KPSS
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
A GRUBU
ALAN BİLGİSİ
DENEME
SINAVI
12
ÇÖZÜM
KİTAPÇIĞI
Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti
GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA
Tel: (0312) 229 84 94
Web: www.yaklasimkitap.com - www.yaklasimkitabevi.com
e-posta: [email protected]
DENEME - 12
1.
HUKUK / ÇÖZÜMLERİ
4.
1982 Anayasasına göre, “Herkes, yaşama, maddî ve
manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” Ayrıca Anayasasının 38. maddesine göre, “Ölüm
cezası ve genel müsadere cezası verilemez.”
CEVAP: C
2.
Milletvekilliğinin Düşmesi (AY. m. 84):
Hukuki işlemler çeşitli açılardan sınıflandırılabilirler,bu
işlemler, tek yanlı-çok yanlı, genel-birel, şart-sübjektif
işlem, yapıcı-belirleyici işlem, basit-kolektif-karma işlem olarak ayrımlara tabi tutulurlar. Şart işlem, “bir kişi,
nesne yada olaya ilişkin olarak yapılan genel bir hukuksal durumdan bir diğerine girme, onun için de bulunma veya ondan çıkma sonucunu doğuran” işlemdir.
Bu işlem türüne koşul işlem veya durum işlem de denir. Bu işlem ile birlikte, bir kişi, genel ve kişilik dışı bir
hukuksal bir duruma sokulur. Bireysel nitelikte olan şart
işlem, yeni bir hukuksal durum yaratmaz, kişiyi önceden zaten olan bir hukuksal duruma sokar. Sübjektif işlemlerle, genel olarak, belli bir kişi, yada kişiler arasında özel bir hukuksal durum yaratılır. Yaratılan hukuksal
durum hem özneldir, hem kişiseldir.
CEVAP: A
İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, TBMM Genel Kurulunca kararlaştırılır.
Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti
sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin
düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden
raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.
Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay
içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.
www.yaklasimkitap.com
Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma
halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.
5.
CEVAP: A
Merkeziyetçilik; Otoritenin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş ve görüşe dayanan yönetim biçimidir. Merkeziyetçi yönetim, mutlakıyetle aynı anlama gelmez. Ancak mutlakıyet yönetimlerinde de merkeziyetçi yönetimler olabilir. Burada esas olan ülke yönetiminde, bilhassa idari yönetimde yetkilerin merkezde olup olmadığıdır. Merkez kelimesinin anlamı, o ülkenin başkentini, başkentteki yönetim organlarını ve bizzat devlet başkanını (İmparator,Kral,Kağan,Padişah,Ç
ar vs..) ifade eder. Ülke ile ilgili kararlar merkezde alınıp, taşrada uygulanıyorsa merkeziyetçi yönetim var
demektir.
CEVAP: E
3.
Kanun Hükmünde Kararname (AY. m. 91):
6.
TBMM, Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verebilir. Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için verilmiş olan
yetkinin sona ermesine sebep olmaz. Kanun hükmünde kararnamenin, TBMM tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.
Merkezi idarenin taşra teşkilatındaki ikinci bölüm ilçe
idaresidir. İller birden fazla ilçeden oluşur. İlçelerin kurulup kaldırılması ve değiştirilmesi de tıpkı illerde olduğu gibi kanunla olmaktadır. Buna karşılık ilçenin komşu il olan sınırlarının yeniden düzenlenmesi, İçişleri Bakanlığının hazırlayacağı müşterek kararname ile olur.
Bugün ülkemizde 850 adet ilçe idaresi vardır.
CEVAP: D
CEVAP: C
2014 - 12 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
1
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 12
8.
Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında, aşağıda yazılı sebepler
dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir.
•
Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar
verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde
edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden
sonra ele geçirilmiş olması,
•
Karara esas olarak alınan belgenin, sahteliğine
hükmedilmiş veya sahte olduğu mahkeme veya
resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya
sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel verilmiş olup da, yargılamanın yenilenmesini isteyen
kimsenin karar zamanında bundan haberi bulunmamış olması,
•
Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan
kalkması,
•
Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi,
•
Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir
hile kullanmış olması,
•
Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile
davanın görülüp karara bağlanmış bulunması,
•
Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya hakimin katılmasıyla karar verilmiş olması,
•
Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken,
aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması,
•
Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin
ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş
olması.
TCK’nın 18/1. maddesine göre, “… geri verme talebine
esas teşkil eden fiil; a) Türk kanunlarına göre suç değilse, b) Düşünce suçu veya siyasi ya da askeri suç niteliğinde ise, c) Türkiye Devletinin güvenliğine karşı, Türkiye Devletinin veya bir Türk vatandaşının ya da Türk
kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin zararına işlenmişse, d) Türkiye’nin yargılama yetkisine giren bir
suç ise, e) Zamanaşımına veya affa uğramış ise, geri
verme talebi kabul edilmez”. Mevzuatımızda taksirli
suçlar dolayısıyla kişinin yabancı ülkeye geri verilemeyeceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.
CEVAP: C
9.
www.yaklasimkitap.com
7.
HUKUK / ÇÖZÜMLERİ
TCK’nın 2. maddesine göre, “(1) Kanunun açıkça suç
saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. (2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. (3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında
kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa
yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz”. Kanunilik ilkesinin bir gereği olarak, suç ve ceza kanunla konulabilir. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. Örneğin yönetmelik veya tüzükle suç ve ceza
konulamaz.
CEVAP: B
Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, yargılamanın yenilenme nedenleri arasında yer almaz. Çünkü Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, Temyiz nedenidir.
10. Kovuşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiye “sanık” denir. Hakkında mahkûmiyet kararı verilen kişiye “hükümlü” denir. Şüphelinin Cumhuriyet savcısı veya kolluk görevlileri tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesine “ifade alma” denir. Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye “soruşturma” denir. Yargılama konusu işin hükme
bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra, maddi ve mali sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından
etkilenecek veya bunlara katlanacak kişiye “malen sorumlu” denir.
CEVAP: A
CEVAP: D
2014 - 12 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
2
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 12
HUKUK / ÇÖZÜMLERİ
11. CMK’nın 56/2. maddesine göre, “Okuma ve yazma bilen sağır veya dilsizler yemin biçimini yazarak ve imzalarını koyarak yemin ederler. Okuma ve yazma bilmeyen sağır veya dilsizler işaretlerinden anlayan bir tercüman aracılığıyla ve işaretle yemin ederler”. Yani sağır
ve dilsiz olan tanıklar, yeminsiz dinlenecek tanıklardan
biri değildir. CMK’ya göre yeminsiz dinlenecek tanıklar şunlardır: (1) Dinlenme sırasında 15 yaşını doldurmamış olanlar, (2) Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliği ve önemini kavrayamayanlar, (3) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçlara
iştirakten veya bu suçlar nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten şüpheli, sanık veya hükümlü olanlar.
14. Ayni haklar kişiye eşya üzerinde doğrudan hakimiyet
sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilen mutlak haklardır. Ayni haklar, kendi içinde 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlardan ilki irtifak hakkı olup, intifa hakkı, oturma
hakkı, üst hakkı ve kaynak hakkı irtifak haklarının başlıcalarıdır. İkinci grup ayni haklar rehin haklarıdır. İpotek,
ipotekli borç senedi, irad senedi, taşınır rehni ve hapis
hakkı rehin haklarının türleridir. Üçüncü grup ayni hak
ise taşınmaz yüküdür. Buna karşılık soruda d seçeneğinde verilmiş olan geri alım hakkı sözleşmeden doğan nispi haktır.
CEVAP: E
15. Bir eşyaya malik sıfatıyla zilyet olan kişiye asli zilyet, o
eşyaya mülkiyet dışındaki bir hak iddiasıyla zilyet olan
kişidir. Örneğin, ödünç alan, kiralayan, rehin alan, emanet alan feri zilyettir. Soruda A, B, C, ve D seçeneklerindeki kişiler eşya üzerinde malik sıfatıyla zilyetken, kuru
temizlemeci K feri zilyettir.
CEVAP: D
12. Kanun hükmünün somut olaya olduğu gibi uygulanması, bazen kanunun amacını aşan sonuçlar doğurabilir.
Bu bağlamda kanun koyucu, bazı kanun hükümlerinin
uygulanmasında hakimin somut olayın özelliklerini dikkate almasını öngörmüştür. İşte kanun koyucunun hakime böyle bir yetki verdiği durumlarda kural içi boşluktan söz edilir ve hakime verilen bu yetkiye ise takdir yetkisi denir. Olayda hakimin takdir yetkisi ile dolduracağı kural içi boşluk söz konusudur. Zira hakim somut olayda ortak hayatı çekilmez hale getiren olayların olup olmadığını takdir edecek ve ona göre kuralı
uygulayacaktır.
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: E
16. Resmi vasiyetnamenin resmi memur önünde yapılması zorunludur. Sözü edilen memur sulh hakimi, noter
veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir. Buna karşılık resmi memur olmayan ve
kanunla görevlendirilmemiş olan vasiyetçinin temsilcisi huzurunda resmi vasiyetname geçerli olarak düzenlenemez.
CEVAP: A
17. Vakıf kurma ,tek taraflı bir hukuki işlemdir. Ya noterde
düzenlenecek senetle ya da vasiyetname ile vakıf kurulabilir. Ayrıca vakıf ,noterde temsilci aracığıyla da kurulabilir. Diğer şıklarda verilenler,taraf sayısına göre ,iki
taraflı hukuki işlemlerdir.
CEVAP: C
13. Ölüm gerçek kişiliği sona erdiren hukuki bir olaydır.
Hukukumuzda kişiliği sona erdiren ölüm olayından kasıt beyin ölümüdür. Bir kişinin ölmüş olduğunun ispatı bundan kendi lehine hak sağlayacak kimseye düşer.
Ölüm anının tespiti özellikle organ nakli ve miras açısından önemlidir. Birden fazla kişiden hangisinin önce
veya sonra öldüğü ispat edilemezse, hepsi aynı anda
ölmüş sayılır. Buna birlikte ölüm karinesi denir. Ölüm
ile kişilik sona erer, o kişinin şahsiyet hakları ve şahsa bağlı hakları ortadan kalkar. Malvarlığı hakları ise,
bir kül halinde mirasçılarına geçer. Diğer taraftan aile
hukukuna ilişkin evlilik birliği, velayet gibi bazı haklarda
ölümle birlikte sona erer.
CEVAP: B
18. Bir sözleşmeyi kurmak üzere kabul beyanı, önalım
(şuf’a) hakkı, alım(iştira) ve geri alım (vefa) haklarıevlilik dışı doğan bir çocuğun tanınması-sınırlı ehliyetli
veya sınırlı ehliyetsiz kişilerin kendi başlarına yaptıkları
bir hukuki işlemin yasal temsilci veya yasal danışman
tarafından icazet verilmesi –yetkisiz temsilcinin yaptığı işlemin temsil edilen tarafından onaylanması kurucu yenilik doğuran haklardır. Diğer şıklarda belirtilenler feri haklardır.
CEVAP: A
CEVAP: B
2014 - 12 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
3
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 12
HUKUK / ÇÖZÜMLERİ
19. İbra, Borçlar Kanununda düzenlenen, borcun alacaklı ile borçlu arasında yapılan bir sözleşme ile sona
ermesi durumudur. İbra tek taraflı bir borçtan kurtarma
beyanı değil bir sözleşmedir. İbra bir tasarruf işlemi
olduğundan, ibranın geçerliliği, alacaklının alacak üzerinde tasarruf yetkisinin bulanmasına bağlıdır. İbra ile
asıl borç ve ona bağlı fer’i borçlar sona erer .
23. Ticari hükümlerin uygulanma sırasında öncelikle emredici hükümler uygulanır. Daha sonra emredici hükümlere aykırı olmamak kaydıyla sözleşme hükümlere,daha
sonra tamamlayıcı veya yorumlayıcı hukuk kuralları
uygulanır. bu şekilde de uyuşmazlık çözülmezse ticari örf ve adetler uygulanır. Ticari örf ve adetlerden sonra en son genel hükümler uygulanır. Genel hükümlerin
uygulanma sırasında MK md.1 uygulanır.
CEVAP: C
CEVAP: D
CEVAP: E
24. Bono,poliçe,çek ve tahvil alacak hakkı veren kıymetli evrak senetleridir. Hisse senetleri ise ortaklık hakkı
veren kıymetli evrak senetleridir.
CEVAP: E
www.yaklasimkitap.com
20. Eksik borçlar, borçlu tarafından kendiliğinden ödenirse geçerli bir borcun ifası gibi hüküm ve sonuç doğurur ve artık sebepsiz zenginleşme davası ile iadesi istenemez. Çünkü yapılan ifa sebepsiz değildir. Bilakis hukuken geçerli bir hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Yapılan ifa hataen, yani eksik borç olduğu bilinmeden bile
yapılmış olsa durum değişmez. Eksik borçlar, kumar
ve bahisten doğan borçlar, evlenme telalığından doğan
borçlar, ahlaki ödevden kaynaklanan borçlar, zamanaşımına uğramış borçlardır. Haksız fiillerden doğan borç
eksik borç değildir.
21. Defi, hak sahibine karşı tarafın öne sürmüş olduğu bir
hakkı etkisiz kılma veya sonuçlarını tamamen veya kısmen engelleme hakkı verir. Borçlu def’i hakkını kullansa bile borcunun olmadığını veya borç ilişkisinin bulunmadığını öne sürmüş olmaz . Aksine borcunun ve borç
ilişkisinin varlığını kabul etmekle birlikte bu borcu ödemek zorunda olmadığını öne sürmektedir. Defi hallerini
hakim resen gözetmez, tarafların ileri sürmesi gerekir.
25. Bonoda keşideciye karşı açılacak davalarda zamanaşımı süresi vadenin bitiminden itibaren 3 yıl, hamilin
müracaat borçlularına karşı açılacak davalarda protesto tarihinden itibaren 1 yıl ,ödeyen müracaat borçlusunun diğer müracaat borçlularına başvurmasında zamanaşımı süresi ödediği tarihten itibaren 6 aydır.
CEVAP: D
CEVAP: C
26. Ticarî bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek
amacı ile iki veya daha çok gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiç birisinin mesuliyeti şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış olan ve tüzel kişiliği
olar şirket kollektif şirkettir. Kollektif şirket yazılı bir şirket mukavelesi ile kurulur. Şirket, ticaret siciline tescil
anında teşekkül ederek tüzel kişilik kazanır.
22. Ticari İşletme Rehni Kanununa göre, ticari işletme rehni, teslimsiz rehin türlerinden biridir. Rehnin kapsamına giren unsurların teslimi gerekmez. Rehin ticari işletmeler için ticaret siciline, esnaf işletmeleri için ise esnaf siciline tescil ile birlikte hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlar.
Şirketin borç ve taahhütlerinden birinci derecede şirket
mesuldür. Şirket mameleki borçları karşılamaya yetmiyorsa ortakla hudutsuz olarak ve müteselsilen mesul
olurlar.
CEVAP: A
CEVAP: D
2014 - 12 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
4
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 12
HUKUK / ÇÖZÜMLERİ
27. Taraf takip işlemi, takip süresi içinde tarafların yaptıkları, takibe yön veren genellikle icra takip işlemlerinin
yapılmasını sağlayan işlemlerdir. Örneğin; Takip talebi, haciz talebi, satış talebi, istihkak iddiası gibi. İcra takip işlemleri ise
•
İcra organları tarafından yapılmalan,
•
Borçluya karşı zararına veya tehlikesine yönelik
yapılan,
•
Takibin alacaklı yararına ilerlemesini sağlayıcı nitelikte olan işlemlerdir.
29. İcra harçları ve masrafları takip sonunda haksız çıkan
tarafa yükletilir. Ancak cezaevi harcı ve yenileme harcı hiçbir şekilde borçluya yükletilemez. İcra mahkemesinde de harçlar alınır ancak icra mahkemesinde oturum harcı alınmaz ve cezaya ilişkin kararları harçtan
muaftır.
CEVAP: B
Örneğin; Haciz, satış, icra emri veya ödeme emri göndermek gibi.
28. İcra Mahkemesinin görevleri,
1. Şikayetleri incelemek,
2. İtirazın geçici veya kesin kaldırılması talebi,
3. Hacizde ve iflasta mal masa elinde iken açılan istihkak davası,
4. İhalenin feshi davası
5. Sıra cetveline karşı şikayet
6. Kural olarak icra iflas kanunundaki suçlar hakkında ceza vermek,
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: E
30. Hacizde istihkak davasından farklı olarak dava konusu
sadece mülkiyet hakkıdır. Onun dışındaki itirazlar sıra
cetveline itiraz davası ile ileri sürülür. Verilen diğer seçeneklerin tamamı aynı zamanda hacizde istihkak davasının konusunu oluşturmaktadır.
CEVAP: E
7. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde itirazları incelemek
8. Üçüncü kişiye gönderilen haciz ihbarnamesi sonrası tazminat taleplerini incelemek,
9. İcranın geri bırakılması
10. İcra takibinin iptali ve taliki
11. Gecikmiş itirazı incelemek
12. İpotek kaydının terkini talebini incelemek
13. İntifa hakkı veya taksim edilmemiş bir miras yada
bir şirket yahut iştirak halinde tasarruf edilen bir
mal hissesi gibi malların satış usulünü belirlemek,
14. Müflisin yeni bir mal edinmediği itirazını incelemek,
15. İflas dışı(adi) konkordato taleplerini alarak borçluya mühlet vermek ve konkordato komiserini atamak,
16. İflas idaresi üyelerini seçmek,
CEVAP: A
2014 - 12 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
5
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 12
1.
İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ
4.
Kısmi denge analizi A.Marshall, genel denge analizi ise
L.Walras tarafından geliştirilmiştir.
CEVAP: C
2.
Soruda düşük olmayan bir maldan bahsedilmekte yani
normal mal, kastedilmektedir. Düşük mal; gelir azalınca talebi artan mal normal mal ise gelir azalınca talebi
azalan maldır. Soruda mal fiyatı arttığına göre reel gelir
azalır. Düşük olmayan mallarda (normal mal) reel gelir
azalınca mala olan talep azalır.
CEVAP: B
Eşmaliyet doğrusu: firmanın kasasındaki para ile satın
alabileceği girdi miktarlarını gösterir.
K=
P
C
– L şeklindedir. Soruda verilen denklem
PK PK
K = 120 – 6L olduğuna göre,
PL
9
9
3
= 6
PL = ¨9
= 6 ⇒ PK =
=
PK
6
2
PK
C
= 120
PK
C = 120 ⇒ C = ¨180’dir.
3
2
2. bir yöntem ise şudur;
5.
Firma K girdisinden hiç almazsa alabileceği maximum
L miktarı bulunur.
O = 120 – 6L
6L = 120
L = 20 birim
TC = PKK + PLL
TC = PK(0) + 9.(20)
TC = 180
CEVAP: C
3.
www.yaklasimkitap.com
K = 120 – 6L
Soruda verilen üretim fonksiyonu CES üretim fonksiyonudur ve bu fonksiyonlarda;
Ölçeğe Göre Getiri (ÖGG
Parantez dışındaki üs =
Parantez içinin üssü
⇓
ÖGG
0,5 =
⇒ ÖGG = 0,25 < 1 ÖG azalan getiri
0,5
ÖGG > 1 ise ÖG artan getiri
ÖGG < 1 ise ÖG azalan getiri
= 1 ise ÖG sabit getiri sözkonusudur.
CEVAP: B
P = ¨40’den QS = – 20 + 4(40)
6.
QS = 60’dır.
Üreticilerin fiyat sınırını (yeni hangi fiyattan hiç mal satmayacaklarını) bulmak için;
Tekelci rekabetçi firma reklam v.b. yöntemle ürününü
farklılaştırarak tüketici üzerinde etkili olur ve malın talebinin fiyat esnekliği azalır.
CEVAP: D
QS = 0 ⇒ 0 = – 20 + 4P ⇒ P = ¨5
Bu sonuçları grafikte gösterelim.
P
40
60
5
35
5
7.
0
60
Q
Grafikte taralı olan dik üçgen alanı üretici rantıdır.
35.60
Üretici rantı =
= 1050
2
CEVAP: A
2014 - 12 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
I. dereceden (Tam) fiyat farklılaştırması: Tekelci firmanın ürettiği her birim malı farklı ve mümkün olan en
yüksek fiyattan satmasıdır. Dolayısıyla tüketici rantı sıfır üretici rantı ise maximum olur. Dara kaybı ortaya çıkmayacağından toplam refah maksimumdur.
CEVAP: C
6
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 12
8.
İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ
11. Kısa dönem toplam arz eğrisi (SAS) pozitif eğimlidir.
Gelir Tüketim Eğrisi (GTE) tüketicinin geliri sürekli arttırıldığında elde edilen denge noktalarının geometrik yeridir.
P
y
P2
E1
P1
GTE
D2
i2
x2
D1
x1
0
0
Y1
AD
Y2
Y
Para arzındaki bir azalma T. Talep eğrisini sola kaydırır. Fiyatlar genel düzeyi ve çıktı düzeyi azalır.
i1
y1 y2
E2
SAS
CEVAP: C
x
Tüketicinin geliri artınca bütçe doğrusu sağa kaymıştır. D1 ve D2 denge noktalarında geçen eğri GTE’dir.
D2 denge noktasında gelir artışı sonucu hem X hem de
Y’ye talep artmıştır. Gelir artınca talebide artan mallar
Normal Maldır.
12. Enflasyonist Açık: Fiili GSYİH, Tam istihdam GSYİH’nın
üzerinde iken ortaya çıkan harcama fazlasıdır.
CEVAP: E
Sıfır maliyet ve homojen mal varsayımına dayanan
bertrand modelinde fiyat “0” olana kadar fiyat rekabeti yapılır.
Tam rekabette dengede P = MC’dir. Modelde MC = 0
olduğu için P = 0 olur.
www.yaklasimkitap.com
9.
GSYİH Açığı= Potansiyel GSYİH – Fiili GSYİH
CEVAP: A
Fiili GSYİH > Potansiyel GSYİH ise GSYİH açığı negatiftir ve Ekonomide harcama fazlası vardır.
CEVAP: D
13. Daraltıcı para politikası LM eğrisini sola kaydırır. Faiz
oranı artar hasıla (Y) azalır. Daraltıcı Maliye politikası IS eğrisini sola kaydırır. Faiz oranı düşer hasıla (Y)
azalır. İki politika eşanlı uygulandığında ise hasıla azalır ancak faize etki belirsizdir. Dolayısıyla tüketim azalır.
Yatırıma etki belirsizdir.
CEVAP: C
14. Yapısal bütçe açığı hesaplanırken kullanılan vergi geliri ekonominin tam istihdam geliri üzerinden hesaplanır.
10. Bir firmanın Toplam hasılat (TR) fonksiyonu ters talep
fonksiyonundan türetilir.
CEVAP: D
TR = PxQ
TR
P=
Q
60Q – 2Q2
P=
Q
P = 60 – 2Q
15. Maliye Politikası aracı olan vergiler azaltıldığında T. Talep artar. T. Talep eğrisi sağa kayar. T. Arz eğrisinin konumu değişmez.
CEVAP: D
2014 - 12 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
CEVAP: A
7
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 12
İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ
16. Vergi artışı geliri vergi çarpanı katı kadar azaltacaktır.
∆Y = kT ⋅ ∆T0
∆Y = – 2⋅100
∆Y = – 200
20. Kaydi para çarpanı =
–c
1 – c (1 – t)
– 0,80
kT =
1 – 0,80 (1 – 0,25)
– 0,80
– 0,80
kT =
=
1 – 0,60
0,40
= 2 x 200
kT = – 2
= ¨400 bulunur.
1 / (r + e + c) = 1 / (0,25 + 0,05 + 0,20) = 1 / 0,50 = 2
kT =
Yaratılabilecek toplam kaydi para miktarı =
Kaydi para çarpanı x Bankaya yatırılan mevduat
CEVAP: A
CEVAP: B
17. Milli Gelir; üretim faktörlerinin gelirlerinin toplamıdır.
21. Para politikası araçları;
MG = ücret + rant + kâr + faiz
- Zorunlu karşılık oranı
CEVAP: D
- Disponibilite oranı
- Açık piyasa işlemleri
18. Harcama çarpanı kH =
www.yaklasimkitap.com
- Reeskont politikası
1
1 – c (1 – t)
marjinal vergi
tüketim oranı
eğilimi
- Zorunlu döviz devir oranı
- Asgari ödeme oranı
- İthalat teminat oranı
- İkna yolu
- Vergi oranı ise maliye politikası araçlarından biridir.
CEVAP: D
vergi oranı (t) artarsa harcama çarpanı azalır.
CEVAP: A
22. A.Smith tarafından geliştirilen “Mutlak Üstünlükler
Teorisi”ne göre, bir ülke hangi malı daha düşük bir maliyetle (daha az emek harcayarak) üretiyorsa, o malın
üretiminde uzmanlaşmalı ve omalı ihraç ederek karşılığında diğer malı ithal etmelidir.
19. Klasik yaklaşım, sadece paranın değişim aracı olma
fonksiyonu üzerinde durmuş olup, onlara göre para sadece işlem amaçlı talep edilmektedir. Klasik yaklaşım-
Tabloya göre, A ülkesi kumaş üretiminde mutlak üstünlüğe sahip olduğundan tüm kaynaklarını kumaş üretiminde, B ülkesi şarap üretiminde mutlak üstünlüğe sahip olduğundan tüm kaynaklarını şarap üretiminde kullanmalıdır.
da para arzı, dolaşımdaki nakit ile çek mevduatı (vadesiz mevduat) toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla bu
yaklaşımda para arzı tanımı “M1” ile ifade edilmektedir.
CEVAP: E
CEVAP: C
2014 - 12 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
8
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 12
İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ
23. Tercihlerde benzerlik teorisi Linder tarafından geliştirilmiş olup, ülkeler arasındaki dış ticareti zevk ve tercihlerin benzerliğine dayandıran talep yönlü bir dış ticaret teorisidir.
27. Lorenz eğrisi nüfusun % kaçının milli gelirin % kaçını
aldığını gösteren ve gelir dağılımında adaletsizliği ölçmeye yarayan bir eğridir. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin derecesi ise Lorenz eğrisinden ve mutlak eşitlik
doğrusundan yararlanılarak hesaplanan “Gini katsayısı” ile ölçülür.
CEVAP: D
CEVAP: B
28. Şubat 2001 Krizinden sonra, Türk Lirası yabancı paralar karşısında serbest dalgalanmaya bırakılmış ve böylece esnek döviz kuru sistemine geçilmiştir.
24. Gümrük vergileri ithalatı azaltarak ithal ikameci sanayide üretimin artmasına ve işsizliğin azalmasına neden
olur. Böylece devlet yerli üreticiyi korumuş olur.
CEVAP: C
25. Neoklasik büyüme modelinde, sermaye faktörü için
azalan verimler yasası geçerli iken, teknoloji ve nüfus dışsal bir değişken olarak ele alınmaktadır. Bu modelde ayrıca işgücü nüfusun belli bir oranından ibaret
olup, ölçeğe göre sabit getiri koşulları geçerlidir.
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: E
29. Türkiye ile IMF arasında bugüne kadar toplam 19 kez
imzalanan Stand-By anlaşmasının ilki 1 Ocak 1961 tarihinde, sonuncusu Ocak 2005 tarihinde yapılmıştır.
CEVAP: B
CEVAP: D
30. TCMB A.Ş. statüsünde kurulmuş olup, dört tür hisse
senedi çıkarmıştır;
26. W.W.Rostow’a göre, ekonomik gelişme tarihsel bir süreçtir ve her ülke şu beş aşamayı geçerek ekonomik
gelişmesini tamamlar;
- A sınıfı hisse senetleri Hazineye (%51’den az olamaz),
-
Geleneksel toplum aşaması
- B sınıfı hisse senetleri ulusal bankalara,
-
Kalkışa hazırlık aşaması
-
Kalkış aşaması
- C sınıfı hisse senetleri ulusal bankalar dışındaki diğer bankalara,
-
Olgunluğa geçiş aşaması
-
-
Olgunluk aşaması
D sınıfı hisse senetleri Türk vatandaşlığını haiz
gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilmiştir.
CEVAP: D
CEVAP: E
2014 - 12 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
9
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 12
1.
MALİYE / ÇÖZÜMLERİ
6.
Organik devlet anlayışına göre devlet toplumun üstünde ve topluma ait bir organdır. Devlet bireylerin üzerindedir. Devlet ve toplumun menfaatleri bireyler devlet ile
birlikte tek bir organik varlık olarak düşünülür. Sosyal
devlet, sos­yal refah devleti, müdahaleci devlet, komünizm, faşizm or­ganik devlet yaklaşımını yansıtır.
CEVAP: A
Kamu harcamalarının artış nedenlerini açıklayan
teoris­yenlerden biri Adoph Wagner’dir. Wagner, sanayileşmiş ülkeleri incelemiş ve toplumların sosyal ilerleme istekle­rinin kamu harcamalarını artırdığını belirtmiştir. Ve bunu ‘‘Devlet Faaliyetlerinde Sürekli Artış
Kanunu’’ olarak be­lirtmiştir. Toplumların arzusu sosyal
açıdan gelişmektir. Ve devletler bu arzunun üzerlerinde yarattığı baskıdan ötürü gelenek­sel hizmetlerini yerine getirirken aynı zamanda bir takım yeni hizmetler
de üstlenmektedirler ve kamu harcamaları hem mutlak
hem de göreli olarak artmaktadır.
CEVAP: D
2.
Ziraat Bankası kamu bankasıdır. Regülatör kuruluş
olarak nitelendirilen kuruluşlar piyasada düzenleyici rol
oynayan kuruluşlardır. Regülasyonda amaç özel sektörün kamusal çıkarlarla çatışan eylemlerine izin vermemektir.
7.
CEVAP: D
Mali illüzyon veya mali aldanma adı verilen kavram,
seç­menlerin bütçe açıklarındaki artışı yanlış algılayarak dev­letten artan oranda mal ve hizmet talep edeceğini ve bu durumun da sürekli bütçe açıklarını besleyen
kısır bir dön­gü yaratacağını ifade etmektedir.
3.
Birinci en iyi fiyatlama yöntemi, fiyatın marjinal maliyetlerde belirlenmesidir. Marjinal maliyet fiyatlaması doğal
tekel konumundaki kamu kuruluşlarında doğrudan faydanın bedeli olan marjinal maliyetin tüketiciler tarafından, dışsal faydanın ise kamu yararı olarak bütçeden
finanse edildiği fiyatlama yöntemidir. Marjinal maliyet
fiyatlaması kamu ekonomisinin temel fonksiyonlarını
gerçekleştirme yönünden en uygun yöntemdir.
CEVAP: A
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: B
8.
Sermaye teşkili için transfer harcamaları devletin karşılığı olan tek transfer harcamasıdır. Çünkü devlet, yaptığı har­cama karşılığında bir mal veya hizmet satın almasına rağ­men, harcamanın cari dönem üretimine hiçbir katkısı ol­mamıştır. Dolayısıyla cari yılda üretilen taşınmaz malların alımı için yapılan harcamalar sermaye
teşkili için trans­fer harcaması değil yatırım harcaması
olarak kabul edil­mektedir.
CEVAP: D
4.
5.
Dar anlamda kamu kesimi içerisinde sadece Merke­zi
yönetim kuruluşları yer alırken, geniş anlamda kamu
kesimi içerisine Merkezi yönetim, yerel yönetim, pa­
rafiskal kuruluşlar ve KİT’ler girmektedir. Dolayısıyla
Sayıştay merkezi yönetim içerisinde yer aldığı için aynı
zamanda geniş anlamda kamu kesimi kate­gorisinde de
yer almaktadır.
9.
Mülk (emlak) ge­lirleri devletin taşınır veya taşınmaz
mal ve hakları kira­ya vermesi karşılığı elde edilen gelirdir. Kamu sektörü bu­rada, sanki özel sektör kişisi gibi
hareket eder. Bu durum­da cebri yani egemenlik gücüne dayalı bir kamu geliri ola­rak nitelendirilmez.
CEVAP: B
CEVAP: E
Kamu harcamaları/GSMH oranı 1’den büyük olamaz.
Yani kamu harcamaları en faz­la GSMH kadar olabilir.
Bu durumda da sonuç 1’e eşit ola­caktır. Sonucun 1 çıkması durumunda ekonomide tümüy­le devlet egemenliği söz konusudur.
10. Spesifik vergiler,vergileme tekniği bakımından basit
vergi­lerdir. Bu sebeple de bu vergilerin idaresi kolaydır. Spesi­fik vergiler fiyat hareketlerini yakından takip
edemedikleri gibi mallar arasındaki kalite farklarını da
pek göz önünde tutmazlar. Bu yüzden spesifik vergilerin enflasyonun hü­küm sürdüğü dönemlerde reel olarak hasılatı düşer.
CEVAP: D
CEVAP: B
2014 - 12 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
10
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 12
MALİYE / ÇÖZÜMLERİ
11. Vergi bilinci, bireyin vergi gelirlerinin kamu giderlerinin
fi­nansmanı için toplandığının bilincinde olmasıdır. Ver­
gi ahlakı, bireyin vergi ödevlerine ilişkin yükümlülükleri­
ni kurallara uygun biçimde tam olarak yerine getirmesidir. Vergi gayreti ise bir ülkede bulunduğu tahmin
edilen vergi kapasitesi ile fii­li vergi hasılatı arasındaki
oransal ilişkidir.
16. Klasik bütçe teorisine göre kamu giderleri olağan
kamu gelirleriyle karşılanmalıdır. Bütçe denk olmalıdır.
Bilindi­ği gibi klasik maliyecilere göre borçlanma olağanüstü bir kamu geliridir ve klasikler borçlanmaya sıcak
bakmazlar.
CEVAP: B
CEVAP: D
17. Serbest Takdir Yöntemi; herhangi bir yılla
ilişkilendirilmek­sizin, gelir rakamlarının ülkenin mali ve
ekonomik durumu dikkate alınarak serbestçe belirlenmesidir. Türkiye’de ge­lir bütçesi hazırlanırken bu yöntemden yararlanılmaktadır.
12. Mükellefin geliri ¨2.000 iken ödeyeceği vergi yoktur.
Çünkü ilk ¨2.000 ’lik gelir için %0 vergi oranı söz konusudur.
13. Spesifik karakterli vergiler, tersine artan oranlı yani
gerile­yici veya ric’i vergiler olarak kabul edilmektedir.
Motorlu taşıtlar vergisi de spesifik yapıda olduğu için
tersine artan oranlı vergi niteliğindedir.
CEVAP: B
www.yaklasimkitap.com
Mükellefin geliri ¨4.000 iken ödeyeceği vergi=>gelirinin
ilk ¨2.000’si için %0, ¨1.000’si için %10 (¨100), ka­lan
¨1.000 ’si için ise %20 (¨20), yani toplamda ¨300 ’dir.
Marjinal vergi oranı= Vergideki değişiklik/ Gelirdeki
deği­şiklik
Marjinal vergi oranı= 300-0 / 4.000-2.000
Marjinal vergi oranı= 300 / 2.000 = 0,15
CEVAP: B
CEVAP: E
18. Hazine bonosu devletin kısa süreli finansman ihtiyacını karşılamak için çıkartılır. Ve kısa süreli finansman
ihtiya­cı bütçe açıklarının kapatılması anlamına gelmektedir. Ya­tırımları finanse etmek için çıkarılan fonlara devlet tahvi­li adı verilir.
CEVAP: A
19. Kişinin vatani, dini duygularını harekete geçirerek yapılan borçlanma manevi zorlama olarak kabul edilmektedir. Bu tip borçlanmalar olağanüstü durumlarda ve
daha çok tota­liter rejimlerde uygulanır.
CEVAP: C
14. Kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının tanımlanmış
standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli
kulla­nılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve
süreçler olarak ifade edilmiştir.
20. Dış borçların geri ödenmesi esnasında milli gelir
azalaca­ğı için enflasyonist etki değil deflasyonist etki
oluşacaktır.
CEVAP: C
CEVAP: D
15. Toplama ilkesi benzer nitelikli bütçelerin bir arada
göste­rilmesini ifade etmektedir. Örneğin; Genel bütçe, özel büt­çe ve düzenleyici ve denetleyici kuruluşların bütçelerinin Merkezi Yönetim bütçesi çatısı altında
toplanmaları gibi­dir.
21. Faiz dışı açık= Kamu gelirleri – ( Kamu giderleri- Faiz
harcamaları )
Faiz dışı açık= 200 – ( 255 – 40 )
Faiz dışı açık= 15
CEVAP: A
CEVAP: B
2014 - 12 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
11
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 12
MALİYE / ÇÖZÜMLERİ
22. Devlet bütçe açıklarını kapatmak için kısa vadeli borçlanmaya gider. Kısa vadeli borçlara dalgalı borç denir.
27. Ekonomi eksik istihdamdayken eksik istihdama neden
Basit usulden yararlanmanın genel veya özel şartlarından herhangi birini yıl içinde kaybeden mükellef izleyen takvim yılının başından itibaren gerçek usule geçmek zorundadır.
CEVAP: B
CEVAP: C
23. Mali dengesizliğin doğru olarak ölçüldüğü varsayımı altında en önemli sorunlardan biri ne ölçüde bir uyumun
gerekli olduğudur. Ortodoks Kurala yani klasik görüşe
göre bu uyum, bütçe denkliğinin sağlanmasıdır. Keynesyen görüş ise bunun gerekli olmadığını, hatta kısa
sürede gerçekleştirilmesi halinde üretim üzerinde daraltıcı etkiler yaratacağını ve aşırı etkinlik maliyetleri
doğuracağını savunur.
28. Sakatlık indiriminden ücret geliri elde edenler, serbest
meslek erbapları be basit usulde ticari kazanç elde
edenler yararlanır. Aynı zamanda kendileri sakat olmasalar dahi bakmakla yükümlü oldukları kişiler arasında
sakat bulunan ücretliler ve serbest meslek erbapları da
indirimden yararlanırlar.
CEVAP: A
24. Richard Musgrave tam istihdam bütçe açığına alternatif ölçü olarak mali kaldıraç yöntemini önermiştir. Mali
kaldıraç cari mali etkinin ölçülmesi ile ilgilidir. Maliye
politikası ile müdahalenin dönemsel hareketler üzerindeki etkisini değerlendirmede kullanılır.
MK= ( ∆G- ∆T ) x k olarak ifade edilir. (k: maliye politikası çarpanı)
CEVAP: C
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: B
29. Tarhiyat öncesi uzlaşma vergi ziyaı ve genel ve özel
usulsüzlük suçları için söz konusudur. Tarhiyat sonrası uzlaşma ise sadece vergi ziyaı suçu için söz konusudur.
CEVAP: C
25. Enflasyonun önlenmesinde etkili maliye politikasının
temel araçları, kamu kesimi açıklarının kapatılması,
hatta olanaklar çerçevesinde kamu kesimi fazlası yani
bütçe fazlası verilmesine çalışılmasıdır. Bu şekilde uygulanan maliye politikası daraltıcı politikadır.
CEVAP: B
30. Usulsüzlükte ceza zamanaşımı 2 yıldır.
CEVAP: B
26. Likiditeyi kısmak ve toplam talebi artırmak için enflasyon dönemlerinde devlet tahvillerinin kesinlikle halka
satılması gerekmektedir.
CEVAP: A
2014 - 12 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
12
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 12
1.
Satış kuru =
MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ
3.
¨1,38
Alış kuru = – ¨1,36
–
Alacağın şüpheli hale gelmesi
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
121 ALACAK SENETLERİ
¨0,02 Kambiyo Kârıdır.
İşletmenin elde ettiği kâr ¨27,5’dir. Bu durumda Türk
Lirasına çevrilen Dolar; 27,5 / ¨0,02 = 1375$
CEVAP: A
–
www.yaklasimkitap.com
2.300
6.700
6.700
2.300
CEVAP: D
4.
Senet iskontosu: Senetlerin vadelerinden önce bankaya satılması işlemidir. Banka vadeye kadar olan faiz,
vade farkı vb. keserek kalan tutarı işletmeye öder.
Yapılacak kayıt
102 BANKALAR
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
121 ALACAK SENETLERİ
1.400
19.500
500
20.000
1.400
CEVAP: C
İzleyen yılda hisse senetlerinin satışıyla ilgili yapılacak
kayıt
102 BANKALAR
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
110 HİSSE SENETLERİ
644 KONUSU KALMAYAN
KARŞILIKLAR
645 MENKUL KIYMET SATIŞ
KÂRLARI
6.700
Söz konusu dava açıldığı yıl olan 2011 yılında değil
2012 yılında sonuçlanmıştır. Bu nedenle ¨2.300’lik tutar Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı yerine, Önceki Dönem Gelir ve Kârları hesabında izlenir.
Hisse senetleri için dönem sonunda ayrılan karşılık tutarı ile ilgili kayıt:
654 KARŞILIK GİDERLERİ
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
6.700
Tahsilat Kaydı
100 KASA
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR
VE KÂRLARI
2.
6.700
Karşılık ayrılması
654 KARŞILIK GİDERLERİ
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI
–
6.700
5.
8.000
1.400
Diğer Alacaklar grubunda belirtilen senetli alacakların
tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere olacak senetleri için ayrılan reeskont tutarları 137 Diğer
Alacak Senetleri Reeskontu hesabında izlenir.
Yapılacak kayıt
6.000
1.400
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ
137 DİĞER ALACAKLAR SENETLERİ REESKONTU
2.000
1.800
CEVAP: E
2014 - 12 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
1.800
CEVAP: A
13
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 12
6.
MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ
9.
Reeskont dönemsonu işlemidir. Borç senetlerine reeskont hesaplandığında senedin nominal değeri ile tasarruf değeri arasındaki fark (9.700 – 7.800) = ¨1.900 Reeskont Faiz Gelirleri hesabına alacak kaydedilir.
Yapılacak kayıt;
İşletmenin satın aldığı malların ¨1.440 KDV ve
¨5.000’lik kısmı peşin tahsil edilmiştir. Dolayısıyla
¨6.440’lik tutar kasa hesabında izlenir. (8.000 – 5.000)
= ¨3.000’lik kısmı kredili satılmıştır. Kredili satıştan doğan alacaklar Alıcılar hesabında izlenir.
Yapılacak kayıt
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
1.900
100 KASA
120 ALICILAR
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
1.900
CEVAP: C
6.440
3.000
8.000
1.440
CEVAP: C
Her türlü mal ve hizmet satın alınması sırasında satıcılara ödenen KDV’nin kaydedildiği ve izlendiği hesap İndirilecek KDV hesabıdır. Mal ve hizmet alımlarından indirilecek KDV bu hesaba borç, mevzuat gereği yapılan
indirimler ve hesaba yapılan düzeltmeleri ile indirilemeyen ve Devreden KDV hesabına aktarılan borç bakiyesi bu hesaba alacak yazılır.
CEVAP: C
8.
10. 30. MALİ BORÇLAR
300Banka Kredileri
301Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
www.yaklasimkitap.com
7.
302Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (–)
303Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit ve Faizleri
304Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri
305Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
306Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
308Menkul Kıymetler İhraç Farkı (–)
309Diğer Mali Borçlar
hesaplarından oluşur.
368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş
Vergi ve Diğer Yükümlülükler hesabı “Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler” grubunda yer alır.
Brüt Satış Kâr / Zararı = Net Satışlar – Satılan Ticari Malların Maliyeti
CEVAP: D
Net Satışlar = Satışlar – (satış indirimleri)
= 9.000 – 5.300
Net Satışlar = ¨3.700
Satılan Ticari Malların Maliyeti = Ticari Mallar Hesabının Borç Kalanı – Dönemsonu Mal Mevcudu
B
TİCARİ MALLAR
Dönembaşı mal
mevcudu
Dönemiçi alışlar
Alış giderleri
Alıştan iadeler
3.000 Alış iskontoları
4.700
6.000
13.700
A
4.200
3.800
11. 01.08.2011 tarihinde işletme satacağı mal için müşterisinden avans ödemesi almıştır.
Yapılacak kayıt
8.000
5.700
102 BANKALAR
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
Alıcıdan avans alınması
Satılan Ticari Malların Maliyeti = 5.700 – 3.800
= 1.900
Brüt Satış Kâr / zararı = 3.700 – 1.900
= 1.800
CEVAP: A
2014 - 12 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
3.000
3.000
CEVAP: D
14
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 12
MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ
12. 12.08.2011 tarihinde, malları müşteriye teslim edilmiş,
siparişin kalan tutarı müşteri tarafından işletmenin banka hesabına yatırılmıştır. Malların teslimiyle ilgili yapılacak kayıtta önceden alınan avansıda mahsup etmek gerekir.
16. İşletmenin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve
bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması tutarlılık kavramının gereğidir.
CEVAP: B
Yapılacak kayıt;
102 BANKALAR
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
14.700
3.000
15.000
2.700
17. Satın alınan arsa bedeli “Arazi ve Arsalar hesabı”nda
bina bedeli ise “Binalar hesabı”nda izlenir. İşletmenin bina ve arsa için düzenlediği çek tutarı “Verilen
Çek ve Ödeme Emirleri hesabı”nda KDV tutarı “Kasa
hesabı”nda izlenir. Borçlanılan tutar ise borcun niteliği
belirlenmediği için “Diğer Ticari Borçlar hesabı”nda izlenir.
CEVAP: A
13. Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında kayıtlı ¨4.100’lik
giderin ¨1.100’lik kısmı döneme aittir. Bu durumda
¨1.100’lik gider tutarının bu hesaba ait bir tutar olmadığı için bu hesaptan çıkarılıp Finansman Giderleri (dönemin faiz gideri) hesabına aktarılması gerekmektedir.
Diğer Ticari Borçlar hesabı, ticari borçlar hesap grubunuda yer alan borçların hiçbirinin kapsamına alınmayan ticari borçların izlendiği hesaptır.
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
180 GELECEK AYLARA AİT
GİDERLER
1.100
1.100
CEVAP: B
14. Borç ve Gider Karşılıkları grubunda yeralan hesaplar
içinde yer almayan ve önemlilik kavramına göre de ayrı
ayrı hesaplarda izlenmesi mümkün olmayan borç ve
gider karşılıkları “379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
hesabı”nda izlenir
www.yaklasimkitap.com
Yapılacak kayıt;
250 ARAZİ VE ARSALAR
252 BİNALAR
191 İNDİRİLECEK KDV
100 KASA
103 VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
75.000
35.000
19.800
19.800
80.000
30.000
CEVAP: A
İşletme aleyhine açılan ve devam eden tazminat davaları 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları hesabının alacağına kaydedilir.
CEVAP: C
18. “380 Gelecek Aylara Ait Gelirler” hesabı bilanço hesabı olduğundan Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar kısmında yer almaz.
15. İşletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının
değeri arasındaki olumlu farkların izlenmesinde kullanılan hesap “Şerefiye hesabı”dır.
–
CEVAP: D
Yapılacak Kayıt;
261 ŞEREFİYE
191 İNDİRİLECEK KDV
101 ALINAN ÇEKLER
1.200
120
19. İşletmelerin belli bir tarihteki mali durumunu (İşletmenin sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların temin edildiği borç ve sermayeyi) gösteren mali tabloya Bilanço denir
1.320
CEVAP: C
2014 - 12 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
CEVAP: A
15
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 12
MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ
20. İşletmeler açısından, kiralanan işyerlerinin kira bedeli ilgili döneme gider olarak yansıtılır ve Genel Yönetim
Giderleri hesabına kayıtlanır.
23. İç iskonto =
nominal değer x faiz oranı x süre
36.000 + (faiz oranı x süre)
243.000x6x85 gün
İşletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunması sonucu
ilgili mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine, personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim, harç
ve fonların izlendiği hesap “Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı”dır.
36.000 + (6x85)
reeskont = ¨3.400
=
124.134.000
36.510
Tasarruf değeri = 243.000 – 3.400
= 240.000
CEVAP: B
İşletme ¨2.500 tutarındaki kira bedelinden (2.500 x
0,20) = ¨500 stopaj kesmiş ve kalan (2.500 – 500) =
¨2.000’yi işyeri sahibine ödemiştir.
Yapılacak kayıt;
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
2.500
100 KASA
2.000
360 ÖDENECEK VERGİ VE FON500
LAR
www.yaklasimkitap.com
21.
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
150 İLK MADDE VE MALZEME
Özkaynaklar
Toplam Yabancı Kaynaklar
16.000
=
12.100 + 9.900
24. Finansman Oranı =
CEVAP: A
CEVAP: E
=
16.000
= 0,72
22.000
CEVAP: C
Faaliyet Kârı
Net Satışlar
Brüt Satışlar.................................................. 36.500
25. İş hacmi Rantabilitesi =
Satış İndirimleri............................................. (4.500)
NET SATIŞLAR............................................ 32.000
Satışların Maliyeti......................................... (6.200)
BRÜT SATIŞ KÂRI....................................... 25.800
18.000
Faaliyet Giderleri.......................................... (17.800)
Dönembaşı yarımamül maliyeti
6.000
Genel Yönetim Giderleri............................... (11.200)
Dönemsonu yarımamül maliyeti
(4.000)
Dönembaşı mamül maliyeti
24.000
Dönemsonu mamül maliyeti
(3.000)
SATILAN MAMÜL MALİYETİ
¨41.000
22. Toplam üretim maliyeti
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri.......... (3.600)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri................. (3.000)
FAALİYET KÂRI...........................................
İş hacmi Rantabilitesi =
8.000
32.000
= 0,25
CEVAP: B
2014 - 12 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
8.000
CEVAP: A
16
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 12
MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ
26. Aktif toplam = dönen varlık + duran varlık
28. 55 adet maldan 5 adedi satış niteliğini kaybederse;
Dönen Varlıklar = Aktif toplam – duran varlıklar
55 – 5 = 50 adet mal kalır.
5 adet
= 0,10
50 adet
⇒ %10 artış olur.
Aktif toplam = Pasif toplam
Pasif toplam = KVK + UVYK + Özkaynaklar
KVYK = Pasif toplam – (UVYK+ Özkaynaklar)
Dönen Varlıklar – Stoklar
Likidite oranı =
→ Soruda
KVYK
verilen bilgiler üzerinden hesaplanamaz.
CEVAP: C
Dönen Varlıklar
→ Soruda verilen bilgiler
KVYK
üzerinden hesaplanır.
Toplam Yabancı Kaynaklar
Finansal Kaldıraç Oranı =
Pasif toplam
→ Soruda verilen bilgiler üzerinden hesaplanır.
Özkaynaklar
Finansman Oranı =
→
Toplam Yabancı Kaynaklar
Soruda verilen bilgiler üzerinden hesaplanır.
Cari Oran =
CEVAP: D
Net Satışlar
Stoklar
Soruda stok tutarı verilmediği için öncelikle stokları bulmak gerekir. Bunun için soruda verilen değerleri dikkate almak gerekir.
Net Satışlar
Aktif devir hızı =
Aktif toplam
30.000
1,5 =
Aktif
27. Stok devir hızı =
Aktif toplam = Pasif toplam
Aktif toplam = KVYK + UVYK + Özkaynaklar
www.yaklasimkitap.com
Aktif toplam = ¨20.000
29.
S
0,10
4
P
0,25
2
D
0,15
3
S = 0,10 x 4 ⇒
0,40
R = 0,2 x 2 ⇒
0,50
D = 0,15 x 3 ⇒ + 0,45
1,35
CEVAP: B
Devamlı Sermaye = UVYK + Özkaynak
14.000
20.000
= KVYK + 14.000
KVYK
= ¨6.000
Dönen Varlıklar
KVYK
Dönen Varlıklar
2,5 =
6.000
Cari Oran =
Dönen Varlık = ¨15.000
Dönen Varlıklar – Stoklar
KVYK
15.000 – Stoklar
1,5 =
6.000
Likidite Oranı =
1 + nominal faiz oranı
1 + enflasyon oranı
1,55
Reel faiz oranı =
–1
1,35
= 1,148 – 1
30. 1 + Reel faiz oranı =
9.000 = 15.000 – Stoklar
Stoklar = ¨6.000
Stok devir hızı =
=5
30.000
6.000
= 0,148 ⇒ 14,8
CEVAP: A
CEVAP: E
2014 - 12 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
17
YAKLAŞIM KARİYER
Download

deneme sınavı çözüm kitapçığı