KASIM 2013 - OCAK 2014
128
BUS‹AD’da Günal Baylan dönemi Yenileflime yat›r›m
yapanlar Bursa ve ülkeye en büyük katma de¤eri sa¤lar
BUS‹AD döviz kurunun son 10 y›ll›k seyrine bilimsel
çal›flmayla ›fl›k tuttu Bursal› sanayicilerden gelen
8 öneri lisansüstü tez konular›yla efllefltirildi
Efsane Baflkan’›n yoklu¤una al›flmak kolay de¤il
BUS‹AD’IN
‹LK KADIN BAfiKANI
OYA COfiKUNÖZ
YÖNEY
GÖREV‹ DEVRETT‹
Kas›m 2013-Ocak 2014 Say›: 128
Oya Yöney (Baflkan)
Günal Baylan (Baflkan Yard›mc›s›)
Ali Ceylan (Baflkan Yard›mc›s›)
‹hsan Karademirler (Baflkan Yard›mc›s›)
Tu¤rul Dirimtekin (Sayman)
Ahmet Altekin (Üye)
Ayflegül Orhan (Üye)
Aytu¤ Onur (Üye)
Ergun Türkay (Üye)
Erol K›l›ç (Üye)
Ali ‹hsan Türkmen (Üye)
Mürsel Öztürk (Üye)
Tuncer Hatuno¤lu (Üye)
12
12 BUS‹AD GENEL KURULU
BUS‹AD’da Günal Baylan
dönemi
22 BUS‹AD Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu
26 ‹fl dünyas›n›n yap›c› elefltirileri
hiçbir kesimi rahats›z etmemeli
28 Yenileflime yat›r›m yapanlar
Bursa ve ülkeye en büyük katma
de¤eri sa¤lar
04 BAfiKAN’IN MEKTUBU
Oya Yöney
Oya Yöney
06 BAfiKAN YARDIMCISI’NDAN
Günal Baylan
Mehmet Arif Özer
08 BAfiKAN YARDIMCISI’NDAN
Ali Ceylan
10 BAfiKAN YARDIMCISI’NDAN
‹hsan Karademirler
Seyit Ersöz
Oya Yöney
Günal Baylan
Prof. Dr. Ali Ceylan
‹hsan Karademirler
Ayflegül Orhan
Mürsel Öztürk
38
36
32 BUS‹AD ekonominin
gündemde bu kadar geri
plana itilmesinden rahats›z
36 Yenilenebilir enerjide ve bu
alandaki makinelerin
üretiminde rol almal›s›n›z
Bar›flç› ‹fl Merkezi, Sanayi Cad. No: 317
16140 Nilüfer, Bursa
Tel : 0224 242 72 00
Faks: 0224 241 91 06
Bar›flç› ‹fl Merkezi, Sanayi Cad. No: 317
16140 Nilüfer, Bursa
Tel : 0224 242 72 00
Faks: 0224 241 91 06
www.rotaofset.com.tr
38 BUS‹AD döviz kurunun son
10 y›ll›k seyrine bilimsel
çal›flmayla ›fl›k tuttu
50 BUS‹AD’›n Kurucu Baflkan›
Do¤an Ersöz unutulmad›
65 ‘Çevre’ ödüllü Martur, BUS‹AD
52
Uzmanl›k Grubu’ndan tam not ald›
52 Ali Ceylan kitab›n›n sat›fl
66 TOFAfi Akademi tüm paydafllar›
gelirini köyü Ayva’ya e¤itim için
ba¤›fllad›
için ‘yaflam boyu ö¤renme’yi
hedefliyor
54 YOLCULUK NEREYE?
68 MAKALE
Kalite, baflar› ve mükemmelli¤e
Bahad›r Kalea¤as›
55 MAKALE
70 SÖYLEfi‹
Emin Direkçi
Mehmet Büyükekfli
43
50
42 MAKALE
fierif Ar›
Ahmet Altekin
43 Bursal› sanayicilerden
62 M‹ZAH
gelen 8 öneri lisansüstü tez
konular›yla efllefltirildi
Ahmet Altekin
46 SÖYLEfi‹
‹CAT ç›karsa o kadar h›zl›
büyürüz
64 Bafl›m›za ne kadar çok
Kamil Dilek
46
108
60 MAKALE
56 Türkiye, AB G›da Güvenli¤i
54
74 TÜRKONFED
politikalar› ile uyumlu bir süreç
yaflamaya bafllad›
Türkiye ‘orta-geliflmifl demokrasi’ ile
‘orta gelir’ tuzaklar›ndan kurtulmal›
58 Wall Street Journal’a Türkiye
78 SÖYLEfi‹
ekonomisini BUS‹AD anlatt›
Ali Tatveren
59 - BUS‹AD’›n yeni üyesi;
82 ÜYELERDEN HABERLER
106 KÜLTÜR/SANAT
Tar›k Ö¤üt
- ‹fl Teftifl Kurulu Bursa Grup
Baflkan› Yaflar Ata bilgi
paylafl›m›nda bulundu
- Burç Balc›
- Arzu Tan Bayraktutan
Baflkan’›n
Mektubu
Oya Coflkunöz Yöney
Yönetim Kurulu Baflkan›
De¤erli BUS‹AD üyeleri,
Ocak ay›n›n sonunda
gerçeklefltirdi¤imiz Genel Kurulumuz
ile birlikte BUS‹AD’da bir devir-teslimi
daha yaflad›k.
Bu y›l kuruluflunun 36. y›l›na ulaflan
BUS‹AD’›n, yeni Baflkan ve Yönetim
Kurulumuz liderli¤inde daha da ileri
tafl›naca¤›na inan›yorum.
BUS‹AD önümüzdeki dönemde de
küresel konjonktürün gerekleri,
Türkiye’nin hedefleri ve Bursa ifl
dünyas›n›n gereksinim ve beklentileri
do¤rultusunda öncü giriflimlerle
beraber sivil toplumun önemli bir sesi
olmaya devam edecektir.
‹çinde bulundu¤umuz dönem tüm
dünya için yeni ve bilinmezlikler
tafl›yor. 2008 krizinin global ve yerel
anlamda a¤›r sonuçlar› oldu.
2014 itibariyle küresel ekonomi
iyileflme sinyalleri verse de geçti¤imiz
04 Bak›fl 128
6 y›l›n sosyal ve siyasi yaralar›
tamamen sar›labilecek mi görece¤iz.
Yavafl büyüme, yüksek iflsizlik, eflitsiz
gelir da¤›l›m› ile beraber toplumsal
kurumlara artan güvensizlik bunu
zorlaflt›r›yor. Umudumuz elbette daha
olumluya giden bir trend
yakalanabilmesi yönünde…
2014’e Türkiye’de de belirsizlikler ve
artan risk alg›s›yla girdik. Üstelik 3
kritik seçim bizi bekliyor bu y›l... Var
olan k›r›lganl›klar›m›za eklenecek
siyasi çat›flmalar›n, ekonomi
politikalar›m›z› ve uzun vadeli
hedeflerimizi etkilemesi endiflesi
tafl›yoruz.
2014’ün; iç ve d›fl her alanda
çat›flmadan uzak bir y›l olmas›n›
istiyoruz. Seçim dönemlerinin, plan
ve projelerin tart›fl›ld›¤› ve
demokrasinin kazand›¤› bir dönem
olmas›n› diliyoruz.
BAKIfi dergisi arac›l›¤›yla sizlere son
sesleniflimde, geçti¤imiz dönemde
birlikte görev yapt›¤›m de¤erli
BUS‹AD Yönetim Kurulu üyelerine bir
kez daha teflekkür etmek istiyorum.
Bize güvenerek göreve getiren
de¤erli üyelere, tüm Uzmanl›k Grubu
çal›flanlar›m›za, BUS‹AD
çal›flanlar›na, de¤erli bas›n mensubu
arkadafllar›m›za ve tüm paydafllara
da bir kez daha teflekkür eder,
Bursam›z›n yarar›na olacak her
çal›flmada gönülden desteklerimin
devam edece¤ini belirtmek isterim.
Baflkan
Yard›mc›s›ndan
Günal Baylan
Baflkan Yard›mc›s›
De¤erler ve etik
ünümüz Türkiye’sinde ifl
dünyas›ndan siyasete,
medyadan e¤itim kurumlar›na
kadar birçok alanda etik de¤erler
konusunda eksikliklerimiz oldu¤unu
gözlemlemekteyiz. Demokratik bir
ortamda ifl yapabilmemiz ve bunun
devaml›l›¤›n›n sa¤lanabilmesi ancak
de¤erlere dayal› bir anlay›fl›n
yerleflmesi ile mümkündür. De¤erler;
eti¤in temelini oluflturur ve
kararlar›m›zla davran›fllar›m›zda
bizlere yol gösterirler. T›pk› birer
pusula gibidirler. En temelde kifli ile
bafllayan de¤er anlay›fl›; geniflleyerek
“aile de¤erleri”, “kurum de¤erleri” ve
“toplum de¤erleri” olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r.
G
Kim oldu¤umuz, nas›l karar ald›¤›m›z,
bizi neyin üzüp neyin sevindirdi¤i
tamamen de¤erlerimizle ba¤lant›l›d›r.
De¤erlerimiz bizim için önemli olan
fleyleri yans›t›rlar. ‹nançlar›m›zla
birlikte, karar verme
mekanizmam›zdaki temel faktörleri
olufltururlar. Dolay›s›yla, de¤erlerimizi
anlamak; niçin belli bir flekilde
davran›p, belli tepkiler verdi¤imizi
anlam›m›z› sa¤layacak, kendimizi
gelifltirebilmemiz için f›rsat olacakt›r.
En güçlü de¤erlerimizin neler
oldu¤unu bilmek, onlar› yaflam›m›zda
rehber olarak kullanmam›za f›rsat
verecek ve karar vermemizi
kolaylaflt›racakt›r. Bununla birlikte
negatif de¤erlerimizin de fark›na
varmam›z› sa¤layacakt›r.
Kiflisel de¤erlerimizin geliflmesi
zamanla toplumsal de¤erlerimizin de
06 Bak›fl 128
geliflmesi için temel oluflturur. Hak
ve özgürlüklerin k›s›tlanmad›¤›, erkler
aras› dengenin gözetildi¤i demokratik
bir ülke için en önemli gereklilik;
e¤itimli, demokratik, yurttafll›k ve
insan haklar›n› bilen, ihtiyac› olan
bilgiyi kayna¤›ndan okuyarak
ö¤renen, kiflisel de¤erlerinin fark›nda
olan ve bilimin ›fl›¤›nda sürekli kendini
gelifltiren ayd›n bir nesildir.
Toplumlar›n ve topluluklar›n gücü;
onlar› oluflturan bireylerin paylaflt›klar›
ortak de¤erlere olan ba¤l›l›klar›yla
ölçülür. Ayn› fley kurumlar için de
geçerlidir. Kurumlar da; vizyon ve
misyonlar› do¤rultusunda de¤er ve
davran›fl ilkelerini tan›mlayarak, kurum
kültürünün oluflturulmas› yolunda
önemli bir ad›m atarlar. Güçlü bir
kurum kültürü, ancak belirlenen
de¤erlere uyumlu çal›flanlarla
mümkün olacakt›r.
Düflünce ve hareketlerimizin genel
kabul gören “iyilik”, “do¤ruluk”,
“dürüstlük” gibi temel de¤erlere
uyumuna ise etik denmektedir. Etik
ve ahlak ço¤u kez birbirinin yerine
kullan›lmakla beraber, birbirinden
farkl› anlamlar tafl›maktad›r. Ahlak
kurallar› bir toplumdan di¤erine
de¤iflebilir, etik ise uluslararas› bir
kavramd›r. Örne¤in; kad›n erkek
iliflkileri her toplumda farkl› ahlaki
de¤erlerle ölçülebilir, ancak h›rs›zl›k,
yolsuzluk ise hiçbir yerde kabul
edilemeyecek genel bir de¤erdir.
Dünyadaki etik konusundaki
geliflmelere bakt›¤›m›zda, etik
konusuna gösterilen ilginin gerçek
sebebinin sadece gündeme gelen
skandallar de¤il; de¤erlere, hedeflere
kendilerini adamayan kiflilerin etik
olmayan tutumlar›ndan
kaynakland›¤›n› görürüz. Etik geliflim,
sadece bireylerin bu konuda kiflisel
sorumluluk üstlenmeleri, kiflisel
ç›karlar›ndan ar›nmalar› ve dürüst
uygulamalar›n› kay›ts›z, flarts›z her
alanda sürdürerek sa¤layabilecekleri
bir unsurdur.
Bu konuda bizlere düflen çok önemli
görevler bulunmaktad›r. Uluslararas›
fieffafl›k Örgütü’nce (Transparency
International) haz›rlanan “2013
Yolsuzluk Alg›s› Endeksi”ne göre 177
ülke aras›nda 53. s›rada bulunmam›z
da bu konudaki çal›flmalar›m›z›n
önemini kan›tlamaktad›r. Bugün
dünyaya bakt›¤›m›zda etik kavram›
akademik dünyada çok önemli bir
yere oturmufltur, Amerika’da ifl eti¤i
dersi olmayan iflletme fakültesi
program› kalmam›flt›r. Etik konusu
her alanda büyük bir yo¤unlukla
ifllenmektedir. Bizler de ülkemizde
bu konunun benimsenmesi ve
yayg›nlaflt›r›lmas› için çal›flmalar
yapmal›y›z. Çocuk ve ebeveynlerden
bafllayarak, firmalar›m›zdaki liderlere;
parti baflkanlar›ndan, toplumda rol
model olarak kabul edilen kiflilere
kadar genifl bir yelpazede; kiflisel
de¤erler ve etik de¤erler
konular›ndaki duyarl›l›k ve bilinç
seviyesinin gelifltirilmesini
sa¤lamal›y›z.
Baflkan
Yard›mc›s›ndan
Prof. Dr. Ali Ceylan
Baflkan Yard›mc›s›
Teknolojik geliflmeler üzerine
düflünceler
G
eçen ay piyasaya ç›kan “Ayva
Köylü Ali” isimli hayat hikayemi
anlatt›¤›m kitaptan sonra tekrar,
üzerinde çal›flt›¤›m iflletme kitab›na
geri döndüm. Çal›flman›n bir yerinde
iflletmelerdeki teknolojik geliflmeleri
anlatmaya çal›flm›fl›m. Kitap üzerinde
çal›fl›rken “BAKIfi için yaz› konusu
belli oldu” dedim.
Henry Ford, 20. yüzy›l›n bafllar›nda
standartlaflman›n geliflmesinde çok
büyük çabalar harcam›fl. Üretim hatt›
kavram›n› ortaya koyarak daha ileri
bir teknolojik geliflmeyi bafllatm›fl.
Böylece üretim hatt› üzerindeki ifl
istasyonlar›nda çal›flan iflçiler belli
bir ifli en iyi flekilde yapmaya
bafllam›fllar ve verimlilik çok artm›fl.
Bilindi¤i gibi, daha sonraki y›llarda
makineleflme sonucu seri üretim,
müflteri odakl› seri üretim, teknolojinin
yenilikçi bir yaklafl›mla kullan›lmas›,
sürekli iyilefltirme, üretim
teknolojisinde bilgisayarlar›n ve
robotlar›n kullan›lmas› büyük
de¤iflimlere neden olmaya bafllad›.
Robotlar›n üretimde kullan›lmalar› ifl
hayat›nda çok büyük de¤iflikliklerin
olmas›na neden oldu.
Endüstriyel robotlar ise, acayip
görünümlerine karfl›n, t›pk› bilim kurgu
filmlerindeki gibi, asl›nda normal ve
ak›ll› araçlard›r. Bu robotlar,
tekrarlama dahil yorucu, tehlikeli ve
hassas iflleri kolayl›kla
yapmaktad›rlar. Örne¤in; Toyota,
Tofafl ve benzeri otomobil firmalar›
robotlar›, kirli ve gürültülü iflleri
yapmak için kullanmaktad›r. Otomobil
08 Bak›fl 128
firmalar› gibi di¤er sektörlerde de
robotlar; boyama, kaynak ve mallar›n
tafl›nmas› gibi a¤›r ve pis ifllerde
kullan›lmaktad›r.
Yaklafl›k olarak 10 y›l önce,
Almanya’da bir teknoloji fuar›nda
iflçisi olmadan çal›flan fabrikalar
görmüfl ve çok etkilenmifltim.
Gördüklerimi o zamanlar haftal›k köfle
yaz›lar› yazd›¤›m bir gazetede
anlatmaya çal›flm›fl ve ifl dünyas›n›
uyarm›flt›m. Birkaç ay önce Fütürist
Prof. Dr. Michio Kaku’nun bir
gazetedeki röportaj› akl›ma gelince
teknoloji üzerine yazaca¤›m k›sa
yaz›n›n ana hatlar› ortaya ç›km›fl oldu.
Kaku’nun yaz›s› bana göre çok
ilginçti. Bu nedenle, yaz›daki baz›
görüflleri sizlerle paylaflmak istedim.
Kaku’ya göre, gelecek y›llarda sonsuz
yaflam mümkün olabilecek, ak›l
elektrik gibi her yerde olacak, trafik
kazalar› hayat›m›zdan ç›kacak, organ
yetmezli¤i yaflanmayacak, robotlar›n
yapamad›¤› meslekler revaçta
olacak. Do¤rusu robotlar›n
yapamayacaklar› meslekleri merak
ediyorum. Siz ne dersiniz acaba?
Kaku, gelecek y›llarda teknoloji
ça¤›ndan sonra devrimsel bulufllar›n
telekomünikasyon ve bilgisayar
teknolojileri, biyoteknoloji, yapay zeka,
nanoteknoloji ve kuantum alanlar›nda
olaca¤›n› ileri sürüyor. Böylece,
günlük hayat›m›za robot-avukat,
robot-profesör, robot-doktor
kavramlar›n›n girece¤ini söylüyor.
Ancak gerçek anlamda düflünebilen
robotlardan söz etmek için erken
oldu¤unu ifade ediyor. Bu nedenle
gençlere, robotlar taraf›ndan
yap›lamayacak meslekleri tercih
etmelerini öneriyor.
Ne dersiniz? Teknolojik geliflmeler
hayat›m›z› alt-üst mü edecek, yoksa
kolaylaflt›racak m›?
‹hsan Karademirler
Baflkan Yard›mc›s›
An› ve gözlemler ile
bir dünya flirketi olarak THY
ki genç zabit (1), bir 30 Ekim
sabah› Mexico Büyükelçili¤imizin
kap›s›n› çald›¤›m›zda hem büyük
bir flaflk›nl›k hem de büyük bir
memnuniyetle içeriye buyur edildik.
Sene 1984-88 aras›… Seneden çok
günü net hat›rlamam›n sebebi ise;
elçilik çal›flanlar›, “Keflke dün
gelseydiniz, burada 29 Ekim
Cumhuriyet Bayram› resepsiyonu
vard›. Hem Mexico City’deki di¤er
vatandafllar›m›zla tan›flm›fl olurdunuz.
Dörtyüz kadar Türk vatandafl› burada
yafl›yor’’ dediler ve bunu
duydu¤umuzda biz flafl›rd›k. O
y›llarda bu kadar çok Türk’ün yaflad›¤›
bu flehirde neden bize uzaydan
gelmifl gibi muamele edildi¤ini pek
anlayamad›k. Sohbet uzad›kça bu
vatandafllar›m›z›n tamam›n›n Musevi
kökenli olduklar›n› ve burada ifl
kurduklar›n› ö¤rendik. (Hemen
hepsinde temel bir ‹spanyolca ile bir
veya daha fazla yabanc› dil vard›.
Bunun yan›nda dünyan›n her yan›nda
bir efl, dost ba¤lant›s› kurabilmeleri
rahatl›kla bu vatandafllar›m›z›n baflka
ülkelerde de ifl yapmalar›n›
sa¤l›yordu.)
‹
Bizim ziyaret sebebimize gelince;
okulu bitirdi¤imizde mecburi olarak
bir K‹T (Kamu ‹ktisadi Teflebbüsü)
olan Denizcilik Bankas› Deniz Nakliyat
flirketinde ifle bafllan›yordu. Bir-iki
kargo gemisinde çal›fl›p AmerikaAvrupa seferleri yapt›ktan sonra,
otuzbin tonluk bir tankerde
görevlendirilmifltik. Türkiye’den
Norveç ve Amerika seferini yapt›ktan
10 Bak›fl 128
sonra, gelen telgrafla Meksika’n›n
ulusal petrol flirketi PEMEX’e
gemimizin kiraland›¤›n› ö¤rendik,
Meksika’n›n Tampico Liman›’na
vard›k. Bütün personel devlet
dairelerinde birkaç saat
dolaflt›r›ld›ktan sonra hepimizin
Meksika’da çal›flma izin belgeleri
ç›kar›ld›.
Tam sekiz ay kald›¤›m›z, arada bir
Los Angeles’e gidip-geldi¤imiz,
birçok flehrini gördü¤ümüz ve çok
rahat çal›fl›p çok güzel an›lar›m›z›n
oldu¤u bu ülkede, bir gün ad›m›za
gelen zarflar bütün keyfimizi kaç›rd›.
Askerlik flubelerimiz bizi dünyan›n
bir ucunda bulmufl, derhal Türkiye’ye
dönmemizi istiyor. Yoksa asker
kaça¤› durumuna düflece¤imiz
belirtiliyordu. Los Angeles elçili¤imiz
ile telefon görüflmesi yapt›¤›m›zda
Türkiye’ye var›flta havaalan›nda
tutuklanaca¤›m›z söylendi. Biz de
Pasifik k›y›s›ndaki bir limandan çok
erken kalkan bir uçak ile do¤ru
Mexico City’deki elçili¤imize gidip
derdimizi anlatmak, resmi yoldan
askerli¤imizi erteletmek istemifltik.
Bizi kendi gemisine atay›p dünyan›n
bir ucuna gönderen devletimiz,
aktarma çoklu¤u ve bilet pahal›l›¤›
sebebiyle bizi Türkiye’ye geri
çekmiyor, bir de asker kaça¤›
durumuna düflürüyordu.
Günün birinde kontrat›m›z bitti ve
havayolu ile ülkemize döndük. Nas›l
döndü¤ümüze gelince… ManzanilloMexico City (Aeromexico)/Mexico
City-New York (Aeromexico) /New
York-Zürih (Swissair)-Zürih/‹stanbul
(Türk Hava Yollar›) ile havaalanlar›nda
ba¤lant›lar› bekleyerek ve bir gece
NY konaklamas› ile tam 3 günde…
Sonraki y›llarda bir gemiye kat›lmak
için Santander/‹spanya yolculu¤umu
da unutamam. ‹stanbul’dan itibaren
dört aktarma ve neredeyse 20 saat
sürmüfltü…
Bütün bunlar› dünyan›n çeflitli
yerlerine gitmenin zorluklar›n›
defalarca yaflam›fl biri olarak yazd›m.
Sebebi ise arada kendi insan›m›z
taraf›ndan çok ufak kusurlar sebebiyle
THY hakk›nda bas›nda elefltirilere
rastlamam. Kimisinde konu
havaalan›nda bir ar›za sebebiyle
uça¤›n kalk›fl kap›s›n›n panolarda
belirtilmemesi, kimisinde ise uçak içi
serviste yaflanan ufak bir aksakl›k.
Elefltiri sahipleri Alitalya’n›n, Iberia’n›n
Avrupa uçufllar›n› hala bir ufak kraker
ve meyve suyu ile geçifltirdiklerini,
business salonlar›n›n ikram fakiri
olduklar›n›, hele bu salonlar›n ‹stanbul
ile karfl›laflt›r›lmas›n›n dahi yersiz
oldu¤unu bilmiyor veya zahmet edip
araflt›rm›yorlar.
Türk Hava Yollar›, flirkette de¤iflimi
bafllatan ve bu büyük yap›n›n
oluflmas›nda onbefl y›l boyunca belki
de en büyük hizmeti veren Sn. Cem
Kozlu’nun deyimiyle, T(they) H(hate)
Y(you) sizden nefret eden
havayollar›ndan bugün Lufthansa’n›n
dahi çekindi¤i bir havayolu haline
geldi. Marka de¤eri ve itibar›
Baflkan
Yard›mc›s›ndan
olmayan, batmak üzere olan bir flirket
öncelikle yetenekli, de¤iflime aç›k ve
enerjik bir kadro oluflturulmas›, kalk›fl
saatlerine uyum konusundaki titizlik,
ikram kalitesinin iyilefltirilmesi ile
yabanc› dil dahil müflteri memnuniyeti
odakl› çal›flmalar, uçaklar›n verimlili¤i
için dörtlü dalga tarife yap›s›na (2)
geçilmesi ve bunu destekleyen teknik
altyap›n›n oluflturulmas› ile bugün
200’den fazla uçak ile dünyan›n
220’den fazla flehrine uçan 13.5
milyar dolar y›ll›k cirosu olan bir dev
haline dönüfltü. Bugün ‹stanbul’dan
Buenos Aires, Sao Paulo, Houston,
Montreal, Tokyo, Singapur, Sidney,
Johannesburg ve onlarca flehre tek
uçakla ulafl›labiliyor. Bu durum, çok
de¤il, on- onbefl sene önce hayal
bile edilemezdi.
Yurtd›fl›ndan Türkiye’ye gelirken uçak
inmeden önce hostes uçakta bulunan
transit yolcular›n ba¤lant› kap›
numaralar›n› anons eder, bazen 810 ba¤lant› flehri sayar ve ülkemize
ait bu flirketin vard›¤› noktay› görünce
gurur duyar›m. Atatürk Havaliman›’na
inildi¤inde uçaklar›m›z›n
kuyruklar›ndaki logolar›n flekli ve rengi
sebebiyle gelincik tarlas›na
benzetti¤im havaliman›n›n manzaras›
da keyfime keyif katar. Ülkemizin
yeryüzünde bulundu¤u arsan›n
k›ymeti de bu baflar›da rol oynam›fl,
merkezi konum, dar gövdeli uçaklarla
Avrupa’n›n uç noktalar›na kadar
rekabet edebilerek sefer yapma flans›
vermifltir. Bu ülke bu f›rsatlar› görüp
de¤erlendirebilen flahsiyetler
yetifltirebiliyor, iyi bir ekip ile uygun
flartlar›n oluflturulmas› kayd›yla…
Afla¤›daki tablo, ba¤lant›l› uçufllarda
var›lan noktay› ve asl›nda yabanc›lar›n
THY’na bak›fl›n›n çok güzel bir ifadesi
kabul edilebilir.
Uçufl Noktas›
Doluluk Oran› Gelen - Transit
En fazla transit gidilen uçufl noktalar›
Bangkok
Pekin
Chicago
Delhi
Dhaka
Dublin
Guangzhou
Hong Kong
‹slamabad
Johannesburg
Karaçi
Lagos
Los Angeles
Mumbai
New York
Osaka
Sao Paulo
Seul
fianghay
Singapur
Tokyo
Toronto
Washington
Amsterdam
Barcelona
Belgrad
Berlin
Bremen
Köln
Düsseldorf
Frankfurt
Londra Gatwick
Hamburg
Hanover
Heathrow
Lizbon
Madrid
Malaga
Münih
Nürmberg
Paris
Stuttgart
Tel Aviv
Valencia
Viyana
Zagreb
Zürih
78%
73%
82%
75%
79%
82%
71%
75%
73%
79%
89%
77%
77%
82%
78%
71%
71%
78%
80%
86%
74%
83%
74%
78%
70%
72%
81%
80%
80%
83%
84%
75%
78%
80%
82%
72%
69%
64%
79%
76%
77%
81%
75%
62%
71%
76%
75%
Stockholm, Kopenhag, Göteburg, Tel Aviv, Helsinki
Odesa, Tel Aviv, Bükrefl, Atina, Paris
Tel Aviv, Bombay, Addis Ababa, Nairobi, Tahran
Tel Aviv, Barcelona, Washington, Berlin, Kopenhag
Milano, Tripoli, Washington, Stockholm, Toronto
Prifltine, Üsküp, Helsinki, Stockholm, Paris
Tel Aviv, Odesa, Bükrefl, Cezayir, Kiev
Tel Aviv, Bükrefl, Atina, Venedik, Odesa
Washington, Oslo, Stockholm, Dublin, Toronto
Sofia, Kopenhag, Stockholm, Milano, Berlin
Chicago, Washington, Toronto, Los Angeles, Dublin
Londra Heathrow, Tel Aviv, Milano, Dublin, Atina
Tahran, Beyrut, Tel Aviv, Bombay, Amman
Tel Aviv, Stockholm, Londra Heathrow, Washington, Chicago
Tel Aviv, Tahran, Nairobi, Beyrut, Bakü
Barcelona, Paris, Roma, Tel Aviv, Münih
Beyrut, Atina, Tel Aviv, Delhi, fianghay
Atina, Roma, Barcelona, Paris, Tel Aviv
Tel Aviv, Bükrefl, Milano, Odesa, Barcelona
Odesa, Roma, Tel Aviv, Bükrefl, Kiev
Kahire, Tel Aviv, Barcelona, Atina, Milano
Tahran, Amman, Cidde, Meflhed, Kahire
Bombay, Delhi, Tahran, Addis Ababa, Dhaka
Cidde, Medine, Kabul, Amman, Bakü
Delhi, Beyrut, Seul, Tahran, Dubai
Dubai, Bakü, Kuveyt, Doha, Beyrut
Tahran, Bakü, Beyrut, Delhi, Bombay
Tahran, Bakü, Beyrut, Amman, Delhi
Tahran, Bakü, Tebriz, Meflhed, Dubai
Amman, Cidde, Bakü, fianghay, Delhi
Tiflis, Kabul, Tahran, Bakü, Biflkek
Tahran, Bombay, Süleymaniye, Hartum, Erbil
Beyrut, Meflhed, Tahran, Delhi, Tel Aviv
Tahran, Beyrut, Cidde, Amman, Pekin
Lagos, Bombay, Ba¤dat, Tahran, Tiflis
Dubai, Beyrut, Tahran, Tel Aviv, fianghay
Beyrut, Delhi, Seul, Tahran, Pekin
Tahran, Kuveyt, Dubai, Beyrut, Doha
Tahran, Beyrut, Bakü, fianghay, Tel Aviv
Tahran, Delhi, Bakü, Dubai, Tel Aviv
Medine, Cidde, Tahran, Amman, Dubai
Tel Aviv, fianghay, Pekin, Tahran, Dubai
JFK, fianghay, Pekin, Bombay, Delhi
Beyrut, fianghay, Tahran, Pekin, Dubai
Beyrut, Cidde, Tiflis, fianghay, Tahran
Seul, Dubai, Doha, Kahire, Tahran
Tahran, Seul, Beyrut, fianghay, Bakü
42% - 58%
29% - 71%
47% - 53%
23% - 77%
11% - 89%
36% - 64%
27% - 73%
50% - 50%
25% - 75%
33% - 67%
41% - 59%
27% - 73%
47% - 53%
24% - 76%
58% - 42%
50% - 50%
36% - 64%
34% - 66%
37% - 63%
32% - 68%
68% - 32%
34% - 66%
39% - 61%
55% - 45%
55% - 45%
45% - 55%
54% - 46%
72% - 28%
68% - 32%
67% - 33%
61% - 39%
63% - 37%
50% - 50%
55% - 45%
63% - 37%
49% - 51%
54% - 46%
51% - 49%
61% - 39%
55% - 45%
54% - 46%
64% - 36%
48% - 52%
56% - 44%
56% - 44%
48% - 52%
57% - 43%
Hepimiz THY gibi dev ve milli baflka
flirketlerimizin olmas›n› isteriz. Fakat
san›yorum burada dikkatlerden
kaç›r›lmamas› gereken esas nokta;
TÜS‹AD Baflkan›m›z Sn. Muharrem
Y›lmaz’›n son konuflmalar›ndan
birinde söyledi¤i olmazsa-olmaz
flartlar›n (hukukun üstünlü¤üne riayet,
yarg› mekanizmas›n›n AB normlar›nda
çal›flmas›, düzenleyici kurumlar›n
ba¤›ms›zl›¤›, vergi veya baflka türlü
cezalarla flirketler üzerinde bask›
kurulmayan, ihale kanunu onlarca
kez de¤iflmeyen bir ülke) sa¤lanmas›.
Görev süremin sonunda, yeni
BUS‹AD Yönetim Kurulu’na baflar›lar
diliyorum.
Dip Notlar:
(1) Zabit: Gemilerin 3. ve 4. kaptanlar›na verilen isim.
(2) Dalga Tarife Yap›s›:
- 1. Dalga; Uçaklar sabah 06.00-09.00 saatleri aras›nda Ortado¤u,
Uzakdo¤u ve BDT flehirlerinden ‹stanbul’a gelip daha sonra iç hat,
Avrupa ve USA uçufllar› için havalan›yorlard›.
- 2. Dalga; 12.00-15.00 saatleri aras›nda Avrupa’dan gelen uçaklar
tekrar Avrupa ve Ortado¤u flehirlerine uçuyordu.
- 3. Dalga; 18.00-21.00 saatleri aras›nda s›ras›yla Avrupa
flehirlerinden gelen uçaklar iç hat destinasyonlar› ve Ortado¤u,
Tokyo ve Osaka’ya uçuyordu.
- 4. Dalga; Günün sonunda Avrupa, Ortado¤u, iç hatlar ve
Japonya’dan gelen uçaklar Avrupa, Ortado¤u, Çin, Bangkok,
Singapur ve Güney Afrika için havalan›yordu.
11 Bak›fl 128
Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i’nin 36. Ola¤an
Genel Kurul Toplant›s› yap›ld›…
BUS‹AD’da Günal Baylan dönemi
Türkiye’nin ikinci S‹AD’› ve
Bursa’n›n en etkin sivil toplum
örgütü olan BUS‹AD’›n sekizinci
Baflkan› Günal Baylan oldu. 36.
Ola¤an Genel Kurul’da üyelerin
oylar›yla Baflkanl›¤› Oya
Yöney’den devralan Günal
Baylan, BUS‹AD’›n fark›ndal›k
yaratan projelerinin, döneminde
artarak devam edece¤ini
söyledi.
ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i’nde (BUS‹AD) 36.
Ola¤an Genel Kurul heyecan›
yafland›. Kültürpark içindeki BUS‹AD
Evi’nde gerçeklefltirilen Genel
Kurul’da Günal Baylan, üyelerin
oylar›yla Baflkanl›k görevini Oya
Yöney’den devrald›.
B
12 Bak›fl 128
Tek listeyle gidilen seçimde
BUS‹AD’›n 8. Baflkan› olan Günal
Baylan, gösterilen güvene lay›k olmak
için yo¤un bir çal›flma temposunda
olacaklar›n› ve BUS‹AD’›n
kamuoyunda fark›ndal›k yaratan
projelerini art›rarak sürdüreceklerini
söyledi.
Kullan›lan oylar›n tamam›n› alan Günal
Baylan’›n Yönetim Kurulu listesi; Selim
Tar›k Tezel (Baflkan Yard›mc›s›),
Tuncer Hatuno¤lu (Baflkan
Yard›mc›s›), Halit Cem Çak›r (Baflkan
Yard›mc›s›), Ali ‹hsan Türkmen
(Sayman) ve üyeler Ahmet Özkayan,
Ali Türkün, Erdal Elbay, Ergun Hadi
Türkay, Hakan Oktar, Nefle Y›ld›r›m,
fiükrü Erdem ve Zeki Erdal
fiimflek’ten olufltu.
2014 y›l› tahmini bütçesi 865 bin lira
olarak karara ba¤land›.
Divan Baflkanl›¤›’n› ‹brahim Yaflar’›n
yapt›¤› Genel Kurul’da BUS‹AD’›n
‹fl dünyas› belirsizli¤i sevmiyor
Genel Kurul’un aç›l›fl konuflmas›n›
BUS‹AD
Genel Kurul
yapan BUS‹AD’›n 2012-2014 dönemi
Baflkan› Oya Yöney, Türkiye’de
yaflanan son geliflmelere at›fta
bulunarak, ülkenin belirsizli¤e
sürüklendi¤ini savundu. “‹fl dünyas›
olarak belirsizli¤i sevmiyoruz. 2014’ün
seçim y›l› olaca¤› düflünülürse bu
belirsizlik bizleri daha da tedirgin
ediyor.
BUS‹AD olarak; bu dönemin ‘yat›r›m,
üretim, istihdam ve ihracat› art›r›c›,
yerli üreticiyi koruyan’ çözüm planlar›
ile h›zla atlat›ld›¤›n› görmek istiyoruz.
Sanayimizin gücünün, dünyada da
güçlü ve demokratik Türkiye imaj› ile
birlikte tan›nmas›n› arzu ediyoruz”
diyen Yöney, öte yandan, yasamayürütme ve yarg›n›n kuvvetler ayr›l›¤›
ilkesine uygun olarak ifllemesini
istediklerini de vurgulad›.
‹fl dünyas› olarak; ekonominin,
gündemde siyasetin önüne
geçmesini beklediklerini belirten
Yöney, ülkede artan risk alg›s›n›n son
10 y›lda ortaya konulan performans›
gölgelemesini istemediklerini kaydetti.
bir f›rsat yaratm›flt›. 2008 krizi ile
girilen bu ortam yine ayn›
ekonomilerdeki düzelme göstergeleri
ile terse dönmüfl gibi görünüyor.”
BUS‹AD’da projeler süreklilik arz eder
Baflkanl›¤› dönemindeki son iki y›lda,
BUS‹AD’›n da kendini ülke ve dünya
gündemine göre konumland›rmaya
çal›flt›¤›n› anlatan Yöney, “Gelecek
hayallerimize bugünden temel
atman›n gayreti içinde olduk.
Gelecekte katma de¤eri yüksek
üretim yapmak, küresel rekabette
yüksek teknoloji ile var olmak ve her
alanda d›fla ba¤›ml›l›¤› azaltmak
Göstergeler tersine dönüyor
Yöney, genel ekonomik konularla ilgili
di¤er görüfllerini de flu flekilde
aktard›:
“Döviz kurunun önemini bir kez daha
derinden yaflad›¤›m›z, Türk Liras›’n›n
dolar karfl›s›nda afl›r› de¤er kaybetti¤i
günlerdeyiz… Sermaye birikiminin
olmamas›, tasarruf a盤› problemleri
ve büyüme ihtiyac›m›z, özel sektörün
döviz borcu, cari aç›k problemi…
Bunlar›n hepsi ülkemiz gerçekleri…
Geliflmifl ekonomilerin s›k›nt›ya
düflmesiyle birlikte girilen düflük faiz
ortam› ve piyasalara enjekte edilen
bol likidite, geliflmekte olan ülkelere
13 Bak›fl 128
vizyonu ile çal›flt›k. Bu anlamda
savunma sanayini Bursa’n›n
gündemine ilk biz getirdik. ‘Yenilikçilik
ve Yarat›c›l›k Sempozyumu’na
‘Yenileflim Ödülü’nü de ekleyerek
yenileflimin süreç olarak ele
al›nmas›n› sa¤lad›k. Efektif staj
uygulamalar›m›z yüksek lisans ve
doktora tez konular›n›n sanayiden
seçilmesi ile nitelikli insan kayna¤›na
katk›y› hedefledik. Lojistik Köy,
heyecan ile çal›flt›¤›m›z konulardan
bir di¤eri oldu. Bu y›l 36. yafl›n›
kutlayan BUS‹AD’da projeler süreklilik
arz eder. Bir sonraki yönetim, projeleri
devam ettirmekle kalmaz, geliflimi
konusunda yenilikçi davran›r.
BUS‹AD’›n sivil toplum örgütleri içinde
en önemli özelli¤i budur” diye
konufltu.
BUS‹AD’da görev almak bizler için
onurdur
BUS‹AD’›n yeni Baflkan› Günal Baylan
da konuflmas›na, “36 y›l önce sahip
olduklar› vizyonla, ça¤dafl
demokrasinin vazgeçilmez unsuru
olan sivil toplum hareketinin gücünü
gören de¤erli büyüklerimiz, kapal›
ekonomilerin verdi¤i s›k›nt›lara ortak
ak›lla yaklafl›p çözüm önerileri
getirmek için bir araya gelerek
BUS‹AD’› kurdular” diyerek bafllad›.
BUS‹AD’da bugüne kadar görev alan
Yönetim Kurullar›n›n sergiledi¤i durufl
ve çal›flmalarla Derne¤i bugünlere
baflar›yla getirdi¤ini anlatan Baylan,
“Gücünü üyelerinden alan
BUS‹AD’da görev almak bizler için
onurdur” dedi. Baflar›lar›ndan dolay›
teflekkür etti¤i Oya Yöney ve Yönetim
Kurulu’nun, gösterdi¤i liderlik ve
yüksek performansla kendilerine
örnek oldu¤unu belirten Baylan,
keyifle an›lacak, gurur duyulacak bir
dönem geçirdiklerini vurgulad›.
Temel bir Anayasaya ihtiyaç var
Güncel konulara da de¤inen ve “Gezi
olaylar› ile 17 Aral›k’tan bu yana
yaflananlar› gördükçe ülke olarak
demokrasi ve adalet konusunda ne
kadar eksi¤imiz oldu¤umuzu
üzülerek tespit ettik” diyen Baylan,
bireyi ön planda tutan, hak ve
özgürlükleri k›s›tlamayan, erkler aras›
dengeyi gözeten, yarg› tarafs›zl›¤›n›
ve ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤layan temel bir
Anayasaya ihtiyaç oldu¤unu ifade
etti.
14 Bak›fl 128
Baylan, “Bu Anayasan›n ›fl›¤›nda;
nitelikli e¤itim alan, demokratik,
yurttafll›k ve insan haklar›n› bilen,
ihtiyac› olan bilgiyi kayna¤›ndan
okuyarak ö¤renen ayd›n bir nesle de
‹htiyac›m›z var. E¤itim konusunda
uzun seneler sonra neticelerini
alabilece¤imiz bu hayalin, sa¤lam
bir zemine oturtulmas› için çal›flma
yapmak zorunday›z. BUS‹AD olarak
kenarda duramay›z. Birleflmifl Milletler
Kalk›nma Program› taraf›ndan ortaya
konulan ‹nsani Geliflmifllik Endeksi
sonuçlar›, bu tespitin en güçlü kan›t›
durumundad›r” diye konufltu.
Kaliteli yaflam için kat›l›mc› olmal›y›z
BUS‹AD’›n faaliyetleri aras›nda;
süreklili¤i olan çok k›ymetli etkinlikler
oldu¤unu ve bunlar› üyelerin
kat›l›m›yla gerçeklefltirdiklerini anlatan
Baylan, flöyle devam etti:
“De¤erlerimiz, ilkelerimiz ve
misyonumuz do¤rultusunda ifl
dünyam›z›n rekabet gücünü etkileyen
tüm unsurlar ile sektör politikalar›n›
dikkatle izleyerek, sektörel dernekler
ile iflbirli¤i yapaca¤›z. Üreterek ülke
ekonomisine katk› veren bizler, dünya
üzerindeki uygulamalar› görüp
bilmemize ra¤men, özellikle flehrimiz
ile ilgili projelerde etkin olmakta
zorlan›yoruz. Yap›lan planlama ve
projeleri y›llar sonra tenkit etmemiz,
yap›lan yanl›fllar› düzeltmiyor. ‹fl insan›
olarak hak etti¤imiz kaliteli yaflam
için kat›l›mc› olmam›z gerekiyor. Bu
konuyu da üyelerimizin deste¤iyle
etkin hale getirece¤iz. Yeni dönemde
üyelerimizin yüksek kat›l›m›yla
BUS‹AD
Genel Kurul
gerçeklefltirmek istedi¤imiz gezi,
e¤lence, kültürel ve sanat etkinlikleri
olacak. 2014 y›l›n›n 2013 y›l›ndan
daha zor geçece¤ini, dolay›s›yla
üyelerimizden Yönetim Kurulumuza
destek vermelerini bekliyoruz.”
Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan
Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim
Kurulu raporlar› ile 2013 y›l› hesap
durumu okundu ve tasdik edildi.
Yönetim ve Denetim Kurullar›n›n ayr›
ayr› ibra edilmesiyle devam eden
BUS‹AD Genel Kurulu’nda; Yüksek
Dan›flma Kurulu, MAKS‹FED
delegeleri ile Haysiyet ve Denetleme
Kurulu üyeleri de seçildi.
BUS‹AD YÖNET‹M KURULU (AS‹L)
GÜNAL BAYLAN
BAfiKAN
SEL‹M TARIK TEZEL
BAfiKAN YARDIMCISI
TUNCER HATUNO⁄LU
BAfiKAN YARDIMCISI
HAL‹T CEM ÇAKIR
BAfiKAN YARDIMCISI
AL‹ ‹HSAN TÜRKMEN
SAYMAN
AHMET ÖZKAYAN
ÜYE
AL‹ TÜRKÜN
ÜYE
ERDAL ELBAY
ÜYE
ERGUN HAD‹ TÜRKAY
ÜYE
HAKAN OKTAR
ÜYE
NEfiE YILDIRIM
ÜYE
fiÜKRÜ ERDEM
ÜYE
ZEK‹ ERDAL fi‹MfiEK
ÜYE
15 Bak›fl 128
YÖNET‹M KURULU (YEDEK)
AL‹ fiAK‹R TATVEREN
ERS‹N YAZICI
ERTAN DEM‹RDÜZEN
GONCA YERL‹YURT
BURAK ANIL
‹SKENDER ‹SKENDERO⁄LU
DUYGU ISPALAR
ONUR KUTLUALP
BERNA ALTINSOY
SEÇ‹L KOYUNLU
TÜLAY GÜL
ESRA ÖZTÜRK
ERS‹N KORKMAZ
YÜKSEK DANIfiMA KURULU
ADNAN TÜRKAY
CELAL E⁄RETL‹
ERDO⁄AN DEM‹R
HÜSEY‹N DURMAZ
M. F‹KR‹ ÜNAL
NAC‹ fiAH‹N
NEJAT YAHYA
NEZ‹R GENCER
NUR‹ ÖZDEM‹REL
SEDAT D‹N‹Z
fiAHAP AKTAfi
UFUK OCAK
VEHB‹ VARLIK
YALÇIN ARAS
YILMAZ KÜÇÜKÇALIK
16 Bak›fl 128
BUS‹AD
Genel Kurul
HAYS‹YET D‹VANI (AS‹L)
‹BRAH‹M ORHAN
A. KURTCEBE ALPTEMOÇ‹N
fiER‹F ARI
HAYS‹YET D‹VANI (YEDEK)
MET‹N KIZANLIKLI
HÜSEY‹N ZINGIR
CENK DOSTER
DENETLEME KURULU (AS‹L)
DEN‹ZHAN SEZG‹N
SEDAT ATKIN
fiEVK‹ BORAN
DENETLEME KURULU (YEDEK)
SÜLEYMAN AKÇINAR
MUSTAFA fiENYURT
SEÇ‹L KOYUNLU
MAKS‹FED DELEGELER‹
GÜNAL BAYLAN
A. ‹HSAN YEfi‹LOVA
‹HSAN KARADEM‹RLER
‹LKER ORAL
NURULLAH ALTINSOY
MÜRSEL ÖZTÜRK
YALÇIN ARAS
17 Bak›fl 128
FAT‹H TUNCER
HATUNO⁄LU
‹lk, orta ve lise e¤itimini Bursa’da tamamlad›, 1982’de ‹TÜ Elektronik ve Haberleflme
Bölümü'nden mezun oldu. 1985’te ‹TÜ’de, Bilgisayar ve Sistem Kontrol Bölümü'nde
yüksek lisans›n›, 1994’te ise UÜ ‹flletme Fakültesi'nde, ‹flletme Yüksek Lisans›’n›
tamamlad›.
Çal›flma hayat›na 1982’de NCR Bilgi Sistemleri flirketinde Teknik Servis Bölümü'nde
bafllad›. Pamukbank, Akbank, Halk Bankas› gibi projelerde flube otomasyonu
çal›flmalar›nda görev ald›. 1986’da askerlik hizmeti s›ras›nda Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›
bünyesinde Elektronik Ar-Ge projeleri yapt›.
1987’de NCR’de Endüstriyel Sistemler Sat›fl Bölümü'nde çal›flma hayat›n› sürdürdü,
1994’te ‹letiflim Bilgisayar Yaz›l›m Sistemleri flirketinde Kurucu Ortak ve Genel Müdür
olarak serbest çal›flma hayat›na bafllad›. Halen ‹letiflim Yaz›l›m'da Genel Müdür olarak
görev yap›yor. Evli ve iki çocuk babas›.
1969 y›l›nda Bursa’da dünyaya geldi. Bursa Erkek Lisesi mezunu. 1991 y›l›nda Bo¤aziçi
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü’nü bitirdi.
1993’te Houston Üniversitesi’nden Elektrik Mühendisli¤i, 1995 y›l›nda ise Rice
Üniversitesi’nden ‹flletme ve Finans alan›nda yüksek lisans dereceleri ald›.
1993-1999 y›llar› aras›nda Amerika’da finans kurulufllar›nda analist ve fon yöneticisi
olarak çal›flt›. 2000 y›l›nda Türkiye’ye döndü.
2001 y›l›nda Uluda¤ Üniversitesi’nde Matematik Ö¤retmenli¤i formasyonu ald› ve o
tarihten itibaren Çak›r E¤itim Kurumlar›’nda ö¤retmenlik, idarecilik ve müdürlük yap›yor.
18 Bak›fl 128
SEL‹M TARIK TEZEL
1961’de ‹stanbul’da do¤du. ‹lk, orta ve liseyi ‹stanbul’da okudu, Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi Mimarl›k Fakültesi ‹ç Mimarl›k Bölümü’nden Yüksek ‹ç Mimar olarak mezun
oldu. 1994’e kadar kendi iç mimarl›k ofisinde, iç mimarl›k ve kurumsal iletiflim hizmetlerini
sürdürdü.
1994’te Sütafl’ta Reklam ve Halkla ‹liflkiler Müdürü olarak çal›flmaya bafllad› ve s›ras›yla
Sat›n Alma Genel Md. Yrd., ve Tedarik Zinciri Baflkanl›¤› görevlerini yürüttü.
2009’da Sütafl ve Tarfafl Afi’de YK Baflkan Vekilli¤ine atand›, bu görevlerinin yan› s›ra
2011’den bu yana Sütafl Grubu’nun tar›msal faaliyetler flirketi Tarfafl’ta Genel Müdürlük
yap›yor.
2005-2013’te Karacabey TSO Meclis Baflkanl›¤› yapt›. 2002’den bu yana YK üyeli¤i
yapt›¤› SETB‹R’de 2011’den beri YK Baflkan Vekili görevini sürdürüyor. Evli ve bir
çocuk babas›.
HAL‹T CEM ÇAKIR
GÜNAL BAYLAN
1956’da Bursa’da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Bursa’da, yüksek ö¤renimini ise
1974-79 aras›nda ‹stanbul Y›ld›z Devlet Mühendislik ve Mimarl›k Akademisi ‹nflaat
Bölümü’nde tamamlad›. 1980’den bu yana tekstil sektörünün de¤iflik kollar›nda üretim
yapt›, 1994 sonras›nda DOSAB’da ev tekstili alan›nda faaliyete bafllad›.
En son teknoloji ürünü makineler ile müflteri memnuniyetini ön planda tutan, trend, renk
ve katma de¤erli kalitelerle öncülük yaparak üretim gerçeklefltiren E.S.C Tekstil, TOKBAY
Tekstil, ESC Döflemelik ve Perdelik isimli firmalar›yla 40’a yak›n ülkede 200’ün üzerinde
müflteriye hizmet veriyor. 1996’dan beri üretiminin yüzde 95’ini ihraç ediyor, iç piyasada
da kendi markas› olan RASS Kumafl ad› alt›nda faaliyet gösteriyor.
‹nsan haklar› ile ifl dünyas›n›n sorunlar›n› ifade etmede sivil toplum kurulufllar›n›n devlet
ile dengeli bir iflbirli¤i içinde olmas› gerekti¤ine inan›yor, bu sebeple sosyal ve ifl
dünyas› ile ilgili derneklerde görev al›yor. MAKS‹FED Baflkanl›¤›, TÜRKONFED YK
Sayman Üyeli¤i ile BUS‹AD Baflkan Yard›mc›l›¤› görevlerinde bulundu. TÜS‹AD, KalDer,
Yeflil Rotary, Afet Derne¤i ve tekstil sektörüyle ilgili birçok derne¤e üye. Evli ve iki
çocuk babas›.
AL‹ TÜRKÜN
1971- Bursa do¤umlu. Bursa Erkek Lisesi mezunu ve halen 1965 y›l›ndan bu yana sac
iflleme makineleri sektörüne güçlü Ar-Ge’si ile yön veren, 80.000 metrekarelik modern
üretim tesislerinde 700 kiflilik kalifiye ekibiyle verimli çal›flmay› esas alarak, kullan›c›lar›na
kaliteli ve yüksek teknolojiye sahip makineler üreten 49 y›ll›k güçlü bir kurulufl olan
Ermaksan Sac ‹flleme Makine Sanayi ve Ticaret Afi’de Genel Müdür olarak görev
yap›yor.
Ermaksan; hassas ve en yeni CNC tezgahlarla donat›lm›fl ana fabrikas›nda, uzman
mühendisler gözetiminde y›ll›k 3.000 adet sac iflleme makinesi üretme kapasitesine
sahip.
Ermaksan makineleri; Kanada’dan Yeni Zelanda’ya kadar 70 ülkede, güçlü teknik
servise sahip seçkin bayileri taraf›ndan temsil ediliyor.
1960 y›l›nda Bursa’da dünyaya geldi. Bursa Nam›k Sözeri Lisesi mezunu.
Türteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi’nin sahibi.
TÜG‹AD, BOS‹AD, U‹B, TETS‹AD, Bademli LIONS Kulübü, Bursa Emniyet Spor Kulübü
ve Bursaspor Kulübü üyesi. Evli ve iki çocuk babas›.
1969’da Sivas’ta do¤du. ODTÜ Makine Mühendisli¤i’nden mezun oldu.
Atilla Do¤an Afi.’de proje mühendisi olarak ifl hayat›na bafllad›. Türk Henkel ve ‹nci
Akü’de çeflitli kademelerde görev yapt›.
2001 y›l›ndan bu yana Çukurova Grup flirketlerinden, Güney Kore ortakl› Maysan Mando
Amortisörleri’nin Genel Müdürlü¤ü’nü yürütüyor, ayn› zamanda Maysan Mando A.fi
Yönetim Kurulu üyeli¤i yap›yor.
Onko-Day Baflkan Yard›mc›s›, BOS‹AD üyeli¤inin yan› s›ra KalDer Türkiye Yönetim
Kurulu üyesi.
ERGUN HAD‹ TÜRKAY
AHMET ÖZKAYAN
1954’te Afyon-Emirda¤’da do¤du. Eskiflehir ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi, ‹ktisatMaliye bölümlerinden 1975’te mezun oldu.
1977-78’de Baflbakanl›k D‹E Ekonomik Araflt›rmalar Bölümü’nde çal›flt›. Pamukbank’ta
1978-1983’te Müfettifl Yard›mc›s› ve Müfettifl, 1983-1987’de Genel Müdürlükte Müdür
Yard›mc›s› ve Müdür, 1987-2004’te Bölge Müdürü olarak, Halkbank’ta ise 2004-2012
aras› Bursa Bölge Koordinatörü olarak görev yapt›.
2012’den itibaren Ziraat Bankas› Marmara Bölge Koordinatörü olarak görevine devam
ediyor. Meslek hayat›n›n son 20 y›l›n› Bursa’da geçirdi. Evli ve iki çocuk babas›.
ERDAL ELBAY
AL‹ ‹HSAN TÜRKMEN
BUS‹AD
Yönetim Kurulu
1958’de Bursa'da do¤du. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra ‹ngiltere-Birmingham
Üniversitesi Makine Mühendisli¤i ve ‹fl ‹daresi Fakültelerini ayn› anda okuyup çift
diploma ald›.
Üniversite senatosunda ö¤renci temsilcili¤i, Bursa Rotaract Kulübü kurucu baflkanl›¤›,
Osmangazi Rotary Kulübü kurucu üyeli¤i, genel sekreterli¤i ve baflkanl›¤›, Bursa
Galatasaray Liseliler Derne¤i Baflkanl›¤› görevlerinde bulundu. Galatasaray Spor
Kulübü Kongre Üyesi.
Uluda¤ Haz›r Giyim ve Konfeksiyon ‹hracatç›lar› Birli¤i YK üyeli¤i, T‹M Genel Kurul
üyeli¤i, BTSO Tekstil Komite Baflkanl›¤›, Tekstil Terbiye Sanayicileri Derne¤i YK üyeli¤i
görevlerinde bulundu veya devam ediyor. Evli ve iki çocuk babas›.
19 Bak›fl 128
1959 Bursa do¤umlu. Setbafl› ‹lkokulu, Bursa Anadolu Lisesi ve U.Ü. ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi ‹flletme Bölümü’nden mezun olarak e¤itim hayat›n› tamamlad›.
1985’te kendi iflini kurarak Bursa’n›n ilk kad›n gümrük müflaviri oldu. Halen mesle¤ine,
1990’da kurulan CNC Gümrük Müflavirli¤i Ltd. fiti.’nin orta¤› olarak devam ediyor.
1997’de Bursa Koza Lions Kulubü’nün kurucu üyeli¤i ile bafllayan sivil toplum gönüllülü¤ü
boyunca, kulüp baflkanl›¤› dahil çeflitli görevlerde bulunduktan sonra, 2011-2012
dönemi için seçildi¤i 118-K Lions Yönetim Çevresi Federasyon Baflkanl›¤› görevini
yürütüyor.
1998’de kurulan Bursa Gümrük Müflavirleri Derne¤i’nin kurucu üyelerinden olup, 7 y›l
Genel Sekreterlik yapt›. Evli ve iki çocuk annesi…
ZEK‹ ERDAL fi‹MfiEK
1956’da Yozgat’ta do¤du. ‹stanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra 1978’de Y›ld›z Teknik
Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Bölümü’nden mezun oldu, 1978’de ifl hayat›na bafllad›.
1980’de girdi¤i, Mudanya‘da kurulu Türk Siemens Kablo Fabrikas›’nda çeflitli görevlerde
ve yöneticiliklerde bulundu, 1986’da Tesis ve Yat›r›mlardan Sorumlu Müdürlü¤e, 1993’te
ise Otomotiv Tekni¤i Direktörlü¤üne atand›.
1999’da Siemens Otomotiv Sistemleri flirketinin kurulmas›nda görev ald›, 2002’ye kadar
bu flirketin ve Siemens Kablo Sistemleri’nin Genel Müdürlü¤ü’nü yürüttü.
2002/2004 aras›nda SY Wiring Technologies Türkiye ile Leoni Kablo ve Teknolojileri
flirketlerinin Genel Müdürlüklerini yürüttü. 2004’ten bu yana Leoni Kablo Türkiye Genel
Müdürü ve Afrika-Ortado¤u-Hindistan Sat›fl Direktörü olarak görev yap›yor. ‹yi derecede
‹ngilizce ve Almanca biliyor. Evli ve bir çocuk babas›…
20 Bak›fl 128
fiÜKRÜ ERDEM
NEfiE YILDIRIM
1962 Ayd›n do¤umlu. Özel Darüflflafaka Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi mezunu.
Çal›flma hayat›na 1987 y›l›nda bafllad›. 2001 y›l›ndan bu yana Bosch bünyesinde görev
yap›yor.
2012 y›l›ndan itibaren Bursa’da Bosch Sanayi ve Ticaret A.fi. ‹nsan Kaynaklar› Direktörlü¤ü
görevini sürdürüyor. Evli ve bir çocuk babas›…
HAKAN OKTAR
BUS‹AD
Yönetim Kurulu
1965 do¤umlu, ilk ve orta ö¤renimini Eskiflehir ve ‹zmir’de tamamlad›. ‹stanbul Teknik
Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden 1987 y›l›nda Uçak Mühendisi olarak
mezun oldu ve lisans üstü e¤itimini ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme ve ‹fl ‹daresi Program›’nda
1989 y›l›nda tamamlad›.
Askerlik sonras› Nisan 1990’da Tofafl'ta Proje Mühendisi olarak çal›flmaya bafllad›.
Tofafl'taki 11 y›l›n ard›ndan Kahire'deki Fiat Otomobil Fabrikas›’na Fabrika Müdürü
olarak atand›, 2003 y›l›nda Tofafl'a geri döndü.
Çeflitli departmanlarda yöneticilik görevleri üstlendi, halen Tofafl’ta Kalite Direktörlü¤ü
görevini yürütüyor.
Evli ve bir çocuk babas›.
BUS‹AD Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
(26 Ocak 2013- 25 Ocak 2014)
Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤imizin (BUS‹AD), toplumda
fark›ndal›k yaratarak ortaya koydu¤u
projelerden bafllayarak, etkinlikleri
özetle flöyle:
Bursa Savunma Sanayi Kümelenmesi
Projemiz:
Bursal› sanayicilerin ürün gelifltirme
konusundaki tecrübelerinin ve insan
kayna¤›n›n yap›s› itibariyle savunma
sanayi için Bursa'n›n önemli bir kent
oldu¤u inanc› ve Savunma Sanayi
Müsteflarl›¤›‘n›n destekleriyle ilki
Bursa'da, ikincisi Ankara'da olmak
üzere iki önemli etkinlik düzenledik.
BUS‹AD olarak bu etkinliklerden
sonraki ad›m›n; Bursa'da bir "havac›l›k
ve savuna sanayi kümelenmesi"
oluflturulmas› oldu¤una inand›k. Bu
konuda BTSO Yönetim Kurulu ile
yap›lan istiflare sonucunda, projenin
gerçeklefltirilmesi çal›flmalar›n›n
BTSO taraf›ndan yürütülmesinin daha
etkili olaca¤›na olan inanc›m›zla,
projenin takipçisi olmak ve bir
temsilcimizle çal›flmalara fiilen
kat›lmak flart›yla yürütmenin devam›n›
BTSO’da kurulan komisyona b›rakt›k.
Çal›flmalar› yak›ndan izlemekteyiz.
Bursa Lojistik Köyü Projemiz:
Yönetim Kurulu olarak, Bursa’da her
geçen gün gereksinimi artan bir
“lojistik merkezi“ kurulmas›
konusunda fark›ndal›k yaratmak
amac›yla 5 Temmuz 2012’de ilk
22 Bak›fl 128
arama toplant›s›yla bafllayan
çal›mam›z› Bursa Valili¤i ve Bursa
Büyükflehir Belediyesi’nin ifltirakleri
ve BEBKA’n›n deste¤iyle bir fizibilite
raporu haz›rlat›lmas› fleklinde
sürdürdük. 14 Ocak 2013 tarihli
çal›fltayda da fizibilite rapor tasla¤›,
konunun muhataplar› ile paylafl›ld›
ve kentimizin karar mercilerine
ulaflt›r›ld›. Bu konuda, 28 Ekim 2013
tarihinde Valimiz Münir Karalo¤lu
liderli¤inde Valilik makam›nda kent
dinamiklerinin yöneticileriyle bir
toplant› düzenlendi.
Valilik, Büyükflehir Belediyesi, BTSO,
Uluda¤ Üniversitesi, Uluda¤
‹hracatç›lar Birli¤i, BEBKA, BUS‹AD,
MÜS‹AD, BUG‹AD, DOSAB ve
BOSAB’›n kat›l›m›yla bir yürütme
komitesi kurulmas› karar› al›nd›. Bu
çal›flman›n sekreterya görevi Valilik
taraf›ndan BTSO'ya verildi. Kentimiz
için çok önemli oldu¤una inand›¤›m›z
projemiz bu seviye gelmifltir.
Konunun takipçisi olmay›
sürdürmekteyiz.
Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i Kapsam›nda
Yürütülen Projeler:
UÜTTO ile Lisans Üstü ve Doktora
Tezi Çal›flmalar›: Üniversite-Sanayi
iflbirli¤i kapsam›nda BUS‹AD ve
Uluda¤ Üniversitesi aras›nda
sürdürülmekte olan çal›flmalardan
biri; Bursa’da bulunan sanayi ve özel
sektör kurulufllar›n›n sorunlar›n›n
çözümüne yönelik olarak Uluda¤
Üniversitesi‘nde yürütülecek doktora
ve lisansüstü tezlerin konular›n›n
ortaklafla belirlenmesi ve çal›flman›n
ifl birli¤i halinde yürütülmesini temin
etmektir. BUS‹AD ve Uluda¤
Üniversitesi TTO (Teknoloji Transfer
Ofisi) ile 2013 y›l›nda çal›flmaya
bafllad›. Proje, halen baflar›yla
devam etmektedir.
4 Nisan ve 3 Eylül tarihlerinde
BUS‹AD Evi‘nde akademisyenler ile
sanayicilerin bir araya geldi¤i iki
toplant› düzenledik.
14 Kas›m‘da Uluda¤ Üniversitesi'nde
düzenlenen "Ar-Ge Proje Günleri"
etkinli¤inde bu paydafll›¤›m›z ve ortak
çal›flmalar›m›zdan övgü ile söz edildi.
Yeni Staj Uygulamas›: Uluda¤
Üniversitesi Mühendislik-Mimarl›k
Fakültesi ve BUS‹AD‘›n iflbirli¤i ile
ö¤renci stajlar›n›n daha verimli hale
getirilmesi amac›yla Bursa’da ilk defa
Organize Sanayi Bölgeleri
Yönetimleri’nin ve 26 ö¤rencinin
kat›l›m›yla bafllat›lan y›l boyu staj
çal›flmalar›n›n 2013 y›l›nda
yayg›nlaflt›r›lmas› sonucu bu say›
100‘ü geçmifl bulunuyor. Program,
2014 ve izleyen y›llarda daha genifl
bir yay›l›mla sürdürülecektir.
Seminerler: ‹fl hayat›na at›lacak yeni
mezun mühendisler için, üniversite
e¤itimi sürecinde verilemeyen (veya
yeteri kadar ele al›namayan) konular›
tespit ederek, düzenlenen kapsaml›
çal›flmalarla mühendis adaylar›n›n
bu konulardaki eksikliklerinin
giderilmesinin sa¤lanmas› amac›yla,
2010 y›l›ndan beri sürdürülmekte olan
programa 2013 y›l›nda da da 11 farkl›
konu ile devam edildi.
12 Mart‘ta "‹fl plan› haz›rlama", 19
Mart‘ta "Kiflisel ve Kurumsal ‹maj
Yönetimi", 26 Mart‘ta "‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i", 2 Nisan’da ISO 9001 ve
Di¤er Kalite Sistemleri, 14 May›s‘ta
“Verimli Çal›flma ve Zaman Yönetimi”,
28 May›s’ta “‹nsanlarla ‹letiflim
Sanat›”, 25 Eylül’de "‹letiflim
Becerileri", 2 Ekim‘de "Yal›n Yönetim
ve Kaizen", 30 Ekim’de "‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i II", 13 Kas›m’da "‹flveren
ve Çal›flan NLP‘si", 4 Aral›k’ta
"Gelecek ve Liderlik" konular›nda
seminerler verildi. Mühendis
adaylar›n›n büyük ilgi gösterdi¤i bu
BUS‹AD
Faaliyet Raporu
seminerlere önümüzdeki dönemlerde
de devam edece¤iz.
16 fiubat‘ta Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanl›¤›‘n›n BTSO‘da düzenledi¤i
"Üniversite Sanayi Bölgesel ‹flbirli¤i
Toplant›s›"nda Baflkan›m›za,
Derne¤imizin bu konudaki baflar›l›
çal›flmalar›ndan ötürü takdir plaketi
verildi.
Sempozyumlar ve Ödül Törenleri:
Bu y›l büyük özveriyle çal›flarak üç
sempozyum ve üç ödül töreni
düzenledik.
- Bildi¤iniz gibi; ‹stanbul'da TÜS‹ADKalDer iflbirli¤inde yürütülmekte olan
"Kalite Sempozyumlar›"n›n 11.‘sini ve
1998 y›l›ndan beri verdi¤imiz "Bursa
Kalite Ödüllerini" KalDer Bursa fiubesi
ile birlikte 12-13 Nisan tarihlerinde
gerçeklefltirdik.
- ‹fl dünyas›n›n Oscarlar› diye an›lan
"Do¤an Ersöz Y›l›n ‹fladam› Ödül
Töreni"ni, 31 May›s tarihinde
Baflbakan Yard›mc›m›z Say›n Bülent
Ar›nç'›n da kat›l›m›yla yapt›k.
- Enerji Uzmanl›k Grubumuz
taraf›ndan düzenlenen "Enerji
Yönetimi Sempozyumu"nun ilkini 23
Ekim tarihinde BUS‹AD Evi‘nde
düzenledik.
- Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k Uzmanl›k
Grubumuzun eme¤iyle "Bursa 4.
Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k
Sempozyumu‘nu ve bu y›l,
Derne¤imiz ve Bursa için bir ilk olan
"Bursa Yenileflim Ödülleri"ni 20 Aral›k
tarihinde, Uluda¤ Üniversitesi ile
iflbirli¤i içerisinde gerçeklefltirdik.
Ekonomi Raporu:
Yönetim Kurulu olarak, 2023 y›l›
hedeflerine odaklanan Türkiye
ekonomisinde özellikle ifl dünyas›n›n
en önemli gündem maddelerinden
birisi olan “DÖV‹Z KURU
POL‹T‹KASI”na yönelik kapsaml› bir
rapor haz›rlatt›k. Bu raporu, Türk
firmalar›n›n uluslararas› ticarette daha
sa¤l›kl› rekabet edebilmesi aç›s›ndan
politika yap›c›lar›n piyasada oluflan
döviz kuru fiyat›n› yak›ndan takip
etmeleri ve TL’nin de¤erlenmesine
izin vermemeleri gere¤ine olan
inanc›m›zla, resmi ve özel pek çok
kurum, kurulufl, yerel ve ulusal
ekonomi bas›n›yla bas›n toplant›s›
arac›l›¤›yla paylaflt›k.
Markam›z: ÇEK‹RGE TOPLANTILARI
Bugün ulusal alanda ve yerelde
"Çekirge Toplant›lar›"n›n bir BUS‹AD
markas› oldu¤u yayg›n olarak
biliniyor. Bunu, Derne¤imizin
kuruluflundan beri bu bafll›k alt›nda
yap›lan ses getirici, mesaj verici
toplant›lara ve birbirinden de¤erli
konuflmac›lara borçluyuz. Çekirge
Toplant›lar›‘na bu dönem
gerçeklefltirdi¤imiz befl toplant›yla
devam ettik. "Enerji" konusuna a¤›rl›k
verdi¤imiz, befl toplant›y› tarih s›ras›na
göre flöyle s›ralayabiliriz;
- 17 May›s tarihli Çekirge
Toplant›s›‘n›n konu¤u Baflbakan Eski
Yard›mc›s› ve ‹stanbul Ticaret
Üniversitesi Rektörü Say›n Prof. Dr.
Naz›m Ekrem,
- 11Haziran tarihli Çekirge
Toplant›s›'n›n konu¤u TÜS‹AD Y.K.
Baflkan› Say›n Muharrem Y›lmaz,
- 12 Temmuz tarihli Çekirge
Toplant›s›'n›n konu¤u Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakan Yard›mc›s› Murat
Mercan,
- 9 Ekim tarihli Çekirge Toplant›s›'n›n
konu¤u Ekonomist-Gazeteci Yazar
Ege Cansen,
- 27 Aral›k tarihli Çekirge Toplant›s›'n›n
konu¤u Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski
Bakan› Say›n Hilmi Güler oldu.
Ebeveynler ve Çocuklar› Toplant›lar›m›z:
Sizlerle, çal›flma hayat›na at›lm›fl veya
at›lacak çocuklar›n›z› bir araya
getirerek iletiflim yo¤unlu¤unu
art›rmak ve kuflaklar aras› diyalogu
güçlendirerek kurumsallaflmaya
katk›da bulunmay› amaçlad›¤›m›z ve
alt› y›ld›r düzenledi¤imiz "Ebeveyvler
ve Çocuklar› Toplant›lar›"n›n 7.‘sini
24 Ekim tarihinde gerçeklefltirdik.
Resmi Kurumlar, STK'lar ve Bas›n ile
‹liflkiler:
Her zaman oldu¤u gibi; Bursam›z›n
ve ülkemizin sorunlar›na gerekli
hassasiyeti gösterdik, do¤ru
yap›lanlar› destekledik, yanl›fl
yap›lanlarda ise yap›c› elefltirilerimizi
aç›kça ortaya koyduk.
Resmi kurumlar, STK’lar ve bas›n ile
verimli bir diyalog sa¤lad›¤›m›z bu
dönemde tarih s›ras›na göre;
- 20 fiubat’ta TÜS‹AD Yönetimi’ni
ziyaret ettik,
- 5 Mart’ta ‹flitme Engelliler Meslek
Okulu Müdürü’nü ziyaret ettik,
- 18 Mart’ta AKP ‹l Baflkan› ve
23 Bak›fl 128
Dan›flma Kurulu Bildirisi"ni bir bas›n
bülteniyle kamuoyuna, ifl dünyas›na
ve ilgili makamlara ulaflt›rm›flt›r.
Uzmanl›k Gruplar›m›z ve Düflünce
Kulübümüzün Faaliyetleri:
Yard›mc›s› Yönetim Kurulumuzu
ziyaret etti,
- 2 Nisan’da 11. Kalite ve Baflar›
Sempozyumu konulu bas›n
toplant›s›n› BUS‹AD-Kalder olarak
gerçeklefltirdik,
- 22 Nisan’da BTSO Baflkan aday›
Sn. ‹lhan Parseker ve
- 6 May›s’ta BTSO Baflkan aday› Sn.
‹brahim Burkay derne¤imizi ziyaret
etti,
- 22 May›s’ta Ankara'da Savunma
Sanayi Müsteflar›m›z Say›n Murad
Bayar, Yönetim Kurulumuz taraf›ndan
ziyaret edildi,
- 31 May›s’ta Baflbakan Yard›mc›m›z
Sn. Bülent Ar›nç ödül törenimizi
flereflendirdi,
- 19 Haziran’da MADS‹AD Baflkan›
ve Orhaneli Belediye Baflkan›,
Orhaneli'nde kurulmas› düflünülen
MADEN OSB konusunda
BUS‹AD'dan katk› ve destek için
ziyarette bulundular,
- 19 Haziran’da BEBKA yeni Genel
Sekreteri’ni ziyaret ettik,
- 20 A¤ustos’ta BTSO yeni Yönetimine
kutlama ziyaretinde bulunduk,
- 9 Eylül’de UEDAfi yöneticileri
Derne¤imizi ziyaret etti,
- 16 Eylül’de yeni Valimiz Say›n Münir
Karalo¤lu'na "hofl geldiniz" ziyareti
yapt›k,
- 22 Ekim’de BKÖ 2013 konulu bas›n
toplant›s›n› yine paydafl›m›z KalDer
Bursa fiubesi ile yapt›k,
- 28 Ekim’de MÜS‹AD Yönetimi
Derne¤imizi ziyaret etti,
Bu dönemde de¤erli bas›n›m›zla iyi
bir diyalog içinde olduk;
- 15 Mart’ta s›ras›yla; Hürriyet
Gazetesi Bursa Bürosu’na,
EKOHABER, Yeni Dönem
gazetelerine,
- 18 Mart’ta s›ras›yla; Bursa Hakimiyet
ve Kent gazetelerine,
- 23 Mart’ta Olay Gazetesi'ne,
Yönetim Kurulu üyelerimizle ziyarette
bulunduk ve projelerimizi anlatt›k.
24 Bak›fl 128
- 7 Haziran’da Merinos Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi’nde
düzenlenen "BGC Ödül Töreni’ne"
Yönetim Kurulu Baflkan›m›z ifltirak
etti.
Üst Kurumlar›m›z ile ‹flbirli¤i ve Yap›sal
Aktivitelerimiz:
Üyesi oldu¤umuz üst kurum,
TÜRKONFED’e ve MAKS‹FED’e olan
yükümlülüklerimizi tam ve zaman›nda
yerine getirdik. Bu ba¤lamda;
- 20 fiubat’ta Yönetim Kurulumuz
‹stanbul'da TÜRKONFED Baflkan›’n›
ziyaret etti ve projelerini anlatt›,
- 11 Mart’ta MAKS‹FED Yönetimi
Derne¤imize ziyarette bulundu,
- 30 Mart’ta ‹stanbul’da TÜRKONFED
Genel Kurul Toplant›s›’na kat›ld›k,
- 9 Nisan’da TÜRKONFED’in
haz›rlad›¤› Türkiye’nin büyüme
performans›yla ilgili bir sorun olan
“Orta Gelir Tuza¤›” riskinin
de¤erlendirmesi konusu, Bursa’da
BUS‹AD Evi‘nde masaya yat›r›ld›.
- 6 Aral›k’ta Eskiflehir’de yap›lan
“TÜRKONFED Baflkanlar Zirvesi’ne”
Yönetim Kurulu Üyelerimizle genifl
bir kat›l›m› sa¤land›. Zirvede
konuflmac› olan eski bakanlardan Sn.
Kemal Dervifl, bir Çekirge
Toplant›m›za konuflmac› olarak davet
edildi.
‹ç tüzü¤ümüz gere¤i; birincisi 4 Mart,
ikincisi ise 2 Aral›k tarihlerinde olmak
üzere Yüksek Dan›flma Kurulumuz
iki kez toplanm›fl ve her y›l oldu¤u
gibi bu y›l da "BUS‹AD Yüksek
Üyelerimiz ve ifl insanlar›n›n ufkunu
açmak, sorunlar›na çözüm önerileri
getirmek ve yol göstermek amac› ile
oluflturdu¤umuz Düflünce
Kulübümüz ve Uzmanl›k
Gruplar›m›z›n faaliyetleri
çerçevesinde toplam 17 etkinlik
gerçeklefltirildi;
Düflünce Kulübümüz taraf›ndan bu
y›l›n ilk yar›s›nda "Aç›k Kap›
Toplant›lar›: Felsefe Söyleflileri"
bafll›¤› alt›nda;
- 31 Ocak’ta "‹flletme Felsefesi"
- 28 fiubat’ta "Tarihsel Bilgi ve
Hakikat"
- 28 Mart’ta "Yaflanabilir Kentler"
- 18 Nisan’da "Bilinç"
- 26 Nisan‘da de¤erli Felsefeci Prof.
Dr. ‹oanna Kuçuradi‘nin kat›l›m›yla
"Etik ve Etikler" konular›nda befl
etkinlik gerçeklefltirdik.
Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k Uzmanl›k
Grumuz taraf›ndan;
25 Mart’ta TÜB‹TAK-TEYDEB Sanayi
Destek Programlar› konulu seminer
organize edildi.
16 May›s‘ta bir bas›n toplant›s›yla ilk
"Bursa Yenileflim Ödülleri"nin
duyurusu yap›ld›.
BUS‹AD
Faaliyet Raporu
20 Aral›k‘ta, 400 kiflinin üzerinde
kat›l›mc›yla "Bursa 4. Yenilikçilik ve
Yarat›c›l›k Sempozyumu“ ile birlikte
yap›lan "Bursa Yenileflim Ödülü"
etkinli¤i, grubumuzun büyük özveriyle
gerçeklefltirdi¤i önemli bir çal›flmayd›.
Derne¤imizin markas› olan
Sempozyumu her y›l, Ödül Törenini
ise iki y›lda bir düzenlemeye devam
edece¤iz.
Çevre ve ‹fl Sa¤l›¤› Güvenli¤i Uzmanl›k
Gurubumuz taraf›ndan;
23 Ocak’ta "Enerji Verimlili¤i" paneli,
3 Nisan’da "Makinelerin AB Direktifine
Uyumu ve Teflvikler” konulu panel,
8 May›s’ta "Ergonomi" konulu panel
gerçeklefltirildi. Seçilen güncel
konularla üyelerimizin ve
profesyonellerinin bilgilerinin
art›r›lmas› sa¤land›.
Ayr›ca Uzmanl›k Grubumuz
taraf›ndan, 23 Mart’ta düzenlenen "3.
Uluslararas› Bursa Su Kongresi"ne
bir bildiri ile katk›da bulunuldu ve 18
Aral›k’ta, üyemiz MARTUR A.fi.'nin
fabrikas›na bir inceleme gezisi
gerçeklefltirildi.
Enerji Uzmanl›k Grubumuz taraf›ndan;
23 Ekim‘de düzenlenen "Enerji
Yönetimi Sempozyumu"nun yan› s›ra,
BUS‹AD Evi enerji tasarrufu
konusunda bir proje yürütülmektedir.
Uzmanl›k grubu ayr›ca "Endüstriyel
‹flletmeler ‹çin Enerji Yönetmelikleri
El Kitab›"n› haz›rlad› ve da¤›t›m›
gerçeklefltirildi.
G›da Sektörü Uzmanl›k Grubumuz
taraf›ndan;
30 Ocak‘ta, G›da Sektörü "AB
Teflvikleri Bilgilendirme Toplant›s›",
9 May›s‘da "Zeytincilik Sektörü,
Sorunlar ve Çözüm Yollar›" konulu
panel, 20 Kas›m‘da "G›da
Mevzuat›ndaki Yenilikler,
Uygulamalar› ve Tüketici Haklar›”
konulu panel sektörel üyelerimiz ve
çal›flanlar› için verimli oldu.
Kurumsal Yönetim Uzmanl›k
Grubumuz taraf›ndan;
30 Nisan‘da, ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zeynep
Özsoy moderatörlü¤ünde
düzenlenen, üyelerimizin genç kuflak
mensuplar›n›n kat›l›m gösterdi¤i
‘BUS‹AD Genç Kuflak Toplant›s›’n›n
konu¤u olan Sn. Ergun Hadi Türkay,
ifl yaflam›ndaki deneyimlerini anlatt›.
Derne¤imizin kurumsal yap›s›n›n
gelifltirilmesi ile ilgili çal›flmalar ve
tan›t›m faaliyetlerimiz:
Üyelerimiz ve aileleri aras›ndaki
iletiflimin gelifltirilmesi amac›na
yönelik olarak 19 May›s tarihinde
Tofafl Anadolu Arabalar› Müzesi
bahçesinde bir brunch düzenledik.
BUS‹AD üyeleri ve ailelerinin keyifli
saatler geçirdi¤i bu ve benzeri
etkinlikleri daha s›k gerçeklefltirmeyi
planl›yoruz.
Çal›flmalar›m›z›; Vizyon, Misyon, Etik
De¤erlerimiz, Kalite Politikam›z ve ‹ç
Tüzü¤ümüze uygun olarak 2013
y›l›nda da sürdürdük. Bu ba¤lamda;
UKH (Ulusal Kalite Hareketi)
sürecinde, “BUS‹AD Kalite Sistemi”
güncellenmifl, ISO 9001 Belgemizin
geçerlilik tarihinin 2015 y›l› A¤ustos
ay›na kadar uzamas› sa¤lanm›flt›r.
2013 y›l›nda her Pazartesi günü saat
18:00’de BUS‹AD Evi’nde toplanarak
40 Yönetim Kurulu Toplant›s›
gerçeklefltirdik.
2013 y›l›nda da büyük teveccüh
gösterilen Derne¤imize seçici
davranarak 5 yeni üye kazand›rd›k.
Halen 16’s› fahri, biri onur üyesi olmak
üzere 294 üye ile Derne¤imizin daha
sa¤l›kl› bir flekilde yap›lanmas›n›
sürdürdük. Bu dönem içinde Yönetim
Kurulu Üyelerimiz ile birlikte;
8 fiubat’ta Say›n Coflkun ‹rfan ve
Say›n Çetin Öztunal›'y›,
22 Mart‘ta Say›n Cavit Ça¤lar'›,
3 May›s‘ta Say›n Ömer Durak, Say›n
Mustafa Akp›nar ve Say›n Hayrettin
Akp›nar'›, 2 Ekim‘de Say›n Gürel
Y›lmaz'›, 6 Kas›m‘da Say›n Ali
Tatveren'i, 11 Kas›m‘da Say›n ‹brahim
Orhan'› ve Say›n Hüseyin Özdilek'i
iflyerlerinde ziyaret ettik.
2013 y›l›nda Tanr›’n›n rahmetine
kavuflarak aram›zdan ayr›lan de¤erli
üyelerimiz; Bursaspor Baflkan›
merhum ‹brahim Yaz›c› ve Kafkas
A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› merhum
Atilla Tatveren'i sayg›yla an›yoruz.
Her y›l oldu¤u gibi, vefat›n›n 19.
y›l›nda da Kurucu Baflkan›m›z Do¤an
Ersöz’e vefa borcumuzu, 19 Aral›k’ta
yine kabri bafl›nda, de¤erli ailesi ile
birlikte anarak yerine getirdik.
Derne¤imizi temsilen, Yönetim Kurulu
Baflkan›m›z, Baflkan Yard›mc›lar›m›z
ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz yaz›l›
ve görsel bas›nda yer alarak, pek
çok önemli konuda kamuoyunu
bilgilendirdiler ve üyelerimizin ve ifl
dünyas›n›n sorunlar›n› dile getirmeye
gayret gösterdiler.
14.01.2012-31.12.2012 tarihleri
aras›nda, yerel ve ulusal yaz›l›
bas›nda farkl› tarihlerde 97‘si ulusal
bas›nda olmak üzere 720 kez
Derne¤imiz ile ilgili haberlere yer
verildi. Bunlar›n alg›lanma de¤eri 800
bin TL‘nin üzerindedir.
fiubat ay›nda 128. say›s›n› sizlerle
paylaflaca¤›m›z Bak›fl Dergimizi, hem
siz de¤erli üyelerimiz hem de tüm ifl
insanlar›n›n masalar›nda devaml›
bulunduracaklar› bir içerikte tutarak
yay›nlamaya devam etmekteyiz.
Halen web sitemizi inovatif olarak
yeniden yap›land›rmakta, daha eriflilir
ve takip edilebilir hale getirmeye
çal›flmaktay›z.
BUS‹AD Yönetim Kurulu olarak, bir
y›l içinde 89 faaliyet gerçeklefltirdik,
bunlar›n d›fl›nda, pek çok, resmi-yar›
resmi kurumun, çok say›da sivil
toplum kuruluflunun ve
üniversitemizin düzenledi¤i toplant›
ve etkinliklerinde Derne¤imizi
temsilen haz›r bulunduk. Böylece,
hem sizlere karfl› olan görevlerimizi
hem de toplumsal sorumluluklar›m›z›
yerine getirdi¤imize inan›yoruz.
Bu çal›flmalar›m›zda BUS‹AD ilkeleri
ve siz de¤erli üyelerimizin ilgi ve
önerileri bizlere destek oldu. Birlikte,
yap›c› ve iyi iliflkiler içinde olmaya
gayret gösterdi¤imiz bu sürede
gerçeklefltirdiklerimizi takdirlerinize
sunmufl bulunuyoruz.
25 Bak›fl 128
BUS‹AD’dan
‹fl dünyas›n›n yap›c› elefltirileri
hiçbir kesimi rahats›z etmemeli
BUS‹AD’›n yeni Baflkan› Günal
Baylan, “STK’lar›n ve her türlü
ekonomik ortamda risk alan,
yat›r›m-üretim yapan sanayici
ve ifladamlar›n›n düflüncelerini,
yap›c› elefltirilerini demokratik
biçimde aç›klamas›ndan hiç
kimse ve hiçbir kesim rahats›zl›k
duymamal›” dedi.
ursa ve Türkiye ekonomisine
büyük katma de¤er sa¤layan
üyeleri ile sivil ekonomik
toplumda güç birli¤inin ifadesi olan
Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i’nin (BUS‹AD) yeni Yönetim
Kurulu Baflkan› Günal Baylan, son
dönemde yaflanan geliflmeleri
de¤erlendirdi.
B
Tüm kesimler itidalli bir tav›r sergilemeli
Ça¤dafl demokrasilerin ayr›lmaz bir
parças› olan sivil toplum örgütlerinin
ve her türlü ekonomik ortamda risk
alan, yat›r›m-üretim yapan, istihdam
yaratan, ihracat gerçeklefltiren
sanayici-ifladamlar›n›n düflüncelerini
ve yap›c› elefltirilerini yine demokratik
biçimde aç›klamas›ndan hiç kimsenin
ve hiçbir kesimin rahats›zl›k
duymamas› gerekti¤ini belirten
BUS‹AD Baflkan› Günal Baylan,
“Siyasi istikrar ile birlikte sa¤lanan
makro iyileflmenin devam› ve
kazan›mlar›n yok olmamas› için, tüm
kesimlere itidalli bir tav›r
sergilemelerini tavsiye ediyoruz” dedi.
Kuvvetler ayr›l›¤› ve hukukun üstünlü¤ü
korunmal›
“Türkiye’nin güçlü ekonomi ile birlikte
güçlü bir hukuk devletine de sahip
olmas› gerekiyor” diyen Günal
Baylan, dünyan›n en geliflmifl ve en
demokratik ülkelerinde oldu¤u gibi
kuvvetler ayr›l›¤› ile hukukun
üstünlü¤ünün korundu¤u, bu konuda
hiç kimsenin tereddüt yaflamad›¤› bir
Türkiye arzu ettiklerini vurgulad›.
26 Bak›fl 128
‹fl dünyas› siyasetteki üsluptan çok
rahats›z
Son günlerde yaflananlar›n, hukuk
ve adalet sistemini güven bunal›m›na
soktu¤unu, bu durumda sosyal ve
di¤er medya ortamlar›nda yo¤un bir
bilgi kirlili¤inin yafland›¤›n›, demeç
ve aç›klamalarla tansiyonun giderek
yükseldi¤ini, kullan›lan dil ve üslubun
da oldukça sertleflti¤ini ifade eden
Baylan, “Türk siyasetindeki üslup
sorunundan, her kesim gibi ifl
dünyas›n›n da büyük bir rahats›zl›k
duydu¤unu bu vesileyle belirtmek
isteriz” diye konufltu.
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Baylan, “Beklentimiz; daha iyi bir
Türkiye’de birlikte yaflamak isteyen
herkesin, hukukun ve millet
egemenli¤inin üstün oldu¤u, daha
demokratik, daha özgür ve daha
güçlü bir Türkiye etraf›nda
kenetlenmesidir” dedi.
Floteks, Nilüfer Belediyesi ve fiaypa’n›n yenilikçilik
faaliyetleri ödüllendirildi
Yenileflime yat›r›m yapanlar Bursa ve
ülkeye en büyük katma de¤eri sa¤lar
BUS‹AD ve Uluda¤ Üniversitesi
iflbirli¤iyle dördüncüsü
gerçeklefltirilen “Bursa
Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k
Sempozyumu”, “1. Bursa
Yenileflim Ödülü” ile farkl› bir
aç›l›m yapt›. Floteks, Nilüfer
Belediyesi ve fiaypa’n›n
yenilikçi faaliyetleri görkemli
bir törenle ödüllendirildi.
28 Bak›fl 128
ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yenilikçilik
ve Yarat›c›l›k Uzmanl›k Grubu
ile Uluda¤ Üniversitesi iflbirli¤inde
düzenlenen “4. Bursa Yenilikçilik
ve Yarat›c›l›k Sempozyumu” ile “1.
Bursa Yenileflim Ödülü” töreni
yo¤un bir kat›l›mla gerçeklefltirildi.
B
Geleneksel hale gelen
Sempozyumun ana temas› bu y›l
“Yenileflim ve Giriflimcilik” olarak
belirlenirken, “1. Bursa Yenileflim
Ödülü” töreni de Bursa’da bir ilki
yaflatt›.
‹kisi kamu, dördü özel sektörden
olmak üzere toplam alt› baflvurunun
yap›ld›¤› “Bursa Yenileflim Ödülü”
sürecinin sonunda; Floteks;
yenileflim yönetimini baflar›yla
sa¤lad›¤› ve Ar-Ge çal›flmalar›na
özel önem vererek ilerleme
kaydetti¤i için “Liderlik”, Nilüfer
Belediyesi; insan kaynaklar›
kapasitesini yenilikçi faaliyetlerin
Yenileflim
Ödülleri
teflvik edilmesine yönelik stratejilerle
oluflturdu¤u ve kurumun karar
süreçlerine tüm çal›flanlar›n› dahil
eden yöntemler gelifltirdi¤i için
“Çal›flanlar›n Yönetimi” ve fiaypa;
özel-kamu kurulufllar›yla iflbirli¤i
kanallar›n› gelifltirerek yenileflim
çal›flmalar›n› gerçeklefltirdi¤i ve
do¤al kaynak kullan›m›n›n
azalt›lmas› noktas›nda yenilikçi
fikirleri destekledi¤i için “‹flbirlikleri
ve Kaynaklar›n Yönetimi”
kategorilerinde ödül almaya hak
kazand›.
Crowne Plaza’da düzenlenen
törende, Nilüfer Belediyesi’nin
ödülünü Baflkan Mustafa Bozbey,
Floteks’in ödülünü Genel Müdür
Mehmet Beysel, fiaypa’n›n ödülünü
ise Yönetim Kurulu Üyesi Yeflim
fiayl›, BUS‹AD Baflkan› Oya Yöney
ile Uluda¤ Üniversitesi Rektör
Yard›mc›s› Prof. Dr. Müfik Parlak’›n
elinden ald›lar.
Yenileflim; bitmeyen bir süreç
Öte yandan, Sempozyumun
aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada,
geçen y›llardan farkl› olarak “Bursa
Yenileflim Ödülü”nün ilkini vermenin
gururunu yaflad›klar›n› söyleyen
BUS‹AD Baflkan› Oya Yöney, bir
süreç olarak ele ald›klar› yenileflim
alan›na yat›r›m yaparak katma
de¤er yaratan kurulufllar› kamuoyu
nezdinde tan›tan bu ödül sürecinin
Bursa ve ülke ekonomisine fayda
sa¤layaca¤›na inand›klar›n›
vurgulad›.
Baflar›n›n kritik anahtar›
Kurumsal giriflimcili¤i; “dünyay› iyi
takip etmek, geliflmeleri iyi okumak,
orta ve uzun vadeli potansiyelleri
görüp-de¤erlendirmek” olarak
nitelendiren Yöney, “Günümüz
koflullar›nda de¤er katan, karl› bir
flirket olmak her zamankinden
önemlidir.
Yenileflim; yani ‹novasyon, art›k
sadece ülkelerin ve flirketlerin de¤il
özel ve ifl yaflant›m›zdaki baflar›n›n
da kritik anahtar›d›r. Yenileflim
29 Bak›fl 128
asl›nda ‘neden’ sorusunu daha çok
sormakla bafllar. Yenileflim; hayat
standard›m›z› yükselten, yapt›¤›m›z
ifle de¤er katan olgular›n tamam›d›r”
dedi.
Ar-Ge’nin; para ve de¤erin bilgiye,
yenileflimin ise; bilginin, para ve
de¤ere dönüfltü¤ü süreçleri ifade
etti¤ini kaydeden Yöney, bu
süreçlerin, tüm flirketlerin varl›¤›n›
sürdürmesi için en önemli
parametrelerden birisi oldu¤unu
vurgulad›.
Bilgi tozlu raflarda kalmas›n
Uluda¤ Üniversitesi Rektör
Yard›mc›s› Prof. Dr. Müfit Parlak ise,
baflta BUS‹AD olmak üzere sivil
toplum örgütlerinin Bursa’ya çok
önemli katk›lar› oldu¤unu söyledi.
Günümüz ekonomi dünyas›nda,
üniversite-sanayi iflbirli¤inin en üst
düzeyde gerçekleflmesi
gerekti¤inin alt›n› çizen Parlak,
bilginin ürüne dönüflmesinin
gereklili¤ine vurgu yapt›. Parlak,
“Bilginin tozlu raflarda kalmamas›
ve katma de¤er yaratabilmesi için
üniversiteler de üzerine düflen
sorumlulu¤u yerine getirmek
zorunda… Biz bunu yap›yoruz” diye
konufltu.
30 Bak›fl 128
Müfit Parlak, BUS‹AD ile çok önemli
iflbirliklerine imza att›klar›n›, y›l›n
tamam›na yay›lan staj program›n›n,
bunun en güzel örneklerinden birisi
oldu¤unu da sözlerine ekledi.
Kurumsal Giriflimcilik
‘Start up’lar ve Yenileflim
Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan,
“Kurumsal Giriflimcilik ‘Start up’lar
ve Yenileflim” konulu oturuma
geçildi. Moderatörlü¤ünü Koç
Üniversitesi Kuluçka Merkezi
Direktörü Doç. Dr. Mustafa Ergen’in
yapt›¤› oturuma konuflmac› olarak
Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Ender Suvac›, Sabanc›
Üniversitesi’nden Dr. Volkan Özgüz
ile Arçelik Ar-Ge Direktörü Dr. Faruk
Bayraktar kat›ld›.
Ö¤rencilerimize ‘ifl kurun’ diyoruz
Günümüz ekonomisinde Türkiye’nin
rakiplerine oranla en önemli
avantaj›n›n genç nüfusu oldu¤unu
söyleyen Mustafa Ergen, giriflimci
yetifltirmenin; toplumdaki tüm
kurum-kurulufl ve sivil toplum
örgütlerinin ortak görevi oldu¤unu
vurgulad›.
“Art›k ö¤rencilerimize ‘ifle gir’
demiyoruz, ‘ifl kur’ diyoruz ve
olaylara global bakmalar›n›
öneriyoruz” diyen Ergen, küresel
giriflimciler yetifltirmek istediklerinin
alt›n› çizdi. Ergen, “Fikirlerin
yeflermesi ve birbirimizle daha çok
paylaflmam›z gereken bir
dönemdeyiz. Ne kadar çok
paylafl›rsak o kadar büyürüz” dedi.
Yenileflim
Ödülleri
‘Teknoloji de¤erlendirmesi’
çok önemli hale geldi
Ender Suvac› ise, sa¤l›kl› bir
teknoloji transferi için herkesin
bildi¤i ifli yapmas› gerekti¤ini
söyledi. Suvac›, “Araflt›rmalar
yap›l›rken ilk önce ‘teknoloji
de¤erlendirmesi’ dedi¤imiz olay›n
gerçekleflmesi laz›m. Yoksa bütün
ifllemleri bitirdikten sonra, örne¤in
o çal›flman›n patent durumunu
araflt›rman›n bir anlam› yok. Patent
sorgulamas› en bafltan yap›lmal› ve
kaynaklar›m›z do¤ru kullan›lmal›.
Dolay›s›yla böyle çal›fl›rsak ortaya
daha verimli sonuçlar ç›kar” diye
konufltu.
‹yi bir giriflimci, en iyi hayal edendir
Nanoteknolojinin; giriflimcilik için
büyük f›rsatlarla dolu bir alan
oldu¤unu kaydeden Volkan Özgüz
de, “bu durumdan giriflimci olarak
nas›l faydalanabiliriz” sorusunun
cevab›n›n önemli oldu¤unu ifade
etti. “‹yi bir giriflimci, en iyi hayal
edendir” diyen Özgüz, Ar-Ge’yi;
‘baflar›s›zl›klar içinde baflar›l› olan›
bulmak’ olarak özetlerken, Ür-Ge’de
baflar›s›zl›¤a tahammül olmad›¤›n›
vurgulad›. Özgüz, “Uzun vadede
baflar› için rekabet öncesi iflbirli¤i
ve idame kaynaklar› önemli.
Nanoteknolojilerde; sosyal ve ticari
alanda etkili, güvenli teknoloji
gelifltirme ve yenileflim f›rsatlar› var”
dedi.
Ar-Ge itici bir güç
‹novasyonun son dönemde oldukça
önemli bir konu haline geldi¤ini
söyleyen Faruk Bayraktar ise,
Arçelik’in gelecekte de global bir
firma olmay› hedefledi¤ini,
dolay›s›yla Ar-Ge’nin kendileri için
her zaman itici bir güç oldu¤unu
kaydetti. Bayraktar, “Bizim için
ürünlerimizin patentle korunmas›
da çok önemli. Ald›¤›m›z patent
say›s› 1000’i geçti, sadece bu y›l
200’e yak›n patent baflvurumuz var”
diye konufltu.
31 Bak›fl 128
BUS‹AD YDK, 2013 y›l›n›n son toplant›s›nda Türkiye ve
Bursa ekonomisine mercek tuttu
BUS‹AD ekonominin gündemde bu
kadar geri plana itilmesinden rahats›z
BUS‹AD YDK, 2013 y›l›n›n son
toplant›s›nda; siyasi geliflmeler
ve yarat›lan suni gündemler
nedeniyle Türkiye’de
ekonominin ikinci plana
itildi¤ini aç›klad›.
YDK Baflkan› Arif Özer, “Çözüm
bekleyen pek çok sorunumuz
varken, ülkemizde ekonomi ne
yaz›k ki konuflulmaz oldu” dedi.
ursa’n›n en etkin sivil toplum
örgütü olan Bursa Sanayicileri
ve ‹fladamlar› Derne¤i’nin
(BUS‹AD) Yüksek Dan›flma Kurulu
(YDK), 2012-2013 döneminin son
toplant›s›n› Aral›k ay› bafl›nda
gerçeklefltirdi.
B
Toplant› kapsam›nda; yeni Anayasa
çal›flmalar›ndan, toplumsal uzlafl› ve
bar›fla, para ve döviz kuru
politikalar›ndan, K›dem Tazminat›
Fonu’na, makro ekonomik verilerden,
Türkiye ekonomisinin genel
görünümüne, otomotiv, tekstil, inflaat,
32 Bak›fl 128
g›da, makine, turizm, sa¤l›k ve hizmet
sektörlerinin mevcut durumu ile
önümüzdeki dönem beklentilerine
iliflkin haz›rlanan kapsaml› rapor
hakk›nda Kurul üyeleri de¤erlendirme
ve tespitlerde bulundu.
Hükümete övgü ve elefltiri
‹fl dünyas› olarak, Yeni Anayasa’n›n
“bir baflka bahara” kalmas›ndan
duyduklar› flaflk›nl›k ve üzüntüyü dile
getiren BUS‹AD YDK Baflkan› Arif
Özer, hükümetin terörü bitirme ve
demokratikleflme çabalar›n› ise
takdirle karfl›lad›klar›n› vurgulad›.
BUS‹AD’›n geçti¤imiz haftalarda
kamuoyuna aç›klad›¤› “döviz kuru”
raporundan da bahseden ve de¤erli
TL’nin ekonomiye gün geçtikçe zarar
verdi¤ini anlatan Özer, K›dem
Tazminat› Fonu’nun iflçi ve iflveren
kesimlerinin konsensüsüyle bir an
önce yasalaflmas›n› istediklerini
kaydetti.
Gündem; ekonomi olmal›
Toplant›da yapt›¤› de¤erlendirmede;
Türkiye’de en önemli gündem
maddesi olmas› gereken ekonominin;
iç ve d›fl siyasi geliflmeler ile suni
gündemlerin gölgesinde kald›¤›n›
söyleyen, Arif Özer, “Ekonomi
maalesef yine ülke gündeminden
düfltü.
D›flar›da; komflu ülkelerde yaflanan
siyasi belirsizlik ve savafl hali, içeride
ise suni gündemler ve yaklaflan
seçimler, ekonomiyi çok gerilerde
b›rak›. Ekonomi bizce en önemli
gündem maddesi olmal›. Çünkü bir
ülkenin ekonomisi ne kadar güçlü ise
d›flar›da da etkinli¤i o derece artar”
dedi.
Sadece hedef koymakla olmaz
Ekonomide elde edilen baflar› ve
kazan›mlar›n tamamen ifl dünyas›n›n
kendi dinamiklerinden
kaynakland›¤›n› vurgulayan Arif Özer,
kalk›nan ülkelerde uygulanan hiçbir
stratejinin Türkiye’de hayata
geçirilmedi¤ini de savundu.
Özer, “Sadece hedef koymakla
olmaz. Önemli olan; o hedefi
gerçeklefltirebilmek için gerekli
altyap›y› sa¤lam bir flekilde
haz›rlamakt›r” diye konufltu.
BUS‹AD
YDK Bildirisi
BUS‹AD YDK
B‹LD‹R‹S‹’NDEN ÖNE
ÇIKAN KONULAR
ANAYASA
BUS‹AD öteden beri Türkiye’nin yeni,
sivil ve demokratik bir Anayasa
yapmas› gerekti¤ini defalarca
tekrarlam›flt›r. Bütün partiler 2011
seçimleri öncesinde yeni Anayasa
taahhüdü vermesine ra¤men, ne
yaz›k ki bunun, “önümüzdeki seçim
dönemine kadar yap›lamayaca¤›”
görüflü, bizlerde flaflk›nl›k ve üzüntü
yaratt›.
TOPLUMSAL BARIfi VE UZLAfiMA
Y›llardan beri on binlerce insan›m›z›n
ölümüne ve yaralanmas›na neden
olan, gerek ekonomik, gerek sosyal
ve gerekse psikolojik travmalar›n
sebebi, terör ve Kürt sorununu bitirme
ve demokratikleflme çabalar›n›
takdirle karfl›l›yoruz.
Aylardan beri insanlar›m›z›n ölmemesi
bizleri mutlu etmektedir. Bu durumun
Do¤u ve Güneydo¤u’nun ekonomik
iklimine de olumlu yans›yaca¤› ve
bölgedeki istihdam›n artaca¤› aç›kt›r.
Son Teflvik Yasas› da kalk›nmada
katalizör görevi olacakt›r.
PARA VE KUR POL‹T‹KASI
BUS‹AD Yönetim Kurulumuz, 2023
y›l› hedeflerine odaklanan Türkiye
ekonomisinde özellikle ifl dünyas›n›n
en önemli gündem maddelerinden
birisi olan “Döviz Kuru Politikas›”na
yönelik kapsaml› bir rapor haz›rlatt›
ve Kas›m ay› bafl›nda bu raporu
kamuoyuyla paylaflt›, ilgili makamlara
da ulaflt›rd›.
Türk firmalar›n›n uluslararas› ticarette
daha sa¤l›kl› rekabet edebilmesi
aç›s›ndan politika yap›c›lar›n
“piyasada oluflan döviz kuru fiyat›n›
yak›ndan takip etmeleri” ve “TL’nin
de¤erlenmesine izin vermemeleri”
gere¤ine inan›yoruz.
sadece yüzde 8’i k›dem tazminatlar›n›
alabildi. Di¤er taraftan, iflverenler
k›dem tazminat›n›n maliyetler
üzerindeki bask›s›n› ve toplu tazminat
ödemelerinin getirdi¤i yükü
karfl›lamakta zorluk çekiyor.
Bahsetti¤imiz bu hususlar da dikkate
al›narak; taraflar aras›nda
oluflturulacak konsensüsle K›dem
Tazminat› Fonu’nun bir an önce
yasalaflmas›n› ve uygulamaya
konulmas›n› talep ediyoruz.
TASARRUF ORANLARI
Türkiye'de dikkat edilmesi gereken
en önemli konulardan bir tanesi de;
tasarruf oranlar›…Geliflmekte olan
ülkelerin ortalama tasarruf oranlar›n›n
geçen y›l yüzde 33 oldu¤unu, yani
milli gelirlerinin yüzde 33'ü kadar
tasarruf ettiklerini, Çin'de ise bu oran›n
yüzde 50 oldu¤unu ekonomik
verilerden biliyoruz. Türkiye'de ise
bu y›l yüzde 12.6 tasarruf oran›
bekleniyor. Bu rakama, yüzde
25’lerden geldi¤imizi unutmayal›m.
SANAY‹ ENVANTER‹
Türkiye'deki sanayi iflletmelerinin
say›s› ve kapasiteleri hakk›nda y›llard›r
tart›flma konusu olan gerçek verilerin
al›nabilmesi için Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanl›¤› bünyesinde
bafllat›lan çal›flmalardan elimize hala
somut bir veri geçmedi. Dolay›s›yla,
ölçemedi¤imiz bir durumu ne
yönetebilir ne de iyilefltirebiliriz.
BÜYÜME / SANAY‹ ÜRET‹M‹
Eylül ay›nda yüzde 6,4 art›fl gösteren
sanayi üretimi, Kas›m 2011’den beri
en ciddi yükselifli gösterdi. Büyüme
tahminleri 2013 y›l› için yüzde 3.6,
2014 y›l› için yüzde 4.0 olarak revize
edildi.
‹ST‹HDAM
Türkiye genelinde iflsiz say›s› 2013
A¤ustos’ta, geçen y›l›n ayn› dönemine
göre 361 bin kifli artarak 2 milyon
806 bin kifliye yükseldi. ‹flsizlik oran›
ise 1 puanl›k art›fl ile yüzde 9,8
seviyesinde gerçekleflti.
ENFLASYON
Enflasyon, Kas›m ay›nda yüzde 0.01
art›fl gösterdi. Y›ll›k enflasyon yüzde
7.32'ye geriledi. ÜFE'de ayl›k bazda
yüzde 0.62 art›fl yaflan›rken, y›ll›k ÜFE
yüzde 5.67 oldu. Hat›rlanaca¤› üzere,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›,
Ekim ay›nda ikinci defa y›l sonu
enflasyon hedefini revize etmek
zorunda kalm›fl ve yeni hedef yüzde
6.8 olarak aç›klanm›flt›.
HRACAT - ‹THALAT VE CAR‹ AÇIK
Türkiye'nin Kas›m ay›nda ihracat›,
geçen y›l›n ayn› ay›na göre yüzde
8,8 art›flla 13 milyar 797 milyon dolar
oldu. Bu rakam ayn› zamanda
KIDEM TAZM‹NATI FONU
Bugünkü yap›s›yla K›dem Tazminat›,
gerek iflçi gerekse iflveren taraf›n›n
büyük bir k›sm›n›n beklentilerini
karfl›lam›yor. Özellikle zor duruma
düflen ve iflas eden flirketlerin iflçileri
k›dem tazminatlar›n› alam›yor ve
ma¤dur oluyor. Örne¤in, 2008
krizinde batan flirketlerin iflçilerinin
33 Bak›fl 128
Cumhuriyet tarihinin en yüksek ayl›k
ihracat tutar›n› ifade ediyor. Ancak,
T‹M verilerine göre, y›l›n 11 ay›nda
toplam ihracat binde 3 azalarak 138
milyar 337 milyon dolar, son 12 ayl›k
genel ihracat ise binde 2
azalarak,150 milyar 942 milyon dolar
oldu.
Türkiye’nin Ekim ay› d›fl ticaret a盤›,
geçen y›la göre yüzde 31,8 artarak
5 milyar 596 milyon dolardan 7 milyar
375 milyon dolara yükseldi. ‹hracat›n
ithalat› karfl›lama oran› ise Ekim
2012’de yüzde 70,2 iken, Ekim
2013’te yüzde 62,1’e geriledi. D›fl
ticaret a盤›, ilk 10 ayda yüzde 18.5
artarak 82.57 milyar dolar olurken,
12 ayl›k y›ll›kland›r›lm›fl aç›k, Eylül
ay›ndaki 95.2 milyar dolardan 97
milyar dolara yükseldi.
SEKTÖRLER
OTOMOT‹V
U‹B verilerine göre, sektör 2013 y›l›n›n
11 ayl›k döneminde ihracat›n›, geçen
y›l›n ayn› dönemine oranla yaklafl›k
yüzde 14’lük art›flla 17 milyar 514
milyon dolara yükseltti. ‹hracattaki
olumlu geliflmelerin yan› s›ra, “güçlü
iç pazar” beklentisiyle yat›r›mlar›n›
yönlendiren küresel otomotiv
sanayinin u¤rak noktas› olmak
istiyorsak, Türkiye’de araç üzerindeki
vergi oranlar›n›n AB ortalamas›na
çekilmesini y›llard›r oldu¤u gibi yine
tekrarlamak istiyoruz.
2023 y›l›nda 4 milyon araç üretmeyi
hedefleyen Türk otomotiv sanayinin
ihracat hedefi de 75 milyar dolar.
Bursa; ana sanayinin bölgesel gücü
haline gelmeyi amaçlayan Türk
otomotiv sektöründe, toplam üretim
ve ihracat›n yar›s›n› karfl›layarak bu
alandaki gücünü göstermeye devam
ediyor.
TEKST‹L
Tekstil sektörü 2013 y›l›n› 2012’ye
34 Bak›fl 128
nazaran daha verimsiz geçirdi. Bu
durum; iç piyasa talebinin yüzde
15’ler civar›nda gerilemesinden
kaynakland›. ‹ç piyasa, 2011 y›l›nda
ç›kan “ithalat› engelleyici
tedbirlerden” dolay› 2012 y›l›n› daha
olumlu geçirmiflti. Konulan bu
engellemelerin etkisi son dönemde
azalm›fl gibi görünüyor.
Bunun yan› s›ra; de¤erli TL’ye ra¤men
ihracat, “tekstilin kurtar›c›s›” oldu ve
2013’te yaklafl›k yüzde 12’lik bir art›fl
sa¤land›. Böylece iç piyasan›n tekstil
sektörü üzerindeki olumsuz etkisi bir
nebze azald›. Tekstil sektörünün 2014
y›l›n›, 2013’e oranla daha verimli
geçirece¤i öngörülüyor.Bu olumlu
beklentiye sebep olacak faktörleri
flöyle s›ralayabiliriz:
- 2014 “seçim y›l›” olaca¤›ndan, iç
piyasada geniflleme bekleniyor. Bu
durum, 2012 y›l›n›n da üzerinde bir
pazar büyüklü¤ü oluflturabilir.
- ‹hracatta ana pazar›m›z olan
Avrupa’da, hem ekonominin daha
olumluya gitmesi, hem de h›zl›
üretimden dolay› Türkiye’nin,
Uzakdo¤u’ya nazaran daha çok
tercih edilmesi…
- ‹hracatta oluflabilecek en olumlu
faktör ise; artan cari a盤›n TL
üzerinde yaratt›¤› kald›r›lamaz
bask›… Bu durum, de¤erli seyreden
TL’yi daha gerçekçi rakamlara
getirecek ve üreticimiz bu avantaj›
yurtd›fl› sat›fllar›n› art›rarak
gösterecek.
- ‹ran’da oluflan olumlu durum da
tekstil ihracat›m›za ciddi katk›da
bulunacak.
GIDA
Bursa’da g›da endüstrisine iliflkin
olarak hemen her dalda faaliyet
gösteren firmalar mevcut… Özellikle
meyve suyu, süt ve süt ürünleri,
konserve, salça üretiminde Bursa’da
mevcut kapasiteler, Türkiye genelinde
önemli paya sahip… Bursa’dan yafl
sebze-meyve ihracat› oldu¤u gibi
dondurulmufl g›da ürünü ihracat› da
yap›l›yor.
Sektör ihracat› dönem dönem
de¤iflkenlik gösteriyor. U‹B verilerine
göre, meyve sebze mamulleri sektörü
ihracat› 2013 y›l›n›n 11 ayl›k
döneminde, geçen y›l›n ayn›
dönemine oranla yüzde 6.5 azalarak
163 bin dolara geriledi, yafl meyvesebze ihracat› ise yine an›lan
dönemde yüzde 13.63 art›flla 100 bin
dolara yükseldi.
‹NfiAAT
2013, inflaat sektörü aç›s›ndan olumlu
bir y›l olarak geçti. 17 A¤ustos 2013’te
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an
taraf›ndan Bursa’da start› verilen
“Kentsel Dönüflüm” hamlesi inflaat
sektörüne 2014 y›l›nda ivme
kazand›racak önemli etkenlerin
bafl›nda geliyor. ‹lk etapta 40 bin
konutun hemen dönüfltürülmesi
müzakere ediliyor.
Bursa bölgesi ve inflaat sektörü için;
Bilecik-Yeniflehir, Bursa-Band›rma
H›zl› Tren projeleri ile GebzeOrhangazi-‹zmir otoyol ve köprü
inflaatlar› önem tafl›yor. Beklenenden
yavafl ilerleyen her iki projenin, 20152016 y›llar›nda tamamlanmas›yla
birlikte önemli kazan›mlar
sa¤lanacak.
Yine, Derne¤imizin öncülük etti¤i,
BEBKA destekli Lojistik Köyü ile 100
milyon dolar›n üzerinde bir yat›r›mla
Yeniflehir’de kurulacak Otomotiv Test
Merkezi de inflaat sektörünü olumlu
etkileyecek di¤er çok önemli
projeler…
BUS‹AD
YDK Bildirisi
Sektörde 2014 y›l› için yüzde 4
büyüme öngörülüyor. Yerel seçimler,
kentsel dönüyüm ve kamu yat›r›mlar›;
inflaat sektörünün gelecek y›lla ilgili
olumlu beklentilerinde ciddi bir paya
sahip.
MAK‹NE
Sektörün 2023 y›l› ihracat hedefi 100
milyar dolar… Bu hedefin yüzde
25’inin Bursa’dan gerçeklefltirilmesi
amaçlan›yor. Makine sanayi özellikle
son 10 y›lda önemli bir geliflme
gösterdi. Bu geliflme hemen hemen
tüm alt sektörlerde makine
yap›lmas›n› sa¤lad›, ancak yüksek
teknolojili makine üretimi Türkiye’de
halen çok s›n›rl› düzeyde…
Makine sektöründe araflt›rma ve
gelifltirme ile inovasyona yönelik
faaliyetlerin artmaya bafllamas›,
Bursa’da bu alandaki öncü firmalar›n
kendi bünyelerinde Ar-Ge
merkezlerini oluflturmas›, sektörün
gelece¤i ad›na olumlu iflaretler olarak
de¤erlendirilebilir.
Özellikle tak›m tezgahlar› üretiminde
dünyada söz sahibi duruma gelen
Bursal› sektör temsilcilerinin son
dönemde savunma sanayine yönelik
giriflimleri de büyük takdir topluyor.
Genel itibarla sektör; yabanc› makine
ithalat›ndaki teflviklerin azalt›lmas›n›,
kamu ihale politikas›nda, yerli makine
al›m›n› gözeten bir anlay›fl›n hakim
k›l›nmas›n› bekliyor.
TUR‹ZM
Türkiye’nin en önemli k›fl, termal,
sa¤l›k, tarih ve kültür turizmi
kentlerinden Bursa’da; 68 tesiste 5
bin 24 oda, 10 bin 333 yatak, 17
yat›r›m belgeli tesiste ise; bin 730
oda, 3 bin 421 de yatak var. Eylül
2013 verilerine göre; Bursa’daki
otellerde doluluk aran› yüzde 40.05,
gelen yerli turist say›s› 341 bin 888,
yabanc› turist say›s› da 155 bin 956
oldu. Geçti¤imiz y›l›n ayn› dönemiyle
k›yasland›¤›nda, yerli ve yabanc› turist
say›m›zda az da olsa art›fl, ancak
doluluk oranlar›nda ise yüzde 2’lik
azalma oldu¤u görülüyor. Bu
azalman›n sebebi; yeni otellerin
hizmete girmesi, fakat arza paralel
talebin art›fl göstermemesi… Di¤er
taraftan yeni otel yat›r›mlar› da devam
etmektedir. Bursa’da otel doluluk
oranlar›n› art›rabilmek için; tan›t›m
çal›flmalar›nda kentin tüm
dinamiklerinin ortak hareket etmesi
gerekiyor.
Bursa’n›n tek elden tan›t›lmas›
amac›yla kurulan Bursa Tan›t›m A.fi.
de en k›sa sürede etkin olarak hizmet
vermeye bafllamal›… Ayr›ca Atatürk
Kültür ve Kongre Merkezi’nde ulusal
ve uluslararas› kongrelerin yap›lmas›,
TÜYAP fuar organizasyonlar›n›n
Bursa d›fl›ndan kat›l›mc› ve ziyaretçi
çekebilecek kalitede yap›lmas›
amaçlanmal›, özellikle uluslararas›
sat›fl ve pazarlamaya h›z verilmelidir.
Bursa sa¤l›k turizmi aç›s›ndan da
potansiyel illerin bafl›nda geliyor.
Termal anlamda hem Çekirge, hem
de Kükürtlü s›cak sular›, tedavi amaçl›
kullan›mlarla Afyon gibi önemli bir
konuma gelebilmeli…
H‹ZMET
TÜ‹K verilerine göre; 2012 y›l›nda
Bursa’da özel tüketim harcamalar›
27.5 milyon dolar, perakende
harcamalar 11.6 milyon dolar, g›da
perakende harcamalar› 7.13 milyon
dolar ve g›da d›fl› perakende
harcamalar› ise 4.5 milyon dolar
olarak gerçekleflti.
Bursa’da ticari hayat›n daha da
geliflip, zenginleflmesi için dünya
trendleri yak›ndan takip edilmeli. Bu
ba¤lamda, geliflen teknolojiyle birlikte
ticarette de de¤iflim ve dönüflüm
flart…Dolay›s›yla yeni ekonomi
düzeninde e-ticaretin, Bursal›
firmalar›m›z taraf›ndan yayg›n
biçimde kullan›lmas› gerekiyor. Bu
flekilde hem firmalar›m›z›n cirolar›
yükselecek, hem de ulusal ve
uluslararas› rakiplerinden geride
kalmam›fl olacaklard›r.
BUS‹AD olarak, Bursa’da hizmet
sektörünün kent içinde geliflmesi için
önerimiz; “Atatürk Stad› ile yak›n
çevresini de içine alacak alanda bir
üniversite kurulmas›”d›r. Böylelikle,
ticari hayat›n kent merkezinde ciddi
manada canlanaca¤›n› düflünüyoruz.
SA⁄LIK
Türkiye’de sa¤l›k sektörü, güncel
verilere göre; bin 483 hastane, bin 2
t›p merkezi, 481 poliklinik, 200 bin
72 yatak, 130 bin hekim, 21 bin 500
difl hekimi, 26 bin 571 eczac›, 135
bin hemflire, 33 bin 500 ebe, 332 bin
663 di¤er sa¤l›k (hizmet al›mlar› da
dahil) personeli, toplamda ise 700
bin çal›flan›, 622 milyon poliklinik
say›s›, 4,5 milyon ameliyat, 12 milyon
y›ll›k yatan say›s›, yüzde 78,2 doluluk
oran›, 43 milyon radyolojik tetkik, 2
milyar kutu ilaç tüketimi, yaklafl›k 60
milyar TL y›ll›k harcama (kifli bafl› y›ll›k
981 dolar) ve yüzde 75’lik
memnuniyet oran›yla hizmet veriyor.
Sa¤l›kta Dönüflüm Program›, yönetim
de¤ifliklikleriyle sekteye u¤ram›fl
görünse de hükümetin bu programa
›srarla sahip ç›kaca¤› ve sektörde
kalitatif ve kantitatif geliflmelerin
sürece¤ini öngörüyoruz. Özellikle
önümüzdeki y›llarda dönüflümün ‘k›sa
baca¤›’ olan yetersiz nitelikli yatak
ve yetersiz sa¤l›k personeli
konusunda ciddi ad›mlar at›laca¤›n›
umuyoruz.
35 Bak›fl 128
Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakan› Hilmi Güler’den Bursal›
ifladamlar›na önemli mesaj
Yenilenebilir enerjide ve bu alandaki
makinelerin üretiminde rol almal›s›n›z
2013 y›l›n›n son Çekirge
Toplant›s›’na kat›lan Enerji ve
Tabi Kaynaklar eski Bakan›
Hilmi Güler, Bursal›
ifladamlar›na, yenilenebilir
enerji sektörüne yönelmelerini,
özellikle enerji üreten makineler
ile tesislerin yap›m›nda rol
almalar›n› tavsiye etti.
ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i’nin (BUS‹AD) geleneksel
Çekirge Toplant›s›’n›n konu¤u
Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakan›
Hilmi Güler oldu. “Türkiye’nin Enerji
Sorunu, Mevcut Durumun
De¤erlendirilmesi ve Çözüm Önerileri”
konulu toplant›da, ekonominin en
önemli girdi kalemlerinden olan
enerjide, gelece¤e yönelik öngörüler
de masaya yat›r›ld›.
B
Almira Otel’de gerçeklefltirilen 2013’ün
son Çekirge Toplant›s›’n›n aç›l›fl›n›
yapan BUS‹AD Baflkan› Oya Yöney,
öncelikle gündemdeki s›cak
geliflmelere iliflkin bir de¤erlendirme
yapt›.
“17 Aral›k’tan bu yana yaflanan
güvensizlik ortam›n›n bir an önce
ayd›nl›¤a kavuflmas›n› diliyoruz ve istifa
mekanizmas›n›n çal›flt›r›lmas›n› yerinde
buluyoruz” diyen Yöney, siyasi gerginlik
nedeniyle piyasalarda oluflan olumsuz
tabloya ifl dünyas›n›n katlanmak
durumunda oldu¤una dikkat çekti.
Yöney, “Bu durumun sürdürülebilir
olmad›¤›n› ve en k›sa zamanda sorunun
ça¤dafl demokrasi anlay›fl›yla
çözülmesini bekliyoruz” dedi.
Enerji verimlili¤i en önemli gündem olmal›
Konuflmas›na, toplant›n›n ana temas›
olan “enerji” ile devam eden Baflkan
Yöney, BUS‹AD’›n da üzerinde önemle
36 Bak›fl 128
durdu¤u “enerji verimlili¤i”nin neden
gerekli oldu¤una dikkat çekti.
Enerji verimlili¤inin, tüm dünyan›n en
öncelikli gündem maddelerinden birisi
oldu¤unu belirten Yöney, küresel
›s›nmadan kaynaklanan iklim
de¤ifliklikleri ile enerji piyasas›ndaki
fiyat hareketleri ve enerji arz›ndaki
art›fllar›n, verimlili¤i, gündemin en üst
s›ralar›na tafl›d›¤›n› anlatt›.
Enerji verimlili¤inde sa¤lanacak
iyileflmelerin, Türkiye ekonomisinde
cari a盤›n düflürülmesinde önemli yer
tutaca¤›n› belirten Yöney, ‘ihtiyaçlardan
ödün vererek daha az enerji kullanmak’
demek olan ‘enerji tasarrufu’ yerine
‘enerji verimlili¤inin’ hedeflenmesi
gere¤ine iflaret etti.
En ucuz enerji, verimli kullan›lan enerjidir
Enerji verimlili¤inin; yaflam standard›
ve üretim kalitesinden ödün vermeden
ayn› miktarda mal ve hizmet üretimi
için daha az enerji kullanmakla ilgili
oldu¤unu anlatan Yöney, enerji
verimlili¤inin ayn› zamanda; enerjide
arz güvenli¤inin sa¤lanmas›, d›fla
ba¤›ml›l›ktan kaynaklanan risklerin
azalt›lmas› ve enerji maliyetlerinin
sürdürülebilir k›l›nmas›n› sa¤lad›¤›n› da
vurgulad›.
Oya Yöney flöyle devam etti: “Enerji
verimlili¤i; iklim de¤iflikli¤i ile mücadele
etkinli¤inin art›r›lmas› ve çevrenin
korunmas› gibi ulusal stratejik hedefleri
de tamaml›yor. K›sacas› amac›m›z; iki
lambadan birini söndürmek de¤il, daha
verimli ayd›nlatma teknolojilerini ortaya
koymak olmal›. Sanayiciler olarak
biliyoruz ki; en ucuz enerji, verimli
Çekirge
Toplant›lar›
kullan›lan enerjidir. ‹fl dünyas› ve sanayi;
üretimi do¤rudan yönlendiren, do¤al
kaynak kullan›m›n› yöneten ve bu
kullan›m sonucunda pazar› oluflturan
koflullar›n önemli bir bölümünün
denetimini elinde bulunduran aktörler
konumunda… Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
enerji kullan›m›nda sanayi;
‘sürdürülebilirlik’ kavram›n›n tam
oda¤›nda yer al›yor. Enerji verimlili¤i
hedefleri koymak ve gerçeklefltirmeye
çal›flmak, her fleyden önce bu ülkeye
karfl› ulusal bir görevdir. Bütün bu
nedenlerden dolay› enerji verimlili¤i,
hepimizin ortak gündemi olmal›.”
Enerji kaynaklar›m›z› verimsiz kullan›yoruz
BUS‹AD Baflkan› Oya Yöney’den sonra
kürsüye gelen ve Türkiye’nin enerji
haritas› üzerinde kat›l›mc›lara ufuk turu
yapt›ran Enerji ve Tabi Kaynaklar eski
Bakan› Hilmi Güler; rüzgar, günefl, su,
jeotermal ve hatta kayagaz›
kaynaklar›n›n do¤ru ve h›zl› biçimde
kullan›lmas› gerekti¤ine dikkat çekti.
Dünyada pek çok çat›flman›n
temelinde enerjinin yatt›¤›n› anlatan
Güler, enerji koridoru üzerinde yer alan
Türkiye’nin, bu alandaki kaynaklar›n›
ne yaz›k ki çok az kulland›¤›n› vurgulad›.
Türkiye’nin var olan enerjisini çok
verimsiz kulland›¤›n› da kaydeden Hilmi
Güler, yenilenebilir enerji kaynaklar›na
iflaret etti. Türkiye’nin rüzgardan 44
bin, güneflten ise 64 bin megavatl›k
enerji elde edebilece¤inin alt›n› çizen
Güler, “Rüzgar enerjisi üretiminde flu
anda 2 bin 700 megavat› geçtik. Bir o
kadar kurulma aflamas›nda olan var.
Çok rahatl›kla 20 bin megavata
ulaflabiliriz. Bu, yaklafl›k 48 milyar
dolar›m›z›n yurtiçinde kalmas› demektir.
Dolay›s›yla Bursal› ifladamlar›na,
yenilenebilir enerji alan›nda yat›r›m
yapmalar›n› tavsiye ediyorum. Bursa’n›n
mevcut kapasitesiyle enerji üretiminde
ve özellikle enerji üreten makinelerin,
tesislerin yap›m›nda rol almas›
gerekti¤ini düflünüyorum. Rüzgar
türbinlerinin, günefl panellerinin
Bursa’da yap›lmas›n› çok arzu ederim”
dedi.
‹stikbal yerin alt›nda
Bakanl›¤› döneminde Jeotermal
Yasas›’n› ç›kard›klar›n› ve MTA’n›n sahip
oldu¤u jeotermal kuyu ve sahalar›n
özel sektöre aç›ld›¤›n› söyleyen Hilmi
Güler, Bursa’n›n bu alandan da yeteri
kadar faydalanamad›¤›n› kaydetti.
“Jeotermal, aynen rüzgar ve günefl
gibi ihmal etti¤imiz enerji kaynaklar›
aras›nda yer al›yor” diyen Güler,
jeotermal enerji santrallerinin yap›m›
konusunda da Bursal› ifladamlar›n›n
öncü olabilece¤ine dikkat çekti.
Do¤ru yak›ld›¤›nda kömürün de yüzde
100 çevreci bir enerji kayna¤› olarak
de¤erlendirilebilece¤ini söyleyen Hilmi
Güler, Türkiye’nin yeralt› zenginli¤ini
de çarp›c› sözlerle ifade etti:
“Madenlerimiz de bizim çok önemli bir
zenginli¤imiz... Avrupa ortalama bin
200 metrede sondaj yaparken biz 120
metrede maden ar›yoruz. Daha
derinlere indikçe kim bilir neler
ç›kacak… Mevcutlarla yetiniyoruz,
ancak yetinmemeliyiz. ‹stikbal yerin
alt›nda…”
Türkiye’de HES’lere karfl› ç›k›lmamas›
gerekti¤ini söyleyen Güler flöyle devam
etti: “Sadece memleketim Ordu’da 42
tane hidroelektrik santral (HES) var.
Kimse de flikayetçi de¤il. Fakat Rize’de
halk›n HES’lere tepkisi söz konusu…
fiunu ifade etmem gerekir ki; bofla
akan sular HES’lerle kayda girmifl oldu,
depoland›…”
Yeni dönemin enerji kral› ‘kayagaz›’ olacak
Son dönemin en çok konuflulan enerji
kaynaklar›ndan “kayagaz›” ile ilgili de
çarp›c› aç›klamalarda bulunan Hilmi
Güler, “Geçmiflte enerjinin kral›
petroldü, günümüzde do¤algaz…
Do¤algaz bir süre daha krall›¤›n›
sürdürecek. fiimdi ise kayagaz› ç›kt›
ve enerji maliyetleri beflte bire kadar
düfltü. Maliyetlerin bu kadar düflmesi
bütün üretim sistemini allak-bullak
edece¤e benziyor. Kayagaz› ABD’de
var ve ABD gaz› ucuz ihraç etmeye
bafllay›nca Rusya ve ‹ran gibi ülkeler
çok pahal› kalacak. Esas tehlike Çin…
Çin’in kayagaz› rezervi var, ancak
teknolojisi yok. E¤er Çin, kayagaz› ile
petrol ve do¤algaz üretebilirse dünya
için büyük tehlike olur” diye konufltu.
37 Bak›fl 128
BUS‹AD döviz kurunun
son 10 y›ll›k seyrine
bilimsel çal›flmayla ›fl›k tuttu
Türkiye’de son 10 y›ld›r
uygulanan döviz kuru
politikalar›n›n d›fl ticaret ve
temel makro ekonomik
de¤iflkenler üzerindeki negatif
etkisi, BUS‹AD taraf›ndan
haz›rlat›lan raporda bilimsel
verilerle ortaya konuldu. Raporu
de¤erlendiren BUS‹AD Baflkan›
Oya Yöney, “Bafl›ndan beri
TL’nin de¤erli oldu¤unu,
ihracatta s›k›nt› çekti¤imizi,
rekabet gücümüzün zay›flad›¤›n›
söyledik” dedi.
38 Bak›fl 128
ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD), 2023 y›l›
hedeflerine odaklanan Türkiye
ekonomisinde özellikle ifl dünyas›n›n
en önemli gündem maddelerinden
birisi olan “döviz kuru politikas›na”
yönelik haz›rlatt›¤› kapsaml› raporu
kamuoyuyla paylaflt›.
B
Raporun tan›t›m toplant›s›na BUS‹AD
Baflkan› Oya Yöney’in yan› s›ra
Baflkan Yard›mc›lar› Günal Baylan,
Prof. Dr. Ali Ceylan, Yönetim Kurulu
Üyeleri Ali ‹hsan Türkmen, Erol K›l›ç,
Aytu¤ Onur, Ergun Türkay ve Tuncer
Hatuno¤lu kat›ld›.
BUS‹AD Evi’ndeki toplant›da,
“Türkiye’de Uygulanan Döviz Kuru
Politikalar›n›n D›fl Ticaret ve Temel
Makroekonomik De¤iflkenler
Üzerindeki Etkisi: 2003-2012 Dönemi”
bafll›kl› raporu haz›rlayan Bülent
Ecevit Üniversitesi Ö¤retim
Üyelerinden Prof. Dr. Turhan Korkmaz
ve Yrd. Doç. Dr. Emrah ‹smail Çevik
da bas›n mensuplar›na sunum yapt›.
“Türk Liras›’n›n de¤erli oldu¤unu hep
söyledik”
BUS‹AD Baflkan› Oya Yöney,
toplant›da yapt›¤› konuflmada, “2023
hedeflerinde öngörülen ihracat
rakamlar›na eriflebilmek ve
ihracatç›lara rekabet edebilecek
ortam› yaratmak zorunday›z” dedi.
Döviz Kuru
Raporu
“Gerçekçi veya afl›r› de¤erli döviz
kuru uygulansayd› makro ekonomide
daha iyi sonuçlar al›nabilirdi” diyen
Korkmaz, geliflmekte olan birçok
ülkenin bu yolu seçerek ihracat›n›
art›rd›¤›n›, ekonomik büyümesini
h›zland›rd›¤›n› vurgulad›. Korkmaz,
“Türk Liras› yüzde 10 daha de¤ersiz
olsayd› ithalat azalacak, ihracat
artacak, enflasyon ve faiz oranlar›nda
ise fazla bir oynama olmayacakt›”
diye konufltu.
RAPORDA ÖNE ÇIKAN BÖLÜMLER
Türkiye'de 2001 y›l›ndan itibaren
“esnek döviz kuru” rejimine geçildi¤ini
hat›rlatan Yöney, uygulanan kur
politikalar›yla sabit yat›r›m yapan
yabanc› sermayenin haricindeki k›sa
vadeli aktörlerin Türkiye'ye gelmesinin
özendirildi¤ini söyledi. Bu durumun,
ithalat› teflvik ederek ihracatç›n›n
rekabet gücünü zay›flatt›¤›n›, bu
nedenle, farkl› uygulamalar›n
makroekonomik de¤iflkenler
üzerindeki etkilerini bilimsel olarak
de¤erlendirmek ve tart›fl›larak farkl›
görüflleri de gündeme getirmek
istediklerini anlatan Yöney, Türkiye'nin
kalk›nmas›n›n; katma de¤eri yüksek
ihracat odakl› ürün ve hizmetlerle
gerçekleflece¤ine olan inanc›n›
yineledi.
“Bafl›ndan beri TL’nin de¤erli
oldu¤unu ve ihracatta s›k›nt›
çekti¤imizi, rekabet gücümüzün
zay›flad›¤›n› söyledik” diyen Yöney,
analiz sonuçlar›n›n, Türkiye’de
“gerçekçi” ya da “afl›r› de¤erli kur”
politikas› uygulanmas› durumunda,
ihracat›n mevcut durumdan daha
fazla, ithalat›n ise daha az olaca¤›n›
gösterdi¤ini vurgulad›.
Türk Liras› yüzde 10 daha de¤ersiz
olsayd›
Kriz dönemlerinde ülkelerin, ihracatta
öne ç›kmak için de¤iflik stratejiler
oluflturdu¤unu söyleyen raporun
haz›rlay›c›lar›ndan Prof. Dr. Turhan
Korkmaz da, “Bu raporda bir kur
tahmini yok. Sadece ‘Acaba Merkez
Bankas›, gerçekçi döviz kuru
politikas› uygulasayd› makro
ekonomide rakamlar daha iyi olur
muydu?’ bunu araflt›rd›k. Fakat
Türkiye’de her kesimin genel kan›s›;
TL’nin afl›r› de¤erli oldu¤u
yönünde…” dedi.
“Türkiye’de Uygulanan Döviz Kuru
Politikalar›n›n D›fl Ticaret ve Temel
Makroekonomik De¤iflkenler
Üzerindeki Etkisi: 2003-2012 Dönemi”
bafll›¤›yla haz›rlanan rapor
kapsam›nda; 2003 y›l›ndan itibaren
uygulanan döviz kuru politikalar›
incelendi ve denge reel döviz kuru
hesaplanarak 2003 ile 2012 y›llar›
aras›nda Merkez Bankas› taraf›ndan
TL’nin afl›r› de¤erlenmesine imkân
veren bir döviz kuru politikas›
uyguland›¤› sonucuna var›ld›…
Bu nedenle; “Söz konusu dönemde
(2003-2012) mevcut durumdan farkl›
bir döviz kuru politikas› uygulanm›fl
olsayd›; ekonomik büyüme, ihracat,
ithalat, enflasyon ve faiz gibi
makroekonomik de¤iflkenlerin
durumu ne olurdu?” sorusuna farkl›
senaryolar ile cevap arand›…
Mevcut duruma göre daha de¤erli
bir dolar kuru politikas› uygulanmas›
durumunda enflasyon hedeflerinden
önemli sapmalar olmayaca¤› ve daha
fazla bir ekonomik büyüme
kaydedilebilece¤i sonucuna ulafl›ld›.
Raporda özetle; “Türk firmalar›n›n
uluslararas› ticarette daha sa¤l›kl›
rekabet edebilmesi aç›s›ndan politika
yap›c›lar›n piyasada oluflan döviz
kuru fiyat›n› yak›ndan takip etmeleri
ve TL’nin de¤erlenmesine izin
vermemeleri gerekiyor” denildi.
BUS‹AD taraf›ndan haz›rlat›lan “Döviz
Kuru” raporunda öne ç›kan bölümler
flöyle:
Makro politikalarda reel sektör dikkate
al›nmal›
“Makroekonomide politika yap›c›lar›n
temel amaçlar›; finansal istikrar ve
sürdürülebilir ekonomik büyümeyi
sa¤layacak politikalar üretmek ve
uygulamakt›r. Söz konusu bu iki
kavram aras›nda oldukça yak›n bir
iliflki vard›r ve sürdürülebilir
büyümenin sa¤lanmas› finansal
istikrar› da beraberinde getirmektedir.
Uzun dönemde sürdürülebilir
ekonomik büyümenin sa¤lanmas› ise
ülke içinde yap›lan üretimin artmas›yla
gerçekleflebilecektir. Bu aç›dan
üretimi ve üretimi gerçeklefltirecek
olan reel sektörü dikkate almadan
uygulanan makroekonomik politikalar
uzun dönemde baflar›l›
olamayacakt›r.
Çin, de¤erli döviz kuru ile baflard›
Türkiye gibi tasarruflar›n ve buna
ba¤l› olarak iç talebin göreli olarak
daha düflük oldu¤u geliflen
ekonomilerde, ihracata dayal› bir
ekonomik büyüme modelinin
benimsenmesi oldukça büyük önem
arz etmektedir. ‹hracata dayal› bir
büyüme modelinin en önemli unsuru
ise, ihracatç› firmalar aç›s›ndan
rekabet avantaj› sa¤layacak döviz
kuru politikas›n›n uygulanmas› olarak
gösterilebilir. Zira 1990’l› y›llar›n
ortalar›ndan itibaren Çin
ekonomisinde sa¤lanan yüksek ve
sürdürülebilir büyümenin temel
nedeni, ihracata dayal› olmas› ve
bununla birlikte Çinli firmalara rekabet
avantaj› sa¤layan döviz kuru politikas›
uygulamalar› gösterilmektedir.
Büyüme daha yüksek, cari aç›k daha az
olurdu
Yap›lan ekonometrik analizler
sonucunda; Türkiye ekonomisinde
2003 y›l›ndan itibaren gerçekçi
(denge) de¤erine göre daha de¤erli
(yüzde 10 oran›nda) bir dolar kuru
politikas› izlenmifl olsayd›, ekonomik
büyümenin mevcut durumdan daha
fazla olaca¤› tespit edilmifltir. Di¤er
bir ifadeyle, 2003-2012 y›llar› aras›nda
gerçekleflen y›ll›k ortalama büyüme
39 Bak›fl 128
yüzde 4.36 iken, de¤erli dolar kuru
politikas›n›n izlenmifl olmas›
durumunda 2003-2012 y›llar›
aras›nda y›ll›k ortalama büyüme
yüzde 4.48 olarak hesaplanm›flt›r.
Toplam ihracat ve ithalat aç›s›ndan
da benzer bir durum söz konudur ve
daha de¤erli bir dolar kuru
politikas›n›n benimsenmifl olmas›
durumunda, mevcut duruma göre
toplam ihracat artarken toplam ithalat
azalm›fl olacakt› ve bu durum cari
ifllemler dengesine olumlu yönde etki
edecekti.
Bunun yan› s›ra, mevcut duruma göre
daha de¤erli bir dolar kuru politikas›
izlenmifl olsayd›, enflasyon
hedeflerinden ciddi sapmalar ortaya
ç›kmayacakt›. Di¤er bir ifadeyle,
2003-2012 y›llar› aras›nda
gerçekleflen y›ll›k ortalama enflasyon
oran› yüzde 8.04 iken, de¤erli dolar
kuru politikas›na göre y›ll›k ortalama
enflasyon oran› yüzde 8.44 olarak
tahmin edilmifltir.
Politika faiz oranlar› için de benzer
bir durum söz konusudur ve 20032012 y›llar› aras›nda gerçekleflen
ortalama faiz oran› yüzde 12 iken,
de¤erli dolar kuru politikas›na göre
ortalama faiz oran› yüzde 13.8 olarak
hesaplanm›flt›r.
Bu nedenlerle; Türk firmalar›n›n
uluslararas› ticarette daha sa¤l›kl›
rekabet edebilmeleri aç›s›ndan,
politika yap›c›lar›n piyasada oluflan
döviz kuru fiyat›n› yak›ndan takip
etmeleri ve TL’nin de¤erlenmesine
izin vermemeleri gerekmektedir.
Sonuçlar genel olarak
de¤erlendirildi¤inde, ekonomik
istikrar aç›s›ndan afl›r› de¤erli döviz
kuru politikas›n›n Türkiye ekonomisi
için daha uygun oldu¤u söylenebilir.
Türk Liras› 2012’de yüzde 9 daha de¤erli
Yap›lan araflt›rmalar›n sonuçlar›,
Türkiye’de 2002 y›l›ndan itibaren
TL’nin afl›r› de¤erli oldu¤unu ortaya
koyuyor. Bizim tahminlerimize göre;
TL 2002 ve 2003 y›llar›nda yaklafl›k
yüzde 6 ve yüzde 7 oran›nda de¤erli
bulunmufltur. Benzer flekilde afl›r›
de¤erlenme oran› 2004 y›l›nda yüzde
12, 2005 y›l›nda yüzde 10, 2006
y›l›nda yüzde 7, 2007 y›l›nda yüzde
10 ve 2008 y›l›nda yaklafl›k yüzde 13
olarak tahmin edilirken, de¤erlenme
40 Bak›fl 128
oranlar› küresel finansal krizin etkisine
ba¤l› olarak 2009 y›l›ndan itibaren
azalmaya bafllam›flt›r. 2012 y›l›nda
TL’nin yaklafl›k yüzde 9 oran›nda
de¤erli oldu¤u görülmektedir. Bu
sonuçlar enflasyon hedeflemesi
çerçevesinde yürütülen müdahaleli
dalgal› döviz kuru rejiminin TL’de afl›r›
de¤erlenmeye neden oldu¤unu net
bir flekilde göstermektedir.
De¤erli TL politikas› kriz ile son bulabilir
TL de¤erlenirken ithal mallar
ucuzlay›p, ihraç mallar› ve Türk
iflçisinin döviz cinsinden maliyeti
artar. Bu nedenle de d›fl ticaret
aç›klar› artar. Üretim flirketleri, bir
yandan ara mallar›n›n ithalat›n›
art›r›rken, bir yandan da yurt d›fl›nda
imalata yönelir. D›fl ticaret aç›klar›
yurda gelen s›cak parayla veya
borçla karfl›land›¤›ndan, iç piyasadaki
faizlerin düflmesini engeller. S›cak
para gelmeye devam eder. Bu k›s›r
döngü sürdürülebilir de¤ildir. Ya bir
krizle sonuçlan›r, ya da kriz yüksek
ekonomik maliyetlerle ertelenir.
Türkiye ekonomisi, 2002 y›l›ndan bu
yana yaflanan “yüksek faiz-düflük
kur” sarmal› nedeniyle çok önemli
ekonomik maliyetler ödemifltir.
10 y›lda cari ifllemler a盤› yüzde 536
artt›
TL’nin afl›r› de¤er kazanmas› özellikle
2003-2012 y›llar› aras›nda d›fl
ödemeler dengesinde (d›fl ticaret
a盤› ve cari ifllemler hesab› gibi)
gözle görülür bozulmalar meydana
gelmesine neden olmufltur. Örne¤in
2003 y›l›nda cari ifllemler a盤› 7.5
milyon dolar seviyesindeyken, 2012
y›l›nda toplam aç›k 47.7 milyon dolar
seviyesine yükselmifltir. 2003 ile 2013
y›llar› aras›nda cari ifllemler a盤›ndaki
art›fl yüzde 536 olarak
gerçekleflmifltir.
2001 sonras› dönemde TL’nin afl›r›
de¤erlenmesine ba¤l› olarak yurt
d›fl›ndan borçlanma maliyetleri
azalm›fl ve Türkiye ekonomisinde d›fl
borçlanma gereksiniminin giderek
artt›¤› görülmüfltür. 2001 y›l›nda
toplam d›fl borç stoku 117 milyar
dolar iken, 2012 y›l›nda toplam d›fl
borç stoku 340 milyar dolar
seviyesine yükselmifltir.
De¤erli TL’ye kesinlikle izin verilmemesi
gerekir
Elde edilen sonuçlar genel olarak
de¤erlendirilecek olursa, Türkiye
ekonomisi için daha uygun döviz kuru
politikas›n›n afl›r› de¤erli döviz kuru
politikas› oldu¤u görülmektedir. Zira
böyle bir döviz kuru politikas›n›n
uygulanmas› durumunda d›fl ticaret
dengesi olumlu etkilenmekte,
ekonomik büyüme daha fazla
olmaktad›r. Enflasyon ve faiz oranlar›
mevcut durumdan daha yüksek
olmas›na ra¤men gerçek durumla
aradaki fark oldukça küçüktür. Bu
nedenle Türk firmalar›n›n uluslararas›
ticarette daha sa¤l›kl› rekabet
edebilmeleri aç›s›ndan politika
yap›c›lar›n piyasada oluflan döviz
kuru fiyat›n› yak›ndan takip etmeleri
ve TL’nin de¤erlenmesine izin
vermemeleri gerekmektedir.”
Makale
fierif Ar›
Yeminli Mali Müflavir
Anonim flirketlerde pay senedi bast›r›lmas›
Anonim flirketlerin çok büyük
ço¤unlu¤unda pay senetlerinin bas›l›
olmad›¤› bilinmektedir. Ancak pay senedi
gibi ifllem gören ilmühaberleri olabilir.
‹lmühaber de yoksa çok büyük bir risk
içerisinde demektir.
Türk Ticaret Kanunu’na göre; bedeli
tamamen ödenen hamiline yaz›l› pay
senetleri için bedellerinin tamamen
ödendi¤i tarihten itibaren 3 ay içinde pay
senetlerinin yönetim kurulunca bast›r›l›p,
pay sahiplerine da¤›t›lmas› zorunludur.
Bedelleri tamamen ödenmeyen paylar
için hamiline yaz›l› pay senedi ç›kar›lamaz.
Bu hükme ayk›r› olarak ç›kar›lanlar da
geçersizdir.
Pay senedi bast›r›l›ncaya kadar ilmühaber
ç›kar›labilir. ‹lmühaberlere, nama yaz›l›
pay senetlerine iliflkin hükümler k›yasen
uygulan›r. Nama yaz›l› pay senedi bas›m›
ise, azl›k (sermayenin en az onda birini
oluflturan pay sahipleri) istemde
bulundu¤u takdirde söz konusu olacakt›r.
Aksi halde, TTK’ya göre pay senedi
bas›m› zorunlu de¤ildir.
An›lan düzenlemeler neticesinde;
- fiirketteki paylar hamiline yaz›l› ise,
bedellerinin tamamen ödendi¤i tarihten
itibaren 3 ay içinde pay senedinin
bast›r›lmas› zorunludur. Dolay›s›yla,
ç›kar›lan ilmühaberler sadece bu 3 ay›n
sonuna kadar geçerlili¤ini koruyacakt›r.
Bu süre sonunda, ilmühaberler geçerli
olmayaca¤› gibi, pay senetleri de
bast›r›lmam›flsa pay devirlerinde Gelir
Vergisi Kanunu ve KDV Kanunu’ndaki
vergi avantajlar›ndan
faydalan›lamayaca¤›n› önemle
hat›rlatmak isteriz.
- fiirketteki paylar nama yaz›l› ise, her ne
kadar zorunluluk olmasa da sa¤lad›¤›
vergi avantajlar› yönünden do¤rudan
pay senedi bast›r›lmas› gerekir.
Geçici ilmühaber veya pay senedi
bulunmamas› halinde pay sat›fllar›ndan
42 Bak›fl 128
elde edilen kar üzerinden Gelir Vergisi
veya Kurumlar Vergisi do¤aca¤› ve KDV
gündeme gelece¤i unutulmamal›d›r.
Pay senetlerinin flekli;
Pay senetlerinin; flirketin unvan›n›,
sermaye tutar›n›, kurulufl tarihini, bu
tarihteki sermaye tutar›n›, ç›kar›lan pay
senedinin tertibini, bunun tescili tarihini,
senedin türünü ve itibarî de¤erini, kaç
pay› içerdi¤ini belirtmesi ve flirket ad›na
imza etmeye yetkili olanlardan en az
ikisi taraf›ndan imza edilmifl olmas› flartt›r.
Kapal› (halka aç›k olmayan) flirketlerde
bask› fleklinde imzan›n delikli olmas›
veya sahtekârl›¤› engelleyici di¤er
güvenlik önlemlerinin uygulanmas›
gerekir. Bu durumda, haz›rlanacak pay
senetlerinin bilgisayar ç›kt›s› fleklinde
olmay›p, matbaa taraf›ndan delikli imza
veya hologram gibi güvenlik
önlemlerinden birinin kullan›larak
bas›lmas› kaç›n›lmazd›r. Matbaa ile
görüflürken bunlardan hangisinin
uygulanaca¤› netlefltirilmelidir.
Pay senetlerine istenildi¤i takdirde kar
pay› da¤›t›m kuponu eklenebilir. Nama
yaz›l› pay senetlerinin ayr›ca; sahiplerinin
ad› ve soyad›n› veya ticaret unvan›n›,
yerleflim yerini, pay senedi bedelinin
ödenmifl olan miktar›n› da aç›klamas›
gerekir. Nama yaz›l› senetler flirketin pay
defterine kaydolunur.
Pay senetleri, yönetim kurulu karar›
al›narak istenilen büyüklükteki küpürler
halinde bast›r›labilir. Örnek, Ahmet Öz’ün
pay› 2.350.000,- TL’dir. ‹leride pay devri
düflünülmüyorsa bu tutar için tek senet
bast›r›labilir. Veya 2 adet 1.000.000,TL’lik, 3 adet 100.000,- TL’lik, 5 adet
10.000, -TL’lik senet bast›r›labilir. Daha
farkl› küpürler de düflünülebilir.
Özetle, pay senetlerinin hamiline yaz›l›
paylar için mecburen, nama yaz›l› paylar
için de vergi avantajlar›n› kaybetmemeleri
için muhakkak ilk f›rsatta bast›r›lmas›n›
önemle tavsiye ederim.
Çok say›da flirkette eski TTK hükümlerine
göre haz›rlanm›fl ilmühaberler
bulunmaktad›r. O tarihte geçerli
mevzuata uygun ç›kar›lm›flt›r. Halen
geçerli oldu¤u savunulabilir. Ancak,
ilmühaberlerin pay senedi bast›r›l›ncaya
kadar geçici olarak ç›kar›ld›¤›
unutulmamal›d›r. Bu çerçevede pay
senedinin bast›r›lmas›n›, eski
ilmühaberlerin üzerine “iptal” yaz›larak
muhafaza edilmesini önemle tavsiye
ederim.
Pay senetlerinin devri;
A- Hamiline yaz›l› paylarda
Hamiline yaz›l› paylar›n devri, zilyetli¤in
geçirilmesiyle hüküm ifade eder (TTK
489). Nama yaz›l› paylardaki prosedüre
gerek olmaks›z›n pay senedinin teslimiyle
devir gerçekleflir.
B- Nama yaz›l› paylarda
Nama yaz›l› pay senetlerinin devri ciro
ve senedin zilyetli¤in devralana
geçirilmesiyle yap›labilir (TTK 490/2).
Buna iliflkin uygulamadaki s›ralama
afla¤›daki flekildedir:
1- Pay senetleri için teslim tutana¤›
tanzim edilir.
2- Pay devrinin devralan ve devreden
taraf›ndan ayr› dilekçelerle flirket yönetim
kuruluna bildirilir.
3- Pay devrine iliflkin yönetim kurulu
onay karar› al›n›r. (fiirket esas
sözleflmesinde pay devri, yönetim
kurulunun onay› flart›na ba¤lanm›fl ise
öncelikle buna iliflkin karar al›nmas›
gerekir. Aksi halde yap›lan devir geçersiz
olacakt›r.)
4- Devrin pay senedinin arka
sayfas›ndaki “Devir ‹fllemleri” sütunlar›
yaz›l›r.
5- Ortaklar pay defterine kay›t yap›l›r.
6- Yevmiye defteri sermaye hesab›nda
isim de¤iflikli¤i kayd› yap›l›r.
7- Bedeli banka yoluyla sat›c›ya
ödenerek ifllem tamamlan›r.
Ar-Ge
Günleri
BUS‹AD’dan Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i’ne dev katk›
Bursal› sanayicilerden gelen 8 öneri
lisansüstü tez konular›yla efllefltirildi
BUS‹AD üyesi 6 firman›n
önerdi¤i 8 konu, Uluda¤
Üniversitesi Teknoloji Transfer
Ofisi taraf›ndan lisansüstü tez
konular›yla efllefltirildi.
Efllefltirme; “Üniversite-Sanayi
‹flbirli¤i’nde dönüm noktas›”
olarak nitelendiriliyor…
ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD), üniversitesanayi iflbirli¤i kapsam›nda yine
çok önemli bir projeye imza att›. ‹fl
dünyas›n›n önde gelen temsilcilerini
ve uzmanlar› Uluda¤ Üniversitesi
ö¤rencileriyle y›llard›r seminer ve
panellerde buluflturan, yine
ö¤rencilere kapsaml› staj için altyap›
haz›rlayan BUS‹AD, sanayicilerin
talep etti¤i çal›flma konular›yla
lisansüstü tez konular›n›n
efllefltirilmesine de köprü oldu.
B
konu, lisansüstü tez konular›yla
efllefltirildi.
BUS‹AD rol model oldu
Uluda¤ Üniversitesi’nin ev
sahipli¤inde üçüncüsü yap›lan
“Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri”
çerçevesinde, UÜ-TTO ve BUS‹AD
iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen “Lisansüstü
Tez Konular›n›n Sanayicinin Talep
Etti¤i Çal›flma Konular›yla
Efllefltirilmesi” çal›flmalar›n›n
paylafl›m› yap›ld›. Paylafl›mda,
bugüne kadar üniversite-sanayi
iflbirli¤ine çok büyük önem veren
BUS‹AD’›n yine dönüm noktas› olan
“efllefltirme” ile Türkiye çap›nda rol
model olmaya devam etti¤i
vurguland›.
“Bu günler benim hayalimdi”
Paylafl›m kapsam›nda düzenlenen
panel öncesi kat›l›mc›lara BUS‹AD
hakk›nda detayl› bir sunum yapan
BUS‹AD Baflkan Yard›mc›s› Prof. Dr.
Ali Ceylan, akademik kariyeri
Uluda¤ Üniversitesi Teknoloji Transfer
Ofisi (UÜ-TTO) iflbirli¤iyle
gerçeklefltirilen çal›flmalar sonucunda
BUS‹AD üyesi 6 firman›n önerdi¤i 8
43 Bak›fl 128
süresince çok fazla emek verdi¤i
üniversite-sanayi iflbirli¤inde Bursa’da
art›k somut sonuçlar›n al›nd›¤›n›
görmekten büyük memnuniyet
duydu¤unu ifade etti.
Prof. Dr. Ceylan, “Bu günler benim
hayalimdi. Önümüzdeki süreçte
üniversite-sanayi iflbirli¤inin çok daha
ileri boyutlara tafl›naca¤›na
inan›yorum. Bu alandaki iflbirli¤ini
daha da gelifltirebilirsek sadece
Bursa ve çevresine de¤il Türkiye’ye
hizmet edilece¤ine inan›yorum” dedi.
“‹fl dünyas›ndan elefltiri bekliyoruz”
Üniversite Sanayi ‹flbirli¤inden
Sorumlu Rektör Dan›flman› Prof. Dr.
Zeynep Kahveci ise, BUS‹AD’a
üniversite-sanayi iflbirli¤ine verdi¤i
büyük destekten dolay› teflekkür etti
ve önümüzdeki süreçte de yine
birlikte çal›flmalar yapmak istediklerini
vurgulad›.
Efllefltirme projesi kapsam›nda
BUS‹AD üyesi 6 firman›n önerdi¤i 8
çal›flma konusunun lisansüstü tez
konular›yla birlefltirilmesinin
kararlaflt›r›ld›¤›n› vurgulayan Kahveci,
“Bu bafllang›ç, bizim gelece¤e
güvenle bakmam›z› sa¤l›yor.
Bursa’da üniversite-sanayi iflbirli¤inin
daha da geliflece¤ine inan›yoruz. ‹fl
dünyas›ndan; beklentilerine ulafl›pulaflmad›klar› veya bizden beklentiler
noktas›nda elefltiriler bekliyoruz.
Elefltirilere göre kendimizi iyilefltirmeyi
planl›yoruz” diye konufltu.
Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan Doç.
Dr. Ali Durmufl moderatörlü¤ünde
gerçeklefltirilen panelde, önerileri
UÜ-TTO taraf›ndan lisansüstü tez
konular›yla efllefltirilen BUS‹AD üyesi
6 firman›n temsilcileri sunum yapt›.
Panele BUS‹AD Yönetim Kurulu Üyesi
ve ‹letisim Yaz›l›m sahibi Tuncer
Hatuno¤lu’nun yan› s›ra Elsisan’dan
Tural Toma, Durak Tekstil’den Hadiye
Haktan›rlar, Coflkunöz’den Tayfun
S›¤›rtmaç, Bursa Çimento’dan
‹brahim Ço¤al ve Agromar’dan Salim
Erbafl konuflmac› olarak ifltirak etti.
“Ar-Ge Günleri her geçen y›l daha fazla
ilgi görüyor”
Üçüncüsü gerçeklefltirilen
“Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri”nin
her geçen y›l daha fazla ilgi
gördü¤ünü anlatan Uluda¤
44 Bak›fl 128
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil
Dilek ise, 2012’deki etkinlikte toplam
307 adet poster sunulurken, 2013
y›l›nda bu say›n›n 367’ye ç›kt›¤›n›
kaydetti. 2012’de sunulan posterlerin
32’sinin kurum d›fl› kat›l›mc›lardan,
özelikle özel sektörden geldi¤ini
an›msatan Dilek, 2013’te bu say›n›n
44’e ç›kt›¤›n› ve yine posterlerin
önemli bir bölümünün Bursa
sanayisinin lokomotifi olan
kurulufllardan gelmesinin, söz konusu
etkinli¤in tan›n›rl›¤› aç›s›ndan
kendilerini son derece memnun
etti¤ini vurgulad›.
2013 y›l›nda ‘Giriflimcilik’ ana temas›
ifllendi
Rektör Dilek, “2012 y›l›ndaki
Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri’nin
ana temas› ‘patent’ olarak belirlenmifl
ve farkl› konularda 6 panel ve bir
çal›fltay düzenlenmiflti. Bilim
Kurulumuz taraf›ndan belirlenen bu
konular›n hepsi ülkemizin güncel
konular› olup, Uluda¤ Üniversitesi
olarak ülke günceli hakk›nda
söyleyecek sözümüzün ve irademizin
oldu¤unu göstermesi aç›s›ndan son
derece önemliydi. 2012’de bu
panellere ço¤u kurum d›fl›ndan olmak
üzere yo¤un kat›l›mla 2000’in
üzerinde insan›n gelmesi konular›n
ne kadar do¤ru seçildi¤ini göstermesi
aç›s›ndan son derece anlaml›yd›.
2012’deki yo¤un kat›l›m›n verdi¤i
motivasyon ve güçle 2013’te etkinli¤in
hedefleri daha da büyüdü. 2013’te
‘giriflimcilik’ ana temas› ifllendi ve bu
kapsamda 6 panel, 3 bilgilendirme
toplant›s›, bir yar›flma ve bir bilimsel
söylefliye ev sahipli¤i yap›ld›” dedi.
‘Giriflimci ve Yenilikçi Üniversite’ modeli
Ar-Ge
Günleri
Uluda¤ Üniversitesi’nin onlarca yerli
ve yabanc› akademisyeni, politikac›y›,
ifladam›n›, bürokrat›, özel sektörün
üst düzey yöneticilerini, meslek
odalar›n›n ve sivil toplum
kurulufllar›n›n temsilcilerini ve
gazetecileri bir araya getirerek
gündemdeki konular› tart›flt›rd›¤›n›
anlatan Kamil Dilek flöyle devam etti:
“Dünyada sayg›n birçok yüksek
ö¤retim kurumunun benimsedi¤i
‘Giriflimci ve Yenilikçi Üniversite’
modeli bizim ekibimizin de ana
paradigmas› oldu. Art›k üniversitelerin
mezun etti¤i bireylerin; özgüveni
yüksek, küreselleflen dünyada
yaflanan geliflmeleri bilen ve takip
edebilen, kendi iflini kurabilecek
donan›mda, yenilikçi, Ar-Ge’nin
önemini kavram›fl, giriflimci bireyler
olmas› isteniyor. Kamuda veya özel
sektörde görev alacak, s›radan
çal›flanlar yetifltirme devri bitti.
Giriflimci ruha sahip yeni mezunlar›n,
ülke ekonomisine dinamizm katacak
ve ülkemizi dünyada ilk 10 ekonomi
aras›na sokacak, yerli Steve Jops’lar
olmas› bekleniyor. Üniversitemizde
filizlenmeye bafllayan ‘giriflimcilik’
çal›flmalar›na katk› sa¤lamak ad›na
bu etkinlik kapsam›nda ‘‹yi Fikir’
ismiyle ifl projeleri ve giriflimcilik
yar›flmas› düzenlendi. Ön eleme
aflamas›nda ö¤rencilerimiz taraf›ndan
haz›rlanan ve jüri karfl›s›nda canl›
sunum yap›larak yar›flan projeler
kentle paylafl›ld›. Yak›n gelecekte bu
tür çal›flmalar›n hem say›s›n› hem de
s›kl›¤›n› art›rmay› düflünüyoruz. Yine
bu y›lki ‘giriflimcilik’ ana temas›n›
desteklemek ad›na KOSGEB, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤› ile
TÜB‹TAK’›n giriflimcilik teflvikleri
hakk›nda bir bilgilendirme toplant›s›
düzenlendi. Bu kurumlar›n
temsilcilerinin ve üniversitemizde bu
teflviklerden faydalanmaya bafllayan
akademisyenlerin kat›l›m›yla, ‹fl Fikri
ve Ar-Ge teflvikleriyle ilgili teknoloji
gelifltirme iddias› tafl›yan ve sermaye
deste¤ine ihtiyaç duyan giriflimci
adaylar›na ayr›nt›l› bilgi verildi.
Sanayi ile iflbirli¤i somut hale getirildi
2013 y›l›ndaki etkinli¤imizde yaklafl›k
bir y›ld›r üzerinde çal›flt›¤›m›z ve
üniversitemizdeki yüksek lisans ve
doktora tez çal›flmalar›n›n sanayi ile
ortaklafla yürütülmesi için Teknoloji
Transfer Ofisimizce takip edilen
çal›flmalar sonucu, tez ö¤rencisi,
dan›flman ö¤retim üyesi ve çal›flmaya
ortak olacak sanayicinin buluflmas›
sa¤land› ve iflbirli¤i somut hale geldi.
Bu çal›flma da üniversitemizin 20142018 y›llar›n› kapsayan stratejik
plan›m›z›n ana unsurlar›ndan birisidir.
Etkinli¤imiz kapsam›nda ‘Savunma
Sanayinde Yeni Teknolojiler’, ‘Türkiye
ve Dünyadaki Kentsel Dönüflüm
Uygulamalar›’, ‘Kimya Sanayi ve ‹leri
Teknoloji Malzeme Üretiminin
Gelece¤i’, ‘‹fllenmifl G›dalar ve ‹nsan
Sa¤l›¤›na Etkisi’ ve ‘Ö¤retmen
Yetifltirmenin Gelece¤i’ isimli
Mühendislik, Fen, Sa¤l›k ve Sosyal
Bilimler alanlar›n› ilgilendiren ve
ülkemiz gündeminde önemli yeri olan
konularda paneller düzenlendi. Bu
panellerin tamam› Bursal›lara ve d›fl
paydafllar›m›za aç›k olarak
gerçekleflti ve yo¤un bir kat›l›m
sa¤land›.”
45 Bak›fl 128
BUS‹AD’›n ilk Onur Üyesi, UÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek:
Bursa ifl dünyas›yla olan iflbirli¤imiz
‘kazan-kazan’ çerçevesinde artacak
BUS‹AD ile uzun süredir, üniversitesanayi iflbirli¤i çerçevesinde çok
önemli projelere imza att›klar›n›
söyleyen Uluda¤ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kamil Dilek, “‹flbirliklerimizin
taraflar için kazan-kazan yaklafl›m› ile
artaca¤›na olan inanc›m›z sonsuz”
dedi.
Bursa ifl dünyas›n›n en önemli sivil
toplum örgütü Bursa Sanayicileri ve
‹fladamlar› Derne¤i (BUS‹AD) ile
kentin en köklü e¤itim kurumu olan
Uluda¤ Üniversitesi, uzun y›llard›r
örnek bir iflbirli¤ine imza at›yor.
Gerek mühendis adaylar›n›n mesleki
ve sosyal geliflimi için BUS‹AD
taraf›ndan düzenlenen pek çok
seminer, gerek ö¤rencilerin sanayide
uzun süreli ve tam manas›yla staj
yapabilmesine imkan tan›nmas›,
gerekse akademisyenlerin BUS‹AD
Uzmanl›k Gruplar› ile koordineli
çal›flmalar yürütmesi, di¤er sivil
toplum örgütlerinin de ilgisini çeken
boyutlara ulaflt›.
Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i konusunda
son dönemde elde edilen somut
sonuçlar, bu birlikteli¤in önümüzdeki
süreçte daha sa¤lam zeminlere
oturmas› için iki taraf› da
cesaretlendiriyor. Gerek e¤itim
camias›, gerekse ifl dünyas›; bilim ve
teknoloji ile sermaye ve giriflimcilik
ayn› potada eritilmeden, Türkiye
ekonomisinin ihtiyac› olan katma
de¤erli üretimin ortaya
ç›kamayaca¤›n› çok daha iyi anlam›fl
durumda... 2023 y›l› için önüne ciddi
hedefler koyan Türkiye’de, bu iki
kesimin artan iflbirli¤ine ihtiyaç
duyuluyor.
Türkiye’nin ikinci, Anadolu’nun ise ilk
S‹AD’› olan, 36 y›ll›k BUS‹AD’›n ilk
Onur Üyesi olan Uluda¤ Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek ile,
özelde BUS‹AD-Uluda¤ Üniversitesi
iflbirli¤ini, genelde ise üniversitesanayi iflbirli¤inin daha da fazla
46 Bak›fl 128
geliflmesi için yap›lanlar› ve yap›lmas›
gerekenleri konufltuk.
‹flte Prof. Dr. Kamil Dilek’in, BAKIfi’›n
sorular›na verdi¤i yan›tlar ve Bursa
ifl dünyas›na mesajlar›.
BUS‹AD ile özellikle, gelece¤in
mühendislerinin e¤itimi ve onlar›n
sanayinin içinde, henüz ö¤renciyken
daha çok ve kaliteli zaman geçirmesi
için yürüttü¤ünüz ortak çal›flmalar var.
Biraz bu çal›flma ve projelerden
bahseder misiniz?
BUS‹AD’›n Mühendislik Fakültesi ile
birlikte yürüttü¤ü çok de¤erli çal›flma
ve projeler var. Fakültemiz
bölümlerindeki ö¤rencilerin ifl
hayat›na geçifl sürecini kolaylaflt›rmak
amac›yla Fakültenin tüm bölümlerinde
yürütülen seminer derslerine BUS‹AD
taraf›ndan uzman konuflmac›lar
kat›l›yor ve deneyimlerini mühendis
adaylar›na aktar›yor. Bu çerçevede
iletiflim sanat›, yal›n yönetim, ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i, NLP, proje yönetimi,
enerji sistemleri ve verimlilik,
mühendisin hukuki sorumluluklar› gibi
idari, hukuki ve teknik konular ele
al›narak ö¤rencilerin tecrübe
edinmeleri sa¤lan›yor.
Yine, Mühendislik Fakültesi ö¤retim
üyelerinin de görev ald›¤› BUS‹AD
Enerji Uzmanl›k Grubu taraf›ndan
‘Endüstriyel ‹flletmelerde Enerji
Yönetimi Sempozyumu’
Söylefli
gerçeklefltirildi ve bu sempozyuma
çok say›da Mühendislik Fakültesi
ö¤rencisi kat›larak, konu özelindeki
teorik temeller ile sanayi
uygulamalar›n› dinleme f›rsat›
yakalad›.
BUS‹AD ile gerçeklefltirdi¤iniz en önemli
projelerden birisi, Türkiye’de baflka
üniversitelerin de rol model ald›¤›
‘dönem içi staj’ projesi de¤il mi?
BUS‹AD Yönetiminin deste¤iyle
Mühendislik Fakültesi’nde ‘Dönem
‹çi Staj’ sistemi oluflturuldu. Bu
sistemde; Mühendislik Fakültesi
ö¤rencileri haftan›n iki günü Bursa’n›n
çok önemli sanayi kurulufllar›nda
hedef odakl› staj yapabilme f›rsat›n›
yakalad›. ‹mzalanan protokol
kapsam›nda yürütülen ‘Dönem ‹çi
Staj’ di¤er staj türlerinden farkl› olarak,
firmalarda yürütülen projelere
ö¤rencilerin kat›l›m›n› da sa¤l›yor. Bu
yöntemle ö¤renci hem sanayi
kuruluflunca belirlenen mentoru
arac›l›¤›yla proje yürütme ve
uygulama becerisi kazan›rken, ayn›
konuyu Mühendislik Fakültesi’ndeki
dan›flman›yla çal›flarak teorik-pratik
ba¤›n› kurma imkan›na sahip
olabiliyor.
BUS‹AD ile baflka hangi alan ve
konularda ortak çal›flmalar-projeler
yürüttünüz?
Bursa’da her y›l düzenlenmekte olan
“Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k
Sempozyumu” çal›flmalar›, BUS‹AD
ile Uluda¤ Üniversitesi taraf›ndan
birlikte yürütülmektedir. Amaç,
yenileflim kültürünü yayg›nlaflt›rmak,
iyi firma örneklerini toplumun çeflitli
kesimleri ile paylaflmak ve Bursa’da
bir yenileflim a¤› oluflturmakt›r.
BUS‹AD bünyesinde yer alan
“Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k Uzmanl›k
Grubu” çal›flmalar›na Uluda¤
Üniversitesi olarak aktif kat›l›m
sa¤lanmaktad›r. Bu kapsamda, 2013
y›l›nda Bursa’da ilk defa “Bursa
Yenileflim Ödülleri” ad› alt›nda,
firmalar›n yenileflimi yönetme
becerilerini gelifltirmek üzere bir ödül
sistemati¤i kurgulanm›fl ve ödül
sürecinin kriterler, de¤erlendirmeler,
saha ziyaretleri, dosya haz›rlama vb.
birçok evreyi kapsayan kurgusu
tamamlanm›flt›r. Bu çal›flmada temel
amaç, kurumlar›n yenileflim merkezli
faaliyetlerine odaklanmalar›n›
sa¤layarak, yenileflimin etkin
yönetilecek bir sistem haline
dönüfltürülmesine katk› sa¤lamakt›r.
BUS‹AD’›n KalDer ile iflbirli¤i yapt›¤›
“Kalite Sempozyumu” çal›flmalar›nda
Uluda¤ Üniversitesi, “Sempozyum
Düzenleme Kurulu”na da kat›larak
aktif destek sa¤lamaktad›r.
BUS‹AD bünyesinde bir “‹nsan
Kaynaklar› Uzmanl›k Grubu” kurmak
üzere ön mutabakat sa¤lanm›flt›r. Bu
uzmanl›k grubu ile Bursa için insan
kaynaklar› politikalar›na yön verecek
çal›flmalar yap›lmas›
düflünülmektedir.
Mühendislik Fakültesi ö¤rencilerinin
staj gereksinimlerinin
karfl›lanmas›nda, BUS‹AD ile ortak
faaliyetler yürütülmüfltür. Bu
kapsamda, ö¤rencilerin bir yar›y›l
boyunca çeflitli sanayi kurulufllar›nda
staj yaparak uygulama bilgisi
edinmeleri sa¤lanmaya
çal›fl›lmaktad›r.
Di¤er yandan; UÜ-TTO olarak
BUS‹AD ile lisansüstü tez konular›n›n
sanayicinin talep etti¤i konularla
efllefltirilmesi çal›flmas›
gerçeklefltirildi. BUS‹AD Yönetimi
taraf›ndan Dernek üyesi firmalara yaz›
yaz›larak lisansüstü tez konusu olarak
çal›fl›lmas› istenen konular›n
bildirilmesi istendi. Ça¤r›ya 6 adet
firma birden fazla konu ile baflvurarak
yan›t verdi. Bu firmalarla BUS‹AD
Evi’nde Üniversite-Sanayi
‹flbirli¤inden Sorumlu Rektör
Dan›flman›, UÜ-TTO yetkilileri ve
BUS‹AD yetkilileri ile Uluda¤
Üniversitesi’nden, sanayicilerimizin
talep etti¤i konularla ilgili yetkin ve
lisansüstü tez aflamas›nda ö¤renci
dan›flmanlar› olan ö¤retim üyeleri yüz
yüze görüflmeler gerçeklefltirdi. Bu
aflamadan sonra firmalar, ilgili
ö¤retim üyeleriyle UÜ-TTO çal›flanlar›
taraf›ndan ziyaret edildi. Tez konular›
ile sanayicilerimizin talep etti¤i
konular›n efllefltirilmesi sa¤land›.
Baflvuru yapan 6 firman›n talep etti¤i
konulardan 8 tanesi lisansüstü
ö¤rencilere tez konusu olarak
belirlendi ve bu tezler bafllat›ld›.
BUS‹AD ile gerçeklefltirilen bu etkinlik;
Uluda¤ Üniversitesi Ar-Ge
Günleri’nde BUS‹AD Yönetiminin ve
firmalar›n görüfllerini almak ve süreci
47 Bak›fl 128
Üniversite, ifl dünyas›na daha çok hangi
alanlarda katk› koyuyor?
iyilefltirmek amaçl› bir tart›flma
ortam›n›n sa¤land›¤› panelle ilgililerle
paylafl›ld›.
Daha genel bir konu olarak, son
dönemde Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i
kapsam›nda Üniversite olarak hangi
ad›mlar› at›yorsunuz?
2012 y›l› sonunda Stratejik Planlama
çal›flmas› için gerçeklefltirdi¤imiz
SWOT analizi verilerimizde üniversitesanayi iflbirli¤inin beklentilerimizin
alt›nda oldu¤unu ve bu alanda zay›f
oldu¤umuzu tespit ettik. Bursa ifl
dünyas›yla iflbirli¤imizi gelifltirmek
için yurt içi ve yurt d›fl› üniversitesanayi iflbirli¤i mekanizmalar›n›
inceledik ve sonuçta Üniversitemizin
bilgi birikimini sanayicimize
aktarabilece¤imiz bir arayüz olarak
Uluda¤ Üniversitesi Teknoloji Transfer
Ofisi’ni (UÜ-TTO) kurmaya karar
verdik. Bürokratik ifllemlerin
hantall›¤›ndan bu arayüzü korumak
amac›yla da Uluda¤ Üniversitesi
Güçlendirme Vakf› ile ULUTEK
Yönetici fiirketi’nin ortakl›¤›nda bir
Anonim fiirket olarak ofisimizi kurduk.
Teknoloji Transfer Ofisi’nin temel
amaçlar› nelerdir?
UÜ-TTO; temel olarak üniversitesanayi iflbirli¤inin sa¤lanmas›,
üniversitelerde üretilen bilgiye dayal›
gelifltirilen yeni teknolojilerin sanayinin
kullan›m›na sunulmas›, üniversitelerin
ulusal ve uluslararas› destek
mekanizmalar›ndan yararlanmas› ve
akademik giriflimcili¤in teflvik edilmesi
48 Bak›fl 128
amaçlar›na yönelik bir arayüz.
Uluda¤ Üniversitesi ile teknoloji
kullan›c›s› sanayi flirketleri veya di¤er
teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve
kurulufllar› aras›nda bilgilendirme,
koordinasyon, araflt›rmay›
yönlendirme, yeni Ar-Ge flirketlerinin
oluflturulmas›n› teflvik etme, iflbirli¤i
gelifltirme, fikri mülkiyet haklar›n›n
korunmas›, pazarlanmas›, sat›lmas›,
fikri mülkiyetin sat›fl›ndan elde edilen
gelirlerin yönetilmesi konular›nda
faaliyet gösteriyor.
Akademik dünya kaynakl› olmas›na
karfl›n anonim flirket yap›s›n›n da
kurulmas›yla; yap›lan bulufllar›n fikri
haklar süreciyle ya da yeni firma
oluflumlar› arac›l›¤›yla kullan›lmaya
bafllanmas›n›n insan ve toplum
sa¤l›¤›-güvenli¤i, emniyeti gibi
unsurlarda yarataca¤› iyilefltirmeler,
bu bilgilerin aç›klanmas› ile daha ileri
araflt›rma ve bulufllara yol aç›lmas›,
bulufllar sonucu baflta Bursa iline
olmak üzere ülkeye sa¤lanan yeni
ifller, iflbirlikleri, vergi vb. ekonomik
getirilerle, bu süreçlerle sa¤lanan
kültürel de¤iflim, insan ve toplumsal
yaflamda sa¤lanan iyileflmeler gibi
sosyal faydalar arac›l›¤› ile Uluda¤
Üniversitesi’nin toplum ve evrensel
yarar amaçlar›n›n gerçekleflmesine
arac›l›k edecektir. Uluda¤ Üniversitesi
ile uyumlu politika ve stratejilere
sahiptir. Misyon ve vizyonu üniversite
ile birlikte belirlenmifltir ve buna uygun
stratejik planlamas› yap›lm›flt›r. Ayr›ca
yap›lanmas› süreç bazl›, sonuç odakl›
bir kalite yönetim sistemiyle
kurgulanm›flt›r.
Uluda¤ Üniversitesi, tüm kaynaklar›n›
ifl dünyas›n›n kullan›m›na UÜ-TTO
arac›l›¤›yla sunmaktad›r. ‹fl
dünyas›ndan gelen tüm istekler bu
Ofisimiz taraf›ndan Üniversitemizdeki
kaynak ve yetkinlikler ac›s›ndan
de¤erlendirilerek karfl›lanabilecek
olanlar belirleniyor. ‹ste¤in kapsam›na
uygun olarak test analiz hizmet talebi
ise bu alanda hizmet sunumu
yapabilecek laboratuarlar›m›za,
üretim uygunluk raporu ise bu alanda
çal›flan ö¤retim elemanlar›m›za ya
da bir proje kapsam›nda Ar-Ge
çal›flmas› yap›lmas› isteniyor ise
belirtilen konuda yetkinlik sahibi
ö¤retim üyesinin bulunmas›, istekte
bulunan firma ile bir araya getirilmesi,
proje kapsam›nda firma ö¤retim
eleman›m›z›n efllefltirilmesi
gerçeklefltiriliyor. Tüm bu hizmetler
UÜ-TTO taraf›ndan hizmet süresince
izleniyor. Aksakl›k olmamas›
sa¤lan›yor, süreç sürerken e¤er bir
problem ç›karsa problemin çözümü
için taraflar›n görüflleri al›n›yor.
Hizmetin tamamlanmas›n› takiben ise
taraflardan hizmet sürecinin
de¤erlendirmesi amac›yla bir anket
çal›flmas› uygulanarak, elde edilen
veriler sürecin iyilefltirilmesinde
kullan›l›yor. Sadece hizmet talepleri
de¤il ayn› zamanda sanayicinin talep
etti¤i konular›n üniversitemiz
bünyesinde lisansüstü tez aflamas›na
gelen ö¤rencilerin tez konusu olarak
belirlenmesiyle ilgili bir çal›flmada
gerçeklefltiriliyor. Üniversitemizde flu
anda Eylül 2013 döneminde bafllayan
8 lisansüstü tezin konusu
sanayicilerimizin talep etti¤i konular
olarak belirlenmifltir. Bu çal›flma
önümüzdeki dönemlerde de
sürdürülecektir.
Söz konusu iflbirli¤i kapsam›nda
üniversitenin ay›rd›¤› herhangi bir
kaynak var m›?
Üniversitemizin tüm kaynaklar›n›n
kullan›m›nda sanayiciye hizmet etmek
üzere UÜ-TTO yetkilendirilmifltir.
Üniversitemiz bünyesinde yer alan
Proje Yönetim Merkezi’miz, ÜS‹GEM,
Sürekli E¤itim Merkezimiz ve kurulufl
aflamas›nda olan Kariyer Merkezimiz
de UÜ-TTO ile koordineli bir flekilde
çal›flarak üniversitemiz olanaklar›n›n
Söylefli
sanayicimizin hizmetine
sunulmas›nda görev yapmaktad›r.
Ayr›ca BAP arac›l›¤› ile ÜniversiteSektör projelerinin maddi olarak
desteklenmesi de sa¤lanmaktad›r.
Bunun yan› s›ra UÜ-TTO üniversitesanayi iflbirliklerinin gelifltirilmesinde
gerçeklefltirece¤i faaliyetlerde
kullanmak üzere maddi bir kaynak
sa¤layan TUB‹TAK 1513 Teknoloji
Transfer Ofisleri Destek
Program›ndan yararlanmaya hak
kazanm›flt›r. Bu destek y›lda
1.000.000 TL olmak üzere 5 y›l süre
ile UÜ-TTO ya TUB‹TAK taraf›ndan
aktar›lacakt›r. Bu deste¤in 10 y›la
kadar uzamas› da söz konusu
olabilecektir.
‹fl dünyas› ile yap›lan iflbirliklerinin
sanayide üretime yans›mas› hangi
boyuttad›r?
Üniversitemiz ile ifl dünyam›z
aras›nda özellikle proje baz›nda
gerçeklefltirilen çal›flmalar›n ana
amac›, elde edilen sonuçlar›n katma
de¤er yaratarak üretime yans›mas›n›n
sa¤lanmas›d›r. Üniversitemiz ö¤retim
elemanlar› ile sanayicimizin proje
baz›nda gerçeklefltirdikleri iflbirlikleri
sonucunda, Ar-Ge ya da Ür-Ge
çal›flmalar› ile elde edilen bilgilerin
analiz edilmesiyle e¤er üretime katk›
yapabilecek düzeyde bir sonuca
ulafl›lm›fl ise bunlar sanayicimiz
taraf›ndan üretime yans›t›l›yor.
Üretime katk› yapacak düzeyde
olmayan ön çal›flma düzeyinde
kalanlar ise gelecek çal›flmalar için
yol gösteren bilgi birikimi sa¤layarak,
yeni projelerin ortaya ç›kmas›n›
sa¤l›yor. Bu çal›flmalar gizlilik ilkesi
ön planda tutularak “Gizlilik
Sözleflmesi”nin imzalanmas› ile
bafllat›l›yor. Çal›flma sonucunda
patent, tasar›m vb. fikri mülki haklar
ortaya ç›karsa bunlar çal›flma
bafllang›c›nda ya da çal›flmalar
sürerken taraflar›n birlikte karar
verdi¤i hak oranlar›na uygun bir
flekilde sözleflmelerle belirleniyor.
Böylece sanayicimiz elde edilen fikri
mülki hak konusunda önceden nas›l
bir paylafl›m›n söz konusu oldu¤unu
bilerek çal›flmalar› sürdürüyor.
Üniversite, ifl dünyas›n›n bütün
taleplerine cevap verebiliyor mu?
Yani sanayicinin baflka kentlerdeki
üniversitelere gitmesine gerek
kal›yor mu?
Üniversitemiz kaynaklar›, ö¤retim
elemanlar›m›z›n bilgi birikimi
do¤rultusunda sanayicimizden gelen
talepleri karfl›layabilecek zenginli¤e
sahibiz. Elbette ki baz› talepler için
üniversitemizde olmayan bölümlere,
ö¤retim elemanlar›m›z›n sahip
olmad›¤› baz› yetkinliklere ya da test
analiz olanaklar›na sahip
olamayabiliriz. Bu konu ile ilgili olarak
UÜ-TTO bünyesine hizmet sunumu
amac› ile katt›¤›m›z Bursa’m›zda
bulunan Bursa Teknik Üniversitesi ve
Orhangazi Üniversitesi’nin ö¤retim
elemanlar› ve test analiz olanaklar›n›
devreye sokuyoruz. Bunun yan› s›ra
Gazi Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi, Trakya Üniversitesi,
Eskiflehir’de bulunan Arinkom gibi
Teknoloji Transfer Ofisleri ile iflbirli¤i
protokolü imzaland›. Sanayicimizin
ihtiyaç duydu¤u hizmetler,
üniversitemiz bünyesinde yer
alm›yorsa bu merkezlerle ya da
Türkiye’de bulunan tüm üniversitelerle
iflbirli¤i içerisinde sa¤lama olana¤›m›z
var.
Üniversitemizden talep edilen,
karfl›layamad›¤›m›z hizmetlerin ya da
test analiz olanaklar›m›z›n neler
oldu¤unu da ayr›ca izliyoruz ve bu
konuda yeni yetkinlik alanlar› ya da
test analiz olanaklar›n›n yarat›lmas›
için gerekli faaliyetleri gerçeklefltirmek
üzere planlama yap›yoruz.
Son olarak, Bursa ifl dünyas›na nas›l bir
mesaj›n›z var?
üretilen teknoloji ürünü araç-gerecin,
bilimin yard›m› olmaks›z›n, s›namayan›lmalarla, usta-ç›rak iliflkileriyle
kotar›ld›¤›n› görüyoruz. Modern
bilimin teknolojiye uygulamas›n›n
tarihi eski de¤ildir. Ancak sanayi
devrimiyle birlikte küresel rekabetin
temel unsuru olan teknolojik
yetkinli¤in kazan›lmas› için en önemli
araçlardan birinin, üniversite-sanayi
iflbirli¤i oldu¤u anlafl›lm›flt›r.
Üniversite-sanayi iflbirli¤i ulusal
inovasyon politikas› ile de iliflkilidir.
Kuflkusuz hem ülke hem de üniversite
olarak önümüzde bu alanda al›nmas›
gereken uzun bir mesafe var.
Üniversitemiz mevcut sanayimizin
yap›s›n›, al›flkanl›klar›n›, kültürünü vb.
durumlar› yok sayamaz. Bu nedenle
üniversitemiz, iflbirli¤inin aktörlerinden
biri olarak di¤er aktörlerde fark›ndal›k
yaratma rolünü üstlenerek;
üniversitede üretilen bilgiye dayal›
gelifltirilen yeni teknolojilerin sanayinin
kullan›m›na sunulmas› ve bunun
gerçeklefltirilmesi için UÜ-TTO’yu
hizmete sokarak bir ad›m atm›flt›r.
‹flbirli¤i süreçlerinde temel tetikleyici
unsurlar›n Güven-Uzlaflma-Niyet
oldu¤undan yola ç›karak üniversite
olarak bu unsurlar›n yerine getirilmesi
konusunda, elimizden gelen çabay›
gösterece¤imiz konusunda ifl
dünyas›n›n kuflkusu olmas›n... Bu
sayede bilginin iletimi ve sanayide
özümsenmesi ile bölgedeki “sakl›
teknoloji talebi”nin a盤a
ç›kar›lmas›n›n sa¤lanaca¤›na,
iflbirliklerimizin taraflar için kazankazan yaklafl›m› ile artaca¤›na olan
inanc›m sonsuzdur.
Teknolojinin tarihine bakt›¤›m›zda,
49 Bak›fl 128
BUS‹AD’›n Kurucu
Baflkan› Do¤an
Ersöz unutulmad›
‘Efsane
Baflkan’›n
yoklu¤una al›flmak hiç de kolay de¤il
Bursa ifl dünyas›na yapt›¤›
hizmetler unutulmayan
BUS‹AD’›n ‘Efsane Baflkan›’
Do¤an Ersöz, 19. ölüm
y›ldönümünde Emirsultan’daki
mezar› bafl›nda an›ld›.
ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i’nin (BUS‹AD) kurucusu,
nam-› di¤er “Efsane Baflkan”
Do¤an Ersöz, ölümünün 19. y›l›nda
Emirsultan Mezarl›¤›’ndaki kabri
bafl›nda an›ld›.
B
BUS‹AD Baflkan› Oya Yöney, Baflkan
Yard›mc›lar› Günal Baylan ve Prof.
Dr. Ali Ceylan ile Yönetim Kurulu
üyelerinin yan› s›ra BUS‹AD Yüksek
Dan›flma Kurulu Baflkan› Arif Özer,
Dernek üyeleri ve Ersöz Ailesi’nin
kat›ld›¤› anma töreninde Do¤an
Ersöz’ün, örnek al›nan kiflili¤i, liderli¤i,
bilgeli¤i ve Bursa ifl dünyas›na yapt›¤›
büyük katk›lar anlat›ld›.
“‹fl dünyas›n›n önünde yol açt›”
BUS‹AD Baflkan› Oya Yöney, Bursa
ifl dünyas›n›n önünde bir yol açan
Do¤an Ersöz’ün, yapt›¤› hizmetlerle
her zaman an›laca¤›n› ve
unutulmayaca¤›n› söylerken, Arif
Özer, okudu¤u fliirle törene kat›lanlar›
duyguland›rd›.
“BUS‹AD’›n ç›tay› daha da yükseltmesi
gerekiyor”
Ali Ceylan, hayat›n› yönlendiren
Ersöz’ün, örnek al›nacak derecede
50 Bak›fl 128
çok kitap okudu¤unu anlat›rken,
Bursa Büyükflehir Belediyesi eski
Baflkanlar›ndan Erdo¤an Bilenser,
“BUS‹AD olarak bundan sonraki
süreçte önemli bir sorumlulu¤umuz
daha var. Bursa’da önceki dönemde
sadece BUS‹AD vard›, flimdi pek çok
S‹AD faaliyet gösteriyor. Dolay›s›yla
BUS‹AD olarak ç›tay› daha da
yükseltmemiz gerekiyor” dedi.
Merhum Do¤an Ersöz’ün yak›n
dostlar›ndan Yakup Alt›nöz ile Erhan
Keleflo¤lu da, “Efsane Baflkan” ile
olan hat›ralar›n› paylaflt›lar ve aradan
geçen 19 y›la ra¤men O’nun
yoklu¤una al›flman›n hiç de kolay
olmad›¤›n› ifade ettiler.
Ali Ceylan
kitab›n›n
sat›fl gelirini
köyü
Ayva’ya
e¤itim için
ba¤›fllad›
Prof. Dr. Ali Ceylan, hayat›n›
anlatt›¤› ‘Ayva Köylü Ali’ isimli
kitab›n›n tüm sat›fl gelirini Ayva
Köyü çocuklar›n›n e¤itim
gereksinimlerinin karfl›lanmas›
için Ayva Köyü Yard›mlaflma ve
Dayan›flma Derne¤i’ne
ba¤›fllad›.
4
4 y›l akademisyenlik yapt›ktan
sonra Uluda¤ Üniversitesi’nden
emekli olan, halihaz›rda ‹stanbul
Ticaret Üniversitesi Bursa Lisans Üstü
Programlar› Koordinatörü olarak
e¤itimcili¤e devam eden Prof. Dr. Ali
Ceylan, hayat›n› anlatt›¤› ‘Ayva Köylü
Ali’ isimli kitab›n›n tüm telif gelirini
yine e¤itime yönlendirerek bu alanda
örnek bir sosyal sorumluluk projesine
imza at›yor.
Prof. Dr. Ceylan, kitab›n›n sat›fl›ndan
elde edilecek tüm geliri Ayva Köyü
çocuklar›n›n e¤itim gereksinimlerinin
karfl›lanmas› için Ayva Köyü
Yard›mlaflma ve Dayan›flma
Derne¤i’ne ba¤›fllad›.
Topluma örnek davran›fl
Kitab›n›n lansman›n› ‹stanbul Ticaret
Üniversitesi Bursa Kampüsü’nde
yapan Prof. Dr. Ali Ceylan’› çok say›da
52 Bak›fl 128
sanayici-ifladam› dostu, hocalar›,
ö¤rencileri, ailesi ve yak›nlar› yaln›z
b›rakmad›. Lansmanda, Akçalar eski
Belediye Baflkan›, sanayici Hasan
Candan’›n Ayva Köyü ve çevresini
görüntüledi¤i foto¤raflar›ndan oluflan
sergi de izlenime sunuldu.
Ali Ceylan’›n hayat›n› anlatan
barkovizyon gösterisinde ise duygu
yüklü anlar yafland›. Büyük bir keyifle
izlenen sunumda Ali Ceylan, e¤itime
adanm›fl ömrünün bundan sonra da
ayn› seyirde devam edece¤ine vurgu
yapt›.
Ayva Köylü
Ali
“En büyük hayalim bir okul, olmazsa
bir s›n›f yapt›rmak” diyen Ali Ceylan,
bunlar› hayata geçiremedi¤inden
dolay›, elinden ancak bu kitab›n tüm
sat›fl gelirini, Ayva Köyü’nde, okumak
isteyen çocuklar›n e¤itim giderlerini
karfl›lamak için ba¤›fllamak geldi¤ini
vurgulad›.
Sunumdan sonra söz alan dostlar›
da Ali Ceylan’›, e¤itime verdi¤i bu
destekten dolay› kutlad›, bu
davran›fl›n tüm topluma örnek
olmas›n› diledi.
Kitaptan baz› anektodlar
Kitab›n›, kendisini okutmak için ‘saç›n›
süpürge eden’ annesine, “ceketimi
bile satar›m” diyen babas›na ve
hayat›nda büyük desteklerini gördü¤ü
baz› yak›n akrabalar›na ithaf eden Ali
Ceylan, ‘Ayva Köylü Ali’den baz›
çarp›c› anektodlar› ise flöyle anlat›yor:
Ortaokul ve liseyi Bursa Atatürk
Lisesi’nde okudum. Okula bafllad›¤›m
y›llarda Atatürk Lisesi, Bursa’n›n en
yeni lisesiydi ve flehrin kenar›nda
kal›yordu.
Ortaokula ilk bafllad›¤›mda baz›
derslerde çok zorland›m. Bu
derslerden en önemlisi ‹ngilizceydi…
‹smini daha sonra ö¤rendi¤im fiirin
fiahin Hocam›z bize dersini vermifl
ve gitmiflti. Ben dersin ‹ngilizce
oldu¤unu bile anlayamam›flt›m.
Ç›karken, bir sonraki ders için kitab›
okuyarak gelmemizi söyleyen, Albay
emeklisi hocam›z›n, “Yoksa
ensenizde boza pifliririm” demesi
beni çok korkutmufltu. Bu nedenle,
bir senede okuyaca¤›m ‹ngilizce
kitab›n›n tamam›n›, Türkçe olarak bir
günde okumufl, bitirmifl, ancak hiçbir
fley anlayamam›flt›m. Temel f›kras›
gibi ama gerçek…
Çevremizdeki hemen herkes en fazla
ilkokul mezunuydu. Birkaç s›n›f
yukar›da okuyan a¤abeylerimizden
yard›m almaya çal›fl›yordum. Birkaç
kez matematik dersi için, at arabas›yla
geçimini sa¤lamaya çal›flan Nuri
Amca’n›n o¤lu ‹smail a¤abeye soru
sormak için gitmifltim.
çekti ve “Çocuklar›m› okutmak için
köyden geldim, okumayacaksan
onlar› meflgul etme” dedi. Aln›mdan
vurulmufl gibi hissettim,
yutkunamad›m, bo¤uluyorum
sand›m…
Bir seferinde Nuri Amca beni kenara
fiimdiki çocuklar›n olanaklar›n›
düflündükçe, okulda yaflad›¤›m
benzer olaylarla ilgili olarak nas›l
yorum yapaca¤›m› bilemiyorum. O
zamanlar çevremde dersler
konusunda yard›m alabilece¤im, soru
sorabilece¤im hiç kimse yoktu.
Yararlanmak için kaynak kitap bile
bulam›yordum. Kitap bulsam sat›n
almaya gücümüz yoktu.
53 Bak›fl 128
Kalite
Sempozyumu
YOLCULUK NEREYE?
Kalite, baflar› ve mükemmelli¤e
12. Kalite ve Baflar›
Sempozyumu 18-19 Nisan
2014’te “Yolculuk Nereye” ana
temas›yla düzenlenecek…
Sempozyum kapsam›nda
gerçeklefltirilecek Bursa Kalite
Ödülü sürecine ise; üçü okul,
biri özel sektör firmas› olmak
üzere dört kurum kalmay›
baflard›.
a¤dafl kalite anlay›fl› ile
mükemmellik kültürünün Bursa
ve çevresinde yayg›nlaflmas›
amac›yla 2003’ten bu yana
BUS‹AD ve KalDer Bursa fiubesi
iflbirli¤iyle düzenlenen Kalite ve
Baflar› Sempozyumu’nun 12.’si 1819 Nisan 2014 tarihleri aras›nda
”Yolculuk Nereye” ana temas›yla
gerçeklefltirilecek.
Ç
Sempozyumun tan›t›m› amac›yla
BUS‹AD Evi’nde düzenlenen bas›n
toplant›s›nda konuflan BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Günal Baylan, “Bursa’n›n marka
etkinliklerinden olan Kalite ve Baflar›
Sempozyumu, sürdürülebilirlik
anlam›nda önemli bir baflar› örne¤i…
‹fl dünyas›ndan, farkl› sektörlerden
ve üniversiteden 3 binin üzerinde
kiflinin kat›laca¤› etkinlikte bu y›l da
yönetim, e¤itim, teknoloji, gönüllülük
gibi pek çok farkl› kavram› uzmanlarla
ele alaca¤›z” dedi.
Her kurum ve bireyler stratejilerini
belirliyor
KalDer Bursa fiubesi Baflkan› Emin
Direkçi ise, “Yolculuk Nereye” ana
temas›n› flu flekilde aç›klad›:
“Baflar›ya ulaflmak isteyen her kurum
ve birey gelecek hedefleriyle
stratejilerini planl›yor. Kurumlar›n ve
bireylerin hedeflerini, baflar›l› örnekleri
sempozyumda ele alaca¤›z. Sadece
bulundu¤unuz co¤rafya de¤il küresel
paylafl›mlara kay›ts›z kalmak
olanaks›z. ‘Yenilikçili¤in gelifltirilmesi
54 Bak›fl 128
için kurumlar nas›l hareket etmeli?’,
‘Yeni ifl modelleri neler sunuyor?’ Bu
konular› ve daha fazlas›n› özel sektör,
kamu, STK temsilcileri ve
akademisyenlerle sempozyumda
tart›flmaya açaca¤›z.”
Ödül sürecine dört kurum kalmay›
baflard›
Öte yandan, ça¤dafl kalite anlay›fl›n›n
yayg›nlaflmas›, kalite çal›flmalar›n›n
teflvik edilmesi ve ödüllendirilmesi
amac›yla 1998 y›l›ndan bu yana
BUS‹AD ve KalDer Bursa fiubesi
iflbirli¤iyle yürütülen Bursa Kalite
Ödülü-2013 sürecinde yer alan dört
kurum kamuoyuna tan›t›ld›.
Özel Kurumlar kategorisinde Ficosa
Otomotiv, Kamu Kurumlar›
kategorisinde ise UÜ Gemlik As›m
Kocab›y›k Meslek Yüksek Okulu, O‹B
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile
Gemlik K›z Teknik ve Meslek Lisesi
süreçte yer almaya hak kazand›.
Kalite kültürünün artmas›na katk›
yapanlar› kutluyorum
Bursa Kalite Ödülü’nün, kentte kalite
çal›flmalar›n›n yayg›nlaflmas› ad›na
önemli bir misyon tafl›d›¤›n› belirten
Günal Baylan, “Ödül; EFQM
Mükemmellik Modeli’ni benimseyen
kurumlar›n; liderden, çal›flanlara ve
müflteri memnuniyetine kadar
süreçlerinde yapt›klar› iyilefltirmeleri
kapsayan ve sonucunda
performanslara etkide bulunan bir
araç… Ülkemizde kalite kültürünün
artmas›na katk› sa¤layan ve ödül
sürecine kat›lan kurumlar›m›z› örnek
baflar›lar›ndan dolay› tebrik ediyorum”
diye konufltu.
Bursa Kalite Ödülü’nü, “Ça¤dafl kalite
anlay›fl›n›n yay›l›m› ad›na örnek bir
tablonun göstergesi” olarak
nitelendiren Emin Direkçi ise, ifl
mükemmelli¤ini hedefleyen bu
kurumlar›n, ald›klar› sonuçlarla
sadece kendilerine de¤il, kente katk›
sa¤lad›¤›n›, di¤er kurulufllara
mükemmellik yolculu¤unda örnek
oldu¤unu ve Bursa’n›n ad›n› ulusalda
duyurduklar›n› vurgulad›.
Ödül Yürütme Kurulu Baflkan›
Sadettin Çiçek de, “Kurumlar
baflvurular›n›n ard›ndan haz›rl›klar›n›
yo¤un flekilde sürdürüyor. Daha önce
aç›klad›¤›m›z takvim do¤rultusunda
planlama ve ifl ak›fl›m›z›
gerçeklefltirece¤iz. Bu süreçte
kurumlar EFQM Mükemmellik
Modeli’ni benimseyerek liderden,
çal›flanlara ve müflteri memnuniyetine
kadar süreçlerinde iyilefltirmeler
yapacak ve performans art›fl›
yaflayacak. 19 Nisan 2014’te ödül
alan kurulufllar›n aç›klanmas›yla süreç
sona erecek” dedi.
Makale
Emin Direkçi
KalDer Bursa fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
BUS‹AD ve KalDer iflbirli¤inde Bursa’n›n iki marka etkinli¤i:
Kalite ve Baflar› Sempozyumu ve
Bursa Kalite Ödülü
US‹AD ve KalDer olarak
kentimizde sürdürülebilirlik
anlam›nda örnek olan iki etkinli¤e
imza at›yoruz. Kalite ve Baflar›
Sempozyumu ve Bursa Kalite Ödülü
sürecini her y›l düzenli olarak
gönüllülerin de destekleriyle Bursa’da
gerçeklefltiriyoruz. 18 Aral›k 2013
tarihinde düzenledi¤imiz bas›n
toplant›s›yla 12. Kalite ve Baflar›
Sempozyumu ve Bursa Kalite Ödülü
çal›flmalar›n› kamuoyuyla paylaflt›k.
B
Kalite ve Baflar› Sempozyumu;
ça¤dafl kalite anlay›fl›n›n, mükemmellik
kültürünün Bursa ve çevresinde
yayg›nlaflmas› amac›yla 2003 y›l›ndan
bu yana her y›l KalDer Bursa fiubesi
ve Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) iflbirli¤inde; T.C.
Bursa Valili¤i, Uluda¤ Üniversitesi,
Uluda¤ ‹hracatç› Birlikleri ve AIESEC
Bursa fiubesi destekleriyle
düzenleniyor. 12. Kalite ve Baflar›
Sempozyumu 18-19 Nisan 2014
tarihlerinde “Yolculuk Nereye” temas›
ile kat›l›mc›lar›yla buluflacak.
Kurumlar›n ve bireylerin gelecek
hedeflerini, baflar›l› örnekleri
sempozyumda ele alaca¤›z. Sadece
bulundu¤unuz co¤rafya de¤il küresel
paylafl›mlara kay›ts›z kalmak
olanaks›z. Yenilikçili¤in gelifltirilmesi
için kurumlar nas›l hareket etmeli, yeni
ifl modelleri neler sunuyor, özel sektör,
kamu, STK temsilcileri ve
akademisyenlerle sempozyumda
tart›flmaya açaca¤›z. Yolculuk
Nereye? sorusunun cevab›n› hem
konuflmac›lar hem de kat›l›mc›lardan
dinleyece¤iz.
Ça¤dafl kalite anlay›fl›n›n
yayg›nlaflmas›, kalite çal›flmalar›n›n
teflvik edilmesi ve ödüllendirilmesi
amac›yla 1998 y›l›ndan bu yana
KalDer Bursa fiubesi ve Bursa
Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i
(BUS‹AD) iflbirli¤i ile yürütülen Bursa
Kalite Ödülü süreci, EFQM
Mükemmellik Modeli’ne göre
düzenlenmektedir. Ödül; EFQM
Mükemmellik Modeli’ni benimseyerek
liderden, çal›flanlara, müflteri
memnuniyetine kadar kurumlar›n
süreçlerinde yapt›klar› iyilefltirmeleri
kapsayan ve sonucunda flirket
performans›na etkide bulunan bir araç.
2013 Bursa Kalite Ödülü sürecinde
kurumlar›n haz›rl›klar› devam ediyor.
Bursa Kalite Ödülü Jürisi’nin nihai
karar›yla sonuçlar 19 Nisan 2014
Cumartesi akflam› Bursa Kalite Ödülü
töreninde aç›klanacak, süreçte yer
alan: Özel Kurumlar Kategorisinde
- Ficosa Otomotiv
Kamu Kurumu Kurumlar›
Kategorisinde
- U.Ü. Gemlik As›m Kocab›y›k Meslek
Yüksek Okulu
- O‹B Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
- Gemlik K›z Teknik ve Meslek
Lisesi’ne mükemmellik yolculuklar›nda
baflar›lar diliyorum.
BUS‹AD ve KalDer iflbirli¤inde
yürütülen her iki organizasyon
Bursa’daki kurumlar› yenilikçi¤e teflvik
eden, ça¤dafl kalite anlay›fl›n›n
yayg›nlaflmas›na, Bursa’n›n ulusalda
tan›t›lmas›na katk› sa¤layan önemli
etkinlikler… Bugüne dek iflbirli¤i ve
destekleri için BUS‹AD’a teflekkürler.
Hem BUS‹AD’›n hem de KalDer’in
yeni Yönetim Kurullar›n› ve
Baflkanlar›n› gönülden kutluyor,
baflar›lar diliyorum. Bugüne de¤in
KalDer’e ve flahs›ma gösterdi¤iniz
destek ve ilgi için flükranlar›m› sunar›m.
55 Bak›fl 128
Türkiye, AB G›da Güvenli¤i politikalar›
ile uyumlu bir süreç yaflamaya bafllad›
G›da sektörünün tüm
alanlar›nda h›zl› bir dönüflüm
yafland›¤›n› belirten BUS‹AD YK
Üyesi Aytu¤ Onur, yeni
yay›nlanan yönetmeliklerle G›da
Kanunu’nun içeri¤inin
tan›mland›¤›n› ve Türkiye’nin,
AB G›da Güvenli¤i politikalar›yla
tam uyumlu hale gelmeye
bafllad›¤›n› söyledi.
B
US‹AD G›da Uzmanl›k Grubu
taraf›ndan düzenlenen “G›da
Mevzuat›ndaki Yenilikler,
Uygulamalar› ve Tüketici Haklar›”
konulu panelde, 5996 say›l› yeni
kanunla getirilen düzenlemeler
paylafl›ld›. Panel konuflmac›lar›; yeni
kanun-yönetmeliklerin, “güvenli g›da”
üretim ve tüketimi için AB’ye uyum
sürecinde ciddi aflamalar›n kat
edilmesine yol açt›¤›n› belirtti.
BUS‹AD Yönetim Kurulu Üyesi ve
G›da Uzmanl›k Grubu Koordinatörü
Aytu¤ Onur, panelin aç›l›fl›nda yapt›¤›
konuflmada; Grup olarak çok aktif bir
politika izleyerek, kamuoyunu
ayd›nlatmak, sektörü bilgilendirmek
ve sorunlar›n çözümüne arac›l›k
etmek konusunda her türlü katk›y›
sa¤lamaya çal›flt›klar›n› anlatt›. Onur,
G›da Uzmanl›k Grubu’nun; sektördeki
tüm taraflar›n kat›l›m›yla çok önemli
bir platform haline geldi¤ini de
vurgulad›.
Sektör olarak üzerimize düfleni yap›yoruz
Son bir y›ld›r g›da sektörünün tüm
alanlar›nda h›zl› bir dönüflüm
yafland›¤›n› ifade eden Onur, yeni
yay›nlanan yönetmeliklerle G›da
Kanunu’nun içeri¤inin tan›mland›¤›n›
ve Türkiye’nin AB G›da Güvenli¤i
politikalar›yla tam uyumlu hale
gelmeye bafllad›¤›n› söyledi. Onur,
“Bu uyum çerçevesinde, tüm
kodekslerimiz yeniden yaz›l›yor ve
bizler de g›da sektörünün mensuplar›
olarak bu uyumun kolaylaflmas›,
sürecin h›zlanmas› için üzerimize
56 Bak›fl 128
düfleni yapmaya çal›fl›yoruz” dedi.
‹nsan sa¤l›¤›na iliflkin riskler ortadan
kald›r›l›yor
2013 y›l›nda; g›da güvenli¤i kurallar›
alan›nda etiketleme, g›da katk›
maddeleri, safl›k kriterleri, aroma
verici maddeler ve g›da takviyeleri
gibi bir dizi konuda çok önemli
mevzuatlar›n kabul edildi¤ine vurgu
yapan Onur, özellikle g›da katk›
maddeleri konusundaki
düzenlemeyle, insan sa¤l›¤›na iliflkin
önemli risklerin süratle ortadan
kald›r›laca¤›n› anlatt›.
Aytu¤ Onur, “Bilinçsizce ve yayg›n
olarak, oran gözetilmeden kullan›lan
katk› maddelerinin bir k›sm›
yasakland› ve kullan›m s›n›rlar› da net
olarak belirlendi. Bununla birlikte AB
uyum raporuna göre, g›dayla temas
eden madde ve malzemeler
konusunda ilave çal›flmalara ihtiyaç
duyuluyor. Ayr›ca g›da enzimleri ve
yeni g›dalar konular›nda uyum henüz
tamamlanmad›, Yine aç›klanan AB
‹lerleme Raporu’na göre tar›msal g›da
iflletmeleri için ulusal bir
modernizasyon plan› oluflturulmas›na
yönelik ilerleme s›n›rl› kald›” diye
konufltu.
G›da iflletmelerinin kay›t edilmesi ve
onaylanmas›na yönelik yeni kurallar›n
uygulanmas›n›n kayda de¤er çabalar
gerektirdi¤ini belirten Onur, ALO 174
G›da ‹hbar Hatt›’n›n tüketiciler
taraf›ndan çok benimsendi¤ini ve
sektöre çok önemli bir hizmet
sundu¤una da iflaret etti.
Etiketin üzerinde yazan içinde de olmal›
Tüketicilerin en önemli dayana¤›n›n
G›da Paneli
ve bilgi alma yerinin ‘g›dalar
üzerindeki etiketler’ oldu¤unu
söyleyen Onur, “Etiketin üzerinde
yazan içinde olmal›, ürünün içinde
olan da etiketinde yazmal› ve yetkili
makamlar bunlar›n do¤rulu¤unu
denetlemeli, tüketiciler ise mutlaka
etiketi okumal›” diyerek konunun
önemine dikkat çekti. Onur, g›dadaki
uygulamaya iliflkin olarak, tüketici
mahkemeleri ile hakem heyetlerinin
kapasitelerinin daha fazla
güçlendirilmesi gerekti¤ini de
kaydetti.
Mevzuat de¤ifliklikleri önemli
BUS‹AD G›da Uzmanl›k Grubu
Baflkan› Nadir Ifl›k ise, G›da Tar›m ve
Hayvanc›l›k Bakanl›¤›’n›n; denetim
yapma, riskleri alma-yönetme,
bilimsel geliflmelere ve uluslararas›
iliflkilere göre mevzuatlar›
düzenlenmenin yan› s›ra g›da
üreticileri ile tüketicileri
bilgilendirmekle görevli oldu¤unu
anlatt›. Ifl›k, g›da güvenli¤i ile ilgili
yap›lan çal›flmalar› ve mevzuatlardaki
de¤ifliklikleri çok önemsedi¤ini
belirterek, 5996 say›l› Kanun
çerçevesinde 103 adet yeni
yönetmeli¤in uygulamaya
konuldu¤unu an›msatt›.
Uzman konuklar bilgi verdi
Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan,
BUS‹AD G›da Uzmanl›k Grubu Üyesi
Mustafa Y›ld›z’›n moderatörlü¤ünde
yap›lan panel kapsam›nda; ‹l G›da
Tar›m ve Hayvanc›l›k Müdürlü¤ü G›da
ve Yem fiube Müdürü Erdal Kuzucu,
“G›da Güvenilirli¤i, ‹dari Yapt›r›mlar
ve Cevzalar”, Kontrol Görevlisi Caner
Erken, “G›da Katk› Maddeleri
Yönetmeli¤i ve De¤ifliklikler, Onay
ve HACCP ‹fllemleri”, Kontrol
Görevlisi Sibel Tokat, “Etiketleme
Yönetmeli¤i ve De¤ifliklikler”, Bursa
G›da ve Yem Kontrol Merkez
Araflt›rma Enstitüsü-Teknik
Koordinatörü Orhan Eren, “Analizler”,
Ülker Golf Kalite Güvence Müdürü
Burcu Er, “‹flletme-Tüketici ‹liflkileri
ve Kalite Yönetimi”, Egemeno¤lu
Hukuk Bürosu’ndan Avukat Salih
Duman ise, “Tüketici Haklar›,
fiikayetler ve Hukuki Sorumluluklar”
konular›nda kat›l›mc›lara bilgi verdiler.
Konuflmas›nda, özellikle sosyal
medyada g›da güvenli¤iyle ilgili ciddi
bir bilgi kirlili¤i yafland›¤›n› ifade eden
Erdal Kuzucu, g›dadaki bütün sürecin
G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k
Bakanl›¤›’n›n kontrolünde oldu¤unu
vurgulad›. ‹l Müdürlü¤ü olarak
toplumun tüm paydafllar›yla irtibat ve
iflbirli¤i halinde olduklar›n› kaydeden
Kuzucu, g›da güvenilirli¤inin; birincil
üretimden bafllayarak son tüketiciye
kadarki g›da zinciri boyunca
sa¤land›¤›n› anlatt›. Kuzucu,
“Tüketicilere güvenilir g›da temin
etmek, etkin ve yeterli denetim
yapmak Bakanl›¤›m›z›n asli
görevlerindendir… G›da üreticisi ise,
üretti¤i ürünün uygun oldu¤unu
sa¤lamaktan birinci derecede
sorumludur” dedi.
Etiket Yönetmeli¤i ile ilgili
düzenlemeleri paylaflan Sibel Tokat
ise, etiketlemenin, kesinlikle tüketiciyi
yan›lt›c› biçimde olamayaca¤›n›
anlatt›. “Yönetmeliklere uygun
olmayan etiketlerle ilgili çok fazla
ifllem yap›yoruz” diyen Tokat, etiketin;
g›dadaki içeri¤in do¤ru, aç›k ve
tüketicinin anlayabilece¤i flekilde
düzenlenmesinin mecburi oldu¤unu
kaydetti.
Hileli ürünleri tespit ediyoruz
G›da ürünlerindeki “hileli” ifllemlerle
ilgili, Bursa G›da ve Yem Kontrol
Araflt›rma Merkez Enstitüsü’nde
beklentileri tam anlam›yla karfl›layan
analizler yapabildiklerini söyleyen
Orhan Eren de, kamuoyunda tart›flma
konusu olan, örne¤in; süt ve süt
ürünlerinin içine hayvan iç ya¤›
kar›flt›r›l›p kar›flt›r›lmad›¤›n›n ve
zeytinya¤›nda ya¤ asidi
kompozisyonlar›n›n olup olmad›¤›n›n
ölçümünü rahatl›kla
gerçeklefltirebildiklerini vurgulad›.
57 Bak›fl 128
Wall Street
Journal’a
Türkiye
ekonomisini
BUS‹AD
anlatt›
Siyasi istikrars›zl›k ülke için büyük risk
‹fl dünyas›n›n en çok önem verdi¤i
konu olan siyasi istikrar›n, son 10
y›ld›r tek parti hükümetiyle birlikte
Türkiye’de sa¤land›¤›n›, fakat 17
Aral›k’tan itibaren bu ortam›n
bozulmaya bafllad›¤›n› söyleyen Ali
Ceylan, “Siyasi istikrars›zl›k en çok
ifl dünyas›n› etkiliyor. Bu riski
çözemedi¤iniz zaman di¤er sorunlar›
halletmek adeta imkans›z hale
gelebiliyor” dedi.
Dünyan›n en sayg›n
gazetelerinden Wall Street
Journal, Türkiye ekonomisinin
son 10 y›l›na iliflkin haz›rlad›¤›
kapsaml› haber dosyas›nda
BUS‹AD’›n görüfllerine de yer
verdi.
T
ürkiye ekonomisinin son 10 y›l›na
iliflkin kapsaml› bir haber dosyas›
haz›rlayan dünyan›n en sayg›n
gazetelerinden Wall Street Journal
(WSJ), Bursa Sanayicileri ve
‹fladamlar› Derne¤i’nin (BUS‹AD)
görüfllerine de yer verdi. Wall Street
Journal gazetesi muhabirlerinden
Emre Peker ile Yeliz Candemir,
BUS‹AD Evi’nde Baflkan Yard›mc›s›
Prof. Dr. Ali Ceylan ile özel bir röportaj
gerçeklefltirdi.
58 Bak›fl 128
Bursa dünya ile entegre oldu
BUS‹AD’›n en çok flikayet etti¤i
konulardan birisinin, Türkiye
ekonomisini dünya arenas›nda
rekabetçilikten yoksun b›rakan
“de¤erli TL-düflük döviz kuru”
politikas› oldu¤unu bir kez daha
yineleyen Ceylan, olumsuzluklara
ra¤men Bursal› ifladamlar›n›n son
dönemde uluslararas› oyuncu olmay›
baflard›¤›na dikkat çekti.
Ceylan, “Bursa’n›n giriflimci ruhu son
10 y›lda ciddi manada ortaya ç›kt›.
Kentimizdeki yabanc› yat›r›mlar›n yan›
s›ra ifladamlar›m›z art›k yurtd›fl›nda
da flirket sat›n al›yor, ortakl›klar
kuruyor. Bunlar Türkiye ekonomisinin
gelece¤i aç›s›ndan çok önemli
giriflimler… 5-6 tane daha Bursa gibi
üretim ve ihracat yapan, Ar-Ge ve
inovasyona önem veren kentimiz olsa
Türkiye ekonomisi çok baflka yerlere
gelirdi. Türkiye’nin son 10 y›lda
kabu¤unu k›rd›¤›n›, Türk giriflimcisini
frenlemenin art›k imkans›z hale
geldi¤ini rahatl›kla söyleyebiliriz.
Bursa da küresel dünya ile
entegrasyonunu büyük ölçüde
tamamlad›” diye konufltu. Ceylan,
Wall Street Journal muhabirlerine,
yabanc› yat›r›mc›lar için Bursa’n›n;
gerek üretim faktörleri ve gerekse
nitelikli insan gücü aç›s›ndan çok
uygun bir kent oldu¤unu da anlatt›.
BUS‹AD Bursa’da yeni ufuklar açt›
TÜS‹AD’dan sonra Türkiye’nin ikinci,
Anadolu’nun ise ilk S‹AD’› olan
BUS‹AD’›n çal›flmalar› hakk›nda da
bilgiler veren Prof. Dr. Ali Ceylan,
gerek yenilikçilik, gerek savunma
sanayi kümelenmesi ve gerekse
lojistik köyü gibi çok önemli projelerle
kent ekonomisinin önünde yeni
ufuklar açt›klar›n› vurgulad›.
Ali Ceylan, BUS‹AD’›n tüm sivil toplum
örgütlerine örnek olacak biçimde
Uluda¤ Üniversitesi ile çok yak›n
iflbirlikleri kurdu¤una da dikkat çekti.
BUS‹AD’dan
BUS‹AD’›n yeni üyesi;
Tar›k Ö¤üt
ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD), ifl dünyas›n›n
önde gelen isimlerinin kat›l›m›yla
gücüne güç katmaya devam ediyor.
B
‘
Tar›k Ö¤üt kimdir?
1948 y›l›nda Nizip’te dünyaya gelen Tar›k
Ö¤üt, 1966 y›l›nda makine mühendisli¤i e¤itimi
almak üzere devlet burslusu olarak Almanya’ya
gitti. Lisans, yüksek lisans ve doktoras›n› Berlin
Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan Ö¤üt, 12
y›l Almanya’da çeflitli sanayi kurulufllar›nda
(IABG, BMW vs.)
Ar-Ge Mühendisi olarak görev yapt›. 1990
y›l›nda Türkiye’ye dönen Ö¤üt, Bursa’da ileri
mühendislik firmas› olan F‹GES Afi’yi kurdu.
Halen F‹GES Afi’nin Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤›’n› sürdüren Ö¤üt, Tafl›t Araçlar›
Yan Sanayicileri Derne¤i (TAYSAD) ile At›l›m
Üniversitesi Metal fiekillendirme Mükemmeliyet
Merkezi’nin de Yönetim Kurulu üyesi.
Yeni üye, F‹GES Afi Yönetim Kurulu
Baflkan› Tar›k Ö¤üt de, 2013 y›l›n›n
son Çekirge Toplant›s›’nda di¤er
üyelere tan›t›ld›. Ö¤üt’e, Dernek
rozetini BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Oya Yöney takt›.
’
‹fl Teftifl Kurulu Bursa Grup Baflkan›
Yaflar Ata bilgi paylafl›m›nda bulundu
‹fl Teftifl Kurulu Bursa Grup
Baflkan› Yaflar Ata ve
beraberindeki müfettifller,
BUS‹AD’› ziyaret ederek fiubat
ay›ndan itibaren bafllayacak olan
programl› “iflin yürütümü” ve “ifl
sa¤l›¤›-güvenli¤i” teftiflleri
hakk›nda bilgi paylafl›m›nda
bulundu.
al›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› ‹fl Teftifl Kurulu Bursa
Grup Baflkan› Yaflar Ata ile
beraberindeki müfettifller, BUS‹AD
Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti ve fiubat
ay›ndan itibaren bafllayacak olan
programl› “iflin yürütümü” ve “ifl sa¤l›¤›güvenli¤i” teftiflleri hakk›nda bilgi
paylafl›m›nda bulundu.
Ç
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan
Vekilleri Günal Baylan ve Prof. Dr. Ali
Ceylan ile Yönetim Kurulu üyeleri Ergun
Türkay, Tu¤rul Dirimtekin ve Ali ‹hsan
Türkmen’in ev sahipli¤inde
gerçekleflen ziyarette Yaflar Ata, ‹fl
Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›’n›n, 2011 y›l›
itibariyle kaynaklar›n› daha etkin bir
flekilde kullanmak amac›yla çal›flma
hayat›na iliflkin mevzuat›n ihlal edildi¤i
sektör ve alanlarda, çal›flma hayat›nda
yer alan tüm aktörlerin de kat›l›m›n›
sa¤lamak suretiyle programl› teftifl
modeline geçti¤ini an›msatt›.
‹fl kurallar› kal›c› olarak uygulanmal›
Söz konusu teftifl modelinde; yo¤un
olarak ihlal edildi¤i tespit edilen
mevzuat kurallar›n›n risk olarak
belirlendi¤ini anlatan Ata, “‹fl
mevzuat›n›n tüm kurallar› de¤il de
sadece belirlenen risklerle ilgili kurallar
teftifl edilmektedir. Programl› teftifllerin
hedefi; çal›flma hayat›na iliflkin kurallar›n
ihlalini önlemek, iflçi ve iflverenleri ifl
mevzuat›na yönelik kurallar hakk›nda
bilgilendirmek-bilinçlendirmek, söz
konusu taraflar›n mevzuat hükümlerine
riayet etmelerine yönelik duyarl›l›klar›n›
art›rmak ve ifl mevzuat› kurallar›n›
iflyerlerinde kal›c› olarak uygulanabilir
hale getirmektir” dedi.
En son çözüm; idari para cezas›
‹fl Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›’nca teftifl
yap›lan sektör ve alanlarla ilgili
sorunlara dikkat çekmek, bu sorunlar›n
giderilmesine katk› sa¤layacak
çözümler aramak ve bu konuda sosyal
taraflarla iflbirli¤i yapmak amac›yla
teftifl süreci içine; e¤itim, bilgilendirme,
bilgi paylafl›m› ile duyarl›laflt›rma
toplant›lar›n›n da dahil edildi¤ini
vurgulayan Yaflar Ata, teftifl süreci
sonunda iflverenler taraf›ndan ihlali
giderilmeyen noksanl›k ve ayk›r›l›klar›n
bulunmas› halinde idari para cezas›
uyguland›¤›n› ifade etti.
BUS‹AD gerekli deste¤i vermeye haz›r
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
Günal Baylan da, Yaflar Ata’n›n dikkat
çekti¤i hususlar›n, sa¤l›kl› bir çal›flma
hayat› için çok önemli oldu¤unu
belirterek, talep edilen tüm hususlarda
Dernek olarak gerekli katk›y›
sunacaklar›n› vurgulad›.
59 Bak›fl 128
Ahmet Altekin
TOFAfi Teknolojik Arafltırmalar ve ‹novasyon Direktörü
Bizim için lüks olmayan fleyler
Geleneksel ‹fl Dünyas›na
Tasar›mc› Gözüyle Bakmak
B
irçok flirket, yenileflmeyi gerçek
bir gereklilik olarak ele al›yor;
yenilikçi bir kurulufl haline
gelmek amac›yla önde gelen
dan›flmanl›k firmalar›yla çal›fl›yor,
zaman ve para harc›yor, tasar›mc›lar
istihdam ediyorlar. Gene de yenilikçi
bir flirket haline dönüflme baflar›s›n›
gösterenler s›n›rl› say›da kal›yor.
fiirketler, tasar›mc›lar›n ortaya somut
planlar ve öneriler koyamad›klar›ndan
flikayet ediyorlar. Tasar›mc›lar da,
onlar›, yard›m almak üzere ça¤›ran
flirketlerde karfl›laflt›klar› ortamlardan
flikâyetçiler. Özellikle, istedikleri
tepkiyi bulamamaktan,
anlafl›lamamaktan ve hatta
düflmanca karfl›lanmaktan
yak›n›yorlar. ‹ki taraf›n birbirine ihtiyac›
olmas›na ra¤men, böyle bir paradoks
yaflan›yor. Roger Martin, “tasar›m
düflüncesinin”, yani tasar›mda
kullan›lan yaklafl›m ve araçlar›n, flirket
stratejilerine uygulanmas›n›n, bu
paradoksu çözmek için uygun bir
yaklafl›m olaca¤›n› ortaya koyuyor. 1
Siz de afla¤›daki tart›flmada kendinize
yak›n bir taraf seçebilirsiniz.
Tasar›mc› ile ‹fl Adam›
- “Beni anlam›yor” dedi, tasar›mc›.
“Sanki beni ça¤›ran kendisi de¤ilmifl
gibi, ne söylesem öyle bir tepki
60 Bak›fl 127
gösteriyor ki, çal›flmaya devam etmek
için istek kalm›yor içinde insan›n. Tek
do¤ru bildi¤i, kendi yapt›klar›. Y›llar
önce, onu da nas›l yapt›ysa, do¤ru
bir ifl yap›p buraya tezgah kurmufl.
Ama dünya art›k bambaflka bir yer.
fiimdiki müflteriler, ilk müflterilerinin
çocuklar›. O ise, hala ayn› yerde
saplan›p kalm›fl.”
- “Ben o kadar büyük sorunlarla
u¤rafl›rken”, diye flikayete bafllad› ifl
adam›. “Adam gelmifl hikaye
anlat›yor. Neymifl efendim, müflteriye
önerdi¤imiz de¤er belirgin de¤ilmifl;
kurumun kiflili¤iyle uymuyormufl falan
filan. Sanki bu flirketi her gün didiflip
u¤rafl›p bu hale getiren ben
de¤ilmiflim gibi. Bir de deli gibi para
ödüyorum adama”, diye devam etti
ifl adam›.
- Ben sorunu biliyorum, dedi barmen.
- “Nas›l olur?” diye sordu tasar›mc›.
- “Nas›l olur?” diye sordu, ifl adam›.
- “Her akflam ikiniz de gelip hep ayn›
fleyden flikayet ediyorsunuz y›llard›r.
Eh, ben de bir iki fley ö¤rendim bu
arada” diye yan›tlad› barmen. “Benim
sizleri dinledi¤imin yar›s› kadar,
birbirinizi dinleseydiniz, anlafl›rd›n›z
flimdiye kadar.”
- “Yenilikler”, dedi tasar›mc›,
“Gizemlerden do¤ar. Bafllang›çta
nas›l olup ta kufllar›n uçtu¤unu; tafl›n
neden hep yere düfltü¤ünü bilmeyiz.
Ama gene de ok atar kufllar› avlar›z.
Ama ne zaman ifle yarayaca¤›n›, ne
zaman baflar›s›z olaca¤›n› pek de
kestiremeyiz eylemlerimizin, ta ki iflin
içinde ne ifl oldu¤unu anlay›p, çözene
kadar.”
- “fiimdi de, bafl›na elma düflen
adamdan söz edersin”, dedi, ifl
adam›. “ Elmay› kafas›na düflüren
güce yerçekimi demifl; her fleyin nas›l
olup ta yere düfltü¤üne dair kurallar
yazm›fl. Ard›ndan, tam olarak hangi
denkleme uygun hareket edece¤ini
anlam›fl at›lan tafl›n da, topçular
hesaplamaya bafllam›fl, hedefe nas›l
düflüreceklerini güllerini.”
- “Evet, kufllar›n nas›l uçtu¤u
anlafl›l›ncaya kadar, kanat yap›p
uçmaya çal›flt› insanlar as›rlarca” dedi
tasar›mc›. “Bilgi iflte böyle ilerler, önce
el yordam›yla yol gösterecek kurallar›
bulursun. Sonra nas›l çal›flt›¤›n›
anlay›p denklemler üretirsin, ard›
ard›na yenilikler yapmak için.”
- “Bilginler, kurallar› bir denkleme
oturtunca, nas›l uçulaca¤› art›k
okullarda okutulur oldu. Bilgi bir kez
denklemlere oturtulunca ve ifllemlerin
s›ras› belirlenince, mühendisler
hesaplar› yapmaya ve teknisyenler
parçalar› üretip, birlefltirmeyi
baflarabildiler. Böylece, uçaklar
ortaya ç›kt› ve arkas›ndan tüm di¤er
uçan vas›talar.”
Makale
Gizem
Buluflsal
Algoritma
fiekil 1: Bilginin Geliflim Yolcu¤u1
Neden sonuç iliflkisi hakk›nda fikir sahibi
olmad›¤›m›z her fley bir gizemdir ve do¤aüstü
güçler vas›tas›yla aç›klanarak, günlük hayatla
ba¤daflt›r›l›rlar.
Buluflsal (Heuristik) terimi, sorunlar karfl›s›nda
do¤rulu¤u kesin olmayan, ama ço¤u kez etkili
görünen bir tak›m cevaplar oluflturma yollar›n›
iflaret etmektedir. Bu yollar, etkili
olmad›klar›nda, sistematik yarg› yanl›l›klar›na
(bias) yol açmaktad›rlar.
Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir
amaca ulaflmak için gerekli olan s›ral› mant›ksal
ad›mlar›n tümüne algoritma denir.
- “Ben bu hikayeyi daha önce de
duymufltum” dedi, barmen. “ ‹lk
hamburgerci, dükkan› çok tutulunca,
baflka dükkanlar da açm›fl
Amerika’da McDonald kardefller.
Art›k, insanlar›n beklemeden
hamburger yiyip yola devam etmek
istediklerini anlay›nca bir giriflimci,
dükkan›n ad›n› sat›n al›p, hamburger
yapman›n 57 ad›m›n› belirlemifl.
Ard›ndan, Amerika’n›n her yerinde
sonra da tüm dünyada ço¤altm›fl
zincirini. ‹fli bilmeyenlere de
yapt›rabiliyormufl ayn› hamburgerin
t›pk›s›n›.
‹spat et, ispat et
- “Ama bunun tasar›mc› hikayeleriyle
ne ilgisi var ki?” diye itiraz etti ifl
adam›.
- “Yeni daha önce yap›lmam›fl
oland›r. Hiç yap›lmam›fl olan›, ilk kez
yapmadan önce, ispat et dersen,
yeni hiç yap›lamaz” dedi tasar›mc›.
“‹lk hamburgerciyi açarken,
McDonald biraderlere,
hamburgercinin baflar›l› olaca¤›n›
ispat et deselerdi, aç›labilir miydi ilk
dükkan›?”
- “Ne yani” dedi, ifl adam›, “Her hikaye
anlatana çuvallar dolu para m›
verece¤iz yani” diye söylendi.
“Birisinin hofl hayalleri var diye, geri
döner mi yat›r›m? ”
- “E¤er yeni ise yapt›¤›n ölçülen, ifle
yarar m› dersin?” diye sordu
tasar›mc›. “Dahas›, her ifle yarayan
ölçülebilir mi?”
- “Ölçmek yanl› düflünceleri ve öznel
yarg›lar› önler” dedi ifl adam›. “‹fl
kurmak bilimsel bir ifltir.”
- “Yaln›zca ölçülebilenle yetinirsen,
denklemin eksik kal›r her daim.
De¤ifleni dikkate alamaz donmufl
kurallar. Kat›laflt›kça denklemin, farkl›
olan› ölçemez olursun. Aç›k bir göz
ve kulak gerekir, henüz ölçülemeyeni
de dikkate almak için” diye uyard›
tasar›mc›.
- “Duygular›n› anlayamazsak her
müflterinin” diye do¤rulad› barmen,
“Anlayamay›z içinden geçenleri
karfl›m›zdaki insan›n. ‹flte burada
yatar iflin püf noktas›. Yoksa sunulan
ayn›d›r afla¤› yukar› her yerde.”
- “Sezgiye de yer açmal›d›r, ölçüp
biçmenin yan› s›ra, ifl adam›.
Ölçülemeyeni anlafl›l›r hale
getirememiflsek bile el yordam›yla
sezmelidir nas›l yürüdü¤ünü ifllerin
ve bir denkleme dökebilmelidir
zaman içinde, deneye-yan›la iflleyifli
sonunda” dedi tasar›mc› ve ekledi
son olarak. “Tasar›mc›yla birlikte
çal›flmal›d›r, ifl adam›, yeni sulara
döndürmek isterse rotas›n›.”
Temel E¤itim Fark›
Analitik Düflünce
%100 Güvenilirlik
Sezgisel Düflünce
%100 Geçerlilik
fiekil 2: Analitik ve Sezgisel Düflünce, iki ayr›
dünyan›n geçerli yaklafl›mlar›d›r1
Analitik ve sezgisel düflünce,
güvenilirlik kültürüne sahip
iflletmeciler ile yenilik kültürüne sahip
tasar›mc›lar aras›nda anlaflmazl›¤a
yol açan iki yaklafl›md›r. ‹ki yaklafl›m
aras›ndaki temel fark, ispat
kavram›nda yatar. Analitik düflünce,
ispat edilebilirlik için bir düflüncenin
algoritma düzeyinde olgunlaflmas›na
ihtiyaç duyar. Ciddi miktarda bir
yat›r›m karar›n›n verilebilmesi için,
yat›r›m›n kârl› olaca¤›n›n ispat
edilebilmesi beklenir. Geleneksel
yat›r›m alanlar›nda ifle yarayan bu
sorgulama, yenilikler söz konusu
oldu¤unda ifle yaramaz.
Uygulamadan önceden, hiçbir yeni
düflüncenin baflar›l› olaca¤›n› ispat
etmek mümkün de¤ildir. Yani, analitik
düflünce yaklafl›m›n› kullanarak, yeni
bir düflünce üretemezsiniz. Çünkü
analitik düflünce, çözümleme araçlar›
vas›tas› ile geçmifli incelemeye
dayan›r. Daha önce benzeri olmayan
bir uygulama söz konusu oldu¤unda,
yöntem yetersiz kal›r.
Notlar:
(1) Roger Martin, yenileflim alan›nda dikkat çekici bir isim. 19982013 y›llar› aras›nda Toronto Üniversitesi Rotman ‹fl ‹daresi Okulu’nun
Dekan› olarak görev yapt›. “Tasar›m düflüncesi” ilkelerini, ifl idaresi
e¤itiminin kurgulanmas›nda temel yaklafl›m olarak ele ald› ve
yenileflim alan›nda en baflar›l› organizasyonlardan biri olan P&G’deki
yap›lanmada da önemli bir rol oynad›. Günümüzde, alan›ndaki en
etkili düflünürlerden biri olarak, bütünlefltirici düflünce dahil olmak
üzere, yayg›n olarak benimsenmifl olan bir çok ifl kavram›n›n
gelifltirmesine önayak oldu. Öncelikle okunmas› gereken
kitaplar›ndan birisi, Harvard Business School Press taraf›ndan
2009 y›l› Kas›m ay›nda yay›nlanm›fl olan “The Design of Business”
(ISBN: 1422177807) fiekil 1 ve 2, bu kitapta aç›klanan kavramlara
yönelik gösterimler olup, Rotman ‹fl ‹daresi Okulu’na aittir.
61 Bak›fl 127
Mizah
Ahmet Altekin’in kaleminden
Teknoloji, her fleyi
alt üst eder; düzen
tepe taklak olur!
Yeni insan kaynaklar›
politikam›z, çal›flanlara
dokunmay› öngörüyormufl!
Bundan böyle B‹LMEYENLER,
B‹LENLERE ö¤retecek
Ad› Cobs mu ne.
‹lla garaj kiralamak
istiyormufl!
Ayn› fiyata
dubleks villa
versek!
“‹spat et!”
• “‹spat et!” talebi, yenileflimin kesin düflman›d›r. Yaln›z geçmiflte olmufl olan fleyler ispat edilebilir. Yenileflim isteyen
bir ifl adam›, yaln›z mevcut olan›n de¤il neler olabilece¤inin mant›¤›na da aç›k olmal›d›r.
• Bir tasar›m devriminin efli¤inde oldu¤umuza inan›yorum; Çünkü bir çok sanayide müflteriler, neyin iyi, neyin kötü
oldu¤una dair daha derin bir anlay›fla sahip olmaktalar ve [ürün, hizmet] sa¤lay›c›dan kendilerine keyif ve haz
vermesini talep etmektedirler. Günümüzde, flirketlerin tasar›mc›larla daha iyi çal›flmalar› ve onlar› daha iyi anlamalar›
gerekti¤i düflüncesi hakim durumda. Bense, oynamak gerekti¤imiz oyunun bu olmad›¤›n› düflünüyorum. Gitti¤imiz
yönün, ifl adamlar›n›n kendilerinin tasar›mc› olmalar›n› gerektirdi¤ini düflünüyorum. [‹fl adamlar›n›n] Grafik tasar›mc›lar›
veya ürün tasar›mc›lar› olmalar›ndan söz etmiyorum. [Onlar›n] Kullan›c› deneyimi tasar›mc›lar›, ifl modeli tasar›mc›lar›
olmalar› gerekiyor. Görevlerinin, yeni ve ola¤anüstü bir fleyler tasarlamak oldu¤unu düflünmeleri gerekiyor; her
zaman yapageldiklerini, yapmaya devam etmeyi de¤il.
Roger Martin, Toronto Rotman ‹fl ‹daresi Okulu Dekan›, Fast Company mülakat›ndan al›nt›.
62 Bak›fl 127
Bafl›m›za ne kadar çok icat ç›karsa
o kadar h›zl› büyürüz
ticaretinde yükselen bir ivmeye sahip
oldu¤unu anlatan ‹rfan, Türkiye’nin
de bu alanda kat etmesi gereken çok
uzun bir yol oldu¤una iflaret etti.
Türkiye'nin; ülke gerçeklerine dayal›
ve öz kaynaklar›n› de¤erlendirerek
yeni bir ifl modeli gelifltirmesi
gerekti¤ini vurgulayan ‹rfan, ithalata
dayal› ürünlerle baflar› ve rekabet
imkan›n›n çok az olaca¤›n› anlatt›.
BUS‹AD’›n deste¤iyle, bulufl ve
patent bilincini gelifltirmek
amac›yla düzenlenen ‹catlar
Fuar›, ithalata dayal› ürünlerle
rekabet imkan›n›n çok az
oldu¤unu, Türkiye’nin ancak
“bafl›m›za icat ç›karan” say›s›
paralelinde büyüyece¤ini bir
kez daha ortaya koydu.
T
ÜYAP Bursa’n›n organizasyonu,
Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) ile
Uluslararas› Patent Birli¤i (UPB)
iflbirli¤inde Bursa Uluslararas› Fuar
Merkezi’nde gerçeklefltirilen ‹CAT
2013 Yeni Fikirler- Yeni Bulufllar Fuar›,
Türkiye’nin patent, faydal› model ve
endüstriyel tasar›m gibi alanlarda
almas› gereken ciddi mesafe
oldu¤unu bir kez daha gözler önüne
serdi.
Fuar kapsam›nda, özellikle okullar›n
hayat› kolaylaflt›ran icatlar›
ziyaretçilerin ilgisine sunulurken,
düzenlenen panelde de, “uluslararas›
rekabette bir ad›m öne geçmek”
olarak nitelendirilen patent, faydal›
model gibi özellikli alanlarda neler
yap›lmas› gerekti¤i tart›fl›ld›.
Dünyada patentli ürünler ile söz sahibi
olabilirsiniz
Bursa merkezli Uluslararas› Patent
Birli¤i (UPB) Yönetim Kurulu Baflkan›
Nuri Coflkun ‹rfan, Dünya Fikri
Mülkiyet Örgütü verilerine göre, 2012
64 Bak›fl 128
y›l›nda ABD’nin 49 bin patentle bu
alanda dünya birincisi oldu¤unu
söyledi. ‹kinci s›rada 38 bin patentle
Japonya’n›n yer ald›¤›n› belirten ‹rfan,
üçüncülü¤ü Almanya’n›n,
dördüncülü¤ü Güney Kore’nin,
beflincili¤i ise Çin’in paylaflt›¤›n›
vurgulad›.
Bugüne kadar “taklitçi ve ucuzcu”
olarak bilinen Çin’in asl›nda, katma
de¤erli ve patentli ürünlerle dünya
Bursa patent konusunda ciddi mesafe
kat etti
Bursa’n›n patent konusunda son 5
y›lda büyük mesafeler kat etti¤ini
anlatan UPB Baflkan› ‹rfan, 2009
y›l›nda 28 olan tescilli patent say›s›n›n,
2013’te 297'ye yükseldi¤ine iflaret
etti.
‹rfan, “Bursa, patent alan›nda
Türkiye'de en büyük s›çramay› yapan
ildir. Türkiye patent liginin birinci
s›ras›nda ‹stanbul var. Bursa bu
alanda befl y›l önce dördüncüyken
flimdi ikincili¤e yükseldi. Bursa'da
yakalanan bu ivmenin, ülke
ortalamas›nda da elde edilmesi
gerekiyor” dedi.
BUS‹AD’dan
Çevre ödüllü Martur, BUS‹AD
Uzmanl›k Grubu’ndan tam not ald›
BUS‹AD Çevre, Enerji ve ‹fl
Sa¤l›¤›-Güvenli¤i Uzmanl›k
Grubu üyeleri, “Çevre” ödüllü
MARTUR’a inceleme gezisi
gerçeklefltirdi. MARTUR’un
özellikle çevre ve enerji
konular›nda yaratt›¤› fark›ndal›k
Grup üyelerinin be¤enisini
kazand›.
US‹AD Çevre, Enerji ve ‹fl Sa¤l›¤›Güvenli¤i Uzmanl›k Grubu
üyeleri, 2012 y›l›nda BUS‹AD
Yönetim Kurulu taraf›ndan “Çevre
Ödülü”ne lay›k görülen MARTUR
Sünger ve Koltuk Tesisleri’ne
inceleme gezisi gerçeklefltirdi.
B
MARTUR’un özellikle çevre ve enerji
konular›nda yaratt›¤› fark›ndal›k, Grup
üyelerinin büyük be¤enisini kazand›.
Ayhan Ayd›n, Mustafa Uluyol, ‹brahim
Ço¤al, Dr. Metin Tekcan, Ayfer Ç›rak,
Kemal Dorak, Özgür Yi¤it, Ercan
Aydemir, Prof. Dr. Feza Karer, Zeki
Gümüfl ve Yusuf Topalo¤lu’nun
kat›ld›¤› ziyarette verilen bilgilerde;
2004 y›l›nda sürdürülebilir Çevre
Yönetim Sistemi’ni kuran, 2012’de
14064-1 Sera Gaz› Yönetimi, 2013’te
ise ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
standartlar›yla birlikte sektörünün
öncü kurulufllar› aras›na giren
MARTUR’un tüm çal›flanlar›na,
tafleronlar›na ve tedarikçilerine
sürdürülebilir bir çevre, enerji ve ifl
sa¤l›¤› güvenli¤i bilinciyle hareket
etti¤i vurguland›.
meslek hastal›klar›n›n önlenmesine
de azami derecede özen gösterdi¤i
ifade edildi.
Çevre Kulübü ve Enerji Tasarruf Okulu
da gezildi
MARTUR’a gerçeklefltirilen ziyaret
kapsam›nda sat›r bafllar› ile yap›lan
di¤er etkinlikler flöyle s›raland›:
- Saha gezisi s›ras›nda ISG
faaliyetlerinden biri olan ‘Safety
Kaptan’ uygulamas› ifl güvenlik
uzman› taraf›ndan anlat›ld›.
- Tüm çal›flanlar›n operasyonlar›ndaki
kay›plar› konusunda fark›ndal›¤›
art›rmaya yönelik amaçlanan ve
içinde tüm ekipmanlar›n enerjilerinin
yüzde 100 yenilenebilir enerji ile
sa¤land›¤›; WCM Çevre Kulübü &
Enerji Tasarruf Okulu, BUS‹AD
Uzmanl›k Grubu üyeleri taraf›ndan
ziyaret edildi.
- Çevre ve enerji konular›nda
gerçeklefltirilen iyilefltirme faaliyetleri,
iyilefltirme noktalar›nda yap›lan
sunumlarla yerinde gözlemlendi.
Güvenli bir çal›flma ortam›
Çevre ve enerji konulu öneri
kampanyalar› ile çal›flanlardan gelen
kay›p tespitlerinin MARTUR ve
BUS‹AD Uzmanl›k Grubu üyelerince
birlikte de¤erlendirildi¤i ziyarette,
firman›n; çal›flanlar›na güvenli bir ifl
ortam› sundu¤u, ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i risklerinin
de¤erlendirilmesine, ifl kazalar› ile
65 Bak›fl 128
TOFAfi Akademi tüm paydafllar› için
‘yaflam boyu ö¤renme’yi hedefliyor
Tüm de¤er zincirini kucaklayarak
fark yaratan Tofafl Akademi,
ö¤renen ve paylaflan bir
organizasyon kültürü yaratmay›,
bireysel farkl›l›klara duyarl›,
yaflam boyu ö¤renme olanaklar›
sunmay› hedefliyor.
010 y›l›nda kurumsal akademi
projesi olarak ortaya ç›kan Tofafl
Akademi, bugün kurumsal
de¤erler ve stratejiler do¤rultusunda,
dünya standartlar›nda ö¤renmegeliflim imkanlar› sa¤layan, özgün
bir akademi vizyonuna sahip bilgigeliflim merkezi haline geldi.
2
Tüm de¤er zincirini kucaklayarak fark
yaratan Tofafl Akademi, ö¤renen ve
paylaflan bir organizasyon kültürü
yaratmay›, bireysel farkl›l›klara duyarl›,
yaflam boyu ö¤renme olanaklar›
sunmay› hedefliyor. Tofafl Akademi,
sürekli ö¤renmeyi merkezde tutan,
e¤itim ve flirket stratejilerini entegre
etti¤i dinamik bir yap›y› benimsiyor.
Dünya standartlar›nda geliflim
Tofafl Akademi; çal›flanlar›n›n hem
bireysel hem de tak›m olarak
66 Bak›fl 128
TOFAfi
Akademi
performans›n› art›rmay› ve flirket
hedefleriyle paralel tasarlanm›fl
geliflim çözümleri sunmay›
hedefleyen bir platform
konumunda… Bu çözümlerin, dünya
standartlar›nda proaktif olarak hayata
geçmesi için farkl› programlar
yap›l›yor.
Çal›flanlar›n geliflimlerini ve
baflar›lar›n› uzun vadede
sürdürülebilir k›lmak için ç›k›lan bu
yolculu¤un en önemli kilometre
tafllar›ndan birini, “Ö¤retim Tasar›m›”
metodolojisi oluflturuyor. Bu aflama;
“Ö¤renim sürecini kolaylaflt›rmak ve
daha etkin hale getirmek için e¤itsel
araç ve içerik tasarlamaya ait
uygulamalar bütünü” olarak
tan›mlan›yor.
geliflim olanaklar›yla bütünlefltiriyoruz.
Yaflam boyu ö¤renme kültürünü
sadece Tofafl çal›flanlar› için de¤il
de¤er zincirimizdeki tüm
paydafllar›m›z için sürekli k›l›yoruz”
dedi.
“Tüm paydafllar›m›z için…”
Tofafl Akademi ile ilgili görüfllerini
aktaran Tofafl ‹nsan Kaynaklar›
Direktörü Burhan Çak›r, “ Tofafl
Akademi yolculu¤u ile Tofafl’›
bugünlere tafl›yan tüm kazan›mlar›,
dünya standartlar›nda ö¤renme ve
Tofafl Akademi’de 2013 y›l› itibariyle;
83 iç e¤itmen ve 145 konu uzman›
bulunuyor, 102 de teknik e¤itim
yap›ld›. Akademi taraf›ndan 3 bin 500
Tofafl çal›flan›na 4 bin 500 saat,
tedarikçi firmalardan bin 5 kifliye bin
100 saat e¤itim verildi. Yine 2013
y›l›nda bayi çal›flanlar›na 8 bin saat
e¤itim verilerek 3 bin 861 kat›l›mc›ya
ulafl›ld›.
Tofafl Akademi, sadece teknik alanda
de¤il, davran›fl e¤itimlerinde de
özgün ve yenilikçi metotlar kullanarak,
hem beyaz hem de mavi yakal›
çal›flanlar›n›n geliflimine katk›da
bulunuyor. Tofafl Akademi Müdürü
Mücahit Korkut, mavi yakal›
çal›flanlar›n geliflimiyle ilgili olarak;
“Mavi yakal› çal›flma arkadafllar›m›z›n
talep etti¤i davran›fl e¤itimleri, iç
e¤itmenlerimiz taraf›ndan
verildi¤inden, içerikler Tofafl’a özgü
örneklerden ve vaka çal›flmalar›ndan
oluflturuluyor. Dolay›s›yla istenen ve
beklenen yönde kal›c› davran›fl
de¤iflikli¤i yaratma konusunda
yetkinliklerimizi gelifltirmeye devam
ediyoruz” dedi.
Sosyal sorumluluk projeleri
Sosyal sorumluluk konular›nda da
duyarl› bir yaklafl›m gösteren Tofafl
Akademi, ‹stanbul Maratonu’nda
TEGV için kofltu.
Ayr›ca Tofafl, Koç Holding’in ‘Ülkem
‹çin Engel Tan›m›yorum’ projesinde,
fabrika bünyesindeki iflitme engelli
çal›flanlar›n yaflam kalitesini ve di¤er
çal›flanlarla iletiflimini art›rmay›
hedefleyen, ‘Çal›flan ve Üreten Ellerin
Hikayesi’ ile yer ald›. Tofafl Akademi
taraf›ndan yürütülen programda,
üretim hatt›nda görev yapan iflitme
engelli çal›flanlar›n yaflad›¤› iletiflim
sorunlar›n› ortadan kald›rmak
amac›yla 21 Tofafl çal›flan›,
uzmanlardan iflaret dili e¤itimi ald›.
67 Bak›fl 128
Dr. Bahad›r Kalea¤as›
TÜS‹AD Uluslararas› Koordinatörü Bosphorus Enstitüsü Baflkan›
2014 y›l› nas›l geçti?
2
014 y›l› iyi bitti. Heyecanl› bir y›l
oldu. Tabii 2013 ile adrenalin
rekabeti zordu.
Yine de sadece seçimler y›l› olmas›
bile 2014’ün renklili¤ini güvence alt›na
alm›flt›. Türk Liras›’n›n kur serüvenleri,
dünya ekonomisindeki beklendikbeklenmedik geliflmeler, Amerikan
ve Avrupa Merkez Bankalar›n›n özel
hayat›m›za uzanan müdahaleleri, Orta
Do¤u menfleli istikrars›zl›k ticareti ve
teknoloji, enerji ve ekoloji aras›ndaki
tehlikeli iliflkiler gibi birçok alanda
2014 baflar›l› bir “heyecanl›” y›l oldu.
2015’in ifli zor…
G20 Gezegeni
Dünya atmosferi 2014 y›l›nda
›s›nmaya devam etti. Tüm umutlar
2015 y›l›nda Paris’te toplanacak
Birleflmifl Milletler Küresel ‹klim
Konferans›’na (COP21) odakland›.
Bu hedefe giden yolda, 2014 y›l›nda
keskin dönemeçlerden geçildi. Lima
Konferans› ve özellikle Eylül 2014
New York Zirvesi büyük bir dönüm
noktas› oldu. Birleflmifl Milletler Genel
Sekreteri Ban Ki-moon’un özel daveti
ile bir araya gelen devlet ve hükümet
baflkanlar›, yerel yönetimler, ifl
dünyas› ve sivil toplum temsilcileri
hedefe ulaflt›lar. “Yeni ‹klim
Ekonomisi” için küresel irade olufltu.
Karbondioksit sal›m›, karbon ticareti,
teknolojik yat›r›m finansman› ve yeflil
enerji devrimi gibi alanlarda 2020
perspektifinde uluslararas›
müzakereler için ortak eylem zemini
2014’ün en önemli baflar›s› oldu.
68 Bak›fl 128
2014 küresel mali sistem için de
nispeten iyi bir y›l oldu. G20 zirvesi
15-16 Kas›m’da Avustralya’da
Brisbane kentinde somut kararlar
ald›. Eflzamanl› olarak düzenlenen
B20’de de, ifl dünyas› ile siyasi liderler
aras›nda mutabakat sa¤land›.
Hedefler hep ayn›: Ekonomik büyüme
ve istihdam. Bu çerçevede bir dizi
öncelikli alan var: Uluslararas›
ticarette ortak kurallar, hammadde
ve enerji piyasalar›n›n istikrar›, finans
sitemi için daha iyi denetim ve
dinamizm sa¤layacak standartlar,
siyaset dünyas›n›n karanl›k yüzü olan
yolsuzlukla mücadele, ulusal vergi
politikalar› aras› uyum…
Dünya insanl›k tarihini yönlendiren
en önemli etkenlerden olan ticaret,
2013 y›l›nda yaln›zca yüzde 2,5
seviyesinde artm›flt›. Küresel kriz
öncesindeki yüzde 6 oran›n› tekrar
yakalamak için G20 önemli kararlar
ald›. Dünya kalk›nma gündemi için
2030 ufkunda gerekli olan 30 trilyon
dolarl›k altyap› yat›r›mlar› için de lider
ülkeler güven verdi. Gezegen
nüfusunun üçte ikisi, dünya
ekonomisinin yüzde doksan›n› temsil
eden G20 kurumsallafl›yor.
fiimdi s›ra 2015’te Türkiye’nin G20
dönem baflkanl›¤›nda… Bu ayn›
zamanda Türkiye için ideal
uluslararas› marka tan›m›n›n içini
doldurmak için de büyük bir f›rsat:
“Güçlü bir Bat› demokrasisi,
müstakbel üyesi oldu¤u AB’nin
standartlar›nda etkin bir piyasa
ekonomisi ve sosyal kalk›nma ülküsü
ve de Asyal› dinamizm, giriflimcilik
ve sosyal yetenekler sahibi bir
Avrasya merkezi…”
Avrupa’n›n seçimleri
Avrupa Parlamentosu için 22-25
May›s 2014 tarihlerinde 28 AB
ülkesinde sand›klara giden
seçmenler siyasi sisteme önemli bir
uyar› mesaj› verdi. Düflük kat›l›m ve
afl›r› uçlardaki partilere kayan oylar
AB’nin reformunun acilli¤ini bir kez
daha teyit etti. AB de bu yönde
at›l›mlar›n› h›zland›rd›. 2020 için
öngörülen de¤iflim gündemi Avrupa
2030 stratejisi ile yenilendi. Birçok
alanda somut icraat bafllad›: Daha
esnek bir ifl piyasas›, zamanla
verimsizleflebilen ifller yerine
çal›flanlar› koruma odakl› bir sosyal
güvenlik sistemi, daha kolay ifl kurma,
daha rahat finansman ve teknolojik
yenilikçili¤e erdem muamelesi yapan
bir yasal ve ekonomik anlay›fl…
Euro bölgesi 2014’e önemli reform
kararlar› ile girmiflti. Bankac›l›k birli¤i,
ulusal bütçelerin denetimi ve d›fl
ekonomik temsil konular›nda 2014’te
AB’nin siyasal kapsam› artt›. ‹ki
çemberli bir Avrupa’n›n kurumsal
mühendisli¤i için AB ülkeleri pazarl›¤a
bafllad›lar. Avrupa Birli¤i’nin
merkezindeki Euro bölgesine sadece
isteyen ve de teknik olarak haz›r olan
ülkeler girecek. Bu çekirdek Euro
bölgesinin etraf›nda daha genifl bir
AB çemberi olufluyor. S›rada AB’nin
daha rahat bir flekilde Norveç, ‹sviçre,
Brüksel’den
Makale
Türkiye, Balkanlar ve Karadeniz
yönünde genifllemesi var.
_Bu arada AB ile ABD aras›ndaki
serbest ticaret ve yat›r›m müzakereleri
(TTIP) h›zland›. Ticaret ötesinde,
ekonomik mevzuat, standartlar, kamu
ihaleleri gibi konularda da ilerleniyor.
Böylece, Transatlantik Ekonomik
Ortakl›k ile küresel ekonominin temel
dire¤i olan Washington-Brüksel
ekseni güçleniyor. Türkiye’den
TÜS‹AD ve T‹SK’in tam üyesi olduklar›
Avrupa ‹fl Dünyas›’n›n temsil kuruluflu
BUSINESSEUROPE Türkiye’nin
flekillenmekte olan bu Transatlantik
Ekonomi içinde yer almas›n› resmen
destekliyor. Di¤er yandan eflzamanl›
olarak, ABD Trans-Pasifik Ortakl›k
müzakerelerinde, AB de G.Kore ve
Hindistan’dan sonra, Japonya ile
ekonomik anlaflma görüflmelerinde
ilerliyorlar. Art›k iyice beli oldu ki,
küresel düzende demokrasi ve
piyasa ekonomilerini ayn› eksende
toplayan bir ‘Yeni Bat›’ flekilleniyor.
Çin’de ise yeni siyasi liderlik iç
tüketimi tetikleyen ekonomik büyüme
stratejisini, AB ile yeni ekonomik
anlaflmalar›n› ve teknolojik at›l›mlar›n›
siyasal güç kayna¤›na dönüfltürmekte
baflar›l› bir 2014 geçirdi.
Türkiye 2014
Türkiye de verimli bir 2014 y›l› yaflad›.
Gençler, sivil toplum giriflimcileri,
mesleklerinde yükselmifl kifliler,
uluslararas› standartlarda baflar›l›
insanlar, ilerici siyasetçiler ve
deneyimli bilgelerden oluflan güven
verici bir Meclis talebi iyice artt›. Bu
sayede siyasi partiler 21. yüzy›lda
Türk halk›n›n küresel rekabet gücünü
yükseltecek politikalara odakland›lar.
Kürt sorununun çözümü ile Türk
siyaseti demokratik olgunluk
s›nav›ndan baflar› ile geçti. Bilgi
teknolojileri, özgürlükçü bir e¤itim
reformu, yeflil enerji devrimi, kad›n
haklar› ve sosyal güvenlik gibi
alanlarda hedefleri, kaynaklar› ve
uygulama takvimi belli önerilerle
flekilleniyor siyaset yar›fl›.
Seçimlerden güçlenerek ç›kt› Türkiye
Cumhuriyeti…
AB ile Gümrük Birli¤i’nin bafllad›¤›
1996 y›l›ndan bugüne muazzam bir
ekonomik ilerleme baflar›s› var Türkiye
için... Fakat as›l belirleyici olan; Dünya
Bankas› ‹nsani Kalk›nma Endeksi,
ülkeler aras› cinsiyet eflitli¤i
s›ralamas›, teknolojik yenilikçilik
grafi¤i, OECD’nin Pisa E¤itim Kalitesi
Testi, Dünya Bas›n Özgürlü¤ü
Endeksi, Dünya Özgürlük Raporu,
Demokrasi Endeksi ve Uluslararas›
Yolsuzluk Endeksi gibi ölçütler... Bu
alanlarda yükselen bir Türkiye için
2014 “ulusal uzlafl› zemini y›l›” oldu.
Öncelik e¤itim reformu… Hedef;
ilkokuldan itibaren çok iyi ‹ngilizce,
genel kültür, yarat›c›l›k, giriflimcilik,
özgürlük, tak›m çal›flmas› ve sosyal
sorumluluk bilinci… Özgürlük flart!
Türk ekonomisi 2009-2013
döneminde küresel
dalgalanmalardan asgari etkilenme
ve bütçe disiplini baflar›s›n› 2014’te
de iyi de¤erlendirdi. Makro-ekonomik
güven ortam›nda Türkiye’de ifl yapma
biçimi, yat›r›m koflullar›, kay›t d›fl›
ekonomi ve kurumsallaflma aç›s›ndan
köklü bir at›l›m gerçekleflti. ‹fl piyasas›
reformu için toplumsal uzlaflma
sa¤land›. Vergi reformu baflar›ld›.
Cari aç›k krize dönüflmeden denetim
alt›na al›nd›. Türkiye’nin uluslararas›
sermayeden, ticaretten ve turizmden
ald›¤› pay h›zla artt›. Ayr›ca, olumlu
siyasi hava, güçlenen hukuk devleti
ve AB sürecindeki at›l›mlar da
ekonomik art› de¤ere dönüfltü.
Böylece Türkiye, hem Avrupa hem
de dünyada güçleniyor. Bu yönde
2014’te yeni at›l›mlar gerçekleflti.
Türkiye Ortado¤u’da etkili bir siyasal
güç fakat ‘Ortado¤ulu’ de¤il. Bölgesel
çat›flmalara demokrasi ve ekonomik
kalk›nma rüzgâr› estirerek müdahale
eden bir siyasal etki söz konusu.
Do¤u’da da Ermenistan ile tabular
afl›ld›. K›br›s’ta ise Türkiye kendini
içine hapsetti¤i 360 derecelik
k›rm›z›çizgiler al›flkanl›¤›ndan
vazgeçti. Hedef, tarih ve koflul koyan
taraf art›k Ankara. Bu gidiflle AB ile
müzakereler 2020’den önce
tamamlan›r.
Daha birçok olumlu geliflme oldu
2014’te… Dünya medyas›nda
ço¤alan bafll›klar iyi özetliyor
Türkiye’nin yükselen markas›n›:
“‹stanbul, 21. yüzy›l›n örnek kenti”,
“Elektrikli otomobilde Türk imzas›”,
“Türkiye’de sokak çocu¤u kalmad›”,
“Avrupa’n›n yeni sa¤l›k merkezi…”
2015’e umut içinde giriyoruz. Zaman
ak›p giderken y›l›n bilançosu
kaydoluyor tarihin hesap defterine…
Geçmifl ile gelecek, flimdiki zaman›n
etraf›nda pervane. Genifl zamanlarda
aramaya devam ediyoruz ›fl›¤›.
Not: Bu yaz› 2015 y›l› bafl›nda
yaz›lmas› dilenen, erken bir 2014
de¤erlendirmesidir.
Gerçek olaylar ve kiflilerle ilgisi
olamayabilir.
69 Bak›fl 128
T‹M Baflkan› Mehmet Büyükekfli; ihracatta önümüzdeki
dönem beklentilerini ve 2023 y›l› hedeflerine ulafl›labilmesi
için yap›lmas› gerekenleri BAKIfi’a anlatt›…
2013 y›l›nda dünyan›n etraf›nda 6 tur
att›k, 2014’te de durmayaca¤›z
2013 y›l›nda ihracatç›lar›n pazar
çeflitlendirme-geniflletme
faaliyetlerine büyük bir h›zla
devam etti¤ini söyleyen T‹M
Baflkan› Büyükekfli, “2013 y›l›
ile birlikte ihracat yapmad›¤›m›z
ülke kalmad›. Ticari heyetlerle
dünyan›n etraf›nda 6 tur att›k,
2014 y›l›nda da durmayaca¤›z”
dedi.
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M)
Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet
Büyükekfli, küresel ekonomideki
s›k›nt›lara ve zorluklara karfl›n 2013
y›l›n›n da baflar›yla atlat›ld›¤›n›, dünya
ticaretindeki canlanmayla birlikte
2014’ün daha verimli geçece¤ine
inand›klar›n› kaydetti.
T‹M Baflkan› Mehmet
Büyükekfli,BAKIfi’a; 2013 y›l›n›
de¤erlendirdi, 2014 y›l›ndan
beklentilerini anlatt›. 2023 y›l›
hedeflerine ulafl›labilmesi noktas›nda;
inovasyon, Ar-Ge, tasar›m ve
markalaflmaya önem verilmesi
gerekti¤inin alt›n› çizen Büyükekfli,
ihracat›n kilogram birim fiyat›n›
yükseltmenin de flart oldu¤unu ifade
etti.
Öncelikle, 2013 y›l› Türkiye ekonomisi
için ihracat anlam›nda hedeflere ulafl›lan
bir y›l oldu mu?
70 Bak›fl 128
Dünya ekonomisi için oldukça zorlu
geçen bir senede, Türkiye nispeten
baflar›l› bir ekonomik performans
sergiledi ve ekonomik belirsizlikten
göreli olarak az etkilenen ülkeler
aras›nda yer ald›. Türkiye 2013 y›l›n›n
ilk 3 çeyre¤inde yüzde 4 büyüdü.
Türkiye ekonomisi büyürken
ihracat›m›z da artmaya devam etti.
T‹M’in ‹hracatç› Birlik kay›tlar›na göre
Türkiye’nin mal ihracat› 2013 y›l›nda
yüzde 5,8 artarak 145 milyar 443
milyon dolara ulaflt›. Bu rakama T‹M’in
kay›tlar›nda yer almayan ancak
TÜ‹K’in verilerinde yer verilen
ihracatç› birlikleri kayd›ndan muaf
ihracat kalemlerinin Ocak-Kas›m
de¤eri olan 6 milyar 263 milyon dolar
eklendi¤inde 31 Aral›k itibariyle ortaya
151 milyar 707 milyon dolarl›k bir
ihracat de¤eri ortaya ç›kt›. Bu rakam,
geçen senenin revize edilmifl mal
ihracat› ve külçe alt›n de¤erleri ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda Türkiye’nin
ihracat›n›n 2013 y›l›nda 2012 ile
hemen hemen ayn› düzeyde bir
performans sergiledi¤ini gösteriyor.
Küresel ekonomik s›k›nt›lara ra¤men
2013 y›l›n›, Türk ihracatç›s›n›n pazar ve
ürün çeflitlili¤iyle art›da kapatt›¤›n› ifade
edebiliriz.
2013 y›l›nda ihracatç›lar›m›z pazar
çeflitlendirme ve geniflletme
faaliyetlerine büyük bir h›zla devam
etti. 2013 y›l› ile birlikte ihracat
gerçeklefltirmedi¤imiz ülke kalmad›.
Yine 2013 y›l›nda düzenledi¤imiz
ticari heyetlerle dünyan›n etraf›nda 6
tur att›k. Di¤er bir ifadeyle, 240 bin
kilometre yol kat ettik.
Söylefli
Düzenledi¤imiz 29 ticari heyette 19
bin ikili ticari görüflme gerçeklefltirdik.
Cumhurbaflkan›m›z, Baflbakan›m›z
ve Bakan›m›z bizlere her kulvarda
destek verdiler. Birçok yurtd›fl›
heyetimizi onlar›n liderli¤inde yapt›k.
2014 y›l›nda da durmayaca¤›z. Yine
Cumhurbaflkan›m›z, Baflbakan›m›z
ve Bakan›m›zla birlikte dünyan›n dört
bir yan›na ulaflaca¤›z.
Türkiye’nin 2014 y›l›nda ihracat hedefi
nedir? Bu hedeflere ulafl›lmas›nda
ihracatç›n›n önüne ç›kabilecek sorunlar
nelerdir?
2014 y›l›nda dünya ticaretinde
canlanmayla birlikte ihracatta 2013’e
göre daha baflar›l› bir y›l
geçirece¤imizi düflünüyoruz. En son
aç›klanan OVP’de 2014 için 166,5
milyar dolar ihracat hedefleri konuldu.
Biz belirlenen bu hedefi aflaca¤›m›za
ve 2023 hedefleri do¤rultusunda
kararl› ve emin ad›mlarla yürümeye
devam edece¤ine inan›yoruz.
‹hracatç› birliklerimiz ve firmalar›m›zla
yapt›¤›m›z de¤erlendirme çal›flmalar›
da 2014 için belirlenen hedefe paralel
öngörüler içeriyor.
‹hracat›m›zda AB’nin pay› hala yüksek
seviyesini koruyor. AB en büyük ihraç
pazar›m›z… Dolay›s›yla 2014 y›l›ndaki
hedeflerimize ulaflmam›zda AB
ülkelerindeki toparlanman›n devam
etmesi oldukça önemli. Bunun
yan›nda ‹hracatç›lar›m›z›n AB ülkeleri
ile ilgili bize en çok iletti¤i sorun vize
konusu… Vizeler ticaretimizin
önündeki en büyük engel. Mallar
serbest gidiyor ama mallar› üretenler
ve montaj›n› yapacaklar gidemiyorlar.
Dolay›s›yla vize sorununun çözülmesi
ihracat›m›za rahat nefes ald›racakt›r.
Di¤er taraftan, kurlarda yaflanan afl›r›
dalgalanmalar ihracatç›lar›m›z›n
önünü görmesini ve do¤ru fiyatlama
mekanizmalar›n› çal›flt›rmas›n›
zorlaflt›r›yor. Bunun paralelinde enerji
ve di¤er girdi maliyetlerinde
yaflanacak art›fllar da ihracatç›lar›m›z›
olumsuz yönde etkileyecektir.
Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerini
yakalayaca¤›na olan inanc›m›z tam…
Ancak bu hedefi gerçeklefltirebilmek
için ihracat›m›zdaki katma de¤eri
art›rmak durumunday›z.
‹hracat›m›z› 2023 hedefleri ile uyumlu
bir flekilde art›rmak için inovasyona,
markalaflmaya, tasar›ma ve daha
fazla Ar-Ge yat›r›m›na ihtiyaç
duyuyoruz. fiu an Türkiye'nin milli
geliri içinde Ar-Ge harcamalar›n›n
pay› binde 9.2 iken bu oran AB üyesi
ülkelerde yüzde 2, ABD’de ise yüzde
3… Bizim de hedefimiz 2023 y›l›nda
bu pay›n yüzde 3’e ç›kar›lmas›d›r.
Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge
faaliyetlerine yap›lan harcamalar
GSMH’nin toplamda yüzde 0,3’ü
seviyesinde seyrediyor. Benchmark
ald›¤›m›z Güney Kore’de bu oran
yüzde 1, toplam Ar-Ge
harcamalar›n›n GSMH’dan ald›¤› pay
yüzde 3,2 seviyesinde.
Dünyadaki di¤er baflar›l› örneklerde
de Ar-Ge harcamalar›n›n 3’te 2’sini
özel sektör yap›yor, ancak devletin
katk›s› 3’te 1’in alt›na düflmüyor. Yani
geliflmifl ülkelerde merkezi yönetim
bütçesinden GSMH’ye oranla yüzde
1’lik kaynak aktar›m› devam ediyor.
Biz T‹M olarak inovasyona büyük
önem veriyoruz. Ülkemizde de ciddi
bir inovasyon ve katma de¤er a盤›
oldu¤una inan›yoruz. Bu a盤› tespit
etmek ve kapatmak için inovasyon
konusunda Türkiye'de gündem
oluflturma gayreti içerisindeyiz. Bu
amaçla her y›l Türkiye ‹novasyon
Haftas› etkinliklerini düzenliyoruz. 2830 Kas›m 2013 tarihleri aras›nda
Mevcut koflullar ve önümüzdeki döneme
iliflkin öngörüleri de düflündü¤ümüzde
Türkiye’nin 2023 y›l› ihracat hedefine
ulaflmas›, hatta geçmesi mümkün
görünüyor mu?
71 Bak›fl 128
düzenledi¤imiz 2. Türkiye ‹novasyon
Haftas›’na 26 bin kifli kat›ld›. Üç gün
boyunca Türkiye’nin gündemi
inovasyon oldu. Dünyaca ünlü
inovasyon gurular› yarat›c› fikirlerini
ve projelerini sanayici, ö¤renci,
çal›flan, giriflimci, akademisyen ve
inovasyon gönüllülerinden oluflan
genifl bir kitle ile paylaflt›lar. 2014 ile
beraber kapsaml› bir ‹novasyon
Endeksi çal›flmas›na bafllayaca¤›z.
Bu çal›flma ile baflvuran tüm
firmalar›m›z› her bir sektör baz›nda 5
ana inovasyon parametresine göre
de¤erlendirerek sektörel raporlar
üretecek ve firmalar›m›za bir
karfl›laflt›rma analizi sunaca¤›z. Tüm
baflvuru ve raporlama süreci
firmalar›m›z için ücretsiz olacak.
Türkiye’nin bu endeksle belirlenecek
en inovatif flirketlerini de 2014 Türkiye
‹novasyon Haftas›’nda
ödüllendirece¤iz.
Dolay›s›yla bu noktada iyi bir
momentum yakalayarak baflta 2014
hedefi olan ve ihracatç› birliklerimizin
bire-bir mutab›k kald›¤› 166.5 milyar
dolar mal hedefini tutturmak ve di¤er
y›llar için de daha iyisini yaparak
2023 rotas›ndan ç›kmamak ana
amac›m›zd›r.
2023’e yönelik senelik ortalama yüzde
12 ihracat art›fl› yakalamam›z
gerekiyor. 2003-12 döneminde
ortalama yüzde 14’ü baflarm›flt›k.
Ancak senelik ortalama yüzde 12
art›flla 2023’te 500 milyar dolar›
yakalaman›n 2 ana çarpan›na
bakt›¤›m›zda, 2.3 katl›k bir art›fl›
sadece hacimle sa¤lamak mümkün
görünmüyor. Mal ihracat› tonaj›ndaki
art›fla paralel olarak kg. bafl›na fiyat
art›fl› sa¤lamak daha öncelikli olmal›.
72 Bak›fl 128
Son dönemde ani bir s›çrama yapsa da
döviz kuru, uzunca bir süre bask› alt›nda
tutuldu. Genel manada Türkiye’nin döviz
kuru politikas›n› T‹M Baflkan› olarak nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
Bizim için kurlarda istikrar önemli.
O yüzden dengeli kur talebimizi her
f›rsatta yineliyoruz. Çünkü kurlar›n
çok fazla yükselmesi demek, önce
enerji maliyetlerinin, sonra
enflasyonun ve dolay›s›yla tüm girdi
maliyetlerinin artmas› anlam›na
geliyor. Di¤er taraftan kurlar
yükseldi¤inde, yurtd›fl›ndan fiyat
düflürme bask›s› geliyor. Dolay›s›yla
yüksek kurlar, ihracatç›lar›m›z için
do¤rudan avantaj sa¤lam›yor. O
yüzden ihracatç›lar›m›za, kendilerini
belli bir kur seviyesinde güvende
hissediyorlarsa döviz gelirlerini bu
seviyelerden mutlaka hedge
etmelerini tavsiye ediyoruz.
Kurlardaki ve genel olarak
piyasalardaki volatiliteyi azaltmak ve
öngörülebilirli¤i art›rmak için al›nacak
her türlü tedbirin faydal› olaca¤›n›
düflünüyoruz. Oluflabilecek kur
dalgalanmalar› ihracata pozitif de¤il
negatif etki de yaratabilir. Amaç,
istikrarl› kur ve mali politikalara devam
etmek olmal›d›r. K›sa vadeli
dalgalanmalar›n ihracata do¤rudan
olumlu katk›s› olaca¤›n›
düflünmüyoruz.
Genel manada ihracatç›lar›n yaflad›¤›
sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm
önerileriniz nelerdir?
‹hracatç› E¤ilim Anketimizin 3. çeyrek
sonuçlar›na göre; ihracatç›lar›m›z›n
en önemli sorununun enerji maliyetleri
(yüzde 60,9) oldu¤u görülüyor. Di¤er
sorunlar s›ras›yla, döviz kurlar› (yüzde
47,6), hammadde ve ara mal fiyatlar›
Söylefli
(yüzde 41,6), finansman maliyetleri
(yüzde 41,6) ve istihdam maliyetleri
(yüzde 41,2) olarak belirginlefliyor.
Önceki dönemlerle k›yasland›¤›nda
enerji maliyetleri, hammadde ve ara
mal fiyatlar› ile lojistik maliyetleri
öncelikli sorunlar listesinde daha fazla
yüzde kaydediyor.
Dolay›s›yla ihracata istenen katk›n›n
sa¤lanabilmesi için Eximbank kredi
limitlerinin daha da esnetilmesi,
ihracat› teflvik edici ve kolaylaflt›r›c›
krediler ile sigorta mekanizmalar›n›n
oluflturulmas›n› oldukça önemli
görüyoruz. ‹hracat yönelik KOB‹’lerin
k›sa, orta ve uzun vadeli finansman
ihtiyac›n›n karfl›lanmas› ve
maliyetlerinin düflürülmesi de oldukça
önemli.
Ayr›ca ihracatç›lar›m›z ileri teknoloji
yo¤unluklu ürünlerin ihracat›nda
henüz istenilen seviyede de¤il. Bu
kapsamda ileri teknoloji yo¤unluklu
ürünler kapsam›nda yer alan ürünlerin
ihracat›n›n desteklenmesi için özel
bir program haz›rlanmas› ve
uygulanmas›n› önemli görüyoruz. Bu
program kapsam›nda desteklenecek
firmalar›n ihraç edecekleri ileri
teknoloji yo¤unluklu ürünleri
kendilerinin üretmelerini istiyoruz.
Türk ihracatç›s›n›n dünya pazarlar›nda
daha da rekabetçi olabilmesi için
hükümetten beklentileriniz nelerdir?
2023 y›l›nda milli gelirimizi 2 trilyon
dolara, milli gelirden Ar-Ge’ye ayr›lan
pay› da üçte ikisi özel sektörden
gelecek flekilde yüzde 3’e ç›karmay›
hedefliyoruz. Bu hedefe
ulaflabilmemiz için özellikle ihracatç›
KOB‹’lere sa¤lanan teflvikler oldukça
önem tafl›yor.
2023 hedefimize ilerlerken, ihracata
sa¤lanan destekler en öncelikli
gündem maddelerimiz aras›nda yer
al›yor. Çünkü ihracat›n teflvik edilmesi,
ihracat pazarlar›n›n gelifltirilmesi,
dünya ihracat›ndan Türkiye’nin
pay›n›n art›r›lmas› ile uluslararas›
pazarlara aç›lan iflletmelerin rekabet
güçlerinin art›r›lmas› bak›m›ndan
oldukça önemli. ‹hracatç› firmalar›m›z,
yurtd›fl› ofis-ma¤aza destekleri, Türk
ürünlerinin yurt d›fl›nda markalaflmas›
ve Turquality deste¤i, pazar
araflt›rmas› deste¤i, uluslararas›
rekabetçili¤in gelifltirilmesinin
desteklenmesi (Ur-Ge) ve çevre
maliyetleri gibi destek mekanizmalar›
arac›l›¤›yla devlet yard›mlar›ndan
yararlanabiliyor.
Di¤er taraftan çeflitli ülkelerin Ar-Ge
ve ‹novasyon teflviklerine göz
att›¤›m›zda ilk 20 ekonomi ve
geliflmekte olan önemli ekonomilerin
Ar-Ge, inovasyon ve ürün gelifltirme
teflviklerine a¤›rl›k verdiklerini
gözlemliyoruz. Örne¤in ABD ve
Japonya Ar-Ge harcamalar›na yönelik
muhtelif kurumlar vergisi indirimleri
sa¤l›yor. Çin nitelikli Ar-Ge
harcamalar› için süper vergi indirimi
uyguluyor.
Dolay›s›yla hükümetimizden de
beklentimiz; Ar-Ge, inovasyon ve ürün
gelifltirme teflviklerine a¤›rl›k vermesi
yönünde. Yüksek katma de¤erli
ihracat art›fl›na yönelik belirlenecek
nitelikli / ileri teknolojili sektör ve
ürünlere yönelik teknoloji transferi ve
Ar-Ge harcamalar›na destek
verilmesini önemli görüyoruz. Bu
noktada her sektöre yönelik teknoloji
ve inovasyon deste¤i için belli
üniversitelerin görevlendirilmesi ve
teknoloji transferinin desteklenmesini,
üniversite-sanayi iflbirli¤inin
ifllevsellefltirilmesini, KOB‹’ler için
inovasyon destekleme program›n›n
oluflturulmas› gibi daha stratejik
aksiyonlar›n da de¤erlendirilmesi
gerekti¤ine inan›yoruz.
Son olarak, Bursa’n›n ihracattaki
potansiyelini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bursal› ihracatç›lara, hedeflere
ulafl›labilmesi noktas›nda neler tavsiye
edersiniz?
Bursa 2013 y›l›nda, geçti¤imiz y›la
oranla yüzde 8 art›flla 12 milyar 855
milyon dolarl›k ihracata ulaflt›. Bu
rakam ile Bursa, en fazla ihracat
yapan ikinci il konumuna geldi. 2023
y›l›ndaki 500 milyar dolarl›k ihracat
hedefimize Bursa’n›n büyük katk›
verece¤ine inan›yoruz. Bursa son 10
y›lda ihracat›n› 3 kat art›rarak 4,3
milyar dolardan 12,8 milyar dolara,
ihracatç› firma say›s›n› bin 964’ten 3
bin 491’e yükseltti. Türkiye’nin ilk
1000 firmas› aras›na Bursa’dan giren
44 firma bulunuyor. Biz bu say›n›n
önümüzdeki dönemde daha da
artaca¤›na ve Bursa’n›n dünya
çap›nda markalar ç›karaca¤›na
inan›yoruz. Önümüzdeki dönemde
Bursa’n›n rekabet gücünü tasar›m ve
markalaflmaya daha fazla önem
vererek artt›raca¤›na, Türkiye’nin en
önemli üretim ve ihracat üslerinden
birisi olmaya devam edece¤ine
inan›yoruz.
73 Bak›fl 128
TÜRKONFED Baflkan› Süleyman Onatça, gelecek için ç›k›fl
yolunu gösterdi:
Türkiye ‘orta-geliflmifl demokrasi’ ile
‘orta gelir’ tuzaklar›ndan kurtulmal›
yüzde 5’lik hedefe ra¤men yüzde 7
civar›nda seyrediyor olmas›, küresel
likiditedeki daralmaya karfl›
uygulanabilecek ekonomi
politikalar›n›n alan›n› azalt›yor” dedi.
TÜRKONFED’in Eskiflehir’de
düzenledi¤i 17. Giriflim ve ‹fl
Dünyas› Zirvesi’nde konuflan
Süleyman Onatça, “fiunu
unutmamal›y›z ki; tam
demokrasiyle taçland›r›lmam›fl
hiçbir iktisadi kalk›nma toplumu
gelifltiremez. Bu yüzden
Türkiye’nin orta gelir tuza¤› ile
birlikte orta-geliflmifl demokrasi
tuza¤›ndan da ayn› anda
kurtulmas› gerekiyor” dedi.
ürk Giriflim ve ‹fl Dünyas›
Konfederasyonu’nun
(TÜRKONFED) düzenledi¤i 17.
Giriflim ve ‹fl Dünyas› Zirvesi
Eskiflehir’de gerçeklefltirildi. BUS‹AD’›
temsilen Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›lar› Günal Baylan ve Prof.
Dr. Ali Ceylan ile Yönetim Kurulu
Üyeleri Ergun Türkay, Ali ‹hsan
Türkmen, Tuncer Hatuno¤lu, Mürsel
Öztürk ve Erol K›l›ç’›n kat›ld›¤› Zirve,
Eskiflehir S‹AD’›n ev sahipli¤inde
yap›ld›.
ba¤l› federasyon-dernek baflkanlar›
ekonomik ve siyasi gündeme iliflkin
de¤erlendirmelerini paylaflt›.
Zirve kapsam›nda, Sabanc›
Üniversitesi Dan›flma Kurulu Üyesi
Dr. Kemal Dervifl, TÜRKONFED
üyelerine “Finansal Kriz Sonras›
Dönemde Küresel Ekonomideki
De¤iflimler ve Türkiye’nin Uyum
Süreci” konulu bir sunum
gerçeklefltirdi, her y›l oldu¤u gibi,
ABD’de beklenen politika
de¤iflikli¤inin olumsuz etkilerini bir
süreden beri yafl›yoruz. Büyüme
h›z›m›z›n yüzde 3’lere düflmesine
ra¤men cari a盤›m›z›n yüzde 7’lerde
seyretmesi, finansman imkanlar›n›n
daralaca¤› bir küresel ortamda iflimizi
zorlaflt›r›yor. Enflasyon oran›n›n da
T
74 Bak›fl 128
2014 y›l› zorlu geçecek
Zirvede yapt›¤› konuflmada, dünya
ekonomisindeki zorlu koflullar›n 2014
y›l›nda da geliflmekte olan ülkeler
üzerinde bas›nç oluflturmaya devam
edece¤ini söyleyen TÜRKONFED
Genel Baflkan› Süleyman Onatça,
“Bu ülkelerden birisi de maalesef
Türkiye…
Kal›c› çözümler bulmal›y›z
“Faiz oranlar› artarsa, büyüme daha
da zay›flayacak. Aksi halde 2013
y›l›n›n ikinci yar›s›nda oldu¤u gibi
Türk Liras› üzerinde bask› oluflacak
ve param›z de¤er kaybedecek. Bu
de¤er kayb› belki ithalat için cayd›r›c›
olacak, ihracatç›lar›m›za biraz nefes
ald›racak ancak bu kez de
enflasyonla mücadele zorlaflacak.
K›saca, 2014’e bakt›¤›m›zda 2013’ten
çok daha iyi bir y›l geçirmemiz kolay
gözükmüyor. Bunun da esas nedeni;
sorunlar›m›z›n yap›sal olmas› ve hala
tedavi edecek kal›c› çözümler
bulamay›fl›m›z… A¤r›y› gidermek için
al›nan a¤r› kesicilerin bazen ciddi bir
sa¤l›k sorununu gizledi¤ini ve
çözümü zorlaflt›rd›¤›n› hepimiz
biliyoruz” diyen Onatça, 2014’ün
seçim y›l› olmas› nedeniyle yap›sal
reformlar konusunda ad›m atman›n
zorlaflaca¤›n› da kaydetti.
Para politikas›ndaki temkinli duruflun
devam ettirilmesini önemli
bulduklar›n›, benzer flekilde kredi
kartlar› ve tüketici kredileri kullan›m›n›
yavafllatacak önlemlerin finansal
istikrar aç›s›ndan yerinde oldu¤unu
anlatan Onatça, “Önümüzdeki 1,5 y›l
içinde 3 seçim yaflayaca¤›m›z bir
dönemde hükümetimizin mali
TÜRKONFED
disiplinden ödün verilmeyece¤inin
alt›n› çizmesi içimizi rahatlat›yor” diye
konufltu.
Cari aç›kta enerji ithalat› bahanesine
s›¤›n›lmamal›
TÜRKONFED Baflkan› Süleyman
Onatça, cari aç›k sorunu hakk›nda
Türkiye’nin yüksek enerji ithalat›
bahanesine s›¤›nmas›n› do¤ru
bulmad›klar›n› da belirtti. Onatça,
“Türkiye’nin enerji ithalat›ndan
kaynakl› cari a盤› 50 milyar dolar.
Güney Kore 110 milyar dolarl›k enerji
ithal ediyor ama cari fazla veriyor.
Hedef KOB‹’lere yüksek katma
de¤erli üretim yapt›rabilmenin
altyap›s›n› haz›rlamak olmal›” dedi.
Tezler raflarda kal›yor
Türkiye’nin inovasyon ve yüksek
teknolojili üretim gerçeklefltiremiyor
olmas›n›n, e¤itimde yaflanan
s›k›nt›lardan kaynakland›¤›n› söyleyen
Onatça, üniversitelerden çok say›da
mühendis mezun oldu¤unu, ancak
bu insan kayna¤›n›n sektörlerin ihtiyaç
duydu¤u konulardan uzak kald›¤›n›
vurgulad›. Üniversitelerde verilen
e¤itimin, sektörlerin beklentilerini
karfl›lamad›¤›n› anlatan Onatça,
özellikle master ve doktora
programlar›n›n ve bu çerçevede
yaz›lan tezlerin üretime
dönüflmedi¤ini, kütüphanelerin
raflar›nda kald›¤›n› ifade etti.
Bu e¤itimle rekabet edemeyiz
E¤itim konusunda at›lan tüm
ad›mlara, yap›lan reformlara ra¤men
arzu edilen seviyenin
yakalanamad›¤›n› belirten Süleyman
Onatça, Türkiye’de ortalama e¤itim
süresinin sadece iki flehirde 8 y›l›n
üzerine ç›kabildi¤ini vurgulad›. “Bu
e¤itim seviyesi ile dünya pazarlar›nda
rekabet edebilmemiz mümkün de¤il”
diyen Onatça, özgür ve elefltirel
düflünebilme yetene¤i olmadan
inovasyon kültürünün de
geliflemeyece¤ini anlatt›. Onatça,
“E¤er tüm gençlerimize iyi bir e¤itim
vermezsek; enerji, ulaflt›rma,
finansman maliyetlerini ne kadar
afla¤› çekersek çekelim cari a盤›
azaltmam›z mümkün olmayacak” diye
konufltu.
‹hracat KOB‹’ler için zor
KOB‹’lerin ihracat yapma
konusundaki s›k›nt›lar›n› da dile
getiren Onatça, bu alanda küçük ve
orta ölçekli iflletmelerin büyük
flirketlere göre çok daha fazla
zorland›klar›n› vurgulad›. Onatça,
“Yabanc› piyasalar› ö¤renebilmek,
pazar araflt›rmas› yapmak, yabanc›
hükümetlerin istedikleri bürokratik
ifllemlerle bafl edebilmek, KOB‹’lerin
ihracat yapabilmesinin önünde büyük
bir engele dönüflebiliyor. Bu yüzden
KOB‹’lerin istihdam, ihracat,
inovasyon, teknoloji, Ar-Ge,
finansman kapasitelerini iyilefltirecek
desteklerin daha da art›r›lmas›n›
bekledi¤imiz gibi, KOB‹ yöneticilerini
var olan destekleri alma konusunda
istekli olmaya da davet ediyoruz”
dedi.
Türkiye orta gelir tuza¤› sorununu nas›l
aflar?
2012 y›l›nda haz›rlad›klar› “Orta Gelir
Tuza¤›”n›n ikinci cildini geçti¤imiz
aylarda kamuoyuna aç›klad›klar›n› da
an›msatan TÜRKONFED Baflkan›
Süleyman Onatça flöyle devam etti:
“Bu çal›flmam›z›n temel bulgusu flu;
Türkiye’nin orta gelir tuza¤›ndan
kurtulmas› için bölgesel farkl›l›klar›
75 Bak›fl 128
TÜRKONFED
kapatmas› gerekiyor. Çal›flmada
de¤erli hocalar›m›z ülkemiz için iki
bölgeli bir genel denge modeli
gelifltirdiler. Bu modeli kullanarak
yapt›klar› hesaplamalar flimdiye
kadarki ezberlerimizi bozacak
nitelikte. Bu model ortaya koyuyor ki,
do¤uda üretkenli¤in art›fl›na katk›da
bulunacak her türlü kaynak,
kendisinden daha büyük bir etkiye
yol açacak. Yani, Do¤u ve
Güneydo¤u’daki illerimiz daha h›zl›
kalk›n›rsa bu, Bat›’daki illerimizin de
yarar›na olacak. Bu konuyu
Batman’da da dile getirmifltim. Bunu
bir kez de bat›da, Türkiye’nin en köklü
sanayi merkezlerinden biri olan
Eskiflehir’de ifade etmeyi yararl›
buluyorum. Do¤u’da büyümenin
h›zlanmas›yla oluflacak pazar hacmi,
Bat›’da üretim yapan giriflimcinin de
iflinin geliflmesini sa¤layacak.
TÜRKONFED olarak, Do¤u’da
yat›r›mlar›n önünün aç›lmas› için
yap›lmas› gerekenleri s›ralad›ktan
sonra bölgede yat›r›mlar›n artmas›
konusunda biz ifl insanlar›n›n katk›s›
ne olabilir diye sorduk. Do¤u’ya
yap›lacak yat›r›mlar› bölge ifl insanlar›
kendi bafllar›na yapabilecekleri gibi,
ortakl›klar yoluyla da yapabilirler.
Nas›l ki Türkiye’den yat›r›mc›lar
Avrupal›, Asyal›, Amerikal›
yat›r›mc›larla ortak yat›r›mlar
yap›yorlar, bu sayede rekabet
avantajlar›n› birlefltirebiliyorlarsa, ayn›
flekilde Türkiye’nin do¤usundaki ve
bat›s›ndaki ifl insanlar›n›n da rekabet
avantajlar›n› birlefltirmelerinin
bölgedeki iktisadi hayata çok büyük
olumlu katk›s› olaca¤›n› düflünüyoruz.
Bu amaçla; TÜS‹AD ile birlikte
‘Bölgeler Aras› Ortak Giriflim Projesi’,
yani ‘BORG‹P’ ad›yla yeni bir proje
bafllatt›k. Bu proje dahilinde Do¤u’da
odaklanaca¤›m›z sektörlerde, bölge
ile bölge d›fl› ifl insanlar› aras›nda
iflbirli¤ini gelifltiren bir zemin
oluflturmay› hedefliyoruz. Umut
ediyoruz ki, bu çal›flmalar›m›zla
birlikte, orta gelir tuza¤›ndan
kurtulmaya bir ad›m daha yaklaflm›fl
olaca¤›z. Ancak, tam demokrasi ile
taçland›r›lmam›fl iktisadi kalk›nman›n
toplumu gelifltirmeyece¤ini de
unutmamak gerekir. O yüzden
Türkiye’nin orta gelir tuza¤›yla birlikte
orta-geliflmifl demokrasi tuza¤›ndan
da ayn› anda kurtulmas› gerekti¤ini
savunuyoruz.”
76 Bak›fl 128
KOB‹’ler için uygun Ar-Ge ortam› yok
Eskiflehir Valisi Güngör Azim Tuna,
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Davut Ayd›n, TÜS‹AD Baflkan›
Muharrem Y›lmaz ve Türkiye’nin her
bölgesini temsil eden ifl insanlar›n›n
kat›ld›¤› zirvede “Türkiye Orta Gelir
Tuza¤›ndan Nas›l Ç›kar?” konulu
panel gerçeklefltirildi.
Panelde konuflan TÜRKONFED
Yüksek Dan›flma Kurulu Baflkan›
Celal Beysel de, Orta Gelir
Tuza¤›’ndan ç›kabilmenin yolunun
KOB‹’lere daha uygun ortamlar›n
yarat›lmas›ndan geçece¤ini söyledi.
Beysel, “Ülke kalk›nmas› aç›s›ndan
çok önemli olan Ar-Ge ve inovasyon
faaliyetlerinin sadece büyük firmalar
taraf›ndan yap›ld›¤› zannediliyor,
KOB‹’ler taraf›ndan yap›labilecek ArGe ve inovasyon faaliyetleri
küçümseniyor. Sanayi Bakan›m›zdan
zaman zaman ‘KOB‹’lere destek
veriyoruz, ancak kullan›lm›yor’
fleklinde flikayetler duyuyoruz. Bu
durumun nedenini; ‘KOB‹’ler için
uygun Ar-Ge ortam›n›n yarat›lmamas›’
oldu¤unu düflünüyoruz. Yoksa
mesele KOB‹’lerin cehaleti de¤il” diye
konufltu.
Bursa’n›n
markas›
Kafkas
yeni tatlarla
at›l›m
peflinde
Kafkas; gerek kurumsallaflmaya
verdi¤i önem, gerekse yeni ürün
konseptiyle k›sa ve orta vadede ciddi
bir at›l›m yapmay› hedefliyor.
Babas›ndan ald›¤› bayra¤› en yukar›ya
tafl›mak için yo¤un bir mesai veren
Kafkas’›n Genel Müdürü Ali Tatveren,
ilk etapta unlu mamulleri ülke
geneline yaymay› planl›yor. “Gourmet
Line” serisiyle üst gelir grubuna hitap
eden Kafkas, yurtiçi ve yurtd›fl› yeni
sat›fl kanallar›yla da at›l›m›n›
h›zland›racak…
“‹lk pastanemizde babaannem kasay›
kimseye emanet etmezmifl. Daha
sonras›nda ise rahmetli halam Yüksel
Tatveren’in egemenli¤i vard›. Bizde
kad›n çal›flan çok fazla ve hep bunun
bereketine inand›k…”
“Üniversiteyi bitirip bir-iki yerde staj
yapmakla olmuyor. Yeni neslin,
flirketlerinin en düflük pozisyonlar›nda
bile çal›flmas› gerekir. Aksi takdirde
onlar› ciddi zorluklar bekliyor…”
78 Bak›fl 128
Ad› kestane flekeri ile özdeflleflen ve
84 y›lda Bursa’n›n dünya çap›nda
tan›nan markalar›ndan biri olmay›
baflaran Kafkas’›n üçüncü kuflak
yöneticisi Ali Tatveren, yak›n
zamanda kaybetti¤i babas› Atilla
Tatveren’den ald›¤› bayra¤› daha da
yükse¤e tafl›mak için gerek
kurumsallaflma gerekse “yeni
lezzetler” anlam›nda yo¤un bir
çal›flma yürütüyor.
Kestaneden yap›labilecek pek çok
ürünü tüketiciyle buluflturan Tatveren
Ailesi’nin k›sa ve orta vadeli hedefleri
aras›nda; büyük önem verdikleri unlu
mamulleri endüstriyellefltirip Türkiye
çap›nda da¤›t›m›n› yapmak var. Son
dönemde, “Gourmet Line” serisiyle
ad›ndan yine söz ettiren Kafkas,
yurtd›fl›nda sat›fl yerleri oluflturmaya
da a¤›rl›k veriyor.
Ali Tatveren, Kafkas’›n kurumsallaflma
ata¤›n› ve yeni dönem hedeflerini
BAKIfi okurlar› için anlatt›…
Öncelikle, k›saca kendinizden bahseder
misiniz?
1970 Bursa do¤umluyum. Atatürk
‹lkokulu’nda okudum. Ortaokul ve
liseyi de Bursa Anadolu Lisesi’nde
bitirdim. Babam yurtd›fl›nda okumam›
ve yabanc› dil ö¤renmemi çok
istiyordu. Sürekli yurtd›fl›na gidiyor
ancak tercümana ihtiyaç duydu¤u
için lisan bilmemesinin ac›s›n›
çekiyordu. Liselerde yabanc› dilde
gramere a¤›rl›k veriyorlard›, ancak
pratikte konuflam›yorduk. Ben de lise
bitince bir y›l boyunca yurtd›fl›nda dil
kursuna gittim. ‹sviçre’de bir y›l
turizm-otelcilik okuduktan sonra
Amerika’ya geçtim. Los Angeles’ta
ifl idaresi okudum. Okulu bitirdikten
sonra da Türkiye’ye döndüm. Askere
gitmeden bir süre flirkette çal›flt›m,
dönüflte yeniden iflimin bafl›na
geçtim.
‹fllerle üniversiteyi bitirdikten sonra m›
tan›flt›n›z, onun öncesinde ilginiz var
Söylefli
m›yd›? Küçükken de iflleri ö¤renmeye
çal›fl›r m›yd›n›z?
Evimiz Basak Caddesi’ndeydi,
dükkan›m›z da hala orada…
Dükkan›m›zda çal›flan a¤abeylerle,
ablalarla büyüdük. Okul d›fl›ndaki
zamanlar›m›zda hep dükkandayd›k.
‹lk önce, yan›m›zda çal›flan büyüklere
sayg›yla davranmay› ö¤rendik, sonra
çal›flmay›… Bulafl›k y›kad›k, yerleri
sildik, viflne suyu verdik, paket
yapt›k... Bonibon flekerler vard› büyük
kolilerde, müflteri istedi¤i zaman
boyumuz da yetmedi¤inden
tezgahlar›n arkas›ndaki basamaklara
ç›k›p istedi¤i kadar ayarlay›p
veriyorduk. Müflteriyi karfl›lamay›u¤urlamay› ö¤rendik.
Lokum da o zamanlar bir baflkayd›…
F›st›kl›, f›nd›kl›, sade… Onlardan
yüzlerce paket haz›rlard›k. Kasada
durur, para üstü verirdik. Yani, daha
üniversiteye gitmeden, perakende
sektörüyle ilgili pek çok fley
biliyordum. Askerlik dönüflü tam
manas›yla iflin içine girince, küçükken
ö¤rendiklerimin çok faydas›n›
gördüm. Küçüklükte ifle gidipgelmek, neler yap›ld›¤›n› görmek
bence çok önemli. En önemlisi de;
e¤er bu flirketten ekmek yiyorsak,
içerdekileri çal›flan gibi de¤il de bir
aile bireyi gibi görmek gerekiyor.
fiirketlerde baflar›n›n “aile” kavram›yla
yak›ndan iliflkili oldu¤unu söylemek
herhalde yanl›fl olmaz.
fiirketimizde çok say›da eski çal›flan
var. 15-20-25 y›ll›klardan
bahsetmiyorum, 35-40 y›ld›r bizimle
birlikte çal›flanlardan söz ediyorum.
Bu, çok güzel bir duygu... Hayatlar›n›n
ço¤unu burada geçirmifller.
Kendime dönecek olursam;
üniversiteyi bitirdi¤imizde adeta çalar
saati kurmufllar ve “geleceksin
burada çal›flacaks›n” demifller.
Büyüklerimizin kurdu¤u sisteme ayak
uydurmakta hiçbir flekilde zorluk
çekmedim. 43 yafl›na geldim, flu
anda yeni nesil özellikle üniversiteye
gidenler kendilerini “patron”
zannediyor. Rahmetli babam,
patronken bile “patronum”
dememifltir. Patronluk öyle
üniversiteyi bitirip bir-iki yerde staj
yapmakla olmuyor. Yeni neslin bence
en az›ndan askerli¤i bitirinceye kadar
flirketlerinin en düflük pozisyonlar›nda
çal›flmas› gerekir. En alt ve en üst
kademedeki yöneticilerle beraber
çal›fl›p onlar›n duygular›n›, istek ve
beklentilerini anlamalar› gerekir.
Aksi takdirde onlar›, ifl hayat›nda
sorumluluk ald›klar› zaman ciddi
zorluklar bekliyor olacak. fiirketimizde
20 y›l önce 150-200 kifli çal›fl›yorsa
flimdi bu say› 500-600 aras›na ulaflt›.
Bu çaptaki g›da üreten ve satan
organizasyonu idare etmek kolay
de¤il.
Askerden geldikten sonra hemen iflin
bafl›na m› geçtiniz, yoksa aile bir süre
daha ifli ö¤renmeniz için sizi yönlendirdi
mi?
Önce muhasebe ve finans ile
u¤raflt›m. Bir yandan da reklamtan›t›mla ilgileniyordum. Gece
yar›lar›na kadar reklam ajans›nda
kald›¤›m günleri biliyorum. Gençsiniz,
bir yandan da sivil toplum örgütlerine
yeni yeni giriyorsunuz. Giyiminize
biraz daha özen gösteriyor ve
bulundu¤unuz cemiyetlerde flirketinizi
temsil ediyorsunuz. 1992-93’lü
y›llardan bahsediyorum.
Halam Yüksel Tatveren ile babam
Atilla Tatveren’in flirkete büyük
katk›lar› oldu. Gençlerin önerilerini
hep takdirle dinlediler, biraz gecikmeli
79 Bak›fl 128
de olsa hemen hemen hepsini yerine
getirmeye çal›flt›lar. Türkiye genelinde
bayiliklerin verilmesi, 1996-1999
aras›nda fabrika yat›r›mlar›, yeni
aç›lan ma¤azalar, ihracat için
çal›flmalar, üreticiyle görüflmeler...
Biz zaman›nda bu s›çramalar› yapm›fl
olmasayd›k daha geri durumda
kal›rd›k.
Siz, aile büyüklerinizin yapt›klar›n› bir
ad›m daha öteye tafl›ma gayreti
içindesiniz… Kafkas’›n Kafkas
olmas›nda aile büyüklerinin eme¤i
gerçekten büyük.
Kesinlikle do¤ru… Bir an›m› anlatmak
istiyorum: Teneke kutu üreten
firmalardan birinin sahibiyle yemekte
karfl›laflt›k. Bana “O¤lum, senin
baban Barcelona’daki fuarda benim
teneke kutumla dayan›kl› kestane
flekerini ilk tan›tan adamd›r” dedi.
Gençler hep “biz yapt›k” diyorlar ya,
hay›r sadece sen yapmad›n. As›l
büyükler yapm›fl yap›lacaklar›…
Babam Atilla Tatveren seneler önce
bunu, ambalaj sektörü bu kadar
yayg›n de¤ilken yapm›fl… Bir örnek
daha vermek istiyorum: Fabrikam›zda
halen kulland›¤›m›z bir makine var.
‹talya’daki üreticinin 52. Ambalaj
makinesini babam sat›n alm›fl.
Düflünebiliyor musunuz, 35-40 y›l
öncesindeki öngörüyü… O zamanlar
Türkiye’de ambalaj sektörü yok
gibiydi. Baz› markalar kestane soyma
makinesini ‘yeni yat›r›m’, ‘inovasyon’
olarak anlat›yorlar, ancak ben kendimi
bildim bileli bizde kestane soyma
makineleri kullan›l›r.
Dolay›s›yla gençlerimizin, ikinci veya
üçüncü neslin, kendinden öncekilerin
neler yapt›¤›n› görmeleri ve “daha
iyisini nas›l yapabilirim” diye
düflünmeleri gerekiyor.
Kafkas’›n bu noktalara gelmesinde
ailedeki kad›nlar›n çok önemli bir rolü
var. Biraz da bu konudan bahseder
misiniz?
Ailemizdeki en önemli faktörlerden
biri, sizin de ifade etti¤iniz gibi kad›n
egemenli¤inin fazla olmas›…
Rahmetli babaannem Atatürk
80 Bak›fl 128
Caddesi’nde pastanemiz varken
yazar kasan›n bafl›ndan kalkmaz,
deyim yerindeyse kasay› kimseye
emanet etmezmifl. Daha sonra,
rahmetli halam Yüksel Tatveren’in
egemenli¤i vard›. Bu egemenlik
babam hayattayken bile vard›. Bizler
O’nun sevgisiyle-sayg›s›yla büyüdük.
Kad›nlar›n iflletmedeki bak›fl aç›s›,
vizyonu gerçekten çok farkl›. Halam
hayat› boyunca çal›flm›fl ve kendisini
gelifltirmeye gayret etmifltir. Sürekli
okur ve bizleri yenilik yapmam›z için
hep teflvik ederdi.
Türkiye’de aile flirketlerinde
kurumsallaflma eksikli¤i ciddi
sorunlardan birini teflkil eder. Sizler
kurumsallaflmay› nas›l sa¤lad›n›z?
Kafkas, y›llar›n getirdi¤i bilgi birikimi
ve tecrübeyle bir flekilde yoluna
devam ediyordu. Fakat bu yolculu¤un
daha sa¤lam ve sa¤l›kl› olabilmesi
için yeni yeni departmanlar kurmak
ve aram›za yeni arkadafllar katmak
gerekiyordu. fiu anda bile “çok
profesyoneliz” demiyorum, ancak 1520 y›l öncesine göre çok ilerdeyiz.
O zamanlar veri tutulmuyordu…
Örne¤in, kalite belgesi ISO, reklam
gibi görülüyordu. ISO’nun
bafllang›c›yla kaliteyi oturttuk, istatistik
tutmay›, hata yapmamay› ve müflteri
memnuniyetini ö¤rendik. Müflteri 84
y›ld›r memnun edilmifl, ancak bu
konuya art›k daha profesyonel
bakmak gerekiyor.
Bu konuda çok çarp›c› bir örnek
vermek istiyorum: Amerika’ya viflne
reçel yap›yoruz ve üzerindeki
etiketlere, Türk G›da Kodeksi’ne göre,
“çekirdek ç›kabilir” ifadesini
yaz›yoruz. ‹flin tuhaf taraf›; en geliflmifl
makineler bile viflnenin çekirde¤ini
kaç›rabilir. Müflterinin birine reçeli
yerken çekirde¤i denk gelmifl ve
talihsizlik ya difli k›r›lm›fl. Difl hekimine
götürdük, tüm masraflar›n› karfl›lad›k,
sorunu en k›sa zamanda çözmeye
çal›flt›k. Bizde herhangi bir müflteri
flikayetine 24 saat içinde geri
dönülmesi gerekiyor. Bu konuda
hatay› asla affetmem… Bana tüm
müflteri flikayetleri ile ilgili olarak üç
ayda bir rapor geliyor. Bizim gibi g›da
iflletmelerinde bu durumun inan›lmaz
derecede önemi var. ISO kalite
sistemi tam anlam›yla yürüsün diye
Söylefli
çok u¤raflt›m. fiimdi sistemimiz t›k›r
t›k›r iflliyor.
Kurumsallaflma derken flu konulara
da de¤inmem gerekiyor: Eskiden
kazançlar, kar oranlar› flimdikine göre
farkl›yd›. Patronlar da geliri-gideri,
tüm muhasebe konular›n› kendi
kafalar›na göre belirliyordu. fiimdi ise
üretim planlama var, her fleyin
maliyetini en ince ayr›nt›s›na kadar
ç›kar›yor. Sistem ve iflleyifl o kadar
de¤iflti ki… Yeni dönemde yeni
departmanlar oluflunca aram›za
kat›lan arkadafllarda bu de¤iflimleri
rahatl›kla görebiliyoruz.
Kafkas’› bundan sonraki süreçte nerede
görece¤iz? Önümüzdeki döneme iliflkin
hedefleriniz nelerdir?
Son dört y›lda Ar-Ge’ye çok önem
verdik. Kestane flekerinde her fleyi
maksimum düzeyde yapabiliyoruz.
2014 y›l›nda unlu mamullere daha
a¤›rl›k verece¤iz. Unlu mamullerde
“gurme” üretim gerçeklefltiriyoruz ve
bu ürünleri nas›l sanayiye entegre
ederiz, bunun çal›flmalar›n› yap›yoruz.
Son 1-2 y›ld›r kestane flekerinin
yan›nda baz› ürünlerle ulusala
girmeye bafllad›k. Mesela Ac›badem
Kurabiyesi’ni tüm Türkiye genelinde
pazarl›yoruz. Unlu mamullerin raf
ömrünü uzatmaya yönelik
çal›flmalar›m›z sürüyor. Mutlaka bir
ivme yakalamak zorundas›n›z. Bunlar
k›sa ve orta vadede Kafkas’›n en
büyük yat›r›m yapaca¤› alanlar…
Yine 2013 y›l›n›n ikinci yar›s›nda
istihdam›m›z› art›rmaya ve makine
parkurumuzu geniflletmeye yönelik
at›l›mlar›m›z oldu.
K›sa ve orta vadede özellikle unlu
mamullerin endüstrileflmesiyle ilgili
yat›r›mlar gelecek. Yeni fabrika
projesi, da¤›t›mla ilgili pazarlama
bölümünde yeni operasyonlar
gündemde… fiekerleme bölümünde
ise yeni ürünlerimiz var. Yurtd›fl›nda
gördü¤ümüz farkl› tatlar› kendi
ülkemize nas›l adapte edebiliriz,
bunun çal›flmas›n› yapt›k. “Gourmet
Line” serimizi ürettik ve sat›fllar›na
kendi noktalar›m›zda yavafl yavafl
bafllad›k. A¤›rl›kl› hedef kitlemiz;
havalimanlar›…Gourmet Line’da,
hurma, kuru kay›s› ve erikle çal›flt›k,
flimdi incir geliyor. Serimizi
geniflletiyoruz. Lokumlar, krokanlar,
farkl› nitelikte çikolatalar da olacak.
Yurtd›fl›nda da markam›z› tan›tmak
anlam›nda çal›flmalar›m›z sürüyor.
Örne¤in, yak›n zamanda Mekke’de
fleker sat›lan büyük bir ma¤azada
köfle oluflturduk. Cidde’de ise Kafkas
markas›yla küçük de olsa bir ma¤aza
operasyonunu bitirmek üzereyiz.
Öte yandan, geliflen teknolojiyle
birlikte on-line sat›fla yönelik talepleri
de yerine getirmek üzere bu alanda
altyap›y› haz›rl›yoruz.
2014-2015 ciddi bir at›l›m y›l› olacak.
‹lk s›çramay› 1999-2000’li y›llarda
yapm›flt›k. O zamanlar bayilerimiz
azd›, iki y›lda güzel bir noktaya
getirdik da¤›t›m a¤›n›… Bunu çok iyi
baflard›¤›m›za inan›yorum, ancak yeni
dönemde bayilerimiz üzerinde de
ciddi çal›flmalar›m›z olacak.
Yurtiçindeki noktalaflmalara yönelik
yeni bir konsept üzerinde çal›fl›yoruz
ve sݍrama yapmak istiyoruz.
Son olarak, Kafkas’›n sosyal sorumluluk
projelerine ne derece destek verdi¤ini
anlat›r m›s›n›z?
Bursam›z›n, Bursal›lar›n bir markas›
olan Kafkas, tüm sivil toplum
örgütlerine, derneklere, üniversiteler
ve belediyelerimize her türlü deste¤i
veriyor. Buna Bursa d›fl›ndaki
platformlar› da ekledik. Hatta
uluslararas› platformlardaki
organizasyonlara da destek
veriyoruz. Bu, firmam›z›n bir
öngörüsüdür ve devam edecektir.
Örne¤in, Bursasporumuz için bütçe
ay›r›yoruz, Uluda¤ Üniversitesi’ndeki
tüm toplant› ve panellerde,
a¤›rlamalarda sponsorluk yap›yoruz.
Yine kentimize iki üstgeçit kazand›rd›k
ve sürekli olarak yerel
yönetimlerimizin kültür-sanat
etkinliklerine sponsorluklar yap›yoruz.
Son olarak flunu söylemek istiyorum:
Tatveren Ailesi olarak, Kafkas markas›
alt›nda 84 y›ld›r Bursa’ya yapt›¤›m›z
katk›n›n önümüzdeki dönemde de
artarak devam etmesi için elimizden
gelen gayreti gösteriyoruz.
81 Bak›fl 128
Coflkunöz, Yetenek Yönetimi Program› bafllatt›
‘NE VARSA SENDE VAR’
bütünlefltirmeye karar verdik.
Zekam›z, yeteneklerimiz hepsi farkl›
ve hepimiz içimizde birer y›ld›z
bar›nd›r›yoruz. Önemli olan; bunlar›
fark etmek, çekip ç›karmak ve
gelifltirmek… O nedenle
inanaca¤›m›z bir slogan ile “Ne varsa
sende var” ile bafllamaya karar
verdik” diye konufltu.
‹nsan kaynaklar›n›n dünya ve
Türkiye’deki geliflimden de bahseden
Susuzlu, en k›sa tan›m›yla “bir
kimsenin bir fleyi anlama ve
yapabilme kabiliyeti” olan yetene¤in,
bir süredir CEO’lar›n gündemindeki
önemli konulardan biri oldu¤una
iflaret etti.
Yeni y›l› yeni bir vizyonla
karfl›layan Coflkunöz
Holding’de, ‹nsan Kaynaklar›
Yönetimi’nin liderli¤inde “Ne
varsa sende var” slogan›yla
“Yetenek Yönetimi” program›
bafllat›ld›.
014’ü yeni bir vizyonla karfl›layan
Coflkunöz Holding’de ‹nsan
Kaynaklar› Yönetiminin
liderli¤inde “Yetenek Yönetimi”
program› bafllat›ld›. ‹lk olarak befl y›l›
kapsayacak 18 ayl›k çevrimler
fleklinde yürütülecek program›n
tan›t›m toplant›s› çal›flanlar›n yo¤un
kat›l›m›yla Crowne Plaza’da yap›ld›.
Program›n aç›l›fl konuflmas›n›
Coflkunöz Holding Genel
Koordinatörü Cenk Yöney yapt›. 2013
y›l›nda Liderlik Geliflim Program›’n›n
bafllat›ld›¤›n› hat›rlatan Yöney, uzun
bir haz›rl›k döneminden sonra
devreye al›nan “Yetenek Yönetimi”
program›n›n da süreklilik arz
etmesinin çok önemli oldu¤unu
vurgulad›.
2
Bu projenin arkas›nday›m
‹nsan›n kendini gelifltirmez, her gün
üzerine bir fley koyamaz ise
güncelli¤ini yitirip, yapaca¤› ifli
yapamaz hale gelece¤ini söyleyen
Yöney, “Yeni bir oluflum içindeyiz.
Bir karar verdik. Çal›flanlar›m›z›
gelifltirme ad›na farkl› aç›l›mlar
yapacak, geliflime aç›k olan
arkadafllar›m›z› keflfedecek, sonra
bir ad›m öne geçirecek projeye
bugün bafll›yoruz. Ben bu projenin
arkas›nday›m, inan›yorum, gönül
veriyorum. Sizlerden de bu proje için
var›n›z›-yo¤unuzu ortaya koyarak en
az›ndan aç›k olmak, yap›c› olmak,
de¤iflime inanmak noktas›nda destek
bekliyorum. Sadece profesyonel
yaflam›n›zda de¤il, asl›nda bütün
82 Bak›fl 128
hayat›n›zda faydalanaca¤›n›z bir
programa bafll›yoruz” dedi.
Bütün yetenekler içimizde
Coflkunöz Holding ‹nsan Kaynaklar›
Müdürü Bige T›nmazsoy Susuzlu da,
“Ne varsa sende var” slogan› ile
bafllayan projenin logosunu seçerken
dikkat ettikleri noktalara aç›kl›k getirdi.
Susuzlu, “Bütün yetenekler bizim
içimizde… Asl›nda biz bu
yeteneklerle de¤erliyiz. Bu yüzden
arad›¤›m›z her fley içerideki
arkadafllar›m›zda… Bu slogana
inanarak yola ç›kt›k ve bir y›ld›z ile
Özel sektörde “ikinci adam” yok
Coflkunöz Holding Yetenek Yönetimi
Program›’n›n dan›flmanl›¤›n› yapan
Mehmet Bilgiç ise, dünya flirketlerinin
yüzde 93’ünün aile flirketi oldu¤una
iflaret etti. Bilgiç, özel sektörde “ikinci
adam” olmad›¤›na ve
yetifltirilemedi¤ine dikkat çekerek,
patronlar›n en büyük endiflesinin
sürdürülebilirlik oldu¤unu belirtti.
Bilgiç, söz konusu programda
amac›n; performans ve yetkinlikleri
ile potansiyeller aras›ndan s›yr›lan
yetenekleri ortaya ç›karmak oldu¤unu
da belirtti.
Üyelerden
Haberler
Sa¤l›kta ‘ilk’lerin uygulay›c›s› olan
BURTOM 20. y›l›nda Esentepe’de
eden Burtom Sa¤l›k Grubu, bin 500
metrekare alan üzerine kurulan
Esentepe fiubesi’nde flu an itibariyle
nükleer t›p, ileri t›bbi görüntüleme ve
tan› ile t›bbi laboratuar hizmetleri
veriyor.
Sa¤l›k sektöründe 20 y›ld›r h›zl›,
kaliteli ve sonuç odakl›
hizmetler sunan Burtom Sa¤l›k
Grubu, Esentepe fiubesi’ni de
hizmete açt›. Burtom YKB Dr.
Erol K›l›ç, “Sa¤l›kta Burtom
kalitesini her alana yaymak
istiyoruz” dedi.
1
994 y›l›ndan bu yana t›bbi
görüntüleme, laboratuar hizmetleri,
nükleer t›p, fizik tedavi ve
romatizmal hastal›klar t›p merkezi,
ortak sa¤l›k ve güvenlik birimleri ile
baflta Bursa olmak üzere birçok ilde
hizmetlerine devam eden Burtom
Sa¤l›k Grubu büyümeye, büyürken
de ileri teknolojiyi hizmet oda¤›na
koymaya devam ediyor.
Sa¤l›kta “teknoloji üssü” konumundaki
Burtom yeni flubesinde, nükleer t›p
hizmetlerinde; sintigrafi, PET-CT, t›bbi
görüntülemede; 1.5 tesla MR,
bilgisayarl› tomografi, renkli doppler
ultrasonografi, mamografi, dijital
röntgen, panoramik ve sefalometrik
çekimler ve t›bbi tahlil hizmetleriyle
kapsaml›, ihtiyaç duyulan her noktada
çözüm üretiyor.
Bursal›lara bir ad›m daha yaklafl›yoruz
Tüm çal›flmalar›nda h›zl›, kaliteli ve
sonuç odakl› yaklafl›m› ilke
edindiklerini belirten Burtom Sa¤l›k
Grubu Yönetim Kurulu Baflkan› Dr.
Erol K›l›ç, “Özellikle ulafl›m anlam›nda
ciddi kolayl›k sunan FSM- Esentepe
fiubemiz ile Bursal›lara bir ad›m daha
yaklaflt›k. Amac›m›z; ihtiyaç duyulan
her anda çözüm üretebilmek… Farkl›
lokasyonlarla hizmet vermenin
temelinde özellikle sa¤l›k problemi
yaflayan kiflilerin bu süreçlerinde
kendilerine yaklaflabilmek önemli.
Esentepe Kavfla¤›’nda konufllanan
yeni yerimiz bu anlamda çok do¤ru
bir yer. Sa¤l›k yat›r›mlar›m›z için
öngördü¤ümüz büyümede hem
teknoloji hem de yeni lokasyon
anlam›ndaki hedeflerimizi tek tek
gerçeklefltiriyoruz” dedi.
Yeni projeler yolda
Yeni dönem hedefleriyle ilgili de
Bursa’y› her alanda ve her konumda
kucaklayacaklar›n› belirten Dr. Erol
K›l›ç, “Yak›n zamanda projelerimizi
kamuoyuyla paylaflaca¤›z. Sa¤l›kta
Burtom kalitesini her alana yaymak
istiyoruz” diye konufltu.
Sa¤l›k sektöründe birçok yeni
teknoloji ve çözümlerin ilk
uygulay›c›lar›ndan olmaya devam
83 Bak›fl 128
2014’e h›zl› bir girifl yapan S‹NTA
yat›r›mlar›n› da aral›ks›z sürdürüyor
Sanayi inflaatlar› alan›nda ülke
çap›nda söz sahibi olan Sinta,
çok say›da tesis projesini infla
etmenin yan› s›ra mevcut
makine park›n›n
modernizasyonu için 4, sabit
tesis yat›r›mlar›na ilave olarak
gayrimenkul yat›r›mlar› için de
5 milyon dolarl›k yat›r›m
gerçeklefltirdi.
anayi inflaatlar› alan›nda
Türkiye’nin önde gelen
firmalar›ndan Sinta, 2014 y›l›na
da h›zl› bir girifl yapt›. Sektörlerinin
önde gelen firmalar›yla çözüm
ortakl›¤› yapan Sinta taraf›ndan
yap›m›na bafllanan- devam edentamamlanan projelerinden baz›lar›
flöyle:
- Asil Çelik - Gemiç Köyü mevkiinde
600.000 ton/y›l üretim kapasiteli yeni
sürekli döküm tesisi betonarme ve
çelik konstrüksiyon inflaat›n›n
yap›m›na baflland›.
- Magneti Marelli Mako Elekt. - Bursa
OSB’deki mevcut tesislerine ek
sundurma binas› (betonarme
prefabrik), hammadde binas›, çad›r
tünelleri ve ilave sundurma inflaat›n›n
yap›m›na baflland›.
- Türk Traktör ve Ziraat Makine Sakarya- mevcut boyahane binas›n›n
çelik konstrüksiyon platform imalat›na
devam ediliyor.
- Bursa Tekstil Boyahaneleri ‹htisas
OSB - Bad›rga Köyü - 1. k›s›m altyap›
inflaat›n›n yap›m›na devam ediliyor.
- Oytafl Y›ld›z - Bursa - fabrika binas›
inflaatlar›n›n precast elemanlar›n›n
imalat ve montajlar›na devam ediliyor.
- Gökbey ‹nflaat – Bursa - fabrika
binas› inflaatlar›n›n precast
elemanlar›n›n imalat ve montajlar›na
devam ediliyor.
- Bosch - Bursa OSB - mevcut
tesislerde bulunan Bu1 binas›na ilave
hidrant depo yap›m› tamamland›.
- Metin K›zanl›kl› – Bursa- 2.048,42
metrekarelik arsas›na prefabrik
fabrika binas› inflaat›n›n yap›m›
tamamland›.
S
84 Bak›fl 128
firmam›z›n baflar›ya giden yoldaki
temel tafllar›n› oluflturuyor” diyen Sinta
yetkilileri, yap›lan yat›r›mlarla sektörde
ilkleri yaflamaya ve yaflatmaya devam
ettiklerini, y›llard›r h›z, kalite ve güven
anlay›fl› içinde imza att›klar› baflar›l›
projelere yenilerini eklediklerini
vurgulad›lar.
- Has Tavuk –Bal›kesir/ Susurluk /
Karapürçek Belediyesi s›n›rlar›
içindeki mevcut arsalar›na yem
fabrikas› inflaat›n›n yap›m›
tamamland›.
Sinta’dan yeni yat›r›mlar
Öte yandan Sinta, mevcut makine
park›n›n modernizasyonu için
kamyon, ifl makinesi ve makineteçhizat için yaklafl›k 4 milyon dolarl›k
yat›r›m yapt›. Firma mevcut sabit tesis
yat›r›mlar›na ilave olarak ayr›ca
yaklafl›k 5 milyon dolarl›k gayrimenkul
yat›r›m› da gerçeklefltirdi.
“Gerçeklefltirdi¤imiz her ilk,
‹nflaat sektörü büyürse Türkiye ekonomisi
de büyür
‹nflaat sektörünün genel görünümü
ile ilgili görüfllerini de aç›klayan Sinta
yetkilileri, ekonomilerde kald›raç etkisi
yapan inflaat’›n sorunlar›n›n çözülmesi
ve önünün aç›lmas› gerekti¤ine iflaret
etti. Yetkililer, “Bu sorunlardan biri
de, ne yaz›k ki yeni teflvik sisteminde
inflaat sektörünün göz ard›
edilmesidir. Ülke ekonomisinin her
alan›n›n inflaat sektörü ile kesiflti¤i
bir gerçek… Sektör global anlamda
geliflmekte olan ülkelerde ortaya
ç›kan altyap› projeleri ile müteahhitler
için büyük f›rsatlar yarat›yor. Küresel
ve bölgesel tüm olumsuzluklara
ra¤men ülkemizin yakalad›¤› büyüme
trendinde inflaat sektörünün katk›s›
yads›namaz. ‹nflaat sektörü
büyüdükçe Türkiye de büyümeye
devam edecek. 2014 y›l›nda sektörel
bazda büyüme hedefi belirlemek, iç
ve d›fl faktörlerdeki belirsizlikler
nedeniyle flu an için pek gerçekçi
olmayacak. Mevcut durumda siyaset
ile ekonomi aras›ndaki riskler sektörü
olumsuz etkileyebilece¤i gibi,
2014’ün seçim y›l› olmas›
sektörümüzü olumlu yönde
etkileyebilir” dediler.
Üyelerden
Haberler
Maysan Mando çevreci yat›r›mla
hem ar›tacak hem geri kazanacak
Amortisör üretiminin lider
firmas› Maysan Mando’nun, üç
ayda haz›r hale getirdi¤i at›ksu
ar›tma tesisinin aç›l›fl› törenle
yap›ld›. Ayda 6 bin metreküp
at›ksuyu ar›tacak olan tesisin
önemli bir özelli¤i de; geri
dönüflüm sa¤layacak olmas›.
ürkiye’nin amortisör üretiminde
önde gelen firmalar›ndan olan
Maysan Mando, at›ksu ar›tma
tesisini hayata geçirdi.
T
At›ksu ar›tma tesisinin aç›l›fl›na baflta
Bursa Valisi Münir Karalo¤lu olmak
üzere Bursa OSB Baflkan› Ali U¤ur
ve OSB yönetim kurulu üyeleri de
kat›ld›.
Tesis üç ayda tamamland›
Maysan Mando Genel Müdürü Erdal
Elbay, tesis aç›l›fl› öncesi Vali
Karalo¤lu ve OSB heyetine firman›n
faaliyetleri hakk›nda bir sunum
gerçeklefltirirken, ar›tma tesisi
hakk›nda da bilgiler verdi.
Elbay, çevreye karfl› sorumluluklar›n›n
bir sonucu olarak at›ksu ar›tma
tesisinin yap›m› için harekete
geçtiklerini belirterek, projelendirme
de dahil 3 ay içinde çal›flmalar›
tamamlad›klar›n› söyledi.
Geri dönüflüm de sa¤l›yor
Maysan Mando’da çevreye
duyarl›l›¤›n, kalite anlay›fllar›n›n da
bir gere¤i oldu¤unu vurgulayan Kalite
Sistem ve Çevre Mühendisi Beyda
Göksu ise, tesisin saatte 10 metreküp,
günlük 240 metreküp, ayl›k ise 6 bin
metreküp at›ksuyu ar›taca¤›na iflaret
etti. Göksu, tesisin bir di¤er özelli¤inin
de geri dönüflüm sa¤lamas›
oldu¤unu dile getirdi.
85 Bak›fl 128
Bursal› EV‹NOKS, 2014 SOCHI K›fl
Olimpiyatlar›’n›n ilk kazanan› oldu
Yurtiçinde ve yurtd›fl›nda birçok
zincir otel projesinde yer alan
Evinoks, 2014 SOCHI K›fl
Olimpiyat Oyunlar› öncesinde
Rixos ve Swiss Otelleri’nin 4 ayr›
projesini teslim etti.
1
982 y›l›ndan bu yana otel
ekipmanlar› sektörünün öncü
markas› olan Evinoks, Türkiye ve
dünyada say›s›z projeyi kalite ve
sa¤laml›ktan ödün vermeden teslim
etmeye devam ediyor.
Evinoks, 2013’ün son çeyre¤ine
SOCHI K›fl Olimpiyat Oyunlar›’na ev
sahipli¤i yapacak olan Rixos SOCHI
ve Swiss Otel SOCHI gibi zincir
otellere ait 4 projeyi s›¤d›rd›. Firma
bunlar›n d›fl›nda Rixos Quba
(Azerbaycan), Kazakistan Almaty ve
Kazakistan Astana projelerinin de
teslimini gerçeklefltirdi. Çözüm orta¤›
oldu¤u otellerin; servis arabalar›,
banket grubu ve aç›k büfeler gibi tüm
servis ekipmanlar› Evinoks taraf›ndan
tedarik edildi.
Markam›z› ileri tafl›yaca¤›z
Evinoks Yönetim Kurulu Baflkan› N.
Coflkun ‹rfan, “Birçok ulusal ve
uluslararas› zincir otellerin
projelerinde yer ald›k ve bunlar›n tüm
dünyada global tedarikçisi olmaya
devam ediyoruz. Yeni pazar a¤lar›yla
markam›z› daha da ileriye
tafl›yaca¤›z” dedi.
Kablo kirlili¤ini ortadan kald›rd›k
Otellerin, ifl merkezlerinin, toplant›
salonlar›n›n ve resmi kurumlar›n
banket grubunda ilk tercihinin
ürettikleri ve Multidesk ad›n› verdikleri
Dataportlu Lüx Seri Konferans
Masalar› oldu¤unu belirten ‹rfan,
“Multidesk masalar›n›n birbirine
ba¤lanmas› ile kablo geçiflleri
masadan masaya olmakta ve tek bir
noktadan giriflle sonsuz enerji ve
data sa¤lanmaktad›r. Masa üzerinde
yer alan Data Port ile elektrik ve
internet ba¤lant›s› yap›labiliyor. Tüm
kablolar özel olarak tasarlanm›fl kanal
içinde toplan›yor. Böylece kablo
kargaflas› ve kirli¤i ortadan kalk›yor.
Masalar› tamamlayan sandalyelerde
de zengin ürün yelpazemize sürekli
model ilavesi yap›yoruz” diye
konufltu.
‹z b›rakan farkl› projelere imza atmaya
devam
Sektörde “rol model” olma amac›
86 Bak›fl 128
tafl›d›klar›n› belirten Coflkun ‹rfan, bu
sebeple yat›r›mlar›n›n uzun vadeli,
katma de¤er yaratan ve her zaman
çevre dostu stratejiler olmas›na özen
gösterdiklerine iflaret etti. 2014 y›l›
hedeflerini; “Üretim kapasitemizi
art›rmak, ihracat yapt›¤›m›z ülke
say›s›n› 40’tan 45’e ç›karmak ve
özellikle sektörde öncü oldu¤umuz
aç›k büfe konusunda liderli¤imizi
sürdürmek” olarak özetleyen ‹rfan,
müflterilerinin güven ve tercihiyle yine
yeni konseptlerin öncüsü olarak fark
yaratacaklar›na inand›klar›n›
vurgulad›.
‹rfan, “Çözüm odakl› yenilikçi
vizyonumuzla, önümüzdeki y›llarda
da Evinoks olarak iz b›rakan farkl›
projelere imza atmaya ve yeni ödüller
kazanmaya devam edece¤iz” diye
konufltu.
Üyelerden
Haberler
Burçin ‹nflaat ‘Country Life Verde’de
üst düzey konfor ve yaflam sunuyor
Burçin ‹nflaat, Country Life
Bademli’nin devam›
niteli¤indeki Country Life Verde
ile hem en üst düzey konforu,
hem de ortak alanda müstakil
yaflam› sunuyor. 4 adet A tipi
malikane, 6 adet de B tipi büyük
villadan oluflan Verde’de
güvenlik de ön planda tutuluyor.
urçin ‹nflaat’›n birinci etab›n›
tamamlad›¤› ‘Country Life
Bademli’nin devam› niteli¤indeki
ikinci etap, Latin kökenli dillerde ‘yeflil’
anlam›na gelen ‘Verde’ sözcü¤ünden
yola ç›k›larak ‘Country Life Verde’
ismini tafl›yor.
B
Bademli’nin merkezinde, yeflil ile iç
içe olan birinci etab›n bulundu¤u
bölgede tamamlanan proje; Bursa'n›n
önemli e¤itim kurulufllar›na, al›flverifl
merkezlerine, otobana ve feribot
iskelesine yak›n konumuyla da büyük
bir yaflam ve ulafl›m konforu sunuyor.
Birinci etapta oldu¤u gibi ‘butik’
anlay›flla planlanan sitede dört adet
A tipi malikane, alt› adet de B tipi
büyük villa yer al›yor. De¤iflik
alternatiflerin yer ald›¤› proje; farkl›
zevk ve ihtiyaçlara cevap veriyor.
Malikanelerde her ayr›nt› düflünüldü
Bin 200 metrekarelik müstakil bahçe
içinde özel havuz ve kapal› otopark›
bulunan A tipi malikaneler; 700
metrekare kapal› kullan›m alan›na
sahip… Genifl salon ve mutfak
alanlar›yla göz dolduran
malikanelerde; iç mekan kullan›m› ev
sahibinin zevki ve ihtiyaçlar›
do¤rultusunda özel olarak da
tasarlanabiliyor.
Malikanelerde büyük ferahl›k
sa¤layan salonda, galeri bofllu¤una,
bu projede de yer verildi ve bütün
mekanlar›n tavan yüksekli¤i ferahl›k
ön planda tutularak tasarland›. Söz
konusu projede, yaflam alanlar› daha
da önem kazan›yor ve yatak
odalar›n›n her birinde özel giyinme
odalar› ile ferah banyolar bulunuyor.
Kat planlar›; girifl, yatak odas› ve çat›
kat› olarak oluflturuldu, ayr›ca her
mekan›n ›fl›k alan kullan›fll› yerler
olmas›na da özen gösterildi.
alan›na sahip olan bu villalar, büyük
bir salon ve ferah mutfa¤›n yan› s›ra
befl adet yatak odas›nda banyo da
bar›nd›r›yor. Bu villalar ortak duvar
paylaflm›yor ve müstakil çat›lar alt›nda
yer al›yor. Arazinin do¤al yap›s›
sayesinde evlerin her biri farkl› kotta
konumland›r›ld›, ortak bir yaflam alan›
içinde müstakil kullan›ml› yaflam
alanlar› sunuluyor.
Güven ve huzur ön planda tutuluyor
‹ki projede de evler bahçeyle düz
ayak olacak flekilde planland›, iç
mekanlarda bahçe ve havuz
görselinden maksimum düzeyde
yararlan›lmas› sa¤land›.
D›fl mekanlarda vakit geçirilirken
güneflten ve ya¤murdan korunan
alanlar yaratmak için üstü kapal› genifl
verandalara yer verildi. Havuz ve
bahçe bak›mlar›n›n site personeli
taraf›ndan yap›lmas›yla, villa
yaflant›s›na kolayl›k sa¤lamaya önem
verilirken, tam zamanl› güvenlik
personeli ve kamera kay›t sistemiyle
de güvenli ve huzurlu bir site hayat›
oluflturuldu.
Ortak bölgede, müstakil yaflam alanlar›
Alt› adet B tipi büyük villa ise; 4 bin
600 metrekarelik peyzaj›
tamamlanm›fl büyük bahçe içinde
olup, bu evlerin kullan›m›na ayr›lan
büyük bir yüzme havuzu da
bulunuyor.
500 metrekarelik kapal› kullan›m
87 Bak›fl 128
‹letiflim Yaz›l›m hizmet kalitesini
kurumsallaflarak daha da art›rd›
Sektörde 20. y›l›n› dolduran
‹letiflim Yaz›l›m, Bursa'n›n en
köklü biliflim firmalar›ndan biri
olma gelene¤ini;
kurumsallaflarak art›rd›¤› hizmet
kalitesiyle ve ‘Ak›ll› ‹flletme
Çözümleri’ hedefiyle gelifltirdi¤i
ürünleriyle sürdürüyor.
fiahinkaya, kurumsallaflmada
rehberlik etmesi hedeflenen Kalite El
Kitab›'n›n oluflturulma sürecinde;
‹letiflim Yaz›l›m'›n tüm flirketler gibi
sürekli yaflayan/de¤iflkenleri olan bir
yap›ya sahip olmas› ve oluflturulacak
yap›n›n da buna uygun olmas›
gereklili¤inin öncelikli olarak dikkate
al›nd›¤›n› ifade etti.
letiflim Yaz›l›m’›n yaklafl›k befl y›l
önce ‘kurumsal ifl süreçlerine
sahip bir flirket’ yap›s›na geçme
hedefiyle kurumsallaflma
çal›flmalar›na bafllad›¤›n› söyleyen
Kurumsal ‹letiflim Sorumlusu Binnur
fiahinkaya, yönetim ve tüm flirket
çal›flanlar›n›n fikir birli¤iyle ç›k›lan bu
yolda öncelikle, kurumsallaflma ve
kalite çal›flmalar› ile birlikte birkaç
temel noktan›n belirlendi¤ini kaydetti.
Ölçümlenebilirlik / De¤erlendirilebilirlik
‹letiflim Yaz›l›m'da çal›flan her
personelin; kendi ifl süreçlerine ve
yerine getirmesi gereken görevlere
göre ifl tan›mlar›n›n belirlendi¤ini de
aktaran fiahinkaya flu bilgileri verdi:
‹
Kurumsallaflma çal›flmalar›n›n
bafllamas›nda ana hedefin; “Bir ürün
ve hizmet iflletmesi olan ‹letiflim
Yaz›l›m'›n ana faaliyetlerini yerine
getirmesinde süreklili¤i
sa¤layabilmek” olarak belirlendi¤ini
vurgulayan fiahinkaya, “Yani mevcut
sistemin hiçbir koflulda aksamadan
devaml›l›¤›, sistemi kiflilerden
ba¤›ms›z ifller bir yap›ya kavuflturmak
ve minimum yönetim maliyetleri ile
sistemin varl›¤›n› devam ettirebilmek
çal›flman›n bafllama nedenlerinden
birincisini oluflturdu” dedi.
“Bu süreçte, kurumsallaflma ad›na
yap›lan/yap›lacak olan çal›flmalar için
flirketin k›sa, orta ve uzun vadeli hedef
ve beklentileri belirlendi. Burada
‹letiflim Yaz›l›m'›n mevcut flirket
kültürü, yeni kurumsal yap›n›n
ihtiyaçlar›yla harmanland›” diyen
88 Bak›fl 128
“Belirlenen ifl tan›mlar› üzerinden de
personelin bütüne olan katk›s›na,
yeterliliklerine, kalifikasyonuna, ifl
tan›m›n›n gereklerine göre KPI (Key
Performance Indicator-Anahtar Baflar›
Kriterleri) tan›mland› ve personel ile
bu kriterler üzerinden uzlaflmaya
var›ld›. Bu çal›flma, belirlenen hedefler
çerçevesinde ‹letiflim Yaz›l›m'da
performans ve süreç
ölçümlenebilirli¤i kazand›r›lmas›nda
etkin oldu.
Sürecin uygulamada sa¤l›kl› biçimde
ifllemesi için, yine ‹letiflim Yaz›l›m
taraf›ndan gelifltirilen, ProNote®;
Proje Yönetim Sistemi kullan›ld›.
Günlük ifl pratikleri içinde sürekli
eklenen projelerin aksamadan
devaml›l›¤›, projelerin hedeflenen ve
öngörülen sürelerde
tamamlanmas›n›n takibi, proje/kifli
bazl› performanslar›n etkin biçimde
de¤erlendirilebilmesi, bu
de¤erlendirmelerin gelir ve giderler
üzerindeki etkisinin kontrolü bu sistem
ile kolayl›kla mümkün olabiliyor.”
Tüm süreçler sa¤l›kl› biçimde
de¤erlendiriliyor
fiahinkaya, flirket yap›s›n›n süreklili¤i
ve ölçümlenebilirli¤in yan›nda; ‘Y›ll›k
belirlenen bütçeler, K›sa, orta ve uzun
vadeli sat›fl hedefleri, Stratejik
pazarlama planlar›, Kurumsal iletiflim
çal›flmalar›, Sosyal sorumluluk
projeleri, Düzenli olarak tüm flirketin
birlikte yapt›¤› süreç de¤erlendirme
toplant›lar›’n›n da ‹letiflim Yaz›l›m'›n
belirledi¤i hedeflerden sapmadan,
kurumsal bir flirketin gereklerini yerine
getirmesinde ve geriye dönük
süreçlerini sa¤l›kl› biçimde
de¤erlendirebilmesinde önemli rol
oynad›¤›n› kaydetti.
Üyelerden
Haberler
Bursa Metal
‹flleme
Teknolojileri
Fuar›’nda
Ermaksan
rüzgar› esti
Sac iflleme makineleri
üretiminde lider firmalar
aras›nda yer alan Ermaksan,
Metal ‹flleme Teknolojileri
Fuar›’na kat›larak, yenilikçi
eserlerini sektör temsilcileriyle
buluflturdu.
anayi kenti Bursa’da son fuar
buluflmas› “metal iflleme
teknolojileri” alan›nda gerçekleflti.
TÜYAP Bursa Uluslararas› Fuar
Merkezi’nde düzenlenen fuarda
Ermaksan, yine büyük ilgi oda¤› oldu.
Sac iflleme makineleri üretiminde
sektörün öncü kurulufllar› aras›nda
yer alan firman›n yenilikçi teknolojileri,
yurtiçi ve yurtd›fl›ndan gelen çok
say›da ziyaretçi taraf›ndan be¤eniyle
karfl›land›.
S
Son teknoloji ürünü makineleri sergiledik
Ermaksan Genel Müdürü Ahmet
Özkayan, Bursa’n›n sanayi kimli¤ine
yak›flan bir fuar daha yaflad›klar›n›
belirterek, ‹stanbul, Ankara, ‹zmir ve
Çukurova bayilerinin de kat›ld›¤›
fuarda müflterileriyle buluflmaktan
mutluluk duyduklar›n› söyledi.
Fuara 750 metrekarelik stant ile
kat›larak, sektördeki tecrübe ve son
teknoloji ürünü olan makinelerini
sergilediklerini kaydeden Özkayan,
makinelerinin gerek ifllevi gerekse
çevreye duyarl› özellikleriyle ilgi
gördü¤ünü vurgulad›.
abkant pres, giyotin makas ve
kombine makas ürün gamlar›nda
hizmet veriyoruz. Teknolojik anlamda
geldi¤imiz noktay› özellikle EVO 2 ve
tower makinelerimizle ortaya koyduk.
Dört gün süren fuar boyunca
Ermaksan olarak Bursa ekibimiz ve
bayilerimizle birlikte müflterilerimizle
ticari iliflkilerimizi gelifltirdik.
Makinelerimize gösterilen yo¤un ilgi
yine fuarda gerçekleflen sat›n almalar
da bizleri memnun etti. Fuar, her
yönüyle beklentilerimizi karfl›lad›”
dedi.
Ürünlerimize gösterilen ilgi bizleri
memnun etti
Özkayan, “CO2 ve fiber lazer kesim
teknolojisi, plazma kesim, panç pres,
89 Bak›fl 128
‘Yetkilendirilmifl Yükümlü’ sistemi
Türkiye’nin ihracat›n› art›racak
BUS‹AD ile EKOL Lojistik’in
ortaklafla düzenledi¤i
toplant›da, Gümrük ve Ticaret
Bakanl›¤› taraf›ndan yak›n
zamanda hayata geçirilen
“Yetkilendirilmifl Yükümlü”
uygulamas› tan›t›ld› ve sistemin
Türkiye’nin ihracat›n›
art›raca¤›na vurgu yap›ld›.
US‹AD ve Ekol Lojistik iflbirli¤iyle
düzenlenen toplant›da, AEO
(Yetkilendirilmifl Yükümlü- ‹zinli
Gönderici) belgesinin ihracatç›lara
ve Türkiye ekonomisine sa¤lad›¤›
avantajlar hakk›nda detayl› bilgiler
verildi.
B
BUS‹AD Evi’nde düzenlenen
toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n›
gerçeklefltiren Ekol Lojistik Güney
Marmara Bölge Müdürü Tülay Gül,
Yetkilendirilmifl Yükümlü sisteminin;
ihracat ifllemlerinin h›zl› ve daha kolay
yap›labilmesi için önemli bir aç›l›m
sa¤lad›¤›n› söyledi.
Amaç; ihracat ifllemlerini h›zland›rmak
Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› Risk
Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlü¤ü
Gümrük Muayene Memuru Selçuk
Çak›r ise, kat›l›mc›lara Yetkilendirilmifl
Yükümlü uygulamas› hakk›nda teknik
ve detayl› bir sunum yapt›.
“Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› olarak
amac›m›z; ihracat ifllemlerinin en h›zl›
90 Bak›fl 128
biçimde yap›lmas›n› sa¤lamak” diyen
Çak›r, bunun için de uluslararas› bir
sistem olan Yetkilendirilmifl Yükümlü
Statüsünün çok önem arz etti¤ini
kaydetti.
Gümrük otoritesinin, yetkilendirilmifl
yükümlülerden; “güvenilirlik, düzenli
kay›t, mali yeterlilik, emniyet ve
güvenlik” flartlar›n› arad›¤›n› belirten
Çak›r, firmalar›n Yetkilendirilmifl
Yükümlü Sertifikas› alabilmesi için
y›ll›k 5 milyon dolarl›k ihracat yapmas›
gerekti¤ini anlatt›.
Yetkilendirilmifl Yükümlü
uygulamas›n›n Türkiye ekonomisine
çok ciddi katma de¤er sa¤layaca¤›n›
söyleyen Çak›r, “Karfl›l›kl› güvenin
yan› s›ra yasad›fl› ticaret ile etkin
mücadele yap›labilecek, ülkemiz
daha fazla do¤rudan yabanc›
sermaye çekebilecek ve uluslar aras›
rekabet gücümüz artacak” diye
konufltu.
‹thalat ile ilgili de kolayl›klar bekliyoruz
Ekol Lojistik Gümrük Yöneticisi
‹brahim Özyazgan da, Türkiye’de
Ocak 2013’te yay›nlanan yönetmelik
ile devreye giren Yetkilendirilmifl
Yükümlü sisteminin dünyada yayg›n
biçimde kullan›ld›¤›n› söyledi.
Özyazgan, “2005 y›l›ndan bu yana
46 ülkede uygulanan sistem; güvenilir
firmalarla dünya ticaretini çok daha
ileri boyutlara tafl›yor” dedi.
Söz konusu sistemin halihaz›rda
sadece ihracat› destekler nitelikte
oldu¤unu belirten Özyazgan, sektör
temsilcileri olarak Gümrük ve Ticaret
Bakanl›¤›’ndan ithalat ile ilgili
kolayl›klar da beklediklerini vurgulad›.
P›rlant do¤umunun 400.
y›l›nda Evliya Çelebi’yi
onurland›r›yor
P›rlant, dünyaca ünlü seyyah
Evliya Çelebi’nin do¤umunun
400. y›l›na özel, ‹talyan kalem
ustas› Marlen ile “Evliya Çelebi
400. Y›l Limitli Koleksiyonu”nu
haz›rlad›. Tamamen Türk
tasar›m› olan kalemlerden
Baflbakan Erdo¤an da
kullan›yor.
011’in UNESCO taraf›ndan
dünyada “Evliya Çelebi Y›l›”
olarak ilan edilmesinden ilham
alan P›rlant, tarihte yer etmifl bu ünlü
seyyah›n do¤umunun 400.
y›ldönümüne özel, ‹talyan kalem
ustas› Marlen ile “Evliya Çelebi 400.
Y›l Limitli Koleksiyonu”nu haz›rlad›.
2
Bu özel kalem Baflbakan Erdo¤an’a da
hediye edildi
Bu özel kalem, üzerine “RTE” harfleri
ifllenmifl olarak Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an’a bir aç›l›flta Türkiye
‹hracatç›lar Meclisi Baflkan› Mehmet
Büyükekfli taraf›ndan hediye edildi.
Tamamen Türk tasar›m›
Tarihe tan›kl›k eden ve gezipgördüklerini kendine has üslubuyla
92 Bak›fl 128
anlatan Evliya Çelebi’nin
Seyahatname’sinin, zaman
kavram›n›n ötesinde yer almas›ndan
ilham alan P›rlant, yar›m asra yaklaflan
tecrübesiyle, do¤umunun 400. y›l›nda
ünlü seyyah an›s›na özel olan seçkin
bir koleksiyon tasarlad›.
Tamamen Türk tasar›m› olan Evliya
Çelebi kalemleri P›rlant taraf›ndan, el
yap›m› kalemleri ile nam salan
Marlen’e ürettirildi.
Dünya çap›ndaki koleksiyonerlerin
gözdesi olan Marlen’in daha önce
ad›na özel koleksiyonlar haz›rlad›¤›
Leonardo Da Vinci, Nobel Ödüllü
‹talyan romanc› Dario Fo, Napoli
Tiyatro Festivali ve AB Parlamentosu
gibi figürler aras›nda art›k Evliya
Çelebi’de yer al›yor.
Bir kalemden fazlas›
Evliya Çelebi’nin seyahatlerinin
sembolize edilerek kendisinin at
s›rt›nda resmedildi¤i kalemin arka
plan› ise Pir’i Reis Haritas› kullan›lan
tasviri bar›nd›r›yor. Bu özel kalem,
tasar›m›nda kapa¤›n›n hemen üzerine
yerlefltirilmifl k›rm›z› renkli kavuk ile
dönemin kufl tüyü kalem
minyatürünün uyumlu birlikteli¤ini
sergileyerek kadim bir geçmiflin
izlerini günümüze tafl›yor. Roller ve
dolma kalem olmak üzere yaln›zca
400 adet üretilen bu koleksiyon ürünü,
ünlü seyyah›n büyük eseri
Seyahatnâme'den esinlenerek kök
a¤ac›ndan yap›lan bir ahflap kutu
içinde “Evliya Çelebi'nin ‹zinde”
kitab›yla birlikte sahiplerini bekliyor.
Üyelerden
Haberler
EMKO dünyaca ünlü sektör
dergisi WIP’e konu oldu
Dünyada güç kaynaklar›,
jeneratör ve kojenerasyon
konusunda en yüksek tiraja sahip
olan WIP dergisi, Aral›k 2013
say›s›nda EMKO’nun projelerine
genifl yer verdi. Haber dergide,
“Maliyet-etkin güç, izleme ve
kontrol” bafll›¤›yla yay›nland›.
G
MP Global Media Publish Ltd.
taraf›ndan yay›nlanan, tüm
dünyada güç kaynaklar›,
jeneratörler ve kojenerasyon
konusunda en yüksek tiraja sahip
olan Worldwide Independent Power
(WIP) dergisi Aral›k 2013 say›s›nda
EMKO Elektronik’e genifl yer verdi.
EMKO’nun ‹ngiltere bayisi TVR
Instrument’›n yöneticisi Tony
Robinson ile yap›lan söyleflide,
firman›n jeneratör kontrol ve transfer
panelleri (TRANS serisi) ile hayata
geçirilen uygulamalar› WIP dergisinin
Aral›k 2013 say›s›nda okurlarla
paylafl›ld›.
Dergide “The Roller-Coaster Ride:
Maliyet- etkin güç, izleme ve kontrol”
gibi iddial› bir bafll›k alt›nda
yay›nlanan makalede; TRANS serisi
jeneratör kontrol cihazlar›n›n uzaktan
izleme modüllerinin özellikleri ve
EMKO Web Yönetimi Yaz›l›m›’n›n
çal›flmas› hakk›nda detayl› bilgiler
verildi, Jeneratör Kontrol Cihazlar›’n›n
güvenilirli¤i ve Web Yönetimi Yaz›l›m›
sayesinde proje ifllerinde sa¤lanan
kolayl›k, maliyet ve zaman tasarrufu
vurguland›.
WIP dergisi, 11-13 fiubat 2014
tarihleri aras›nda Dubai’de
gerçeklefltirilecek olan Middle East
Electricity Fuar›’nda da da¤›t›lacak.
EMKO 2014’ü coflkuyla karfl›lad›
EMKO Elektronik çal›flan ve
yöneticileri geleneksel y›lbafl›
partisinde gönüllerince e¤lendi,
2014 y›l›na “merhaba” dedi.
E
MKO Elektronik’te, tüm
personel ve yöneticilerin
kat›l›m›yla coflkulu bir y›lbafl› partisi
düzenlendi. Y›lbafl› partisinin aç›l›fl›nda
konuflan EMKO Elektronik Genel
Müdür Yard›mc›s› Duygu Ispalar, 2013
y›l›nda yap›lan genel faaliyet, etkinlik
ve projelerin özetini sundu. 2013 y›l›n›n
“en verimli çal›flan”, “en çok ve en
nitelikli öneri sunan” üretim personelinin
ödüllendirildi¤i parti, Timuçin K›l›ç ve
ekibinin müzikleriyle renklendi.
Parti sonunda, merakla beklenen
geleneksel yeni y›l hediye çekilifli
yap›ld›. Talihliler; Sapanca'da hafta
sonu konaklama, Bursa'n›n seçkin
restoranlar›nda akflam yeme¤i-kahvalt›,
masaj paketleri ve sürpriz hediyeler
kazand›.
93 Bak›fl 128
Üyelerden
Haberler
Otomotive 35 y›ld›r hizmet veren
Ünver, Çin pazar›na girmek istiyor
Otomotiv sanayine 35 y›ld›r
hizmet veren ve üretiminin
yüzde 40’›n› Avrupa ülkelerine
ihraç eden Ünver Group, Çin
pazar›na da girmeyi hedefliyor.
Öte yandan Ünver, kalite
belgelerine ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Yönetim Sistemi
Belgesi olan OHSAS 18001’i de
katt›.
ayapa Sanayi Bölgesi’nde 13 bin
metrekare alana kurulu
tesislerinde, 180 kiflilik
kadrosuyla 35 y›ld›r otomotiv sanayine
kauçuk ve silikon hortum, plastik ve
metal boru parçalar› üreten,
kapasitesinin yüzde 40’›n› Avrupa
ülkelerine ihraç eden Ünver Group,
dünyan›n en h›zl› geliflen ekonomisi
Çin’e gözünü dikti.
K
Çin pazar›na girmek için kollar›
s›vayan Ünver Group, geçti¤imiz
haftalarda Pekin’de gerçeklefltirilen
CIAPE 2013 Otomotiv Yan Sanayi
Fuar›’nda ilgi oda¤› oldu. Çin’de firma
ziyaretleri de gerçeklefltiren Ünver
Group, yak›nda bu ülkeye ihracat
yapmaya haz›rlan›yor.
Otomotive y›lda 9 milyon adet hortum
üretiyor
Kuruluflunun 35. y›l›n› kutlayan Ünver
Group; radyatör hortumlar›, kalorifer
94 Bak›fl 128
hortumlar›, turbocharger hava sistem
hortumlar›, hava filtresi hortumlar›,
yak›t sistemi hortumlar›, metal ve
plastik flekillendirilmifl turbo hava
borular› üretiyor. Y›lda 2 bin ton hamur
kar›fl›m› yapabilme kapasitesine sahip
olan ve 9 milyon adet hortum imal
eden Ünver Group, üretiminin yüzde
40’›n› Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.
OHSAS 18001 Belgesi de ald›
Öte yandan, Ünver Group, kalite
belgelerinin aras›na ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Yönetim Sistemi Belgesi
olan OHSAS 18001’i de katt›. Ünver,
OHSAS 18001 belgesini almak
suretiyle çal›flanlar›na verdi¤i önemi
ve ifl sa¤l›¤›-güvenli¤ine uygun
çal›flma ortam›n› da kan›tlam›fl oldu.
Belge töreninde konuflan Ünver
Group Yönetim Kurulu Baflkan› Ayhan
Korgavufl, 35 y›ld›r kalite ve müflteri
memnuniyetinden ödün
vermediklerini söyleyerek, “Yüksek
kalitede ürünler imal etmemiz ve
müflterilerimizin memnun kalmas›n›n
en büyük etkeni flüphesiz de¤erli
çal›flanlar›m›zd›r. Bu sebeple, zaten
ifl güvenli¤ine uygun olan çal›flma
ortam›m›z› OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi Belgesi
ile taçland›rd›k” dedi.
OHSAS 18001’in; çal›flanlar› iflyerinin
olumsuz etkilerinden ve kazalardan
koruyarak, rahat-güvenli bir ortamda
çal›flmalar›n› sa¤lad›¤›n› ifade eden
Korgavufl, “Belge ile çal›flanlar›m›z›n
motivasyonunu ve kat›l›m›n› art›rarak,
ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›
sebebiyle oluflabilecek ifl-ifl gücü
kay›plar›n› en aza indirgemeyi,
dolay›s›yla da ifl veriminde art›fl›n
sa¤lanmas›n› ve maliyetlerin
düflürülmesini amaçlad›k. Bizim
çal›flanlar›m›za verece¤imiz, öncelikle
kente ve ülkemize katma de¤er olarak
geri dönecektir” diye konufltu.
Akyapak dev silindir makinesi
üretmenin gururunu yafl›yor
Üretti¤i makinelerin her zaman
en büyü¤ünü yap›p gücünü
dünyaya kan›tlayan Akyapak,
bugünlerde 135 mm’ye kadar
saclar› bükebilen dev silindir
makinesini üretmenin gururunu
yafl›yor.
etal bükme, delme, kesme
makineleri ve kaynak çözümleri
ile 5 k›tada 82 ülkeye ihracat
yapan Bursa’n›n en köklü
üreticilerinden Akyapak Makine, 51.
y›l›n› da büyümeyle kapatt›.
M
32 bin metrekarelik kapal› alana sahip
ileri teknolojik tesislerinde üretim
yapan Akyapak Makine, bugün
Türkiye’nin gücünü simgeleyen
yüksek kalitesini baflar›yla dünyaya
tafl›yor. Üretti¤i makinelerin her
zaman dünya ölçe¤inde en
büyü¤ünü yap›p gücünü dünyaya
kan›tlayan firma, bugünlerde de 135
mm’ye kadar saclar› bükebilen dev
silindir makinesini üretmenin gururunu
yafl›yor.
Firma, devam›nda yak›n zamanda iki
adet daha büyük çapl› silindir
makinesi üretmeyi planl›yor.
96 Bak›fl 128
Akyapak Makine’yi daha da
yukar›ya tafl›may› hedefliyoruz
Profil delme, kesme ve markalama
hatlar›nda da Türkiye’nin en büyük
makinelerini üreten Akyapak’›n Genel
Müdürü ‹brahim Harman, mevcut
ürün yelpazesinde daha da
ihtisaslafl›p, yeni teknolojiler katarak
sürdürülebilir bir maliyette firmay›
daha yukar›ya tafl›may›
hedeflediklerini söyledi. Harman;
silindir, boru ve profil bükme, profil,
plaka ve flanfl delme, oxy & plazma
kesim makineleri ve kaynak
çözümlerinden oluflan üretim
yelpazelerinde güçlenip, önlerini
görerek daha da büyümek
istediklerini kaydetti.
2013 y›l›nda 2012’nin gerisinde kalmad›k
Makine sektörünün 2013 y›l›n› da
de¤erlendiren Harman, “Kuzey
Afrika'da devam eden Arap
Bahar›’ndan sonra siyasi otoritenin
tam anlam›yla oturmamas›, belirsiz
‹ran politikalar›na Amerika’daki
belirsizlik de eklenince, ilk 6-7 ayda
kayg›lar oldu sektörümüzde...
Hacimsel büyümede hedef
rakamlar›m›za 2013 y›l›nda
ulaflamam›fl olsak da 2012’nin
gerisinde kalmad›k” dedi.
Ar-Ge çal›flmalar›m›z h›z kesmeden
sürüyor
Harman flöyle devam etti:
“Geliflmekte olan ülkelerde ciddi
pazar pay› olufltu. Bu pazarlarda
bizim pay›m›z afla¤›ya düfltü. Geçen
y›l yaklafl›k yüzde 7 pazar pay›m›z›n
oldu¤u birkaç ülkede yüzde 2’leri
gördük. Biz bunu baflka ülkelerde
kompanse etmeye çal›flt›k. Yeni
pazarlar bularak 2013’ü kay›ps›z
atlatmay› amaçlad›k. Bu çerçevede
2013 için öngördü¤ümüz bir yat›r›m
yoktu, büyüme d›fl›nda… 2014’te de
yat›r›m hamlemiz yok. Çünkü
önceli¤imiz likiditede kalmak. Stok
de¤erlerimiz de minimum de¤erde…
Bunlar› korumaya çal›fl›yoruz. Fakat
Ar-Ge h›z kesmiyor. Mevcut ürün
yelpazemizin daha da geliflmesi
yönünde sürdürülebilir bir maliyet
kavram› yaratmaya çal›fl›yoruz.
Sürdürülebilir maliyet kavram›nda ArGe çal›flmalar› yarat›rsak çok daha
baflar›l› olaca¤›m›za inan›yoruz.
Akyapak firmas› olarak da 2014
hedeflerinde, mevcut makine
maliyetlerini sürdürülebilir en iyi
seviyeye getirmeyi ve pazardaki
pay›m›z› art›rmay› en iyi faaliyetsel
yat›r›m olarak görmekteyiz.”
Üyelerden
Haberler
Ekohaber’in
‘Bursa
Ç›narlar›’
dergisinin
2014
haz›rl›¤›
bafllad›
Bursa bas›n›n›n önemli
isimlerinden Tahsin Ard›ç'›n
sahibi oldu¤u EKOHABER'in bir
klasi¤e dönüflen Bursa Ç›narlar›
dergisinin 2014 y›l› içeri¤i
haz›rlanmaya bafllad›.
ent ve ülke ekonomisinin itici
gücü konumunda bulunan
Bursa’n›n dev markalar›, her y›l
oldu¤u gibi bu y›l da EKOhaber’in
“Bursa Ç›narlar›” dergisinde bir araya
gelecek.
K
En genci 25 yafl›nda olan ve
aralar›nda bir asra yak›n köklü
geçmifle sahip markalar›n yer ald›¤›
Bursa Ç›narlar›'nda, Bursa’y› sanayi
flehri unvan›na kavuflturan önemli
de¤erlerin öyküleri ele al›n›yor.
Bu y›l 18.’si haz›rlan›yor
Her biri sektörünün geliflmesine ›fl›k
tutma özelli¤i tafl›yan ve gösterdi¤i
geliflimle hem kendi ad›n› hem de
Bursa’y› dünya çap›nda markalaflt›ran
kurum ve kurulufllar›n bir arada
topland›¤› Bursa Ç›narlar›, 18. kez
okuyucular›yla buluflmaya
haz›rlan›yor.
Kentin simgesi durumunda bulunan
firmalar›n baflar› öykülerinin yer ald›¤›
Bursa Ç›narlar›, Bursa'n›n bugünkü
ekonomik yap›s›na ayna tutan
geliflmelerden genç giriflimcilere ›fl›k
tutacak anekdotlara kadar çok çeflitli
bilgileri içeriyor.
Arflivlenmesi gereken kaynak bir eser
Büyük boy ve parlak kufle ka¤›da
bas›lan 200 sayfal›k Amerikan ciltli
dergi, kent ekonomisini yönlendiren
ifladamlar›n›n ekonomik gündeme
iliflkin görüfl bildirdikleri ve firmalar›n›n
son durumunu anlatt›klar› haberlerle
donat›l›yor.
Bursa ekonomisi ad›na arflivlenmesi
gereken Bursa Ç›narlar›,
EKOHABER'in ücretsiz eki olarak her
y›l müdavimleriyle bulufluyor.
97 Bak›fl 128
Plaza Turizm teknolojinin
bütün imkanlar›n›
müflterilerine sunuyor
Plaza Turizm, Iphone
uygulamas›n› gelifltirerek,
AppStore’da hizmete sundu.
Firma ayr›ca ‘Plazatur Kurumsal
Portal’ ile firmalara, seyahatin
tüm aflamalar›n› kendilerinin
düzenlemesine imkan veriyor.
urizm sektörünün her
aflamas›nda hizmet veren ve
Türkiye çap›nda tan›nan Bursa
merkezli Plaza Turizm, müflterilerine
daha da iyi hizmet vermek amac›yla
bilgi teknolojilerinin tüm imkanlar›ndan
olabildi¤ince fazla yararlan›yor.
Kendisini sürekli gelifltiren ve yeni
y›lda da ayn› kaliteli servis anlay›fl›yla
hizmet sunmay› hedefleyen firma,
yenilikleri müflterilerinin be¤enisine
bir bir sunuyor.
T
Plaza Turizm’den yap›lan aç›klamada,
“Turizmin tüm alanlar›nda faaliyet
gösteren firmam›z, bilgi
teknolojilerindeki yenilikleri yak›ndan
98 Bak›fl 128
takip ederek kurumsal firmalara
yönelik avantajlar sa¤l›yor” denildi.
Teknolojiyi takip etmemek yok olmaya
mahkumiyettir
Teknolojiyi yak›ndan takip eden ve
Ekim 2013’te organizasyonunu
üstlendikleri Yaz›l›m Kongresi’ni
düzenleyen Biliflim Sektörü ‹fladamlar›
Derne¤i’ne (B‹S‹AD) firma olarak üye
olduklar›n› hat›rlatan Plaza Turizm
yetkilileri, son dönemde yaz›l›m
konusunda da birçok yenili¤e imza
att›klar›n› vurgulad›lar.
Kurumsal firmalar›m›z portal›m›zdan
yararlans›n
Firmadan yap›lan aç›klamada flu
bilgilere yer verildi: “Plaza Turizm
olarak hayata geçirdi¤imiz
organizasyonlar›m›za Android ve
Apple IOS yaz›l›mlar› gelifltirerek daha
çok mecralara ulaflmay› hedefledik.
Ayn› düflünceyle Plazatur Iphone
uygulamas›n› gelifltirdik ve
AppStore’da hizmete sunduk.
Bunun d›fl›nda kurumsal firmalar›m›z
için online bir portal hizmete açt›k.
‘Plazatur Kurumsal Portal’,
kurumlar›m›z›n seyahat ihtiyaçlar›n›
kendilerinin düzenlemesine imkan
vermenin yan› s›ra tüm seyahat
harcamalar›n›n da kontrol alt›nda
tutulmas›na olanak sa¤l›yor.
‹flbirli¤i içinde oldu¤umuz kurumsal
firmalar›m›z› bu portal› kullanmaya
davet ediyoruz.”
Üyelerden
Haberler
Türk Ekonomi Bankas› küçük ve orta
ölçekli iflletmelerle büyüyor
Küçük-orta ölçekli iflletmeler ve
giriflimcilere sa¤lad›¤› desteklerle
ön plana ç›kan TEB, 2018 y›l›nda
KOB‹ Bankac›l›¤›’nda lider olmay›,
Giriflim Bankac›l›¤› alan›nda ise
her y›l 15 bin giriflimciye ulaflmay›
hedefliyor.
K
OB‹ Nerede TEB Orada”
slogan›yla her kanaldan küçük
ve orta ölçekli iflletmelere ulaflan,
onlara rekabette güçlendirecek bilgiyi
ücretsiz veren, TEB KOB‹ Bankac›l›¤›
ile sundu¤u finansal olmayan
hizmetlerle Dünya Bankas›
kurulufllar›ndan International Finance
Corporation (IFC) taraf›ndan bu
alanda dünyan›n en iyi üç
bankas›ndan biri olarak gösterilen
Türk Ekonomi Bankas› (TEB), bir
yandan IFC ile birlikte ülke ülke
gezerek birçok bankaya ‘KOB‹
Bankac›l›¤› nas›l yap›l›r’› anlat›rken,
bir yandan da verimlilikten ihracata
kadar birçok alanda Türk KOB‹’lerinin
yeni baflar› hikayeleri yazmalar›na
katk› sa¤lamay› sürdürüyor.
KOB‹’lerimizle birlikte biz de h›zla
büyüyoruz
KOB‹’lere destek olabilmek için onlar›
iyi tan›man›n, çal›flma dinamiklerine
ve ihtiyaçlar›na hakim olman›n büyük
önem tafl›d›¤›n› söyleyen Türk
Ekonomi Bankas› (TEB) Genel Müdür
Yard›mc›s› Turgut Boz, “Bizi sektörde
ayr›flt›ran KOB‹’lerin ‘Dan›flman
Bankas›’ olma yaklafl›m›m›z
çerçevesinde sundu¤umuz tam
destekle yine KOB‹ Bankac›l›¤›
alan›nda sektörün üzerinde büyüme
yakalayarak pazar pay›m›z› art›rmaya
devam edece¤imize inan›yoruz” dedi.
Bankac›l›kta çok farkl›y›z
2013 y›l›nda, KOB‹ Bankac›l›¤› çat›s›
alt›nda Türkiye’nin en kapsaml›
Giriflim Bankac›l›¤› hareketini hayata
geçirdiklerini belirten Boz, “Bu da
bizi sektörde farkl›laflt›ran bir ad›m
oldu. TEB Giriflim Bankac›l›¤› ile
parlak ifl fikirlerini ekonomiye
kazand›r›yoruz. Amac›m›z; gelece¤in
KOB‹’lerini yaratmak. Bir flirketin
bafllang›c›ndan büyümesine kadar
her evresinde onlar›n yan›nda olmak
istiyoruz” diye konufltu.
geçirdiklerini anlatan TEB Genel
Müdür Yard›mc›s› Turgut Boz, hem
finansman hem de dan›flmanl›k
deste¤ine daha çok ihtiyaç duyan
giriflimcilere ulaflmay›
önemsediklerinin alt›n› çizdi.
Turgut Boz, TEB olarak KOB‹
Bankac›l›¤›’nda 2018 y›l›nda lider
olmay›, giriflim bankac›l›¤› alan›nda
ise her y›l 15 bin giriflimciye ulaflmay›
hedeflediklerini de sözlerine ekledi.
TEB’de hedefler büyük
Giriflim Bankac›l›¤› çal›flmalar›n›
sadece ‹stanbul, Ankara gibi büyük
flehirlerde de¤il ülkenin en ücra
köflelerine giderek hayata
99 Bak›fl 128
K‹RAZ
‹LET‹fi‹M’e
K›rm›z› Kent
Reklam
Ödülü
‘Akl›nda ne varsa Bursa’ isimli
özgün tasar›m; Hürriyet
Gazetesi ve TÜRSAB taraf›ndan
düzenlenen ‘K›rm›z› Kent
Reklam Yar›flmas›’nda Kiraz
‹letiflim’e ödül getirdi.
B
ursa’n›n ilk halkla iliflkiler flirketi
olan Kiraz ‹letiflim, sektördeki
fark›n› bir kez daha ortaya koydu.
Kiraz ‹letiflim; Hürriyet Gazetesi ile
TÜRSAB taraf›ndan ortaklafla
düzenlenen ‘K›rm›z› Kent Reklam
Yar›flmas›’nda, ‘Akl›nda ne varsa
Bursa’ isimli özgün tasar›m›yla ödülün
sahibi oldu.
Söz konusu Bursa ve Bursa’ya hizmet
Kiraz ‹letiflim Yönetim Kurulu Baflkan›
Gonca Yerliyurt, Bursa’n›n tan›t›m› ve
iç turizmi canland›rma misyonunu
üstlenen söz konusu yar›flman›n
kendilerini heyecanland›rd›¤›n› ve
sorumluluk duygusuyla kat›lma gere¤i
hissettiklerini söyledi.
Kiraz ‹letiflim’in 1997 y›l›nda
kuruldu¤unu belirten Yerliyurt,
“Kuruluflumuzdan bu yana ilk kez bir
reklam yar›flmas›na kat›ld›k. Bu bizim
için önemli bir ayr›nt› ve tercih...
Çünkü söz konusu Bursa ve Bursa’ya
hizmet olunca ayr› bir heyecan ve
sorumluluk duyuyoruz” dedi.
100 Bak›fl 128
Ak›llarda olan›n daha fazlas› Bursa’da
var
Y›llard›r Bursa Valili¤i ve Bursa
Büyükflehir Belediyesi ile kentin
de¤erlerinin tan›t›m›na yönelik
çal›flmalar yapt›klar›n›n alt›n› çizen
Gonca Yerliyurt, “Bursa çok özel bir
flehir. Ödül alan reklam çal›flmam›zda
da anlatt›¤›m›z gibi, akl›n›zda ne varsa
hepsi ve daha fazlas›, daha sürprizlisi,
daha beklenmedi¤i Bursa’da var.
Bunu biz biliyoruz, Bursa’y›
yaflayanlar biliyor. Umuyoruz ki Bursa
dört mevsim tercih edilen, tatil
deyince akla ilk gelen flehirlerimizden
biri olur. Bu güzel ödül için Hürriyet
Gazetesi’ne, TÜRSAB’a, çal›flma
arkadafllar›m Talha B›y›k ve fiehnaz
Ayy›ld›z’a teflekkür ederim” diye
konufltu.
Üyelerden
Haberler
‘Honda ‹nallar Servis’ müflteri
memnuniyetinde Türkiye 1.’si
Honda ‹nallar Servis, Honda
Türkiye A.fi. için ülke genelinde
yap›lan ‘Müflteri Memnuniyeti
Anketi’nde hizmet kalitesini
tescilledi. Yap›lan
de¤erlendirmede ‹nallar Servis,
2013 y›l› Türkiye birincisi oldu.
nallar; tüm sat›fl, sat›fl sonras› ve
yedek parça hizmetlerini
üstlendi¤i Honda markas› ve 23
y›ll›k tecrübesiyle yine büyük bir
baflar›ya imza att›.
‹
Ba¤›ms›z Ipsos KMG araflt›rma
flirketi, Honda Türkiye A.fi. için ülke
genelinde gerçeklefltirdi¤i ‘Servis
Müflteri Memnuniyeti Anketi’ ile ‹nallar
Honda Servis hizmet kalitesini bir kez
daha tescilledi. Yap›lan
de¤erlendirmede ‹nallar Honda
Servis, 2013 y›l› Türkiye birincisi oldu.
Ayr›cal›kl› hizmetler
Honda ‹nallar Servis, müflterilerine
sundu¤u ayr›cal›kl› hizmetlerle fark
yarat›yor. Sabah saatlerinde araçlar›n›
servise getiren müflteriler için her gün
saat 09:30’da flehir merkezine,
17:00’de ise flehir merkezinden
‹nallar’a ücretsiz müflteri servis
hizmeti sunuluyor. E¤er istenirse
araç, müflterinin kap›s›ndan al›n›p,
bak›m yap›ld›ktan sonra yine ayn›
yere de b›rak›labiliyor.
‹nallar Servis’in bu hizmetlerinden
yararlanmak için bir gün öncesinden
randevu almak yeterli.
101 Bak›fl 128
Chassis Brakes 2014’ü ‘Operasyonel
Mükemmellik Y›l›’ olarak planlad›
Fren ve fren parçalar›
üretiminde dünyan›n ilk üç
firmas› aras›nda yer alan,
Türkiye’deki faaliyetlerini ise
Bursa’da sürdüren Chassis
Brakes, 2014’ü ‘Operasyonel
Mükemmellik Y›l›’ olarak
planlad›.
Bunun için ‘CBI Türkiye Akademi’yi
kurduk ve e¤itimlere bafllad›k.
Chassis Brakes Bursa ailesine
bugüne kadar gösterdikleri sadakat
ve baflar›lar› çal›flmalar› için teflekkür
tomotiv sanayine 5 k›tada frenfren parçalar› üretimi yapan,
alan›nda dünyan›n ilk üç firmas›
aras›nda yer alan ve Türkiye’deki
faaliyetlerini Bursa’da sürdüren
Chassis Brakes International’›n,
yöneticileri ve tüm çal›flanlar›
geçti¤imiz haftalarda düzenlenen
y›lbafl› partisinde y›l›n yorgunlu¤unu
att›.
O
De¤iflim ve dönüflüm kendi içimizde
bafllar
Gecede bir konuflma yapan Genel
Müdür Uygar Eti, “Dönüflüm ve
de¤iflim kendi içimizde bafllar.
Chassis Brakes ailesi olarak flimdiye
kadar yapt›¤›m›z baflar›l› çal›flmalar
sonucu ‘0 PPM’ ile ilerlemeye devam
ediyoruz. 2014’ün ‘Operasyonel
Mükemmellik Y›l›’ olmas›n› planl›yoruz.
102 Bak›fl 128
ediyorum” dedi.
Düzenlenen y›lbafl› çekiliflinde flansl›
firma çal›flanlar› çeflitli hediyeler
kazan›rken, baflar›l› projelere imza
atarak firmada 10. y›l›n› dolduran
‹nsan Kaynaklar› ve
Kurumsal ‹letiflim
Müdürü Arzu
Öneyman’a da
Genel Müdür Uygar
Eti taraf›ndan plaket
verildi.
Uygar Eti, Arzu
Öneyman, iflyeri
sendika temsilcileri
Adem Mutlu ve
Mutlu Sönmez de,
gece için haz›rlanan
özel pastay› birlikte
kesti.
‘
Chassis Brakes hakk›nda
Fransa, Portekiz, Almanya, ‹talya, ‹spanya,
Brezilya, Çin, Hindistan ve Avustralya gibi
dünya üzerinde toplam 22 lokasyonda
faaliyetini sürdüren Chassis Brakes Grubu,
14 farkl› bölgede üretim fabrikas›yla 8 ayr›
lokasyonda sat›fl ve mühendislik merkezine
sahip.
Haziran 2012’de yeni markas› “Chassis
Brakes” ile üretimine bafllayan Türkiye
fabrikas›, Bursa'da 22 bin metrekarelik
tesisinde, otomotiv ana sanayine ve çeflitli
sat›fl sonras› kanallar›na disk-kampana ve
park frenleri gibi orijinal ekipman üretimi
yap›yor.
’
Üyelerden
Haberler
PwC’den Çözüm Ortakl›¤› Platformu
Türk ifl hayat›n› etkileyen
önemli mevzuat de¤ifliklikleri,
PwC’nin düzenledi¤i ‘12. Çözüm
Ortakl›¤› Platformu’nda masaya
yat›r›ld›.
wC Türkiye ve GSG Hukuk
iflbirli¤iyle düzenlenen “Çözüm
Ortakl›¤› Platformu”nda, her y›l
oldu¤u gibi 2013’te de mali
düzenlemeler ve ekonomi
gündemindeki son geliflmeler gün
boyu farkl› güncel konular›n ifllendi¤i
seminer ve sunumlarla ele al›nd›.
P
PwC’den sosyal sorumluluk
PwC, sosyal bir sorumlulu¤a da imza
atarak, platforma kat›l›m için toplanan
sembolik ödemeleri, yak›n zamanda
kaybedilen ‹K Dan›flmanl›¤› Direktörü
Murat Demiro¤lu ad›na, Darüflflafaka
E¤itim Kurumlar›’nda okuyan bir
ö¤rencinin bir y›ll›k tüm e¤itim
masraflar›n› karfl›lamak için
Darüflflafaka Cemiyeti'ne ba¤›fllad›.
103 Bak›fl 128
Mapfre Genel Sigorta’n›n kaliteli
hizmeti Türkiye geneline yay›l›yor
Sigorta sektöründe 65 y›ld›r
kaliteli hizmet sunan Mapfre
Genel Sigorta, sosyal
sorumluluk projelerinin yan›
s›ra bölge müdürlü¤ü ve acente
say›s›n› da h›zla art›r›yor.
fiirket, Genel Servis Araç
Onar›m Merkezi’nde de AB
standartlar›nda hizmet veriyor.
5 y›ld›r sektöründe pek çok ilke
imza atan Mapfre Genel Sigorta,
müflterilerine her zaman ihtiyaç
duyduklar› ürün ve servisleri sunmaya
devam ediyor. Mapfre Genel Sigorta
Bölge Direktörü Süleyman Akç›nar,
h›zl› bir büyüme temposu içine
girdiklerini, son üç y›lda bölge
müdürlü¤ü say›s›n› 18’e ç›kard›klar›n›,
acente say›lar›n›n ise 2 bine
yaklaflt›¤›n› söyledi.
6
2001 y›l›nda uluslararas› kredi
derecelendirme kuruluflu Fitch
Ratings’in, ‘Finansal Güçlülük’
notlar›n› A+ olarak aç›klad›¤›n›, 2007
itibariyle bunun AA (Tur) seviyesine
yükseltildi¤ini vurgulayan Akç›nar,
Ekim 2013’te ise AA (Tur)’un teyit
edildi¤ini kaydetti.
Sosyal sorumluluk projeleri
gerçeklefltirdik
Genel çal›flma prensipleri ve
104 Bak›fl 128
hizmetlerinin yan› s›ra pek çok sosyal
sorumluluk projesine de imza
att›klar›n› anlatan Akç›nar, flu bilgileri
verdi: “Örne¤in; 2013 y›l›nda emniyet
kemeri kullan›m›n›n önemini anlatmak
için Emniyet Kemeri Simülasyon
Etkinlikleri düzenledik. 5-7 yafl
aral›¤›ndaki çocuklar›m›z› obezite
konusunda bilgilendirmek ad›na
‘Kaza¤›n m› Küçüldü?’ kitap serisini
‹spanyolcadan Türkçeye çevirdik.
Ayr›ca özellikle beyaz yaka çal›flanlar
için büyük bir sorun oluflturabilen s›rt
a¤r›lar›na karfl› bilgilendirme amaçl›
bir kitab›n da Türkçeye çevirisini
gerçeklefltirdik.”
Genel Servis’in ço¤unluk hissesini
Mapfre ald›
Müflterilerine daha kaliteli hizmet
sunabilmek ad›na 2012 y›l›nda
Türkiye’nin 7 ilinde hizmet veren
Genel Servis Araç Onar›m Merkezi’nin
ço¤unluk hissesini Mapfre Genel
Sigorta’n›n sat›n ald›¤›n› da anlatan
Akç›nar, Bursa’da da bir flubesi
bulunan merkezin, Mapfre’nin
uluslararas› kuruluflu Oto Onar›m
Araflt›rma Merkezi-CESVIMAP
ortakl›¤›yla çal›flmalar›n›
sürdürdü¤ünü ifade etti.
Akç›nar, “CESVIMAP taraf›ndan
belirlenen kalite standartlar›n›
yakalayan servisler TQ Kalite
Sertifikas›’na sahip oluyor. Bursa’da
hizmet veren Genel Servis de bu
uluslararas› sertifikan›n sahibidir.
Bursa Genel Servis Araç Onar›m
Merkezi, sundu¤u h›zl› ve kaliteli
hizmetlerle müflterilerinin
memnuniyetini birinci planda tutuyor.
Özetle belirtmem gerekirse; Genel
Servis’te yap›lan parça de¤iflimlerine
ömür boyu garanti veriyoruz.
Öte yandan, KaskoJet de Türkiye’de
pek çok özelli¤iyle ilk olmay› baflard›.
Sigortal›lar›m›za, anlaflmal›
kurulufllar›m›zda gerçeklefltirilecek
ilk hasar onar›m› ard›ndan, ayn›
indirim oran›yla KaskoJet poliçesi
yenileme garantisi veriyoruz. Ayr›ca
KaskoJet sahibi sigortal›lar›m›za araç
onar›m sürecinin tamam›n› kapsayan
ikame araç tahsis ediyoruz. Böylelikle
Genel Servis onar›m ifllemini en
sa¤l›kl› flekilde gerçeklefltirirken,
sigortal›lar›m›z da kendilerine tahsis
etti¤imiz araçlarla günlük yaflamlar›na
normal ak›fl›nda devam edebiliyor”
diye konufltu.
Üyelerden
Haberler
‘UPS
Worldwide
Express
Freight’
firmalar›
daha
rekabetçi
yapacak
UPS Türkiye, acil ve zamana
duyarl› paletli gönderiler için
yeni h›zl› havayolu tafl›mac›l›k
servisi ‘UPS Worldwide Express
Freight’i müflterilerinin
hizmetine sundu.
aket ve kargo tafl›mac›l›¤› da
dahil olmak üzere, uluslararas›
ticaretin kolaylaflt›r›lmas›, ileri
teknolojinin yayg›nlaflt›r›lmas› ile
birlikte dünya ticaretinin daha etkin
yönetilmesi için sundu¤u çeflitli
çözümlerle lojistik sektöründe global
bir lider olan UPS, yeniliklerini h›z
kesmeden sürdürüyor.
P
UPS Türkiye de, acil ve zamana
duyarl› paletli gönderiler için yeni h›zl›
havayolu tafl›mac›l›k servisi UPS
Worldwide Express Freight’i
müflterilerinin hizmetine sundu¤unu
duyurdu. Yeni servis; UPS Worldwide
Express portföyünün bir devam›
olarak müflterilere ekspres paket ve
ekspres kargo gönderimi aras›nda
kusursuz bir deneyim sunuyor.
Türkiye’den 42 var›fl ülkesine ve
bölgesine gönderilebilecek
Müflteriler art›k 70 kg’nin üzerindeki
paletli ihracat gönderilerini UPS’in
küresel hava tafl›mac›l›k a¤›
içerisinde, paket gönderimi
kolayl›¤›nda, Türkiye’den dünya
çap›ndaki 42 var›fl ülkesine ve
bölgesine gönderebilecek. Yeni
servis Avrupa’daki ço¤u ülkeye ertesi
ifl günü içinde teslimat olana¤›
sa¤l›yor. Bunun yan› s›ra, günü belirli,
kap›dan kap›ya hizmet sunan ve para
iade garantili bu servis, sektörde var
olan en h›zl› tafl›ma sürelerinden
birine sahip olma özelli¤ini de tafl›yor.
UPS Worldwide Express Freight
servisi, çevrimiçi takip dahil olmak
üzere UPS’in Worldwide Express
paket servisinin sahip oldu¤u birçok
özelli¤i sunuyor. Buna ek olarak,
ekspres kargo ve paket gönderileri
tek bir fatura alt›nda birlefltiriliyor.
etmelerine ve rekabet güçlerini
art›rmalar›na f›rsat tan›yor.
Müflterilerimiz UPS’in acil paket
servisleriyle sa¤lad›¤› h›z, güvenilirlik
ve görünürlü¤e gereksinim duyuyor.
Ekspres gönderiler için sundu¤umuz
özelliklerin ayn›s›n› paletli gönderiler
için de sunuyor olaca¤›z ve bu da
özellikle endüstriyel üretim, otomotiv,
ileri teknoloji ve perakendecilik
alanlar›nda faaliyet gösteren firmalar
için büyük de¤er yaratacak” dedi.
Firmalar›n yeni pazarlara
ulaflmalar›na f›rsat tan›yoruz
UPS Türkiye Pazarlama Müdürü
Teoman Ünal, “Küresel ticaret
müflterilerimiz için hayati öneme sahip
olan UPS Worldwide Express Freight,
firmalar›n yeni pazarlara h›zla
ulaflmalar›na, yeni ifl f›rsatlar› elde
105 Bak›fl 128
Burç Balc›
BBDSO Viyolonsel Sanatç›s›
[email protected]
Merhaba De¤erli Okurlar,
Geçti¤imiz say›da, sizlere ülkemizdeki
sanat kurumlar›n›n kapat›lmas› yönünde
geliflen Türkiye Sanat Kurumu Yasa
Tasar›s›’ndan bahsetmifltim. Bu say›da
konu hakk›ndaki geliflmeleri sizlerle de
paylaflmak niyetindeyim, ama önce,
size bir baflka konudan bahsetmek
istiyorum.
Bursa’da ilginç birfleyler oluyor!
Bilirsiniz, tüm dünyada popüler kültürün
ürünleri, tüm sanat dallar›ndan fazla
takipçiye ulafl›r. Do¤ald›r, zira o nedenle
ad› “popüler”dir bu tarz›n. Kolay
tüketilebilen, her kesime ve kültüre
ulaflabilen, bir altyap› ya da birikim
gerektirmeyen “fastfood” ürünler verir
genelde. (Elbette pop-Art’tan
bahsetmiyorum, o baflka bir konu) Ama
popüler kültür ürünleri, “rating” ve
ticaretle yak›ndan iliflkilidir. TV flovlar›
da bu kültürün önde gelen ürünlerinden
biridir. Mesela dünyan›n en ünlü
kemanc›s›n›n biletleri, hiçbir zaman
dünyan›n en ünlü flark›c›s›n›n ya da ünlü
bir TV flovunun biletleri kadar ilgi
görmez. Bu nedenle organizatörler,
tahmini ilgi düzeyine göre salonlar
belirlerler.
Peki ya popüler kültüre fark atan bir
konser?
Bu pek rastlan›r de¤ildir, zira yukar›da
yazd›¤›m nedenlerle, tüm dünyada
popüler kültür ürünlerinin sat›fl› çok daha
yüksektir. Ama Bursa izleyicisi,
geçti¤imiz ay yap›lan bir konserle bu
al›flkanl›¤› altüst etti!
Alan›nda yapt›¤› ilkler ve ödülleriyle
tan›nan Bursa Bölge Devlet Senfoni
Orkestras›’n›n, önceki akflam
gerçeklefltirdi¤i konserde, Bursa Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi’nin 1659 koltuk
kapasiteli salonunun biletleri 48 saat
içerisinde tükenerek ülke çap›nda
oldukça önemli bir baflar› kazan›ld›.
106 Bak›fl 128
2012 y›l›nda “Y›l›n Orkestras›” ödülüne
lay›k görülen Bursa Bölge Devlet Senfoni
Orkestras›, bildi¤iniz gibi özellikle
alan›nda ilklere ad›m atmas›yla tan›nan,
s›rad›fl› bir “Devlet” kurumu. Orkestra
bundan önce, 2007 y›l›nda Cannes’da
gösterime giren, ve Avrupa ve Asya’da
kat›ld›¤› festivallerden birincilikle dönen
“Tek Notal›k Adam” adl› filmiyle ulusal
alanda tan›nm›fl, 2012 y›l›nda ise,
Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde, “Y›l›n
Orkestras›” seçilerek bu ödüle sahip
“tek devlet kurumu” olarak en prestijli
orkestralar aras›nda yerini alm›flt›. 45
sanatç›l›k kadrosuna ra¤men s›rad›fl›
baflar›larla gündeme gelen topluluk,
Ankara-‹zmir ve ‹stanbul’daki 100’er
kiflilik kurumlarla yar›flarak, Türkiye’de
Devlet Senfoni Orkestralar› aras›nda
biletli izleyici say›s›nda son y›llarda en
önde gelen kurumlardan biri oldu.
fiehrimizin ödüllü orkestras›, 30 Ocak
2014 Perflembe akflam› yapt›¤›
konserde, yine baflka bir baflar›ya daha
imza att›. Ülkemizin dünya çap›ndaki
önemli sanatç›lar›ndan, ayn› koridorlarda
okumufl olmaktan gurur duydu¤um
bestecimiz, dünyaca ünlü piyanist Faz›l
Say’›n ünlü yap›t› “Naz›m” adl› eserini
Bursa’da ilk kez sahneleyen orkestram›z,
biletlerin sat›fla ç›kt›ktan sonraki 48 saat
içerisinde tükenmesine yol açarak
orkestra tarihinde bir rekora imza att›.
Usta tiyatro sanatç›s› Genco Erkal, ünlü
Piyanist ve s›n›f arkadafl›m Emre Elivar,
Ankara Devlet Opera ve Balesi solist
sanatç›s› dostum Arda Aktar ve son
dönemde Faz›l Say’›n “‹lk fiark›lar” adl›
albümüyle be¤eni kazanan Serenad
Ba¤can gibi isimlerle sahneye ç›kan
ödüllü orkestraya, güçlü sesleriyle
Türkiye’nin tek Devlet Çoksesli Korosu
Kültür / Sanat
efllik etti. Konserin flefi ise, eserin
albümünde de yer alan ‹stanbul Devlet
Opera ve Balesi Müzik Direktörü,
orkestram›z›n ödüllü sinema filminde de
birlikte oldu¤umuz ünlü flef Naci
Özgüç’tü.
Konserin bafllang›c›nda, Atatürk Kongre
ve Kültür Merkezi’nin girifl kap›lar›nda
büyük izdiham yaflanmas› nedeniyle
konser 15 dakika gecikmeyle bafllad›.
Naz›m Hikmet’in fliirleri ve Faz›l Say’›n
müzi¤i, salonda yank› uyand›rarak
zaman zaman alk›fllarla kesildi.Konserin
sonunda ise, tüm salon aya¤a kalkarak,
sahnedeki sanatç›lar› dakikalarca
“bravo” sesleri eflli¤inde alk›fllad›. Uzun
süre kesilmeyen alk›fllar nedeniyle
sahneden inemeyen sanatç›lar› tebrik
etmek için kuliste de uzun kuyruklar
olufltu. Devletin nitelikli sanat› uygun
fiyata halka sunmas› için oluflturdu¤u
sanat kurumlar›n›n genel hedefi
do¤rultusunda biletleri 10 TL’ye sat›lan
konserde, farkl› kesimlerden oluflan
izleyiciler aras›nda Nilüfer Belediye
Baflkan› Mustafa Bozbey gibi Bursa’n›n
tan›nm›fl politikac›, üst düzey bürokrat
ve ifladamlar›n›n oluflu da dikkat çekti.
Bu güzel konserin yap›ld›¤› Atatürk Kültür
ve Kongre Merkezi Osmangazi Salonu
1659 koltuklu. O gece tamam› doluydu
ve ayakta alk›fll›yordu sanatç›lar›. Ayn›
esnada 700 koltuklu yan salonda
Acun’lu Hülya Avflar’l› "YETENEK
S‹ZS‹N‹Z" yar›flmas› vard›. D›flar›da ise
bu yar›flmaya davetiye da¤›tan
görevliler. Milyon dolar›n döndü¤ü TV
flovu, önceleri büyük salonda olmas›na
ra¤men, o gece daha küçük bir
salondayd›. Rating rekorlar› k›rd›¤›
söylenen popüler bir flov karfl›s›nda, bir
senfonik konser ezici bir güçle kitleleri
toplam›flt›. Bu durum Bursa'l›n›n popüler
kültürden çok, sanat etkinliklerini takip
etti¤inin güzel bir kan›t›. Çok yafla
Bursa'l›.
Filarmoni Derne¤i Baflkan› Ömer K›z›l’›n
baflkanl›¤›n› yürüttü¤ü Bursa Filarmoni
Derne¤i’nin çal›flmalar› ve giriflimi ile
özel sektörün de deste¤ini ve be¤enisini
kazanan Bursa Bölge Devlet Senfoni
Orkestras›, art›k bu alanda da önemli
iflbirliklerine de model oluflturuyor.
S›rad›fl› orkestra, ayn› zamanda, Kültür
ve Turizm Bakanl›¤›’n›n her sanat dal›nda
birer kurum b›rak›p, di¤er flehirlerdeki
tüm sanat kurumlar›n›n kapat›lmas›
maddesini de içerdi¤i iddia edilen ve
kamuoyunda büyük tepkiye yol açan
TÜSAK Yasa Tasar›s› ile kapat›lmas›
olas›l›¤› gündemde olan pek çok sanat
kurumundan biri, biliyorsunuz. Asl›nda
istenirse, do¤ru yönde strateji
uygulanarak, destek verilerek, tüm sanat
kurumlar› bu tür baflar›lara imza atarlar,
geçmiflte atm›fllard›r da. Dolay›s›yla
kapat›lmak istenen pek çok kurum,
gayet baflar›l›d›r, sadece do¤ru yönde
strateji uygulayacak, entelektüel birikime
ve vizyona sahip, rasyonel ve
kadro/baflar› oran› odakl› istatiksel
çal›flabilen, ama ne yaz›k ki çok seyrekl
rastlanan üst düzey bürokrat ve
siyasetçilere ihtiyaç bulunuyor.
Bursal›lar olarak. Peki yar›n? Ayn› gururla
uluslararas› sanat kurumlar›m›z yok
diyebilecekmiyiz? Umal›m ki, Bursa bu
alanda güçlü bir lobi oluflturarak
“4.Büyükflehir”in de etkisini gösterip
uluslararas› tek sanat
toplulu¤unu kapatt›rmas›n. Hiçkimsenin
böyle baflar›l› genç dinamik bir orkestray›
sürekli “giyotin alt›nda” hissi yaflatarak
bu kadar üvey evlat gibi hissettirmeye
hakk› yok. Eminim ki rekorlar k›ran Bursa
sanatsever camias›, bu konuda gerekeni
söyleyecektir.
Sanat› Anadolu’ya yaymak üzere
kurulmufl ilk ve tek “Bölge” orkestras›
özelli¤ini de tafl›yan BBDSO, bildi¤iniz
gibi, 3 y›l boyunca 16000 çocu¤a
ücretsiz olarak sahneledi¤i “Yaramaz
Notalar” adl› tiyatro oyunuyla, çocuk
oyunu sahneleyen ilk ve tek orkestra
sanatç›lar›n› da bünyesinde bar›nd›r›yor.
Önümüz seçim…
Malum, her yerel ve genel seçim öncesi
adaylar esnaf›, ifl çevrelerini ziyaret eder,
foto¤raf çektirir, sorunlar› dinleyerek
vaatlerde bulunurlar. Yurtd›fl›nda ço¤u
ülkede bu adaylar mutlaka o flehrin
Tiyatro, Opera, Senfoni Orkestras› gibi
sanat etkinliklerinde görünür, sanatç›lar›
ziyaret eder, sanatseverlerle sohbet
ederler. Bursa'n›n Belediye Baflkan
adaylar›, flehirlerindeki uluslararas›
ödüllü orkestralar›n›n konserine gelip,
salonlar› tafl›ran flehrin gururu sanatç›lar›
kuliste ziyaret etse, hofl olmaz m›? Ne
kadar güzel bir imaj, haber olurdu onlar
için de. Düflünsenize, esnafla oldu¤u
gibi, sanatç›larla oturup sohbet eden,
çay yudumlayan bir Baflkan aday›.
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na ba¤l›
Ankara, ‹zmir ve ‹stanbul’daki senfoni
orkestralar›n›n yar›s›ndan daha az
kadrosuyla büyük baflar›lar kazanarak
örnek gösterilen topluluk, “Türkiye’nin
4.Büyükflehiri” olan Bursa’n›n ad›n› da,
sanatsal alanda giderek markalaflt›r›yor.
Buna ra¤men ne yaz›k ki, Bursa bu
alanda lobisizlik s›k›nt›s› nedeniyle,
TÜSAK yasas› için güçlü bir savunma
ortaya koyamazsa, büyük emeklerle
kurulup giderek ülke çap›nda flöhrete
kavuflan ödüllü orkestras›ndan feragat
etmek zorunda kalabilir.
TÜ‹K Türkiye ‹statistik Kurumu’nun 2013
verilerine göre, 2,740,970 kiflilik
nüfusuyla, Bursa, halen ülkemizin
4.Büyük flehri. Peki ya uluslararas›
sanatlar anlam›nda? ‹flte bu sorunun
yan›t›n› bugün gururla verebiliyoruz
Sanatsever, entelektüel, kültüre duyarl›
tüm adaylar›, konserlerimizde, hatta
kulislerimizde görmek istiyoruz.
Çünkü unutmamal› ki, flehirdeki
sanatç›lar›n say›s› az, ama konserleriyle
be¤eni kazand›klar› dinleyici kitleleri,
dolay›s›yla güçleri büyüktür.
Tüm okurlar›m›za, ayd›nl›k yar›nlar
diliyorum.
107 Bak›fl 128
Kültür / Sanat
Arzu Tan Bayraktutan
Bursa Devlet Tiyatrosu Müdüresi
Buyur ola Bursa Balkan Ülkeleri
Tiyatro Festivali’ne
Çok de¤erli BAKIfi okurlar›,
Ahmet Vefik Pafla Devlet
Tiyatrosu’ndan merhabalar.
Makedonya’dan, Bulgaristan’dan,
S›rbistan’dan, H›rvatistan’dan,
Romanya’dan, Yunanistan’dan…
1997 y›l›ndan bu yana oyuncusu
oldu¤um kuruma 1 Eylül 2013 tarihi
itibariyle Sanat Yönetmeni olarak
atand›m. 15 senedir sahnesinde
oynad›¤›m tiyatroda Sanat Yönetmeni
olmak onur verici elbette…
Mart ay›n›n 8’inden 22’sine kadar
Ahmet Vefik Pafla Tiyatrosu’nda
perdeler “Zitrova, Zdrast, Kalimera,
Alo, Halo, Çkemi ya da Merhaba”
diye aç›lacak ve Bursa kocaman bir
tiyatro sahnesine dönüflecek.
Heyecanl›y›z, gururluyuz, mutluyuz…
Bu bir bayrak yar›fl› ve ben bayra¤›
daha ileri, daha yükse¤e tafl›mak için
çal›fl›yorum. Hedefimiz daha çok
oyun, daha çok seyirci.
1 Ekim’de perdelerimizi Orhan
Asena’n›n “Tohum ve Toprak”
oyunuyla açt›k. Arkas›ndan Çehov’un
“Mart›”s›, Kerem Kobanbay’›n “Akl›
Olan Durmaz”›… Oda Tiyatrosu’nda
“Aflk 1 fiey De¤ildir…”
Geçti¤imiz sezondan devam eden
oyunlar›m›z var; “Sar›p›nar 1914”,
“Kar› Koca Aras›nda Ufak Tefek
Cinayetler, “Rahvan Giden Atl›lar”,
“Tek Kiflilik Yaflam- Bedri Rahmi
Eyübo¤lu…” Küçük han›mlar ve
küçük beyler için ise “S›rça Köflk”,
“Çizmeli Kedi”, “Kaçaklar…”
108 Bak›fl 128
4 Mart’tan itibaren Bernard Show’un
“Pygmalion”u ile buluflacak
izleyicimiz… Bursal› sanatseverlerin
bu oyunu çok be¤eneceklerini
düflünüyorum.
Mevcut oyunlar›m›z tün h›z›yla devam
ederken; çok önemli bir
organizasyonun haz›rl›¤› içindeyiz,
“Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali…”
Balkanlardan misafirlerimiz var. fiükür
sofraya birkaç tabak daha koyacak
kudretimiz de var. Gelenler de
yabanc› de¤il, bizden… Soydafl
geliyor, komfli geliyor.
Bursa bir markalar flehri, suyundan
topra¤›na, meyvesinden flekerine her
fleyi özel, klâs ve farkl›. ‹nsan› gibi
s›cak, ›fl›lt›l›, rengârenk, iddial›… AVP
Devlet Tiyatrosu da bu flehrin
markas›, flehrin aynas›. Balkan
Ülkeleri Tiyatro Festivali, Bursa’n›n
markalaflm›fl kurum ve
kurulufllar›ndan ciddi destek ald›.
Bursa Valili¤i, Bursa Büyükflehir
Belediyesi, Osmangazi Belediyesi,
Y›ld›r›m Belediyesi, özel sektör
firmalar› ve ifladam› örgütleri…
Hepsine flükran borçluyuz, sanata
verdikleri destekten ötürü… Bu flehre,
bu sahneye, daha iyisi, en iyisi lay›kt›r.
Ve tiyatromuz iftiharla takdim eder;
Buyur ola Bursa Balkan Ülkeleri
Tiyatro Festivali’ne…
Download

128.sayı