SMMM STAJ BAŞLATMA
1.
Bir üretim işletmesinin Mart 2004 dönemi “M” cinsi
malzemeye ilişkin stok hareketleri aşağıdaki gibidir:
Açıklama
Tarih
01 Mart
06 Mart
14 Mart
23 Mart
30 Mart
Başlangıç
Satın alınan
Ü. Gönderilen
Ü. Gönderilen
Satın alınan
5.
Miktar Brm.Fiy. Tutar
400 kg
2000 kg
800 kg
400 kg
1000 kg
250
300
400
Tarih
3.
4.
500
1500
1000
600
1000
200
250
300
100 000
375 000
300 000
“Y” Üretim İşletmesi’nin Haziran 2006 dönemi “T” cinsi ilk madde ve malzemeye ait stok hareketleri aşağıdaki gibidir:
Açıklama
Miktar
Brm. Fiy.
Tutar
01.06 Başlangıç Kalan
10.06
Satın alınan
16.06 Üret. Gönderilen
25.06
Satın alınan
100 ad.
200 ad.
250 ad.
350 ad.
20 TL
25 TL
30 TL
2000 TL
5000 TL
10 500 TL
30.06 Üret. Gönderilen
300 ad.
-
-
40 TL
20 TL
30 TL
30.01
Üretime Gönderilen
6500
-
7.
“A” üretim işletmesine ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Tarih
Açıklama
Miktar
Brm
Maly
01.07.08
08.07.08
14.07.08
22.07.08
26.07.08
Donem başı stokları
Üretime Gönderilen
Satın alınan
Satın alınan
Üretime Gönderilen
600 brm
400 brm
250 brm
300 brm
400 brm
50 TL/Br
60 TL/Br
70 TL/Br
-
Bu bilgilere ve ilk giren ilk çıkar stok değerleme
yöntemine göre donem sonu ilk madde ve malzeme stokları kaç TL dir?
A) 25.000
B) 24.000
C) 20.000
D) 19.000
E) 17.000
“ABC” üretim işletmesinin üretmekte olduğu kumaş
için gerekli olan ipliğe ait Ocak ayı stok hareketleri
aşağıdaki gibidir:
Satın Alınan
Kullanılan
DB Stoku
3 Ocak
10 Ocak
16 Ocak
18 Ocak
3.000 m x 180 TL/m
3.500 m x 200 TL/m
----2.300 m x 210 TL/m
3.600 m
1.100 m
İşletme stok hareketlerini ilk giren ilk çıkar (FİFO)
yöntemine göre değerlemektedir. Bu bilgilere göre, işletmenin üretimde kullandığı ipliğin maliyeti
kaç TL’dir?
A) 880.000
B) 708.000
C) 580.000
D) 540.000
E) 360.000
Bu bilgilere ve Son Giren İlk Çıkar (LİFO) yöntemine göre, üretime gönderilen “T” türü ilk madde
ve malzemenin maliyeti kaç TL dir?
A) 7 000
B) 10 500
C) 12 500
D) 15 000
E) 17 500
DEĞİŞİME AÇIK OLUN
Brm.Fiy.
1500
3500
3500
5000
Aşağıdakilerden hangisi yardımcı malzemedir?
A) Mobilya üretimde kullanılan sunta
B) Toz şeker üretimde kullanılan pancar
C) Elektronik sanayinde kullanılan temizlik malzemeleri
D) Ayakkabı üretiminde kullanılan makine yağları
E) Makine üretiminde kullanılan somun ve cıvatalar
f
u
Bu bilgilere ve ilk giren ilk çıkar stok değerleme a
yöntemine göre üretime gönderilen “A” türü ilk t
h
madde ve malzemenin maliyeti kaç TL dir?
o
A) 155 000
c
B) 227 000
a
C) 321 000
.
D) 375 000
n
E) 455 000
e
Üretilen ürünün bünyesine giren, ürünün temel t
yapısını oluşturan, hangi ürün ya da ürün grubu
için ne kadar kullanıldığı izlenebilen, iktisadi nitelikteki hammadde ve malzemelere ne ad verilir?
A) Şekillendirme maliyetleri
B) Endirekt hammadde maliyetleri
C) Yardımcı malzeme maliyetleri
D) İşletme maliyetleri
E) Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri
8.
Tarih
Miktar
Önc. Dön. Devir
Satın alınan
Üretime Gönderilen
Satın alınan
6.
Açıklama Miktar Brm.Fiy. Tutar
Dönembaşı
Satın Alınan
Üretime Sevk
Üretime Sevk
Satın Alınan
Açıklama
01.01
06.01
11.01
19.01
Bu bilgilere ve “son giren ilk çıkar yöntemi”ne göre, dönem sonu (DM1) ilk madde ve malzemesinin
maliyeti kaç TL dir?
A) Dönem sonu ilk madde ve malzeme kalmamıştır.
B) 60.000
C) 150.000
D) 450.000
E) 900.000
Emir üretim işletmesinin Mayıs 2005 dönemi “A” türü
malzemeye ilişkin stok hareketleri aşağıdaki gibidir:
01 Mayıs
06 Mayıs
12 Mayıs
22 Mayıs
31 Mayıs
(E) üretim işletmesinin Ocak 2006 dönemi (DM1) cinsi malzemeye ait stok hareketleri aşağıdaki gibidir:
Tarih
100 000
600 000
400 000
Bu bilgilere ve tartılı ortalama maliyet yöntemine
göre, üretime gönderilen “M” turu ilk madde ve
malzemenin maliyeti kaç TL’dir?
A) 350 000
B) 388 235
C) 556 300
D) 600 000
E) 646 772
2.
MALİYET MUHASEBESİ TEST 3
1
[email protected]
SMMM STAJ BAŞLATMA
9.
Aşağıdakilerden hangisi işletme malzemesine bir
örnektir?
A) Tutkal
B) Somun
C) Temizlik malzemeleri
D) Çivi
E) Düğme
13. AD Üretim İşletmesi'nin, üretmekte olduğu makine
için gerekli olan hammaddeye ilişkin Şubat ayı stok
hareketleri aşağıdaki gibidir:
Satın Alınan
DB Stoku
2 Şubat
19 Şubat
27 Şubat
10. “AB” Üretim İşletmesinin üretmekte olduğu mobilyalar
için gerekli olan hammaddeye ait Haziran ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:
Satın Alınan
DB Stoku
3 Haziran
11 Haziran
18 Haziran
26 Haziran
MALİYET MUHASEBESİ TEST 3
Kullanılan
4.000 kg x 90 TL/kg
1.500 kg
1.500 kg x 100 TL/kg
2.500 kg
İşletme, stok hareketlerini ilk giren ilk çıkar
(FİFO) yöntemine göre değerlemektedir. Bu bilgilere göre, işletmenin Şubat ayı sonundaki hammadde stoklarının maliyeti kaç TL dir?
A) 135.000
B) 150.000
C) 175.000
D) 235.000
E) 250.000
Kullanılan
2.000 m3 x 95 TL/ m3
1.500 m3 x 100 TL/ m3
2.200 m3
1.000 m3
2.500 m3 x 116 TL/ m3
İşletme stok hareketlerini tartılı ortalama maliyet yöntemine göre değerlemektedir. Bu bilgilere göre, işletmenin sırasıyla üretimde kullandığı ve stokta
14. Aşağıdakilerden hangisi, stoklara her yeni girişkalan hammadde maliyeti kaç TL dir?
ten sonra birim maliyetlerin yeniden hesaplanmaA) 336.000 - 294.000
sına imkan veren stok değerleme yöntemi aşağıB) 342.000 - 340.000
dakilerden hangisidir?
C) 345.000 - 364.000
A) İlk giren ilk çıkar yöntemi
D) 352.000 - 302.000
B) Basit ortalama maliyet yöntemi
E) 360.000 - 340.000
f
C) Hareketli ortalama maliyet yöntemi
u
D) Tartılı ortalama maliyet yöntemi
11. “M” Üretim İşletmesi nin üretmekte olduğu kamyon
a
E) Son giren ilk çıkar yöntemi
için gerekli olan lastiklerle ilgili Nisan ayı stok hareket- t
leri aşağıdaki gibidir:
h
o 15. Fiyatların sürekli olarak yükseldiği piyasa şartlaSatın Alınan
Kullanılan
c
rında dönem sonu stoklarının maliyetinin yüksek,
DB Stoku
800 adet x 60 TL/adet
a
üretime verilen malzeme maliyetlerinin ise düşük
.
6 Nisan
200 adet x 65 TL/adet
belirlenmesi istenmektedir. Aşağıdakilerden hann
11 Nisan
900 adet
gisi bu amaçla kullanılacak değerleme ölçüsüe
dür?
22 Nisan
900 adet x 69 TL/adet
t
A) Tartılı Ortalama Maliyet Yöntemi
24 Nisan
500 adet
B) Gerçek Maliyet Yöntemi
C) Son Giren İlk Çıkar Yöntemi
Bu bilgilere ve hareketli ortalama maliyet yönteD) İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi
mine göre işletmenin üretimde kullandığı lastikleE) Hareketli Ortalama Maliyet Yöntemi
rin maliyeti kaç TL dir?
A)
B)
C)
D)
E)
80.000
89.000
90.000
93.000
97.000
16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ilk madde ve mal-
zeme değerlemesinde kullanılan hareketli ortalama maliyet yöntemi için doğrudur?
A) Bu yöntemin kullanılması üretim işletmeleri için
uygun değildir
B) Birim maliyet dönem sonunda bir kez hesaplanır
C) Üretime verilen ilk madde ve malzemenin maliyeti dönem sonunda hesaplanan birim maliyet dikkate alınarak belirlenir
D) Dönem sonu stoklarının maliyeti en son satın
alınan ilk madde ve malzemenin maliyetinden
oluşur
E) Her yeni ilk madde ve malzeme satın alma işleminden sonra birim maliyet yeniden hesaplanır
12. En az stokla üretimin kesintisiz olarak yürütülme-
sine olanak tanıyan yönteme ne ad verilir?
A) Piyasa fiyatı
B) Tam zamanlı envanter
C) Devamlı envanter
D) Ortalama maliyet
E) Aralıklı envanter
DEĞİŞİME AÇIK OLUN
2
[email protected]
SMMM STAJ BAŞLATMA
MALİYET MUHASEBESİ TEST 3
17. Üretim için gereksinim duyulan ilk madde ve mal-
zemelerin stoklardan üretim hatlarına çekilmesi
ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stok Kartı
B) Fatura
C) Sevk İrsaliyesi
D) İlk Madde ve Malzeme Satın Alma İstek Fişi
E) İlk Madde ve Malzeme İstek Fişi
18. İlk madde ve malzeme hesabının borç kalanı için
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Satıcıya olan senetsiz borç toplamıdır.
B) Üretimde kullanılan ilk madde ve malzemelerin
maliyetidir.
C) İlk madde ve malzeme ambarına iade edilen
malzemenin maliyetidir.
D) Dönem içindeki ilk madde ve malzeme alışlarının
toplam maliyetidir.
E) Dönem sonu ilk madde ve malzeme stoklarının
maliyetidir.
19. Pencere
üretiminde kullanılan camın maliyeti
aşağıdakilerden hangisinin kapsamında ele alınır?
A) İşletme malzemesi maliyeti
B) Endirekt madde ve malzeme maliyeti
C) Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti
f
D) Mamul maliyeti
u
E) Yardımcı madde ve malzeme maliyeti
a
t
20. Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangi- h
si fiyatların yükseldiği donemde üretim maliyetle- o
rinin düşük hesaplanmasına ve fiktif karların c
a
doğmasına neden olmaktadır?
.
n
A) Tartılı ortalama maliyet yöntemi
e
B) Basit ortalama maliyet yöntemi
t
C) Hareketli ortalama maliyet yöntemi
D) İlk giren ilk çıkar yöntemi
E) Son giren ilk çıkar yöntemi
1
2
3
4
5
6
7
8
B
D
E
D
A
E
B
A
9
10
11
12
13
14
15
16
C
A
B
B
B
C
D
E
17
18
19
20
E
E
C
D
DEĞİŞİME AÇIK OLUN
3
[email protected]
Download

mikro iktisat sts soruları