KASIM 2013
ÖZGÜR YAYINLARI
ÖZGÜR YAYINLARI
2
HALİD ZİYA UŞAKLIGİL KİTAPLARI
Aflk-› Memnu
Mai ve Siyah
Saray ve Ötesi
Mensur fiiirler
Küçük F›kralar
Bir Ölünün Defteri
Bir Yaz›n Tarihi
Nemide
‹zmir Hikâyeleri
Bir fii’ri Hayal
K›r›k Hayatlar
Sefile
Solgun Demet
28 TL.
18 TL.
35 TL.
14 TL.
15 TL.
12 TL.
13 TL.
12 TL.
14 TL.
11 TL.
24 TL.
12 TL.
12 TL.
Aflka Dair
K›rk Y›l
‹htiyar Dost
Nesl-i Ahir
Sepette Bulunmuş Hepsinden Acı
Bir Hikâye-i Sevda
Kadın Pençesi
Onu Beklerken
Ferdi ve Şürekası
Hikâye
Valide Mektupları
Bir Acı Hikâye
Sanata Dair
11 TL.
42 TL.
13 TL.
32 TL.
13 TL.
14 TL.
10 TL.
12 TL.
18 TL.
13 TL.
13 TL.
24 TL.
TL.
HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR KİTAPLARI
Mezarından Kalkan Şehit
6 TL.
Billur Kalp
6 TL.
Tesadüf, fieytan ‹fli
6 TL.
Sevda Peflinde
6 TL.
‹ffet, Dünyan›n Mihveri Kad›n m› Para m›?
6 TL.
Namuslu Kokotlar
6 TL.
Metres
6 TL.
Cad› Çarp›yor
2 TL.
Deli Filozof
6 TL.
H. Rahmi’nin Mektuplar› ve Tiyatro Elefltirileri
3 TL.
Can Pazar›
6 TL.
Gazetecilikte ‹lk Yaz›lar›m
3 TL.
Eflk›ya ‹ninde
6 TL.
Bas›n ve Bas›n Özgürlü€ü Üzerine Yaz›lar
3 TL.
‹nsanlar Maymun muydu?
6 TL.
Zorla Ahlaks›z Olduk
3 TL.
Ac› Gülüfl
6 TL.
Yankesiciler Kulübü
3 TL.
Bir Sevda Denklemi (Hazan Bülbülü)
6 TL.
Söylefliler ve Paul Bourget’den çevirdi€i
Kaynanam nas›l Kudurdu?
6 TL.
Andre Corneli Roman›
Son Arzu
6 TL.
Cehennemlik
6 TL.
3 TL.
ÖZGÜR YAYINLARI
3
KLASİK TÜRK EDEBİYATI
Victor Hugo / Beşir Fuad
Üç Hikâye / Mehmed Rauf
Eylül / Mehmed Rauf
Mehmed Rauf’un An›lar› / Rahim Tar›m
Taaflfluk-› Talat ve Fitnat / fiemsettin Sami
Müsameretname / Emin Nihat
Zehra ve Karabibik / Nabizade Naz›m
‹ntibah / Nam›k Kemal
Felatun Bey ile Rak›m Efendi / A. Midhat Efendi
Müflahedat / A. Midhat Efendi
Sergüzeflt / Sami Paflazade Sezai
Araba Sevdas› / Recaizade Mahmut Ekrem
12 TL.
10 TL.
13 TL.
14 TL.
8 TL.
18 TL.
9 TL.
8 TL.
8 TL.
16 TL
7 TL.
10 TL.
Ömer Seyfettin’den Seçme Hikâyeler
Mehmed Rauf’tan Seçme Hikâyeler
Bize Göre - Bir Seyahatin Notlar› /
Ahmet Haflim
Cezmi / Nam›k Kemal
Turfandam› Turfam› / Mizanc› Murat
Vatan Yahut Silistre-Zavallı Çocuk /
Namık Kemal
Gülnihal - Akif Bey / Namık Kemal
Celaleddin Harzemşah / Namık Kemal
Muhadarat / Fatma Aliye
7.5 TL.
16 TL.
7.5 TL.
15 TL.
16 TL.
12 TL.
13 TL.
TL.
17 TL.
DİĞER TÜRK YAZARLARI
Zeyno’nun O€lu / Halide Edib Ad›var
Çaresaz / Halide Edib Ad›var
Kerim Usta’n›n O€lu / Halide Edib Ad›var
Sonbahar Yak›n / Fügen Ünal fien
Kuytuda Büyür Hayat / Fügen Ünal fien
Milonga Kadınları / Nilüfer Narlı
Hülya Saat / Senem Dere
Aflk Üçlemesi /Atilla Birkiye
Yaflam›n Kendisidir Aflk /Atilla Birkiye
20 TL.
8 TL.
8 TL.
2 TL.
2 TL.
14 TL.
9 TL.
19 TL.
12 TL.
Firari Güvercinler /Memed Fırat
24 TL.
Anlat fiehrazat /Atilla Birkiye
Ekim Iss›zl›€› Saçlar›n /Atilla Birkiye
İstanbul’da Aşktan İkmale Kalanlar / A. Birkiye
İstanbul’da Âşıklar İçin Buluşma Noktaları /
A.Birkiye
İstanbul’da Beklenen Devrim / A.Birkiye
Şiir İkizini Arar / A.Birkiye
Vak›f /Selim Yalç›ner
Mukuf Kitabı / Sibel Kilimci
Türk Edebiyatında Memurlar ve
Bürokrasi / Levent A. Çanaklı
9 TL.
6 TL.
11 TL.
18 TL.
10 TL.
16 TL.
3 TL.
12 TL.
32 TL.
4
ÖZGÜR YAYINLARI
TÜRK KLASİKLERİ
Pir Sultan Abdal (Yaflam›, fiiirleri) / Cahit Öztelli 26 TL.
Karacao€lan (Yaflam›, fiiirleri) / Cahit Öztelli 26 TL.
Yunus Emre (Yaflam›, fiiirleri) / Cahit Öztelli
24 TL.
Pir Sultan'›n Dostlar› / Cahit Öztelli
18 TL.
Köro€lu, Dadalo€lu, Kulo€lu / Cahit Öztelli
TL.
Bektafli Gülleri / Cahit Öztelli
24 TL.
fiair Eflref (Çeflitli Yönleriyle) / A. Kabacal›
26 TL.
F›kralar Seçkisi / Alpay Kabacal›
18 TL.
Gül Yapra€›n’ Döktü Bugün
(A€›tlar) / A. Kabacal›
20 TL.
Mevlana Celaleddin / ‹smet Zeki Eyubo€lu
12 TL.
Hac› Bektafl Veli / ‹smet Zeki Eyubo€lu
G›lgamefl Destan› / ‹smet Zeki Eyubo€lu
Erzurumlu Emrah / Orhan Ural
Anadolu Evliyalar› / Nezihe Araz
Anadolu’nun Kad›n Erenleri / Nezihe Araz
Sen Latife De€il Latifsin / Nezihe Araz
Aflk Peygamberi (Hz. Mevlâna) / N. Araz
Bütün Öyküleriyle Mesnevi / B. Babür Turna
Bütün Yönleriyle Hayyam (Rubaileri)/
Rüfltü fiarda€
12 TL.
7 TL.
10 TL.
24 TL.
14 TL.
16 TL.
15 TL.
15 TL.
15 TL.
ARAŞTIRMA - İNCELEME - ELEŞTİRİ - ANI - RÖPORTAJ - DENEME
Türk Edebiyat›nda Yahya Kemal / Cahit Tanyol 16 TL.
Cumhuriyet Dönemi Muhalif Türk Roman› /
Alper Çeker
10 TL.
Türkiye’de Siyasetin Dayan›lmaz Bofllu€u /
Murat Aksoy
3 TL.
Psikodinamik Aç›dan Cemal Süreya ve fiiiri /
Yusuf Alper
10 TL.
Psikodinamik Aç›dan Haydar Ergülen ve fiiiri /
Yusuf Alper
10 TL.
Psikanaliz ve Aşk / Yusuf Alper
13 TL.
Şiir ve Psikiyatri Kavşağında / Yusuf Alper
12 TL.
Kuma Yazılanlar / M. Naci Bostancı
Siyaset ve Medya / M. Naci Bostancı
İyiki Böyle Yaşamışım: İhsan Aksoy /
Enver Sezgin
“Süreç” 29 Temmuz’dan Sonra
Kürt Meselesi / Devrim Sevimay
Küresel Çöküş ve Kapitalizmin Geleceği /
O.Ulagay
Çözümün Şafağında Kürt Sorunu /
M.Akyol-E.Sezgin
Kültür Dil Kimlik / Rahim Tar›m
Çocukluk ve Şiir / Rahim Tar›m
16.5 TL.
15 TL.
15 TL.
3 TL.
1 TL.
1 TL.
14 TL.
24.5 TL.
ÖZGÜR YAYINLARI
5
EĞİTİM DİZİSİ
27 TL.
Çocuk Ruh Sa€l›€› / Prof. Dr. A. Yörüko€lu
Gençlik Ça€› / Prof. Dr. Atalay Yörüko€lu
27 TL.
De€iflen Toplumda Aile ve Çocuk /
Prof. Dr. Atalay Yörüko€lu
22 TL.
Çocuk Yemekleri ve Sa€l›kl› Beslenmesi /
Prof. Dr. A. Baysal - Prof. Dr. P. Arslan
16 TL.
Oyun-Çocuk-Tiyatro / Prof. Dr. Özdemir Nutku 18 TL.
Meydan Okuyan Çocuk /
Prof. Dr. S. I. Greenspan
33 TL.
Özel Gereksinimli Çocuklar /
Prof. Dr. S. Greenspan
37 TL.
Bebeklerde ve Çocuklarda Sa€l›kl›
Ruhsal Geliflim / Prof. Dr. Stanley. I. Greenspan 30 TL.
Boflanma ve Çocuk Üzerine Etkileri /
Y. Walzcak-S. Burns
18 TL.
‹flitme Engelli Çocuklar›n E€itiminde
Temel ‹lkeler / Doç. Dr. Mesude Atay
12 TL.
‹lkö€retimde Sosyal Becerilerin Gelifltirilmesi
(Ö€retmen El Kitab›) / Prof. Dr. Füsun Akkök 10 TL.
‹lkö€retimde Sosyal Becerilerin Gelifltirilmesi
(Anne-Baba El Kitab›) / Prof. Dr. F. Akkök
10 TL.
Bayan Perflembeler / Prof. Dr. F. Akkök
12 TL.
Yaflam›n Di€er Bir Penceresi: Otistik Çocuk
Babalar› ve Duygular› / Prof. Dr. Füsun Akkök 12 TL.
Ana Babal›k Sanat› (‹lk Befl Y›l) / R. Goldstein 26 TL.
Daha ‹yi Anne, Daha ‹yi Baba Olmak
(6-9 Aras› Çocuklar ‹çin) / R. Goldstein
15 TL.
Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Eğitimi /
Norma E. Cutts - Nicholas Moseley
29 TL.
Çocu€unuzun Becerilerini Nas›l Gelifltirebilirsiniz? /
Raelynne P. Rein - Rachel Rein
13 TL.
Otizm ve Otistik Çocuklar / Prof. Dr. N. Dar›ca 14 TL.
Aptal Çocuk Yoktur! / Renate Fischer-Tietze
17 TL.
Anne Adaylar›n›n Efllerinden ‹stedikleri /
M. Dichler-S. Mouss
12 TL.
‹ndigo Çocuklar / Prof. Dr. ‹smail Ersevim
23 TL.
Aile Tedavisi / Prof. Dr. ‹smail Ersevim
26 TL.
Sa€l›kl› Menapoz / Prof. Dr. Turgay Atasü
16 TL.
Annenin K›lavuzu /
Turgay Atasü-Derin Kösebay
26 TL.
Hiperaktif Çocuklar ve Ritalin /
Prof. Dr. ‹smail Ersevim
16 TL.
Sevmek Kolay E€itmek Zor / Becky A.Bailey 19 TL.
Eyvah Çocu€um Okula Bafll›yor /
Hatice G. fienel
12 TL.
Beni S›k›ca Kucakla / Roswitha Defersdorf
16 TL.
Özel E€itimde Akademik Becerilere Haz›rl›k /
Dr. Neslihan Kulo€lu Türker
22 TL.
Özel E€itimde Temel Akademik Çal›flmalar 1 /
Gamze E. Al›c›o€ullar›
17 TL.
Özel E€itimde Temel Akademik Çal›flmalar 2 /
Gamze E. Al›c›o€ullar›
16 TL.
Sevgili Charlie / Earle P. Martin
13 TL.
Çocuklara Oyunlar / Leslie Hamilton
20 TL.
6
ÖZGÜR YAYINLARI
BİLGİ DİZİSİ
Süs ve Sera Bitkileri / Atilla Odabafl
Kedi Bak›m› / Mustafa Akay
Köpek Bak›m› / Mustafa Akay
Akvaryum Dünyas› / Tuncel Alt›nköprü
Akvaryum Bal›klar›n›n Üretilmesi /
T. Alt›nköprü
Köpek Dünyas› / Tuncel Alt›nköprü
Muhabbet Kufllar› / Tuncel Alt›nköprü
Kanarya / Tuncel Alt›nköprü
Sa€l›kl› Zay›flama Rehberi
Prof. Dr. P. Arslan - Prof. Dr . N. Bozkurt
32 TL.
17 TL.
27 TL
14 TL.
14 TL.
16 TL.
14 TL.
14 TL.
Vejetaryen Yemekleri / Prof. Dr. A.Baysal
EQ Duygusal Zekâ ve Baflar› /
S.J. Stoin-H.E. Book
Kendi Zekân› Kendin Ölç / H.J. Heysenck
Kiflilik Testinizi Kendiniz Yap›n /
Salvatore V. Didato
Çocuk Adlar› Sözlü€ü / Ali Püsküllüo€lu
Bütün Yönleriyle Depresyon / Yusuf Alper
Adli Psikiyatri / Dr. Hüseyin Soysal
26 TL.
20 TL.
16 TL.
28 TL.
13 TL.
13 TL.
22 TL.
16 TL.
DÜNYA EDEBİYATI
Gazze İçin Sessizlik / Mahmut Derviş
Köpekler Alçaktan Uçar / Alek Popov
Karanlık Vardar / Elena Huzuri
Shakespeare’den Öyküler
Firmin / Sam Savage
Eski Dostlar / Rafael Chirbes
An›lar Yetmeyince / Dacia Maraini
Tarantula / Bob Dylan
Konstantinopolis’in Roman› /
Gilles Martin Chauffier
2 TL.
3 TL.
2 TL.
45 TL.
14 TL.
16 TL.
2 TL.
13 TL.
17 TL.
Çingene Kızı / Miguel Cervantes
Yirmi Yıl ve Bir Gün / Jorge Semprun
Solist / Steve Lopez
Tanrının Kemikleri / Leonardo Gori
Gezgin ile Gölgesi / F. W. Nietzsche
Seçmeler / F. W. Nietzsche
Rock Hudson’un Öteki Yüzü /
Guillermo Fadanelli
Afrikalı Çocuk / Camara Laye
Big Bang’in Romanı / Simon Singh
9 TL.
3 TL.
18 TL.
3 TL.
13 TL.
20 TL.
14 TL.
14 TL.
25 TL.
ÖZGÜR YAYINLARI
ŞİİR DİZİSİ
7
MÜZİK KİTAPLIĞI
Göğe Dönüş / Chon Sang-Beong
fiiir Denizi (Cilt 2) / Ümit Yaflar O€uzcan
Rübailer Dörtlükler / Ümit Yaflar O€uzcan
Tafllamalar 2 / Ü. Yaflar O€uzcan
An›lar Düflünceler / Ü.Yaflar O€uzcan
Aflk fiiirleri Antolojisi / Alpay Kabacal›
Dünya Aflk fiiirleri Antolojisi / Eray Canberk
Aflk ve Hüzündür ‹stanbul (Elli fiairden
Doksan Befl ‹stanbul fiiiri) / A. Birkiye
Zamans›z / Ali Püsküllüo€lu
Canto General / Pablo Neruda
Seçme Şiirler / Adnan Özer
10 TL.
23 TL.
16 TL.
21 TL.
3 TL.
16 TL.
17 TL.
Pratik Müzik Bilgileri / Hüseyin Egemen
TL.
Evlerinin Önü (Türküler) / Cahit Öztelli
37 TL.
Armonide Çözümleme ve Uygulamas› /
H. Egemen
26 TL.
Ça€dafl Keman E€itimi (Cilt 1) /
Hüseyin Egemen
18 TL.
Türk Müziği Enstrümanlarının Frekans Aralıkları /
Emirhan Kartal
34 TL.
2 TL.
5 TL.
TL.
16 TL.
TİYATRO DİZİSİ
Atatürk ve Cumhuriyet Tiyatrosu / Ö.Nutku
Sinekli Bakkal / Tiyatro Uyarlayan: S. Sanl›
Brecht ve Epik Tiyatro / Özdemir Nutku
SÖZLÜKLER
16 TL.
9 TL.
19 TL.
İspanyolca Deyimler Sözlüğü / M. Necati Kutlu 12 TL.
Türkçe’de Yabancı Kalıp Sözler Sözlüğü /
Kemal Bek
20 TL.
ÖZGÜR EDEBİYAT DERGİLERİ
Say› 38
Say› 39
Say› 40
Say› 41
8
ASSOS YAYINLARI
Gördüğüm Düş Sayıkladığım Hayat
Yakın Tarihimizde Masonluk Üzerine
Bir Deneme / M.Vedat Onat
Ademin Çocuklar› / Erdo€an Erentöz
Seçilmifl Düflünceler (Denemeler) /
F. W. Nietzche
Yarat›c›l›k ve Di€er Söylefliler / ‹. Ersevim
Freud ve Psikanalizin Temel ‹lkeleri /
‹smail Ersevim
‹smay›l / ‹smail Ersevim
Hayvanlar da Konuflur (Fabl Türü Masallar) /
‹brahim fiimflek
Çocuk fiiirleri Antolojisi
6 TL.
8 TL.
1 TL.
12 TL.
3 TL.
25 TL.
3 TL.
2 TL.
12 TL.
8 TL.
13 TL.
8 TL.
14 TL
2 TL.
5 TL.
5 TL.
5 TL.
5 TL.
5. TL.
10 TL.
ÖZGÜR YAYINLARI
LABELLA
Erkekler Aşk ve Seks
Zekam Senin Elinde / Deniz Atakay
Fucking Berlin / Sonia Rossi
My Intelligence Is In Your Hands / D. Atakay
Atatürk’ten Seçme Sözler / ‹brahim fiimflek
Nutuk (Tam metin) / İbrahim Şimşek
İlköğretim Öğrencileri İçin Nutuk /
İbrahim Şimşek
Rüya Yorumlar›
Türk Mizah›ndan F›kralar
Dünya Mizah›ndan F›kralar
Karadeniz F›kralar›
Edepsiz F›kralar
Ay›p F›kralar
Ö€renci F›kralar›
Gemi Ne Zaman Gelecek? /
15 TL.
13 TL.
15 TL.
20 TL.
Ankara Cad. 11/2 Ca€alo€lu - ‹stanbul
Tel: (0-212) 528 13 30 - 526 25 13
Fax: (0212) 527 57 78
Web: www.ozguryayinlari.com
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Download

özgür yayınları