,
bu şekilde hesaplanan FVAÖK tutarları, TMS gereklerine ek olarak analiz amaçlı olarak aşağıda
sunulmaktadır:
1 Ocak –
30 Haziran
2014
Sürdürülen
faaliyetler
Durdurulan
faaliyetler
Toplam
Net dönem zararı
Vergi
Finansal gelir
Finansal gider
Amortisman
Kıdem tazminatı karşılığı
İzin gider karşılığı
Tek seferlik giderler/(gelirler)
(1.586.074)
(1.217.935)
(5.816.304)
12.487.321
4.425.688
663.956
73.212
998.115
(1.994.292)
(137.958)
194.672
251.497
103.145
(29.880)
-
(3.580.366)
(1.355.893)
(5.816.304)
12.681.993
4.677.185
767.101
43.332
998.115
FVAÖK
10.027.979
(1.612.816)
8.415.163
1 Ocak –
30 Haziran 2013
Sürdürülen
faaliyetler
Durdurulan
faaliyetler
Toplam
Net dönem zararı
Vergi
Finansal gelir
Finansal gider
Amortisman
Kıdem tazminatı karşılığı
İzin gider karşılığı
Tek seferlik giderler/(gelirler)
(1.788.533)
(2.868.711)
(1.194.319)
12.657.334
3.123.177
1.317.137
110.746
132.668
(2.470.768)
(180.079)
(4.729)
501.463
443.847
3.254
7.545
-
(4.259.301)
(3.048.790)
(1.199.048)
13.158.797
3.567.024
1.320.391
118.291
132.668
FVAÖK
11.489.499
(1.699.467)
9.790.032
(37)
Download

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi