Paul
Celan
S ‹YAH S ÜT
Ya¤mur
I.
Gecedir...
Tan vaktinin, karanl›klar›n›n gö¤süne ifltahla yap›flt›¤›
Emdikçe zaman›n damarlar›na süzüldü¤ü saatlerdir.
Gecedir...
Topraktan gümrah f›flk›ran p›narlar›n aln›na
Su seslerinden örülü billur çelenkler tak›lm›flt›r.
Gecedir...
Memleket kokan türkülerin haflar› birer p›nar gibi
Karanl›¤›n sarhofllu¤unda ç›n ç›n ses verdi¤i,
Sevdas›n› yan›k yan›k ça¤›rd›¤› demlerdir.
Özsular›n genze kaçm›fl su gibi yürüdü¤ü anlard›r.
II.
Böyle buyurdu filozof:
“Ifl›¤›m ben: ah, gece olayd›m! Gel gör ki ›fl›kla
kuflat›lmak benim yaln›zl›¤›md›r.
Ah karanl›k olayd›m, gece olayd›m! Nas›l da emerdim
›fl›¤›n gö¤üslerinden!” *
III.
Gece uzad›kça uzuyor sanki
Gelecek gündüzlerden mi afl›r›yor sermayesini ne?
Sak›n alt›n flafaklar›n gövdesinde kapanmaz gedikler aç›l›yor olmas›n
Umutlar, yastan büzülmesin kabuklar›n›n içine.
Gök kokulu çiçeklerin mermer sütunlarda birer kabartmaya yüz tuttu¤u günler,
Güllerin küle döndü¤ü vakitler midir gelmekte olan?
Yoksa...
IV.
“Sana korkuyu gösterece¤im bir avuç tozda” **
V.
Siyah süt, ah siyah süt!
Bulutlardan m› sa¤›ls›n
O simsiyah bulutlardan?
“Siyah sütünü içiyoruz sabah›n akflam saatlerinde
onu içiyoruz ö¤le sabah demeden hep onu geceleri
içiyor ha bire içiyoruz
bir mezar kaz›yoruz gökyüzüne rahatça yatmak için...” ***
Kant'› deli edercesine
Yelkovan ve akrebin z›t yönlere çekildi¤i
Bafl ile sonun birbirine parmaklar›n› de¤irdi¤i
Vaktin vakte kavuflma vaktidir.
Siyah sütün aynas›nda taranma vaktidir
Dante'ye Cehennem'i, ‹bn Arabi'ye Füsus'u,
Asa-y› Musa'y› nur havuzunun ba¤r›na
Birer tohum olarak düflüren vakitlerdir...
VII.
Geceler oysa:
Gebedir flafa¤a.
Ve bizim mezar›m›z
Topra¤a de¤il
Gökyüzüne kaz›lm›flt›r
Bulutlar›n ak ve göz de¤memifl gövdesine.
Ancak orada rahat olaca¤›z çünkü...
Türkçesi: Ahmet Necdet - Gertrude Durusoy
Gecenin sütü, siyah süt
Topra¤›n ba¤r›ndan, karanl›klar bas›nca f›flk›ran göze
Gecenin aln›na örülen ›fl›ktan çelenk
Konufl, sen konufl flimdi!
Söyle mayas› görklü türkülerini
Göz yafllar›n›n son damlas›na kadar.
VI.
Gecedir oysa:
Gebedir flafa¤a.
Küllerinden yeni ve iri bir müjde gülünün
Baharlara has gürültüyle gö¤erifl vaktidir.
* Nietzche, Böyle Buyurdu Zerdüflt. ** T. S. Eliot, Çorak Ülke. *** Paul Celan, Bademlerden Say Beni.
Download

Paul Celan S‹YAH SÜT