SMMM SINAVLARINA YÖNELİK ANALİZ DERSİ İPUÇLARI
Finans
Finansman
(para, fon, sermaye)
Dr.Murat DEMET [email protected]
Finansal Yönetici (Analisttir iyi bir yargılama yeteneği olmalıdır)
(para bulma işlemi)
(paranın yönetimi)
ANALİZİ ETKİLEYEN KOŞULLAR
Dolaysız Koşullar
Dolaylı Koşullar
TDMS
Standart oranlar
-Tarihi (geçmiş)
Sektörel ortam
Yapısal ve Yönetsel Ortam
Ekonomik Ortam
-Üretim sektörü mü
-AŞ/LTD
-Fiyatlar genel düzeyi
-Hizmet sektörümü
-Halka açıklık
-Döviz Kuru(fiyatı)
-Gelişme,olgunluk,gerileme
-Hisse snt çıkmış mı
-Sektörel
-idela/hedef
-Bütçe
-Ekonomik büyüme/küçülme
Standart Oranların Tanımları
Tarihi Standart oranlar : İşletmenin cari dönemini,işletmenin bir önceki dönemleriyle(geçmiş)
karşılaştıran oranlardır.
Sanayi/sektör oranları: Sektörel oranlar. İSO 500 Büyük sanayi işletmesi
İdeal/Hedef : En başarılı işletme oranı
Bütçe standart oran : Hedeflere dönem sonunda ulaşılıp ulaşılmadığı.
ANALİZ TÜRLERİ
Yapanın Kimliğine Göre
Kapsamına Göre
Amacına Göre
-Dış Analiz
-Statik
-Yönetim
-İç Analiz
-Dinamik
-Yatırım
-Kredi
Analiz Türleri ile ilgili Önemli İpuçları
İç Analiz: -Yönetim amaçlı yapılan, planlama ve kontrol bakımında önemli olana analizdir.
-İşletme içindeki kişilerce yapılır (ortaklar, yöneticiler)
Dış Analiz : -Üçüncü kişiler yapar (bankalar, hissedarlar, alacaklılar, ortak olacaklar)
Statik Analiz : Bir dönemin kendi içindeki analizi (dikey teknik)
Dinamik Analiz : İşletmenin birden fazla dönemi. (eğilim yüzdeleri tekniğine uygundur)
Yönetim Analizi : -işletmenin faaliyetlerindeki başarı derecesi
-hedeflere ulaşılıp ulaşmadığı
-işletme hakkında karlılık, likidite, verimlilik, finansal yapı bilgileri elde edilir.
Yatırım Analizi : işletmeye borç vermek isteyen, yatırım yapmak isteyenlerin yaptığı analizdir.
Kredi Analizi : Bankaların ve kredi kuruluşlarının işletmeye para verirken yaptığı analizdir.
KREDİ ANALİZİNDE 5K/5C KURALI
1.Karekter : Ödeme isteği.dürüstlük.çeki/senedi protesto edilmiş mi?
2.Kapasite : Borcu ödeyebilme yeteneği.krediyi ödeyecek satışı yapabilecek mi?
3.Kefil veya Kefalet : Teminattır.
4.Kapital : Yeterli özkaynak ve sermayeyi ifade eder.
5.Koşullar : Genel yada ekonomik koşullar
TABLOLAR
TEMEL MALİ TABLOLAR
EK MALİ TABLOLAR
-Bilanço
-Fon Akış Tablosu
-Gelir Tablosu
-Nakit Akış Tablosu
-Kar Dağıtım Tablosu
-Net İşletmes Ser.Tablosu
-Özkayak Değişim Tablosu
*Satılan Malın Maliyet Tab.
BİLANÇO TÜRLERİ
Şekilsel Bakımdan
Kapsam Bakımından
Analiz Bakımından
-Hesap (A/P)
-Konsalide (holding,grup)
-Karşılaştırmalı
-Ticari bilanço
*Rapor
-İşletme
-Analitik(oranlar)
-Mali bilanço
(TDHP uygun gördüğüdür)
Hukuki Bakımdan
RAPOR TİPİ BİLANÇONUN BÖLÜMLERİ
-Dönen Varlıklar
-Duran Varlıklar
-KVYK
-UVYK
-ÖZKAYNAKLAR
GELİR TABLOSU ÖRNEĞİ
A.Brüt satışlar
: 26.700
B.Satış İndirimleri (-)
: 2.700
C.Net Satışlar
: 24.000
D.Satışların Maliyeti (-) : 14.400
BRÜT SATIŞ KARI :
E.Faaliyet Giderleri (-)
: 6.400
ANA FAALİYETLERİN NET SONUCUNU GÖSTERİR.
: 2.100
G.DF.Olağan Gid/Zar(-) :
500
H.Finansman Gid (-)
900
:
OLAĞAN KAR
İ.Olağandışı Gel/Kar
ESAS(ANA) FAALİYET SONUCUNU GÖSTERİR.
: 3.200 (Faaliyet Giderleri Şunlardır : GYG,ARGE,PSDG)
FAALİYET KARI
F.DF.Olağan Gel/Kar
9.600
: 7.100
:
700
j.Olağandışı Gid/Zar (-) :
300
DÖNEM KARI
: 7.500
K.Dönem karı vergi(-)
: 2.250
DÖNEM NET KARI : 5.250
ANA FAALİYET+YAN FAALİYET SONUCUNU GÖSTE RİR.
ANA+YAN FAALİYET+FAALİYET DIŞI UNSURLAR
EK MALİ TABLOLAR
Fon Akım Tablosu : Varlık kaynak ilişkisini gösteren tablolardır.(düzenleyici hesaplar dikkate alınmaz)
Finansal Araç anlamında
Para anlamındaki
1.Fon Akış Tablosu
Sermaye anlamındaki
3.Nakit Akış Tablosu
V/K ilişkisi
2.Net Çalışma Semayesi Tablosu
-Nakit Giriş/Çıkış
Dönen V-KVYK ilişkisi
-Nakit esası
FON KULLANIMI (birikimi)
4.Kar Dağıtım Tablosu (A.Ş düzenlemek zorundadır)
5.Özkaynaklar değişim tablosu
6.Satışların Maliyet Tablosu
ÖNEMLİ
BRÜT ÇALIŞMA SERMAYESİ = DÖNEN VARLIKLAR
NET ÇALIŞMA SERMAYESİ = DÖNEN VARLIKLAR-KVYK (BÇS-KVYK)
DEVAMLI(SÜREKLİ) SERMAYE = UVYK+ÖZKAYNAKLAR
FON KAYNAĞI
Download

Dosya - Dr.Ahmet Ozansoy