International Standard Products
Uluslararas› Standartlara Uygun Ürünler
Specifications & Manufacturing
Process Control According to
GMP / GLP / GHP
Uluslararas› Protokollere Göre
Üretim ve Teknik Özellik Süreçleri
Medikal Sa¤l›k
Your Partner in Health
Sa¤l›k Sektöründeki Orta¤›n›z
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
Your Partner in Health
Sa¤l›k Sektöründeki Orta¤›n›z
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
COMPANY PROFILE
Turkuaz Medical (one of the segment of Turkuaz Group), with its 12 years old presence in Business
& Experienced stuff of Administrative and R & D Departments, has aimed at providing consumable
Medical goods and Disinfectants for all area of application in Hospitals, Dental Clinics, Laboratories,
Pharmaceutical Industries etc.
In order to accomplish this objective, Turkuaz Group has kept working hard and making large
investments in Research & Development to develop our specific selective formulas with a well organised,
disciplined operation task conducted by experts of its management & science teams.
As a consequence of Manufacturing best Quality and specific/selective products with most competitive
prices, Turkuaz Group had to broaden its product range & diverted upon increasing demand of
esteemed clients. Apart from such fast growth of the company & its good reputation built in years,
we, as Turkuaz Group, are proud of obtaining High Quality Control & Service through Manufacturing
and Developing our selective formulated Products that enable every relevant user to ease their lives.
Quality of our Manufacturing and Products is evidenced by TS EN ISO 13485:2003 & TS EN ISO
9001:2008, CE, FDA Certificates, Analysis & Test Chemical and Microbiological Reports, our Manufacturing
Process is implemented according to GMP/GLP/GHP & has International System Standards to put
into practice Quality & Control of all Production Processes with specific and selective Raw Materials
(RM).
Turkuaz Group exports to eighty countries all over the world including the US, West Europe, North
Europe, African, Far Eastern & Middle Eastern Countries. Furthermore, in Domestic Market, Turkuaz
Group is a leading & well-known establishment of its category.
fi‹RKET PROF‹L‹
Turkuaz Medikal (Turkuaz Grup toplulu¤unun bir parças› olarak), sektöründeki 12 yıllık tecrübesiyle
hastane, klinik ve ilaç endüstrisinde dünya standartlarında hastane ve kimyasal sarf malzemeleri üretmeyi
kendine hedef seçmifltir. Bu amaçla Turkuaz Grup, Ar & Ge alanındaki yo¤un çalıflmalara ve yapmıfl
oldu¤u yatırımlara ara vermeksizin devam etmekte ve uzman kadrosunun sundu¤u kaliteli hizmet
anlayıflıyla özel gelifltirilmifl ürünler sunmaktadır.
Sundu¤u rekabetçi fiyatlar ve özel gelifltirilmifl formülleriyle Turkuaz Grup; müflterilerinin artan taleplerine
ürün gamını gelifltirmek ve geniflletmek yoluyla yanıt vermektedir.
Ürünlerimizin kalitesi, haiz oldu¤umuz TS EN ISO 13485:2003, TSEN ISO 9001:2008, CE , FDA
sertifikaları, kimyasal ve mikrobiyolojik raporları ile kanıtlanmıfltır.
‹malat sürecimiz GMP/GIP/GHP ve Uluslararası Sistem Standartlarına göre olup, yüksek kaliteli
hammaddelerin kullanıldı¤ı imalatın her adımında kalite kontrol süreçlerinin tamamı uygulanmaktadır.
Türkiye‘de alanında sektör lideri konumunda olan Turkuaz Grup; ABD, Avrupa, Afrika , Uzakdo¤u ve
Ortado¤u baflta olmak üzere seksen ülkeye ihracat yapmaktadır.
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
All product in this catalog;
Manufactured According to
International Standards
Your Partner in Health / Sa¤l›k Sektöründeki Orta¤›n›z
CATALOG INDEX / ‹ÇER‹K
MEDICAL UNIT / MED‹KAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Ultrasound Gel / Ultrason Jeli
Disposable Gel (Sterile & Non-Sterile)
Tek Kullan›ml›k Jel (Steril & Non-Steril)
Ultrasonography Probe
Cleaning Solution & Wipes
Ultrasonografi Prob
Temizleme Solüsyon & Mendili
Lubricating Jelly / Lubrikant Jel
Sterile Catheter Jelly / Steril Katater Jeli
ECG Gel / EKG Jeli
ECG Spray & Cream / EKG Sprey & Krem
EEG Paste / EEG Pastas›
Gynotal Gel (Sterile) / Gynotal Jel (Steril)
Smear Biopsy Fixer Spray
Simir Doku Sabitleyici Sprey
RADIOLOGY UNIT / RADYOLOJ‹
13
Röntgen Banyo Cihazlar› Temizleme Kimyasallar›
14
13
13
Automatic X-Ray Chemicals
Otomatik Röntgen Banyo Kimyasallar›
Dental X-Ray Chemicals
Difl Röntgen Kimyasallar›
Manual X-Ray Chemicals
Manuel Röntgen Kimyasallar›
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
Lead Apron & Accessories (Details)
Kurflun Önlük & Aksesuarlar› (Ürün Detaylar›)
15
Lead Apron & Accessories (Images)
Kurflun Önlük & Aksesuarlar› (Görseller)
COSMETIC UNIT / KOZMET‹K
19
Cosmetic Laser & Cavitation Gel
Kozmetik Lazer & Kavitasyon Jeli
20
Hot & Cold Thermo Gel / S›cak & So¤uk Termo Jel
21
Cooler Gel / So¤utucu Jel
22
Burn Gel / Yan›k Jeli
CONSUMABLE UNIT / MED‹KAL SARF
RADIOLOGY UNIT / RADYOLOJ‹
12
X-Ray Bath Equipment Cleaning Chemicals
24
Mouth Care Kit / A¤›z Bak›m Seti
25
Stethoscope Sterilization Tape
Steteskop Sterilizasyon Band›
26
Anti Fog for Laparoscopy Lens (Sterile)
Laparoskopi Lensi Bu¤u Önleyici (Steril)
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
GEL &
LUBRICANTS
CONTROL
MEDICAL UNIT / Gels & Lubricants
Medikal Jel & Lubrikantlar
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
High Reliability & Compatibility Absolutely Safe / Dermatologically Tested
Yüksek Uyumluluk & Güvenilirlik / Detmotolojik Olarak Test Edilmifltir
Ultrasound Gel / Ultrason Jeli
01
Disposable Gel (Sterile & Non-Sterile) / Tek Kullan›ml›k Jel (Steril & Non-Steril)
02
Ultrasonography Probe Cleaning Solution & Wipes
03
Ultrasonografi Prob Temizleme Solüsyon & Mendili
Lubricating Jelly / Lubrikant Jel
04
Sterile Catheter Jelly / Steril Katater Jeli
05
ECG Gel / EKG Jeli
06
ECG Spray & Cream / EKG Sprey & Krem
07
EEG Paste / EEG Pastas›
08
Gynotal Obstetric Gel (Sterile) / Gynotal Obstetrik Jel (Steril)
09
Smear Biopsy Fixer Spray / Simir Doku Sabitleyici Sprey
10
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
High Compatibility & Dermatologically Tested
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
Absolutely Safety
Ultrasonography Gel
Ultrasonografi Jeli
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
01
UG-001
250 ml.
UG-004
5000 ml.
UG-003
5000 ml.
Composition: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin,
Mono Propylene Glycol, Methylchloroisothiazolinone (and)
Methylisothiazolinone.
Properties & Use: In any kind of ultrasonography and doppler
application, it cuts off the air between the skin and the probe
and allows ultrasonographic waves to reach the device monitor
in a more clear and uninterrupted manner. In any kind of
ultrasonography and doppler application, it cuts off the air
between the skin and the probe. It allows ultrasonographic
waves to reach the device monitor in a more clear and
uninterrupted manner. Because of the vacuum technology used
in production, active substances in its content and its high
viscosity it does not damage the probe. It is not affected by the
body salt during the use. It ensures an easy ultrasonography.
It is hypoallergenic, does not irritate skin, and does not contain
oil and oily substances. It does not contain formaldehyde and
salt; it has no toxic effects and odor.
Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight
below 35°C.
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
UG-002
1000 ml.
UG-001-N
250 ml.
‹çerik: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono
Propylene Glycol, Methylchloroisothiazolinone (and)
Methylisothiazolinone.
Özellikler & Kullan›m fiekli: Her türlü ultrasonografi ve
dopler uygulamas›nda cilt ile prob aras›ndaki havay› keserek
ultrasonografi dalgalar›n›n cihaz ekran›na daha net ve
kesintisiz gelmesini sa¤lar. ‹çerdi¤i aktif maddeler yüksek
viskozite ve üretiminde kullan›lan vakum teknolojisi sayesinde
proba zarar vermez, kullan›m esnas›nda vücuttaki tuzdan
etkilenmez rahat bir ultrasonografi sa¤lar. Hypoalerjeniktir,
cildi tahrifl etmez, ya¤ ve ya¤l› madde içermez, formaldehit
ve tuz içermez, toksit tesiri yoktur, koku içermez.
Saklama Koflullar›: 35°C’nin alt›nda ve günefl ›fl›¤›ndan
uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
Microbiologically Tested / High Selective Formula
Absolutely Safety
Disposable Gel (Sterile & Non Sterile)
Tek Kullan›ml›k Jel (Steril Non-Steril)
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
02
SG-001
20 ml.
Disposable Sterile Gel Composition: Deionized Water,
Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol,
Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone.
Disposable Non-Steril Jel Composition: Deionized Water,
Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Methyl
chloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone.
Properties & Use: Used in vaginal and intrauterine
examinations, in ultra sonographic applications in tube baby
techniques and in biopsy. In disposable sterile packages of
20 ml. Sterilized with gamma rays. Has a shelf life of 3
years. Being disposable, the bacteria that can be carried
over to big packaged products by air are not formed in this
product; provides ease of use for doctors, assures the
patient of about the product for the first use. In any kind
of ultrasonography and doppler application, it cuts off the
air between the skin and the probe and allows
ultrasonographic waves to reach the device monitor in a
more clear and uninterrupted manner. Because of the
vacuum technology used in production, active substances
in its content and its high viscosity it does not damage the
probe. It is not affected by the body salt during the use,
ensures an easy ultrasonography.
Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight
below 35°C.
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
NSG-001
20 ml.
Tek Kullan›ml›k Steril Jel ‹çerik: Deionized Water,
Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Methyl
chloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone.
Tek Kullan›ml›k Non-Steril Jel ‹çerik: Deionized Water,
Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Methyl
chloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone.
Özellikler & Kullan›m fiekli: Vajinal ve rahim içi
muayenelerde, tüp bebek yöntemlerindeki ultrasonografi
uygulamalar›nda ve biopsi al›mlar›nda kullan›l›r. 20ml'lik tek
kullan›ml›k steril ambalajlardad›r. Gamma ›fl›n› ile steril
edilmiflir. Raf ömrü 3 y›ld›r. Tek kullanımlık oldu¤undan,
büyük ambalajlı ürünler içerisine hava ile gelebilecek bakteriler
bu üründe oluflmaz. Doktorlara kullanım kolaylı¤› sa¤lar.
Hastaya ürünle ilgili ilk kullanım güveni verir, her
türlüultrasonografi ve dopler uygulamasında cilt ile prob
arasındaki havayı keserek ultrasonografi dalgalarının cihaz
ekranına daha net ve kesintisiz gelmesini sa¤lar. ‹çerdi¤i
aktif maddeler yüksek viskozite ve üretiminde kullanılan
vakum teknolojisi sayesinde proba zarar vermez, kullanım
esnasında vücuttaki tuzdan etkilenmez rahat bir
ultrasonografi sa¤lar.
Saklama Koflullar›: 35°C’nin alt›nda ve günefl ›fl›¤›ndan
uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
Microorganism & Particules Control
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
High Compatibility / Absolutely Safety
Ultrasonography Probe Cleaning Solution
Ultrasonografi Prob Temizmele Solüsyonu
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
US-001
250 ml.
03
Composition: Deionized Water, Ethyl Alcohol, Isopropyl Alcohol,
‹çerik: Deionized Water, Ethyl Alcohol, Isopropyl Alcohol,
Glutaraldehyde, Citric Acid, Benzalkonium Chloride,
Glutaraldehyde, Citric Acid, Benzalkonium Chloride,
Methylchloroisothiazolineone (and) Methylisothiazolinone, Dye.
Methylchloroisothiazolineone (and) Methylisothiazolinone, Dye.
Properties & Use: It takes the gel leftovers on the probe,
Özellikler & Kullan›m fiekli: Prob üzerindeki jel kal›nt›lar›n›
makes the image cleaner and extends the life of the probe.
alarak görüntüyü netlefltirir ve probun ömrünü uzat›r. ‹çerdi¤i
Because of the active agents contained, it prevents the bacteria
aktif maddeler sayesinde hastadan hastaya bakteri geçmesini
to pass from patient to patient, and it ensures hygiene.
engeller ve hijyen sa¤lar.
Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight
Saklama Koflullar›: 35°C’nin alt›nda ve günefl ›fl›¤›ndan
below 35°C.
uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
High Safety for Skin & Apparatus / Specific Formula
International
Standard Products
Dermatologically Tested
MEDICAL HEALTH
Lubricating Jelly
Lubrikant Jel
KLY-007
42 gr.
KLY-006
250 ml.
KLY-001
5 gr.
04
KLY-004
82 gr.
Composition: Deionized Water, Hydroxy Ethyl Cellulose,
‹çerik: Deionized Water, Hydroxy Ethyl Cellulose, Glycerin,
Glycerin, Citric Acid, Propyl Paraben, Methyl Paraben.
Citric Acid, Propyl Paraben, Methyl Paraben.
Properties & Use: Because of its special formula, the
Özellikler & Kullan›m fiekli: Ürün özel formülü sayesinde
product is used in endoscopy, gastroscopy, colonoscopy
endoskopi, gastroskopi, kolonoskopi, rektoskopi ve vajinal
and rectoscopy. It is hypoallergenic, does not irritate skin,
spekulum uygulamalar›nda kullan›l›r. Hypoalerjeniktir, cildi
is soluble in water and cleaned easily, does not contain oil
tahrifl etmez, suda çözülür ve kolay temizlenir, ya¤ ve ya¤l›
and oily substances. It has no toxic effects and odor.
madde içermez. Toksit tesiri yoktur, koku içermez.
Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight
Saklama Koflullar›: 35°C’nin alt›nda ve günefl ›fl›¤›ndan
below 35°C.
uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
Specific Formula / High Safety
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
Microbiological Control
Sterile Catheter Jelly
Steril Katater Jeli
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
KLY-004
82 gr.
KLY-006
250 ml.
05
SC-002
12 ml.
SC-001
6 ml.
KLY-001
5 gr.
Composition: Lidocaine Hydrochloride % 2, Chlorhexidine
‹çerik: Lidocaine Hydrochloride % 2, Chlorhexidine Gluconate
Gluconate % 0.05, Hydroxyethyl Cellulose, Methyl
% 0.05, Hydroxyethyl Cellulose, Methyl Hydroxybenzoate,
Hydroxybenzoate, Propyl Hydroxybenzoate.
Propyl Hydroxybenzoate.
Properties & Use: Konix Sterile Catheter Jelly, consisting
Özellikler & Kullan›m fiekli: Lidokain içeren Konix Steril
of Lidocaine, is a sterile, clear and water-soluble sort of jelly
Katater Jeli, üretraya katater, sistoskopi ve/veya baflka bir
which is used before applying cathether, cystoscopy and/or
t›bbi alet uygulamadan önce kullan›lan steril, berrak, suda
else medical instrument to urethra. Covering urethra by
çözünen kayd›r›c› bir jeldir. Jelin en önemli fonksiyonu
generating a slick layer between urethral mucosa and
kateter veya baflka bir t›bbi alet ile üretral mukoza aras›nda
catheter or else medical instrument is the most significant
kayd›r›c› bir tabaka oluflturarak üretray› kaplamas›d›r. Lidokain
function of the jelly. Konix Sterile Catheter Jelly, including
içeren Konix Steril Katater Jelin uygulamas›ndan önce üretral
Lidocaine, is used before the application in order to replace
manipulasyonla ba¤lant›l› olan a¤r›n›n giderilmesinde yard›mc›
urethra for the purpose of dulling the pain related to urethral
olmak amac›yla üretran›n kayd›r›lmas› için kullan›l›r. Ayr›ca
manipulation. Moreover, it provides an indolent
anestezik etkisi ile a¤r›s›z bir kateterizasyon sa¤lar. Konix
catheterization with the anaesthetic effect it has. Antiseptic
Steril Katater Jeli’nin antiseptik etkisi iatrojenik
effect of the jelly insulates patients from the potential
kontaminasyondan dolay› üst bölümü ve mesanede
infections that may occur within the upper part and urinary
oluflabilecek enfeksiyonlardan hastay› korur.
bladder due to iatrogenic contamination.
Saklama Koflullar›: 35°C’nin alt›nda ve günefl ›fl›¤›ndan
Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight
uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.
below 35°C.
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
High Performance & Compatibility / Selective Formula
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
Absolutely Safety
ECG Gel
EKG Jeli
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
06
EG-004
5000 ml.
EG-003
5000 ml.
EG-002
1000 ml.
EG-001
250 ml.
EG-001-N
250 ml.
Composition: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin,
‹çerik: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono
Mono Propylene Glycol, Methylchloroisothiazolinone (and)
Propylene Glycol, Methylchloroisothiazolinone (and)
Methylisothiazolinone.
Methylisothiazolinone.
Properties & Use: Used in electrodes without gel, ECG
Özellikler & Kullan›m fiekli: Her türlü EKG ve efor
latches and during switches in any ECG and exertional
uygulamalar›nda, jelsiz elektrod, EKG mandal› ve puarlarda
applications. Allows ECG waves to be transferred to the
kullan›l›r. EKG dalgalar›n›n cihaza net aktar›lmas›n› sa¤lar.
device in a lucid manner. It is hypoallergenic. It does not
Hypoalerjeniktir, cildi tahrifl etmez, ya¤ ve ya¤l› madde
irritate skin, and does not contain oil and oily substances.
içermez, formaldehit ve tuz içermez, toksit tesiri yoktur,
It does not contain formaldehyde and salt; it has no toxic
koku içermez.
effects and odor.
Saklama Koflullar›: 35°C’nin alt›nda ve günefl ›fl›¤›ndan
Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight
uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.
below 35°C.
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
Specific & Selective Formula
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
Absolutely Safety / Dermatologically Tested
ECG Spray & Cream
EKG Sprey & Krem
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
07
EGS-001
240 ml.
EGC-001
250 ml.
EKG Spray Composition: Deionized Water, Isopropyl
Alcohol, Ethyl Alcohol, Benz Alkonium Chloride, Citric Acid.
EKG Cream Composition: Deionized Water, Carbomer,
Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Cream Base,
Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone.
Properties & Use: ECG Spray applied to clean solvent,
cream or lotion sort substances off an ECG instrument. This
way, the spray leads the electronic information to the ECG
machine properly. It is an economical product which can
be applied about minimum 1500 times to an ECG instrument,
out of an average size bottle. Compare to an ordinary
product, the ECG Spray provides a much better result in
cleaning. Used undiluted and provides hygiene. Prolongs
electrode life by removing bacteria and wastes cumulated
on the surface of electrode’s surface. The product increases
conductivity. Does not consist of hazardous and toxic
substances such as fat, phenol, aldehyde and etc. and does
not cause any irritations.
ECG Cream contains special moisturizers and offers an easy
application and cleansing afterwards. It is hypoallergenic and
does not cause irritation. Generates a high conductive
performance. Compare to ordinary ECG gel products, the ECG
cream provides more accurate data in measuring. ECG cream
does not consist of allergen substances such as oil, oily
components, phenol, aldehyde and etc. which may irritate skin.
Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight
below 35°C.
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
EKG Sprey ‹çerik: Deionized Water, Isopropyl Alcohol,
Ethyl Alcohol, Benz Alkonium Chloride, Citric Acid.
EKG Krem ‹çerik: Deionized Water, Carbomer, Trietanol
amin, Mono Propylene Glycol, Cream Base,
Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone.
Özellikler & Kullan›m fiekli: EKG Sprey solvent, krem ve
losyonlar›n, ar›nd›r›lmas›nda kullan›l›r. Bilginin cihaza net
gelmesini sa¤lar. Ekonomik bir üründür. Ortalama bir fliflede
min.1500 defa kullan›labilir. S›radan bir ürünle yap›lan
temizlemeden daha etkili sonuç verir. Haricen suland›r›lmadan
kullan›l›r ve hijyen sa¤lar. Bileflimideki antiseptik ajan ile EKG
elektrot yüzeyinde biriken bakteri vb. at›klar› yok ederek
elektrot ömrünü uzat›r, daha uzun kullan›m› sa¤lar. ‹letkenli¤i
art›r›r. Hypoallerjeniktir. Ya¤, fenol, aldehit vb. zararl› toksik
maddeler içermez. ‹rritasyona karfl› uyumlu bir üründür.
EKG Krem özel nemlendiriciler içerir. Uygulanmas› ve
temizlenmesi kolay bir üründür. Hypoallerjeniktir, tahrifle
sebep olmaz. ‹letkenli¤i art›r›r. S›radan EKG jelleri ile yap›lan
ölçümlerden daha iyi sonuç verir.Ya¤, ya¤l› maddeler, fenol
ve aldehit gibi cildi tahrifl edebilecek ya da alerjiye sebep
olabilecek kimyasallar içermez.
Saklama Koflullar›: 35°C’nin alt›nda ve günefl ›fl›¤›ndan
uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
High Compatibility & Performance
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
Specific Formula
EEG Paste
EEG Pastas›
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
08
EP-002
400 gr.
EP-001
200 gr.
Composition: Deionized Water, Cetearath 29, PEG-75
‹çerik: Deionized Water, Cetearath 29, PEG-75 Lanolin,
Lanolin, Beeswax Cera alba, Beeswax Cera flava, Gelwhite,
Beeswax Cera alba, Beeswax Cera flava, Gelwhite, Potassium
Potassium Chloride, Sodium Chloride, Diazolidinyl Urea,
Chloride, Sodium Chloride, Diazolidinyl Urea, Phenoxyethanol,
Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone.
Methylisothiazolinone.
Properties & Use: Used beneath EEG electrodes in EEG
Özellikler & Kullan›m fiekli: Beyin EEG'si çekiminde EEG
for brain mapping. Because of the active substances in its
elektrotlar›n›n alt›nda kullan›l›r. ‹çerdi¤i aktif maddeler
content, it allows the electrode to cling to the strand of
sayesinde elektrotun saç teline rahat yap›flmas›n› ve
hair easily and provides conductivity. It is hypoallergenic,
iletkenli¤ini sa¤lar. Hypoalerjeniktir, cildi tahrifl etmez, suda
does not irritate skin, is soluble in water and cleaned easily,
çözülür ve kolay temizlenir, toksik madde içermez. Toksit
does not contain oil and oily substances. It has no toxic
tesiri yoktur, koku içermez.
effects and odor.
Saklama Koflullar›: 35°C’nin alt›nda ve günefl ›fl›¤›ndan
Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight
uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.
below 35°C.
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
Specific & Selective Formula / High Performance
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
Absolutely Safety / Dermatologically Tested
Gynotal Obstetric Gel (Sterile)
Gynotal Obstetrik Jel (Steril)
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
09
GTO-001
Composition: Purified Water, Carbomer, Monopropylene Glycol.
Properties & Use: The Gynotal Obstetric Gel Kit contains
two different types of obstetric gel which are applied by
the obstetrician or midwife at different intervals during the
dilation and expulsion phase. Gynotal Stage 1 is for the
dilation, Gynotal Stage 2 for the expulsion phase. Gynotal
Obstetric Gel is inserted into the vagina by the midwife or
the physician after the vaginal examination once cervical
dilation has begun. A special applicator designed to make
the application of the gel less unpleasant for both the
mother and the unborn child is used for this. The product
is applied several times after the vaginal examination.
Gynotal Obstetric Gel forms an adhesive lubricating film
on the vagina, which reduces frictional forces. It helps the
baby to glide through the birth canal more easily. This not
only eases childbirth, but also protects the vagina. In
primigravidas. Gynotal Obstetric Gel is sterile & comes in
a sterile packaging, mucoadhesive in the vagina, nonallergenic and non-pyrogenic, bactericide, electroconductive
and isotonic, latex-free, Free of preservatives, tolerated by
eyes and mucous membranes. Gynotal Obstetric Gel has
a purely physical mechanism of action. It does not contain
any active ingredients. It is not absorbed by the body. The
tolerability and safety for mother and child (vagina, skin,
eyes, nose and mouth) underwent rigorous clinical testing.
No side effects or drug interactions have been reported up
to now in connection with the use.
Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight
below 35°C.
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
‹çerik: Purified Water, Carbomer, Monopropylene Glycol.
Özellikler & Kullan›m fiekli: Gynotal Obstetrik Jel Seti
dilatasyon ve do¤um aflamas›nda farkl› aral›klarla do¤um
uzman› veya ebe taraf›ndan uygulanan iki farkl› jelden
oluflur. Gynotal Obstetrik Jel vajinal muayeneden sonra ebe
veya doktor taraf›ndan vajinan›n içine sokulur. Özel uygulama
bafll›¤› anne ve bebe¤e rahats›zl›k vermeyecek flekilde
tasarlanm›flt›r. Ürün, vajinal muayeneden sonra birkaç kez
uygulan›r. Gynotal Obstetrik Jel sürtünme kuvvetleri azalt›r
vajina, üzerinde yap›flkan bir ya¤lama filmi oluflturur. Bu
bebe¤in daha kolay do¤um kanal›ndan kaymas›n› sa¤lar.
Bu süreç do¤umu kolaylaflt›r›r ve ayn› zamanda vajinan›n
korunmas›n› sa¤lar. Gynotal Obstetrik Jel sterildir, göz ve
mukoza taraf›ndan tolere edilebilir, anti-alerjiktir ve
atefllenmeye sebep olmaz, lateks içermez, koruyucu madde
içermez. Gynotal Obstetrik Jelin çal›flma flekli tamamen
fiziksel bir mekanizmaya sahiptir. Herhangi bir aktif maddeler
içermez ve vücut taraf›ndan emilmez. Anne ve çocuk
taraf›ndan tolere edilebilir ve güvenli¤i detayl› klinik testler
ile kan›tlanm›flt›r. Hiçbir yan etkisi yoktur. Bugüne kadar
yap›lan testlerde herhangi bir ilaç ile etkileflimi saptanmam›flt›r.
Saklama Koflullar›: 35°C’nin alt›nda ve günefl ›fl›¤›ndan
uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
Microbiological Analysis Control / High Performance
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
International Standard Specifications
Smear Biopsy Fixer Spray
Simir Doku Sabitleyici Sprey
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
SMR-001
240 ml.
10
Composition: Deionized Water, Iso Propyl Alcohol, Poly
‹çerik: Deionized Water, Iso Propyl Alcohol, Poly Ethylene
Ethylene Glycol, Monopropylene Glycol.
Glycol, Monopropylene Glycol.
Properties & Use: Especially after smer, biopsy etc.
Özellikler & Kullan›m fiekli: Özellikle smir, biopsi vb.
operations, the parts which put on the glass lam effect by
uygulamalardan sonra cam lam üzerine konulan parçalar
environment untill reach testing stage. Owing to the actives
test aflamasına ulaflana kadar dıfl etkenlere maruz
in lam part fixer solution, it proects from environment and
kalmaktadır. Lam parça sabitleyici solüsyon içeri¤indeki
does not damage the patologic part.
aktifler sayesinde hem alınan patolojik parçaya zarar vermez
Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight
hemde dıfl etkenlerden korunmasını sa¤lar.
below 35°C.
Saklama Koflullar›: 35°C’nin alt›nda ve günefl ›fl›¤›ndan
uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
RADIOLOGY
CONTROL
HIGH
PROTECTION
RESISTANCE
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
RADIOLOGY UNIT / X-Ray Chemicals & Lead Aprons
Radyoloji, Röntgen Kimyasallar› & Koruyucu K›yafetler
High Performance & Quality / High Protection Resistance
Yüksek Performans & Kalite / Yüksek Koruma Direnci
12
Automatic X-Ray Chemicals / Otomatik Röntgen Banyo Kimyasallar›
13
Dental X-Ray Chemicals / Difl Röntgen Kimyasallar›
Manual X-Ray Chemicals / Manuel Röntgen Kimyasallar›
X-Ray Bath Equipment Cleaning Chemicals / Röntgen Banyo Cihazlar› Temizleme Kimyasallar›
14
Lead Apron & Accessories (Details) / Kurflun Önlük & Aksesuarlar› (Ürün Detaylar›)
15
Lead Apron & Accessories (Images) / Kurflun Önlük & Aksesuarlar› (Görseller)
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
High Performance in Analysis Control
Specific & Selective Formula
Automatic X-Ray Chemicals
Otomatik Röntgen Banyo Kimyasallar›
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
12
XR-001
XR-002
Composition (Developer): Hydroquinone, Phenidone,
‹çerik (Gelifltirici): Hydroquinone, Phenidone, 5-Nitro
5-Nitro Indazole, Diethanol amine, Potassium Hydroxide,
Indazole, Diethanol amine, Potassium Hydroxide, Sodium
Sodium Metabisulfite, Boric Acid, Acetic Acid, Diethylene
Metabisulfite, Boric Acid, Acetic Acid, Diethylene Glycol,
Glycol, Ammonia, Citric Acid, Benzotriazole.
Ammonia, Citric Acid, Benzotriazole.
Composition (Fixer): Amonnioum Tiosulphate, Potassium
‹çerik (Sabitleyici): Amonnioum Tiosulphate, Potassium
Hydroxide, Citric Acid, Aluminum Sulfate, Acetic acid, Sulfuric
Hydroxide, Citric Acid, Aluminum Sulfate, Acetic acid, Sulfuric
acid, Boric Acid, EDTA, ammonia, Sodium Metabisulphite.
acid, Boric Acid, EDTA, ammonia, Sodium Metabisulphite.
Properties & Use: Used in developing any conventional
Özellikler & Kullan›m fiekli: Otomatik film banyo
X-ray tomography and mammography films in automatic film
makinelerinde her türlü konvansiyonel röntgen, tomografi
developing machines. Provides the maximum density at normal
ve mammografi filmlerinin banyo edilmesinde kullan›l›r. 30-
doses between 30°C and 35°C, does not give off unpleasant
35°C aras›nda normal dozlarda maksimum dansite sa¤lar,
odor and does not deposit on the tanks. When stored between
kullan›c›y› rahats›z edici koku ve tanklarda tortu oluflturmaz.
5°C and 35°C, it preserves its quality during 2 years.
5-35°C'de depoland›¤›nda ve ürünün a¤z› aç›lmad›¤›nda
Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight
kalitesini 2 y›l muhafaza eder.
below 35°C.
Saklama Koflullar›: 35°C’nin alt›nda ve günefl ›fl›¤›ndan
uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
High Performance in Analysis Control
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
Specific & Selective Formula
Dental X-Ray Chemicals / Difl Röntgen Kimyasallar›
Manual X-Ray Chemicals / Manuel Röntgen Kimyasallar›
X-Ray Bath Equipment Cleaning Chemicals
Röntgen Banyo Cihazlar› Temizleme Kimyasallar›
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
13
XR-003
XR-004
XRD-001
XRD-002
Composition (Developer): Hydroquinone, Phenidone, 5Nitro Indazole, Diethanol amine, Potassium Hydroxide,
Sodium Metabisulfite, Boric Acid, Acetic Acid, DiEethylene
Glycol, Ammonia, Citric Acid, Benzotriazole.
Composition (Fixer): Amonnioum Tiosulphate, Potassium
Hydroxide, Citric Acid, Aluminum Sulfate, Acetic Acid,
Sulfuric Acid, Boric Acid, EDTA, Ammonia, Sodium
Metabisulphite.
Properties & Use: It is used for bathing all kinds of
conventional x-ray films where there is no automatic film
bath machine. It ensures the same contrast in all of the
radiograms; it does not form smell which disturb the user
and residues in the tanks. It maintains its quality for 2 years
when stored at 5-35°C.
Teeth X-Ray Chemicals is used in bathing the dental x-ray
films. It is provided in 500 ml. packages. It ensures the
perfect quality of appearance with its high contrast, it does
not contain any bad smell; concentrated; and used by
diluted with 1/3 water.
X-Ray Bath Equipment Cleaning Chemicals
It is used for the cleaning of the sections and tanks, and
it extends the life of the rollers when it is used regularly.
It ensures the productive operation of the equipment.
Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight
below 35°C.
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
XR-005
‹çerik (Gelifltirici): Hydroquinone, Phenidone, 5-Nitro
Indazole, Diethanol amine, Potassium Hydroxide, Sodium
Metabisulfite, Boric Acid, Acetic Acid, DiEethylene Glycol,
Ammonia, Citric Acid, Benzotriazole.
‹çerik (Sabitleyici): Amonnioum Tiosulphate, Potassium
Hydroxide, Citric Acid, Aluminum Sulfate, Acetic Acid,
Sulfuric Acid, Boric Acid, EDTA, Ammonia, Sodium
Metabisulphite.
Özellikler & Kullan›m fiekli: Otomatik film banyo
makinelerinin olmad›¤› yerlerde her türlü konvansiyonel
röntgen filmlerinin banyo edilmesinde kullan›l›r. Tüm
radyogramlarda ayn› kontras› sa¤lar, kullan›c›y› rahats›z edici
koku ve tanklarda tortu oluflturmaz, 5 - 35°C’de
depoland›¤›nda 2 (iki) y›l kalitesini muhafaza eder.
Difl Röntgen Kimyasallar› difl röntgen filmlerinin banyo
edilmesinde kullan›l›r. 500 ml. ambalajlar halindedir. Yüksek
kontras› ile mükemmel görüntü kalitesi sa¤lar, kötü koku
içermez, konsantredir, 1/3 su ile seyreltilerek kullan›l›r.
Röntgen Banyo Cihaz Temizleme Kimyasallar›
Raklar›n ve tanklar›n temizli¤inde kullan›l›r, düzenli
kullan›ld›¤›nda merdanelerin ömrünü uzat›r, cihaz›n verimli
çal›flmas›n› sa¤lar.
Saklama Koflullar›: 35°C’nin alt›nda ve günefl ›fl›¤›ndan
uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
High Protection Resistance
High Performance & Quality
Lead Apron & Accessories
Kurflun Önlük & Aksesuarlar›
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
You next pages for product images...
Ürün görselleri için sonraki sayfalara bak›n›z...
Thyroid Collar
- It should be secured by self adhesive velcro.
- It is light. It does not harm your neck.
- It suits with all neck sizes.
- Surface coating is protected by an antibacterial material.
- Lead thickness is 0.50 Pb.
Troid Koruyucu
- Kendinden yap›flkanl› c›rt ile sabitlenmelidir.
- Hafif ve boyna tahribat vermeyecek yap›dad›r.
- Her boyun ölçüsüne uymaktad›r.
- Yüzey kaplamas› antibakteriyel bir madde ile korunmaktad›r.
- 0.50 Pb kurflun kal›nl›¤›ndad›r.
Konix Double Sided Lead Apron
- It can easily be put on like jacket from front.
- Its structure takes the load off the shoulders.
- Lead thickness is 0.50 Pb.
- Surface coating is protected by an antibacterial material.
- It is designed to completely cover both the front and the back.
- Dark blue, grey and green colours are available.
Konix Çift Tarafl› Kurflun Önlük
- Önden ceket gibi kolay giyilebilir.
- Omuzlara binen yükü hafifletir yap›dad›r.
- Belinden ba¤lanan kemer ile yükü hafifletir.
- Kurflun kal›nl›¤› 0.50 Pb’dir.
- Yüzey kaplamas› antibakteriyel bir madde ile korunmaktad›r.
- Komple önü ve arkay› koruyacak flekilde tasarlanm›flt›r.
- Renk olarak lacivert, gri, yeflil seçenekleri mevcuttur.
Lead Apron
- It is secured with self adhesive velcro fastener and easy
to put on and remove.
- Lead thickness is 0.50 Pb.
- Dark blue, grey, green and pink colours are available.
- It is at standard size 60X110 cm.
- Surface coating is effaceable and stainless.
Konix Lead Vest and Skirt
- It is composed of two parts as vest and skirt.
- Lead thickness is 0.50 Pb.
- Medium and large sizes are available.
- Dark blue, grey and green colours are available.
- Soft and flexible structure makes to put on and remove easier.
- It is easy to efface and it is stainless.
Child Apron
- Lead thickness is 0.50 Pb.
- Soft and flexible structure makes to put on and remove easier.
- Surface coating is effaceable and stainless.
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
Kurflun Önlük
- Kendinden yap›flkanl› c›rt bant ile sabitlenen ve rahat
giyilebilen yap›dad›r.
- Kurflun kal›nl›¤› 0.50 Pb’dir.
- Renk olarak lacivert, gri, yeflil ve pembe seçenekleri
mevcuttur.
- Ebat olarak standart boyunttad›r. 60X110 cm.
- Yüzey kaplamas› kolayca silinebilir, leke tutmaz.
Konix Kurflun Etek Yelek
- Etek ve yeflek olarak iki parçadan oluflmaktad›r.
- Kurflun kal›nl›¤› 0.50 Pb’dir.
- Beden olarak medium ve large seçenekleri mevcuttur.
- Renk olarak lacivert, gri, yeflil seçenekleri mevcuttur.
- Giyip ç›karmay› kolaylaflt›ran yumuflak ve esnek yap›dad›r.
- Yüzey kaplamas› kolayca silinebilir, leke tutmaz.
Çocuk Önlü¤ü
- Kurflun kal›nl›¤› 0.50 Pb’dir.
- Giyip ç›karmay› kolaylaflt›ran yumuflak ve esnek yap›dad›r.
- Yüzey kaplamas› kolayca silinebilir, leke tutmaz.
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
14
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
High Protection Resistance
High Performance & Quality
Lead Apron & Accessories
Kurflun Önlük & Aksesuarlar›
15
Kurflun Önlük
Lead Apron
Kurflun Önlük
Lead Apron
We can produce customized products.
Kifliye özel üretim yap›labilmektedir.
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
High Protection Resistance
High Performance & Quality
Lead Apron & Accessories
Kurflun Önlük & Aksesuarlar›
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
16
Konix Kurflun Yelek
Konix Lead Vest
Belden Kemerli Kurflun Önlük
Waist Belt Lead Apron
We can produce customized products.
Kifliye özel üretim yap›labilmektedir.
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
High Protection Resistance
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
High Performance & Quality
Lead Apron & Accessories
Kurflun Önlük & Aksesuarlar›
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
Troit Koruyucu
Thyroid Collar
Troit Koruyucu
Thyroid Collar
Gonad ve Over Koruyucular
Gonad and Over Collars
17
Çocuk Önlü¤ü
Child Apron
Konix Kurflun Etek
Konix LeadSkirt
Konix Koruyucu Gözlük
Konix Protective Eyeglass
We can produce customized products.
Kifliye özel üretim yap›labilmektedir.
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
SKIN
DERMATOLOGY
CONTROL
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
COSMETIC UNIT / Gels & Pain Killer Gels
Kozmetik Jel & A¤r› (S›z›) Azalt›c› Jeller
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
High Performance Relieving Products (Dermatologically Tested)
Yüksek Performansl› Rahatlat›c› Ürünler (Detmotolojik Olarak Test Edilmifltir)
Cosmetic Laser & Cavitation Gel / Kozmetik Lazer & Kavitasyon Jeli
19
Hot & Cold Thermo Gel / S›cak & So¤uk Termo Jel
20
Cooler Gel / So¤utucu Jel
21
Burn Gel / Yan›k Jeli
22
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
Specific & Selective Formula
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
Absolutely Safety / Dermatologically Tested
Cosmetic Laser & Cavitation Gel
Kozmetik Lazer & Kavitasyon Jeli
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
19
CG-003
5000 ml.
CG-002
1000 ml.
CG-001
250 ml.
Composition: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin,
‹çerik: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono
Mono Propylene Glycol, Dimethicone Copolyol, Isopropyl
Propylene Glycol, Dimethicone Copolyol, Isopropyl Myristate,
Myristate, Diazolidinyl Urea, Glycerin, Aloe Vera Gel,
Diazolidinyl Urea, Glycerin, Aloe Vera Gel,
Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone.
Properties & Use: Laser & Cavitation gel eases to the pain
that patients experience during depilation and makes the
Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone.
Özellikler & Kullan›m fiekli: Lazer & Kavitasyon jeli, özellikle
device last longer by cooling the device head and window.
hastalar›n lazerde hissettikleri ac›y› azaltt›¤› gibi cihaz bafll›¤›n›
Because of the vacuum technology used in production, the
ve cam›n› so¤utarak cihaz›n›z›n daha uzun ömürlü olmas›n›
active substances in its content and high viscosity the product
sa¤lar. ‹çerdi¤i aktif maddeler yüksek viskozite ve üretiminde
does not damage to the probe; it is not affected by the body
kullan›lan vakum teknolojisi sayesinde cihaza zarar vermez,
salt during the use, ensures an easy application. It is
kullan›m esnas›nda vücuttaki tuzdan etkilenmez rahat bir
hypoallergenic, does not irritate skin, is soluble in water and
cleaned easily, and does not contain oil and oily substances.
It does not contain formaldehyde and salt; it has no toxic
uygulama sa¤lar. Hypoalerjeniktir, cildi tahrifl etmez, suda
çözülür ve kolay temizlenir, ya¤ ve ya¤l› madde içermez.
effects and odor.
Formaldehit ve tuz içermez, toksit tesiri yoktur, koku içermez.
Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight
Saklama Koflullar›: 35°C’nin alt›nda ve günefl ›fl›¤›ndan
below 35°C.
uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
Quick & Strong Pain Relief
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
Absolutely Safety / High Performance
Hot & Cold Thermo Gel
S›cak & So¤uk Termo Jel
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
20
CH-002
14x28 cm.
CH-001
14x14 cm.
Composition: Deionized Water, Mono Ethylene Glycol,
‹çerik: Deionized Water, Mono Ethylene Glycol, Carbomer,
Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol,
Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Methylchloro
Methylchloro isothiazolinone (and) Methylisothiazolinone.
isothiazolinone (and) Methylisothiazolinone.
Properties & Use: Because of the special feature of the
Özellikler & Kullan›m fiekli: Ambalaj içerisindeki jelin
gel in the packing, it does not freeze in the freezer and
özelli¤inden dolay› ürün buzlukta donmaz ve ç›kar›ld›¤›nda
preserves its coldness for a long period of time after it is
uzun süre so¤uklu¤unu korur. Mikrodalga ya da kaynar su
taken out. It also preserves its temperature for a long period
ile ›s›t›ld›¤›nda ›s›s›n› uzun süre muhafaza eder. So¤uk olarak;
of time when it is heated with microwave or in boiling
bilek burkulmalar›, çarpma, düflme, migren ve farkl› a¤r›larda,
water. It is used in cold form for twisting of leg, hitting,
hafif dereceli yan›klarda, ateflli hastal›klarda ve benzeri so¤uk
falling, migraine and in similar places where cold compress
kompres gereken yerlerde, s›cak olarak da eklem a¤r›lar› ve
is required; in hot form for joint pains and in conditions
s›cak kompres gereken durumlarda kullan›l›r. Ürün ambalaj›
when hot compress is required. It can be used for many
zarar görmedi¤i müddetçe defalarca kullan›labilir.
times unless the packing is damaged.
Saklama Koflullar›: Günefl ›fl›¤›ndan uzakta, serin bir yerde
Storage: Keep in a cool place, avoid from direct sunlight.
muhafaza ediniz.
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
Quick & Strong Pain Relief
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
Absolutely Safety / High Performance
Cooler Gel
So¤utucu Jel
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
CG-001
250 ml.
21
CG-002
100 ml.
Composition: Deionized Water, Isopropyl Alcohol,
‹çerik: Deionized Water, Isopropyl Alcohol, Carbomer,
Carbomer, Trietanolamin, Mono Propylene Glycol, Menthol,
Trietanolamin, Mono Propylene Glycol, Menthol,
Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone.
Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone.
Properties & Use: KONIX cooler gel rapidly and efficaciously
deadens pain and inflammation in applied areas.KONIX
cooler gel avoids swelling in muscles and tendons in
occurrence of any sort of sports injuries bruises and sprains
Özellikler & Kullan›m fiekli: Konix So¤uk Jel, uygulama
alanındaki a¤rı ve enflamasyonu çabuk ve etkin flekilde
giderir. Konix So¤uk Jel, ufak spor yaralanmalarında,
by cooling the injured area with %3 w/w of racemic menthol
burkulmalarda, uygulama alanındaki kas ve tendonları
of its content. Consequently, the cooler gel accelerates
içeri¤indeki %3 w/w Rasemik Mentol ile so¤utarak, fliflmeyi
natural recovery time of the injuries by reducing swellings.
azaltır, do¤al iyileflme sürecini hızlandırır. Kas a¤rısı ve kas
In muscle pain and strain cases, it provides you relaxation
gerginli¤i vakalarında, bölgeyi so¤utarak rahatlamanızı sa¤lar.
by cooling wounded zone.
Saklama Koflullar›: 35°C’nin alt›nda ve günefl ›fl›¤›ndan
Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight
uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.
below 35°C.
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
Specific & Selective Formula
Absolutely Safety / Dermatologically Tested
Burn Gel
Yan›k Jeli
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
BG-001
250 ml.
22
BG-002
100 ml.
Composition: Deionized Water, Isopropyl Alcohol,
‹çerik: Deionized Water, Isopropyl Alcohol, Carbomer, Trietanol
Carbomer, Trietanolamin, Mono Propylene Glycol, Ethyl
amin, Mono Propylene Glycol, Ethyl Alcohol, Tea Tree Oil,
Alcohol, Tea Tree Oil, AloeVera, Tocopherol, Phenoxyethanol,
AloeVera, Tocopherol, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol.
Caprylyl Glycol.
Özellikler & Kullan›m fiekli: Uygulanan bölgeyi serinletir
Properties & Use: Cools the affected area and relieves
ve yanıkların neden oldu¤u acıyı hafifletir. Yanan bölgeyi
pain caused by all types of burns.It cools the burnt area
çabucak ve etkin flekilde serinletir. Yanan bölgedeki deri
quickly and effectively. It normalizes the skin temperature
ısısını normal düzeyine düflürerek, yüksek ısının daha alt
at the burnt area, stops the heat before damaging inner
deri tabakalarına da zarar vermesini engeller. Zarar gören
layers. It completely covers the area and minimizes the risk
bölgeyi tamamen kaplayarak dıfl enfeksiyon riskini minimize
of infection. It is water based and can be washed away or
eder (Antibakteriyeldir). Su bazl› oldu¤undan, suyla y›kanarak
cleaned by a tissue easily.It contains Tea Tree Oil (Melaleuca
ya da peçeteyle silinerek kolayca temizlenir. ‹çeri¤indeki
Alternifolia Extract) which is known as its natural antimicrobial
Çay A¤ac› Ya¤› (Melaleuca Alternifolia Extract) do¤al
effect (Antibacterial). Konix Burn gel covers the area very
antimikrobiyal etkisiyle bilinmektedir. Konix Yan›k Jeli, yüksek
well because of its high viscosity.
viskoziteli oldu¤undan bölgeyi çok iyi kapat›r.
Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight
Saklama Koflullar›: 35°C’nin alt›nda ve günefl ›fl›¤›ndan
below 35°C.
uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
INTERNATIONAL
STANDARD
PRODUCTS
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
CONSUMABLE PRODUCTS UNIT
Medikal Sarf Malzemeleri
Control the Infection & Contamination
Enfeksiyon & Kontaminasyon Kontrolü
24
Mouth Care Kit / A¤›z Bak›m Seti
25
Stethoscope Sterilization Tape / Steteskop Sterilizasyon Band›
26
Anti Fog for Laparoscopy Lens (Sterile) / Laparoskopi Lensi Bu¤u Önleyici (Steril)
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
Specific & Selective Formula
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
Absolutely Safety / Infection Control
Mouth Care Kit
A¤›z Bak›m Seti
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
24
AB-002
20 Swab
Composition (Solution): Deionized Water, Sorbitol, Natural
Glycerin, Polysorbate-20, Sodium Saccarine, Sodium
Benzoate, Flavour.
Composition (Gel): Deionized Water, Hydroxy Ethyl Cellulose,
Glycerin, Mint, Citric Acid, Propyl Paraben, Methyl Paraben.
Properties & Use: Used in the mouth care of patients in
intensive care and bedrest. The kit has two different type
of packaging; first of this set consists of 4 pieces of swab
sponge stick,100 ml solution, 20 gr. moisturizing gel and
1 piece of container for measuring and the other one
consist of 20 pieces of swab sponge stick,100 ml solution,
20 gr. moisturizing gel and 1 piece of container for
measuring. It cleans and microorganisms to be formed in
the mouth. A sufficient amount of mouth washing solution
is put into the measuring glass in the box. The sponge at
the tip of the stick is saturated with the solution and the
whole of the mouth cavity, gums and the upper part of
the tongue are cleaned, then some moisturizing gel is put
onto the sponge and applied to the mouth cavity.
Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight
below 35°C.
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
AB-001
4 Swab
‹çerik (Solüsyon): Deionized Water, Sorbitol, Natural
Glycerin, Polysorbate-20, Sodium Saccarine, Sodium
Benzoate, Flavour.
Composition (Jel): Deionized Water, Hydroxy Ethyl Cellulose,
Glycerin, Mint, Citric Acid, Propyl Paraben, Methyl Paraben.
Özellikler & Kullan›m fiekli: Yo¤un bak›m ve yatarak
tedavi gören hastalar›n a¤›z bak›m›n›n yap›lmas›nda kullan›l›r.
‹ki farkl› flekilde sunulan a¤›z bak›m setinden ilki; 4 ayr›
swab sünger çubuk, 100 ml solüsyon, 20 gr. nemlendirici
jel ve bir adet ölçek amaçl› kaptan oluflur. ‹kinci set ise; 20
adet swab sünger çubuk, 100 ml solüsyon, 20 gr. nemlendirici
jel ve bir adet ölçek amaçl› kaptan meydana gelmektedir.
Özel içeri¤i sayesinde a¤›z içinde oluflabilecek mikro
organizmalar›n temizlenmesini sa¤lar. Yeterli miktarda a¤›z
y›kama solüsyonu kutu içindeki ölçü kab›na konur. Solüsyon
çubu¤un ucundaki süngere emdirilerek tüm a¤›z bofllu¤u,
difl etleri ve dil üzeri temizlenir. Daha sonra süngere bir
miktar nemlendirici jel koyarak a¤›z bofllu¤una sürülür.
Saklama Koflullar›: 35°C’nin alt›nda ve günefl ›fl›¤›ndan
uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
International Standards / High Quality
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
Absolutely Safety / Infection Control
Stethoscope Sterilization Tape
Steteskop Sterilizasyon Band›
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
25
db (A)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Fig.1
SC-001
10-200
10-500
100-500
500-1000
10-5000
S›kl›k Göstergesi Hz / Frequency Indicator Hz
Properties: The Most Practical Product That Prevents the Carrying
of the Contagious Diseases Through Stethoscope: The recent
researches show that most of the stethoscopes between %70%100 are contaminated. The most common bacteria are
Coagulase Staphylococci (between %89-%100), Staphylococus
Aureus (maximum %57), Acinetobacter Baumanii,
Corynebacterium spp, Bacillus spp, Aspergillus spp, Candida
albicans, Gram Positive bacteria and Gram negatives.% 69 of
the stethoscopes are recontaminated if they are not disinfected
more than a day. The 4-5 minutes of contact time of the
stethoscopes with the skin is enough for recontamination. Health
personnel make disinfection on stethoscopes less than once a
day Stetho-Clean prevents contamination with its bacteriaprotected membrane. Disinfection with swab or liquid reduces
bacteria growth temporarily; however Stetho-Clean is the
permanent solution for this situation. It is easy and rapid to use.
Perfect Hearing
Its perfect design doesn't cause any hearing loss even in
electronic stethoscope (See Fig.1 for Emitech- Cetramakustik
test results performed on 6 stethoscopes). Stetho-Clean
immediately attracts and is caught. It means high quality
medical care for both your patients and health personnel. Our
product is protected under the patent with the number
200902365 given by the Turkish Patent Institute.
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
Özellikler: Bulafl›c› Hastal›klar›n Steteskoplar Arac›l›¤›yla
Tafl›nmas›n› Engelleyen En Pratik Ürün: Son zamanlarda yap›lan
bütün çal›flmalar, stetoskoplar›n %70 ila %100 gibi çok büyük
bir k›sm›n›n, kontamine olduklar›n› göstermektedir. En
s›krastlanan bakteriler ise Coagulase Staphylococci (%89 ile
%100 aras›), Staphylococus Aureus (en fazla %57),
Acinetobacter Baumanii, Corynebacterium spp, Bacillus spp,
Aspergillus spp, Candida albicans, Gram Pozitif bakteriler ve
Gram negatiflerdir. Steteskoplar›n %69’u, bir günden uzun
süre dezenfekte edilmediklerinde tekrar kontamine olurlar.
Steteskoplar›n deriyle 4-5 dakika aras› temas etmeleri, tekrar
kontamine olmalar› için yeterlidir. Çal›flmalar›n ço¤u sa¤l›k
personelinin steteskoplar üzerinde ortalama günde bir kezden
daha az dezenfeksiyon yapt›¤›n› gösteriyor. Stetho-Clean
bakteri korumal› membran› sayesinde kontaminasyonu engeller.
Mendil ya da likit ürünlerle dezenfekte etmek bakteri geliflimini
geçici olarak yavafllat›r, buna karfl›n Stetho-Clean kontaminasyona
nihai yan›tt›r. Kullan›m› kolay ve çabuktur.
Mükemmel ‹flitme
Mükemmel dizayn› elektronik stetoskoplarda bile iflitme kayb›na
neden olmaz. (fiekil1’deki 6 steteskop üzerinde yap›lan EmitechCetramakustik test sonuçlar›na bak›n›z.) Stetho-Clean hemen
göze çarpar ve fark edilir. hastalar›n›z ve sa¤l›k personeliniz
için kaliteli t›bbi bak›m demektir.
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
Specific & Selective Formula
Absolutely Safety / High Compatibility
Anti Fog for Laparoscopy Lens (Sterile)
Laparoskopi Lensi Bu¤u Önleyici (Steril)
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
26
AF-001
Composition: Deionized Water, Iso Propyl Alcohol,
‹çerik: Deionized Water, Iso Propyl Alcohol, Di-Propylene
Di-Propylene Glycol Monomethyl Ether, Methoxy
Glycol Monomethyl Ether, Methoxypropoxypropanol,
propoxypropanol, Methyldipropylene Glycol, PEG-12
Methyldipropylene Glycol, PEG-12 Dimeticone, Propyl
Dimeticone, Propyl Paraben, Methyl Paraben.
Paraben, Methyl Paraben.
Properties & Use: During the laporaoskopik operation,
Özellikler & Kullan›m fiekli: Laporaoskopik ameliyatlarda
lenses mist over as a result of tempature changing.
kamera nın vücut içine girmesiyle so¤uk-sıcak farklılı¤ından
Laporaoskopik sterile mist arrester consists of 10 ml solution
dolayı Lensler bu¤ulanmaktadır. Laporoskopik steril buhu
and a sponge which was sterilized by Gamma waves. During
önleyici gama ıflınları ile steril edilmifl sünger ve 10 ml
the operation, the sponge is stuck a proper area with the
solüsyondan oluflmaktadır. Ameliyat esnasında sünger
asistance of stciky bant behind and solution is poured on.
arkasındaki yapıflkan bant sayesinde uygun zemine yapıfltırılır
Lenses which is cleaned by laporaoskopik solution can be
ve solüsyon üzerine dökülür. Bu solüsyonlu sünger yardımı
used without misting over 4 times longer then the lenses
ile temizlene lens normalden minimum 4 kat daha uzun
which is not cleaned with laporaoskopik solution. Since it
sürede bu¤ulanır buda hem cerrah hemde hasta için büyük
is sterile, it does not cause any infection.
kolaylıklar sa¤lar. Steril oldu¤undan herhangi bir enfeksiyona
sebep olmaz.
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
Your partner in Health!
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
International Standard Specification Products
Uluslararas› Nitelikte Uygun Ürün Standartlar›
MEDICAL PRODUCT UNIT
DISINFECTANT UNIT
MED‹KAL ÜRÜNLER GRUBU
DEZENFEKTANLAR GRUBU
INFECTION
CONTROL
ENFEKS‹YON
KONTROLÜ
OTC PRODUCT UNIT
OTC ÜRÜNLER GRUBU
COSMETIC & PERSONAL CARE
KOZMET‹K & K‹fi‹SEL BAKIM
For Better Life! / Daha ‹yi bir Yaflam ‹çin!
Our Target is
Your Healthy...
Hedefimiz sa¤l›¤›n›z...
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
Quality Certificates / Kalite Belgeleri
FDA Quality Certificate
CE-Quality Certificate
CE-Quality Certificate Product List
28
EN ISO 13485:2003 Certificate
EN ISO 9001:2008 Certificate
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
Health Certificate
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
International
Standard Products
Uluslararas› Standartlara
Uygun Ürünler
If You Are Taking Notes
It Means That; We Have A Reliable Partner In Health
MEDICAL HEALTH
Medikal Sa¤l›k
Notes / Notlar
Manufactured in Turkey
According to GMP & International
Specification Standards
CONSUMABLE & DISPOSABLE PRODUCTS
MED‹KAL SARF & TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
www.turkuazsaglik.com.tr
[email protected]
International Standard Products
Uluslararas› Standartlara Uygun Ürünler
Specifications & Manufacturing
Process Control According to
GMP / GLP / GHP
Uluslararas› Protokollere Göre
Üretim ve Teknik Özellik Süreçleri
Our Target is
Your Health...
Hedefimiz sa¤l›¤›n›z...
Saadetdere Mah. 67. Sokak No.3 34513 Esenyurt / ‹stanbul / TURKEY
T 0090 212 428 68 48 Pbx F 0090 212 428 68 53
www.turkuazsaglik.com.tr / [email protected]
Download

Your Partner in Health