Introduction to Management (Yönetime Giriş)
İş dünyası, hükümet ve topluma genel bakış; temel iş işlevleri ve karşılıklı ilişkileri; üretim, finans, pazarlama,
araştırma ve geliştirme; yönetim işlevlerine giriş; örgütleme.
Introduction to Business Communications (İş İletişimine Giriş)
Sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin geliştirilmesi; duyuru ve rapor yazımı; uluslararası ortamda iletişim; hitabet;
sunumlar.
Introduction to Law I (Hukuka Giriş I)
Toplumsal ilişkiler ve hukuk; farklı hukuk sistemleri (Genel hak-hukuk ve Avrupa hukuku); hukukun dalları (kamu
hukuku, özel hukuk); hukukun kaynağı; hukukun uygulama ve yorumu; haklar ve iyi niyet (kazanılması, kullanılması);
hukuki ehliyet; zihinsel özürlüler ve reşit olmayanlar; kişisel konum; ikametgâh.
Introduction to Law II (Hukukun Temel Kavramları II)
* Özel Hukuka tabi tüzel kişiler; kooperatifler, dernekler, vakıflar, ortaklıklar ve anonim şirketler.
* Kamu Hukukuna tabi tüzel kişiler; devlet kavramı nezdinde hukukun üstünlüğü ve insan onuru; devletin egemenliği,
yasama ve yürütme erki ve görevleri; yargı erki; kanunlar önünde eşitlik, temel hak ve özgürlükler, sosyo-ekonomik
haklar ve görevler; devletin sorumluluk ve yetkileri, antlaşmalar, devletlerarası ihtilaflar; Kamu İktisadi Teşekkülleri.
Introduction to Data Processing (Bilgi İşleme Giriş)
Bilgi işlem aracı olarak bilgisayarın tanıtımı; bilgi işlem kavramları; bilgisayarı oluşturan unsurlar: yazılım ve donanım;
yazılım çeşitleri: tablolama yazılımları, kelime işlem programları, veritabanları; uygulama programları.
Business Research Methods (İşletmelerde Araştırma Yöntemleri)
Yönetimsel planlama ve karar almada araştırmanın rolü; araştırma sorunu oluşturulması ve tanımı; ikincil veritabanı
araştırma ve kullanımı; açıklamalı ve nitel araştırma tasarımlarına veri toplama yöntemleri; anket araçları tasarımı;
varsayım geliştirme; örnekleme planı işlemleri.
Business Communications (İş İletişimi)
Sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin geliştirilmesi; duyuru ve rapor yazımı; uluslararası ortamda iletişim; hitabet;
sunumlar.
Financial Accounting for Economists (İktisatçılar için Finansal Muhasebe İlkeleri)
Muhasebe ve defter tutmanın temel kavram ve ilkelerine giriş; bilanço eşitliği, işlemlerin bilanço eşitliğine etkisi, çifte
kayıt usulü defter tutma, borç ve alacak kavramı, işlemlerin yevmiye kaydı ve diğer defterlere aktarılması, mizan
hazırlanması, hesapların denkleştirilmesi ve gelir tablosu ile bilanço hazırlanması; emtia kavramı, temel hesaplar;
kasa, alacaklar ve senetler hesabı, stok ve stok değerleme yöntemleri.
Önkoşul: Ekonomi Bölümü Öğrencisi olmak.
Financial Accounting (Finansal Muhasebe)
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını temel alarak muhasebenin kavram ve ilkeleri, işlemlerin kaydı ve yıl
sonu denkleştirmeleri, mizan, bilanço ve gelir tablosu hazırlanması; hesapların açılması ve kapatılması; muhasebe
hesaplarının içeriği. Finansal tabloların kullanımı ve yorumlanması. Finansal tabloların hazırlanması için kullanılan
ölçümlerin dayandığı kavram ve standartlar.
Managerial Accounting (Yönetim Muhasebesi)
Planlama bilgi sistemleri ve yönetim kontrol sistemlerine yönelik olarak muhasebe bilgisinin yöneticiler tarafından
planlama ve kontrol amacı ile kullanımı. Muhasebe bilgisinin karar almada kullanımı; maliyet kavramı, tanımı ve
tahmini; sabit ve değişken maliyet tahmini için teknikler; bütçeleme süreci; işletme ve faaliyet bütçesi; nakit
bütçelemesi; bütçe denetimi ve sapma analizi; maliyet dağılımı; transfer fiyatlandırması.
Financial and Cost Accounting (Finansal ve Maliyet Muhasebesi)
Muhasebe kavramları, ilkeleri ve standartlarına giriş ve muhasebe işlemlerindeki uygulamaları. Mali tabloların
hazırlanması ve yorumlanması; net kar veya zararın ve finansal durumun belirlenmesi ve raporlanması. İşletmenin
operasyonel planlaması ve kontrolü gibi yönetim muhasebesi konularının ele alınması. Maliyet davranışı, bütçeleme,
sorumluluk muhasebesi, maliyet kontrolü ve ürün maliyetlendirilmesi konularına giriş.
Endüstri Mühendisliği öğrencileri içindir.
Management of Organizations (Örgüt Yönetimi)
Yönetim kuramı ve uygulamasına giriş; bir disiplin ve süreç olarak yönetim. Yönetim, karar verme, planlama,
örgütleme, yürütme ve denetlemenin evrim ve kapsamı.
Business Law (İşletme Hukuku)
Hukuki işlemler, anlaşmaların sınıflandırılması ve yapılandırılması, teklif ve kabul, anlaşma ehliyeti, muvafakat, hayali
işlemler; hükümsüz anlaşmalar: hata, hile, tehdit, gayriahlaki işlemler, kanundışı pazarlıklar, temsil, anlaşmaların
gücü ve şekilleri, bozulan anlaşmalara karşı iyileştirme tedbirleri, zorunlulukların modalitesi; şartlı anlaşmalar,
müşterek hak ve sorumluluklar; üçüncü kişi lehine yapılan anlaşmalar.
Business Law II (İşletme Hukuku II)
Ticaret hukukunun kapsamı, ticari işletmeler, ticari işlemler, temlik, ticari belgeler (poliçe, çek, senet), ortaklıklar
(özel ve genel), anonim şirketler, anlaşma çeşitleri (satış, temsil, leasing, faktöring vb.), haksız muamele kanunu, şibih
akitler (haksız zenginleşme), mülkiyet ve veraset hukukuna giriş; kanunlararası çelişkiler.
Strategic Marketing Management (Stratejik Pazarlama Yönetimi)
Pazarlamanın kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşlarda ve ekonomideki rolüne ilişkin temel ilke, kavram ve analitik
tekniklerin incelenmesi. Stratejik planlama ve stratejik pazarlama, pazarlama öğelerinin ve politikalarının karışımı,
tüketici davranışları, rekabet stratejileri, pazarlama yönetiminin değerlendirilmesi. Yeni ürün geliştirme,
fiyatlandırma, dağıtım, bütünleşik pazarlama ve ürün konumlandırma ile ilgili grup egzersiz ve saha çalışmaları.
Managerial Statistics I (Yönetim İstatistiği I)
Verilerin sunuluşu ve yorumlanması; temel olasılık kuramı; kuramsal dağılımlar; kestirim problemleri ve hipotez
testleri.
Managerial Statistics II (Yönetim İstatistiği II)
Basit bağlanım ve ilinti; çoklu bağlanım ve ilinti; bağlanım analizinde seçilmiş konular; fiyat endeks sayıları; zaman
serileri analizi.
Research Methods (Araştırma Yöntemleri)
Yönetimsel planlama ve karar almada araştırmanın rolü; araştırma sorunu oluşturulması ve tanımı; ikincil veritabanı
araştırma ve kullanımı; açıklamalı ve nitel araştırma tasarımlarına veri toplama yöntemleri; anket araçları tasarımı;
varsayım geliştirme; örnekleme planı işlemleri.
Financial Management (Kurumsal Finans)
Paranın zaman değeri; bugüne indirgenmiş nakit akış analizi; finansal varlıkların değerlemesi. Yatırım planlaması; risk
ve getiri; sermayenin maliyeti; şirket finans kararları ve sermaye yapısına giriş.
Money and Banking (Para ve Banka-İşletme)
Finansal liberalizasyon, para ve diğer finansal varlıkların arz ve talepleri, Merkez Bankası, bankacılık sistemi ve diğer
finansal aracı kurumlar vasıtasıyla para oluşturulması, para tabanı, para çarpanı, paranın tedavüldeki hızı ve para
politikası gibi temel kavramlar; Türkiye'nin hukuki ve kurumsal yapısının incelenmesi ve Avrupa Birliği ülkelerinin
finansal yapısıyla karşılaştırılması. Para ve sermaye piyasaları, döviz piyasası, bankalar arası piyasalar, açık piyasa
işlemleri ve hükümet menkul değer ihaleleri; forward, future ve options piyasaları.
Intermediate Financial Accounting (Finansal Muhasebe II)
Varlıklar, borçlar, öz sermaye ölçümü ve ortak gelir belirleme ile onaylama işlemi zamanlaması konuları; temel
muhasebe kavramları, ilke ve standartlarının yeniden gözden geçirilmesi; finansal tabloların başlıca kalemlerine
sistematik yaklaşımlar.
Cost Accounting (Maliyet Muhasebesi)
Maliyet hesaplama sistemleri; sipariş ve süreç maliyetleri; ürün maliyetleri; kara geçiş ve maliyet-hacim-kar
çözümlemesi; standart maliyetlendirme; standartların oluşturulması; sapmaların hesaplanması ve çözümlenmesi,
muhasebe kayıtları ve sapmaların ayıklanması, doğrudan ve mahsup maliyeti, karar vermede etkili gelir ve masraflar.
Stok değerleme yöntemleri, müşteri maliyetlendirme, iş süreçleri geliştirme, stratejik maliyet yönetimi ve dengeli
şirket karnesi.
Human Resources Management (İnsan Kaynakları Yönetimi)
İşçi işveren ilişkileri, çalışan ilişkileri ve personel yönetiminin ilke ve sorunları, personelin işe alımı, eğitimi, işçi-işveren
ilişkileri, primler, teşvikler, aylık ve ücret yönetimi, iş ve liyakat değerlendirme.
Introduction to Marketing (Pazarlamaya Giriş)
Pazarlamanın diğer ticari işlevler ve çevresel kısıtlarla olan ilişkisi; pazarlama araç ve stratejileri; pazarlama
araştırması, satış tahmini, pazarlama hedefleri, hizmetler ve uluslararası pazarlama; pazarlama unsurlarına kısa bir
bakış; ürün, fiyat, dağıtım kanalları ve tanıtım.
Operations Management (Yöneylem Yönetimi)
Yöneylem stratejileri ve rekabet, proje yönetimi, ürün tasarımı ve süreç seçimi, tesis yer seçimi ve tasarımı, tedarik
zinciri yönetimi, tam zamanında ve yalın üretim sistemleri, kurumsal kaynak planlama sistemleri, kapasite planlaması,
satış ve işlem planlaması, malzeme tedarik planlaması, stok yönetimi, işlem çizelgelemesi, kuyruk yönetimi ve kalite
yönetimi gibi, ürün ve hizmetlerin yaratılmasındaki süreçler.
Management Science (Yönetim Bilimi)
İşletmede karar verme, öngörü ve bütçeleme arasındaki farklar. Matematiksel modellerin sınıflandırılması ve
modelleme süreci. Belirlilik durumunda optimizasyon tekniklerinin kullandığı varsayımlar, temel ifadesi, geometrik
yorumu, ve başlıca algoritmalar ve duyarlık analizi. Belirsizlik hallerinde karar verme ve oyun teorisi. Rastlantısal
programlama. Benzetim, sayısal arama algoritmaları ve buluşsal yöntemler.
Globalization and International Management (Küreselleşme ve Uluslararası Yönetim)
Karşılıklı bağımlılık, ticari ilişkiler, işbirliği ve anlaşmazlık yönetimi kavramlarının kullanılarak uluslararası sistemin
doğasının çözümlenmesi; başlıca temsil grupları ve karşılıklı ilişkilerini çevreleyen sorunlar ve ana etkenlerin
tanımlanması. Küresel/bölgesel ticari işlemlere, kalkınmaya yönelik finansmana ve yatırımlara yön vermeyi
amaçlayan kurumların incelenmesi.
Multinational Companies (Çokuluslu Şirketler)
Uluslararası olmanın incelenmesi, ticari işlem maliyeti, eklektik, network (ağ) kuramları; özsermaye yatırımları ve
çokuluslu şirketlerin sözleşmeli ilişkileri; saha araştırması.
Managerial Economics (Yönetim Ekonomisi)
Karar verme bağlamlarında ekonomik uslamlamanın temelleri; talep, üretim, maliyet kuramı; tekel ve oligopolinin
kıstas modelleri; miktar ve fiyatı belirleyen rekabet, liderlik, gizli anlaşmalar, ürün çeşitlendirme; tekelin aynı ürün
için uyguladığı fiyat farklılıkları, miktar üzerinden iskonto, taşıma bedelini alıcının ödemesi, sınırlamalar, transfer
fiyatlandırması; iki dönemli rekabetçi stratejiler; karar kuramı; umulan yarar; sigortada riskten kaçınmanın rolü,
forward işlemler, yatırım fonları; bilginin değeri; ana acente sorunu, ahlaki risk ve karşıt seçim.
Decision Processes (Karar Süreçleri)
Karar vermenin tarihçesi ve yapısı, karar ve belirsiz ortamlar; kesinlik şartlarında karar verme, maliyet-miktar -kar
çözümlemesi, tahmin; belirsizliğin sayısal ölçümü; olasılık kavramları, yeniden gözden geçirme ve uygulamaları, Bayes
yaklaşımı; belirsizlik ortamında karar vermede değerleme kriterleri; kesin bilginin tahmini beklenen değeri, bir karar
kriteri olarak yararlılık; kesin olmayan bilginin tahmini beklenen değeri; karar ağaçları; EVSI ve örneklemenin
ekonomisi; lineer programlama ve bir karar verme aracı olarak kısıtları; özel amaç algoritmaları; görev planlama,
ulaştırma modelleri, hassasiyet çözümlemesi; oyun kuramı; Markov zincirleri; network (ağ) çözümlemesi; sayısal
bölümlemeler; geçmiş, şimdi ve gelecek.
Strategic Management (Stratejik Yönetim)
Farklı endüstrilerde faaliyet gösteren şirketlerin stratejik yönetimi; tümleşik örgütleşimler için ana işletme politikaları.
Business Ethics (İş Ahlakı)
Kamu ve özel sektörde yönetim ve yürütmedeki uygulamalardan kaynaklanan etik sorun ve konularının
çözümlenmesinde disiplinlerarası bir yaklaşım; felsefe, sosyoloji, ekonomi, hukuk, yönetim ve etik ilişkisi; işletme,
ekonomi ve uluslararası ilişkiler öğrencileri için etik kuralları; yönetimde dürüstlük ve sosyal sorumluluk, işyerinde
sağlık ve güvenlik, ayrımcılık ve istihdam, etik liderlik, pazarlama operasyonlarının, aldatıcı ve yanlış yönlendirici
reklamın, ürün bilgisinin ve tanıtımın etkileri, tüketicinin korunması, zarara uğrayan tüketici, ekolojik bilinç.
Advanced Managerial Accounting (İleri Yönetim Muhasebesi)
Muhasebe kuramının sağladığı bilginin karar verme sürecine katkısı. Finansal durum raporlamasında güncel sorunlar.
Türkiye'de Maliye Bakanlığı'nın şart koştuğu finansal durum raporlama düzeni, raporlarda yer alan kalemlerin
çözümü ve yorumu; finansal durumu gösterir belgeleri çözümleme yöntemleri
Taxation and Accounting (Vergi Sistemi ve Muhasebe)
Vergi kavramları; şirketlerin, tüzel kişiliklerin vergilendirilmesi, vergi planlaması, vergi kanunları ve düzenlemeleri;
Türkiye'de Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usül Kanununun incelenmesi; Sosyal Sigorta, Stopaj Vergisi, Katma
Değer Vergisi
Auditing (Denetim)
Denetim alanında kavramsal ve uygulamalı konulara giriş; denetim süreci, raporlama ve mesleki yükümlülükler;
denetim standartları; finansal denetim teknikleri.
Advanced Financial Management (İleri Finansal Yönetim)
Tahvil ve hisse senetlerinin değerlemesi, sermaye yapısı kuramı, adi pay senedi finansmanı, opsiyon, varant, finansal
kiralama ve diğer karma menkul değerler; şirket birleşmeleri, satın alma ve parçalanması.
Corporate Finance (İşletme Finansı)
İşletme finansı konularının irdelenmesi. Temettü dağıtım politikası, sermaye yapısı, finansal kiralama, gerçek
opsiyonlar, risk yönetimi, şirket birleşmeleri ve satın alımlar.
Profit Planning and Control (İşletme Bütçeleri)
Planlama ve denetleme ilkeleri; bilgisayar uygulamaları aracılığıyla bütçe ve verim raporlarının hazırlanması.
Strategic Financial Management (Stratejik Finansal Yönetim)
Farklı politikaların şirket verimine etkilerinin incelenmesi ile finansal kararların daha geniş anlamda şirket politikaları
ile bütünleştirilmesi ve ilişkilendirilmesi için çerçeve oluşturulması; sermaye yapısı belirleyicileri, temsilcilik
maliyetleri, stratejiler ve sermaye yapısına etkileri.
International Finance (Uluslararası Finans)
Uluslararası para sistemi, döviz kuru belirlenmesi, döviz piyasaları, uluslararası bankacılık, vadeli para ve opsiyon
sistemleri.
International Financial Management (Uluslararası Finansal Yönetim)
Uluslararası Finans‘ın devamı niteliğindeki derste kambiyo riski, para transferi fiyatlandırması, ülke riski çözümlemesi
ve döviz kuru tahmini konularıyla bağlantılı olarak uluslararası ortamda finans yönetiminin vurgulanması.
Entrepreneurial Finance : Financial policies for new ventures (Girişimcilik Finansı : Yeni işletmeler için finansal
politikalar)
Kurumsal finans araç ve tekniklerinin yeni girişimlerde uygulanması. Girişimlerde finansal yönetim ile kurumsal
finans farklılıkların ortaya konulması. Yeni bir iş kurulması, geliştirilmesi ve başarılı olarak sonlandırılması
aşamalarında girişimcilerin gereksinim duyduğu kuramsal bilgi ve finansal araçlar. Yeni girişimlerin finansmanında
opsiyonların rolü, değerleme yöntemleri,risk dağıtımının yatırım değeri üzerindeki etkileri,ve opsiyonların firma
değerinin oluşturulmasında önemi. Firma değerinin yatırımcılar yerine girişimci için enüstlemesi. Finansal sıkıntı(
batma) göstergeleri ve firmanın sıkıntılı dönemden başarılı hale dönüştürülmesi.Finans kuramı ve uygulamalarının
yeni girişimlere uyarlanması.
Public Management (Kamu İşletmeciliği)
Disiplin kavramları; kamu işletmeleri yönetiminin gereklilikleri; örgütsel kuram, personel finansmanı ve idareciliğe
giriş; üst yönetimin işlevleri; yönetimde otorite ve liderliğin doğası; iletişim; Türkiye'de kamu örgütleri ve
işleyişlerindeki sorunlar.
Psychology in Management (Yönetim Psikolojisi)
Farklı örgütlerde çalışan "birey"in ele alınması; psikoloji dalında geliştirilen kuramların örgütlere uygulanması;
kuramsal bilginin yanı sıra liderlik ve grup çalışması için gerekli becerilerin geliştirilmesi üzerinde odaklanılması;
örgütlerdeki kişilerin diğerleriyle olumlu ilişkilerde bulunmasını sağlayacak tavırları edinmelerinin kolaylaştırılması;
derslere ek olarak geniş çaplı laboratuvar uygulamaları.
Women in Management (İşletmelerde Kadın Yöneticiler)
Yönetici konumundaki kadınlar; iş ilişkilerinde kadınların kazanabilecekleri güç ve nüfuza etki eden kariyer sorunları
ve örgütlerde kadınların karşı karşıya kaldıkları ilişkilerin doğası.
Human Behaviour in Organizations (Örgütlerde İnsan Davnanışları)
Örgütlerde insan davranışları; yönetim alanında kritik önem taşıyan bireyler arası uyum ve etkileşim becerileri. Kişinin
kendisi ve diğer kişilerle etkileşim süreçleri; işyerinde liderlik, etkileme ve ikna, güdüleme. Kültürün insan
davranışlarına etkisi; internete dayalı, kültürler arası bir proje gerçekleştirme.
Management of Technology (Teknoloji Yönetimi)
Teknolojilerin doğası; teknoloji ve yönetim teknikleri arasındaki ilişki; üretim ve hizmet teknolojisi karşılaştırması;
teknolojik karşılıklı bağımlılık ve tasarım parametreleri; bir bölümde uygulanan teknoloji ve bu teknolojinin bölümün
yapısı ve yönetimiyle ilişkisi; değişik teknolojiler ile etkin iş yaptırma yolları.
Management of Multiorganizational Systems (Çok Organizasyonlu Sistemlerin Yönetimi)
İş ve işdışı ortamlardaki örgütlerarası sistemler. Örgütlerarası kuramın eleştirel değerlendirmesi; örgütlerarası ağların
geliştirilmesi ve yönetimindeki sorunları.
Small Business Management (Küçük İşletmeler Yönetimi)
Büyük işletmelere kıyasla küçük işletmelerle ilintili konular; girişimciler; bir işletme kurmaya nasıl karar verilir;
girişimciliği destekleyen toplumsal faktörler; operasyonel sorunlar, fırsatlar ve küçük işletmelerde var olan ilişkilerin
doğası.
NGO Management (Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi)
Kar amacı gütmeyen özel sektörün tarihçesine bir bakış; sivil toplum örgütlerinin ekonomik ve siyasi kuramları; sivil
toplum örgütlerinin vergilendirilmesi; hükümet/ sivil toplum örgütleri ilişkilerinin kapsam ve kuramı; sivil toplum
örgütleri ve piyasa; sivil toplum örgütlerinde liderlik; sivil toplum örgütlerinde örgütsel değişim; sivil toplum
örgütlerinde girişim ve ticaret; kıyaslamalı görüşler.
Management of Multinationals (Çokuluslu İşletmelerin Yönetimi)
Çokuluslu şirketlerin yapısal özellikleri ve dünya pazarında göreli rekabet konumları; ürün/piyasa evrimine dayalı
çokuluslu şirket stratejileri; çokuluslu şirketlerin içinde bulunduğu (ekonomik, teknolojik, sosyo-kültürel ve resmi)
makro ortamlarda makro stratejilere ulaşmak için gereksinim duydukları yönetim teknikleri.
Turkish Business Environment (Türkiye'de İş Ortamı)
İş ortamının niteliği: kuramlar ve teknikler; Türkiye ekonomisi, geçmişi, bugünü ve uluslararası rekabet edebilirliği.
Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımlar, iş dünyası ve devlet ilişkileri ve Türkiye'de iş dünyası örgütleri. Türkiye'deki
belli başlı kesimlerin yapısal çözümlenmesi ve ekonomik faaliyetlerin coğrafi dağılımı.
Entrepreneurship (Girişimcilik)
Girişimciliğin kavramsal çerçevesi ve tanımı; bir meslek olarak girişimcilik. Türkiye'de küçük işletmeler ve girişimcilik.
Yaratıcılıktan girişimciliğe giden süreç; yaratıcılık ve yenilikçilik içeren iş fikri; fırsatın fark edilmesi ve
değerlendirilmesi. İş planı hazırlanması; girişim finansmanı başlangıç ve büyüme için sermaye yaratılması; risk
sermayesi; girişimlerin değerlenmesi; halef planlaması; girişimci şirketlerin birleşmesi ve satın alınması.
Digital Marketing (Sayısal Pazarlama)
Focus on the role of digital media in bringing strategic and behavioral changes to companies and consumers. Analysis
of new tools and concepts such as social media, search engines, online brand communities, viral, mobile, and
content marketing. Discussion of the impact of interactive communication platforms on companies and consumers.
Extending the understanding of digital marketing within company strategies, and its application together with
traditional marketing tools.
Consumer Behavior (Tüketici Davranışları)
Tüketici davranışları hakkında kuram, kavram, modeller ve değişik disiplinlerden, özellikle davranış bilimlerinden
derlenen bulgular. Algılama, öğrenme, güdüleme, tutum oluşturma ve değişimi ile ilgili yazın taraması. Davranış
modellerinin pazarlama ve yönetimsel karar vermede uygulanması.
Advertising (Reklam)
Pazarlama karmasında reklamın rolü, ekonomik ve toplumsal etkileri; reklam ajansları, reklam kampanyası yönetimi;
bütçeleme, medya seçimi ve reklamın etkisinin ölçülmesi.
International Marketing (Uluslararası Pazarlama)
Uluslararası pazarlamada karar verme süreci. Firma için dünya çapındaki fırsat ve tehditlerin çözümlemesi;
uluslararası olma kararlarını şekillendiren çevresel etkilerin değerlendirilmesi; uluslararası stratejik pazarlama
planlaması; ürün, fiyatlandırma, tanıtım, dağıtım ve lojistik programlar oluşturulmasında işlevsel ve operasyonel
kararlar; uluslararası pazarlama işlemlerinin eşgüdümü ve değerlendirilmesi amacıyla alternatif örgütsel yapıları
örgütleme, denetleme ve değerlendirme, kaynak dağılımı yaklaşımları ve verim değerlendirme ölçütleri.
Sales Management (Satış Yönetimi)
Satış yönetimi kavram ve tekniklerinin incelenmesi; alıcı-satıcı etkileşimi; satış eyleminin doğası; pazarlama
karmasında birebir satış. Pazar ve satış potansiyeli ölçümü; satış tahmin teknikleri, satış bölgeleri.
Retail Management (Perakendeci İşletmeler Yönetimi)
Perakendecilik yönetiminde rekabetçi gelişmeler; dükkan yeri, binası ve iç düzenlemesi; emtia yönetimi; satınalma,
işin idaresi, denetleme ve fiyatlandırma; satışın geliştirilmesi; müşteri hizmetleri; personel yönetimi; perakendeci
işletmeler yönetiminde eşgüdüm ve kontrol.
Marketing Research (Pazar Araştırmaları)
Ürün, fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtım kararları ile ilgili strateji oluşturmada gerekli temel araştırma konuları;
betimleyici ve deneysel tasarımlar için ölçüm kıstaslarının geliştirilmesi; bilgisayarda istatistik paket programlarına
giriş; olasılık örneklemesi; tek değişkenli ve çok değişkenli veri çözümleme yöntemleri.
Services Marketing (Hizmet Pazarlaması)
Hizmet pazarlaması süreçlerinin değerlendirilmesi ve yeni bakış açılarının geliştirilmesi. Satın alma öncesindeki, satın
alma sırasındaki ve satın alma sonrasındaki hizmetlerde önemli stratejik faktörler; hizmet sırasında bağlamsal,
durumsal ve kişilerarası belirleyiciler ve satın alma sonrası memnuniyet veya memnuniyetsizlik.
Export Management (İhracat Yönetimi)
İhracat müdürünün yararlanabileceği stratejik ve örgütsel alternatiflerin gözden geçirilmesi; ihracat için örgütlenme;
mevcut pazarları genişletme, fiyatlandırma, korunma ve şirket politikası; ihracat gönderilerinin lojistiği ve başarılı
ihracat destek örgütleri modelleri.
Advanced Production Management (Üretim Yönetimi İlkeleri)
PERT'in incelenmesi; stok, kalite kontrol ve MRP teknikleri; iş-makine görevlendirme ve zamanlama teknikleri;
benzetim yöntembiliminin kapsamlı bir şekilde incelenmesi; istatistiksel çözümleme ve üretim yönetiminde temel
sorunlara uygulanması.
Management of Constraints (Kısıtlar Yönetimi)
Şirketin amacına ulaşmasını engelleyen kısıtların saptanması. Neyi neye nasıl değiştireceğimizi bilme. İstenmeyen
belirtilere sebep olan kaynak sorunun saptanması ve ortadan kaldırılması. Güvenilir olmayan verilerle kesin sonuçlara
ulaşmaya çalışmak yerine, kompleks matamatiksel modeller veya eniyileme yöntemleri kullanmadan, sadece mantık
ve sağduyu ile karmaşık problemlere basit çözümler üretilmesi. Üretim, finans, pazarlama, satış (mal veya fikirler),
dağıtım, proje yönetimi, insan yönetimi, ve strateji alanlarına Kısıtlar Kuramı felsefesinin uygulanması.
Information Systems Management (Bilgi Sistemleri Yönetimi)
Yönetime, karar alınması üzere, doğru zamanda, ham ve doğru bilgiyi ulaştırmanın temel özellikleri; muhasebe,
pazarlama ve stok kontrolü sistemlerinin, çakışmaların, aynıl raporların ve birbirinden ayrı veri toplama sistemlerinin
en aza indirilmesi amacıyla, bütüncül ve eşgüdümlü olarak yapılandırılması.
Quality Management (Kalite Yönetimi)
Kalite yönetimi ve denetleme sistemlerinin ilkeleri; üretim ve hizmet sektöründe kalite sistemlerinin tasarımı ve
geliştirilmesi; kalite iyileştirme programları; kalite bilgi sistemleri.
System Development I (Sistem Geliştirme I)
Bilgi sistemlerinin gelişimine yönelik konularla ilgili bir anlayışın geliştirilmesi; gelişim safhaları sıralaması tanıtımı;
tüm sistem için net bir anlayış ve tanım sağlanmasında işlevsel çözümleme; grafik araçlarından veri akış şemaları ve
diğer örnek araçların tanıtımı; uygulama örnekleri desteği.
System Development II (Sistem Geliştirme II)
Sistem geliştirmenin mimari boyutuna giriş; şirket-ilişkileri modellenmesi, uygulama, belgeleme, proje yönetimi gibi
veri tabanı teknolojisiyle bağlantılı veri modelleme tekniklerinin temelleri.
Applications of the Theory of Constraints (Kısıtlar Kuramı Uygulamaları)
Kısıtlar kuramının üretim ve hizmetler sektörlerindeki çeşitli şirketlere nasıl uygulanabileceğini gösteren vaka
çalışmaları. Vaka incelemelerinde veya bir şirketin mevcut durumunu irdelemede zaman ve çaba tasarrufu için
anahtar soruların oluşturulması.
Business Logistics (Lojistik)
Satışa hazır ürünün üretim hattının sonundan tüketiciye, hammaddenin kaynağından üretim hattının başlangıcına
etkin bir şekilde taşınması süreçlerinin yönetimi; navlun nakliyesi, taşıyıcının yönlendirilmesi ve taşıt yükleme zamanı
planlaması, depolama, hammaddenin işlenmesi, koruyucu paketleme, stok kontrol, fabrika ve depo yeri seçimi, tesis
tasarımı, sipariş işlemleri, pazarlama tahminleri ve müşteri hizmetleri.
Forecasting (İstatistiksel Öngörü)
İşletme alanında öngörü; talep tahminleri; veri bütünleştirme ve piramit öngörü yöntemleri. Öngörü hatalarının
istatistiksel ve operasyonel ölçütleri. Yargısal, istatistiksel ve karma öngörü yöntemleri. Zaman serisi öngörü
yöntemleri ve başlıca profesyonel öngörü yazılım paketleri. En uygun doğru öngörü yönteminin seçilmesi için
kullanılması gereken benzetim testlerinin tasarımı; alternatif öngörülerin birleştirilmesi.
Supply Chain Management (Tedarik Zinciri Yönetimi)
Tedarik zinciri yapısı tasarımı ve yönetimi konularının derinlemesine incelenmesi; tedarik zinciri modellemesi,
envanter yönetimi, risk bütünleştirme, bilginin değeri, tedarik zincirlerinde işbirliği, uluslararası konular ve karar
verme destek sistemleri.
Turkish Labor Law I (İş Hukuku I)
Bireysel iş ilişkileri kapsamında Türk İş Hukukunun gözden geçirilmesi; İş Hukukunun kaynakları; bireysel iş akitlerinin
düzenlenmesi, içeriği ve feshedilmesi; iş güvenliği, ücret ve kıdem tazminatı ödemelerinin incelenmesi; işçi ve
işverenin hak ve sorumlulukları; maaş belirleme, mesai saatleri, fazla mesai, ücretli tatiller vs. İle ilgili kanunlar; toplu
iş ilişkileri, işçi sendikalarının yasal çerçevesi, toplu müzakere, toplu sözleşmelerin yapısının yasal sorunları, toplu
anlaşmazlıkların barışçıl çözüm yöntemleri; barıştırma, arabuluculuk, hakemlik; Türk İş Hukukunda grev ve lokavt
haklarının yasal yönleri.
Legal Aspects of Intellectual Property Management (Fikri Mulkiyet Yonetiminin Yasal Yonleri)
Notions of patents, trademarks, copyright and related rights. Protection of industrial designs, geographical
indications, know-how, trade secrets and confidential information. Management of intellectual property rights in the
e-commerce and biotechnology industries. The organizational, administrative and legal framework of intellectual
property law; national and international legislation. Innovation and knowledge transfer; university and industry
collaborations; technology transfer and licensing agreements; commercialisation of R&D output and intellectual
assets
Labor-Management Relations (Perakendeci İşletmeler Yönetimi)
İyi iş ilişkilerinin gelişimi ve korunmasında toplu pazarlığın uygulanması; taraflar arasındaki ilişkiyi etkileyen iş
politikaları ve operasyonel süreç; tarafların karşılıklı hak ve sorumlulukları; anlaşmazlıkların çözümünde uygulanacak
müzakere teknikleri, arabuluculuk ve hakemlik süreçleri.
Cases in Labor Law (Uygulamalı İş Hukuku)
Bireysel ve toplu iş ilişkilerinden kaynaklanan önemli yasal sorunların mahkeme, hakem kararları ve diğer yazılı
belgelere dayanarak ayrıntılı çözümlemesi.
Fixed Income Securities (Sabit Getirili Menkul Kıymetler)
Tahviller ve diğer borç enstrümanlarına giriş. Sabit gelirli menkul kıymetler ve türev ürünlerinin fiyatlandırılması ve
analiz edilmesinde kullanılan model ve teknikleri kapsar. Getiri, süre, konveksite gibi sabit gelirli menkul
kıymetlerdeki temel kavramlar; swap ve tahvil opsiyonları gibi geleneksel türev ürünlerinin fiyatlandırılması; sabit
gelirli ürünlerden oluşan portföylerin yönetimi ve ilgili risklere karsı korunması konularını kapsar. Faizlerin vade yapısı
ve kredi riskinin modellenmesi; bunların türev ürünlerinin fiyatlandırılması amaçlı kullanımları tanıtılır.
Introduction to Financial Derivatives (Finansal Türev Ürünlerine Giriş)
Vadeli işlemler, opsiyonlar ve swaplar gibi finansal türev ürünlerinin fiyatlandırılması, alım-satımı ve risk yönetimi
yönünden incelenmesine giriş. Konular arasında finansal marketlerin olasılıksal modellenmesi; arbitraj kavramı;
finansal türev ürünlerinin fiyatlandırılması; Black-Scholes modeli; alım-satım stratejileri; risk yönetim teknikleri;
volatilite eğrisi ve egzotik opsiyonlar bulunur. Binomial ağaçlar ve Monte Carlo simülasyonu gibi temel sayısal
yöntemlerin uygulamaları yapılır.
Financial Risk Management (Finansal Risk Yönetimi)
İşletmeler için finansal risk yönetim temelleri ve uygulamaları. İşletmelerin karşılaşacakları çeşitli risklerin tanılanması
ve anlaşılması. Riskin kontrol edilmesi; finansal risklerin nicelenmesi; risk ölçümü için kullanılacak finansal yöntemler;
risk ölçüm araçlarının öznitelikleri, finansal risklerin yönetiminde kullanılan ölçevler.
Valuation (Değerleme)
Değerleme ile ilgili belli başlı yaklaşımların incelenmesi: Bugüne indirgenmiş nakit akımları modelleri; oranlar
yardımıyla kıyaslamalı değerleme; gerçek seçenekler kavramıyla değerleme. Riziko kavramının temelleri; pazar
verimliliği, nakit akışı ve büyüme kestirimi, riskten bağışık verim, risk primi ve finansal oranların yorumlanması. Bu
araç ve tekniklerin halka açık olan ve olmayan firmaların ve finansal kurumların değerlemesinde uygulanması.
Investment Management (Yatırım Yönetimi)
Finansal araçlara yatırım sürecinin ve yatırım karar mekanizmalarının irdelenmesi. Finansal piyasalara ve alım-satım
uygulamalarının ele alınması. Varlık fiyatlama modelleri; modern portföy kuramı ilkeleri; portföy performans ölçüm
teknikleri. Varlık tahsis stratejileri; sabit getirili varlıklar; türev araçlar; risk yönetim stratejileri.
Accounting Systems Design (Muhasebe Sistemi Tasarımı)
Bir muhasebe sistemi tasarımı; muhasebe bölümünden içeri ve dışarı bilgi akışı; muhasebe bilgisinin toplanması,
işlenmesi ve aktarılması; muhasebede bilgisayar uygulamaları;
Öğrencilere dönem ödevi verilecektir.
Financial Institutions and Markets (Finansal Kurumlar ve Piyasalar)
Finans piyasalarının ve finansal kurumların yapısı. Faiz ve varlık değerlemesinin incelenmesi. Merkez bankacılığı
sistemi ve parasal politikalar; para, sermaye, döviz ve türev piyasaları dahil olmak üzere menkul kıymetler piyasası.
Ticari bankalar; yatırım bankaları; sigorta şirketleri; yatırım fonları. Finansal risk yönetimine giriş.
International Accounting (Uluslararası Muhasebe)
Türkiye ve diğer ülkelerdeki, özellikle AT üye ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerindeki muhasebe ilke ve usüllerinin
benzerlik ve farklılıkları; bölgesel ve küresel standardizasyon; yurt dışı şubelerin konsolidasyonu, dış faaliyetlerin
verim değerlemesi, finansal raporların çözümlemesi; çokuluslu şirketlerde muhasebe.
Investment and Financial Data Analysis (Yatırım ve Finansal Veri Analizi)
Finansal yatırım kuramı, finansal istatistiksel modelleme ve finansal ampirik analizler. Çok değişkenli olasılık
dağılımları; tahmin, sınama ve öngörü; finansal zaman serileri analizi; yatay finansal veri analizleri kullanarak varlık
fiyatlaması ve risk yönetimi.
Advanced Financial Accounting (İleri Düzeyde Finansal Muhasebe)
Konsolide finansal raporlar; enflasyon muhasebesi; finansal kiralama muhasebesi, finansal raporların beyanı, kısmi
raporlama, dönemiçi raporlama ve diğer özel konular.
Special Topics in Accounting (Muhasebede Özel Konular)
Muhasebe konularının ve güncel örnek olayların ayrıntılı çözümlemesi.
Current Issues in Accounting (Muhasebede Güncel Konular)
Muhasebe alanında güncel konular.
Topics in Game Theory and Managerial Economics (Oyun Teorisi ve Yönetim Ekonomisi)
Tamamlanmamış bilgi oyunları, asimetrik bilgiye sahip piyasalar, işbirlikçi oyunlar, mekanizma tasarımı, ortak
mülkiyet ve dağıtım, karşılaştırmalı piyasalar, açık artırmalar.
Advanced Topics in Operations Research (Yöneylem Araştırmasında İleri Düzeyde Konular)
İleri düzeyde lineer programlama, düzeltilmiş simplex, tamsayı programlaması, hedef programlaması, sezgisel
programlama, devingen programlama.
Special Topics in Management Science (Kantitatif Yönetimde Özel Konular)
Sınıf ve eğitimcilerin ilgi alanlarına giren, yönetim bilimiyle ilgili konular.
Special Topics in Corporate Finance (İşletme Finansında Özel konular)
İşletme finansıyla ilgili özel konular
Special Topics in (Finansta Özel Konular)
Finans alanında özel konular
Bachelor of Arts Degree Project (Mezuniyet Projesi)
İş dünyası ve sosyal çevredeki ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik gelişmelerin göz önüne alınması ve işletme
disiplinin pazarlama, finans ve muhasebe, yöneylem araştırması ve yönetimi konularının bütünleştirilmesi ile bir
işletme politikaları ve planı geliştirmek.
Download

Introduction to Management (Yönetime Giriş)