ORTA SAYFA HABERLER‹
‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü Döner Sermaye Bütçesinin
Y›llara Göre Art›fl›
APK
‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü Kendisine Ba¤l›
597 Kurumla Hizmet Vermektedir
Sağlık Grup Başkanlıkları
32
Sağlık Ocakları ve Sağlık Birimleri
328
AÇSAP
35
Verem Savaş Dispanseri
25
Hastaneler
28
Eğitim Hastaneleri
23
Semt Polikliniği
55
Kamu Sağlığı Merkezleri
1
Halk Sağlığı Laboratuarları
5
Ağız Diş Sağlığı Merkezleri
2
Sağlık Evleri
63
TOPLAM
597
Ayr›ca ‹stanbul'da;
• 54 t›p merkezi,
• 53 Özel Dal Merkezi,
• 358 Poliklinik,
• 9000 Hekim muayenehanesi
• 367 T›bbi Tahlil Laboratuvar›
• 300 Radyoloji Laboratuar›
• 28 Nükleer T›p Laboratuar›
• 63 Patoloji Laboratuar›
• 124 Fizik Tedavi Laboratuar›
• 122 Sa¤l›k Kabini
• 898 Optisyen
• 92 di¤er sa¤l›k merkezi
• Toplam 11459 özel sa¤l›k kuruluflu ile sa¤l›k
hizmeti verilmektedir.
Bu kurulufllar›n ruhsatland›rma ve personel
ifllemleri, çal›flmalar›n›n denetimleri Sa¤l›k
Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lmaktad›r.
‹stanbulda Birinci Basamak Sa¤l›k
Kurumlarinda Sa¤l›k Hizmeti Alan Hasta Da¤›l›m› 2004
SSK
2.203.235
Bağkur
2.014.735
2003
2004
10.800.000.000.000
44.751.499.101.566
4.290.000.000.000
20.941.770.000.000
2002
Döner Sermaye Bütçesi 890.000.000
Dağıtılmadı
Dağıtılan Ek Ödeme
Ana Çocuk Sa¤l›k ve Aile Planlamas› Alan›nda
Yürütülen Çal›flmalar
2004 Y›l›nda
• 505 bin 874 çocuk, 122 bin 768 kad›n muayene edilmifltir.
• 87 bin ücretsiz demir damlas› da¤›t›lm›flt›r.
• 55 kuruma, anne sütü ile ilgili baflar›l› çal›flmalar›ndan dolay› bebek dostu ünvan› verilmifltir.
• 777 sa¤l›k personeli yenido¤an canland›rma e¤itimi alm›flt›r.
• Birinci basamak sa¤l›k kurumlar›nda 66 bin 846 bebe¤e fenilketonüri taramas› yap›lm›flt›r.
• ‹l genelinde 153 bin 333 oral kontraseptif, 2 milyon 387 bin 520 kondom da¤›t›lm›fl ve 48 bin 485 rahim içi araç uygulanm›flt›r.
2004 Y›l›nda Verem Savafl
Dispanserlerinde Verilen
Hizmetler
Poliklinik sayısı
Radyolojik muayene
Bakteriyolojik Muayene
PPD
BCG
Yeni Hasta
Eski Hasta
Toplam Hasta
536285
494980
31305
60157
101467
4946
555
5501
442.612
Yeşil Kart
Emekli Sandığı
2.092.201
Diğer
2.448.883
TOPLAM
9.201.666
‹stanbul’da 2003 ve 2004 Y›l›nda Uygulanan
Afl›lar ve Oranlar›
‹stanbul’da Y›llara Göre Hizmet Veren Sa¤l›k Ocaklar› ve Sa¤l›k
Birimlerinin Say›lar› ile Muayene Oda ve Poliklinik Say›lar›
Sağlık Ocağı
Oran
Doz
Oran
BCG
143453
%72
181884
%90.3
2003
2004
DBT-III
115245
%58
189150
%94.3
217
236
289
POLİO-III
118713
%59
188279
%93.5
31
39
KIZAMIK
136899
%68
183825
%93.5
HEPATİT-III
112735
%57
166353
%82.6
Muayene Odası
302
814
1.005
Poliklinik sayısı
4.457.828
6.418.326
9.201.666
‹STANBUL’DA SA⁄LIK
Doz
2002
Sağlık Birimi
2
4
2004
2003
‹STANBUL’DA SA⁄LIK
2
5
112 ‹l Ambulans Servisi 2003 ve
2004 Y›llar› ‹statistiksel De¤erleri
ORTA SAYFA HABERLER‹
Grafikte, ‹stanbul'da 2003-2004 y›llar›nda yatakl› tedavi kurumlar›nda verilen hizmetler
görülmektedir. Sa¤l›k Bakanl›¤›'nda performansa dayal› ek ödemeye geçildikten sonra, Sa¤l›k
Bakanl›¤› hastanelerinde verilen hizmetlerde anlaml› oranda art›fl, di¤er kurumlarda ise düflüfl
görülmektedir.
2003 Yılı
2004 Yılı
40
60
67911
85283
Günlük Vaka Sayısı - Ortalama
190
250
Ambulans Sayısı - 112
50
85
İstasyon Sayısı
Vaka Sayısı
KURUM ADI
Yatak Sayısı
SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİ
8.204
5.724.716
239.110
86.667
Personel Sayısı - Doktor
218
236
ÖZELHASTANELER
6.184
2.714.829
279.894
142.997
Personel Sayısı – Yardımcı Sağlık
268
281
ÜNİVERSİTE HASTANELERİ
3.624
1.258.299
88.434
51.901
Personel Sayısı - Sürücü
197
264
DİĞER KAMU HASTANELERİ
1.199
581.121
7.885
5.750
Özel Ambulans Sayısı – Acil Yardım
117
143
SSK HASTANELERİ
6.393
8.159.626
263.493
133.362
Özel Ambulans Sayısı – Hasta Nakil
59
80
TOPLAM
25.604
18.438.591
878.816
420.667
Özel İlkyardım Eğitim Merkezi Sayısı
4
11
Poliklinik Sayısı Yatan Hasta
Ameliyat
Vakaya varış süresi 10.1 dakikadan 8.1 dakikaya inmiştir.
KURUM ADI
Yatak Sayısı Poliklinik Sayısı Yatan Hasta
Ameliyat
SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİ
8.762
7.594.163
288.980
151.388
ÖZELHASTANELER
5.070
5.579.102
208.062
109.822
ÜNİVERSİTE HASTANELERİ
4.002
935.865
82.299
35.635
DİĞER KAMU HASTANELERİ
950
304.364
4.365
3.215
SSK HASTANELERİ
6.215
5.687.117
181.265
78.629
TOPLAM
24.795
20.100.611
764.971
378.689
2004 y›l›nda hastanelerimize yap›lan donan›m deste¤i
toplam 26.7 trilyonu bulmufltur.
Ayr›ca, ‹stanbul Valili¤i ‹l Özel ‹daresi Sa¤l›k
ÜMRANİYE
2.2 Trilyon
SEMİHA ŞAKİR D.H.
1.8 Trilyon
VALİDEBAĞ H.
100 Milyar
NATO KAPSAMINDA ALINAN MALZEMELER
600 Milyar
TÜM DİĞER HASTANELER
22 Trilyon
Mevcut hastanelerimizde bulunan toplam 60 yo¤un bak›m
yata¤›n›n monitör ve ventilatör cihazlar› son teknolojiye
uygun olarak yenilendi. Yedikule Gö¤üs Hastal›klar› Hastanesi,
Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Bak›rköy Devlet
Hastanesi, Haydarpafla Numune ve Haseki E¤itim ve Araflt›rma
Hastanelerinin yo¤un bak›m ünitelerindeki tüm cihazlar›n
teknolojileri en üst seviyeye ç›kar›ld›.
‹stanbul'da ayr›ca toplam 51 yeni yo¤un bak›m yata¤› hizmete
aç›ld›. Zeynep Kamil Kad›n ve Çocuk Hastal›klar› Hastanesi ve
fiiflli E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Çocuk Ünitesine yeni
2
6
2004 Y›l›nda 112 ‹l Ambulans Servisi
Tarafindan Tafl›nan Vakalar›n Ön
Tan›lar›na Göre Da¤›l›m›
‹STANBUL’DA SA⁄LIK
Müdürlü¤ü Bütçesi ile al›nacak 20
trilyonluk malzeme, ihale
aflamas›ndad›r.Bu ödene¤in 2,5 trilyonu ile
Kofluyolu Kalp ve Damar Cerrahisi E¤itim
ve Araflt›rma Hastanesi'nin malzeme
ihtiyaçlar› karfl›lanacakt›r. Ödene¤in 17,5
trilyonu ile devral›nan hastanelere yo¤un
bak›m üniteleri, ameliyathane, anestezi
cihazlar›, görüntüleme cihazlar›, acil ve
112 ekipmanlar› al›nacakt›r.
teknolojiye sahip 10 yatakl› yo¤un bak›m ünitesi aç›ld›. Siyami
Ersek E¤itim ve Araflt›rma Hastanesine 10 yatakl› Koroner
Yo¤un Bak›m Ünitesi eklendi.
Valideba¤ Ö¤retmenler Hastanesine 6 yatakl› yo¤un bak›m
ünitesi, Ümraniye Devlet Hastanesine 6 yatakl› post-op
ünitesi, Deri ve Zührevi hastal›klar› hastanesine 8 yatakl›
yo¤un bak›m ünitesi, Taksim E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi'ne
6 yatakl› reanimasyon ünitesi yap›larak, fiiflli E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi yo¤un bak›m yatak kapasitesi 8 yo¤un
bak›m yata¤› eklenerek art›r›ld›.
2005 Y›l› E¤itim
Çal›flmalar›
HALK E⁄‹T‹MLER‹
• Hasta Haklar› E¤itim Filmi
• Hasta Haklar› Broflürleri
• Hasta Okulu
SA⁄LIK PERSONEL‹ E⁄‹T‹MLER‹
• Sa¤l›k Gruplar› Hasta Haklar› E¤itimi
HASTA HAKLARIYLA ‹LG‹L‹ BAfiVURULARIN AYLIK
ANAL‹Z‹ VE HER AY ÇALIfiMANIN ANA
BAfiLIKLARLA TANITIMININ SA⁄LANMASI
2004 y›l›nda:
• 21 yatakl› tedavi kurumunda Hasta Haklar› Bürolar›
kurulmufltur.Yeni devral›nan yatakl› tedavi kurumlar›nda Hasta Haklar› Birimleri kurulmaya bafllanm›flt›r.
• 2004 y›l› içerisinde, dilekçe ile 917, yerinde çözüm
ile 2 bin 702 olmak üzere, Toplam 3 bin 744 Hasta
Baflvurusu yap›lm›flt›r.
• Yap›lan baflvurular, %50 oran›nda hasta lehine,
%39.6 oran›nda sa¤l›k kurumu / personeli lehine sonuçlanm›flt›r. %10.4 oran›nda baflvuru ise Hasta Haklar› Kurullar›nda takip edilmektedir.
• ‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü'ne ba¤l› yatakl› tedavi
kurulufllar›ndan yaklafl›k 2 bin sa¤l›k personeli Hasta
Haklar› e¤itim program›na kat›lm›flt›r.
• Avrupa Birli¤i, Avrupa Birli¤i-Türkiye ‹liflkileri ve Ulusal Program Çerçevesinde Yürütülen Mevzuat Uyumu ve Projeler konulu hizmetiçi e¤itim program›
kapsam›nda, ilimizdeki 33 devlet hastanesi, 32 Sa¤l›k
Grup Baflkanl›¤›, 3 A¤›z-Difl Sa¤l›¤› Merkezi ve 4 Sa¤l›k Meslek Lisesinde toplam 105 gün (210 oturum)
süren toplant›larla 11 bin 170 personele ulafl›lm›flt›r.
Bakanl›¤›m›za devredilen hastanelerde de ayn› e¤itim bilahare düzenlenecektir.
• Adli T›p Hizmetiçi E¤itimi: 10 Oturum, bin 21 kifli
• Kardiovasküler hastal›klar %22
• Solunum sistemi hastal›klar› %12
• Nörolojik hastal›klar %14
• Travma %20
• Zehirlenmeler %4
• Metabolik ve Endokronolojik
hastal›klar %4
• Üriner sistem hastal›klar› %2
• Gastro intestinal sistem
hastal›klar› %4
• Jinekolojik ve obs. hastal›klar %1
• Enfeksiyon hastal›klar› %1
• Yenido¤an hastal›klar› %1
• Di¤er %11
‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü ‹stanbul Bilgi
‹fllem ve ‹statistik fiubesi
• Müdürlü¤ümüz ana binas›, ek hizmet binas› ve saymanl›kdöner sermaye binalar›n›n bilgi ve iletiflim a¤› altyap›lar›
tamamlanm›flt›r.
• Bilgi sistemlerinin ihtiyaç duydu¤u sunucular da dahil olmak
üzere, tüm donan›m ve yaz›l›m temin edilerek ifller hale
getirilmifltir.
• Müdürlü¤ümüz dahilindeki tüm bilgisayarlar yenilenmifl, “her
çal›flana bir bilgisayar” hedefine ulafl›lm›flt›r.
• Tüm personelimize say›sal kimlik kartlar› da¤›t›lm›fl ve mesai
hareketlerinin bilgisayar ortam›nda izlenmesine bafllanm›flt›r.
• Birinci Basamak Sa¤l›k Kurulufllar›nda üretilen verilerin
elektronik yolla transferi çal›flmalar›na, döner sermaye verilerinin
web üzerinden toplanmas› ile bafllanm›fl ve yayg›nlaflt›r›larak
devam etmektedir.
• Amaç: Tüm ifllemlerin elektronik ortamda yap›lmas› sa¤lanarak
evrak dolafl›m›n›n engellenmesi, kiflisel sa¤l›k bilgilerinin
görülebildi¤i sa¤l›k kimlik kart›n›n oluflturulmas›.
‹stanbul'da Devam Etmekte
Olan ‹nflaat Yat›r›mlar›m›z
• Haseki E¤itim Araflt›rma Hastanesi Cerrahi Blok
• Gaziosmanpafla Devlet Hastanesi
• Bink›l›ç Devlet Hastanesi
• Avc›lar Devlet Hastanesi
• Selimpafla Devlet Hastanesi
• Kofluyolu E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi / Kartal
• Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, poliklinik
inflaat›
• Ba¤c›lar Devlet Hastanesi
• Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi poliklinik binas›
• Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Yan›k Ünitesi
‹STANBUL’DA SA⁄LIK
2
7
Download

Orta Sayfa Haberleri