KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
TG – 7
ÖABT – DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
ÖĞRETMENLİĞİ
2015 – ÖABT / DKAB
1.
İslamiyet’ten önce “Deburan” olarak isimlendirilen iki yıldıza tapan kabile Temim
kabilesidir.
5.
Uhud Savaşı’na katılan Müslümanların
yaşadıkları olayların anlatıldığı sûre Al-i
İmran sûresidir.
A B C D E
TG – 7
9.
A B C D E
Kur’an-ı Kerim’in 49. sûresi olan ve 18
ayetten oluşan Hucurat sûresi, ismini 4.
ayette geçen ve hücre (oda) kelimesinin
çoğulu olan hucurat kelimesinden almıştır.
Odalar ismini, Peygamber Efendimiz’in eşleri için yapılan küçük bölmelerden almıştır.
Özellikle insanlar arasındaki ilişkilere değinen bu sûrenin 11. ayetinde insanların birbirlerine kötü lakap takması yasaklanmıştır.
A B C D E
2.
Ka’b bin Malik Haniflerden biri değildir.
Ka’b, Peygamber Efendimiz’in de katıldığı
Tebük Seferi’ne katılmayan ve Peygamberimiz’in kendisi ile 50 gün konuşmadığı
kişilerden biridir.
6.
Ebu Süfyan Mekke’nin fethi öncesinde
Merru-z Zehran denilen yerde Müslüman
olmuştur.
10.
A B C D E
A B C D E
3.
Asım bin Sabit liderliğindeki kurra heyetine
yapılan saldırı neticesinde esir alınan ve
daha sonra idam edilen sahabe, Hubeyb
bin Adiyy isimli sahabedir.
Haşr sûresi, Medine’de Uhud Savaşı’ndan
sonra indirilen ve 24 ayetten oluşan bir
sûredir. Sûrede Beni Nadir Yahudilerinin
Medine’den çıkarılması konusu işlendiğinden sûre Beni Nadir Sûresi ismiyle de
anılmaktadır.
A B C D E
7.
A B C D E
Birçok gönderiliş şekli olan vahiy, Yüce
Allah’ın insanlara ulaştırılmasını istediği
mesajlarını, peygamberlerine alışılmışın
dışında gizli bir yolla süratli bir şekilde birdirmesidir.
11.
A B C D E
İşari tefsir olarak da bilinen bu tefsir türünün diğer bir ismi tasavvufi tefsirdir. Bu
tefsir ekolünün kurucusu olarak bilinen
müfessir Muhyiddin İbn Arabi’dir. İşari tefsir alanında yazılmış olan “Ruhu’l-Meani”
isimli eserin müellifi ise İsmail Hakkı Bursevî’dir.
A B C D E
4.
Hac ibadetinin Müslümanlar üzerine farz
kılınması hicretin ikinci yılında değil, dokuzuncu yılında meydana gelen bir gelişmedir. Diğer olaylar hicretin ikinci yılında
gerçekleşen olaylardır.
8.
Yusuf bin Itfeyyiş Harici tefsir ekolü içerisinde faaliyet göstermiştir. İmamiyye Şia’sı
içerisinde faaliyet gösteren müfessirlerden
biri değildir.
A B C D E
12.
Birçok manaya gelme ihtimali olan ve bu
manalardan birini tayin edebilmek için harici bir delile ihtiyaç duyulan âyetlere müteşabih âyetler denir.
A B C D E
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / DKAB
13.
TG – 7
Görünüşte manaları birbiriyle çelişen ancak dikkatle bakıldığında araları uzlaştırılan ve zıtlık probleminin çözüm yolları
gösterilen hadisleri konu alan hadis ilmi
müşkilü’l hadis’tir.
17.
A B C D E
Düşmanın engellemesi, savaş sebebiyle
yolların kapanması, hastalık, parasız kalmak, kadının yanındaki mahreminin ölmesi
gibi hac yolculuğunu ve dolayısıyla tavaf
ve vakfeyi önleyen her türlü engele irhas
denir.
21.
Kocanın boşadığı eşine ancak yeni bir
nikâhla dönme imkânı veren boşanma çeşidi bain talaktır.
A B C D E
A B C D E
14.
Hadis usulü alanında gelişim dönemi olarak adlandırılan Mutekaddimun Dönemi’nde yazılmış olan son hadis usulü kitabı Hatip el Bağdadi’nin yazmış olduğu “el-Kifaye
fi İlmi’r-Rivaye” isimli eserdir.
18.
Fukaha yöntemi Hanefi yöntemi olarak da
bilinmektedir. Özellikle Hanefi-Ma’turidi
ekolüne mensup birçok alim bu yöntemle
eser yazmıştır. Buhari de “Keşfü’l Esrar”
eserini fukaha yöntemine göre yazmıştır.
Dinin emir ve yasaklarına uymayan, yaptığı
hataları önemsemeyen ve dinî vecibelerini
yerine getirmede gevşeklik gösteren raviler
için isnat edilen cerh sebebi ‘fısku’r-ravi’dir.
A B C D E
23.
19.
Fıkıh ilmi kendine has birçok kavram barındıran bir ilim dalıdır. Terimsel olarak “yağmur duası” anlamında kullanılan kavram
istiskadır.
85 koyunu olan bir kişinin zekât için tüm
şartları sağladığında 1 koyun veya keçiyi
zekât olarak vermesi gerekir. Çünkü koyun
ve keçi için zekât verme aralığı bir koyun
için 40-120 arasıdır.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
24.
16.
Müdelles hadis, ravinin cerh edilmesi nedeniyle zayıf olarak nitelendirilen hadislerden değil, ravi düşmesi nedeniyle zayıf
olarak nitelendirilen hadislerden biridir.
İmama birinci rekâtın rükûsundan sonra
uyan kişinin durumunu ifade eden fıkhi
kavram mesbuktur.
A B C D E
A B C D E
15.
22.
20.
İmam-ı Şafii’nin Mısır’a gitmeden önce kaleme aldığı, eski görüşlerini içeren ve kendisinin tartışmasız olarak kabul ettiği eseri
el-Hucce isimli eserdir.
A B C D E
A B C D E
4
İtikadi görüşlerine yer verilen Hariciyye,
Sıffin Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan ve
Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında yapılan
tahkim kararlarını kabul etmeyen ve tarafları tekfir ile suçlayan fırkadır.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / DKAB
25.
TG – 7
İtikadi görüşlerine yer verilen Kaderiyye,
kaderi kabul etmeyen ve bu problemi ilk
defa dile getiren fırkadır.
29.
Eski kaynaklarda “kılkalem” olarak adlandırılan ve tezhip sanatında kullanılan malzeme fırçadır.
A B C D E
33.
A B C D E
Prof. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu’nun dinler
tarihi alanında yazılmış bir eseri yoktur.
Sinanoğlu, önemli bir kelam âlimidir. Diğer
seçeneklerde yer alan yazarların bu alanda
kitapları mevcuttur.
A B C D E
26.
Hamza bin Ali tarafından kurulan ve Halife bi Emrillah’ın ilahlığını kabul edip İslam
dışı birtakım düşünce ve inançları savunan
fırka Dürziliktir.
30.
Soru içeriğinde bahsedilen yazı çeşidi siyakattir.
34.
A B C D E
Gerçek ismi Nataputta Vardamana olan
Mahavira tarafından kurulan ve daha çok
vaaz yöntemiyle yayılan din Cayinizm’dir.
A B C D E
A B C D E
27.
es-Semerkandi, Ma’turidi ekolüne bağlı
âlimlerden biridir. Diğer seçeneklerdeki
âlimler Eş’ari ekolüne mensup olan İslam
âlimleridir.
31.
Barok Dönemi olarak da adlandırılan döneme ait en önemli eser kabul edilen mimari
Nuruosmaniye Camisi’dir.
A B C D E
A B C D E
28.
İtyan ve meci, Allah-u Teâla’ya isnat edilen
fiilî sıfatlardan değil, haberî sıfatlardan biridir.
35.
A B C D E
36.
32.
Yahudilik’te 10 günlük tövbe zamanını ifade eden kavram “yom kippur”dur.
A B C D E
A B C D E
Din sosyolojisi alanında birçok çalışması
bulunan ayrıca yeryüzünde yaşayan gerçek toplumları erdemsiz toplum olarak nitelendiren İslam âlimi Farabi’dir.
Üç ayrı paradigmanın bulunduğu sekülerleşme kavramını ilk defa kullanan ve dinin
siyasal güç alanlarından elini çekmesi gerektiğini vurgulayan sosyolog, Max Weber’dir.
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / DKAB
37.
TG – 7
Mülakatın din değiştirme olaylarında daha
çok tercih edilmesinin asıl nedeni, din değiştiren kişiden doğrudan bilgi alarak din
değiştirme nedenini daha nesnel bir yapıya kavuşturma ve birincil bilgilere ulaşma
isteğidir.
42.
Bu dönemde çocukların eğitimi başlangıçta Küttablarda yapılmaktaydı. Darü’l Erkam ise daha çok yetişkin sahabelerin ilk
dönem eğitim merkezlerinden biriydi.
47.
A B C D E
Aileye yakınlık ilkesi doğru bir ilke değildir.
Bu nedenle, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, eğitim ve öğretimi planlarken
yararlanacağı öğretim ilkeleri arasına girmez.
A B C D E
A B C D E
38.
Meşşaiyye akımı, İslâm düşünce tarihinde
felsefe alanında ortaya çıkan ilk akım olarak kabul edilmektedir. Özellikle Aristo’nun
derslerini yürüyerek anlatmasından dolayı
Meşşai ismi verilmiştir.
43.
Hakkında bilgi verilen din öğrenme çeşidi
“din hakkında öğrenme”dir.
48.
A B C D E
A B C D E
Edvard de Bono tarafından geliştirilen altı
şapkalı düşünme tekniğinde amaç, öğrencilerin düşünme gücü ve yaratıcılığını
geliştirmektir. Daha çok karar alma ve çözüme ulaşma sürecinde kullanılır. Akif’in
içinde bulunduğu düşünce durumunu en iyi
ifade eden şapka siyah şapkadır.
A B C D E
39.
Hakkında bilgi verilen İbn Bacce, Batı İslâm dünyasının yetiştirdiği ilk filozof olarak
kabul edilmektedir. İnsanı yapısı itibarıyla
evrene benzetmektedir.
44.
Öncülde tanımı verilen eğitim çeşidi örgün
eğitimdir.
49.
A B C D E
A B C D E
Öğretmenin dersini işlerken kullanmış olduğu öğretim yöntem/teknik veya kavram
haritası venn şemasıdır. Kavram haritası
olarak da kullanılan venn şeması tekniğinde iki durum arasındaki benzerlik ve farklılıklar en iyi şekilde ortaya çıkar.
A B C D E
40.
Tanrının çokluğunu kabul eden ancak belirli bir tanrının diğer tanrılara üstünlüğünü
iddia eden tanrı tasavvuru henetoizmdir.
45.
A B C D E
Soru öncülünde ilkeleri açıklanan öğretim
stratejisi buluş yoluyla öğrenme stratejisidir.
A B C D E
50.
Öğretmenin kullandığı öğretim tekniği bilişsel çıraklıktır. Bilişsel çıraklık, öğrencinin
bir uzmanı gözleyerek başladığı ve uzmanın giderek azalan desteği ile işi kendi
başına yapar duruma geldiği bir öğrenme
süreci olarak tanımlanır.
A B C D E
41.
Çekirdek aile dediğimiz ailelerde, anne ve
babanın çocuklarına namaz sûreleri ve
bazı dinî bilgileri öğretmesi informal eğitime girmektedir.
A B C D E
46.
Fatma Hanım’ın, öğrencilerinin daha kalıcı
ve hayata yakın bir öğrenme sağlayabilmeleri için kullanmış olduğu eğitim/öğretim
yaklaşımı proje tabanlı öğrenme yaklaşımıdır.
A B C D E
6
Download

Din Kültürü 7 - İhtiyaç Yayıncılık