KPSS
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
EĞİTİM
BİLİMLERİ
DENEME
SINAVI
1
ÇÖZÜM
KİTAPÇIĞI
Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti
GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA
Tel: (0312) 229 84 94
Web: www.yaklasimkitap.com - www.yaklasimkitabevi.com
e-posta: [email protected]
DENEME - 1
1.
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
3.
Yaşantı Merkezli Tasarım (Bireye Görelik)
Çocuk merkezli yaklaşıma benzemektedir. Fakat buradaki görüş, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının önceden
tasarlanmayacağıdır. Bundan dolayı eğitim programı
çerçevesinin tüm çocuklara göre planlanamayacağı
ileri sürülür. Bu yüzden öğrencilere öğretim sürecine
girdikten sonra her birinin ilgi ve ihtiyaçları tespit edildikten sonra gerçek program tasarımına geçilmesini
temel alır. Bu tasarımın temel özeliği kalıcı ve anlamlı
öğrenmenin bireyin kendi aktif yaşantısı içerisinde aktif katılımın bir ürünü olabileceğidir.
Varoluşçuluğa göre insan hürdür. İnsan bu hürriyeti
içerisinde kendisini oluşturur. Bu yüzden de bütün hareketlerinden sorumludur ve dolayısıyla eylem insan
için çok önemlidir. Aksiyonda bulunmayan insan hiçbir şeydir. Eyleme katılarak insan kendisi olarak olanı seçerek kendisini yapar. Varoluşçuluk, diğer birçok
akımın tersine, bireye genel bir kavram gibi yaklaşmaz, onun öznelliğin nesnelliğin üstünde tutar. Varoluşçuluğa göre, hayatın anlamı ve bireyin öznel tecrübesiyle ilgili sorular diğer bütün bilimsel ve felsefik uğraşlardan önemlidir.
Önceden hazırlanmış bir program anlayışı yoktur.
Program, öğrenciler öğretim sürecine geldikten sonra
hazırlanır. Öğrencilerin seçtikleri konular öğretmen tarafından değiştirilebilir veya zenginleştirilebilir. Öğrenci yaşantıları bu tasarımda temel çıkış noktasıdır.
Soruda ifade edilen Yaşantı Merkezli Tasarımdır.
CEVAP: D
2.
Temel Özellikleri:
•
Her şeyin merkezi insandır.
•
İnsan özgürlüğünden aldığı cesaretle eylemler yapar.
•
Birey kendi tanımını kendisi yapar.
•
Bilgi sezgiseldir ve geçerliliği bireye kattığı değerle saptanır.
Hayat, gelişme ve yıkıntı, neşe ve trajediden oluşur.
www.yaklasimkitap.com
Konu alanı ve program içeriği ile çocuk ve yaşantıları birlikte düşünülmelidir. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur. Öğretmenin öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına
duyarlı olması, gerçekçi durumları belirlemesi, tasarımın başarısını arttırır. Öğretim sürecinin başlamasıyla
program geliştirme çalışması başlar. Bu yüzden esnek
ve değişebilir bir yapıya sahiptir.
Ali beyin felsefesi varoluşçuluktur.
Hürrem Öğretmen: Dersleri işlerken bireysel farklılıklara ve çoklu zeka kuramına göre ders anlatılmasını
farklı derslerin birbiri ile ilişkilendirerek bir arada veririm. (Disiplinler arası)
Süleyman Öğretmen: Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının
zamana ve mekana göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle öğrencinin adına onun tüm ihtiyaçlarını önceden
belirlemek ve uygulamak zordur. Öğrencinin ihtiyaçları
eğitim süreci içinde belirlenmelidir. (Yaşantı merkezli)
Firuze Öğretmen: Konular öğrencilerin gerçek yaşamdaki problem alanlarını çözmede kullanacakları etkinliklerden oluşmalı ve eğitim çalışmaları toplumun değişen şartlarına uyumunu kolaylaştırmaktadır. (Yaşam
şartları)
Okulun felsefesi ise Esasiciliktir.
•
Bu görüşe göre insan doğuştan boş bir levha olarak dünyaya gelir. (Tabula Rasa) Eğitimin görevi de, ezber yoluyla insanın zihnini doldurmaktır.
Esasicilikte ezber ve belleme yolu ile bireylerin zihinsel yetilerini geliştirmek amaçlanır.
•
Öğretmen her şeyi bilen uzman ve donanımlıdır.
Esasicilik,öğretmenin eğitimin merkezine yerleştirerek onun genel kültür, alan kültürü ve meslek bilgisinin güçlü olmasını ister. Ayrıca öğretmen devletin memuru olarak devlet içinde yaşamak üzere
eğitilmelidir.
•
Eğitimde girişim öğrenciden daha çok öğretmendedir. Gizil güçlerini geliştirirken ve yetişkin yaşamındaki rolüne hazırlanırken çocuğun, bir yetişkin
ve uzman kişi olarak öğretmenin yol göstericiliğine
gereksinimi vardır.
•
Okulun eğitsel görevi, entelektüel ve ahlaki disiplinler ile kültürün özünü korumak ve varlığının sürekliliğini sağlamaktır. Ayrıca eğitimin amacı sadece çağdaş yaşama uyumu sağlamak olamayıp,
aynı zamanda ahlak, politika gibi süreğen ve gerçekçi ölçütlere uyumu da sağlamaktır.
•
Okulda zihinsel disiplin yaklaşımının geleneksel
yöntemleri kullanılmalıdır (Ezber, belleme).
CEVAP: A
CEVAP: D
2014 - 1 DENEME
1
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 1
4.
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
7.
I. Bireylerde oluşacak mesleki nitelikler belirlenir.
(Progel-dacum)
II. Bağımsız ve gizli uzman görüşleri alınır.
III. Bir alandaki teorisyenler-akademisyenlerin görüşleri kullanılır.
IV. Bir meslekteki usta ve işçilerin görüşleri kullanılır.
(Progel-dacum)
V. Bir mesleğin iş ve işlem basamakları belirlenir.
(Meslek Analizi)
CEVAP: D
Çocukların kazandıkları kavramların, fikirlerin, olguların, tutumların kaynağı sosyal çevre olduğunu, çocuğun içinde yaşadığı çevre ve kültür, onun etkileşime gireceği uyarıcıların türünü ve niteliğini belirlemesi sınıf
dışı öğretim süreçleri ile ilgilidir.
CEVAP: A
Sınıf kalabalık olduğu için belirtilen amaçlara dönük
olarak sadece “gösteri” tekniği kullanılabilir.
www.yaklasimkitap.com
5.
Uygulama ve üst düzeydeki hedef davranışların kazandırılmasında, duyuşsal alanın değer verme, örgütleme, kişilik haline getirme, devinişsel alanın tüm basamakları için Gösterip –Yaptırma Yöntemi etkili biçimde
kullanılabilir. Bir beceriyi kazandırmanın en etkili yolu,
onun uygulamasını yaptırmaktır. Sözgelişi Sosyal Bilgiler dersinde; araştırma yapmayı öğrenmenin en etkili
yolu, verilen bir konuda örneğin “göç olgusunun nedenleri” için, bizzat araştırma yapmak; harita çizmeyi öğrenmek için ise, bizzat harita çizmektir. Gösterip yaptırma, bir teknik yada bir işlemin uygulanmasını, araç gerecin çalıştırılmasını, önce gösterip açıklayarak, sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak kazandırmanın amaçlandığı ortamlarda kullanılan bir
öğrenme-öğretmen yöntemidir. Bu yöntemde fiziksel
yada zihinsel beceriler,önce en uygun biçimiyle öğretmence gösterilir,gerekli açıklamalar yapılır, daha sonra
öğrencilerin aynı becerileri tekrarlaması ve uygulaması istenir, yanlışlıklar anında düzeltilir; çünkü yanlış kazanılmış becerilerin sonradan düzeltilmesi çok zor ve
zaman alıcıdır.
CEVAP: D
8.
Baba’nın Yönlendirdiği
zeka alanı
Kenan’ın olmak
istediği zeka olayı
Sayısal – Mantıksal
Doğacı – Varoluşçu
CEVAP: B
6.
A) Kavram haritaları dersin bütününü anlamlı olarak
öğrenmeye imkan verir.(Doğru)
B) Buluş yolu ile öğretim stratejisinin etkisini arttırmada öğretmenler tarafından rahatlıkla kullanılabilir
niteliktedir. (Yanlış)
C) Öğrencilerin bilgileri organize etmelerine ve sentezlemelerine imkan verir. (Doğru)
D) Bilginin zihinde somut, görsel ve sistematik olarak
algılanmasını sağlar. (Doğru)
9.
E) Öğrencilerin kendilerinin hazırlamaları koşuluyla öğrenmede aktif olmalarına ve grup çalışması
yapmalarına olanak sağlar. (Doğru)
Ön organize ediciler: sunuş yolu ile öğretimde derse geçilmeden, bilgiyi önden organize ederek bir
kavram,ilke,genelleme,bir kural veya materyallerdir ve
bilinenden bilinmeyene öğretim ilkesinde kullanılır.
CEVAP: B
2014 - 1 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
CEVAP: D
2
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 1
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
10. Eğitsel oyunlar, bireylerin fiziksel, zihinsel yeteneklerini, sanatsal ve estetik niteliklerini ve becerilerini geliştiren, yaşantıyı zevkli kılan, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan etkinliklerdendir. Bilgilerin pekiştirilmesi, zihinsel
yeteneklerin geliştirilmesi için kullanılan oyunlar neşeli
ve rahat bir ortam sağlamakta, sınıf içi çalışmalara da
değişiklik getirmektedir. Eğitsel oyunlarda derste konular daha ilgi çekici duruma getirilebilir, etkin olmayan
öğrencilere, derse katılma olanağı sağlanır. Öğrenciler
oyun oynayarak öğrenir. okul öncesi ve ilk öğretim çağındaki çocukların gelişim özelliğine çok uygun olduğundan onların çok yönlü gelişimlerini destekler.
12. Soruda geçen “başka bir öğrencinin de hasta/yaralı yakını gibi davranarak telaşlı bir şekilde 112’yi araması
empati ile ilişkilidir”. Anlama önemlidir ve buna uygun
canlandırma yapılacaktır. “
Rol oynama, problemlerin hareketlerle ortaya konularak tartışılması ve çözüm yollarının bulunmasıdır. Bireyin kendisini başkasını yerine koyarak çok yönlü gelişmesini, öğretimde aktif olarak rol almasını, kendisini
ifade edebilmesini, yaratıcı olmasını, yaşamı çok yönlü algılamasını, araştırma istek ve duygusunun gelişmesini amaçlayan, bireyin öğrenme isteğini artırıcı bir
tekniktir. Empati temelli bir tekniktir. Öğrenci kendisini
bir başkasının yerine koyarak onu anlamaya çalışır ve
onun gözünden dünyaya bakar. Bu bağlamda öğrenci
kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kimliğe girerek
ifade eder. Böylece öğrencilerde empatinin yanı sıra
iletişim, hoşgörü, sempati ve etkin iletişim kurma gibi
duygu ve becerileri geliştirir.
Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir
ortamda tekrar edilmesini sağlayan bir tekniktir.
Öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlar.
Öğrenciye neşeli ve rahat ortam sağlanmakta, sınıf içi
çalışmalara da değişiklik getirmektedir.
Eğitsel oyunlar, öğrenilen bilgilerin daha rahat ve eğlenceli bir ortamda tekrar edilerek pekiştirilmesini sağlayan etkinlikleri kapsar. Konuları ilgi çekici hale getirerek sınıftaki en pasif öğrencilerin bile etkinliklere katılımı sağlanarak çok yönlü gelişimleri desteklenir.
CEVAP: E
www.yaklasimkitap.com
Konular oyuna dönüştürülerek ilgi çekici duruma getirilir.
Rol oynama tekniğinde temel amaç, öğrencilerin belli durumlara ilişkin olarak kendi duygu ve düşüncelerini anlamalarına yardım etmek ve kendilerini çevreleyen sosyal dünya hakkında bir anlam oluşturmalarını
sağlamaktır.
CEVAP: A
11.
Zıt panel soru – cevap
gruplarından oluşur
B) Kollegyum sınıf ortamında düzenlenir.
C) Kollegyum konu sonlarında etkilidir.
D) Zıt panel konuların pekiştirilmesinde kullanılır.
E) Kollegyumdaki cevap
grubu alan uzmanlarında
A)
ORTAK ÖZELLİK
ORTAK ÖZELLİK
ORTAK ÖZELLİK
13. Sarı şapka: (İyimserdir). Olayların olumlu yönlerine
odaklanır; avantajları ve faydalı yönleri düşünür. A,
C, D, E seçenekleri bu özelliktedir. B seçeneği ise siyah şapkadır. Karamsardır, Olumsuzluklar, riskler, dezavantajları ifade eder. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür.
ORTAK ÖZELLİK
ZIT PANELDE CEVAP
GRUBU ÖĞRENCİDİR.
CEVAP: E
2014 - 1 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
CEVAP: B
3
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 1
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
14. Akran öğretimi: Akran öğretimi, yardım etme ve destek
verme aktiviteleri doğrultusunda bilgi ve becerinin kazanılması olarak tanımlanmaktadır. Akran öğretimi birbirlerine yardım ederek öğrenen fakat öğretmen olmayan benzer sosyal gruplardan insanları kapsamaktadır.
Akran öğretimi öğrencilerin birbirine yardım ettikleri ve
öğreterek öğrendikleri bir öğretim yöntemidir. Bireyselleşmeyi
16. Meta bilişsel düşünme gücü içsel zekâ alanı ile öncelikle ilgilidir. İçsel zekânın ilgi alanı kendi kendinin farkında olma, kendini anlayabilme ve iç dünyasıyla ilişki kurabilme üzerinedir. Kişisel – İçsel Zekâ, kendimiz hakkındaki duygu ve düşünceleri şekillendirebilme, yaşamı sürdürebilme ve yaşadıklarımızdan öğrendiklerimizle, hayat felsefemizi oluşturabilme, yaşamımızı bu doğrultuda planlanma, kişisel istek ve hayaller oluşturabilme becerisidir. İçsel Zekaya Sahip İnsanların Özellikleri :
Ön plana çıkartan akran öğretimi öğretmenin rehberliğinde, eğitim almış yetenekli bir öğrencinin aynı sınıf
düzeyinde bulunan bir ya da birkaç öğrenciye bir kavramı ya da beceriyi öğrettikleri bir süreçtir.
1. Yalnız kalmaktan hoşlanır.
2. Yaşadığı her olay ve deneyim üzerinde çok fazla
düşünür.
Akran öğretimi sürecinin doğru sıralaması şöyledir:
3. Kendi içinde bir değer ve anlayış sistemi oluşturur.
Her şeyde kendinden bir şey arar.
I. Akran öğretimi programına başlama
II. Tasarım-Planlama
4. Kendi duygu ve düşüncelerinin farkındadır.
III. Öğrencileri seçme ve öğreticileri eşleştirme
5. Kendisini farklı tarzlarda ifade edebilir; yazar, ressam, heykeltraş...vb.
IV. Akran öğreticilerin katılımını ve ilgisini sürdürmek
V. Programı değerlendirmek
6. Yaşam felsefesini oluşturmaya yönelik bir anlayış
içindedir.
CEVAP: C
www.yaklasimkitap.com
7. Bireysel çalışmalardan zevk alır.
8. Yaşamında motivasyon kaynağı, hedefleridir.
9. Kendisi üzerinde düşünmek için çok zaman harcar
ve sürekli bir kişisel değerlendirme süreci yaşar.
CEVAP: C
17. Anlatım-Soru cevap dersin giriş etkinliklerinde ve sunuş yaklaşımında öncelikle kullanılır.
CEVAP: A
15. Süreç kontrolü verilen bir proje ya da çalışmanın evrelerinin öğretmen tarafından izlenmesi sürecidir. Öğrencilere verilen çalışmalar eğer öğretmen tarafından
kontrol edilmezse öğrenci çalışmalarını bir başkasına
yaptırabileceği gibi öğrenci çalışmayı bitiremeyebilir.
Buna göre proje yöntemi süreç kontrolü ile gerçekleşir.
Diğer yöntemlerde süreç yönetimi söz konusu değildir.
18. En genel anlamıyla dönüt öğrenciye öğrenme sürecindeki performansı ile ilgili bilgi verme, yapılan bir davranışın sonucu söyleme ve öğrencinin nerede yanlış yaptığını ifade etmek. Eksikleri, hataları bildirme sürecidir.
Öğrencilere davranışlarında sonra önce dönüt verilir.
Dönüt kullanılırken, ipucu, düzeltme ve pekiştireçler bir
arada işe koşulabilir. Buna göre B seçeneği geleneksel
diğerleri çağdaş dönüt uygulaması ile ilgilidir.
CEVAP: B
CEVAP: B
2014 - 1 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
4
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 1
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
19. Öğretmenin dersinde o gün işleyeceği konuya birçok
kaynağı inceleyerek hazırlanmıştır. Sınıfta konuyu ayrıntılı bir biçimde ve etkili bir ses tonuyla, bazı materyalleri de kullanarak anlatmıştır. Buraya kadar öğretmenin ders dışı hazırlıklarını yaptığı ve öğretme davranışına dönük etkinlikler düzenlediği görülmektedir. Ancak öğrencilerin gerekli yanıtları verememesi öğrenme
sürecine seslenmediğini göstermektedir.
22. Motivasyon bir canlıyı belli bir davranışla yöneltmekte rol oynayan güçleri anlatan bir kavramdır. Başka bir
deyişle, istekleri, arzuları, gereksinmeleri, dürtüleri ve
ilgileri kapsayan genel bir kavramdır. Sınıf içinde derse giriş yapan bir öğretmen öncelikle bazı işlemler yapar bu işlemler üç ana bölümde ele alınır. Giriş, Gelişme ve Sonuç etkinlikleri olarak bilinen bu süreçlerde
giriş sürecinde dikkat çekmeden sonra motivasyon işlemleri yapılarak öğrencilerin derse karşı güdülenmelerini sağlanır.
CEVAP: D
20. Proje, tasarı ya da tasarı geliştirme anlamına gelen bir
kavramdır ve öğrenmenin transferi ve tekil öğrenmeden
çok belli bir amaca dönük ilişkisel öğrenmeye işaret etmektedir. Projeyi bir hedef olarak değil, alt yapı unsuru
olarak ele almakla da proje tabanlı öğrenme, öğrenmenin ürün değil süreç boyutunu vurgulamakta ve öğrenmeyi arzulanan ölçüde bireyselleştirmektedir. Bu modelde öğretmen yardımcı ve rehber, öğrenci ise özerk ve
kurgulayıcıdır ve her senaryonun sonunda gerçekçi ve
öğrenci tarafından geliştirilmiş bir ürün ortaya çıkar.
CEVAP: C
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: D
23. Sınıf içinde demokratik davranışlar mevcutsa öğrencilerin düşünce ve duygularına önem verir ve sınıftaki öğrencilerine güven duyar, Eleştirilere önem vererek bu davranışı teşvik eder, dersin asıl hazırlayıcısı ve
yürütücüleri öğrencilerdir, öğretmen bu konuda sadece yardımcıdır. Öğrencilerin gruplar halinde çalışmaları sağlanır buna göre ben duygusu yerine biz duygusu
gelişir. Ben duygusu sert ve otokratik öğretmenlerin olduğu sınıflarda gerçekleşir.
CEVAP: C
21. İnformal öğretmen anlatımı: Öğretmen ders planı ve
öğretim tasarımı dışında, günlük ve aktüel konuları da
içeren, iletişimin çok yönlü olduğu anlatım tekniğidir.
Öğrencilerin katılımı söz konusudur. Genelde öğrencileri dinlendirmek ve derse ara verme amaçlı kullanılır.
Fikir Taraması: Kısa süreli tartışma grupları türünden
olan fikir taramasında 4-9 kişiden oluşan gruplarda
belli bir konu üzerin de 5-10 dakika konuşulur. Burada önemli olan husus yaratıcı düşünce ve soruna değişik çözümler getirmedir. Öğretmen fikir taramasından
çeşitli biçimlerde yararlanabilir. Örneğin, bir ders ya da
tartışma ölü noktaya gelir sessizlik başlarsa en iyi yol
fikir taramasını başlatmaktır. Bazen de derse eğlenceli bir başlangıç yapmak için bu yönteme başvurulabilir.
Örneğin, sınıfa “Eski bir elbise askısı, elbise ya da palto asmaktan başka ne işe yarar. diye sormak ilgiyi çekecektir. Fikir taramasında önemli olan basit bir sorun
üzerinde mümkün olduğu kadar kısa bir süre durmaktır
24.
1-
Sözel – Dilsel Zeka
Metin + Şiir
23-
Mantıksal – Matematiksel Zeka
Uzamsal – Görsel Zeka
Cümle yapılarının
sembolik ifadeleri
Resim + Şekil
4-
Müzikal – Ritmik Zeka
Müzik + Dans + Şarkı
5-
Bedensel – Kinestetik
Zeka
Sosyal – Kişilerarası
Zeka
İçsel – Özedönük Zeka
Dans + Hareket
67-
Drama + Diyaloglar
Film + Fotoğraf
CEVAP: A
CEVAP: A
2014 - 1 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
5
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 1
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
25. I. Öğrenci Motivasyonu (Gerekli)
29. A, D seçeneğinde verilenler türetilmiş ölçme B, C seçeneğinde verilenler doğrudan ölçme E seçeneğinde
verilen dolaylı ölçmedir. Çünkü öğrencinin tarih bilgisi
doğrudan gözle görülmediğinden sözlü ifadelerden yararlanarak dolaylı olarak ölçülmüştür. Öğrencinin sözlü ifadeleri Tarih dersine yönelik bilgisinin göstergesidir.
II. Maliyet (Gereksiz)
III. Bireysel öğrenme farklılıkları (Gerekli)
IV. Ders Yazılımı’nın türü, kapsamı ve niteliği (Gerekli)
V. Öğretmenin
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)’mi algılama biçimi
(Gerekli)
CEVAP: E
Maliyet faktörü öğretmenin dışındadır. Okulun alt yapısı ve sistemin olanakları bununla ilgilidir.
CEVAP: B
CEVAP: E
27. Senkron uzaktan eğitim (Eş zamanlı uzaktan eğitim),
Uzaktan eğitimde eğitmen ve öğrencinin aynı zamanda
etkileşime girmesi haline senkron uzaktan eğitim denir.
Örneğin Çevrimiçi sohbet odaları, çevrimiçi mesajlar,
tele-seminer, video konferans. Senkron uzaktan eğitim
ile ilgilidir.
www.yaklasimkitap.com
26. Web Tabanlı Eğitim geleneksel sınıf ortamında soru
soramayan veya grup içinde katılım yetisine ulaşamayan adayların, elektronik ortamda özgüven kazanmalarını sağlar seçeneği olumsuz bir durum değil kazanımdır.
30. Yapılan değerlendirmenin amacı yabancı diller yüksekokuluna öğrenci alımında hazır bulunuşluğu belirlemek olduğu için amacına yönelik Tanıma ve yerleştirme amacıyla değerlendirme yapılmıştır. Yapılan değerlendirmede ölçüt T puanına dayandırıldığı için değerlendirmenin ölçütüne göre türü bağıl değerlendirmedir.
CEVAP: C
31. A, B seçeneğinde verilenler testin iç tutarlık anlamında
güvenirliğini, C seçeneğinde verilen testin kararlık anlamında güvenirliğini, E seçeneğinde verilen testin tutarlık anlamında güvenirliğini verir. Ancak D seçeneğinde verilen testin yordama geçerliğini verir.
CEVAP: A
CEVAP: D
28. Eğer bir sınıfta farklı yeterlikte ve yetenekte öğrenci varsa sınıfta her öğrenciye hitap edebilecek ortam
ve uygulamalara yer vermek en uygun uygulamadır.
Farklı yeteneklere sahip öğrencilerin sınıfta öğrenmeyi
sağlayıcı bir sınıf ortamının meydana getirilmesi sürecidir. Her sistem, kuruluş ve işleyişinde düzene ihtiyaç
duyar. Eğitim sisteminin alt sistemi olan sınıfta bir düzene ihtiyaç vardır. Sınıf düzeninin kurulması ve sürdürülmesi, sınıf yönetiminin ana alanıdır.
32. Öğretmen hazırladığı sınavda soruları konulara dengeli yaplaştırılacağından sınavın en çok kapsam geçerliğini artırır.
CEVAP: D
CEVAP: A
2014 - 1 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
6
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 1
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
33. Korelasyon katsayısı ölçeğin özdisiplin eğilimini ölçme
derecesini belirttiğinden bu korelasyon değeri ölçeğin
en çok yapı geçerliği hakkında bilgi verir. Çünkü ölçekten yüksek puan alanların gerçek yaşam durumlarında
görevleri yerine getirmeleri durumunda veya ölçekten
düşük puan olanların gerçek yaşam durumlarında görevlerine yerine getirmemeleri durumunda ölçek özdisiplin becerilerini iyi derece ölçerek yapı geçerliği yüksek olacaktır. Bu durumda korelasyon değeri 1’e yakın olacaktır.
37. Öğretmenin öğrencilere yaptırdığı etkinliğin amacı A,
B, C, E seçeneğindeki ifadeler olabilir ancak D seçeneğinde verilen ifade olamaz. Çünkü öğretmenin öğrencilere yaptırdığı etkinlik çağdaş değerlendirme anlayışına uygun bir etkinlik olduğundan bu etkinliğin yapılmasında öğrencilerin projelerini karşılaştırılması amaçlanmaz. Çünkü çağdaş değerlendirme anlayışında rekabet yoktur.
CEVAP: D
CEVAP: B
38. D seçeneği grupta hiç kimseyi çekmediği için hiç işlenmemiş soru 5 seçenekten 4 seçeneğe düşerek
CEVAP: C
www.yaklasimkitap.com
34. I’de verilen Kelime ilişkilendirme testiyle ilgili, II’de verilen yapılandırılmış grid ile ilgili III’te verilen ise tanılayıcı dallanmış ağaç uygulamasına yönelik ifadedir.
şans başarısı artmıştır. Doğru cevap A seçeneği olursa
40 – 20
20
ra =
=
= 0,20 olacağından doğru cevap A
100
100
seçeneği olursa ayırıcılık 0,20 olacağından B seçene-
35. Soruda bahsedilen amaca ulaşmak için en uygun madde türü açık uçlu maddedir. Çünkü açık uçlu maddeler sentez ve değerlendirme basamağındaki üst düzey
davranışların ölçülmesine uygundur.
ği yanlıştır. C, D, E seçeneğinde verilen ifadeler doğrudur.
CEVAP: B
36. A, B, D, E seçeneğinde verilenler sadece bilişsel becerilerin izlenmesini gerektirir. Ancak C seçeneğinde verilen bilişsel becerilerin yanında psikomotor becerilerin
izlenmesini gerektirir. Çünkü mercekler kullanarak teleskop yapma psikomotor beceridir.
39. Cüneyt’in T puanı 70 olduğundan sınıf ortalamasının 2
standart sapma üstünde puan almıştır. Çünkü T puanları ortalaması 50 standart sapması 10’dur. A seçeneği
doğrudur. B seçeneğinde İlknur’un 9 soruya doğru cevap verdiğine yönelik ifade doğrudur. Çünkü İlknur ortalamanın yarım standart sapma altında puan almıştır. Ham puanlar ortalaması 12 standart sapması 6 olduğundan 12 – 3 = 9 olur. C seçeneğinde verilen ifade
doğrudur. Çünkü Efe ortalamaya denk sayıda soruyu
doğru cevaplamıştır. Efe 12 soruyu doğru cevaplamıştır. D seçeneğinde verilen ifade yanlıştır. Çünkü Ali ortalamanın 1 standart sapma üstünde puan almıştır. Bu
durumda Ali 12 + 6 = 18 soruyu doğru cevaplamıştır. Ali
10 soru daha doğru cevaplayasaydı 18 + 10 = 28 soruya doğru cevap vermiş olacaktı. Bu durumda soruların
hepsini doğru cevaplamış sayılmaz. E seçeneğindeki
ifade doğrudur. Efe 12, İlknur 9 soruyu doğru cevapladığı için Efe 3 soru daha fazla doğru cevaplamıştır.
CEVAP: C
CEVAP: D
CEVAP: A
2014 - 1 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
7
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 1
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
40. Her iki şubenin ortalamaları aynı olduğundan bu duruma uygun B, D ve E seçeneğindeki grafiklerdir. Ancak
A şubesinin standart sapması B şubesinden daha küçük olduğundan A şubesi daha sivri dağılım gösterir.
Bu duruma uygun olan D seçeneğidir.
43. Freud’a göre, yetişkin erkekler ve çocuklar kendilerini
besleyenleri bir “şükran duygusu” olarak sevdikleri için
bir karşılıklılık durumu söz konudur. Kohlberg’in kuramında bu durumun karşılığı olan ahlaki gelişim evresi
“amaca yönelik araçsal ilişkiler eğilimi”dir.
CEVAP: D
CEVAP: B
44. Felsefenin ağırlıklı olarak ele aldığı konuların dönemlere göre değişmesi durumunun karşılığı olan kavram
“tarihsel zaman etkisi”dir. Bu bağlamda içinde yaşanılan dönemdeki toplumsal olayların felsefenin ele aldığı konuları da bir biçimde etkilediği söylenebilir.
41. A, B, D ve E seçeneklerindeki yargılar ergenlik döneminin temel özellikleri bağlamında hatalı olan yargılardır. Çünkü ergenlikte bu seçeneklerde yer alan yargıların tam tersi olan durumlar doğru yargılardır. Örneğin; ergenliğe geç giren kızların özgüvenleri yüksektir.
C seçeneğinde olduğu gibi bilişsel gelişimin tamamlandığı dönem ise Piaget’ye göre ergenlik döneminin sonudur.
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: A
CEVAP: C
45. Freud’un psikoanalitik kuramının öngörüleri esas alındığında A, B, C ve D seçeneklerindeki yargılar doğrudur. E seçeneğindeki “Yapısal kişilik kuramına göre,
kişiliğin en son gelişen bölümü egodur.” yargısı ise
hatalıdır. Çünkü yapısal kişiliğin en son gelişen bölüm
süper ego’dur.
CEVAP: E
42. Bebeklerde ve yeni yürümeye başlayan çocuklarda
vestibular sistemin yeterince uyarılmamasının daha
sonra öğrenme zorluklarına neden olması, kritik dönemde çocuğun yeterince uyarana maruz kalmamasının sonucudur. Gelişim psikolojisinde bu durumun karşılığı olan kavram “yaşantı eksikliği” dir.
46. Çocukların sosyalleşmelerinde doğrudan insanlarla etkileşimde bulunmaları birincil kaynakları oluştururken;
insan dışı unsurlarla etkileşimleri de ikincil kaynakları oluşturur. C seçeneğindeki ders kitaplarının dışındaki tüm seçenekler çocukların sosyalleşmelerinde birincil kaynakları oluşturur. Soru metninde çocuğun annesi ve babası tarafından bakılması, sevilmesi ve beslenmesinin onun gelişimindeki önemine vurgu yapıldığı
için doğru cevap “aile”dir.
CEVAP: D
CEVAP: B
2014 - 1 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
8
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 1
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
47. Freud’un psikocinsel gelişim kuramında çocuğun kendisini ve çevreyi kontrol etmeyi öğrenmeye başladığı
dönem anal dönemdir. Gelişimin bu döneminde çocuk
yetiştirmede ve özellikle de çocuklara tuvalet eğitimi
alışkanlığı kazandırılması sırasındaki yetişkin tutumları önemlidir. Bu dönemde Freud, otoriter(baskıcı), aşırı izin verici ve demokratik olmak üzere üç tür yetişkin
tutumundan söz eder. Bu tutumlardan ilk ikisi çocukların anal karmaşayı başarılı bir biçimde atlatamamalarına neden olurken, demokratik tutum ise dönemin başarılı bir biçimde atlatılmasında önemlidir. Bunun için
de soruda yetişkin tutumlarının olumsuz etkisine vurgu yapılan kişilik gelişimi dönemleri Freud’da “anal”
ve Erikson’da da “özerkliğe karşı utanç ve şüphe”
dönemleridir.
50. Piaget’ye göre, bilişsel gelişim sürecinde çocuklar
daha çok “özümseme” yaparken; yetişkinler ise daha
çok “uyumsama” yaparlar. Çünkü çocuklar, yeni karşılaştıkları pek çok problemi yetişkinler gibi yeterince
öğrenilmiş şemaya sahip olmadıkları için deneme yanılma yoluyla çözerler. Bu da onların daha çok özümseme yapmalarını gerektirir.
CEVAP: C
48. C.G.Jung’ın analitik psikoloji kuramında sözünü ettiği kolektif bilindışındaki anima ve animus arketiplerinin karşılığı olan toplumsal cinsiyet rolü Bem’in toplumsal cinsiyet rolleri kuramında “androjen cinsiyet
rolü”dür. Bem bu kuramda kadınsılar, erkeksiler, belirsizler ve androjenler olmak üzere dört tür cinsiyet rolünden söz eder.
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: A
CEVAP: E
51. Türk kadınlarının 8 Mart Dünya kadınlar Günü’nü “Susmuyoruz”, “Korkmuyoruz”, “İtaat etmiyoruz.” parolasıyla kutlamaları, ülkemizde kadına karşı dayatma ve şiddete karşı beliren duygusal bir tepkidir ve bunun psikolojideki karşılığı “psikolojik tepkisellik”tir (Brehn, psikolojik tepkisellik kuramı).
CEVAP: C
49. Dünyada her canlının bir görevi vardır. Dünyanın düzeni en mükemmel saatten daha mükemmeldir. Güneş
binlerce yıldır zamanını şaşırmaz, ay yolunu kaybetmez, dünya hiç uyumaz ve hep döner. Suyun üstü, sütün altı donar. Ya bunların tersi olsaydı? Acaba dünyada hayat olur muydu? Biyoloji öğretmeni bu sorusuyla “öğrencilerinin olasılıktan gerçeğe” ulaşmalarını istemektedir. Var olmayan bir durum için varmış gibi düşünmelerini sağlamaya çalışmaktadır. Piaget’nin kuramında bu durumun karşılığı olan kavram “hipotetik
düşünme”dir.
52. Gelişim sürecinde bireyin kendi benliğine uyan kişi ve
grupları seçerek onlara benzemeye çalışması durumunun karşılığı olan kavram (savunma mekanizması)
“özdeşim kurma”dır.
CEVAP: D
CEVAP: D
2014 - 1 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
9
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 1
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
53. Bir klimanın arızasını gidermek, belli işlemleri belli bir
sırayla yapmayı gerektirir. Öğrencilerin klimanın arızasını gidermekte başarısız olmaları bilgiyi işleme kuramına göre “işlemsel-prosedüral bellek”lerinde bozulma olduğunun göstergesidir.
56. Kurt Lewin’in Alan Kuramı (Topoloji) kuramında; yaşam alanı bir bireyin belli bir zamandaki davranışlarını
etkileyen olguların, ve gerçeklerin toplamıdır. Lewin, bir
davranışın üzerinde o davranışı gerektiren pek çok psikolojik olgunun; (1) Kişinin kendisi, (2) Peşinde olduğu
amaçlar, (3) Kaçmaya çalıştığı olumsuz durumlar, (4)
Hareketine mani olan engeller ve (5) Amacına ulaşması için izlemesi gereken yollar olmak üzere etkisinin olduğunu ve bu psikolojik olguların kişinin yaşam alanını
oluşturduğunu söyler.
CEVAP: A
54. A, C, D ve E seçeneklerindeki yargılar Tolman’ın bilişsel ağırlıklı davranışçı bir kuramcı olan Tolman’ın
işaret-gestalt kuramındaki görüşlerine uygun düşmektedir. Dolayısıyla doğru ifadelerdir. B seçeneğindeki
“Farklı dürtülerin bireyde değişik tepkilere neden
olması, ikincil kazançtır.” ifadesi ise Tolman’ın öğrenmeye ilişkin görüşleri bağlamında hatalı bir yargıdır. Bu ifadenin doğrusu ise “Farklı dürtülerin bireyde değişik tepkilere neden olması, dürtü ayrımıdır.”
biçiminde olmalıdır.
CEVAP B
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: B
57. Victo Hugo’ya göre, güzelliğin kişiye göre değişmesi durumunun karşılığı olan ilke insancıl yaklaşımda
“İnsan davranışlarını, kendi öznel gerçeği tayin etmektedir.” ilkesidir. Çünkü insan dış dünyaya kendi iç
dünyasında (fenomenolojik alan) vermiş olduğu anlama göre tepki de bulunur. B, C, D ve E seçeneklerindeki yargılar insancıl eğitimin temel ilkeleri bağlamında
doğru yargılar olmasına karşın sorunun doğru cevabı
olan ilke A seçeneğindeki ilkedir.
CEVAP: A
58. Öğrenme olayını biyokimyasal bir süreç ve beynin yapısında değişme olarak ele alan beyin temelli öğrenme kuramının öngörüleri esas alındığında A, B, C ve E
seçeneklerindeki yargılar doğrudur(biyolojik perspektif). D seçeneğinde ise “Öğrenme, yaşam alanındaki bölgelerin farklılaşma sonucu daha küçük bölgelere bölünmesiyle gerçekleşir.” ifadesiyle psikolojik evrime (evrimsel psikoloji) vurguda bulunulmaktadır.
55. Bu özel eğitim öğretmeninin öğrencilerine istendik
bir davranışı kazandırmak için kullandığı tekniğin adı
“tepki bedeli”dir. Bu tekniği kullanan bir eğitimci öğrenci istendik davranışı yaptığında ödüllendirirken,
buna karşılık istenmeyen bir davranış yaptığında da
verdiği ödüllerden bir bölümünü geri almaktadır (Bir
tür olumlu pekiştirme+ikincil tür ceza uygulaması olarak açıklanabilir).
CEVAP: D
CEVAP: E
2014 - 1 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
10
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 1
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
59. Öğrencinin çekingenliğinden dolayı derse katılmaması,
onda öz yeterlik algısının düşük olmasıyla ilgili olabilir.
Bireyde öz yeterlik algısının gelişiminde etkili olan temel değişkenler ise yaşantı, dolaylı yaşantı, sözel ikna
ve psikolojik durumdur.Gözlem yoluyla öğrenme ilkelerinden yararlanarak öğrencisine yardımcı olmak isteyen bir öğretmenin izleyebileceği en uygun yol da bu
bağlamda “Derse katılan diğer öğrencilerin davranışlarını pekiştirmektir.” Yani, bir tür dolaylı yaşantı
olan dolaylı pekiştirmedir.
62. Stanford Üniversitesi’nin ilk rektörü Star Jordan’ın, balıklar konusunda otorite bir bilim adamı olmasına karşın her yeni bir öğrenci ismi öğrendiğinde balık isimlerinden birini unutması ya da hatırlamakta güçlük yaşaması bireyin sonraki bir öğrenmesinin önceki bir öğrenmesi üzerinde bozucu etki oluşturması durumudur
ki; bunun da öğrenme psikolojisindeki karşılığı “geriye
doğru ket vurma”dır.
CEVAP: B
60. “Birey, öğrenme hedeflerini kendisi belirleyip kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu aldığında, bu süreçte ne
kadar başarılı olduğunu ve ne kadar ilerleme gösterdiğini kendisi gözlemlediğinde öğrenmesi hem daha kalıcı ve sürekli olabilir hem de bilgiyi yeni durumlara uyarlayabilir.” Bu metindeki düşünceler, tümüyle öğrenmenin içselleştirilmesiyle ilgilidir ve öğrenme psikolojisinde bu durumun karşılığı olan kavram “iç denetim”dir.
CEVAP: E
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: C
63. Sınıf öğretmeninin fen ve teknoloji dersine öğrencilerine “Yağmur neden yağar? Mum üzeri kapatıldığında
neden söner? Hayvanlar nerede yaşar ve nasıl beslenirler?” biçiminde sorular sorarak ve onların bu sorulara cevap bulmalarını isteyerek başlaması “keşif yoluyla öğrenme”ye örnektir. Bilişsel-bütüncü yaklaşıma
göre öğrenme, bireyin yaşantılarına ve oluşturduğu algılara dayalı olarak konuya ilişkin bir anlayış geliştirmesidir. Öğretim ise, çeşitli konu-materyal düzenlemeleriyle bireyin uygun zihinsel bir yapı oluşturmasını ve bu
yapıya uygun bir anlayış geliştirmesini sağlamaktır. Bir
zihinsel yapının oluşturulabilmesi için yapının öğelerinin anlamlı bir şekilde ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
CEVAP: D
61. Türkiye Cumhuriyeti’nin gelmiş geçmiş cumhurbaşkanlarının isimlerini sırasıyla ezberlemekte ve hatırlamakta zorlanan Ayşe, öğreneceği materyalin her birini evin
bir odasıyla (yani mekanla) ilişkilendirmiş ve sınavda
hatırlaması gerektiğinde de bu sıraya uygun hareket
etmiştir. Ayşe, bilgiyi işleme kuramına göre kodlamanın dört temel öğesinden birisi olan bellek destekleyici ipuçları kullanma kapsamındaki imajlar kullanma alt
başlığı içerisinde yer alan “yerleşim(loci) yöntemini” kullanmıştır.
64. Öğrenme kuramları ve öğrenmeye ilişkin öngörüleri doğru olarak eşleştirildiğinde A, B, C ve D seçeneklerindeki eşleştirmeler doğru iken; E seçeneğindeki “Öğrenme, uyaranla tepki arasında sinirsel bağ
kurulmasıdır-Nörofizyolojik yaklaşım.” eşleştirmesi ise hatalıdır. Doğrusu ise “Öğrenme, uyaranla tepki arasında sinirsel bağ kurulmasıdır-bağlaşımcılık
yaklaşımı.”
CEVAP: A
2014 - 1 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
CEVAP: E
11
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 1
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
67. Psikodrama seansındaki danışanın yaşadığı başarısızlık korkusu, babasının da telkiniyle ve onun beklentilerine uygun bir biçimde ortaya çıkan bir kabullenme
durumudur. Öğrenilmiş çaresizlik, başarılı olmak ya da
sonucu değiştirmek için bireyin elinden bir şey gelmeyeceğini bilmesi, bu durumu kabullenmesi ve kendisini pasivize etmesi durumudur.Danışanda dışsal faktörlerin etkisiyle de olsa geçmişteki olumsuz yaşantıların
bir sonucu olarak başarılı olamayacağına ve sonucu
değiştiremeyeceğine dair pekişmiş bir inanç söz konusudur.
65. Bandura’ya göre, bireyin öz düzenleme sürecini etkileyen
üç içsel gereklilik vardır: Bunlar; “kendini gözleme, kendini değerlendirme ve kendine tepkide bulunma” gereklilikleridir. Kendini gözleme, öz düzenleme için yeterli değildir. Kişi aynı zamanda kendi davranışını değerlendirmelidir. Öz düzenlemedeki üçüncü ve son içsel faktör ise kendine tepkide bulunmadır.
CEVAP: C
66. Bu örnek olaydaki edebiyat öğretmeninin Ahmet Muhip Dranas denince onun akla ilk gelen şiirinin Fahriye Abla şiiri olduğunu, şairin bu şiiriyle geniş kitlelere
ulaşmayı başardığını ve Türk şiirinde bu şiirin yakaladığı başarıyı yakalayan bir başka şiir olmadığını söylemesi birbiriyle ilişkili ve biribirini tamamlayan ifadelerdir. Hatta bu başarının ardında da şairin bu şiiri kendi
yaşamından yola çıkarak oluşturduğunu söyleyenlerin
de olduğuna vurgu yapması, sözel bir malzemenin öğretilmesinde “çağrışımsal basamaklar dizini oluşturma” sürecine bir örnektir. Çünkü psikoloji deneyleri,
hatırda tutmada öğrenilen malzemenin anlamlı olması
ya da olmamasının önemli bir değişken olduğunu göstermektedir. Anlamlılık düzeyi, çağrışımsal değeri düşük olan anlamsız hecelerden, kavramsal basamaklar
dizisi şeklinde örgütlenmiş malzemeye kadar değişebilir. Farklı anlamlılıktaki malzemelerin hatırda tutulması ölçüldüğünde, genellikle negatif ivmeli eğriler elde
edilir. Bununla beraber, yüksek anlamlılık düzeyindeki
malzemeyle elde edilen eğriler, anlamsız malzemeyle
elde edilen eğriler kadar hızlı düşüş göstermez. Anlamlı malzeme anlamsıza kıyasla çok daha kolay öğrenilir.
Aynı şekilde, anlamlı malzemenin hatırlanması anlamsızlara kıyasla çok daha kolay olur. Aslında, bunlardan
biri diğerinin sonucudur. Anlamsız veya güç malzemeyi
hatırlayamayışımızın nedeni, bunların öğrenilmesindeki zorluktur. Bu örnek olaydaki edebiyat öğretmeni şair,
şiiri ve şiirin hikayesi arasında bir bağ kurarak “çağrışımsal basamaklar dizini oluşturmuş” ve öğrenciler için konuyu anlamlı hale getirmiştir.
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: B
68. Annesinin ayakkabısının bağcıklarını bağlamakta zorlanan Vildan’a ayakkabı bağlamanın kolay bir yolunu öğretmesi durumunun karşılığı olan kavram Vygotsky’nin
sosyokültürel kuramında “yapı iskelesi”dir. Yapı iskelesi; bir bireyin başka bir bireye açıklama yaptıktan
sonra kişiyi öğrenmesi ve kendini geliştirmesi için serbest bırakmasıdır (Bu kişi, Vygotsky’nin kuramında bir
yetişkin ya da akrandır).
CEVAP: C
69. Bu örnek olaydaki babanın yaşamı asla ertelememesi ve çocuklarına: “Geçmişi değiştiremezsiniz, geleceği
bilemezsiniz, bugünü yaşamaya bakınız, çünkü bugün
çok önemlidir.” biçiminde seslenmesi ve “anı yaşamaya” vurguda bulunması durumunun karşılığı olan seçenek “Varoluşsal biçimde yaşama”ktır.
CEVAP: E
2014 - 1 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
CEVAP: A
12
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 1
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
70. Uzman odaklı, bilgi verme ve yöneltme ağırlıklı, zaman
çizelgesiyle sınırlı olma, tepkisellik ve kriz odaklılık geleneksel rehberlik yaklaşımının temel özellikleridir. Süreklilik, aşamalılık ve ardışıklık ise gelişimsel yaklaşımın temel özelliklerinden birisidir.
73. Rehberlik
ve
Psikolojik
Danışma
Hizmetleri
Yönetmeliği’ne göre, her öğretim yılının başında illerde okul türlerine ve öğretim kademelerine göre, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il çerçeve programını hazırlamak “rehberlik ve araştırma merkezleri”nin
görevidir. Bu görevi de RAM’daki iki bölümden birisi
olan okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümü yapar (diğeri özel eğitim bölümü).
CEVAP: D
71. A, C, D ve E seçeneklerindeki toplumsal sorumluluk,
yetkinlik, gizlilik ve kültüre duyarlılık hepsi de bir psikolojik danışmanın danışma sürecinde uyması gereken
etik ilkeler kapsamındadır. B seçeneğindeki “çoklu
ilişkiler” bir psikolojik danışmanın danışma sürecinde uyması gereken etik ilkelerden birisidir. Bu ilke gereğince danışmanın danışanla psikolojik danışma yardımı dışında hiçbir biçimde bağının olmaması gerekir.
Danışman, danışanla duygusal ilişki kurarak bu ilkeyi
ihlal etmiştir.
CEVAP: B
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: C
74. Nurdan’ın cevabını çok iyi bildiği soruları bile yanıtlayamaması ve sınavlarda istediği sonuçları alamaması,
onun çok yoğun bir biçimde yaşadığı sınav kaygısının
neden olduğu bir durumdur. Sınav kaygısının neden olduğu başarısızlık problemini çözmeye yönelik rehberlik
yardımı ise problem alanlarına göre “eğitsel rehberlik” hizmeti kapsamında verilen bir hizmettir.
CEVAP: E
75. Uygulanması uzmanlık gerektirmeyen test dışı tekniklerden birisi olan gözlem tekniğini kullanacak bir bireyin
uygulama öncesi, sırası ve sonrasında belli bazı ilkelere uyması gerekir. Bu ilkelerden birisi de gözlenecek
kişi ya da grupların “sosyal beğenirlik (kabul)” hatasına düşmemeleri için gözleneceklerinden haberdar
olmamalarıdır. Çünkü insanlar gözleneceklerinden haberdar olduklarında oldukları gibi değil de olmaları gerektiği gibi davranabilirler.
72. Geçirmiş olduğu kaza sonucu bir ayağını kaybeden 9.
sınıf öğrencisi Yeter’e yaşadığı travmayı atlatabilmesi
ve içinde bulunduğu bu yeni duruma daha kolay uyum
sağlayabilmesi için okul psikolojik danışmanın yapacağı yardım psikolojik danışmadır. Yardımın amacı da
Yeter’in bedenini yeni haliyle kabul etmesini sağlamaktır. Bu tür bir yardım da travma sonrasında bireyin normalleşmesini sağlamaya yönelik olduğu için rehberliğin
“krize müdahale” işlevini yerine getirmektedir.
CEVAP: D
CEVAP: A
2014 - 1 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
13
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 1
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
76. Bir müdahale hizmeti olarak özel eğitimin önleyicilik,
iyileştiricilik ve telafi edicilik(ödünleyicilik) olmak üzere
üç önemli işlevi vardır. Bireye yetersizliği ile baş etmede yeni yolların sunulması anlamına gelen müdahale
hizmetleri kapsamında; bireye yeni beceriler kazandırılması ya da araçlar kullanması öğretilerek yetersizliğini bir ölçüde gidermesine yardımcı olunmaktadır. Bu da
özel eğitimin müdahale hizmetleri kapsamında “ödünleyicilik” işlevini yerine getirmektedir.
79. Bu örnek olaydaki rehber öğretmenin henüz bir sorun
olmamasına karşın önleyici rehberlik hizmetleri kapsamında sınıf rehber öğretmenlerine ve velilere yönelik akran zorbalığının nedenleri ve kurbanlar üzerindeki etkileri konusunda bir çalışma başlatmış olması dolaylı olarak öğrenciye yönelik rehberlik hizmetlerinden
“müşavirlik” hizmetleri kapsamındaki bir uygulamadır. Müşavirlik(konsültasyon), okulda PDR hizmetlerinin etkili bir biçimde yürütülebilmesi için rehber öğretmenlerce öğrenci ile ilgili kişilere (veli, öğretmen ve yöneticilere) yönelik hizmetlerin tümüdür.
CEVAP: D
77. Bu örnek olaydaki danışmanın yardım sürecini sonlandırmak isteyen danışana “İstediğiniz zaman tedaviye
son vermek sizin elinizde.” şeklinde karşılık vermesi
durumunun karşılığı olan ilke insancıl yaklaşımın beş
temel ilkesinden birisi olan “gönüllülük”tür. Diğer ilkeler; gizlilik, özerklik, bireyin değerliliği ve bireyin kendini gerçekleştirme gücüne inançtır.
CEVAP: C
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: A
80. Hülya Öğretmen, sınıfındaki öğrencilerin birbirleri ile
olan ilişkileri, eğilimleri ve ilişki örüntülerini belirlemeyi amaçladığı için başkalarının bireyi anlatmasına dayalı tekniklerden birisi olan “sosyometri” yi kullanmalıdır. Zira, bir bireyi tanıma tekniği olarak sosyometrinin amacı bireyin grup içindeki yerine ve statüsünü belirlemektir.
CEVAP: E
78. Holland’a göre, kişilik tipi ve çevrenin özellikleri arasındaki etkileşim, bireyin meslek seçimini ve kararını etkiler. Tipoloji (kişilik) kuramında, altı tür kişilik tipinin karşılığı olan altı tür de mesleki çevre vardır. Tipoloji kuramında meslek seçimi ve kararı bireyin kişiliğinin iş dünyasında ifadesini bulan bir yansıması olarak ele alındığı için insanlar, sahip oldukları beceri, yetenek, tutum
ve değerleri kullanmalarına olanak sağlayacak çevreleri ararlar. Doğru cevap “Holland-Tipoloji” kuramıdır.
CEVAP: B
2014 - 1 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
14
YAKLAŞIM KARİYER
Download

DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI