GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BSHEV) PAYLARININ,
PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA DEVRALINMASINA İLİŞKİN
YATIRIMCI TALEP FORMU
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki
İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin 8’inci maddesi kapsamında borsa kotundan çıkarılması amacıyla
Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvuru neticesinde, SPK’nın izin yazısı dahilinde, 30/01/2014 tarihli Kamu Aydınlatma
Platformunda (“KAP”), www.bsh.com.tr internet sitesinde ve 31/01/2014 tarihli Dünya gazetesinde ilan edilen “Bilgi
Formu”nda açıklandığı üzere; maliki bulunduğum ve zilyedliğimde bulunan ve aşağıda dökümü yer alan BSH EV ALETLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne (BSHEV) ait, adedi 1 TL nominal değerdeki paylarımı, beher adedi 164,17 TL
geri alım pay teklif fiyatından satmayı talep ediyorum. Söz konusu pay alım teklifi ve ilgili tebliğ uyarınca, teslim edilen payları
gayrikabulü rucü olarak verdiğimi ve payları geri talep etmeyeceğimi; bedelinin işbu talep formunda belirttiğim şekilde ve Bilgi
Formu’nda belirtilen sürede ödenmesini kabul ve beyan ederim. “1 lot altı (1 TL altı) pay sahiplerinin de Pay Alım Teklifi
Formu’nda belirtilen esaslar dairesinde hesaplarındaki lot altı (küsurat) payları virmanlaması (satması) mümkündür.”
YATIRIMCININ:
ADI SOYADI / UNVANI
:…………………………………..
T.C. KİMLİK NO / VERGİ KİMLİK NO: …………………………………..
TELEFON
:…………………………………..
ADRES
:…………………………………………………………….………..
ARACI KURUM ADI
:…………………………………..
ARACI KURUMDAKİ HESAP NO
:…………………………………..
TARİH
:……../……/2014
İMZA
:…………………………………..
SATIŞI TALEP EDİLEN PAYLARIN:
MİKTARI (Beheri 1 TL nominal)
:…………………………………..Adet
TUTARI : (Adet X 164,17 TL (Pay Geri Alım Teklif Fiyatı)) = ……………….…………… TL
ÖDEMENİN ŞEKLİ: Aşağıda verdiğim banka bilgilerim doğrultusunda hesabıma EFT/Havale yapılmasını talep ediyorum.
Gönderilecek Banka Unvanı
Şube Adı
IBAN No (Doldurulması Zorunlu)
Alıcının Adı Soyadı / Unvanı
Açıklama
PAY VİRMANLARI
Aracı Kurum Adı
MKK Kodu
Alıcı Hesap No / Unvanı
“BSHEV” Pay Alım Teklif Bedeli
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GDK
111080 “BSH Bosch Und Siemens Hausgerate GmbH”
(MKK Sicil No: 14003536 – Vergi No:1870594247)
Pay geri alım teklifine katılacak yatırımcıların kıymetleri virman yolu ile saat 17:00’ye kadar gönderilecektir. 17:00’den sonra
gönderilen paylar ertesi iş günü işleme koyulacaktır. Ödemeler payların virmanını takip eden ikinci iş günü saat 17:00’ye kadar
yapılacaktır. Pay geri alım teklifinde GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin (216) 377 11 36 faks numarası
kullanılacaktır. (Telefon: 0216 453 00 00 / 1130 – 1131)
NOT: Yatırımcı Talep Formu ekinde;
- Gerçek kişiler için; T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisinin,
- Tüzel kişiler için; noter tasdikli imza sirküleri, kuruluşun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve faaliyet belgesinin, Gedik
Yatırım’ın yukarıda belirtilen faks numarasına gönderilmesi gerekmektedir.
Download

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BSH EV