1. Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde Etkililik, İkna Etmek
ve İtibar Yaratmak
AMAÇ
Seminer, iş arkadaşları, yöneticiler, müşteriler ve sürekli ilişki halinde olunan kişilerle
ilişkilerde etkin olmayı, stresli ilişkileri yönetmeyi, ilişkilerde karşı tarafı besleyebilmek ve
beslenebilmek için ilişki becerilerini arttırmayı, karşıdaki kişileri ikna ederek itibar yaratma
becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program yoğun ve stresli işlerde çalışan kişilere,
iş stresinin ilişkilere yansımaması için pratik çözümler sunmaktadır.
KATILIMCILAR
Yöneticiler ve çalışanlar; her düzeyde personelin katılımına yöneliktir.
İÇERİK
 Stresli İlişkiler ve Yönetimi
 İşyerinde İlişkilerde En Çok Nelerden Şikayet Ediliyor
 İlişkilerde Karşı Tarafın İsteklerini ve Beklentilerini Anlamak
 Davranış Biçimleri ve Sebepleri
 İlişkilerde Baskın Kişilik Özelliklerinin Yönetimi
 Çatışmanın Nedenleri ve Etkili Çatışma Yönetimi
 Karşı Tarafın Kişiliğinden Kaynaklanan İlişki Zorlukları ve Bu Kişilerle İlişkilerde Dikkat
Edilecek Noktalar
 Kişiler Arası İlişkilerde İkna Edici Olmak
 İkna Edici İletişim / Konuşma Dilinin Etkin Olması
 İkna ve Etkileme Süreci
 Temel İkna Teknikleri
 İkna Yöntemleri
 İknayı Etkileyen Faktörler
 İknanın Gücü
 İkna ve Baskı Arasındaki İnce Çizgi
 Kişisel İmajın İkna ve İtibara Etkisi
 İkna ve İtibar Sürecinde Vücut Dilini Etkin Kullanma
Uygulama Yeri
KKBB
Tarihi
25 – 26 Eylül 2014
Eğitim Görevlisi
Esin Hekimoğlu
2. Temel Banka Muhasebesi
AMAÇ
Seminerin amacı, katılımcılara, Temel muhasebe kavramlarını, süreçlerini, kayıt yöntemlerini
örnek çalışmalarla açıklamak, muhasebe evrakları, kanuni defterler ve finansal tablolar
hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktır.
KATILIMCILAR
Bankanın tüm faaliyetleri muhasebe ilkeleri içerisinde açıklanıp izlendiğinden ve söz konusu
eğitim temel eğitim olduğu için, bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanlar seminere
katılabilir.
İÇERİK
 Muhasebenin Tanımı, Süreçleri, Amacı,
1
 Muhasebenin Temel İlkeleri,
 Hesabın Tanımı, Özellikleri, Unsurları,
 Muhasebe Yöntemleri,
 İşletme Hesabına Göre Hesabın Unsurları,
 Bilanço Esasına Göre Hesabın Unsurları,
 Muhasebe Kayıt Sistemleri,
 Aktif / Pasif Hesaplar
 Mali Tablolar, Bilanço, Bilançodaki Varlık ve Borçlar,
 Gelir Tablosu,
 Bankada kullanılan Muhasebe Evrakları,
 Fişler,
 Kanuni Defterler,
 Vaziyet Raporları,
 Defter Kayıt Kuralları,
 Defterlerin Açılış ve Kapanış İşlemleri,
 Vaziyet Raporları,
 Bankacılıkta Tek Düzen Hesap Planı,
 Hesap Numaralama Sistemi,
 Örnek Çalışmaları;
 Dönen Değerler,(Likit değerler / Menkul Kıymetler)
 Krediler, Karşılılar,
 Yatırım Amaçlı Değerler,(İştirakler, Sabit Kıymetler)
 Mevduat ve Diğer Yabancı Kaynaklar ( Mevduat, Alınan Krediler)
 Öz Kaynaklar (Sermaye, Yedekler, Yeniden Değerleme)
 Faiz ve Faiz Dışı Gelirler, (Reeskontlar)
 Faiz ve Faiz Dışı Giderler, (Reeskontlar, Amortismanlar)
 Nazım Hesaplar,
 Genel Değerlendirme
Uygulama Yeri
KKBB
Tarihi
16 - 17 Ekim 2014
Eğitim Görevlisi
Mehmet Yalınçkol
3. Bilgi Güvenliği Kontrolleri ve Bilgi Güvenliği Yönetimi Eğitimi
AMAÇ
Seminerde, katılımcıların BDDK`nın "Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak
İlkelere İlişkin Tebliğ"inde belirtilen bilgi güvenliliği gerekliliklerini yerine getirebilmeleri ve
BDDK’nın bankalarda bilgi sistemleri denetimi gerekliliğine uyum sağlayabilmeleri, kurumsal
bilgi güvenliği ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli aktiviteleri gerçekleştirebilmeleri
hedeflenmektedir.
KATILIMCILAR
Bilgi güvenliği yönetim ve operasyon ekipleri, BT personeli, iç denetim, iç kontrol ve risk
yönetimi ekipleri ile iç kontrol gerekliliklerine uyumdan sorumlu birim yönetici ve personeli
eğitime katılabilir. Eğitim içeriği yönetsel seviyeden teknik kontrol seviyesine kadar bileşenleri
içermekte ve katılımcı eğitim aktivitelerini barındırmaktadır.
İÇERİK
 Güvenlik İhtiyaçları, Varlık, Tehdit, Açıklık ve Kontrol Kavramları
 Bilgi Güvenliğine İlişkin Kavramlar ve Tanımları
 Bilgi Güvenliği İhtiyaçları
 Kontrol Kavramları
 Bilgi Güvenliği Kontrol Alanları
2




 Fiziksel Kontrol Alanları
 Mantıksal Kontrol Alanları (Ağ Güvenliği, Kriptografi, Uygulama Güvenliği, Erişim
Güvenliği, Sistem Güvenlik Konfigürasyon Kontrolleri, Kayıt İzleri Yönetimi ve Olay
Yönetimi)
İnsan Odaklı Kontrol Alanları
 Güvenlik Eğitimi ve Farkındalığı
 Görevler Ayrılığı
 Operasyonel Kontroller
Süreçsel Kontrol Alanları
 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü
 Servis Yönetimi
 Kullanıcı ve Erişim Yönetimi
 Mahremiyet ve Veri Güvenliği
 Üçüncü Taraflarla İlişkiler
 İş Sürekliliği Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulumu
 Tehdit Modellemesi
Bilgi Güvenliği Güvencesi
 Bilgi Güvenliğine İlişkin Düzenlemeler
 Denetim Süreci
Uygulama Yeri
KKBB
Tarihi
23 – 24 Ekim 2014
Eğitim Görevlisi
Fatih Emiral
4. Yorumlarla Her Bankacıya 60 Temel Rasyo
AMAÇ
Finans dünyası göstergeler ve bu göstergeleri yorumlama dünyasıdır. Bankalar bu anlamda
gösterge niteliğindeki rasyoları en yoğun ve sık kullanan işletmeler olarak bu dünyanın
merkezinde yer alırlar. Görev tanımı ne olursa olsun, bankacılık sektörü çalışanları bu
rasyoların oluşması, sürdürülmesi ve raporlanması aşamalarında doğrudan veya dolaylı
önemli görevler üstlenirler. Bunun yanısıra bankaların en önemli ürünü olan nakdi ve
gayrınakdi kredi kullananlar da bu sürecin doğal bir parçasıdır. Dolayısı ile bu işletmelerin
ekonomik altyapısını veren rasyoların bilinmesi ve doğru yorumlanması da bankacılıkta kritik
öneme sahip bir konudur.
Eğitim, katılımcılara bu anlamda gerekecek en önemli 60 temel rasyoyu ortak bir platformda
aktarmayı ve bu rasyoları doğru yorumlama tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
KATILIMCILAR
Muhasebe/kredi tahsis/mali analiz departmanlarında çalışanlara hitap eden bu seminer,
eğitimcinin yaklaşımı ile bankalarımızdaki satış ve pazarlama elemanlarını da çok değerli
bilgiler ile donatmayı vaat etmektedir.
İÇERİK
 Analizde Rasyo Tekniğinin Gerekliliği ve Oran Analizinin Üstünlük ve Sınırları
 Bankacılıkta Kullanılan Oranlar
 Banka Mali Tablolarının Kısa Tanıtımı
 Likidite Riskini Ölçen veya Likidite Durumu Analizinde Kullanılan Oranlar
 Varlık Yapısı ve Kalitesini Gösteren Oranlar
 Kaynak Yapısına İlişkin Oranlar: Fon Maliyeti-Ürün Fiyatlaması İlişkisi
 Döviz Pozisyonuna İlişkin Oranlar
3
 Karlılığın Değerlendirilmesine İlişkin Oranlar
 Verimlilik ve Performans Ölçümünde Kullanılan Oranlar
 Özkaynağa İlişkin Oranlar
 Bankacılıktaki En Özel Rasyo Olarak Sermaye Yeterliliği Rasyosu: Yapısı, İçeriği
ve Örnek Bir Banka Mali Tablosu Üzerinde Ayrıntılı Analizi
 Diğer Özkaynak Oranları
 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Tarafından Gözetilen Diğer Oranlar ve
Bunlara İlişkin Tablolar
 EBITDA/FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) Kavramı, Hesaplanması ve
Bankacılık Uygulamasında Önemi
 EVA (Economic Value Added) Kavramı ve Bankalar ile Şirketlerde Kullanımı
 Üretim ve Hizmet Şirketlerinde Kullanılan Oranlar
 Banka Dışı İşletmelerin Mali Tablolarına Genel Bakış
 Ana Faaliyet Performansının Ölçümüne İlişkin Oranlar
 Satışlara İlişkin Oran ve Göstergeler
 Likiditeye İlişkin Oranlar
 İşletme Sermayesi Kavramına Ayrıntılı Bir Bakış
 Nakit Akım Döngüsü
 Nakit Akım Tablosu
 Finansal Yapıya İlişkin Oranlar: Kaldıraç Kavramı ve İlgili Oranlar
 Karlılık ve Verimliliğe İlişkin Oranlar
 Rasyolardan Erken Uyarı Göstergesi Olarak Yararlanma
Uygulama Yeri
KKBB
Tarihi
30 – 31 Ekim 2014
Eğitim Görevlisi
Oğuz Kemal Bulut
5. Paranın Sesi
AMAÇ
Seminerde para piyasalarında yaşanmış olan kriz ve bunalımların irdelenmesi, faizlerin ve
kurların artışı öncesinde piyasalara verdiği işaretler ve yorumlanması, öncü göstergelerin
verdiği sinyalleri doğru yorumlamayı sağlayıcı bilgileri katılımcılara aktarılması, yaşanmış
olaylarda önceki bilgilerle olacakları tahmin ettirmek ve sonrasında yaşanmış gerçeklerin
tartışılması ile benzer olaylara karşı tedbir alabilecek bir bilinç yaratılması amaçlanmaktadır.
KATILIMCILAR
Konuya ilgi duyan tüm bankacılar katılımda bulunabilir.
İÇERİK
 Para Piyasaları ve İşleyişi
 Faiz ve Çeşitleri
 Faizleri Etkileyen Faktörler
 Kurları Etkileyen Faktörler
 Bütçe Açığı ve Sonuçları
 Dış Ticaret Açığı ve Cari Açık ve Sonuçları
 İç ve Dış Borçlanma
 Sıcak Parayı Davet ve Sıcak Paranın Baskısı
 Bileşik Kaplar Teorisi ile Faiz ve Döviz Dengesinin Oluşumu
 Yaşanmış Büyük Devalüasyonlar ve Faiz Artışlarının Öncesinde Yaşananlar
 Paranın Tehlike Sinyaline Dair Çığlıkları
 Mücadele ve Müdahaleler
 Çaresizlikler ve Getirdikleri
4
 2001 Krizindeki İşaret Dilinin Çığlığa Dönüşümü
 2008 Ninja Krizindeki Sesler ve Seslenişler ve Sonuçları
Uygulama Yeri
KKBB
Tarihi
6 – 7 Kasım 2014
Eğitim Görevlisi
Hakan Peksöz
6. Genel Bankacılık Eğitimi
AMAÇ
Seminerde, bankacılığın tarihi, gelişimi, fonksiyonları ve tüm bankacılık enstrümanları ile ilgili
olarak bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.
KATILIMCILAR
Tüm birimlerde çalışan servis yetkilisi, uzman yardımcıları ve uzmanlara yöneliktir.
İÇERİK
 Bankacılığa Giriş
 Bankacılığın Tarihi ve Gelişimi
 Bankacılığın Fonksiyonları
 Para
 İlişki Bankacılığı
 Bankaların Sınıflandırılması
 Bankaların Karşılaştırılması
 Banka Bilançosu
 Bankaların Faaliyet Konuları
 Bankacılık Ürünleri ve İşleyişi
 Bankaların Bölümleri
 Temel Kredi Prensibi
 Kredilerin Sınıflandırılması
 Teminatların Sınıflandırılması
 Kredi Süreci
 Finansal Analiz
 Finansal Analiz Yöntemleri
 Bankalarca Hazırlanan Kredi Paketi
 Aktif-Pasif Yönetimi – Tanımı ve Önemi
 Aktif – Pasif Yönetiminin Amaçları
 Banka Bilançosu Aktif – Pasif Yapısı
 Şube Bilançosu – Mevduat Şubesi / Kredi Şubesi
 Bankacılıkta Karşılaşılan Riskler
 Aktif-Pasif Komitesi
 Bankaların Gelir Kaynakları
 Bankaların Ortaklıklara İştirak Sınırlamaları
 Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR)
 Fiyatlama Politikaları
 Bilanço Yönetimi
 Müşteri Verimlilik Raporu
 Fon Yönetimi Bölümünün Önemi
 Fon Yönetimi Ürünleri
Uygulama Yeri
KKBB
Tarihi
13 – 14 Kasım 2014
5
Eğitim Görevlisi
Mustafa Savaşal
7. Kuşbakışı Bankacılık
AMAÇ
Seminerin amacı, uluslararası ve ulusal finans sistemine dair makro vizyon kazandırmaktır.
İçeriğinde bankacılığın genel kuralları, tarihsel gelişimi ile Türkiye ve dünya uygulamaları
bulunmaktadır. Seminerde mevcut durum saptamasını takiben, yakın gelecekteki
makroekonomik gelişmeler çerçevesinde finansal sistemin gelecek tahminleri de
tartışılmaktadır.
KATILIMCILAR
Seminere 0-5 yıl arasında deneyim sahibi bankacılar katılımda bulunabilirler.
İÇERİK
 Finansal Dünyaya Genel Bakış
 BIS: Basel Komitesi ve Altın Kuralları
 CAMELS Sistemi
 Sermaye Yeterliliği
 Aktif Kalitesi
 Yönetim Kalitesi
 Karlılık
 Likidite Yönetimi
 Duyarlılık
 Ekonomi-Finans İlişkisinin Önemi
 Temel Kuramlar
 Maliye Politikası
 Bütçe Dengesi
 Cari Denge
 Para Politikası
 TCMB Politikaları
 Faiz
 Döviz
 Ekonomik Büyüme
 BDDK: İşlevi ve Önemi
 Finansal Sağlık, Verimlilik ve Etkinlik Kriterleri Açısından Türk Finans Sisteminin AB ve
Dünya ile Karşılaştırılması
 Basel II, III
 Finansal Risk Yönetimi Temel Yaklaşımı
 Aktif-Pasif Yönetimi Temel Yaklaşımı
 Türk Finans Sisteminin Yakın Geçmişinin İrdelenmesi ve Mevcut Durum Saptaması
 Yakın Geleceğin Tartışılması
Uygulama Yeri
KKBB
Tarihi
20 - 21 Kasım 2014
Eğitim Görevlisi
Behzat Yıldırımer
8. Örnek Olaylarla Bankalarda Dolandırıcılık Eylemleri
AMAÇ
Gerek banka çalışanları, gerekse de üçüncü kişilerce bankalarda gerçekleştirilen suistimal ve
dolandırıcılık eylemlerinin örnek olaylarla anlatılacağı seminerde; alınması gereken
önlemlere de ağırlık verilerek, son zamanlarda ciddi bir biçimde artmakta olan bu eylemler
6
karşısında çalışanların bilinçlenmesi ve dolayısıyla da gündeme gelebilecek ciddi
sorumlulukların ve zararların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.
KATILIMCILAR
Seminere bankaların; iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, uyum birimi, bireysel bankacılık
bölümü ve operasyon birimleri başta olmak üzere diğer departmanlarında çalışanlar
katılabilir.
İÇERİK
 Giriş
 Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan Gelişmeler
 Yöneticiler ve Personel Tarafından Gerçekleştirilen Suistimal ve Dolandırıcılık Eylemleri
 Örnek Olaylar
 Üçüncü Kişilerce Gerçekleştirilen Dolandırıcılık Eylemleri, Tespit ve Önleme Yöntemleri
 Bankacılıkta Kullanılan Dolandırıcılık Yöntemleri
 Sosyal Mühendislik Yöntemi
 İnternet Bilişim Suçları
 Belge/Bilgi Sahteciliği
 Sahtecilik ve Mevduat Hesabı Açılışı
 Kartlı İşlem Sahteciliği
 Diğer Sahtecilik ve Dolandırıcılık Eylemleri
 Eylemlere Karşı Geliştirilen Yöntemler
 Dolandırıcılığın Tespiti Sonrasında Yapılacaklar
 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki
Kanuna Aykırı Olarak Gerçekleştirilen İşlemler
 Alınacak Önlemler
 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Açısından
 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ile 6515 sayılı
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Açısından
Uygulama Yeri
KKBB
Tarihi
27 – 28 Kasım 2014
Eğitim Görevlisi
Dr. Ramazan Başak
9. Operasyonel Risk Yönetimi
AMAÇ
Seminerde bankacılık alanında insan kaynaklı hataların neler olabileceği, örnek olaylar ve
operasyonel risklerin azaltılmasına yönelik konular ele alınmaktadır.
KATILIMCILAR
Seminere her kademedeki operasyon kadrolarından katılım sağlanabilir.
İÇERİK
 Operasyonel Risk Yönetimi
 Risk Tanımı
 Operasyonel Risk Nedir?
 Operasyonel Risk, Tanımı ve Kavramları
 Operasyonel Riskin Kavramı
 Risklerin Gruplandırılması
 Operasyonel Riske Neden Olan Faktörler
 Operasyonel Riske Neden Olan Faktörler
 Operasyonel Risk Faktörleri - İnsan
7


















































İnsan
İnsan Faktörü Açısından Operasyonel Risk
Operasyonel Risk Faktörleri - Sistem
Sistem
Sistem Açısından Operasyonel Risk Faktörü
Operasyonel Risk Yönetimi - Süreç
Süreç Açısından Operasyonel Risk Faktörü
Dış Etkenler Açısından Operasyonel Risk Faktörü
Dış Faktörler Açısından Operasyonel Riskler
Operasyonel Riskleri Artıran Gelişmeler
Küreselleşme
Kültür
Finansal Ürünler
Teknoloji
Operasyonel Risk ve Kurumlar
Operasyonel Riskin Azaltılması Uygıulamaları
Personel Risklerine Yönelik Uygulamalar:
Şeffaflık
Sigorta
İç Denetim Uygulamaları: Acil Durum Planı
Operasyonel Risk Çeşitlerine Örnekler
Dahili Suistimal Eylemleri;
Harici Suistimal Eylemleri;
Çalışma/İstihdam Uygulamaları ve İşyeri Emniyeti;
Müşteriler, Ürünler ve İş Uygulamaları;
Fiziksel Malların Hasarları;
İşin Kesintiye Uğraması ve Sistem Arızaları;
İşlemler, Teslim ve Süreç Yönetimi;
Operasyonel Riskin İzlenmesi
Operasyonel Riskin Kontrolü
En İyi Uygulamalar
Banka Çalışanlarının Uyması Gereken Banka Sırları
Operasyonel Kurallar ve Müşteri Bilgileri Gizliliği
Suç Geliri ve Kara Para Aklama
Şüpheli Müşteri Profilleri ve Karakteristik Özellikleri
Şüpheli Nakit İşlemleri ve Hesaplar
Talimatla Yapılan Ödemeler için Yeknesak Kurallar
Havale İşlemleri
Kasa İşlemleri ve Tırnakçılık
GKS – Genel Kredi Sözleşmeleri
Karşılıksız Çekler ve Her Çek Yaprağının Malı Değeri
Karşılıksız Çeklerle İlgili 6273 Nolu Kanun’un Yayımlandığı 03 Şubat 28193
(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete
5941 Sayılı Kanun Uyarınca Muhatap Bankanın İbraz Eden Düzenleyici Dışındaki
Hamile Süresinde İbraz Edilen Her Çek Yaprağı için Ödeme Yapmakla Yükümlü
Olduğu Tutar
Gerçek Çekler ve Ciroları
Çekin Özellikleri
Kredilerde Operasyonel Riskler
Sorunlu Kredilere Yol Açan Bankacılık ve Operasyonel Riskler Hatalar
Kredilendirmede Yapılan Hatalar
Sorunlu Firmaların Ortak Özellikleri
Sorunlu Firmaların Ortak Özellikleri
8








Sorunlu Kredilere Karşı Alınacak Önlemler
Sorunlu Kredilere Yol Açan Bankacılık Hataları
Kredi Tahsisinden Önce
Kredi Tahsisten Sonra
Dış Ticaretteki Operasyonelriskler
Akreditifteki Operasyonel Riskler
Sonuçlar ve Tartışma
Görüşler ve Uygulamalar
Uygulama Yeri
KKBB
10.
Tarihi
4 – 5 Aralık 2014
Eğitim Görevlisi
Reşat Bağcıoğlu
Bankacılar için Uygulamalı Finans Matematiği
AMAÇ
Seminerin amacı, finansal karar alma ve finansal yönetim konularında kullanılan matematiği
öğretmek, finansal problemlerin ve bankacılık ürün ve hizmetlerinin fiyatlandırılmasındaki
analitik mantığı aktarmak, risk ve getiri hesaplamaları yapmak ve bu işlemlerde HP ve
Excel`in kullanımını göstermektir.
KATILIMCILAR
Seminere, bankacılığa yeni başlayanlar, yönetici adayları, orta seviye yöneticiler, tüm
pazarlama grubu çalışanları katılımda bulunabilir.
İÇERİK
 Yüzde Hesap Yöntemi
 Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramı
 Basit Faiz
 Bileşik Faiz ve Gelecekteki Değer
 İskonto İşlemleri ve Bugünkü Değer
 Getirinin Enflasyondan Arındırılması
 Anüite Hesapları
 Proje Değerlendirmede Finansal Matematik
 Net Şimdiki Değer Yöntemi
 İç Verim Oranı Yöntemi
 Dinamik Geri Ödeme Süresi Yöntemi
 Banka İşlemlerinde Finansal Matematik
 Fonlama Maliyeti
 Açık Pozisyon Getirisi
 Forward (Vadeli) Kur Hesaplama
 Hazine Bonosu Fiyatlaması
 Tahvil Fiyatlaması
 Bankacılık Ürünlerinin Fiyatlaması
 Döviz Kredilerinin Fiyatlaması
 Bireysel Kredilerin Fiyatlaması
 DCD Fiyatlaması
 Risk ve Getiri Hesaplamaları
 Standart Sapma
 Kovaryans ve Korelasyon
 Portföyün Getirisi ve Riski
 Beta
 Excel’de Hesaplamalar
9
Uygulama Yeri
KKBB
11.
Tarihi
11 – 12 Aralık 2014
Eğitim Görevlisi
Dr. Vedat Güven
Hazine Ürünleri Muhasebesi
AMAÇ
Günümüz finans piyasalarında finansal araçlar veya hazine ürünleri önemli bir yer
tutmaktadır. Finansal araçları günümüzde türev finansal araçlar ve türev olmayan finansal
araçlar şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Finansal araçların muhasebeleştirilmesi,
reeskonta tabi tutulması ve raporlanması, gerek ulusal gerekse küresel standart belirleyen
otoriteleri oldukça meşgul etmektedir. UMS 39 finansal araçların, sınıflandırılmasını, kayda
alınmasını, raporlama gününde değerlenmesini, kayıtlardan çıkarılmasını içermektedir.
Seminerde genel olarak UMS 39 kapsamında bankalarda hazine ürünlerinin
muhasebeleştirilmesi ve raporlanması konu edilmektedir.
KATILIMCILAR
Seminere bankalarda Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi, Genel Kabul Görmüş
Muhasebe İlke ve Kavramları hakkında yeterli bilgiye sahip çalışanların katılımı uygundur.
İÇERİK
 Muhasebe ve Kural Ortamları
 Temel Mali Tablolar: Bilânço ve Gelir Tablosu
 Tekdüzen Hesap Planı
 Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması
 Finansal Araçların Sınıflandırılması ve Kayda Alınması
 Finansal Araçların Raporlama Anında Değerlenmesi (Reeskonta Tabi Tutulması)
 Riskten Korunma Muhasebesi ve Etkinlik Ölçümü
Uygulama Yeri
KKBB
Tarihi
18 - 19 Aralık 2014
Eğitim Görevlisi
Prof. Dr. Recep Pekdemir
Not: Katılımcılar yanlarında hesap makinesi bulundurmalıdır.
12.
Bankacılıkta Aktif Getirisi - Pasif Maliyeti Hesaplama ve
Strateji Geliştirme
AMAÇ
Semimerde, rekabetin giderek yoğunlaştığı bankacılık sektöründe dengeli, sürdürülebilir ve
karlı bir bilanço yapısı gerçekleştirmede önemli kriterlerin üzerinde durularak, banka yönetimi
konusunda katılımcıların bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
KATILIMCILAR
Bankacılığın her alanında tüm düzeylerdeki çalışanların katılabileceği bir seminerdir.
İÇERİK
 Bankacılık ve Finans Piyasalarında Ne Değişti?
 Banka Yönetimi Anlayışındaki Tarihsel Değişim
10
 Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Finansal Krizler ve Aktif-Pasif Yönetimi ve
Risk Yönetimi
 Banka Bilanço Yönetimi Ilkeleri ve Unsurları
 TL – YP Bilanço Düzenleme ve Ayrıştırma
 Ortalama Pasif Maliyetinin Hesaplanması
 Maliyeti Pasif-Maliyetsiz Pasif Ayrımı
 Maliyetli Pasiflerin Maliyetinin Hesaplanması,
 Maliyetsiz Pasiflerin Kar Üzerindeki Olumlu Etkileri
 Pasif Maliyetini Azaltma Stratejileri
 Ortalama Aktif Getirisinin Hesaplanması
 Getirili Aktif-Getirisiz Aktif Ayrımı
 Getirili Aktiflerin Getirisinin Hesaplanması
 Getirisiz Aktifler Kar Üzerindeki Olumsuz Etkileri
 Aktif Getirisini Artırma Stratejileri
 Bankacılık Ürünlerinde Fiyatlandırma Süreci
 Bankacılık Ürünlerinin Fiyatlandırılması
 Maliyet Hesaplama ve Fiyatlandırmanın Bilanço Yönetimi Açısından Önemi
 Faiz Dışı Gelir – Faiz Dışı Gider Dengesinin Bilanço Yönetimi Açısından Önemi
 Faiz Marjı ve Faiz Dışı Gelir-Gider Marjının Yönetilmesi
 Riskler Açısından Aktif-Pasif Yönetimi
 Bankacılıkta Risk Yönetimi
 Risk Çeşitleri
 Kredi Riski ve Yönetimi
 Piyasa Riskleri ve Yönetimi
 Faiz Oranı Riski
 Likidite Riski
 Kur Riski
 Operasyonel Riskler ve Yönetimi
 Örnek Uygulamalar – Olaylar ve Senaryo Analizleri
Uygulama Yeri
KKBB
Tarihi
25 - 26 Aralık 2014
11
Eğitim Görevlisi
Dr. Şenol Babuşcu
Download

İndir