6552 SAYILI BAZI ALACAKLARIN
YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR
KANUN
ÖNSÖZ
•
•
•
•
Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri de içeren
6552 sayılı Kanun, 11/09/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
6552 sayılı Kanunun 73. maddesinde, Maliye Bakanlığına bağlı vergi
dairelerince tahsil edilen bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin
düzenlemeler hakkında bilgi vermek istesik.
Bu rehberde; birikmiş borçlara getirilen ödeme kolaylıkları hakkında
açıklamalara yer verilmiştir.
Balkan Denetim olarak siz değerli mükelleflerimize yardımcı olabilmek
amacıyla bu rehber hazırlanmıştır.
Muhammet BALTA
S.M.Mali Müşavir
6552 Sayılı Kanunun Getirdiği
İmkanlar
•
•
•
•
•
•
Birikmiş Borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinecek.
Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının
%50’sinin ödenmesi halinde bu cezaların kalan %50’sinin tahsilinden
vazgeçilecektir.
Yapılandırılan borçların taksitler halinde ödenmesi imkanı getirilmiştir.
Borçların kredi kartıyla ödenmesi kolaylığı getirilmiştir.
Borç yapılandırılmasında teminat gösterilme şartı bulunmamaktadır.
31/12/2007 tarihinden öncesine ait 50 TL ve altındaki borçlar
silinmektedir.
Hangi Borçlar İçin Vergi Dairelerine
Başvurulacaktır.
• Vergi,resim,harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme
faizi ve gecikme zammı borçları,
• Bazı idari Para Cezası borçları
• Diğer ( Her türlü amme alacakları tahsili usulu
hakkındaki kanun konusu kapsamında bulunan borçlar)
borçlar,
Hangi Vergiler Kanun Kapsamında
Yapılandırılacaktır.
•
-
Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi itibariyle kesinleşmiş olması şartıyla;
Beyana dayalı vergilerde 30/04/2014 tarihine kadar beyan edilmesi gereken tüm
vergiler,
- 30/04/2014 tarihinden önceki dönemlere ilişkin tüm vergiler
- Kapsama giren vergi aslına bağlı vergi cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezaları,
- Kapsamdaki borçlara bağlı gecikme faizi ve zammı gibi fer’i borçlar,
Kanun Kapsamında Yapılandırılacaktır.
•
•
•
•
Borçlar Nasıl Yapılandırılacaktır.
Kesinleşmiş alacakların anaparalarından herhangi bir indirim yapılmayacaktır.
Vergi, vergi aslına bağlı cezalar ve diğer amme alacaklarının asıllarının tamamı ile
gecikme faizi ve zammı gibi fer’i amme alacakları yerine yurt içi üretici fiyat endeksi
(Yİ-ÜFE) uygulanarak hesaplanan yeni borç tutarının ödenmesi halinde fer’i amme
alacaklarının tamamı silinecektir.
Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin
ödenmesi halinde bu cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.
Kapsam dahilinde idari para cezalarının tamamı ile bu cezalara uygulanmış olan faiz
yerine yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) esas alınarak hesaplanan tutarın
ödenmesi halinde bu cezalara uygulanan faizlerin tamamının tahsilinden
vazgeçilecektir.
Örnek
• Kanun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi itibariyle mükellefin
26 Ocak 2011 vadeli 3.500 TL gelir stopaj vergisi ile 2.131 TL
gecikme zammı olmak üzere 5.631 TL borcu bulunmaktadır.
Mükellefin kanundan yararlanması sonrasında tahsilden
vazgeçilecek tutar ve yapılandırma sonrasındaki borç tutarı
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
•
Yapılandırma Öncesi Borç Tutarı
Yapılandırma Sontası Borç Tutarı
3.500 TL Gelir Stopaj Vergisi
3.500 TL
Gelir Stopaj Vergisi
Gecikme Zammı
0 TL
Gecikme Zammı
2.131 TL
Güncelleme Tutarı (Yİ-ÜFE)
974 TL
Önceki Borç Toplamı
5.631 TL Sonraki Borç Toplamı
4.474 TL
•
•
•
•
•
•
Başvurular Hangi Sürede ve Nasıl
Ödenecektir.
Başvuru Son Tarihi 01/12/2014.
Kredi Kartı ile yada nakden Vergi Dairesi vezneleri ile tahsile yetkili bankalara
ödenecektir.
Peşin Ödemeler ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 31/12/2014 tarihine
kadar yapılacaktır.
Taksit olarak ödenmek isteniyorsa 6,9,12 veya 18 eşit taksitte ödeme
seçeneklerinden birini tercih edebileceklerdir.
İlk taksit Aralık 2014 sonraki taksitler takip eden 2 şer aylık devreler halinde ve ayın
son gününe kadar yapılacaktır.
Taksitli ödemelerde katsayı tutarları 6 taksit için 1,05. 9 taksit için 1,07. 12 taksit
için 1,10. 18 taksit için 1,15.
Download

6552 Sayılı Kanun