Çukurova Ün vers tes
Z raat Fakültes
Bahçe B tk ler Bölümü
Federal Research Center
for Cult vated Plants
Türk ye B l msel ve
Teknoloj k Araştırma
Kurumu
Competence Center
for Fru t Grow ng &
Storage Technology
Ravensburg, Germany
ELMA VE KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ
YENİ ÇEŞİT ISLAHI VE ÜRETİM
TEKNOLOJİLERİ
d
22-24 Mayıs 2014
Adana, Türk ye
Yürütücü
Prof. Dr. Ayz n B. KÜDEN
Koord natör
Prof. Dr. Al KÜDEN
Sekreterya
Doç. Dr. Okan ÖZKAYA
e-ma l: [email protected]
GSM: 532 438 38 39
Çalıştay Yer
Adana Büyük Sürmel Otel
31/03/2014
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından Türk Alman Bilim Yılı
nedeniyle, 22-24 Mayıs 2014 tarihleri arasında Adana’da bir Çalıştay düzenlenecektir. Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) destek ve katkıları ile T.C. Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı, Almanya JKİ- Federal Research Center for Cultivated Plants ve KOBCompetence Center for Fruit Growing & Storage Technology Ravensburg Enstitülerinin işbirliği
ile yürütülen bu Çalıştay’ın katılım ücreti 50 TL olup, toplantı Adana Büyük Sürmeli Oteli’nde
düzenlenecektir.
“Elma ve Kiraz Yetiştiriciliği, Yeni Çeşit Islahı ve Üretim Teknolojileri’’ başlıklı bu
toplantıya katılım isteğinizi oral/poster sunu başlığını ve yaklaşık 250 kelimelik Türkçe ve
İngilizce olarak hazırlanmış özetin 15 Nisan 2014 tarihine kadar Çalıştay Sekreteryasına
gönderilmesi gerekmektedir. Türk-Alman İşbirliği Çalıştayı’nın dili İngilizce olup, Çalıştay Kitap
ve Raporu İngilizce olarak hazırlanacaktır.
Saygılarımla,
Çalıştay Yürütücüsü
Prof. Dr. Ayzin Küden
Download

ELMA VE KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ YENİ ÇEŞİT