BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Güneş Nereden Doğuyor?
Okuyunuz, yan›tlay›n›z.
Aysun, “Evimiz tek katl›d›r. Balkonu Günefl’in do¤du¤u yöne bak›yor. Benim odam balkonun ters taraf›ndad›r. Odamdan okulumuzu görebiliyorum.
Kirazlar olunca balkonumuzdan uzan›p kiraz al›yoruz. Ben evimizi çok seviyorum.” dedi.
Yukar›daki metne göre afla¤›daki sorular› yan›tlay›n›z.
1. Kiraz a¤açlar›, Aysunlar›n evinin hangi
taraf›ndad›r? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Aysun’un odas›, evin hangi yönündedir?
....................................................................................
3. Aysunlar›n okulu, evlerinin hangi yönündedir?
....................................................................................
4. Aysunlar›n evi, okula göre hangi yöndedir?
....................................................................................
Evinizin resmini çiziniz. Günefl’in do¤du¤u ve batt›¤› yönleri gösteriniz. Evin bu yönlerdeki bölümlerini belirtiniz.
51
BEN‹M EfiS‹Z YUVAM
Evimin Yeri
Evinizin bulundu¤u yeri, çevresini düflününüz. Sa¤›nda,
solunda, üstünde, alt›nda, karfl›s›nda, arkas›nda, yan›nda,
önünde neler var? Bunlara göre evinizi yaz›, fliir, flark›,
resim gibi istedi¤iniz bir yöntemle tarif ediniz. Bunun
için defterinizi kullanabilirsiniz.
Afla¤›daki sorular› cevapland›r›n›z.
1. Evinizin alt›nda ya da üstünde bilinen bir yer
var m›? Varsa bu yer nedir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................................
2. Evinizin önünde herkesin bildi¤i bir yer var
m›? Varsa bu yer nedir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................................
3. Evinizin solunda bilinen yerlerden neler var?
.....................................................................................
4. Evinizin arkas›nda bilinen bir yer var m›?
Neresi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Evinizin sa¤›nda bilinen yerlerden neler var?
.....................................................................................
6. Eviniz karfl›s›nda bilinen yerlerden neler vard›r? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Download

dosyayı indir